Haarlemsche Courant Brood, Margarine en Grutterswaren. Hevige straatgevechten in Posen. Jaarf., No. 40 Bureaux: Groote Houtstraat W Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapleln a. IJmuiden, Kennemerlaan 154. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Vrijdag: 16 Febr. 1943 CJitg.: Grai. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct., per mnd. 1,15, per kwartaal 3.42. fr. p. post 3,73. Losse nummers cent Hoofdredacteur: F. C. Hoe de levensmiddelen van het Zweedsche Roode Kruis worden verdeeld. De door het Zweedsche Roode Kruis gratis beschikbaar gestelde hoeveelheden brood, margarine en grutterswaren zullen als volgt worden verdeeld: in de distributiekringen Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk, Yelsen, Hillegom e.a. ral aan de houders van de noodkaarten III (personen van vier jaar en onder) 800 gram brood gratis worden ver strekt. In deze kringen wordt aan de houders der inlegvellen GC 501, GD 501 en GE 501 (kinderen van 0-14 jaar) 250 gram grutters waren gratis beschikbaar gesteld. Voorts wordt aan de houders van de nood kaarten IHA en IIIB (personen van eiken leeftijd) 125 gram margarine gratis verstrekt. Om deze goederen te verkrijgen dienen per gezin de volgende bonnen te worden ingele verd bij speciaal hiervoor aangewezen winke liers: le. bon A 358 van de noodkaarten III A voor brood; 2e. de bonnen C 507, D 507 E 507 van de inlegvellen voor grutterswaren en 3e. bon 329 van de noodkaarten III A en III B voor margarine. Bestelbonnen inleveren De plaatselijke distributiediensten zullen bekend maken op welke dagen en bij welke winkeliers deze bonnen (b&stelbonnen) moeten worden ingeleverd. Bij deze inlevering wordt door den winkelier de naam en het adres van het gezinshoofd alsmede het aantal bonnen van elke soort ingeschreven. De rechthebben de ontvangt bij de inlevering der bestelbon nen van den winkelier een briefje, waarop het winkelstempel en het volgnummer van Inlevering voorkomt. Deze briefjes dienen zorgvuldig te worden bewaard. Koopbonnen bij ontvangst geven Zoodra de goederen ln de winkels aanwezig zijn, wordt op raambiljetten der winkels be kend gemaakt op welken dag de houders van bepaalde volgnummers de goederen kunnen afhalen Op dien dag moeten de houders dei- opgeroepen volgnummers zich vervoegen bij den winkelier, alwaar de bestelbonnen zijn ingeleverd. Meegebracht moeten worden, be halve het briefje met volgnummer, de vol gende bonnen (koopbonnen): le. Bon A 357 van de noodkaart III A voor brood. 2e. De bonnen C 506, D 506 en E 506 van de inlegvellen voor grutterswaren. 3e. De bonnen 328 van de noodkaarten III A en III B voor margarine. Tegen afgifte der goederen, waarop de be trokkene recht heeft, dienen het briefje met volgnummers, alsmede de koopbonnen bij den winkelier te worden ingeleverd. Tevens moe ten degenen, die de goederen komen afhalen, hun handteekening voor ontvangst plaatsen op de lijst waarop de inlevering der bestel bonnen was genoteerd. De inlevering der bestelbonnen en het af halen der goederen mag uilsluitend door per sonen ouder dan 16 jaar plaats vinden en wel per gezin door een der gezinsleden. Het begrip „gezin" kan hier in ruimen zin des woords worden opgevat, ook tijdelijk inwonende per sonen mogen b.v. als gezinsleden worden be schouwd. Zij, die geen bestelbonnen op de daarvoor bepaalde dagen kunnen inleveren, omdat zij niet in het bezit zijn van noodkaar ten en inlegvellen wegens gemeenschappelijke voeding zullen de goederen ontvangen