Haarlemsche Courant £90e Jaarf., No. 33 Bureaux: Groote Houtntraat H Ppttgtro 1949M. Bijkantoren: Soendapleln JL IJmuiden, Kennemerlaan 1M. Vcrtchtjnt dagelijks, bebalTe op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Donderdag 8 Pebr. IMS (Jitg.: Graf. Bedrijven Oaniaie, Haarlem. Abonnementen: per week 24 ct„ per mnd. 1,15, per kwartaal f 3,43. fr. p. post 3,73. Losse nummers t cent. Hoofdredacteur: F. C. Dn ka. K 1»? VOLKSTRIBUNALEN D. Het is alweer enkele weken geleden, dat Mr. Van Heuven Goedharf, tegenwoordig mi nister van justitie in het Nederlandsche emi grantenkabinet te Londen, naar Nederland overkwam om in het „bevrijde" gebied het eerste Volkstribunaal te installeeren. Hij heeft bij die gelegenheid medegedeeld, dat deze volkstribunalen zijn ingesteld, om de natio naal socialisten en andere collaborateurs een woord dat „medewerkers" beteekent te berechten. Deze volkstribunalen worden geleid door een jurist, doch voor het overige zullen deze rechtscolleges ook uit niet-juvis- ten kunnen worden samengesteld. Het volkstribunaal is in het Nederlandsche rechtswezen onbekend en over het algemeen heeft het woord in onze taal geen erg gun stige beteekenis. Men denkt er onwillekeurig bij aan de befaamde volksrechtbanken, die tij dens de Fransche revolutie zich zulk een droeve reputatie hebben verworven of aan de rechtsprekende lichamen, die in onze da gen in meer dan één Balkanstaat lieden von nissen. wier misdaad is, dat zij er een andere zienswijze op na houden dan hun rechters. De Nederlander is over het algemeen geen groot bewonderaar van rechtspraak door niet- juristen om redenen, die iedereen kent en die- bier dus niet behoeven te worden opgesomd. Maar het ligt dan dus in de bedoeling van de regeering-Gerbrandy het daarheen te lei den, dat, voor het geval zij in Nederland we der met de macht bekleed 20U worden, hier volksrechtbanken zullen worden opgericht, die „nationaal socialisten en collaborateurs" te berechten zullen krijgen. En daarover valt wél wat te zeggen. Om te beginnen is de omschrijving nogal vaag. Of men als nationaal socialist zal wor den aangemerkt slechts dan als men bij een nationaal socialistische organisatie is aange sloten dan wel of men reeds op bepaalde uitingen of handelingen zal worden gedood verfd als nationaal socialist is niet duidelijk. En nog veel erger is het met de benaming „collaborateur", omdat half Nederland tot deze categorie behoort als hebbende in een of ander opzicht samengewerkt met de> Duitsche bezetting. Waarbij we minder denken aan de handige lieden, die geld, dikwijls ve^l geld, verdiend hebben aan leveranties aan de Duit sche bezetting, dan wel aan de groote groepen van ambtenaren, leerkrachten e.d., die allen in 1940 zich op de een of andere wijze tot loyale samenwerking met den bezetter van hun land hebben verbonden, Inlusschen, mocht het ooit zoover komen, dan zal het aan beschuldigden niet ontbreken. In Zuidelijk Nederland zijn reeds duizenden personen aan vervolging blootgesteld, waar mede men ec-n klein voorproefje heeft van wat srrr'- -u de overige provincies te wach ten zc Maar nu iets over het „berech ten". len deze volkstribunalen be- i rechten? telt, dat iemand nationaal so cialist is of dat hij samengewerkt heeft met de bezettende overheid, die op grond van een in alle vormen rechtsgeldig verdrag zich als zoodanig kon, doen gelden? Waar i6 hier de misdaad, die berecht zal moeten worden? Artikel één van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke straf bepaling. Dat kon niet duidelijker. Wie Joh binnen de perken der wet houdt kan nimmer gestraft worden voor daden, die overigens andersden kenden kunnen mishagen. Met andere woor den: Als iemand nationaal socialist is en er is geen enkel rechtsgeldig voorschrift, dat hem dit verbiedt, dan kan geen Nederlandsch rechtscollege hem daarvoor