Haarlemsche Courant Hevige strijd in Oost-Pruisen en Pommeren. 290e Jaarg., No. 31 Bureaux; Groote Houtstraat H Postgiro 134358. Bijkantoren; Soendapleln tl. IJmuiden, Kennemerlaan 154. Nieuwsblad voor Noord-Holland Dlnsdar 6 Febr. 194 CJtg.: Grar. Bear ij ven Uumiati Haarlem. Abonnementen: pe week M ct., per mnd. 1,11 per kwartaal 3.42. fr. p. pos 3.73. Losse nummers 8 een Hoofdredacteur: F. C. Dertu K 12» De strijd aan het Oostelijk front. De berichten van het Oostelijk front wek ken den indruk, dat er eenige ontspanning is ingetreden en dat de toestand zich gestabili seerd heeft. De Sovjets maken minder groote vorderingen. Zij staan weliswaar op minder dan honderd kilometer afstand van Berlijn maar deze afstand levert veel grootere moei lijkheden voor hen op dan de twee- a drie honderd kilometer, die zij tijdens hun op- marsch van de laatste weken in een inder daad hoog tempo hebben kunnen afleggen. Dit tempo hebben zij niet kunnen volhouden en thans is hun opmarsch dan ook vrijwel tol staan gekomen, hoewel het gevaar nog niet geweken is. Het zal groote moeilijkheden op leveren, dit gestopte offensief weer op gang te brengen, temeer daar de Oderlinie geducht versterkt is, vooral in de diepte. In Silezië hebben de Duitsche troepen de Sovjet-bruggehoofden aan den Oder verder verkleind en tezamengedrukt. Bij Konings bergen wordt nog steeds verwoed gestreden, doch frontveranderingen van beteekenis heb ben zich hier niet voorgedaan. Tusschen Posen en Frankfurt aan de Oder wisselen aanvallen en tegenaanvallen elkaar af. Hier brengen de Sovjets steeds nieuwe strijdkrachten naar voren tegen den steeds toenemenden Duitschen tegendruk. Opvallend is, dat de Sovjets hier slechts geringe aantal len tanks in den strijd brengen. Zweedsche schepen aangehouden, Naar gemeld wordt, zijn de laatste weken herhaaldelijk Zweedsche schepen aangehou den door Sovjet-Russische onderzeebooten Zweedsche schepen, die paketten voor Engel- «che en Amerikaansche krijgsgevangenen in Duitschland vervoerden en op weg waren naar Lubeck, werden gedwongen, naar een Zweedsche haven terug te keeren. De Conferentie van Drie. Naar uit Londen wordt gemeld te de Con ferentie van Drie tusschen Roosevelt, Chur chill en Stalin begonnen aan boord van een oorlogsschip in een haven aan de Zwarte Zee, Vermoedelijk Constanza. Deze plaats zou uit gekozen zijn, opdat Stalin gemakkelijk con tact met zijn generaals kan onderhouden. Roosevelt en Churchill hebben ieder een groot gevolg meegenomen, waaruit wordt af geleid, dat op de conferentie veelzijdige on derwerpen ter sprake zullen komen. De bolsfewistlsche bedreiging. In zijn wekelijksche artikel in Das Reich zet dr. Goebbels uiteen, dat de politieke bour geoisie van Europa zelfmoord pleegt door samen te gaan met de Sovjet-Unie. Daardoor moet Duitschland zich te weer stellen tegen de vloed fn het Oosten. Wanneer Duitschland door de andere Europeesche volken zou zijn gesteund, dan zou het de Bolsjewistische be dreiging gemakkelijk de baas zijn gebleven. De ontwikkeling heeft echter een anderen weg ingeslagen. De politieke bourgeoisie staat in alle landen voor zijn belangrijke beslissing en' heeft niet veel meer te verliezen. De Bolsje wisten zetten alles op alles en schenken hun openlijke- en verborgen vijanden niets. Scherpe controle op vervoer naar Westelijke provincies. Het Rijksbureau Voedselvoorziening in Oor logstijd te Den Haag heeft door middel van aanplakbiljetten bekend gemaakt, dat zeer binnenkort een scherpe controle zal worden ingesteld op alle vervoer van levehsmiddelen van het Oosten naar het Westen van het land. Speciaal op het transport van