Haarlemsche Courant Brood, Margarine en Grutterswaren. Harde strijd woedt ten Z. W. van Breslau De conferentie van Drie geëindigd 290e Jaar*., No. 39 Bureaux: Groote Houtstraat W Postgiro 1M8M. Bijkantoren: Soendapleln Tl. IJmulOen, Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Donderdag 15 Febr. 1949 CTItg Graf Bedrijven Darruate, Haarlem. Abonnementen: per week ct., per tnnd- 1.15, per kwartaal 3.42. fr. p. post J,?J. Losse nummers t cenL Hoofdredacteur; F. C. Derks. K 1291 Hoe de levensmiddelen van het Zwcedsche Roode Kruis voorden verdeeld. De door hel Zwcedsche Roode Kruis gratis beschikbaar gestelde hoeveelheden brood, margarine en grutterswaren zullen als volgt worden verdeeld: in de di9tributickringen Haarlem, Bloemcndaal, Heemstede, Beverwijk, Veis en, Hillegom e.a. zal aan de houders van de noodkaarten 111 (personen van vier jaaf- en ouder) 800 gram brood gratis worden ver strekt. In deze kringen wo-dt aan de houders der inlegvellen GC 501, GD 501 en GE 501 (kinderen van 0-14 jaar) 250 gram grutters waren gratis beschikbaar gesteld. Voorts wordt aan de houders van de nood kaarten IIIA en IIIB (personen van eiken leeftijd) 125 gram margarine gratis verstrekt. Om deze goederen te verkrijgen dienen per gezin de volgende bonnen te worden ingele verd bij speciaal hiervoor aangewezen winke liers: le. bon A 358 van de noodkaarten III A voor brood, 2e. de bonnen C 507. D 507 en E 507 \-an de inlegvellen voor grutterswaren en 3e bon 329 van de noodkaarten III A en III B voor margarine. Bestelbonnen inleveren De plaatselijke distributiediensten zullen bekend maken op welke dagen en bij welke winkeliers deze bonnen (bestelbonnen) moeten worden ingeleverd Bij deze inlevering wordt door den winkelier de naam en het adres van het gezinshoofd alsmede het aantal bonnen van elke soort ingeschreven. Do rechthebben de ontvangt bij de inlevering der bestelbon nen van den winkelier een briefje, waarop het winkelstempel en het volgnummer van Inlevering voorkomt. Deze briefjes dienen zorgvuldig te worden bewaard Koopbonnen bjj ontvangst geven Zoodra de goederen in de winkels aanwezig zijn. wordt op raambiljetten der winkels be kend gemaakt op welken dag de houders van bepaalde volgnummers de goederen kunnen afhalen Op dien dag moeten de houders der opgeroepen volgnummers zich vervoegen bij den winkelier, alwaar de bestelbonnen zijn ingeleverd Meegebracht moeten worden, be halve het briefje met volgnummer, de vol gende bonnen (koopbonnen): le Bon A 357 van de noodkaart III A voor brood. 2e. De bonnen C 506, D 506 en E 506 van de inlegvellen voor grutterswaren. 3e. De bonnen 328 van de noodkaarten III A en III B voor margarine Tegen afgifte der goederen, waarop de be trokkene recht heeft, dienen het briefje met volgnummers, alsmede de koopbonnen bij den winkelier 1e worden ingeleverd. Tevens moe ten degenen, die de goederen komen afhalen, hun handteekening voor ontvangst plaatsen op de lijst waarop de inlevering der bestel bonnen was genoteerd. De inlevering der bestelbonnen en het af halen der goederen mag uitsluitend door per sonen ouder dan 16 jaar plaats vinden en we! per gezin door een der gezinsleden. Het begrip „gezin" kan hier in ruimen zin des woords worden opgevat, ook tijdelijk inwonende per sonen mogen b v. als gezinsleden worden be schouwd. Zij, die geen bestelbonnen op de daarvoor bepaalde dagen kunnen inleveren, omdat zij niet in het bezit zijn van noodkaar ten en inlegvellen wegens gemeenschappelijke voeding zullen de goederen ontvangen door bemiddeling van de instelling waar zij hun gemeenschappelijke voeding genieten. Indien zij de instelling verlaten, alvorens de bedoel de goederen te hebben ontvangen, dan ook dient de instelling