straffen. Als iemand leeft onder een bezettende overheid en er is geen voorschrift, dat hem verbiedt, met deze overheid samen te werken, dan kan geen Nederlandsche rechtbank of tribunaal hem daarvoor ter verantwoording roepen, laat staan straffen. Dit alles is zóó duidelijk, dat minister Van Heuven Goedhart er mee verlegen is geraakt en op middelen heeft gezonnen, dat allervoor naamste artikel 1 uit het wetboek van Straf recht te omzeilen. En nu i6 het wel een bij zonder armhartige manier, waarop hij meent, daarin te zijn geslaagd. Bij de installatie van dat eerste volkstribunaal immers moet hij hebben medegedeeld, dat het nationaal-socia- list zijn alsmede het feit van collaboratie strafbaar dient te worden gesteld met terug werkende kracht van vier en een half jaar. Hier gaat alle redelijke opvatting verloren, Stel U voor, dat ge op een goeden dag ver volgd zoudt worden omdat uwe handelingen, te goeder trouw en streng binnen de perken der wet uitgevoerd, plotseling strafbaar wer den verklaard met terugwerkende kracht van 4% jaar. Wie ter wereld zou zulk een opvat ting van recht en billijkheid met een glimp van rechtvaardigheid durven bekleeden? Het is te dwaas om los te loopen. Het zou inderdaad te dwaas zijnals men niet moest vreezen, dat het in de bedoeling ligt dit ten top gevoerd onrecht, n.l. straf opleg gen voor niet met straf bedreigde handelingen voor recht te doen verslijten. Wie zal zeggen wat op dit gebied in het Zuiden des lands reeds is gepresteerd? Maar wat zou de heer Gerbrandy zeggen, wanneer vier en een half jaar na dato met straf werd bedreigd iedere minister, die in de ure des gevaars zijn post verliet of hoe zou de heer Van Heuven Goed hart oordeelen over zoo of zooveel jaren ge vangenisstraf op het bedrijf van lieden, die naar Engeland varen met het doel, afbreuk te doen aan een overheid, die op grond van een plechtig gesloten verdrag ïs ingesteld, een en ander anderhalf jaar na bedoelde Engeland- vaart? Mocht het er ooit van komen, dat de heer Van Heuven Goedhart in een „bevrijd" gebied i)e strijd aan het Oostfront. Bolsjewistisch offensief aan het Oderfront tot staan gekomen. De militaire woordvoerder der Wilhelm- strasse heeft vandaag verklaard dat het Bolsjewistische offensief aan de Oderlinie tot staan is gekomen. Bij Brieg is het den Bols jewisten gelukt hun bruggenhoofd iets naai het Zuid-Westen uit te breiden. De Duitsche troepen hebben het bruggenhoofd bij Ohlau uiteengeslagen. Tusschen Frank fort en Köstrin woedden de zwaarste ge vechten. Pogingen van den vijand om in de stedelijke versterkingen door te dringen zijn mislukt. Ten Zuiden van Frankfort is het den ijand gelukt twee kieine bruggenhoofden te vormen, waartegen hevige tegenaanvallen zijn begonnen. In Zuid-Pommeren is de vij andelijke druk sterker geworden. Er wordt tevens fel gestreden in Oost-Pruisen De militaire spreker van de Groot-Duitsche omroep Luitenant-generaal Ditmar zeide Dinsdagavond: Het Duitsche opperbevel staat voor de moeilijke taak zijn tegenmaatregelen snel te nemen zonder te overhaasten. Het liet zich tot dusver niet overhalen tot eteun- acties, die slechts tot versnippering leiden. De Duitsche frontsoldaat heeft deze crisis thans doorstaan, zooals hij reeds menige crisis heeft doorstaan. Woensdagmiddag werd nog gemeld De maatregelen van de Sovjet-Russen Dr. van Mook naar Zuid-Nederland. Ir. een uitzending van Radio Londen in de Nederlandsche taal is medegedeeld, dat de Nederlandsche minister van koloniën en waarnemend gouverneur-generaal van Neder- landsch-Indië. dr. Van Mook. vergezeld door de ministers Van Boeyen en Van Bolkenstein in bevrijd Nederland zijn aangekomen. Eenigen tijd geleden was reeds medegedeeld, dat dr. Van Mook de aanwerving van sol daten voor den strijd tegen Japan zou orga- De rantsoeneering In DuttschSand. In Duitschland is de voedselrantsoeneering