granen, graan producten, peulvruchten, kaas, boter, vet en olie zal worden gelet. Voor vrachtauto's zal levensmiddelenvervoer van Oost naar West toegestaan zijn, wanneer men rijdt in op dracht van den provincialen voedselcommis- saris van de provincie, waarheen de goede ren zullen worden vervoerd dan wel voor een der bedrijfschappen. Vrachtauto's, welke rij den in opdracht van den provincialen voed- selcommissaris of een der bedrijfschappen, zullen in het bezit van de noodige vervoerbe- wijzen worden gesteld. Bij ongedekt vervoer zal de lading in beslag worden genomen, nog afgezien van de straf vervolging die bovendien zal worden Inge steld. BEROEPINGSWERK. Doopsgezinde Broederschap. Benoemd tot w.n. pred. te Zaandam-Oostzijde ds. Th. v. Veen, pred. te Heerlen. Geref. Kerken. Benoemd tot hulppred. te Driebergen J. W. Slingenberg, cand, te Kampen. Aangenomen. Nieuwe Duitsche duikboot successen. Het Duitsche weermachtbericht van Maan dag luidt In Hongarije hebben de Duitschers ten Zuiden van het Velence-meer verscheidene Bolsjewistische aanvallen, op enkele plaatse lijke penetraties na, afgeweerd. Ten Noorden •an Stuhl-Weissenburg en in het Noordelijk deel van het Vertes-gebergte, wierpen de Duitsche troepen de Sovjets naar het Oosten terug. De dappere bezetting van Boedapest werd in haar zwaren strijd door Duitsche gevechts- en jachtvliegtuigen doeltreffend ondersteund. In het Zuidelijk grensgebied van Slowakije, alsmede tusschen de Westelijke Beskiden en de Oder mislukten talrijke aanvallen der Bolsjewisten. Ter weerszijden van Bric-g vielen de Sovjets vanuit hun bruggenhoofd aan de Oder met zwakke strijdkrachten aan. De Sovjets zetten hun aanvallen tegen Frank fort aan de Oder, alsmede tegen Küstrin voort ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich tingen. bedrijven en personen die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met den dood gestraft Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit De winter in onze schilderkunst. Hoe dramatisch de winter onder de tegen woordige omstandigheden ook zijn mag, aan onze schilderkunst en speciaal aan de kunst van het landschap, heeft hij met zijn trans parante, grijze sfeer en zijn fijn gezeefd licht op het blanke land, steeds een eigen bekoring geschonken. Door de schoone eigenschappen van den winter te benutten heeft dan ook menig schil der als 't ware dwars door sneeuw en ijs zijn weg naar het succes gevonden. Het verhaal doet zelfs de ronde dat fiksche sneeuwbui soms zulk een bedrijvigheid onder onze schilders teweeg kon brengen, dat in kunstenaarsdorpen als Laren vóór den oorlog binnen enkele dagen geen tube wit meer te koop was. Het verhaal lijkt wat over dreven maar een feit is toch, dat het winter- andschap zoowel voor de schilders als voor het publiek steeds een bijzondere charme heeft ehad In den tijd van onze grootouders w het de romantische meesters en de voorloopers van de Haagsche school, die met hun vlot geschilderde wintertjes de liefhebbers van de schilderkunst vaak het hoofd op hol brachten. Een schilder als Louis Apol, die zich in het winterlandschap gespecialiseerd had genoot zulk een fabelachtige populariteit, dat er voor ïem zulke gouden jaren waren, waarin hij geen handen genoeg had, om aan alle op drachten te voldoen. Een negentiende eeuw- sche salon was feitelijk pas compleet als bo ven de piano of schoorsteenmantel in een breede gouden lijst een wintertje prijkte Apol. Welk een goedige, vriendelijke sar eving waarin zulk een knusse patriciërs- cunst rustig gedijen kon 1 Het impressionisme iracht later echter ook minder liefelijke cunst. voort, zooals die van George