Haarlemsche Courant Zware strijd tusschen Oder en Warte t»©e Jaar?., No. 28 Bureaux: Groote Houtstraat M Postgiro 134*56. Bijkantoren: Soendapletn n. IJmulden, Kemiemerlaan 154. Nieuwsblad voor Noord-Holland Vrijdag 2 Feb*. 1945 Cl tg.: Gral. Bedrijven Oaaiate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 et., per mnd. 1.1S, per kwartaal 3.42. fr. p. post 3.73. Loss-? nummers f cent. Hevige aficeerslag in Hongarije Het Duitsche weermachtberieht van Donder dag luidt In Hongarije werden tusschen het Saroit- kanaal en de Donau en Noord-Oostelijk van Stuhl-Weissenburg krachtige Sovjet-aanvallen na zware gevechten opgevangen. Aan het Oder-front mislukten de pogingen der Bolsjewisten hun bruggenhoofd uit te breiden, waarbij zij talrijke tanks verloren. In de Oder-Wartebocht handhaafden de Duit sche troepen in het gebied ten Westen van Zuellichau-Schwiebus en Westelijk van Schwe- rin talrijke steunpunten tegen heftige aan vallen. Tegen Sovjet-Russische tankvoorhoe des, die tot in het gebied Sternberg-Siel en Silenvich konden doordrongen zijn plaatse lijke reserves in den strijd gebracht Noorde lijk van de Warte drongen Bolsjewistische strijdkrachten Noord-Westelijk van Clautren en stieten daar op juist aangevoerde reserves. In het Zuidelijk deel van Pommeren werden talrijke Bolsjewistische aanvallen afgeslagen en naar het Noorden doorg:edrongen Bolsje wistische strijdkrachten teruggeworpen. Het garnizoen van Posen verdedigde zich dapper tegen de aanvallen der Sovjets. Noord- Westelijk van Kulm en bij Elbing kwam het tot heen en weer golvende gevechten. In Oost-Pruisen werden gisteren zware ge vechten geleverd bij Wormtitt. Heitsberg, Frietland en aan weerskanten van Konings bergen. Daarbij werden 54 Bolsjewistische tanks vernietigd. De Sovjet-tankvoorhoedes en het Bolsjewistische ravitailleeringsverkeer werden ook gisteren door Duitsche slagvlieg tuigen en jagers aangevallen. 24 Tanks en 21 stukken geschut werden buiten gevecht ge steld en honderden voertuigen vernietigd. Aan het Koerlandsche front 6loegen Duit sche troepen talrijke aanvallen der Bolsje wisten af. De talrijke aanvallen, die het eerste Ame- rlkaansche leger en deelen van het derde Amerikaansche leger aan het geheele front tusschen Mondschau en St. Vith ook gisteren ondernamen, bleven na hevige gevechten ir de diepte van het Duitsche hoofdgevechts terrein steken. In den boven-Elzas konden de Geallieerden hun penetraties ten Oosten en Noord-Oosten van Colmar uitbreiden, doch zij verloren daarbij 14 tanks. Storm-Vikingers der marine, opereerden in den nacht van 29 op 30 Januari tegen het Anglo-Amerikaansche ravitailleeringsverkeer bij de monding van de Schelde. Zij meldden bet tot zinken brengen van een Geallieerd tankschip. Bovendien werden door de beman ningen van Duitsche batterijen op het eiland Schouwen vijf zware ontploffingen waarge nomen, zoodat verwacht kan worden, dat bij dezen aanval meer Geallieerde schepen den vernield. In Hcrzegowina brachten Duitsche troepen bij aanvallen ten Zuiden van Mostar de vij and zware verliezen aan dooden en gewon den toe. Talrijke tanks en stukken bergge- schut werden buitgemaakt of vernietigd. In deze gevechten, waarbij aanzienlijke gebieden van benden werden gezuiverd, hebben naast de Duitsche troepen Kroatische formaties de operaties ondersteund. Amerikaansche vliegtuigen lieten gisteren overdag bommen vallen op het gebied van Groot-Weenen. Het lange afstandsvuur op Londen werd voortgezet. Van het Oostelijk front Over het algemeen, zoo werd Woensdag avond medegedeeld, was het initiatief der gevechtshandelingen