Haarlemsche Courant Sovjetdoorbraak tusschen Weichsel en Oder verhinderd KKte Jaar*., No. Z6 Bureaux: Groote Houtstraat n Postgiro IM#M. Bijkantoren: Soendapleln St. IJ mul den. Kennetnerlaan IM. Verschijnt dageiyv», behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag 31 Jan. 194! UI tg.: Grai. Bedrijven Damiaie, Haarlem. Abonnementenper week 26 et., per mmL 1,1», per kwartaal 3.0, fr. p. po»t 1,73. Lotu nummers 6 cent. Hoofdredacteur: r C. Derka. K IV) NOG MET GENOEG? D. Als goedbedoelde raadgevingen en jammerklachten uitkomst konden brengen in den hongersnood want daar zijn we thans aan toe die het Westen van Nederland thans tot wanhoop brengt, was de oplossing spoedig gevonden. Een vrij uitvoerige correspondentie van belangstellende lezers voert mij de laatste dagen plannen en wenken zonder tal toe. Er aijn menschen, die zich zelf met of zonder fiets of handkar beschikbaar stellen, om levensmiddelen „te halen", er zijn stadgenoo- ten, die hun huis, hun kantoor, hun personeel en wat niet al ter beschikking willen stellen om den voedselvoorraad in Haarlem iets te verruimen, er zijn plannen voor het samen stellen van comité's met ver-gaande bevoegd heden, die taak en arbeid van het distributie apparaat plus die van den C. C. D. zouden moeten overnemen. Er zijn ook ontroerende briefjes van ouden van dagen, die mij in hun beverig handschrift komen vertellen, dat zij sinds Kerstmis of nog eerder honger zitten te lijden bij een koude kachel, want, zelfs als zij het fortuintje heb ben, dat zij van de gemeente een paar hon derd kilo hout toegewezen krijgen dat gaat overigens nog niet eens zoo gemakkelijk wie zal de vracht voor hen uit de duinen halen Er zijn ten slotte heel wat schrifturen, waar in men zich in krasse termen beklaagt over het feit, dat aan het gemeentepersoneel aard appelen worden verstrekt, naar men beweert xelfs zeer behoorlijke kwantums, terwijl de particulier niets krijgt en kijken mag naar de gevulde aardappelbakken voor den ge meente-ambtenaar. Wat over dit alles in kort bestek te zeggen? Plannen maken, initiatief nemeno, ik vind het mooi, ik vind het prachtig. Maar ge moet niet met plannen komen tenzij ge een rede lijke kans maakt, uw plan te kunnen reali- seeren. En nu is het, driewerf helaas, de droeve waarheid, dat al deze plannen van ons voedsel „zelf te halen" of comité's van actie in te stellen, gedoemd zijn uit te loopen op teleurstelling en misrekening. Want het is ten slotte nu niet zoo heel moeilijk al valt het op zichzelf ook nog niet mee een of een paar mud aardappelen bij den een of anderen boer op een of twee dagreizen van hier los te werken, maar het is zeer, zeer moeilijk, neen, onder de tegenwoordige omstandigheden onmogelijk, levensmiddelen voor 140.000 per sonen aan te voeren anders dan met gebruik making van de gebruikelijke middelen van vervoer. En daarvan zijn de twee voornaam- etem, het vervoer te water en het vervoer per rail, op het oogenblik niet beschikbaar. Intusschen wordt de toestand iederen dag benarder. De gezondheid van krachtige men schen krijgt een knauw. Wat deze tijd voor kinderen en ouden van dagen beteekent zij hier onbesproken gelaten. Iedereen bedenkt het voor zichzelf met een huivering. En, om ♦óch iets te zeggen over die aardappelen voor gemeente-ambtenaren: wanneer de gemeente als sociaal voelend werkgeefster voor haar personeel tracht te bereiken wat diverse be drijven en ondernemingen voor hunne onder geschikten ter verdeeling wisten te bekomen, dan zit er in deze gemeentelijke zorg voor den ambtenaar (die nu eens niet den Noord kan intrekken en die over het algemeen weinig gelegenheid heeft nog eens een slagje te slaan) veel aantrekkelijks. Ook al zit er in deze extra bedeeling iets, dat indruischt tegen het recht vaardigheidsgevoel, dat onder