Haariemsche Courant ZOOe Jaar*- No. 34 Bureaux. Groote Houtstraat u Postgiro 13485®. Bijkantoren: Soendapleln IL IJmutden. Kennemerlaan 154 Verachtjnt dagelijks, beha It* Op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Vrijdag 9 Febr. 1949 Jltg.: Grat Bedrijven Oamiate, 'taarlem. Abonnementen: per week 26 ct„ per mnd. 1,15, per kwartaal 3.42, tr. p. poet 3.73 Losse nummers cent. Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 18*7 Drie leden van de regeering Gerbrandy nemen ontslag. Twee hunner steunen Mr. Burger Naar de Londensche correspondent van de New York Tribune aan xijn blad seint. heb ben de ministers uit de regeering-Gerbrandy hun ontslag ingediend en wel de heeren Alberda, minister van Waterstaat; dr. v. d. Tempel, minister van Sociale Zaken en dr van Mook, minister van Koloniën. Hierbij wordt medegedeeld, aldus de zen der New York. dat de heeren Albarda en v. d. Tempel zich niet hebben kunnen ver eenigen met de maatregelen, die getroffen zijn ten aanzien van mr. Burger, met w.ene inzichten, neergelegd in zijn radio-rede, zij sympathiseerden. Dr. Van Mook heeft ontslag genomen aan gezien hij de vereeniging der functies van minister van Koloniën en waarnemend Gou verneur-generaal van Ned Oost Indië niet wel vereenigbaar achtte. De strijd in Oost-Europa. De gevechten ter weerszijden van Frank fort aan den Oder en ten Westen van Küstrin zijn bijzonder fel. zoo werd gistermorgen van het Oostelijk front gemeld. De Sovjet-Ruisen vallen over een breedte van 90 K.M. aan en worden door krachtig vuur ondersteund. Bij Küstrin. waarvan de verdedigers verwoed stand houden, werden de Sovjets in het defen sief gedrongen- Aanzienlijke strijdkrachten worden door de vijandelijke leiding gecon centreerd, zoo wordt van Duitsche zijde ge meld, voor den besllssenden aanval. De ecne stoot blijkt op de Rijkshoofdstad te zijn ge richt, een andere op Stettin en de monding van den Oder De Sovjets hebben hun aan vallen op Elbing versterkt en zijn er in ge slaagd enkele penetraties te verkrijgen, wel ke werden afgegrendeld. Een geweldige materiaalslag woedt in Oost-Pruisen. Alle doorbraakpogingen van de Sovjets mislukten echter. In Oper-Silezië hebben de Sovjets niet voldoende kracht voor een grootsch opgezet offensief meer, aange zien zij aan dit front troepen voor andere sectoren hebben onttrokken. De strijd in het Westen. Langs de Maas en vooral in het gebied NijmegenArnhem en in het gebied van de Roer is het artillerievuur van de Geallieer den versterkt. De Engelschen maken een druk gebruik van 6lagvliegtu:'gen en bommenwer pers. Ten Noorden van Remsberg bleven vrij zwakke aanvallen van de Geallieerden zon der resultaat. De opmarschbewegingen in het gebied van Aken, welke op het voornemen van de Geallieerden een groot offensief in te zetten wijzen, duren nog steeds voort. Hun eanvalsgebied van Monsehau in Noordelijke richting is iets uitgebreid. De conferentie van drie. Tijdens de conferentie van drie zijn volgens ofticieele Engelsche verklaringen reeds mili taire besprekingen gehouden. Volgens het Engelsche ministerie van voorlichting is het dc- bedoeling om de plannen tegen den ge- meenschappelijken vijand met elkaar in over eenstemming te brengen en een hechte basis voor den duurzamen vrede te leggen. Er is volkomen overeenstemming over de militaire aangelegenheden in de eindphase van den strijd tegen Duitschland bereikt, aldus heeft bedoeld ministerie verklaard. Aan het einde van de conferentie zal een behoorlijk rapport worden uitgegeven. Medegedeeld is, dat een vliegtuig, waar mede een deel van de staf van Churchill naar de conferentie werd vervoerd, is neergestort. Er zijn dertien slachtoffers. United Press heeft bericht, dat tijdens de conferentie ook de kwestie van de petroleum in Iran zal worden behandeld- Men vermoedt, dat de bijeenkomst lang- 2al duren. Tenslotte wordt nog door United Press gemeld, dat onder oogen zal worden gezien in welke mate aan generaal Mac Arthur de leiding van de strijdkrachten tegen Japan zal worden op gedragen. De Eam. Naar uit Athene wordt gemeld heeft de Eam de amnestievoorwaarden der Grieksche regeering a De kabinetscrisis in België. De regeering-Pierlot is afgetreden. Van Akker die onder Pierlot minister van arbeid was. zal met de vorming van een nieuwe regeering worden belast. ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dot het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings- oestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich- ringen, bedrijven en personen die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach- •ed zijn mogen stroom gebruiken Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt op grond van het jecreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandschc gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met den dood gestraft Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het vo'tooïde strafbare feit De Gauile aan het woord. De Gaulle heeft verklaard, dat hij dit jaar meer troepen ter beschikking van de Gealli eerden heeft kunnen stellen dan vorig jaar het geval is geweest. De Gaulle zeide onder meer over de huidige situatie in Frankrijk, dat de invasie voor Frankrijk niet het einde maar weer het begin van den oorlog heeft gebracht. Uit het leven van Mozart jr. Met is zwaar een onsterfeitjken naam te dragen. Toen Mozart in December 1791 overleed liet hij zijn vrouw Coivstanze en twee kinde ren. Carl, die zes jaar oud was en Wolfgang Amadeus Jr., die amper vijf maanden telde. benarde omstandigheden achter. De jonge weduwe moet het in dc eerste jaren na den dood van haar beroemden echtgenoot zee: zorgelijk gehad hebben; zij moest leven var een klein pensioentje en van hetgeen de uit gevers haar wilden betalen voor de posthume werken van haar man. Op auteursrechten voor uitvoeringen viel toenmaals r.og niet te rekenen Later, gehuwd met G. N. Nissen, secretaris der Deensche legatie (de man die de eerste uitvoerige Mozart-biografie schreef), genoot zij een zekere mate van welstand en kon voor de beide kinderen het noodige gedaan worden om hen een waar dige plaats in de maatschappij te doen be- kleeöen. Het spreekt haast vanzelf dat de weduwe er aan dacht haar jongens tot toon kunstenaars te laten opleiden, ïe meer daar zij onmiskenbaar blijken van aanleg voor de muziek toonden. Carl, de oudste, is echter geen beroepsmusicus geworden, maar vond zijn carrière als ambtenaar van de Oosten- rijksche legatie te Milaan. Zijn jongere broer, die de voornamen van zijn vader droeg, voelde zich echter wel roepen om zich geheel aan de toonkunst te wijden. Neukomm en Andreas Streicher wa ren zijn leeraren voor klavier en van Al- brechlsberger kreeg hij les in contrapunt, terwijl de oude Haydn hem een vaderlijk toegenegen raadsman was. Constanze liet hem reeds in 1796 in 't open baar als zangertje optreden; hij telde toen vijf jaar. Op zijn elfde jaar componeerde hij een kwartet voor klavier en strijkinstrumen- :en. Zijn eigenlijk debuut geschiedde in 1805; hij had toen den 14-jarigen leeftijd bereikt, al liet zijn moeder hem toen nog doorgaan voor een 13-jarigen knaap. Het concert, in het Theater an der Wien, ving aan met Mo zart's g-moll-Symphonie. Hierna werd de jonge Mozart aan de hand van zijn moeder voor het publiek geleid. Hij speelde het C- dur-Concert van zijn vader „in etwas lang- samen tempo, aber mit Nettigkeit und Pra- cision", naar een criticus vermeldde. Tot slot werd een compositie van den knaap uitge voerd, n 1. een huldigingscantate op den 73en erjaardag van Haydn. De critiek vond dit werk „lebhaft und versprechend". Alles scheen den jongen Mozart een schit terende muzikale loopbaan te voorspellen. Dat is echter niet zoo uitgekomen; de