Woensdag in Duitsche handen. Koningsbergen werd weder met de rest van het front verbonden. In Opper Silezië is de toestand weinig veranderd. Bij de felle gevechten ten Z. O. van Rybnik werden 40 stuks stormpantsergeschut vernield. Ten aanzien van den strijd in Hongarije wordt verklaard: Het strijdgebied in Hon garije wordt beschouwd als de hoekpijler van den strijd in het Oosten. Den bolsjewisten is dit allerminst onbekend. De druk der Sovjet-troepen op Boedapest houdt dan ook met onverminderde hevigheid aan. Bevel uit Londen. Nederlandsche arbeiders moeten voor Rusland vechten. ln een radio-uitzending in de Nederlandsche taal uit Londen zijn de Nederlandsche arbei ders in Duitschland opgeroepen, zich naar het Oosten te begeven en zich ter beschikking te stellen der Sovjet-autoriteiten. Men heeft hier een klein voorproefje van wat te wachten zou staan als onze emigranten regeering het hier voor het zeggen zou krij gen. In het Zuiden des lands zijn reeds de noodige mannen naar Engeland gevoerd om na een opleiding van enkele weken als sol daat naar het Verre Oosten te worden ge zonden in den oorlog tegen Japan. De rest blijkt thans goed genoeg te zijn 'om in de Sovjet-legers te worden ingelijfd. Van het Westelijk front. Amerikaansch offensief bij Aken verwacht. De voorbereidingen voor den opmarsch der Amerikanen in de buurt van Aken zijn Woens dag toegenomen. Infanterie- en pantserdivisies rukken op. Ook sterke reserves worden in gezet Een en ander draagt zonder twijfel het karakter van de voorbereiding tot een groot offensief, ofschoon het Woensdagavond nog niet tot groote gevechtshandelingen was ge komen. Wel hebben uitgebreide verkennings acties plaats gehad, die zich tot in het Neder- landsch gebied uitstrekten. In verband met het ongunstige weer was de activiteit in de lucht Woensdag gering. Bij Monsjou hebben gevechten plaats ge had. Ook bij St. Vith was de gevechtsactivi teit onveranderd hevig. Bij Colmar gingen de Franschen voort met hunne pogingen, zich van het plaatsje Breisack meester te maken en door het bezetten van de brug van Brei sack Duitsche troepen af te snijden. Volgens de laatste berichten van Woensdag avond heeft het le Amerikaansche leger zijn front naar het Noorden uitgebreid en is met een breed front opgetrokken. De Duitschers sloegen de Amerikanen met zware verliezen terug. Bij Colmar hebben de Geallieerden eenig terrein gewonnen. Zij werden evenwel doeltreffend bestookt door het Duitsche vuur. Aan de Maas zetten de Canadeezen hun aanvallen op het Duitsche bruggenhoofd ten Zuiden van de Maas voort gesteund door sterke tank-, artillerie- en infanterieformaties. De Duitsche troepen verwikkelden de aanval lers in hevige gevechten met het gevolg, dat deze onder zware verliezen slechts geringe terreinwinst konden behalen. Het tweede Britsche leger bestookte het Roerbruggenhoofd op den Zuidelijken oever van de rivier. Deze aanvallen werden echter afgeslagen. Dikwijls lagen beide fronten tus schen Roermond en Heinsberg onder eer buitengewoon zwaar trommelvuur, dat her innerde aan de eerste hevige bombardementen uit den vorigen wereldoorlog. Hoe hevig de gevechten aan het Westelijk front en ook in ons land zijn, blijkt wel uit een bericht van den Duitschen oorlogsverslag gever Alex Schmalfuss. Hij schrijft over de verbitterde gevechten om het Nederlandsche dorp St Odilienberg. dat reeds zes maal in den tijd van twee dagen van bezitter ver wisselde: Als het op het oogenblik in handen der Engelschen is, wil dat nog niet zeggen, dat het over een paar uur niet in het bezit van de Duitschers zou zijn. Bij deze gevech ten gaat het niet om de resten van verbrande puinhoopen of verpletterde dorpen, maar om het terrein en de daar liggende versterkingen ;n stellingen. ATTENTIE Van bevoegde 213de wordt er op gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich tingen, bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken. Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met den dood gestraft. Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. Lijk ven Griekschen ex-minister gevonden. Reuter meldt uit Athene, dat het lijk van den vroegeren minister Piroenakis heden ge vonden is bij de door de Elas vermoorde per sonen. De minister was door een communisti sche bende gevangen genomen, toen deze een gevangenis bestormde. De strijd in het Verre Oosten. Japansche strijdkrachten brachten in den avond van 29 Januari in de haven van Agiab twee groote transportvaartuigen en één oor logsvaartuig, waarschijnlijk een torpedojager, tot zinken. Bovendien werden twee groote transportschepen zwaar beschadigd. Alle Ja pansche aanvallende vliegtuigen keerden op hun basis terug. Voorposten van het bolsjewisme. Het bekende Zwitsersche blad Schweizeri- sche-Illustrierte schrijft in een hoofdartikel onder meer, dat het Bolsjewisme in Europa reeds talrijke voorposten heeft gevestigd. In Finland, Noorwegen, in de Baltische landen en in Polen, op den Balkan en in Italië is deze invloed merkbaar en niemand is in staat om te zeggen waar de Sovjet-opmarsch tot staan kan worden gebracht. Bekend vlieger neergeschoten. Reuter meldt uit Londen, dat de bekende Britsche vlieger Lewis Gibson bij een vlucht naar Duitschland neergeschoten i6. Eisch tot herbewapening. Het Front National, een Fransche verzet- beweging heeft den eisch gesteld, dat zij we derom zal worden bewapend. Het Front Natio nal is communistisch georiënteerd. Luchtaanvallen op treinen. Geallieerde vliegers hebben dezer dagen aanvallen gedaan op buurtspoorwegen in de nabijheid van Milaan. Daarbij werden 67 per sonen gedood en 70 gewond. Ook is een aan val ondernomen op een trein van Pavia naar Milaan, daarbij werden 73 personen gewond, terwijl meer dan bondeid reizigers gedood werden. NIEUWE DISTRIBUTIEBONNEN. Grutterswaren voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Als nieuwe bonnen zijn voor de distributie- kringen Haarlem, Heemstede-Bennebroek en Bloemendaal-Zandvoort geldig verklaard: Grutterswaren: 312 250 gram grutterswaren, de bon moet vóór Zondag 4 Februari worden ingeleverd. Vermicelli: 313 100 gram vermicelli, de bon moet vóór Zondag 4 Februari worden inge leverd. Kaas: 310 100 gram kaas. Vleeseh: 311 \VA rantsoen vleesch. Melk voor kinderen: E. 02 (inlegvel) iO'/i liter volle melk; D. 02 400 gram taptemelk- poeder of vier liter taptemelk; C. 02 200 gram taptemelkpoeder of twee liter taptemelk. Deze bonnen duren 14 dagen. Suiker voor zuigelingen: E. 03 (inlegvel) 250 gram suiker: de bon moet vóór Zondag worden ingeleverd. Nog geldige bonnen. 306 en 307 ieder vier rantsoenen brood: A. 351 twee rantsoenen brood of bloem; B. 351 drie rantsoenen brood of bloem of 250 gram kindermeel of voedingssluiker; 308 1 K.G aardappelen; 309 250 gram peulvruchten (de bon kan alsnog tot en met Zaterdag worden ingeleverd). R. 08 tomatenpuree, enz. (deze bon kan alsnog tot en met Woensdag worden ingeleverd). Verlengde bonnen tot 10 Februari. 16 150 gram versnaperingen of 150 gram hagelslag. 241 1J^ rantsoen vleesch. 247 l'/i rantsoen vleesch of 125 gram kaas. 256 VA rantsoen vleesch. 257 62^2 gram koffiesurro- gaat. 258 1 rantsoen vervangingsmiddelen. 