distributie een billijke en eerlijke verdeeling verstaat lederen dag wordt de toestand benarder. Is het nog niet genoeg Heeft het Nederlandsche volk nog niet genoeg leergeld betaald bij het luisteren naar de kwade raadgeving van 17 September? Wat kan men In Godsnaam heden ten dage nog verwachten van het voortzetten der spoorwegstaking anders dan nog heviger nood, dan nieuwe uitingen van vertwijfeling, van nieuwe voorbeelden van roof en andere misdaad? Reeds beginnen hier en da:.r de losgebroken hartstochten zich te doen gelden en wie dagelijks contact met de politie onder houdt neemt kennis van staaltjes van ver wildering, erger dan men ooit zou hebben durven verwachten. Onder dit alles gebeurt er niets. Het spoor wegpersoneel, dat aan dezen hongersnood een efnde zou kunnen maken en in ieder geval ons voldoende levensmiddelen zou kunnen bezor gen om de ergste misère het hoofd te kunnen bieden, zit met de handen over elkaar en blijft met de handen over elkaar zitten. Het neemt daarmede ellende, ziekte, dood. ont bering onder een paar millioen Nederlanders voor zijn rekening, want wie zal de verant woording voor dit alles willen schuiven op de schouders van een hier overigens onbeken den meneer Gerbrandy, wonende in Londen en optredende voor het oppercommando van Engelschen en Amerikanen? Neen. het zijn de Nederlandsche spoormannen en zij alleen, die het Nederlandsche volk aansprakelijk moet stellen voor den nood dezer dagen. Duitsehe spoorwegbeambten hebben ver leden week gezorgd, dat o-.ze Centrale keu kens tenminste konden blijven doordraaien Tot beschaming van de Nederlandsche col lega's. En lees thans in dit nummer, hoe op het oogenblik in Delfzijl 3.600.000 K.G. uitne mend voedsel voor kinderen en zieken gereed ligt in twee door het Zweedsche Roode Kruis gezonden schepen, voedsel, dat door de vorst niet per boot naar hier kan worden vervoerd en dat binnen enkele dagen hier per spoor zou kunnen worden aangevoerd, alsde spoor mannen hun plicht jegens kinderen en zieken, ook hün kinderen en ook hün zieken, verston den. Is hel nog niet genoegf» Ven hoort de laffe uitvlucht, dat ons spoorwegpersoneel bevreesd is voor represailles van Duitschen kant. wan neer het zich zou aanmelden. In trouwe: staat het niet vast. dan wanneer men van Duitsehe zijde maatregelen bad willen tref- Duitsehe tegenaanval ten Westen van Elbing. Het Duitsehe weermachtbericht van Ding dag luidt: In Hongarije zette de vijand zijn aanvallen tusschen het Plattenmeer en den Donau var het Zuiden en het Noorden uit voort. Tegen aanvallen van Duitsehe en Hongaarsche for maties wierpen de Bolsjewisten uit enkele penetratieplekken. Veertig tanks en twintig stukken geschut werden in den sector een legercorps vernietigd. Het garnizoen van Budapest sloeg in het burchtterrein hevige door 6lagvliegtuigen ge steunde aanvallen van het Westen en het Noorden uit af. Tusschen den bovenloop van den Weichsel en den Oder verhinderden onze divisies in harde gevechten de doorbraakpogingen van sterke Sovjetstrijdkrachten. Bij Ohlau pro beerde de vijand van het bruggehoofd uit verder naar het Westen op te dringen. In het gebied van Steinau sloegen onze formaties vrij sterke strijdkrachten van den vijand uiteen en herstelden zij de verbinding met het zich taai verdedigend garnizoen. In den Obrasector en ten Noorden van de Netze bij Driesen viel de vijand met 6terke strijdkrachten in Westelijke richting aan. Zware gevechten zijn aan den gang. Tusschen Schneidemuhl en Kulm drong de vijand ver der naar het Noorden op. Aan den benedenloop van de Weichsel mis lukten vrij zwakke vijandelijke aanvallen, terwijl in een eigen tegenaanval via den be nedenloop van de Weichsel in het Oosten de Nogat tusschen Mariënburg ten Westen van Elbing werd bereikt. Het garnizoen van El bing