door bemiddeling van de instelling waar zij hun gemeenschappelijke voeding genieten. Indien zij de instelling verlaten, alvorens de bedoel de goederen te hebben ontvangen, dan ook dient de instelling ervoor zorg te dragen, dat 2ij hiervan alsnog in het bezit worden ge steld. Zij, die wegens vestiging, verhuizing of ge boorte eerst na afloop van de dagen, vastge steld voor de aflevering der bestelbonnen doch voor den eersten dag van afgiite flex goederen, in het bezit van noodkaarten en inlegvellen, worden gesteld, mogen de bestel bonnen direct na ontvangst dezer bescheiden alsnog inleveren bij een winkelier, die hun door den plaatselijken distributiedienst worden aangewezen. Met ingang van den sten dag van uitgifte der goederen zullen de distributiediensten uitsluitend noodkaarten en inlegvellen uitreiken, waarop de bestel- en koopbonnen ongeldig zijn verklaard. Zij, die op grond van „Berechtigungsschei- ne" of op andere gronden in het bezit van twee noodkaarten zijn, moeten voor 1 Maart a s. de bonnen A 358. A 357, 329 en 328 van één dezer kaarten bij de distributiediensten tegen ontvangstbewijs inleveren. Bij verzuim 1ot voldoening aan deze verplichting vervalt in de toekomst het recht op extra noodkaar ten. De aflevering in Haarlem en omgeving Het is de bedoeling, dat de artikelen op 27 en 28 Februari in Haarlem en omgeving wor den afgeleverd. De datum van inlevering der bestelbonnen zal nader worden bekend ge maakt en ook moeten de winkeliers nog wor den aangewezen. We geven het publiek in overweging de bonnen niet eerder in te leve ren, dan officieel bekend gemaakt is bij wie het moet geschieden. Het kan gebeuren, dat winkeliers bonnen in ontvangst nemen en later voor de aflevering niet in aanmerking komen. In dat geval wordt het publiek ge dupeerd, omdat er geen verhaal mogelijk is. Garnizoen van Boedapest uitgebroken. Het Duitsche weermachtbericht van Don derdag luidt: Na de volledige omsingeling van Budapest hebben de verdedigers de stad bijna vijftig dagen lang tegenover de hevigste vijandelijke aanvallen in bezit gehouden en sterk over machtige Sovjet-Russische strijdkrachten ge bonden. Het dappere Duitsch-Hongaarsche garnizoen i6 thans, toen munitie- en mond voorraden uitgeput raakten-, volgens bevel uit den belegeringsring uitgebroken. De eerste deelen hebben reeds ons front ten Westen van Budapest bereikt. Tusschen Plattenmeer en Sarvizkanaal werd »n penetratie, die de vijand op 9 Februari met negen divisies infanterie en een snelle brigade had kunnen bereiken, door onze tanks in gevechten van verscheidene dagen opge heven. Naast zware verliezen aan dooden en gewonden verloren de Bolsjewisten 22 tanks, 166 kanonnen, talrijke andere wapens, 134 voertuigen en eenige honderden gevangenen. Ten Noorden van de Westelijke Beskiden vielen de Sovjet-Russen tusschen Saybusch en Schwarzwasser vruchteloos aan. Ook aan het pas opgebouwde afgrendelingsfront in Noord- Silezië alsmede bij Breslau en Glogau hebben onze troepen krachtige aanvallen der Bolsje wisten in felle gevechten afgeslagen. Bij Striegau ten Noorden van Bunzlau en Nieuwe bonnen voor Haarlem en omgeving Ook deze week 800 gram brood In Haarlem, Heemstede en Bloemendaai suikerbietenjam beschikbaar. In de week van 18 tot en met 24 Februari zal opnieuw een broodrantsoen van 800 gram beschikbaar worden gesteld. De bonnen en 325 geven recht op het koopen van 400 gram brood ieder. Kindermeel. Reeds is bekend gemaakt, dat >ór Zaterdag 17 Februari bon B 353 ingeleverd