ervoor zorg te dragen, dat zii hiervan alsnog in het bezit worden ge steld. Zij. die wegens vestiging, verhuizing of ge boorte eerst na afloop van de dagen, vastge steld voor de aflevering der bestelbonnen, doch voor den eersten dag van afgirte ati goederen, in het bezit van noodkaarten en inlegvellen worden gesteld, mogen de bestel bonnen direct na ontvangst dezer bescheiden alsnog inleveren bii een winkelier, die hun door den plaatselijken distributiédienst za worden aangewezen Met ingang van den eer sten dag van uitgifte der goederen zullen de distributiediensten uitsluitend noodkaarten en Inlegvellen uitreiken, waarop de bestel- en koopbonnen ongeldig zijn verklaard. Zij. die op grond van ..Berechtigungsschei- ne" of op andere gronden in het bezit var twee noodkaarten zijn, moeten voor 1 Maar' e s. de bonnen A 358. A 357. 329 en 328 var één dezer kaarten bij de distributiediensten tegen ontvangstbewijs inleveren. Bij verzuim tot voldoening aan deze verplichting vervalt in de toekomst het recht op extra noodkaar- Felle gevechten aan Westelijk front. Het Duitsche Weermachtbericht van Woens. dag luidde als volgt: In Slowakije werden vrij krachtige vijan delijke aanvallen in hevige gevechten in de bergen afgeslagen. Eenige penetraties werden afgegrendeld. De derde Berg-divtsie bevocht daarbij een bijzonder afweersucces. In het gebied ten Zuidwesten van Breslau wierp de vijand pas aangevoerde strijdkrach- in den slag. Ondanks laai verzet van onze troepen, in wier gelederen Volkssturm- Alarmeenheden staan, kon de tegenstander Neder-Silezië en het Westen en Noordwesten terrein winnen. In het verloop der verbitter de gevechten ging Bunzlau verloren In Sorau wordt gestreden. Talrijke vijandelijke len op de vesting Glogau werden door het garnizoen afgeslagen. In Zuid-Pommeren ondernamen de Sovjet- Russen vergeefsche aanvallen. De taai strij dende verdedigers van Schneidemühl, Ar-ns- walde en Posen hielden tegen hevige vijan delijke aanvallen stand. In het Zuidelijke deel van West-Pruisen zetten de Bolsjewisten, nadat nieuwe strijd krachten waren aangevoerd, hun doorbraak pogingen in de omgeving van Konitz en Tuchel voort. Hevige gevechten zijn hier aan den gang. Pogingen van den tegenstander ons front aan weerszijden van den autoweg van Elbing naar Konigsbergen van het Westen uit en in Zuten van het Oosten uit in te drukken, mislukten, evenals alle aanvallen tusschen Wormditt en Landsberg. Aan het Koerland-front bleven talrijke Sov jet-aanvallen ter sterkte van een compagnie tot een bataljon zonder succes. Tusschen den Beneden-Rijn en de Maas en ten Zuidoosten van "Gennep bevochten onze troepen gisteren een groot afweersucces. Zij sloegen het gros der Engelsche aanvallen te rug. Door de overstroomingen aan den Roer zijn de Amerikanen tot hergroepeeringen, ge durende welke onze artillerie met krachtig vuur aanviel, overgegaan. In de straten van Prüm. waarin de vijand opnieuw doordrong, woeden hevige gevechten. Aan den Sauer wa- le formaties ook gisteren in hevige af- weergevechten gewikkeld met den uit zijn bruggenhoofd tusschen Wavendorf en Esch- ■eiler aanvallenden vijand, Van het overige Westelijke front wordt melding gemaakt van wederzijdsche gevech ten van stoottroepen bij Saarlatttern en van toenemende activiteit aan de fronten in Elza*- Lotharingen. In den sector van Hagenau mis lukten verscheidene vijandelijke aanvallen. In Kroatië werd de vijandelijke druk in het gebied van Mostar sterker. Aan de overige fronten duren de zuiveringsgevechten voort. Anglo-Amerikaansche vliegtuigen in scheer- ■Iucht en bommenwerpers vielen gisteren overdag plaatsen in het Boven- en Midden Rijngebied aan. Amerikaansehe terreurvlie- gers wierpen bommen