Haarlemsche Courant De strijd bij Breslau duurt voort WOc Jaar*., No. 37 Bureaux. Groote Houtstraat H Postgiro 134658. Bijkantoren: Soendapteln XL Umulden, Kennemerlaan 154. Nieuwsblad voor IS'oord-Holland Dinsdag 13 Febr. 1945 Ultg Grai. Bedrijven Damiate, Haariera. Abonnementen: per week 26 ct„ per mnd. 1.1J, per kwartaal 3.42. fr. p. post 1 3,73. Losse nummers 6 cent. Hoofdredacteur: P. C. Derka. K 1297 Garnizoen van Elbing bezweken en SchneidemUhl en Posen binnen, gedrongen. Het Weermachbericht van Maandag luidt: Oostelijk van het Plattenmeer en in het Zuiden van Slowakije mislukten talrijke af zonderlijke aanvallen der Bolsjewisten Tusschen Bielitz en Radiborg werden hevige door tanks en slagvliegtuigen gesteunde vijandelijke aanvallen in heftige gevechten opgevangen in Neder Silezië nam de slag in uitgebreid heid toe. Ten Westen van Breslau sloegen onze troepen onder tegenaanvallen den naar het' Zuiden aanvallenden vijand terug tot in het gebied van Kanth-Kostenblut en verhinderde daardoor zijn vereeniging met vijandelijke strijdkrachten, die het bruggenhoofd van Brieg naar het Noord-Oosten aanvallen. Aan den Bobersector zijn hevige gevechten gaande. Noordelijk van Buizlau en Oostelijk van Sar- gan tusschen Fürstenberg en de Oderbrug is de situatie tijdens zware, doch plaatselijke ge vechten veranderd. In het Zuiden van Pom- meren en West-Pruiöen werden Noordweste lijk van Deutschkrone en aan net front :r Landeck en Groudanz doorbraakpogingen van sterke Sovjet-strijdkrachten na aanvankelijke terreinwinst verijdeld. De verdedigers van Schneidemühl en Posen leveren zware straatgevechten met den vijand die binnen de vestingen ls doorgedrongen. Na wekenlangen heldhaftigen strijd is het garni zoen van Elbing tegen de overmacht van den vijandelijken stormloop bezweken. Een deel heeft zich met medenemen der gewonden een weg naar eigen linies gebaand. Tn Oost-Pruisen strandden heftige vijande lijke aanvallen op den sector van Wormditt. Bij Preusisch Eylau en Zinten zijn dank zij de hardnekkigheid van onze divisies 46 tanks en 47 stukken geschut vernietigd. In Samland werden de Noord-Oostelijk van Spiztongen in gesloten deelen der 87e Sovjet-infanterie nietigd. Een slag in jachtvliegtuigen vernietig de 39 tanks, 12 stuks geschut en 257 gemotori seerde en bespannen voertuigen. 21 Sovjet- vliegtuigen werden neergeschoten. Tn de afgeloopen vier weken van den winter- slag in het Oosten hebben troepen van het leger en de Waffen S.S.. alsmede vliegers van een formatie luchtdoelartillerie der luchtmacht 79CS tanks, vele honderden stukken geschut en meer dan 10.000 gemotoriseerde en bespannen voertuigen der Sovjets vernietigd. Bovendien werden 457 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten of op den grond vernietigd. De vijan delijke verliezen aan dooden en gewonden is In midden-Italië wierpen onze troepen op voorbeeldige wijze door de eigen artillerie ge steund aan weerszijden van den kustweg via Veggio-Nassa den tijdelijk opgedrongen vijand terug e.i vernietigden daar 15 tanks. In Herzegowina werd de voortgezette vijan delijke aanval in het gebied van Moster afge slagen. De zuivering van Bilogaro en tusschen het gebied van Virovitica en de Drau snelle vorderingen. In West-Duitschlaod richtten Anglo-Ameri- kaansche terreurvliegtuigen hun aanvallen in scheervluchten op de burgerbevolking. Voor al Amerikaansche bommenwerpers vielen op nieuw plaatsen in Munsterland aan Het vergeldlngsvuur op Londen duurt voort. Tusschen Neder-Rijn en Maas konden de En- gc-lschen na verbitterde gevechten doorbreken tot aan den Oostelijken rand van het Reichs- wald. De beoogde doorbraak bleef