verdedigde zich hardnekkig tegen sterke vijandelijke aanvallen. In Oost-Pruisen braken onze in Westelijke richting aanvallende divisies het vijandelijke verzet en wonnen ongeveer dertig kilometer terrein, Verkenningsstrijdkrachten bereikten ln een dapperen aanval het bruggehoofd van Elbing en brachten den vijand zware verlie zen toe. Ten Noorden van Koningsbergen werden vijandelijke aanvallen in verbitterde gevech ten. tijdens welke zich ook Duitsehe vloot- strijdkrachten met duidelijke uitwerking in den strijd mengden, opgevangen. Bij de giste ren gevoerde gevechten in Oost-Pruisen wer den drie-en-vijftig tanks en vier-en-twintig 6tukken geschut vernietigd. Aan het front in Koerland ontstonden slechts plaatselijke gevechten. In het Westen werden ook gisteren, aanval len der Canadeezen op ons bruggehoofd Geertruidenberg door artillerie uiteengesla gen. De zware gevechten met den vijand, die zijn aanvallen 's avonds en 'e nachts voort zette, duren voort. Aan het Roerfront werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten Noor den en ten Westen van Linnich werden tijde lijk verloren plaatsen in een tegenaanval her overd. Aan weerszijden van St. Vith leverden onze formaties zwaren strijd met de op een breed front in den aanval zijnde Amerikanen. Ten Noordoosten van de 6tad St. Vith drong de vijand na hevige gevechten in onze stel lingen door. In den Zuidelijken sector werd hij afgeslagen en in het hoofdgevechtsgebied be dwongen. In den Boven-Elzas zette de vijand zijn aanvallen van zijn Ill-bruggehoofd uit ten Noorden van Colmar voort. Hij slaagde er in, in één sector op den Zuidelijken oever van het Colmarkanaal voet aan land te zetten. De in het gebied van Thann en Sennheim aan vallende vijandelijke formaties bleven met zware bloedige verliezen steken. In Midden-Italië werden ten Noordoosten van Faenza door stoottroepen verscheidene sterk bezette vijandelijke stellingen opgebla- In Herzegowina sloegen onze troepen den vijand uit het gebied van Most ar ver naar het Zuiden terug. Ook aan de Drina en bij Viro- vitica aan den Midden-Drau zijn succesvolle operaties tegen strijdkrachten der benden aan den gang. Anglo-Amerikaansche terreurvliegers vie len gisteren overdag steden in Westfalen en in het dicht bij het front gelegen gebied aan. Vrij groote schade ontstond in woonwijken van Krefeld en Kassei. Bovendien werden verscheidene ziekenhuizen van het sanatorium Beth-el opnieuw zwaar beschadigd. Birtsche gevechtsvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op de Rijkshoofd stad. Londen ligt nog steeds onder ons vergel- dingsvuur. fen, dit reeds lang en breed zou zijn geschied en valt het aan te nemen, dat een bezettende overheid het herstel van het verkeer in door haar bezet gebied zou teg nwerken, wanneer de wil tot herstel bij het spoorwegpersoneel aanwezig was? Neen, laat men deze praatjes toch voor zich houden of terug verwijzen naar hun bron: de Engelsche zender. Nu gaat het om de daad en deze daad kan en moet alleen maar komen •an het spoorwegpersoneel, dat vier en een half jaar lang dag aan dag een schitterend blijk van zelfopofferende werkzaamheid gaf. om te kwader ure het oor te leenen aan een bevel, dat leidde tot den hittereten nood voor land en voor volk. Is het nog niet genoeg Het is geen anonymus, die het vraagt. Het volk vraagt het. Zéér luide. En zéér nadrukkelijk. De strijd aan het Oostfront. Aan het weermachtbericht werd Maandag avond toegevoegd, dat de Duitschers het vij andelijk bruggenhoofd aan den Oder hebben ingedrukt. Eenige vrij krachtige aanvallen der bolsjewisten op Schneidemuhl stortten ineen- Vrij zware aanvallen had de 6tad Thorn te verduren. In Mariënburg duren de verbit terde straatgevechten nog voort. Een vooruit geschoven Sovjet-afdeeling, die bij Mariën burg was overgestoken, werd