Haarlemsche Courant £90c Jaar;., No. 38 Bureaux: Groote Houtstraat M Postgiro tttMt. Bijkantoren: Soendapleln XL Dmulden, Kenrvemerlaan t!4 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag 14 Febr. 194» Ultg.: Gral. Bedrijven Damiate, Haarlem. Abonnementen: per week M ct„ per mod. 1,15. per kwartaal J.42, fr. p. poat 3.73. Losas nummers 6 cent. Hoofdredacteur: P. C. Derk*. K 1ÏK7 De strijd in het Oosten. In het Oosten worden dank zij de Duitsche actie vele Sovjets-tanks vernietigd. Een po ging door te breken naar Berlijn werd bij den Oder onderbroken, waar de vijand opge vangen werd. Gehavende Sovjet-troepen trachtten zich daar te hergroepeeren, doch in de pogingen en in het voeren van een offen sief worden zij geremd door Duitsche troepen. Ook ten Zuiden van Posen wordt verhinderd het terrein uit te breiden. In Samland duren de Duitsche aanvallen voort en duizend per sonen werden gedood en 700 gevangen ge maakt. Verder werd een groot aantal tanks en stukken geschut buitgemaakt. Van het Westfront. De Geallieerden trachtten in het Westen bij Pruem terreinwinst te boeken, waarin zij ge deeltelijk slaagden, ten koste van veel bloed, daar een sterke Duitsche artilleriestrijd voert. De vijand slaagt er in het algemeen niet in de bruggenhoofden voldoende uit te breiden. De conferentie van drie. -Na afloop van de conferentie van drie is een communiqué uitgegeven, waarin mededee- lingen werden gedaan over Polen. Het is de bedoeling te laten vormen een „Voorloopige Poolsche regeering der nationale eenheid". Zelfstandig zullen verkiezingen worden ge houden om een regeering te vormen, waarna de drie regeeringen diplomatieke betrekkingen zullen aanknoopen. Nadere besprekingen moe ten echter steeds met Moskou gevoerd worden. Aan Sovjet-Rusland zal een belangrijk deel van den Oostkant van Polen worden gegeven en in de plaats daarvan krijgt dit land deelen van Duitschland. De Westgrens zal nader ge regeld worden op de vredes-conferentïe. Ten aanzien van Zuid-Slavië werd meege deeld. dat daar een nieuwe regeering ge vormd zal worden. Voorts zijn er plannen een commissie samen te stellen, die za! onderzoeken hoeveel schade Duitschland aan de oorlogvoerende landen heeft aangericht en op welke wijze die ver goed zal worden. Als zetel der commissie wordt Moskou genoemd. Een pleidooi van kardinaal Van Roey. De aartsbisschop van Mechelen, mgr. Van Roey heeft zich tot de autoriteiten gewend, waarin hij een rechtvaardiger behandeling vraagt voor de minder schuldigen, die relaties hadden met Duitschers. Velen van hen wor den valsch beschuldigd en vertoeven met an dere misdadigers in gevangenschap, waar zij een slechte behandeling ondervinden. Een nauwkeurig onderzoek wordt door den aarts bisschop verlangd. ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich tingen, bedrijven en personen die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken Ieder optreden, dat de voorziening in «evaar brengt wordt op grond van het iecreet van den Rijkscommissaris voor het >ezette Nederlapdsehe gebied betreffende -len Uitzonderingstoestand van 12 Mei I9d;! met den dood gestraft Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit' Vereenvoudiging van de rechts pleging. In het Verordeningenblad zijn dezer dagen een drietal verordeningen opgenomen, welke onder de tegenwoordige omstandigheden een vereenvoudiging van onze rechtspleging be oogen, zoowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zij zijn een uitvloeisel van het streven ook onder de huidige moeilijke verhoudingen onze rechtspleging zooveel mogelijk onverkort in stand te houden en de processen ondanks het bezwaarlijke vervoer van personen en de lang zame postverbindingen binnen bekwamen tijd te doen afloopen. Een oplossing van deze moeilijkheden is gezocht door in de eerste