kunste naar heeft zijn leven lang moeten tobben. Toen hij zeventien jaar was, leek het zijn moeder een financieele uitkomst haar jong- sten zoon de betrekking van muziekmeester le doen aanvaarden bij een zekeren graaf Bawrouski. die hem meenam naar zijn land goed in Gallicië. Vijf jaar later vestigde hij zich als pianoleeraar te Lemberg. Daar leef- hij acht jaar, vergeten door de overige muzikale wereld. Eindelijk in 1820 ondernam W. A. Mozart Jr. een groot concerttoumée door Duitschland en Oostenrijk. Zijn spel schijnt niet van bril- Iante kwaliteiten ontbloot te zijn geweest, doch de zoo hoog gereputeerde naam van zijn vader stond hem in den weg. Zijn onge luk als kunstenaar was het de zoon te zijn van een beroemdheid. Steeds was men er op uit om vergelijkingen te maken, die natuur lijk in zijn nadeel moesten uitvallen. Dat de tragiek van zijn leven geworden. Op zijn concerttoumée deed hij ook zijn geboortestad Weenen aan, doch er kwamen slechts een honderdtal menschen naar hem luisteren. Hij bezocht ook Kopenhagen, waar zijn moeder en zijn stiefvader toen woonden, ook zocht hij zijn broer Carl te Milaan op. Zijn kunstreis had twee jaar geduurd. In 1823 keerde hij naar Lemberg terug om er, vergeten, zijn armelijk bestaan van kla- icronderwijzer te hervatten. Nog eenmaal, In 1840, probeerde hij te Wee- ien het publiek voor zich te winnen. Tever geefs echter. Zijn verongelukte kunstenaars loopbaan maakte, ondanks zijn ernstig willen en streven, een weemoedigen indruk. ..Die Las* seines grossen Namens druekte den Mann nieder". schreef de criticus Hanslich. Bekende firma's, als Breitkopf, Peters, An- dré, Haslinger en Richault, gaven composi tes (meest kamermuziek en liederen) van hem in 't licht: doch van dit alles heeft niets aan den beruchten tand des tijds kunnen weerstaan. Dit feit maakt de tragiek van het leven van den weinig fortuinlijken kunste naar, die een beroemden naam te dragen er hoog te houden had. volkomen Door zorg kommer en desillusies vroeg tijdig verouderd, was Mozart Jr. een gebro ken man. toen hij in zijn 52e levensjaar naar de warmwaterbronnen van Karlsbad genezing ging zoeken voor zijn maagkwaal en aldaar zijn graf vond. Een maand na zijn aankomst te Karlsbad overleed hij op Juli 1844. De dichter Grillpartzer. die zoo vele groote kunstenaars in dithyramben een laatst •aarwei had toegezongen, dichtte ook op zijn -erseheiden een „in m^moriam" en zinspeel de alweer op het struikelblok van zijn ge miste carrière: Achthonderd gram brood per week. Aiioen nieuwe brcodbonnen aangewezen. In de weck van II tot 18 Februari zijn voor de distributiekringen Haarlem en omliggende gemeenten alleen aangewezen de bonnen 319 cn 319 voor het koopen van 450 gram brood, in totaal dus 800 gram. Wij brengen in herinnering, dat er gelegen heid is geweest in te leveren de bonr.en 315 •oor 1 kg aardappelen (indien niet deelgeno- nen wordt aan de Centrale Keuken). B.3S2 oor 250 gram kindermeel (geldig voor de reek van 11 tot en met 17 Februari). 321 joor één ons kaas (af te leveren tussehen 18 rebruari en 3 Maart) en 314 (voor groenten en fruit), indien nie; wordt deelgenomen de centrale keuken. Nog geldige bonnen 310' 10O gram kaas; 311: 1J-» rantsoen vleesch; E.Q2, inlegvel: 10^ liter voiiemelk; D02 400 gram taptemelkpoeder of 4 liter melk; C.02 inlegvel: 200 gram taptemelkpoeder of 2 liter melk; 206" 150 gram versnaperingen of 159 gram hagelslag: 241: \Vk rantsoen vleesch; 247 lV\ rantsoen vleesch of 125 gram kaas; 256 l'« rantsoen vleesch; 257 62Vi gram koffie- surrogaat; 258: 1 rantsoen vervangingsmidde len: 278 369 gram of 4 dl spijsolie: 294 90 gr. of 1 dl spijsolie: 302* 100 grem kaas: R. 02: 360 gram of 4 dl spijsolie. R.03: 300 gram kïnderörankpoeder: R. 13: 90 gram of 1 dl spijsolie; R.26: 150 gram versnaperingen of 150 gram hagelslag: 226, 227. R.07. R.tö», C.4u.i