hun echter weer ontzegd, dank zij de standvastigheid van onze troepen. Door het openen van de Roertal- sperringen werd het Roerdal tot over een grooten afstand overstroomd en de vijand was gedwongen zijn stellingen te ontruimen aan den oever der rivier en de aanvalsonderne- mingen te onderbreken. In den sector van de Pruem zijn 9 tanks tot een tegenaanval over gegaan en hebben zij den vijand op den Wes telijken oever der rivier de Pruem terugge geven. De stad zelf werd ontruimd. Ten Zuid- Westen daarvan wordt gevochten om enkele plaatsen ten Westen der stellingen. Aan den benedenloop der Sauer werd de vijand vooral aan de Ouremond en bij Eehter- nach verhinderd zijn plaatselijke bruggen hoofden uit te breiden en werd een vijande lijk succes van beteekenls voorkomen. De strijd in het Oosten. In Oost-Pruisen hebben Duitsche troepen in Samland ten Westen van Koningsbergen de 91e Sovjet-divisie ingesloten en op een klein gebied samengedrongen. De Sovjets hebben herhaaldelijk doorbraakpogingen ge daan doch deze zijn afgeslagen. Den ingeslo ten troepen zijn groote verliezen toegebracht. In Slowakije hebben sterke Sovjet-infante- riestrijdkrachten ten Westen van het Erts gebergte hevige gevechten geleverd. Zij slaag den er in een plaatselijke penetratie tot 6tand te brengen. Een gevechtsgroep, die tot aan den Zuidelijken rand van het Ertsgebergte was doorgedrongen, werd den volgenden dag ingesloten. De Duitschers zijn op verschillende plaat sen in Hongarije den aanval op vastgeloopen Sovjet-strijdkrachten begonnen. In het Westen hebben de Amerikanen hun pogingen om in het gebied van Monschau en andere plaatsen in het voorterrein van den Westwall door te dringen voortgezet. In den Schnee-Eifel hebben zij ten Noorden Prüm eenig terrein veroverd. De plaats zelf wordt van drie zijden bestormd. Aan de Duitsch-Luxemburgsche grens kon een ople ving van de gevechtsactiviteit worden opge merkt. De Amerikanen, die nieuwe verster kingen hadden ontvangen, hebben namelijk eer aanvalspogingen ondernomen. Zij ruk- :n vanuit het bruggenhoofd aan den Sauer op, doch de door hen bereikte penetratie werd afgegrendeld. In den Beneden-Elzas waren ten Oosten van Biesehweiler plaatselijke bot singen. In den Ligurischen kustsector :n Italië had den vrij hevige gevechten met deelen van het 5e Amerikaansche leger plaats, die terrein trachtten te winnen. Dicht bij de kust wisten zij op te dringen en ten Oosten van den kust weg slaagden zij er in een reeks heuvels te bezetten, waarvan er echter 's avonds door de Duitsche troepen twee werden heroverd. Van bevoegde Duitsche zijde wordt medege deeld, dat Duitsche transportvliegtuigen ge regeld druk in de weer zijn om achter de Sov jetlinies ingesloten formaties van munitie en levensmiddelen te voorzien. Waar geen mo gelijkheden om te landen bestaan worden de ze met valschermen neergelaten. Gerbrandy's kabinet afgetreden Naar Radio Oranje meldt, heeft prof. Ger- brandy thans, nadat eerst Albarda, v. d. Tem pel en Van Mook waren afgetreden, het ont slag van het heele kabinet ingediend. Dit. ge schiedde op wensch der ministers, die de be lofte van aftreden bij een algeheele bevrijding van Nederland wenschten gehandhaafd te zien doch die thans toch reeds de samenstelling ir overeenstemming wilden brengen met de ge wijzigde omstandigheden. Prof. Gerbrandy is belast met de reconstructie van het kabinet, hetgeen hij thans in beraad houdt. Rundvee-levering in versneld tempo. De voedselpositie in het westen des lands is, vooral in de steden, dusdanig verscherpt, dat met alle middelen moet worden getracht den directen voedselnood ten spoedigste te ver zachten met die