plaats den rechter zoo diéht mogelijk te bren gen bij de rechtzoekenden. Daartoe is de be voegdheid van de kantonrechters, die zich ook in kleinere plaatsen bevinden, uitgebreid en de bevoegdheid der rechtbanken en gerechts hoven ingekrompen. Een tweede vereenvoudiging is gevonden in de beperking van de mogelijkheid van beroep In strafzaken zal, indien de kantonrechter een geldboete oplegt, beroep voor den dachte alleen mogelijk zijn, wanneer de geld boete ligt boven f 100 (tevoren was de grens 25). In burgerlijke zaken is de strafzaak waarboven men in beroep kan gaan, zoowel voor den kantonrechter als voor de rechtban ken verdubbeld. Bovendien is in burgerlijke zaken het geroep afgeschaft voor alle rechts vorderingen betreffende uitkeeringen tot on derhoud, enz Voorts is de bevoegdheid van den politie- en van den kinderrechter uitgebreid en is een bij zondere voorziening getroffen voor de econo mische zaken. Bepaald is, dat in beroep het Economisch gerechtshof, indien dit voor een snelle afdoening van zaken gewenscht is, recht kan doen op het dossier, dus zonder den ver dachte en de getuigen opnieuw te hooren. Nieuwe bonnen voor zout en aardappelen Inlevering voor Zaterdag a.s. Bon 323 van de derde noodkaart Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gel dig verklaard voor het koopen van 250 gram zout. Men dient deze bonnen vóór Zaterdag 17 Februari bij zijn winkelier in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. Met de aflevering zal in verband met de ligging van de voorraden in een aantal distributiekringen eenige tijd gemoeid zijn. Van 18 tot en met 24 Februari is bon 322 geldig verklaard voor 1 K.G. aardappelen. Voor zoover niet van de Centrale keuken ge bruik wordt gemaakt, vóór Zaterdag 17 Fe bruari inleveren bij den handelaar, desge wenscht tegen ontvangstbewijs. B 352 210 gram tarwebloem. De bonnen B 352 geven van 11 tot en met 17 Februari recht op 250 gram kindermeel of voedingssuiker of 210 gram tarwebloem; derhalve niet 250 gram tarwebloem, zooals oorspronkelijk werd bekend gemaakt. Noodrantsoenbonnen melk. In de distributiekringen Aalsmeer. Amster dam, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Velsen, ge ven de noodrantsoenbonnen melk recht op het koopen van A Liter gest. melk en 100 gram walspoeder per bon Bon B 353 voor kindermeel In de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht dient men de bonnen B 353 van de derde noodkaart, welke voor de week van 18 tot en met 24 Februari a.s. zullen worden aan gewezen voor het koopen van 250 gram kin dermeel of voedingssuiker of 210 gram tarwe bloem, vóór Zaterdag 17 Februari a.s. bij zijn leverancier in te leveren, desverlangd tegen ontvangstbewijs. Voor het koopen van zuige- lingenvoedsel behoeft deze bon niet bij den melkhandelaar te worden ingeleverd. Bonnen, welke geldig zijn. Deze week zijn de volgende bonnen geldig: 8. 400 gram brood. 319 400 gram brood; 310: 100 gram kaas: 311 VA rantsoen vleesch: E.02, inlegvel: 10'/2 Uter vollemelk: D.02: 400 gram taptemelkpoeder of 4 liter melk; C.02 inlegvel: 200 gram taptemelkpoeder of 2 liter melk; 206: 150 gram versnaperingen of 150 gram hagelslag; 241; VA rantsoen vleesch: 247: VA rantsoen vleesch of 125 gram kaas; 256: 1A rantsoen vleesch; 257: 62% gram koffie- surrogaat; 258: 1 rantsoen vervangingsmidde len; 278: 360 gram of 4 d.l spijsolie; 294: 90 gr. of 1 d.l. spijsolie: 302: 100 gram kaas; R.02: 360 gram of 4 d.l. spijsolie. R.03: 300 gram kinderdrankpoeder: R. 13: 90 gram of 1 d.l. spijsolie; R. 26: 150 gram versnaperingen of 150 gram hagelslag; 226, 227, R.07, R.29, C. 402 en C 412: 1 rantsoen eenheidstoiletzeep, zeep- vervangende waschmïddelen of waschpoeder, 259: 2 rantsoenen eenheidstoiletzeep, zeepver- •angende waschmiddelen of waschpoeder. Voorts is nog