vernietigd. Voor Koningsbergen duurt de Sovjetdruk met alle hevigheid voort. Sovjet-penetraties werden hier afgegrendeld. Memel werd na grondige vernietiging ontruimd. Aan het front in Koerland en bij Libau is de strijd eenigs- verflauwd. Bij Frauenberg hadden bols jewistische stormloopen plaats, die alle afge slagen zijn. Nader werd Dinsdagmorgen gemeld, dat op den 6en dag van den slag in Koerland vast gesteld kon worden, dat de bolsjewisten hier een verlies boeken. Ten minste 16 Sovjet- aanvalsformaties zijn dermate geteisterd, dat zij teruggenomen moesten worden. Op Libau werden ook Maandag vergeefsche aanvallen gedaan. Ook Maandag is aan den benedenloop van den Weichsel tusschen Kulm en Mariënburg verwoed gevochten. Sovjet-troepen trachtten de kleine stad Schwetz in te nemen. Troepen van den Volkssturm verhinderden dit voor nemen. Het gelukte den Duitschers, het verband met het garnizoen van Elbing weder te her stellen. Aan het Westelijk deel van het front in Oost-Pruisen is het Bolsjewistisch front plot seling tot staan gebracht. Bij het Frische Haff werden de Sovjets teruggeslagen Zonder op de hun toegebrachte verliezen te letten zetten de Bolsjewisten onder het inzetten van tal rijke reservetroepen den aanval op Konings bergen voort. Het gelukte den Duitschers evenwel ook thans, hen te weerstaan. Op den Noordelijken oever van de Netze aren de gevechten heviger dan te voren, daar de Sovjet-troepen opnieuw trachtten de rivier over te steken. Ten N. van Bromberg sloegen de Duitschers aanvallen van den vij and af, terwijl in Posen hevige gevechten in de huizen plaats hadden. Voor de situatie in Silezië was het kenmer kend, dat Sovjet-troepen, die voor den strijd om Breslau bestemd waren, hier in den strijd moesten worden geworpen. Twee schepen met levens middelen. Zending van het Zweedsche Roode Kruis. In Delfzijl zijn twee schepen met levens middelen, afkomstig van het Zweedsche Roode Kruis voor de noodlijdende Westelijke pro vinciën van Nederland aangekomen. Deze levensmiddelen zijn bestemd voor kinderen tot 14 jaar en voor de ziekenhuizen en zullen verdeeld worden door het Nederlandsche Roode Kruis. De beide schepen hebben samen ton lading. Zij brachten meel, erwten, gedroogde groenten, margarine, levertraan en melkpoeder, grootendeels dus levensmiddelen, die in het bijzonder als voedingsmiddelen )or kleine kinderen in aanmerking komen. Het verdere transport der levensmiddelen van Delfzijl naar het Westen zou, naar het plan was, over water moeten geschieden. Daar dit op dit oogenblik in verband met de vorst niet mogelijk is, moeten de levensmid delen zoo lang in Delfzijl blijven liggen, tot de waterwegen weder bevaarbaar zijn, tenzij voordien de mogelijkheid van transport per spoorweg mogelijk blijkt, waartoe een Ne- derlandsch initiatief de gelegenheid zou ope nen. Mauras veroordeeld. Uit Lyon wordt gemeld, dat de Fransche schrijver Mauras tot levenslange gevangenis straf is veroordeeld wegens samenwerking met de Duitschers. Bij zijn verdediging heeft Mau ras er op gewezen, dat tusschen Frankrijk en Duitschland een wapenstilstand was ge sloten, die geacht kon worden, door eerlijke menschen te zijn onderteekend. Wat men thans ervaart is niets dan het gevolg van een bolsjewistische overstrooming. Het is dadig, den trouw van een Pétain aan zijn land tot een misdaad te maken. De mijnstaking in België. Zooals bekend hebben de mijnwerkers in België het werk neergelegd. De regeering te Brussel heeft thans den minister van Arbeid, Van Acker, die te Londen vertoefde, onmid dellijk teruggeroepen in verband met de com plicaties, die de staking moet verwekken. Frankrijk en Syrië. Uit Londen wordt gemeld, dat de vroegere ambassadeur van Engeland in Syrië en de Libanon heeft verklaard, dat Frankrijks aan spraken op