en C.412: 1 rantsoen eenheidstoiletzeep, zeep- ervangende waschmidüelen of waschpoeder, 59: 2 rantsoenen eenheidstoiletzeep, zeepver- vangende waschmiddelen of waschpoeder Voorts is nog geldig tot en met 12 Mei T945: 45 (tabak): 45 gram scheerzeep. Toen men echter te Weenen den dood Mozart Jr. vernam, werd dadelijk alles in 't erk gesteld om hem te waardig te herden ken. Er werd een plechtige dienst gehouden in de parochiekerk van het keizerlijk huis, waarbij de zwanenzang van vader Mozart, het aangrijpende Requiem, werd uitgevoerd. De Aartsbisschop deed zelf de mis. geassis teerd door zijn kapittel en de geestelijkheid der kerk. Alles wat naam had op gebied van kunst, letteren en wetenschap, was er bij tegenwoordig. Eerde men den zoon van den grooten vader? Of wilde Weenen bij deze gelegenheid iets goed maken aan de nagedachtenis van Wolf gang Amadeo I, dien men ruim vijftig jaar vroeger zonder de minste praal had laten wegvoeren naar zijn armengraf, dat weldra onvindbaar was? In beide gevallen kwam de belangstelling te laat. Op W. A, Mozart Jr. past het woord van Tijl, in het merkwaardige tooneelstuk van den Vlasmschen schrijver Anton van de Velde: „Het is zwaar een onsterfelijken naam te d«sgen." JOS. DE KLERK. Burgerlijke Stand. HAARLEM. 7 Febr. BEVALLEN1 Febr.: S. Jonker-de Kleijn. d. 3 Febr. C. M. van Loenen-Vellinga, d. 4 Febr.: A. Geeris-Kuvener, z. J. van der Landen-Wol- A. B. Melcher-Labrle, z. 5 Febr. E. v. d. Veldt-Verhage, z. A. Knot ter-Loos, z M. A, Ko- per-Roosemalen, z. 6 Febr. M. A. Spee-van der Laan. z. C. S. M. Bordes-de Langen, z. C. A Both-Vellekoop, z. A. M. Loerakker-Roest, d. M. Fransen-Stoel, z. ONDERTROUWD: 7 Fetor.: A, Dickman en J. M. Veldhuis. A. Smit en M. B G. Keurentjes. D Elsinga en C. Sint. B. A. P)ey«aer en M. M. Voorvelt. A. J. Gelling en A. Havenaar. J. B. Bmeel en R. C. Witte. GEHUWD: 6 Febr.: C. Blom en E. van Zuthem 7 Febr.: C. G. J. Witte en J. J. A Kocx. P. J. Wesselink en J. A van Soest. A, Humting en C. J. Groot. R Griffioen en G. de Graaf. C. Tuiji a J. M. Mantz. J. Prosee en H. C. Kampfraat. OVERLEDEN: 27 Jan.: N. J. Massée. 00 jaar. Korte Hofstraat. 31 Jan. M. E. van Doornik. 71 jaar. Ripperdapark. S. de Boer, 67 j Ripperda park. 1 Febr.: J. C. A. Bolheem. 42 j.. Aliard Piersonstraat. H. J. C. A. M. Smits, 76 J., Maer- ten van Heemskerkstraat. 2 Febr J. A. Ko ningstem, 6-1 jaar. Spaarneiaan. M. P. Schild- Sherriff, 78 j.. Rijnstraat. J. Reimeringer. 62 j.. Hooglandspark. 3 Febr.: W. Besseling, 41 jaar. Scheepmakersdijk. C. Roidanus. 86 jaar Schouw burgstraat... C. Ploeg. 72 jaar. Prof. v. Waals straat. B. Wiegel 62 laar. Spionkopstraat. 4 Febr. M. Schouten, 62 i., Maraisstraat. H. M. E. Hand- graaf-Beaufort. 74 jaar. Dr. Leijdsstraat. W van Dasselaar. 4" jaar. Crayenesterlaan. M. G. Ter- ribilini. 72 j'sr. Ripperdapark. T. Modderman. 48 jaar, Stuyvesantplein. M. N. van Aken. 6S Tetterode: tra at. C. H. ,T. de Vries, 72 J.. Ooster- houtJaan. 5 Febr.: F Stol. 77 jaar. Iordensstr. G. T. Mollema-Kani-iva. 75 j Burgwal. 6 Febr. C. Lommers-Morval. S3 jaar. Amsterdamstraat. M. A. P. de Wilde. SS jaar. Kamperlaan. P. J. I. Brugman. 61 jaar. Weteringstraat J. C. Heijblom 83 jaar, Brederodestraat. FAILLISSEMENT. De Haariemsche rechtbank heef» in staat an faillissement verklaard: A. G. Balk, groentenkoopman. Glasblazerstraat 29, Haar lem. Curator mr. J. H. J Simons te Haarlem. Rechter-commissaris mr. N. Reeling Brouwer te Haarlem. GEVONDEN VOORHERPEN. Bril, Hoekstra, Schoterboschplein 21. Hond. Lubbers, Riouwstraat 12. Handschoen. Al ders, Hooglandspark 23. Pakje. De Goede, Laan van Rozenburg 29 Schoen. Borreman, Koudenhorr. 