geldig tot en met 12 Mei 1945 LEVER GEEN NOG NIET AANGEWEZEN BONNEN IN Het is gebleken, dat er winkeliers zijn, die nog niet-officieel aangewezen bonnen van het publiek in ontvangst nemen, om daarop on middellijk dan wel later bepaalde artikelen af te leveren. Van bevoegde zijde wordt er met nadruk op gewezen, dat zoowel de handelaar als het publiek door een dergelijke handels wijze kan worden gedupeerd. Men dient der halve nimmer gebruik te maken van een dis tributiebon zoolang nog niet door middel van de dagbladen of officieele raambiljetten mede- deeling is gedaan, dat de desbetreffende bon voor een bepaald artikel is aangewezen Rundvee-levering in versneld tempo. De voedselpositie in het westen des lands is, vooral in de sleden, dusdanig verscherpt, dat met alle middelen moet worden getracht den directen voedselnood ten spoedigste te ver zachten met die reserves, waarover de wes telijke provincies thans nog beschikken. De overheid heeft dan ook er toe moeten besluiten met ingang van 12 Februari a.s. de rundveelevering in de provincies Noordhol- 'and. Zuidholland en Utrecht in een versneld tempo te doen geschieden. Zij is zich volkomen ervan bewust, dat door dezen maatregel ook gebruiksvee door de vee houders zal moeten worden geleverd, doch de leniging van den directen nood, in het bijzon der van de stedelijke bevolking, is thans der mate urgent, dat zij de consequenties van de zen stap aanvaard heeft. Ten einde aan de hieruit voor de veehouders voortvloeiende nadeelen zooveel mogelijk te gemoet te komen, zullen gedurende het tijd perk. waarin deze versnelde levering ge schiedt, voor het gebruiksvee, dat van 12 Fe bruari a.s. af op den eersten leveringsoproep geleverd wordt, de daarvoor geldende prijzen worden uitbetaald. Aan den anderen kant zullen zeer strenge maatregelen worden getroffen ten aanzien van hen, die niet aan dezen oproep tot leve ring voldoen. Behalve dat voor deze nalatigen de uitbetaling op gebruiksvee-basis vervalt zoodat voor hen de slachtveeprijzen zullen gelden zal hun verplichting tot levering worden verdubbeld. Tenslotte doet de overheid een dringend beroep op de veehouders om aan dezen maat regel. hoe zwaar de vervulling ook moge val len, hun volledige medewerking te verleenen DIEFSTAL IN EEN SCHOOLGEBOUW. Leden van het dievengilde hebben een be zoek gebracht aan het schoolgebouw der Ver- eeniging voor Zwakzinnigenzorg te ÏJmuiden- Oost. Er werden talrijke goederen, waaronder bezems, mattenkloppers en rollen papiertouw ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in. Een kranige redding. Tijdens het zoeken naar brandstof aan het Noorder-Buiten-Spaarne geraakte Maandag middag een achtjarig meisje te water. Tege lijkertijd passeerden er enkele meisjes, die het ongeval zagen gebeuren De I2-)arige Corrie de Vries, wonende Timorstraat 52. be gaf zich te water en het gelukte haar de drenkelinge te redden. Aan den oever geko men verleenden enkele mannen assistentie. Het dappere meisje heeft met deze redding bewezen, dat het „reddend zwemmen" ook doro de jongeren met succes kan worden be oefend. Bei uitsluitend bij brand 15333 op! Daar het den laatsten tijd blijkt, dat het publiek niet goed op de hoogte is met de adressen en telefoonnummers van de Staats- brandweerpolitie Haarlem, brengen wij deze hierbij op verzoek van den Commandant ter kennis van het publeik. Bij brand (alleen en uitsluitend daarvoor): Tel. 15333. Commandant persoonlijk: Tel. 18779. Commandant Hoofdwacht persoonlijk: Tel. 10455. Afd. Boekhouding: Tel. 12793 Alle correspondentie voor de Staatsbrand- weerpolitie, onverschillig van welken aard, moet voortaan gericht worden aan het Bureau an den Commandant, Spaarne 106. Ten overvloede wordt er nogmaals op gewe zen, dat tel. 15333 alleen en uitsluitend bij brand te gebruiken