moet worden. Voor de periode van 25 Februari tot en met 4 Maart is bon B 357 aangewezen: deze bon moet vóór Zaterdag 24 Februari bij den winkelier worden ingeleverd. Aardappelen. Voor de week van 25 Februari tot en met 4 Maart wordt bon 330 aangewezen voor het koopen van I K.G. aardappelen; deze bon moet vóór 24 Februari worden in geleverd. Melk en Taptemelk. In de komende periode voor veertien dagen van 18 Februari tot er met 4 Maart wordt uitsluitend melk afgele verd aan zuigelingen en taptemelk aan jonge kinderen, die in het bezit zijn van een inleg vel. met de letter D. (voor de groep met letter C. wordt geen melk beschikbaar ge steld). Bon E. 04 van het inlegvel geeft recht op het koopen van I0V2 liter volle melk en bon D. 03 van het inlegvel op 400 gram tapte melk. Vervangingsmiddelen of suikerbietenjam. Bon 326 geeft recht op het koopen van één rantsoen vervangingsmiddelen of voor de kringen Haarlem, Heemstede en Bloemendaal op 450 gram suikerbietenjam. Stelt men prijs op vervangingsmiddelen, dan rnoet de bon vóór 24 Febr. worden ingeleverd. De bon voor suikerbietenjam, welke ook ingeleverd moet worden, heeft een geldigheidsduur van zes eken. In die periode moet ze worden inge leverd bij den winkelier. Op bon 326 bestaat dus in Haarlem, Heem- stede-Bennebroek en Bloemendaal-Zandvoort de gelegenheid één pot suikerbietenjam van 450 gram te betrekken. Inlevering van den bon bij den handelaar dient gelijktijdig te ge schieden met een schoone, ronde, leege jam pot van een inhoud van 450 gram en zonder deksel. Bovendien moeten van de leege pot ten alle etiketten of andere kenteekenen zijn verwijderd. In den loop van de komende zes weken zal aflevering, na bevoorrading van den winkelier geschieden. De jam is een tien tal dagen houdbaar. Indien het gezin dus uit een aantal personen bestaat, is het aan te raden niet alle bonnen gelijktijdig in te leve ren, maar ze over deze weken te verdeelen. De aflevering van de potten zal dan ook over deze weken verspreid liggen. De suikerbie tenjam wordt in de gemeente Haarlem ge fabriceerd en het aantal grondstoffen is in voldoende mate aanwezig, zoodat alle inge zetenen. van de gemeenten zullen worden 'oorzien. Men behoeft zich dus niet ongerust te maken, aat bij inlevering in de laatste week van geldigheid (25 tot 31 Maart) de voor raad uitgeput is. Kaas. Het publiek heeft den kaasbon in geleverd en thans kan tot verkoop worden overgegaan. Nog geldige bonnen. 311: 1 rantsoen vleesch 206: 150 gram versnaperingen of 150 gram hagel slag 241: \yA rantsoen vleesch 247: VA rantsoen vleesch of 125 gram kaas: 256: V/i rantsoen vleesch; 257: 62^2 gram koffie- eurrogaat; 258: 1 rantsoen vervangingsmidde len: 278: 360 gram of 4 d.l. spijsolie: 294: 90 gr. of 1 d.l. spijsolie: 302: 100 gram kaas; R.02: 360 gram of 4 d.l. spijsolie; R.03 300 gram kinderdrankpoeder: R. 13: 90 gram of 1 d.l. spijsolie; R. 26: 150 gram versnaperingen of 150 gram hagelslag; 226, 227, R.07, R.29, C. 402 en C.412; 1 rantsoen eenheidstoiletzeep, zeep- vervangende waschmiddelen of wasehpoeder. 