4. Wantje, Neewei. Leidsche- plein 21. Doosje, Berkhout, van 't Hofstraat 17. Portemonnaie m.L, Berkhout, van 't Hof straat 17. Sieutels, mej Timmer, Kinderpol.. L- Wijngaardstraat 22 (23). Handwagen. Schouten, 2e Zuidpolderstraat 11. Portemon naie m. i., De Groot, Archidelaan 4. Sleutels, Jalink. Slachthuisstraat 99 Want, Prins. Merkmanstraat 4. Zakmes, Brongersma, Dr. Bakkerlaan 31. GEWAPENDE OVERVAL. Dinsdagavond vervoegden xich onbekende gewapende perso nen bij den landbouwer J. P. V. aan den Zomer weg 6 Twee dezer lieden hielden hem in bedwang, terwijl de drie an deren een der koeien slacht ten Met achterlating van de huid. de longen en de pooten wisten de daders, nadat zij zich nog terloops een trans- portrijwie! en een wiel had den toegeëigend, ongehinderd met hun buit te «ntkomen. Voor het evenwel zoover was gaven zij den gedupeerde het bevel om tot morgens vier uur binnen te blijven INBRAKEN IN SERIE.... De 19-jarige fabrieksarbeider M. M werd op heeterdaad be trapt tijdens een inbraak in een perceel aan de Van Nesstraat. Zijn twee mededaders slaagden er echter in te vluchten. Ten huize van C. aan de Slachthuisstraal 88 maakten leden van het inbrekersgilde zich meester van enkele de kens, een bedsprei, een vloer kleed en een stofzuiger. Een perceel in de Byzantlum- straat bleek eveneens het doel wit de' dieven te zijn. Door verbreking van een slot ver schaften zij zich aan de ach terzijde toegang, waarr.a o.a. 29 zinken emmers en 20 paar klompen werden medegeno men. Uit het pakhuis van den ex pediteur C. M. gelegen aan de Ravelingsteeg worden twee autoaccu's en een gelijkrichter •ermist. De Juliana van Stolberg- school aan de Siachthuisstraat werd evenmin vergeten. Door het uitsnijden van een ruit kon het raam van de artskamer worden geopend, zoodat de die ven verder zonder bezwaar hun speurtocht konden volbrengen. Dc gestolen goederen bestaan onder anderen uit een pak breikatoen van 10 knotten. 6 klossen garen, 5 doozen bor- duurzijde, 4 meter linnen, 2 meter stopgaas en 20 kleedje*. Na het verwijderen van een keukenruit werd voorts een nbraak gepleegd in het perceel Pleiadenstr. 100, waar diverse kleedingstukken, zomer- en winterjassen, een polshorloge, een volledige cassette tafelzil ver. een armband, 4 beddenla kens, 2 sloopen, 4 ontbijtlakens en andere goederen werden ontvreemd. Door het vernielen van het glas-in-lood-raampje kon ook de voordeur van het perceel Schoterveenstraat 34 gemakke lijk worden geopend. De ope- reerende dieven hadden ook ditmaal succes. De gestolen goe deren bieden voldoende ver scheidenheid en bestonden on der meer uit een zakje capucij- een rieten koffer Inhou dende lederen portemonnsies, portefeuilles en damestasschen, twee groote doozen lederwaren een aantal lederen huiden. Mislukte suikerdiefstal. Voor de Haariemsche recht bank stonden eenigë Haarlem mers terecht, die op 30 Novem ber van het vorig jaar een po ging hadden gedaan, veertig baien suiker te stelen uit een koekfabriek aan de Paul Kru- gerkade te Haarlem. Een hun ner had gezien, dat de suiker de fabriek was binnengedragen en had dit medegedeeld aan eenige vrienden, 's Nachts was men behulp van een breekijzer de fabriek binnengegaan, doch verder kon het plan niet uitge voerd worden, omdat de recherche inmiddels ten too- neele was verschenen en de suikerliefhebbers inrekende. De verdachten hadden geen van allen een blanco strafblad. De Officier van Justitie be toogde. dat, gezien de onaf gebroken stroom van levcns- n.iddelendiefstallen in dezen tijd, een afschrikwekkende straf noodzakelijk is. Hij wilde er echter rekening mee hou den, dat wanneer de man in het gezin ontbreekt, vrouw en kinderen honger lijden. Hij eischte tegen een der verdach ten, wiens aandeel in deze zaak minder groot was geweest, zes maanden cn tegen de overigen acht maanden gevangenisstraf. De verdedigers, mr. S. C van der Wall en mr. dr. F. A. Bij voet wezen op de moeilijk* tijdsomstandigheden en vroe gen de uiterste clementie. Uitspraak 20 Februari.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1