p nieuwe basis gesteld, daar honderdduizen den mannen, vrouwen en kinderen uit het Coster thans in het overige deel des Rijks verzorgd moeten worden Met de rantsoenen, die voor een tijd weken waren aangewezen, zal men thans negen weken moeten doen. Debat In het Belgische parlement. In het Belgische parlement zijn de debat- en over het lot van de regeering Pierlot begonnen. Een socialistische afgevaardigde gaf uiting aaR zijn ontevredenheid over de houding van de regeering in verschillende het Oosten staan onder den indruk van het aangelegenheden, zooals teR opzichte van Duitsche offensief in het Westen van ver leden jaar December, toen de Duitsche aan- •alskracht er toe leidde, dat de activiteit der Geallieerden maandenlang sterk afnam geen nieuw offensief kon worden begonnen. De Sovjets trachten een herhaling van een dergelijke ontwikkeling te voorkomen, door te probeeren zich in den driehoek Breslau- FrankrortElbing zeker te stellen. De strijd is uit het stadium van aanvalsstooten gegaan tot grootere slagen. Voor de lijn Frankfort aan de OderKüstrin staat het gros van het Sovjet-Russische leger. Het Duitsche luchtwapen bezorgt den Sovjets groote moeilijkheden bij hun opmarschbewe- gingen aan het Oostelijke front en brengt hun belangrijke verliezen aan menschen en mate riaal toe. Daarbij komt de vergroote afweer kracht van de Duitsche troepen. De voort durende aanvallen op Frankfort aan den Oder zijn steeds weer afgeslagen, terwijl een po ging om Stettin te bereikc-n door den Duit- schen weerstand mislukte. In Mariënburg en bij Elbing verdedigden de Duitschers zich taai. Ook in Boedapest en tusschen het Plat- tenmeer en de Donau wordt nog steeds hevig gevochten. In den driehoek OderWarthe werd de strijd krachtiger, toen de Sovjets artillerie aanvoerden. Bij Fürstenberg trachtten de Sovjets de brug over den Oder te nemen Door het heldhaftig optreden van een Duit- 6chen pionier werd dit voorkomen. Ofschoon de Sovjets pogingen deden, in de richting Stettin door te stooten, gelukte die opzet niet. Bij Mariënburg werd verbitterd gestreden. De Duitschers handhaafden daar evenwel hun stellingen, evenals bi.i Elbing, welke stad eveneens nog steeds in Duitsche handen is. In Boedapest duurt de strijd nog steeds voort. De Sovjets voeren nog steeds verster kingen aan, doch lijden enorme verliezen. De Duitsche actie ten Noorden van Stuh] Weis- senburg om de oude stellingen weer te her nemen zijn succesvol verloopen. Van het Westfront. Groet offensief ten O. van Nijmegen verwacht Aan het Westfront is de laatste dagen ner gens zeer hevig gevochten. Men houdt er aan Duitsche zijde evenwel rekening mede, dat de storm ieder oogenblik kan los barsten en wel tusschen Nijmegen en Jülich. Momenteel is het daar nog vrij rustig en blijft de actie beperkt tot verkenningsaanvallen aan weers zijden met op sommige plaatsen vrij hevige artillerie-duels. In het gebied van Monsjou hebben de aan vallers versterkingen doen aanrukken. Het doel is hier de stuwdam in de Ours in het gebied van Schleidau. Bijzonder verbeten ge vechten hadden plaats om de dorpen Schrör en Brantscheid, die verscheiden malen van eigenaar wisselden Op het front aan Moesel en Saar werden felle gevechten geleverd die den Geallieerden op bloedige verliezen kwamen te staan. Amerikanen poogden vergeefs den Moder over te steken. In den Elzas hebben de Duitschers een vooruitspringenden boog ten Noorden Straatsburg prijsgegeven. Tusschen het Rijn- Rhone-kanaal en den Rijn trachtten de Ame rikanen terrein te winnen, doch deze aanval werd afgeslagen. Syrië en de Libanon. Volgens een bericht uit Londen heeft de Libaneesche gezant te Londen geëischt. dat Syrië en de Libanon volkomen onafhankelijk Frankrijk zullen worden. ten, in de afgeloopen jaren begaan en zelfs - als het „volkstribunalen" moeten zijn, die een bepaald soort