op steden in Zuidoost Duitschland. Vooral in Weenen ontstond schade aan woningen en cultuurbouwwerken. De Britten richtten, in den afgeloopen nacht terreuraanvaiien op het stadsgebied van Dresden. Door luchtverdedigmgsstrijdkrach- verloren de Anglo-Amerikanen gisteren vliegtuigen, waaronder 15 viermotorige bommenwerpers. Het vergeldlngsvuur op Londen werd voortgezet. Ook het gebied van Antwerpen ligt voortdurend onder onze lange afstandbeschieting. Onze duikbooten, die sedert geruimen tijd uitgerust zijn met een luchtmast. hebben met behulp van deze vernieuwing in de wateren nabij de kust van Engeland en midden op den Oceaan tijdens onvermoeiden harden strijd 8 schepen van tezamen 5100 br.reg.t. tot zinken gebracht. ten. De aflevering In Haarlem en omgeving Het is de bedoeling, dat de artikelen op "27 en 28 Februari in Haarlem en omgéving wor den afgeleverd. De datum van inlevering der bestelbonnen zal nader worden bekend ge maakt en ook moeten de winkeliers nog wor den aangewezen. We geven het publiek in overweging de bonnen niet eerder in te leve ren dan officieel bekend gemaakt is bij het moet geschieden. Het kan gebeuren, dat winkeliers bonnen in ontvangst nemen en '=ter voor de aflevering niet in aanmerking men. In dat geval wordt, het publiek ge- •eerd, omdat er geen verhaal mogelijk ie. Vernietiging van Duitsche weermacht geëischt. Reorganisatie van Polen. Churchill, Roosevelt en Stalin hebben Maan dagavond een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd, waarin, naar Reuter meldt, veel omvattende plannen voor ,,het overwinnen van Duitschland, zijn bezetting en ontwap* nïng en de vernietiging van de Duitsche gene rale staf voor alle tijden" worden aangekon digd. Uit de verklaring blijkt, dat de achtdaagsche Conferentie van Drie in de stad Jalta op de Krim is gehouden. De verklaring behelst de vernietiging van elke Duitsche militaire uit rusting en een controle op de Duitsche in dustrie en een veroordeeling der z.g. oorlogs misdadigers. Het Frankrijk van De Gaulle moet daarbij een rol spelen tezamen met Engeland, de Sowjet-Unie en de Ver. Staten. De nationaal-socialistische partij en haar organisaties moeten „uitgeroeid" worden. Voorts wordt medegedeeld, dat men over eenstemming heeft bereikt omtrent hét in het leven roepen van een ,,na-oorlogsch Polen en een zoo spoedig mogelijk herstel van den Zuid-Slavischen staat. Een vredescharta en een veiligheidsorganisatie naar het voorbeeld van Dumbarton Oaks zullen voorbereid wor den op een conferentie der Ver Naties, die in April van dit jaar in San Francisco zal worden gehouden. De verklaring deelt mede, dat in de afge loopen acht dagen Churchill. Roosevelt en Staün met hun ministers van buitenlandsche zaken, chefs der generale staven en andere adviseurs op de Krim voor een bespreking bijeen zijn geweest. In de ruimste mate zijn inlichtingen uitgewisseld. Het tijdstip, de om vang en de coördinatie van het militaire op treden tegen Duitschland zijn besproken en goedgekeurd. De gecombineerde militaire plan nen zullen pas bekend gemaakt worden, wan neer zij tot uitvoering zijn gekomen. Het communiqué geeft uiting aan de ver wachting. dat de ..nauwe samenwerking tus schen de drie generale staven" die op de con ferentie bereikt is, bij zal dragen tot ver korting van den oorlog. De besprekingen der drie generale staven zullen in de toekomst worden voortgezet, als de noodzaak zich voor doet. Churchill, Roosevelt en Stalin dreigen, dat het Duitsche volk. als het zijn tegenstand voortzet, in geval van een nederlaag slechts des te meer te lijden zal hebben. Wij zijn het, aldus het communiqué, eens eworden over een gemeenschappelijke poli tiek en gemeenschappelijke plannen met de