is. De heer H. D. Tjeenk Willink t In breeden kring zal met leedwezen worden kennis genomen van het overlijden v3n den heer H. D. Tjeenk Willink, mede-directeur de N.V. H. D. Tjeenk Willink en Zoon's Uitgeversmaatschappij en een vooraanstaande figuur in de Haarlemsche Doopsgezinde Ge meente. Burgerlijke Stand. HAARLEM 12 Februari 1945. BEVALLEN: 5 Febr., L. M. Tesselaar—Har der, d.: 7 Febr.. M. C. Arendsvan Buul, d.; S. de Vries—Hilligehekker, d.; A. M. E. LindemanPaulissen, d: C. J C. P. Brugman- Tilbeurgh, d.J. S. AlphenaarGroene- wegen, d.; C. G. F. van dei- MeerSiekmar., z.: 8 Febr., E. van Driestvan Zetten, d.: A J. SpronkCarstens, z.: C. Sminkde Vries, d J. Tolsmade Nekker. d.; A. H. J. Neelissen- Buchem, d.; 9 Febr., J. P. Hartsuijker Daalen, z.; A. M. M. van der PeijlGo- vers, z.; S. J. Nooijonsvan de Laar, d.; M. ToolHoomans, d.; A. van ZijllDiemersen, z.; J. H. W. van Schuilenburgter Smitten. d. H. J. ErbrïnkWeber, d J. van Apeldoorn Langeveld. d.; M. C BroekSars, z.; J. B KeurGörtz, d; M. E. KoksHillebregt, z.; J. Eversvan Raaij, z P. A. van der Zwan Lamers, z.: F. Oosterhuisvan Dijk, d.; J. S. LaurijssenLinke, d.; 10 Febr.. J. H. de la CourtMolenaar, d.J. A. J. Ophuijsende Langen, z.; J. BouwhuisZiel, z.; A. Siebe- lingKooiman, z.; S. A. Kuoerusvan Bilder- beek, z.; M. A. CroeseNijssen, z.; 11 Febr., W. A. M. Baarda—Stam, S. WillersWen sing, z; G. M. van der Pol—Dijkstra, d.; L. VerkooijMentjox, d.; 12 Febr.,' M. C. de ZwagerBarnhoorn, z. OVERLEDEN: 2 Febr., A. Daudeij—Swart, 81 j., Gasthuissingel; L. G. van Buuringen, 82 j.. Schotersingel; 3 Febr., G. Brookhuis, 78 i., Hazepaterslaan: E. H., 6 w., z. van U. H. Dijk stra, Koorstraat; J C. HensenHos, 76 j., Oostvest; J. W. van der Steur, 82 j., Craye- nesteriaan; J. Hazelhorst, 60 j.. Paul Kruger- straat: 4 Febr., J. C. Poort, 77 j., Wagenweg: A. Klijnvan Dijk, 49 j.. Delftlaan: G. de LandmeterMeijer, 65 j Gaelstraat; P. C. V. van Bemmel, 87 j., Iordensstraat; A. C. J Hartong, 80 j.. Eindenhoutstrant; 5 Febr., J. A. Wagner, 76 j., Westerhoutpark: P. Groenen- daal, 81 j., CrayenesterlaanW. G. Bannink. 69 j.. Herculesstraat: A. M. KolKoelemij, 87 j., De Ciercqstraat; A. H. Sundermann, 70 j.. Schotersingel: D. Olijdam. 73 j.. Schrevelius- straat; W. van Dijk. 76 j., Gierstraat; A.Kreui- ter, 81 j.. Oranjekade: 6 Febr J. A 16 j., z. van A. L. Rouw, Parklaan; H. J. Schimkies, 69 j, Graaf Willemstraat: E. C. Landaal. 65 j., Duindoornlaan: H. DeelenMouthaan. 84 j Schotersingel; J. Soellaart, 69 j.. Paul Kru-i gerstraat: A. T., 4 j., d. van H Soellaart. Sla-' matstraat: A J. van Grootveld. 71 j.. Haar lem: P. van Duijn. 81 j.. Van Hogendorpstraat 7 Febr.. J. T. Erdtsieck, R0 j.. Ripperdapark; P. C. M. Mor.tanus. 38 j.. Hazepaterslaan: K. M. Kroel. 27 j. GasthuisvestF. E. A. Berg. 64 j.. Jacobstraat: J. C. Sevenhuijsen—Steen- hoek, 64 1., Leidschevaart; E. R. van Rossum du Chattel, 48 j-. Kamperlaan; L. Dijk— Vegter. 76 j„ Jansstraat: J. Bosch. 82 j„ Dr. Schaepmanstraat; C. C. G. Pachlig, 70 j., Spaarne: J. Giizen. 83 j. Do Ruijterweg: J Dijkstra—van Velzel, 73 j., Aelbertsbergstraat A. M. KampFrijn, 85 j., FabriciusstraatN A. H. Uden Masman, 69 j., Scheepm3kersdljk: J. van den Elshout, 28 j.. TerheidestraatS Langenberg. 19 j.: H. J. Koenenstraat; P.. 6 w.. z. van A. Officier, Karolingenstraat; F. G Driehuijs, 72 j.. Crayenesterlaan: 8 Febr.. B. Theunissen, 69 j., Soendastraat: W. F. Braaij, 66 j., Zijlweg; P. Westendorp. 68 j.. De Ruy- terplein: H. Smink. 82 j., Amsterdamschevaart S. Wijnands—Bakker, 54 j.. Vredcnrijkstraat A. G. J. Willekes—van Loolj. 47 j.. Kenau park: C. Riepsamen, 81 j.. Ged. Raamgracht, O- H. Kappelhof, 76 j., Merwedestraat: 9 Febr. S. Mastenbroekvan Dam, 79 j.. Reitzstraat; M. J. van der KroftVerhagen, 59 j.. Kenau- park; H. van Langelaar, 68 j.. Middenweg: W. Walbrecht, 87 j., Warmoesstraat: H. J. Kruijff, 44 j.. Magdalenastraat: 10 Febr M W. Duis terHendriks. 