overtredingen zullen berech tenhet zij zoo. Wie een rustig geweten heeft schuwt geen enkel onderzoek en geen i enkel tribunaal. Maar dan eerlijk spel alstu- i blieft! Geen aanklacht-constructies op grond van feiten, die vier en een half jaar nadat zij plaats hadden, klakkeloos tot overtredingen worden verklaard Daartegen verheft zich alles, wat in Nederland rede en zede vér- sinister van Justitie terugkeerde en hijjstaat. Meer willen we voorloop!g van deze wenscht de lieden te vervolgen wegens delic- voorgenomen politieke ketterjacht niet zeggen. represaille-maatregelen en het standpunt in zake de vroegere ondergrondsche strijders. De afgevaardigde bepleitte de vorming van een nieuwe regeering onder leiding van een jeugdigen, vastberaden premier, die tijdens de bezetting in België heeft gewoond. Pierlot gaf een opsomming over de moei-! liikheden die in België zijn en worden onder- onden, wegens gebrek aan levensmiddelen, grondstoffen en andere oorzaken. Kij gaf als zijn overtuiging weer, dat deze n:et door iemands onbekwaamheid zijn ontstaan. Gis teren is het debat voortgezet. ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leidin- ?en op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het In gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich tingen, bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken. Teder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het. bezette Nederlandsche gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met den dood-gestraft. Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. Us. A. 3. Montijn t Dezer dagen overleed te Utrecht in den ouderdom van 75 jaar, onze oud-stadgenoot ds. A. J. Montijn, vroeger predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Haarlem en een vooraanstaande figuur in geheelonthouders kringen. Ds. Montijn werd in 1869 geboren en ir 1890 candideat in Zeeland om 6 Aug. 1893 t( Vriescheloo in het predikambt te worden be vestigd. Vandaar vertrok hij in 1895 naar Nieuw-Stadskanaal, welke standplaats in 1899 met Maassluis verwisseld werd. In 1902 werd ds. Montijn predikant te Haarlem. Het levensleed trof ds. Montijn fel en was oorzaak dat hij in 1921 reeds emeritaat moest aanvragen. waarna hij Haarlem verliet en zich in Utrecht vestigde. Nadien heeft hij al zijn krachten gegeven in dienst van den strijd voor de nuchtermaking van ons volk waar door hij zich bij geestverwant en anders denkende in de drankbestrijding een breede plaats verwierf. In Utrecht legde de Nat. Christen Geheel onthouders Vereeniging beslag op hem en tal van jaren heeft hij haar als directeur gediend. Toen hij eenige- jaren geleden als zoodanig ontslag nam hebben zijn vrienden een boek werk uitgegeven, waarin meer dan 50 perso nen uit de drankbestrijders beweging van alle richtingen hem hulde en dank hebben ge bracht. Groot is het aantal functies dat ds. Montijn in de drankbestrijding heeft bekleed. Tot voort kort was hij vice-voorzitter van de Nat, Commissie tegen het Alcoholisme, had hij zitting in het bestuur van Enkratein, bond van Prot. Chr. drankbestrijdingsvercenigingen Voorts is hij bestuurslid van de Predikanten Geh. Onth. Ver., vice-voorzitter van de Ned Chr Jongelieden Geh. Onth. Ver. ..De Scha- d van de commissie van redactie van de Nat. Chr. Geh. Onth. Ver., die hij tal van iaren als lid van het hoofdbestuur heeft ge diend, lid van de reclasseeringscommissie de zer organisatie. Ds. Montijn was de secretaris an den Nat. Bond voor Plaatselijke Keuze, secretaris van het Advies Bureau Centrale '-weer, vice-voorzitter van de Nat. Blau- Weekcommissie, lid van de commissie Alcohoicui sussen voor studenten, idem van oor de handhaving van de Drankwet, idem van die voor de Ideale Drankwet, lid van de Perscommissie en van de Schippers- commissie van de N. C. A.. bestuurslid van de Federatie tot beoordeeling van Alcohol