reserves, waarover de wes telijke provincies thans nog beschikken. De overheid heeft dan ook er toe moeten besluiten met ingang van 12 Februari a.s. de rundveelevering in de provincies Noordhol land, Zuidholland en Utrecht in een versneld tempo te doen geschieden. Zij is zich volkomen ervan bewust, dat door dezen maatregel ook gebruiksvee door de vee. houders zal moeten worden geleverd, doch de leniging van den directen nood, in het bijzon der van de stedelijke bevolking, is thans der mate urgent, dat zij de consequenties van de en 6tap aanvaard heeft. Ten einde aan de hieruit voor de veehouders •oortvloeiende nadeelen zooveel mogelijk te gemoet te komen, zullen gedurende het tijd perk. waarin deze versnelde levering ge schiedt, voor het gebruiksvee. dat van 12 Fe bruari as. af op den eersten leveringsoproep geleverd wordt, de daarvoor geldende prijzen worden uitbetaald. Aan den anderen kant zullen zeer strenge maatregelen worden getroffen ten aanzien van hen, die niet aan dezen oproep tot leve ring voldoen. Behalve dat voor deze nalatigen de uitbetaling op gebruiksvee-basis vervalt zoodat voor hen de slachtveeprijzen zullen gelden zal hun verplichting tot levering worden verdubbeld. Tenslotte doet de overheid een dringend beroep op de veehouders om aan dezen maat regel. hoe zwaar de vervulling ook moge val- Volgens Franscbe kringen in Parijs ligt het ,en' hun volledfce medewerking te verleenen in de bedoeling van De Gaulle binnenkort ROOFOVERVAL, weer een radiorede te houden. Verwacht wordt I In een schuur aan de Spaarnwouderstraat dat deze hierin zal mededeelen, dat de com- werd de bewaker overvallen. De daders ver- munisten allengs meer belangrijke functies dwenen met drie mud tarwe en vijf mud sullen gaan bekleeden. (aardappelen. Nieuwe regeerlng in België. In België is een nieuwe regeering onder lei ding van Van Acker gevormd. Deze bestaat uit zes Katholieken, vijf socialisten, twee li beralen. twee communisten en een partijlooze. Spaak is tot minister van buitenlandsche za ken en plaatsvervangend minister-president benoemd. Er is medegedeeld, dat er een oorlogskabi- net, bestaande uit zes ministers, zal worden gevormd om zich met de meest dringende aangelegenheden, welke met den oorlog ver band hebben, in het bijzonder bezig te hou den. Dit is voor België iets geheel nieuws op staatkundig gebied. De aanwijzing van het oorlogskabinet zal door de regeering zeer bin nenkort geschieden. Er zullen twee Katholie ken, twee socialisten, een communist en een liberaal in zitting nemen. De beëediging van de nieuwe Belgische re geering is gisteren geschied. Woensdag zal Van Acker voor de Kamer een verklaring af leggen. Nader wordt gemeld, dat Van Acker ook de taak het kolenprobleem te verkleinen op zich heeft genomen. Het oorlogskabinet zal zijn aandacht onder meer aan de levensmiddelen voorziening wijden. Grieksche regeerlng en Eam. Te Athene is een overeenkomst tusschen de Grieksche regeering en de Eam onderteekend. Gemeld wordt, dat er slechts een kort proto col is opgemaakt. Over den inhoud zijn nog geen bijzonderheden medegedeeld. Da Gaulle. Nieuwe bonnen voor zout en aardappelen Inlevering; voor Zaterdag a.s. Bon 323 van de derde noodkaart Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gel dig verklaard voor het koopen van 250 gram zout. Men dient deze bonnen vóór Zaterdag 17 Februari bij zijn winkelier in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. Met de aflevering zal in verband met de ligging van de voorraden in een aantal distributiekringen eenige tijd gemoeid zijn. Van 18 tot en met 24 Februari is bon 322 geldig verklaard voor 1 K.G. aardappelen. Voor zoover niet van de Centrale keuken ge bruik wordt gemaakt, vóór Zaterdag 17 Fe bruari inleveren bij den handelaar, desge wenscht tegen ontvangstbewijs, B 352 210 gram tarwebloem. De bonnen B 352 geven van 11 tot en met 17 Februari recht op 250 gram kindermeel of voedingssuiker of 210 gram tarwebloem; derhalve niet 250 gram tarwebloem, zooals oorspronkelijk werd bekend gemaakt, Noodrantsoenbonnen melk. In de distributiekringen Aalsmeer. Amster dam. Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer. Heemstede en Velsen, ge ven de noodrantsoenbonnen melk recht op het koopen van V* Liter gest. melk en 100 gram walspoeder per bon. Verkoop van artikelen op den bon Een officieel bericht dient te worden afgewacht. Vorige week Donderdag verkocht een bak ker in Haarlem reeds op de bonnen 318 en 319 en spoedig verspeidde zich het gerucht, dat er extra-rantsoenen brood beschikbaar gesteld waren. Daarop wendde het publiek zich toi andere bakkerijen met het verzoek ook tot verkoop over te gaan. doch de moesten an hen weigerden terecht, omdat de bon nen nog niet waren aangewezen. Een bakker besloot aan den wensch van de klanten te -oldoen en leverde op de twee bonnen 400 n plaats van 8"0 gram brood af. Te begrijpen s. dat de koopers den volgenden dag bij den bakker terugkeerden, toen zij het officieele bericht vernamen, dat er 800 gram brood op 318 en 319 beschikbaar gesteld waren. - winkelier heeft groote moeite gehad, het bliek tevreden te stellen. In verband hiermee vestigen wij op de be paling. dat op nieuwe bonnen op Vrijdag ge kocht mag worden en bovendien deelen we mede op verzoek van den Haarlemschen Dis tributedlenst, dat detaillisten niet eerder tot verkoop van artikelen op den bon mag over gaan. alvorens zij berichten omtrent bon aanwijzing hebben gelezen in de Haarlemsche Courant of op de mededeelingen, welke deze dienst in vele winkels in de stad laat op hangen. Inbraken en gros. Uit den winkel van de aan de Botermarkt fa. In een aantal Haarlemsche groentenwinkels waren vorige week gezouten spercieboonen te koop. Deze waren door de gemeente in den afgeloopen zomer ingemaakt, en nu voor de stadgenooten ter beschikking gesteld. De voorraad was echter niet voldoende, om allen de boontjes te verkoopen en daarom werd besloten 25 winkeliers aan te wijzen, die met den verkoop belast werden. Zij mochten de groente niet voor vaste klanten bestemmen, doch waren verplicht ze aan iederen bezoe ker af te leveren. Vermoedelijk zullen er Haarlemmers geweest zijn, die in de veronder stelling verkeerden, dat zij. die bij een ver- kooper lange rijen zagen staan, vaste klanten moesten zijn en komen nu met klachten. Daaraan is thans niets meer te doen. daar de voorraad, welke niet groot was, inmiddels uitverkocht is. ZUURKOOL VOOR ZIEKEN. De vorige week is in Haarlem een verkoop van zuurkool geweest aan hen die een bon hadden ingeleverd bij hun groentenhande- laar. Het is echter niet meer te verwachten, dat nogmaals tot het beschikbaar 6tellen var dit artikel in de komende maanden zal wor den overgegaan. Er is nog een kleine voor raad, welke bestemd is voor hen, die in het bezit zijn voor ziekenbonnen groente en voor de ziekenhuizen. AANGEHOUDEN. De Haarlemsche politie heeft wegens diefstal van een snijmachine aangehouden den twin tigjarigen M. H.. den twintigjarigen A. van K. en den vijf-en-tWintigjarigen J. van K. D( gestolen machine kon in beslag genomen wor den. ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leiding gen op grond van de beschikking van den! Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux. Inrich tingen. bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met den dood gestraft. Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit Haarlem zijn een snijmachine en twintig pakkan aardappel meel gestolen. Uit een levens middelenwinkel aan den Rijksstraatweg verdwenen eveneens twee snelwegers en een hoeveelheid levensmidde len. Een kaashandelaar in de Koningstraat kwam tot de ontdekking, dat uit een kistje waarin hij de door zijn klan ten ingeleverde kaasbonnen bewaarde, niet minder dan vijfduizend bonnen verdwe nen waren. Inbrekers zagen voorts kans uit een pakhuis van een levensmiddelenbedrijf in de Oranjeboomstraat tachtig pak jes pudding, vijftien kilogram kaas, twee-en-zeventig stuk jes luchtgevulde zeep. twee pakken Melba-kinderdrank- poeder, twee blikken appeK* stroop, vijftien kilogram meel. twintig pakken Hongaarscbe bloem en vier-en-twintig doos-* jes sehoencrême te stelen. Verder verschafte men zicli toegang tot den kelder van een huis aan het Brouwersplein. De buit bestond uit twee hectoliter aardappelen, een emmer met vleesch en vet, een kuip met varkensvleesch, een varkens ham, drie kazen, een hoeveel heid reuzel, een flesch spijs olie en een fietsband. Bij een melkhandelaar in de Mr. Cornelisstraat haalden in brekers vier hectoliter aard appelen, twintig pond uien. vijf kilogram bruine boonen. een hoeveelheid kaas, een half pond roomboter en verder kledingstukken, schoensmeer, zeep, scheermesjes en wrijf was weg. Een levensmiddelenwinkel in de Groote Houtstraat kreeg eveneens ongewenscht nachte lijk bezoek. Hier werden gesto len driehonderd rantsoenen vermicelli, veertig pakken ha vermout, vijftien pond suiker klontjes, vijf pond chocolade hagelslag. vijftien fiesschen wijn, tien fiesschen azijn, twee vaatjes zuurkool en een half vaatje snijboonen. Terwijl de bewoners afwezig waren hebben inbrekers een huis in het Hooglandspark doorzocht. Zij braken alle kas ten open en namen een vrij groot aantal gouden en zilveren sieraden, sommige met edel- steenen bezet, een fiets, een heerenjas, twintig fiesschen wijn en limonade, dertig kilo gram tarwe, thee, zeep, japon- stof en lakens mee. Voorts verschaften inbrekers zich toegang tot het badhuis aan den Koudenhorn, echte/ niet uit zindelijkheidsoverwe gingen. Zij stalen 750 kilogram cokes, twintig handdoeken, dertig pakken schuurmiddel en eenige gereedschappen. Leergierige inbrekers hebben tenslotte uit de Fuhrhopschool een aantal leermiddelen en een bos sleutels weggenomen. Roofovervallen. Bij een landbouwer aan den Schalkwijkerweg te Haarlem verschenen 's avonds om kwart voor zeven eenige gewapende mannen met twee vrachtauto's op het erf, die zeiden van den C. C. D. te komen om kolen te halen. Zij laadden tachtig mud generatoranthraciet op de auto's en wisten daarmee, na dat enkele schoten met de in middels gewaarschuwde en ter plaatse verschenen politie wa ren gewisseld, te ontkomen Een bewoner van het Lin kere Spaarne kreeg bezoek van twee gewapende mannen, die zeiden van de Feldgendarmerie te komen. Zij vertrokken met medeneming van een geldkistje met ƒ20.000, Een bewoonster van de Saen- redamstraat werd door twee gewapende mannen gedwongen tot afgifte van een bedrag van ƒ800.en levensmiddelenbon nen. Iemand op den Zijlweg was het slachtoffer van een overval door twee in Duitsche unifor men gekleede personen, die door een burger vergezeld wer den. Hun buit was echter ge ring, want zij namen slechts eenige stukjes zeep en een doos tandpasta mee. Acht gewapende mannen drongen een woning in de Van Keulenstraat binnen en maak ten een zakje tarwe en een zakje rogge buit. Bij een broer van den bewoner namen zij eea gakje bruine boonen mee.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1