strekking, onvoorwaardelijke capitulatiebepa lingen te stellen, die wij gemeenschappelijk aan Nazi-Duitsehland zullen opleggen, als de Duitsche gewapende tegenstand volledig in eengestort zal zijn. Deze voorwaarden zullen pas bekend gemaakt worden, als de definitieve nederlaag van Duitschland voltooid is Bezettingszönes. De troepen der drie mogendheden zullen elk een zone van Duitschland bezetten. Men is nens een gecoördineerd bestuur en con trole in te voeren door een centrale controle commissie, bestaande Uit de opperbevelheb bers der drie mogendheden, met hoofdkwar tier te Berlijn. Voorts is men het er over eens geworden, dat, indien Frankrijk wenscht te worden uitgenoodigd, het een bezttingszone zal krijgen en als vierde lid der controlecom missie kan fungeeren. De grenzen van de Fransehe zone zullen worden vastgesteld door de vier in aanmerking komende regeeringen door bemiddeling van haar vertegenwoordi gers. Het ligt in het voornemen, aldus zegt het communiqué, „het Duitsche militairisme en het nazidom te vernietigen", alle Duitsche weermachtsonderdeelen te ontwapenen er ontbinden en voor alle tijden de Duitsche generale staf te breken. Alle Duitsche oor logsmateriaal moet worden vernietigd, de ge- heele Duitsche industrie voor militaire pro ductie vernietigd of onder controle geplaatst". Herstelprestatics- Voorts wordt aangekondigd, dat herstel- prestaties geëischt zullen worden. Behalve ontbinding van de partij willen Stalin, Chur chill en Roosevelt opheffing van den nationaal socialistlschen invloed op de openbare ambten, het cultureele en het economische leven Duitschland. Tenslotte deelt het communiqué mede, dat „verdere maatregelen in Duitsch land in het voornemen liggen. Polen. Omtrent de besluiten over Polen deelt het communiqué nog mede. dat de drie mogend heden een reorganisatie der tegenwoordige voorloopige regeering in Polen op een bree- deren dexnocratischen grondslag met opne ming van democratische leiders van het Pool- sche moederland en van de Polen in het bui tenland verlangen. Deze nieuwe regeering dient dan genoemd te worden- Poolsche voor loopige regeering der nationale eenheid. Deze moet zich verplichten, zoo spoedig mogelijk vrije en geheime verkiezingen uit te schrij ven. Stalin, Churchill en Roosevelt zijn van meening, dat de oostgrens van Polen de Cur zonlinie moet volgen met bepaalde afwij kingen in eenige gebieden van vijf tot acht km ten gunste van Polen. Polen zal belang rijke gebiedsuitbreiding krijgen in het noor den en het westen. Churchill naar Griekenland en Italië. Op zijn terugreis van de Conferentie van Drie zal Churchill Griekenland en Italië be zoeken. De Poolsche emigranten en de Krim-conferentie. Associated Press heeft bericht, dat tijdens de conferentie van Drie onomwonden is be paald. dat Polen een derde gedeelte van zijn gebied, waarbij de stad Lemberg. aan de Sovjet-Unie moet afstaan. Londensehe krin gen noemen deze oplossing, welke tijdens de conferentie is gevonden, „technisch elegant De Poolsche regeering te Londen heeft mede gedeeld. dat zij zich als de eenige wettige en algemeen erkende regeering blijft beschou wen. Zij erkent het besluit van de conferentie niet en acht dit voor het Poolsche volk niet bindend. Intusschen is van Engelsche zijde stgesteld, dat het protest van de Poolsche regeering te Londen geen invloed op de be sluiten der Krim-conferentie zal hebben. Bon B 353 voor kindermeel In de provincies Noord- en.Zuid-Holland en Ütrecht dient men de bonnen B 353 van de derde noodkaart. welke voor de week van lf tot en met 24 Februari a s. zullen worden aan gewezen voor het koopen van 250 gram kin dermeel of voedingssuiker of 210 gram tarwe bloem, vóór Zaterdag 17 Februari a s. bij