Syrië en den Libanon door Enge land krachtig worden bestreden. De Finsche lasten. De Finsche president Paasikivi heeft in een rede verklaard, dat het Finsche volk zich niet over den vrede verheugen kan, aangezien het thans den prijs voor den oorlog moet betalen ONGEWENSCIIT BEZOEK AAN DEN OVERTONWEG. Des avonds hebben onbeken den bezoeken gebracht aan '.wee kruidenierszaken aan den Overtonweg. Bij een der win keliers werden gestolen drie fietsbanden, een hoeveelheid abrikozen, zout. zeep en kope ren gewichten en bij den ander een klokwecgschaal. een snel weger en zeven fleschjes toma tensap TWEE KAMERS LEEGGEHAALD AAN DEN KONINGINNEWEG. Nadat een raam opengescho ven was van een perceel aan den Koninginneweg, hebben onbekenden twee kamers goed doorzocht. Buiten moet een groote wagen gereed hebben gestaan, want er worden vele goederen vermist, zooals klee- den, beddegoed, de inhoud van linnenkasten, schoenen enz., alsmede een portefeuille, in houdende een bedrag van ƒ380. OPPERWACHTMEESTER BETRAPTE INBREKERS. Maandagavond betrapte een opperwachtmeester van politie een bankwerker, diens broer, van beroep boekdrukker en een arbeider, resp. 31, 29 en 27 jaar oud. bij een poging tot in braak in een kaaswinkel aan de Keizerstraat op heeterdaad. Zij werden naar het bureau van politie overgebracht. GEREEDSCHAP UIT EEN FABRIEK GESTOLEN. Bij de politie is aangifte ge daan van diefstal van een mo tor en een groote hoeveelheid gereedschap uit een fabriek aan den Harmenjansweg. HET WA8 NIET DE EERSTE KEER. Reeds eenige malen is inge broken in een kruidenierswin kel aan de Nieuwe Groen markt; ook Maandagavond is er ongewenscht bezoek geweest en thans bestond de buit uit koffie, pudding, maïzena, kin dermeel en groene erwten. SPIJSOLIE GESTOLEN. De vorige week waren er eenige personen in geslaagd uit een pakhuis niet minder dan negen en dertig vaten spijsolie te stelen. Het is de recherche gelukt eenige klaar heid in de zaak te brengen. Zij heeft aangehouden den 48-jari- gen F. H den 42-jarigen G. K., den 29-jarigen 3. van S. en den "l-jarigen E. K, M. Bij twee van hen zijn gestolen goederen in beslag genomen, o a. een baal meel, flesschen olie en jute zakken. Het onderzoek duurt voort SERIE INBRAKEN. Ten nadeele van den vrachtrijder Van Z. zijn twee wielen met banden van een vrachtauto gestolen. Een bewoner van de Hya- cinthenlaan vermist een ton cokes, een bakfiets, een boor machine, timmergereedschap een partij gerepareerde klompen. Uit een pakhuis aan de Wester Boogaardstraat zijn drie stammen eiken- en een stam dennenhout gestolen. MAXIMUM-GEWICHT VAN BRIEVEN 200 GRAM. Er is aanleiding gevonden, het maximum-gewicht van brieven tijdelijk terug te brengen van 2000 tot 200 gram. Dienststukken vallen niet on der deze beperking. DE HEER J. J. v. d. STEEG OVERLEDEN. In den ouderdom van 69 jaar is te dezer stede overleden de heer J. J. van der Steeg, die meer dan vijftig jaar zijn klachten gegeven heeft aan de Haarlemsche Orkest Vereeni- ging. 1 Mei 1893 verbond hij zich als clarinettist bij het Mu ziekcorps van de toenmalige schutterijwaaruit eerst Haarlem's Muziekcorps en later de H. O. V. is ontstaan Be halve clarinet bespeelde <|e heer Van der Steeg 6edert zijn 18e jaar ook de viool en tal— looze jaren nam hij een plaats in onder de tweede violisten. Trouw en met groote toewij ding vervulde hij steeds zijn plicht en nooit ontbrak hij op het appèl. Dat het werk van dezen nauwgezetten medewer ker Sn het orkest zeer gewaar deerd is. bleek op 1 Mei 1943, toen hij onder vele blijken van belangstelling zijn gouden jubi leum vierde. Zijn collega'6 mis sen een geziene figuur. Maandagmiddag is zijn stof felijk overschot op de alge- meene begraafplaats aan d« Kleverlaan ter aarde besteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1