Breitner. De patriciërssalons moeten Beitner steenkoud gelaten hebben. Hij schilderde de werkelijk- ïeid, zooals hij deze zag en zooals zij hem imponeerde en om de dames en heeren uit de salons bekommerde hij zich heel weinig. Zijn cunst werd bewogen door een felle drama- 'ische kracht en die kracht spreekt ook uit :ijn sneeuwstukken. Het Amsterdamsche :tadsbeeld in de grijze sfeer van den sneeuw- dag met zwoegende werkpaarden voor zware sleeperskarren heeft hem meermalen tot boeiende kunstwerken geïnspireerd. Zooeven hadden wij het over de schilders uit den tijd van onze grootouders. Voor hun meer anecdotisch gestemde kunst leverde het winterlandschap onderwerpen bij de vleet, zooals men in onze museums ziet aan de boschgezichten van B. C. Koekkoek met sprok- celende moedertjes en houthakkers terug- keerend van hun werk. Niet minder vermaard varen de wintergezichten van den ouden Schelfhout, die met zijn gladgesehilderde ijs- 'afereelen een fijnschilder bij uitnemendheid geweest is. Waar men ook in de geschiedenis van onze schilderkunst een greep doet, overal zal men er bekwame schilders van sneeuw en ijs vin den. Ook de beroemde zeventiende eeuw heeft zijn winterschilders opgeleverd. Onwillekeurig denkt men hierbij aan de geestig getoetste wintertafereeltjes van Hendrik Avercamp. Met ambitie schilderde hij de sierlijke joffers en jonkers in hun kleurige kleedij op de schaats, in de sleeën en arren en welk een fijn artistiek genot is het die figuurtjes een voor een van nabij te bekijken. Avercamp was niet alleen een bekwaam en gevoelig schil der, maar ook een knap en zorgvuldig teeke naar, zooals men kan zien aan een winter- 'afereel dat Teyler van hem bezit en dat een fraai voorbeeld geeft van 's meesters pittige 'eekenkunst In het Frans Hals Museum bevinden zich eveneens eenige wintertafereelen, zooals een gezicht op het Spaarne van den achttienden ceuwschen schilder Henricus Spilman. Zoo heeft ieder museum zijn sneeuwstukken. die soms zelfs geheele collecties vormen. Zonder twijfel bewijzen al deze werken en werkjes, dat er in den loop der eeuwen altijd veel waardeering voor winterlandschappen geweest is. Inderdaad zijn er met deze kunst vermogens gewonnen, maar ook verloren ge gaan Want er is niets veranderlijker dan de gunst van koning Publiek, wat intusschen niet wegneemt, dat het kunstwerk zichzelf steeds gelijk blijft en zich van deze gunst bitter weinig aantrekt JAN D. VOSKUIL. zonder noemenswaardige resultaten te be reiken. In Pommeren sloegen de Duitsche formaties bij Pyritz, Deutsch-Krone en ten Zuiden van Jastrow de Bolsjewistische aan vallen af. Mariënburg en Elbing staan in het brandpunt van verbitterde gevechten Oost Pruisen duurt de strijd voort, waarbij de Bolsjewisten Wormditte, Bartenstein en ter weerszijden van Koningsbergen met over machtige strijdkrachten aanvielen. Dank zij de dapperheid der Duitsche troepen en hun leiding konden de Bolsjewisten de beoogde doorbraak niet tot stand brengen. De Duit schers schoten 53 tanks en 62 stukken ge schut neer. Duitsche zeestrijdkrachten gre pen herhaaldelijk in en ontlastten de krijgs- •errichtingen. Duitsche gevechtsvliegtuigen bestreden in Hongarije, Silezië en Neumark den vijand. In totaal werden 73 tanks, 44 stukken geschut en meer dan 900 voertuigen buiten gevecht gesteld en 26 vliegtuigen omlaag geschoten. In het Westen duren aan het Roerfront de Geallieerde bewegingen en het sterke artil lerievuur voort. In het gebied van Schleiden brachten de Duitsche troepen een Amerikaan sche doorbraakpoging in de dalversperring van de Ourse tot staan en sloegen de aan vallen af. In de Zuid-Westelijke