278 360 gram of 4 d.L spijsolie. 294 90 gram of 1 d.L. spijsolie. 302 100 gram kaas. R. 02 360 gram of 4 d.L. spijsolie. R.03 300 gram kinderdrankpoeder. R 13 90 gram of 1 d.L. spijsolie. R.26 150 gram versnaperingen of 150 gram hagelslag. Geldig zijn tot en met 17 Februari. !6, 227, R.07, R.29, C.402 en C.412 1 rantsoen eenheidstoiletzeep, zeepvervangende wasch- middelen of waschpoeder. 259 2 rantsoenen eenheidstoiletzeep, zeepvervangende wasch- middelen of waschpoeder Voorts is nog geldig tot en met 12 Mei 1945 45 (tabak) 45 gram scheerzeep. Andere gemeenten. Deze lijst geldt ook voor andere gemeenten den omtrek, met uitzondering van bon 312 voor grutterswaren en bon 309 voor peul vruchten. Voor de kringen Beverwijk en Hil- legom is echter op bon 312 250 gram peul vruchten beschikbaar gesteld: ze moet vóór Zondag as. worden ingeleverd. Velen kwamen naar de Noordelijke provincies. Men mag slechts een bepaalde hoeveelheid levensmiddelen mee terug nemen. De Provinciale Voedselcommissaris voor Friesland heeft het volgende bekend gemaakt: Het groote gebrek aan voedsel in West- en Midden-Nederland heeft tot gevolg gehad, dat talrijke personen naar de Noordelijke provin cies gekomen zijn, voorzien van de meest uit- eenloopende transportmiddelen, om te trach ten voor zichzelf dan wel voor bepaalde groe pen van personen voorraden op te doen. Dit neemt een zoodanigen omvang aan, dat het gevaar groot is, dat de distributie van levens middelen langs de daarvoor bestemde wegen in het gedrang komt en dat degenen, die niet in staat zijn levensmiddelen te halen of te la ten halen, steeds minder krijgen toegewezen. Daarom gelden van heden af de volgende regelen: 1. De instanties van de voedselvoorziening werken er met alle kracht aan. om zooveel mogeiijk levensmiddelen naar de Hollanden, Utrecht en Gelderland te zenden. Deze le vensmiddelen gaan dan naar de officieele in stanties. Deze bepalen de bestemming. 2. Aan aanvragen tot beschikbaar stelling van levensmiddelen voor bepaalde groepen van personen kan geen gevolg meer worden gegeven. 3. Zij, die uit eigen voorraad, dan wel voor zoover zij producent van akkerbouwpro ducten zijn uit de voorraden, welke zij krachtens de aanslagregeling mogen behou den, een zekere hoeveelheid levensmiddelen willen afstaan, kunnen dit doen door beschik baarstelling bij de „Friesche Hulpactie West". Dit comité heeft over de geheele provincie verspreiding en wordt gevormd door kerke lijke en gemeentelijke instanties. De goede ren, welke dit comité verzamelt, worden on der officieel geleidebiljet naar de andere pro vincies vervoerd en aldaar beschikbaar ge-' steld voor de meest noodlijdende groepen. Er zij uitdrukkelijk op gewezen, dat voor beschikbaarstelling aan genoemd comité niets mag dienen van de hoeveelheid, welke men verplicht is in te leveren bij den voedselcom missaris, dan wel van de hoeveelheid waar voor men als handelaar, opslaghouder of producent hoeveelheidsverantwoording schul dig is aan bepaalde overheidsinstanties. Men mag dus alleen afstaan van wat men geheel voor zichzelf ter beschikking heeft. 4. De controle vanwege de overheidsinstel lingen op voorraadsverantwoording, productie enz. zal weer op normale wijze worden toege past, zoodat degene, die zijn voorraden of producten niet behoorlijk verantwoorden kan, zich aan vervolging bloot stelt. 5. De controle op de wegen, zoowel te water als te land, wordt aanzienlijk verscherpt. Wat zonder behoorlijk geleidepapier wordt ver voerd wordt in beslag genomen. 