70 j., Hofdijkstraa*. GEHUWD: 9 Febr., J. A, Steenman en C. C. Schil thuis. ..j--..-. Gevorderde personen treden uit het alge. meen ziekenfonds. Krachtens aanwijzing van den commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, zijn alle door of ten behoeve van de Duitsche weermacht ge vorderde personen, die inge volge de tot dusver geldende practijk alö verplicht verze kerden bij de Algemeene Zie kenfondsen bleven ingeschre ven, met ingang van 4 Februari j.l. van het ledenregister afge voerd. Zij, die gevorderd worden, moeten thans voor de inschrij ving bij de algemeene zieken fondsen als werkloos In den zin van artikel 55 der Ziektewet worden beschouwd. Mitsdien kunnen zij en hun eventueele gezinsleden, na den aanvang der gevorderde werkzaamhe den niet langer dan acht dagen of een maand als verplicht ver zekerden in het register van het Algemeene Ziekenfonds worden gehandhaafd, zulks al naar gelang zij in de vooraf gaande twee maanden op ten minste zestien dagen arbeid hebben verricht, dan wel gedu rende bedoelde twee maanden onafgebroken verzekerd zijn geweest. In alle overige gevallen en ook na afloop van genoemde termijnen eindigt de verplichte ziekenfondsverzekering en kun nen noch de gevorderde per sonen zelf. noch hun gezinsle den tegenover het algemeen ziekenfonds eenige aanspraak op geneeskundige verzorging of een uitkeering bij overlijden maken. Hun aanspraken gaan dan op de Krankenkasse over. Overigens heeft de commis- iris aan de algemeene zieken fondsen medegedeeld, dat hij het op prijs zal stellen, indien gevorderde personen, wier te werkstelling om de een of andere reden is geëindigd, voorzoover zij vóór hun te werkstelling vrijwillig- of ver plicht verzekerd waren, desge wenscht zonder het stellen van beperkende bepalingen tot de vrijwillige verzekering worden toegelaten. INBREKERS IN ACTIE* Door het verwijderen van een ruit verschaften onbekenden zich toegang tot een timmer manswerkplaats aan de Hee- renvest te Haarlem. De dieven verdwenen met medeneming timmergereedschap en een hoeveelheid goederen, die aan het personeel toebehooren. Voorts kozen inbrekers een perceel aan de Nieuwe Groen markt tot hun doelwit uit. Er wordt een zak inhoudende 45 kg groene erwten vermist. Ten nadeele van een visch- handelaar werden uit een pak huis aan de Koolsteeg diverse goederen gestolen. De daders maakten zich meester van hoe veelheden zout, aardappelen en cokes. Ook een winkel in de Van Ostadestraat bleek op het werk programma van het dievengilde voor te komen. De omvang der gestolen goederen is nog niet bekend. Er wordt vermoed, dat de daders tijdens hun bezigheden zijn gestoord, daar zij een masker, een moker en breekijzer achterlieten. DE HEER D. J. HOFSOMMER t Dezer dagen is in huize ..Rustoord" te Haarlem over leden de heer D. J. Hofsommer, oud-directeur bij de Neder- landsche Posterijen. De over ledene, die 7 December 1858 te Tie! werd geboren, en den leeftijd van 85 jaar bereikte, begon zijn loopbaan bij de Post als surnumerair te Tiel. Na drie jaar werd hij benoemd tot commies 3e kl. te Amersfoort. Achtereenvolgens was hij werk zaam te Oldenzaal, Rozendaal en Amsterdam. Op 39-jar:gen leeftijd werd hij benoemd tot Directeur van het Postkantoor te Oisterwijk. Na acht jaar ging hij als zoodanig naar Nieuwendam en vervolgens naar Schiedam, waar hij zijn 40-jarig jubileum vierde. In 1921 werd hij gepensioneerd. Bij de begrafenis heeft de zoon de heer J. Hofsommer. het werkzame leven en de goede hoedanigheden van zijn vader herdacht. GEVONDEN VOORWERPEN. Das. Bosveld, Zuiderstraat 11; schoentje, Hattens, Eenhoorn- I straat 33.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1