uitloopers van de Schnee-Eifel konden de Amerikanen een Duitsche bunkergroep binnendringen, doch bleven spoedig steken. De hoekpijler van het Duitsche bruggenhoofd in den boven- Elzas werd hevig aangevallen. De Amerikanen, die in de Rijnlandsche flank tusschen Breisag en Colmar aanvielen, werden Noordelijk van Breisag opgevangen en bij Colmar teruggeslagen. De Amerikanen verloren daarbij 14 tanks. Bij Mühlhausen werden hevige afweergevechten geleverd. De artilleriestrijd bij Duinkerken en Lorient i« versterkt. In de avonduren wierpen Geallieerde ter- reurbommenwerpers bommen op verscheide ne plaatsen in West Duitschland, waarbij vooral de woonwijken van Bonn en Godesberg werden beschadigd. Het vergeldingsvuur op Londen werd voort gezet. In de maand Januari schoten de strijdkrach ten der luchtmacht en de luchtdoelartillerie Geallieerde vliegtuigen, voor het meeren- deel 4-motorige bommenwerpers, omlaag. In feilen strijd tegen het Geallieerde ravi- tailleeringsverkeer torpedeerden Duitsche duikbooten 7 schepen met een inhoud van 54.400 br.reg.ton en 2 geleidevaartuigen. Bo vendien werd het tot zinken brengen van 3 vrachtschepen van 13000 br.reg.ton en een be wakingsvaartuig waargenomen. De ondergang van nog meer Geallieerde schepen, waaron der 1 groot troepentransportschip van 20.000 br.reg.ton kon eveneens worden waargeno men. DE HEER J. P. STRIJBOS Sr. OVERLEDEN, De heer J. P. Strijbos Sr., die geruimen tijd verbonden is geweest aan de school voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunst ambachten, welke destijds gevestigd was aan de Dreef, is te Heemstede in den ouderdom van 79 jaar overleden. Het vak meubelmaken stond onder zijn leiding. Ook op andere wijze heeft hij getracht het beoefenen van handwerk te bevorderen door zijn bestuurs functie van de destijds bestaande afdeeling van de Vereeniging tot bevordering der vak opleiding aan handwerklieden. Dinsdagmiddag is zijn stoffelijk overschot op de algemeene begraafplaats te Heemstede ter aarde besteld. DE HEER L. A. DUYN. t Tachtig jaar oud is te Heemstede overleden de heer L. A. Duyn, die vroeger in Haar lem op verschillend gebied actief werkzaam is geweest. Aan de Jansstraat leidde hij vele jaren een zaak in meubelen. Van het kerk bestuur St. Joannes de Dooper maakte de heer Duyn destijds deel uit en zijn verdiensten werden bij zijn afscheid erkend door hem te benoemen tot eerelid. Dan was hij drager van het eerekruis Pro Ecclesia et Pontifice. Een bestuursfunctie vervulde hij bij de R.K. Rederijkerskamer „Alberdinghk Thijm", Jans- straat-Janswegvereeniging, Burgerwacht en Centrum-comité en voorts heeft hij veel gedaan voor vereenigingen op het gebied van den middenstand. DE HEER J. TATES OVERLEDEN. Te Haarlem is in den ouderdom van 73 jaar overleden de heer J Tates, oud-haltechef aan de Spuistraat te Amsterdam der Noord-Zuid- Hollandsche Tramwegmaatschappij De over ledene behoorde tot de oude garde der E S M.. bij welke maatschappij hij op 26 Juni 1899 in dienst trad en welke later door de N Z. H. is overgenomen. In den loop der jaren klom hij op tot halte-chef, welke functie hij ge- ruimen tijd vervuld heeft. Bij de forensen genoot hij destijds groote sympathie. Om ge zondheidsredenen verliet de heer Tates ir 1934 den dienst. De overledene heeft zich veel op sociaal gebied bewogen Dan maakte hij voor de annexatie van 1927 vele jaren deel uit van den gemeenteraad van Heem stede, waarvan hij een ijverig lid was. De teraardebestelling is bepaald op Don derdag om twaalf uur op de Noorder Begraaf plaats aan den Vergierdeweg. Mr. J. J. W. EEKHOUT. t In den ouderdom van 60 jaar is alhier over leden mr. J. J. W. Eekhout, oud-Indisch ambtenaar en lid van den Volksraad Dins dagmiddag is zijn stoffelijk overschot op de algemeene begraafplaats aan de Kleverlaan ter aarde besteld. DROGIST MOET VELE ARTIKELEN MISSEN. Na over ccn muur te zij geklommen, heeft men ee bezoek gebracht aan een ma gazijn van een drogist aan he Spaarne. Vermist worden o.a een gros en een dozijn eau d Cologne, negentig pakjes luci fers, doosjes scheerzeep, hoe veelheden toiletzeep, kinder toiletzeep, drop en zoetstof. 