vrije dranken, en bestuurslid van de Vereen, voor Alcoholbestrijding bij Snelverkeer IV.A. S.l Tal van jaren heeft hij ..De Wereldstrijd" geredigeerd Zijn talrijke verdiensten vonden erkenning in zijn benoeming tot ridder in de orde Oranje Nassau. Prof. dr. 3. Huizinga f In den ouderdom van 72 jaar is overleden onze oud-stadge noot prof. dr. J. Huizinga, die hoogleeraar is geweest aan óe Universiteiten van Groningen „en Leiden. Sedert 1929 was hij voorzitter van de Kon. Acade mie van Wetenschappen. Nadat de heer Huizinga in 1897 gepromoveerd was tot doc tor in de Nederlandsche lette ren. werd hij benoemd tol ieeraar in de geschiedenis aan de Hoogere Burgerschool te Haarlem, welke functie hij vervuld heeft tot 1905, toen hij benoemd werd tot hoogleeraar in de geschiedenis in Gro ningen. Tijdens ziju verblijf te dezer stede had hij groote belang stelling voor de geschiedenis der stad. getuige zijn werken: ,.De oudste geschiedenis van Haarlem" (uitgave van de Ver eeniging „Hacrlem"), „De op komst van Haarlem" (1915) en „Rechtsbronnen van Haarlem" (1911). De overledene was Rid der in de Orde van den Neder- •andschen Leeuw. DE HEER L. A. DUYN OVERLEDEN. De in Heemstede overleden heer L. A. Duvn, eerelid van het kerkbestuur van de paro chie St. Joannes de Doop er (Amstertiamsche buurt), is niet de heer F. Duyn uit de Jans straat, die in vele vereeni- gingen een werkzaam aandeel heeft en nog hoopt te hebben. De overledene woonde vroeger aan de Amsterdamschevaart en verbleef den laats ten tijd in het rusthuis St. Bavo te Heemslede JUBILEUM P. M. v. d. SLUIJS Zaterdag 10 Februari hoopt de heer P. M. v. d. Sluijs, be- drijfsadministrateur aan 'net Gemeente-Waterbedrijf Haar lem, den dag te herdenken, dat hij voor 40 jaar in dienst der gemeente trad. Ter gelegen heid hiervan zal des morgens om 11 uur een huldiging plaats vinden ten kantore van het bedrijf. Kampersingel 4. Gezien de ruime vrienden- en kennis senkring, welke de a.s. jubila ris zich in den afgeloopen tijd heeft verworven, zal het hem op dien dag zeker aan belang stelling niet ontbreken. HOUTEN SCHOOLGEBOUW VERNIELD. Ergerlijk is het optreden ge weest uit de omgeving van de Van Zompelstraat, waar ge vestigd is een houten gebouw, dat o.a. dienst doet als school voor Nazorg en voor het v/erk van een speeltuinvereeniging. Eerst hebben eenige personen de houten zijgevel gesloopt en voorwerpen uit de school ge stolen. De omwoners hadden daarna vrij spel, want men kon nu gemakkelijk de school betreden. Hiervan hebben zij misbruik gemaakt door de an dere wanden, schotten, banken, balken e.d. te sloopen. Als wil den liepen de sloopers(sters) van alle leeftijden door elkaar, om een brok hout te stelen. Toen de politie in den loop van den middag verscheen was er reeds een ravage en de kans op instorten was op dat oogen blik niet uitgesloten Zoo gaat men om met goederen van anderen. Mr. Dr. J. FEITSMA OVERLEDEN. Te Amsterdam is. 61 jaa* oud. overleden mr. dr. J. Feits- ma, procureur-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam en adviseur van den Leider. SCHAKER A. J. VAN DER HOEK OVERLEDEN. Dezer dagen is in Duitsch land overleden de nog jeugdi ge schaakspeler A. J. van der Koek. die o.a. bekend is ge worden door in 1942 met dr. Max Euwe te spelen om het kampioenschap van Nederland. Kij verloor toen met 8-2. De overledene had reeds vele successen geboekt en beloofde veel voor de toekomst. PENS IOENBETA LI NGEN EERSTE KWARTAAL. Ernstige vertraging is ver oorzaakt in de uitbetaling over het eerste kwartaal van 1945 in de pensioenbetalingen van den Pensioenraad, welke medio Februari zouden geschieden. Er dient dus rekening mee ge houden te worden dat een deel der pensioenen ten laste van het Alg. Burgerlijk Pensioen fonds niet tijdig belastbaar zal kunnen worden gesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1