6. Met personenauto's per rijwiel of tu voet mogen alleen voor eigen gebrnik levensmidde len worden meegenomen: aardappelen tot ten hoogste 60 kg., granen en peulvruchten tot ten hoogste 1 kg., boter en vleesch 4ot ten hoogste ^4 kg. per persoon. De prijs van suiker bieten. Sommige groentehandelaren vragen te hooge prijzen voor suikerbieten. De vastgestelde prijs is negen cent per kilo gram aan den winkel en tien cent per kilogram thuisbezorgd. Eventueele klachten over te hooge prijzen kan men richten tot het Bedrijfschap voor aard appelen. De HEER C. VERWER JUBILEERDE Donderdag vierde de heer C. Verwer, werkzaam op de ad- vertentie-afdeeling van ons blad, .zijn zilveren jubileum. Van verschillende zijden ont ving hij blijken van belangstel ling, waarbij tot uiting kwam, dat de jubilaris bij velen een zeer geziene persoonlijkheid ie. Ook in de stad en speciaal bij de winkeliers, met wie hij voor het bedrijf relaties onderhield, staat hij goed aangeschreven, doch door de tijdsomstandig heden was het contact niet meer zooals vroeger. Voorts brengen we in herinnering, dat de heer Verwer aan de brand weer verbonden is als vrijwil liger en door zijn functie van secretaris van de vereeniging „De Tien" geniet hij de achting van zijn collega's. DE HEER C. VAN VREEDEN ZESTIG JAAR. De heer C. van Vreeden. in kegelkringen een zeer geziene en vooraanstaande figuur, hoopt Dinsdag 6 Februari zijn zestigsten verjaardag te vieren. De aanstaande jarige maakt thans voor den tweeden keer deel uit van het bestuur van den Haarlemsehen Kegelbond en vervult het voorzitterschap van de kegelclub „De Prins". In het dagelijksche leven Le de heer Van Vreeden procuratie houder op het kantoor Haar lem van de Twentsche Bank, na eerst vele jaren werkzaam te zijn geweest bij de Haarlem sche Bank, welke in 1930 door de Twentsche Bank is overge nomen. ROOFOVERVAL OP DEN SCHOTERSINGEL Woensdagavond tegen ach ten werd er gebeld bij een brandstoffen handelaar, wien door een Duitsch sprekenden persoon bevolen werd open te doen. Vier man, waarvan twee in uniform, gingen naar binnen en terwijl de bewoners door een vuurwapen in bedwang werden gehouden, onderzoch ten twee personen de woning. Na hun vertrek miste de brand stoffenhandelaar een bedrag van f 2.000. een gouden en een zilveren heerenhorloge, een barnsteenen halsketting en 1®~ vensmiddelen, waaronder brui ne boonen en spek VAN DEN HAMSTER VOORRAAD GESTOLEN Met een valschen sleutel heeft men zich toegang ver schaft tot een perceel aan de Raamsteeg: gestolen zijn een emmer met dertig pond vet. tien pond erwten, vier pond capucijners en twintig pond melkpoeder TIJDENS AFWEZIGHEID INGEBROKEN Terwijl de bewoners elders vertoefden is de deur van een woning aan de Waldeck Pyr- montstraat vernield, waarna gestolen zijn twee heerencos- tuums, een overjas, zeven la kens en zes sloopen ONGEWENSCHTE BEZOEKEN AAN KRUIDENIERS WINKELS Door een ruit aan de achter zijde te vernielen heeft men zich toegang verschaft tot een kruidenierswinkel aan 't Tey- lerplein. Gestolen zijn hoeveel heden kaas, limonade en sui kerzoet. Uit een étalage, wel ke eerst vernield was. van een wmkel aan den Rijksstraatweg zijn vijftig pakken roggevlok- ken en zestig pakjes pudding gestolen DE BUIT WAS ZES ZAKKEN TARWE. Ten nadeele van een bakker, die een pakhuis heeft aan de Dr. Leydsstraat, zijn zes zak ken tarwe gestolen. KOFFER MET GOEDEREN ONTVREEMD. Ingebroken is in een werk plaats van een machinefabriek aan de Groendaa'.steeg Een koffer, inhoudende een hee- rencostuum. vier nieuwe la kens en andere goederen, is gestolen, benevens 20 kg. brui ne boonen uit een kast.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1