1NBAAAK LEVERDE GROOTE HOEVEELHEDEN VASELINE OP. Ongewenscht bezoek is ge bracht aan een pakhuis aai de Papen toren vest. waar ge stolen zijn tien vaten vaseline een vat gele vaseline, twe« vaten stijfwit, drums machine olie, auto-olie. parafine, zevea balen was, alles tezamen eea waarde vertegen woordigend< van 7000. DIEF EN HELER VAN STROOP IN ARREST. De Haarlemsche recherchi heeft K. aangehouden, die be kend heeft 75 a 100 K G. strooi te hebben gestolen; hij had di> artikel aan den grondwerkei L. verkocht, die ter zake he ling is ingesloten INBRAKEN IN KRUIDENIERSZAKEN. Uit een filiaal van een krui- deniersbedrijf aan de Generaal Cronjéstraat zijn gestolen hoeveelheden custard, aard appelmeel en bloem en uit een winkel aan de Velserstraat een baal basterd suiker, 23 Kg. biscuit, een baal havermout, 22 pakjes vet, twee en een halve doos of 50 pakjes mar garine, twee Goudsche en twee Edammer kaasjes. MEEL GESTOLEN UIT EEN BAKKERIJ. Ten nadeele van een bakker aan de Meester Cornelisstraat zijn uit het meelmagazijn drie balen van 50 Kg. ongemalen tarwe, veertien balen regee- ringsbloem en een baal zout gestolen en uit den winkel een snelweger. LEVENSMIDDELEN MEEGENOMEN. Onbekenden hebben een be zoek gebracht aan een kelder van een bewoner aan de Lo- rentzstraat, vanwaar zij de daar opgeslagen levensmidde len en flesschen wijn hebben meegenomen. UIT EEN ONBEWOOND HUIS GESTOLEN. Tijdens afwezigheid van de bewoners aan de Caninefaten- straat heeft men een groote hoeveelheid goederen, waar onder kleedingstukken, schoe nen, gordijnen, speelgoed, elee- trische pannen, inmaakgroen- ten en aardappelen gestolen. MEVR. C. F. M. WESTER MAN— KOCH, t Te dezer stede is overleden mevr. C. F. M Westerman Koch, weduwe van dr. C. W. J. Westerman, die vroeger een vooraanstaande plaats innam onder de Haarlemsche medici en veel heeft gedaan voor het Haarlemsche St. Elisabeths Gasthuis, waaraan hij verbon den was. Mevr. Westerman heeft zich eveneens verdien stelijk gemaakt o.a door haar functies van presidente van de Vereeniging voor zieken verpleging. welke zich ten doel stelt, het verschaffen van gediplomeerde verpleegsters en van secretaresse van de af deeling Haarlem van den Ne- derlandschen Bond voor Zie kenverpleging. In alle stilte is haar stoffe lijk overschot ter aarde be steld. OPSPORING VERZOCHT. De Commissaris der Recher che te Haarlem verzoekt op sporing van den minderjarige Hendrik Vrugt, geboren te Haarlem op 27 April 1930, die sedert 24 Januari spoorloos is verdwenen. Zijn signalement luidt: lang ongeveer 1 55 meter, rond gezicht, donker haar, donkere oogen, gekleed in grij ze jas, geruite das. bruine bi vakmuts. blauw werkjasje, korte bruine broek, lichte knie kousen. zwarte hooge schoe nen. Hij loopt eenigszins mank. JUBILEUM J. VAN WIENEN. Op 16 Februari zal het vijf- en-twintig jaar geleden zijn dat de heer J. van Wienen, thans werkzaam als hulparbei ders op de afdeeling werktuig kundige dienst van de N V. Grafische Inrichting Joh En schedé en Zonen te Haar'.em, bij deze N V. in dienst trad. Voor Maandag «n Dinsdag J

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1