zijn leverancier in te leveren, desverlangd tegen ontvangstbewijs. Voor het koopen van zuige- lingenvoedsel behoeft dezr bon niet. bij den melkhandelaar te worden Ingeleverd. Drie daders van den roofoverval in arrest. Dinsdagavond brachten vier gewapende personen een be zoek aan een winkel aan de Marsstraat, bij de Van Nes straat in Haarlem-Noord. Spoe dig was de politie aanwezig, die er in slaagde twee der daders, J. van R., oud 23 jaar en B. M oud 28 jaar, ter plaatse aan te houden. Later hield de politie den 45-jarigen C. R. aan. De vierde persoon is voortvluchtig. Buit bestond uit 20.000.—. Drie geüniformeerde perso nen hebben Woensdagavond een bezoek gebracht aan een koopman in de Hagestraat en hem, onder bedreiging met een vuurwapen gedwongen tot afgifte van zijn portefeuille, inhoudend een bedrag van ƒ2000 en een geldkistje, dat een bedrag van ƒ18.000 bevatte. Voorts is een roofoverval ge pleegd in de Van Keulenstraat; gestolen zijn dertig pond rog gemeel en vijf pond brume boonen. INBREKERS BEZOCHTEN TWEE NAAST ELKAAR GELEGEN HUIZEN. Ingebroken is :n twee wo ningen aan den Schotersingel. Gestoien zijn een divankleed Perzische kleedjes. SCHOENMAKER BENADEELD. Een schoenmaker aan het Zuider Buiten Spaarne heeft ongewenscht bezoek gehad en bij hem zijn gestolen 20 paar schoenen. 20 kg rubber en 3 kg zoolleer DIEFSTAL VAN EEN SCHRIJFMACHINE. Uit het kringhuis van de N.S.B. aan de Paviljoen6lasn is na een inbraak een schrijf machine gestolen. AA N HOUDINGEN. De recherche heeft den 25- jarigen J. P. V. aangehouden, verdacht in de afgeloopen we ken eenige inbraken te hebben gepleegd en A. L. en P. Z.. die 7 hl aardappelen vervoerden, welke van een inbraak afkom stig bleken te zijn. INBRAAK IN EEN BAKKERIJ. Door verbreking van een ruit heeft men zich toegang ver schaft tot een bakkerij aan de Gonnetstraat, waar zes en veertig brooden gestolen zijn. GEVORDERDE PERSONEN TREDEN UIT HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS. Krachtens aanwijzing van den commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, zijn alle door of ten behoeve van de Duitsche weermacht ge vorderde personen, die inge volge de tot dusver geldende practijk als verplicht verze kerden bij de Algemeene Zie kenfondsen bleven ingeschre ven, met ingang van 4 Februari j.l. van het ledenregister afge voerd. Zij. die gevorderd worden, •moeten thans voor de inschrij ving bij de algemeene zieken fondsen als werkloos in den zin van artikel 55 der Ziektewet worden beschouwd. Mitsdien kunnen zij en hun eventueele gezinsleden, na den aanvang der gevorderde werkzaamhe den niet langer dan acht dagen of een maand als verplicht ver zekerden in het register van het Algemeene Ziekenfonds worden gehandhaafd, zulks al naar gelang zij in de vooraf gaande twdfe maanden op ten minste zestien dagen arbeid hebben verricht, dan wel gedu rende bedoelde twee maanden onafgebroken verzekerd zijn geweest. In alle overige gevallen en ook na afloop van genoemde termijnen eindigt de verplichte ziekenfondsverzekering en kun nen noch de gevorderde per sonen zelf, noch hun gezinsle den tegenover het algemeen ziekenfonds eenige aanspraak op geneeskundige verzorging of een uitkeering bij overlijden maken. Hun aanspraken gaan dan op de Krankenkaese over. Overigens heeft de commis saris aan de algemeene zieken fondsen medegedeeld, dat hij het op prijs zal stellen, indien gevorderde personen, wier te werkstelling om de een of andere reden is geëindigd, voorzoover zij vóór hun te werkstelling vrijwillig- of ver plicht verzekerd waren, desge- wenscht zonder het stellen van beperkende ïfcpalingen tot de vrijwillige verzekering worden toegelaten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1