259: 2 rantsoenen eenheidstoiletzeep, zeepver- vangende waschmiddelen of wasehpoeder. Voorts is nog geldig tot en met 12 Mei 1945 45 (tabak): 45 gram scheerzeep. ten Noorden van Sagan werd de vijand door tegenaanvallen teruggeworpen. In de Oderbocht konden de Sovjet-Russen tot Grimberg doordringen. Tusschen Fiirsten- berg en de Oderbrug gelukte het, de plaatse lijke vijandelijke bruggenhoofden bij Bisenau en Güldendorf nog meer in te krimpen en ten Noorden daarvan in verscheidene sectoren Sovjet-Russische aanvallen af te slaan. In het Zuidelijk deel van Pommeren hebben zich in het voorterrein van ons front <fe steun punten Amswalde en Miirkisch-Friedland tegen hevige Bolsjewistische aanvallen ge handhaafd. In het stadsgebied van Posen woeden zware gevechten van huis tot huis.J In West-Pruisen zetten de Bolsjewisten tus schen Konitz en Graudenz hun doorbraakpo gingen voort. Zij werden in verbitterde ge vechten na het stukschieten van veertig tanks opgevangen. In Oost-Pruisen bleven de vijandelijke vallen ten Zuiden van Braunsbergen en aan weerskanten van Zinten zonder resultaat. Met inbegrip van 60 tanks, die gisteren werden stukgeschoten, werden sedert 12 Januari in Oost-Pruisen meer dan 2600 vijandelijke tanks vernietigd. Formaties slag- en jachtvliegers brachten met aanvallen op Sovjet-Russische formaties en ravitailleeringskolonnes verlichting aan de troepen van het leger en vernietigden tezamen met het luchtdoelgeschut 59 tanks, 24 stukken geschut en 400 motorvoertuigen. Aan het gevechtsfront tusschen, Neder-Rijn en Maas hebben onze troepen ook gisteren alle aanvallen der Engelschen. die met krach tige gebruikmaking van materiaal werden on dernomen. afgeslagen. Ten Zuiden van het Reichswald werden eenige plaatselijke pene traties afgegrendeld. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen pielen in dit strijdgebied met waargenomen goede uitwerking overdag en 's nachts vijandelijke ravitailleeringskolonnes en concentraties van strijdkrachten aan. In de straten van Pruem wordt hevig ge vochten. Nieuwe pogingen der Amerikanen, uit het bruggenhoofd aan de Beneden-Sauer naar het Noorden door te dringen, werden verijdeld. De gevechten duren nog voort. Tus schen Saarlautern en den Rijn zijn verschei dene vijandelijke aanvallen mislukt. In het gebied van de Westelijke Alpen heb ben bergjagers bij een geslaagde onderneming aan de Fransch-Itaüaansche grens gevange nen gemaakt. Een eigen stoottroep vernietig de in de bergen ten Zuiden van Boulogna een vijandelijke steunpuntbezetting en maakte eveneens talrijke gevangenen. Verscheidene Britsche aanvallen ten Noord- Oosten van Faenza in Italië stortten in ons afweervuur bloedig ineen. In de Herzegowina gelukte het aan over machtige vijandelijke strijdkrachten na ver bitterde gevechten Mostar binnen te dringen. Op de Westelijke oever van de Beneden-Drina hebben onze daar sinds dagen zwaar strijden de troepen den vijandelijken tegenstand ge broken en bevinden zich in kracht i gen op- marsch naar het Noorden. Midden-Duitschland met het gebied van Saksen, het land van Munster, alsmede Zuid- Oost-Duitschland waren overdag en 's nachts het aanvalsdoel van Anglo-Amerikaansche terreurbommenwerpere. Door verscheidene aanvallen werd de stad Chemnitz bizonder getroffen. Omvangrijke schade in woon wijken ontstond vooral in Maagdenburg en opnieuw in Dresden, waar onvervangbare bouw- en kunstmonumenten vernield zijn. Strijdkrachten van de luchtmacht en de ma rine schoten 59 vijandelijke vliegtuigen, bijna uitsluitend viermotorige bommenwerpers, om laag. Het vergeldingsvuur op Londen werd voort gezet. He! nieuwe Belgische kabinet Volgens officieuze, nog onvolledige inlich tingen uit Brussel, behelst het nieuwe, Bel gische kabinet de namen van de volgende ministers: Van Aeker, premier. Spaak, buitenlandsche zaken: De Smael, economische zaken; Delvaux, landbouw; Cal- mand, levensmiddelenvoorziening: Kroon- acker, levensmiddeleninvoer; prof. Eyskens, financiën; Rongvaux, verkeer: Herman Vos, openbare werken; Troclet, arbeid en sociale •erzekering. Voorts is nog een uit zes ministers be staand oorlogskabinet gevormd, dat zich in het bijzonder zal wijden aan de problemen van den invoer van levensmiddelen en grond stoffen en van het herstel der industrie. Brieven naar Zuid-Nederland Het Nederlandsohe Roode Kruis heeft in overeenstemming met het Duitsche Roode Kruis een regeling getroffen voor de brief wisseling met de door de Geallieerden be zette Nederlandsche gebiedsdeelen. Brief wisseling met personen in deze gebieden is uitsluitend toegelaten door middel van de et briefverkeer gebruikelijke formu lieren, met in achtneming van de hiervoor geldende bepalingen Het aantal woorden mag niet meer dan 25 bedragen De formulieren zijn verkrijgbaar bij de ifdeelingssecretariaten en bij het correspon- dentiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Jan Pieterszoon Coenstraat 10. Den Haag. Roosevelt naar den Paus. Naar verluidt ligt het in de bedoeling van president Roosevelt een bezoek aan den Pain^ een eigenaardige geur te brengen. spreidt Men zij gewaarschuwd. Standrecht te Haarlem Vanwege den Höhere S. S. und Polizeiführer Nord-West is bekend gemaakt, dat ten ge volge van den laffen moord aanslag op leden der bezettende macht op 30 Februari 1945 in Haarlem, een aantal terroris ten en saboteurs in het open baar standrechtelijk werd dood geschoten. KRONIEK DER DIEVEN. Ten nadeele van V. werden uit een schuur achter zijn wo ning aan den Scheepmakersdijk 12 kippen gestolen. De daders, die wisten te ontkomen hebben vermoedelijk van een boot ge bruik gemaakt. Voorts hebben inbrekers een bezoek gebracht aan een pak huis aan de Duvenvoordestraat. Er wordt een nader onderzoek ingesteld. Via een kelderraam verschaf ten onbekenden zich toegang tot een perceel aan den Rijks straatweg. De dieven verdwe nen met medeneming van een zilverkleurige handweegschaal en 20 kg blokmelk. Ook een slager, die zijn in boedel in een pakhuis aan de Olieslagerslaan had opgesla gen, is door oneerlijke lieden benadeeld. De buit omvat een vloerkleed en een kasregister. Onder bescherming van het nachtelijk duister hebben de dieven eveneens in de Spaan- schevaartstraat geopereerd. Uit een woning werden een aantal goederen, waaronder vier cos- tuums, twee paar schoenen en twee regenjassen gestolen. AARDAPPELDIEVEN AANGEHOUDEN. Op den Heerenweg te Heem stede ontmoette de politie in het nachtelijk duister drie per sonen uit Haarlem, die 4 hl aardappelen vervoerden. Na onderzoek bleken ze gestolen te zijn in Bennebroek. In den nacht van 11 op 12 Februari zijn uit een schuur aan den Heerenweg te Heem stede twee schapen gestolen. EEN GOEDE VANGST DOOR DE HEEMSTEEDSCHE RECHERCHE. In den loop van de vorige eek werden uit een schuur achter een villa aan de Kerk- laan te Heemstede konijnen, kippen en een rijwiel gestolen. Het spoor leidde naar een zeke ren D. K. te Heemstede. Bij een inval in diens woning vond recherche den bewoner bezig met het braden van een kip. Dit op zichzelf is niets bij zonders maar later vond men in een kist eenige geplukte kippen. Toen ging de recherche nog meer op zoek en met suc ces. want tusschen het plafond en den zolder en onder den vloer werd een partij meel aangetroffen, benevens een groote partij schoenen en klee ding en een hoeveelheid geiten- •leesch. Na een scherp verhoor be kende K. dat het meel afkom stig was van den diefstal uit de bakkerij van de firma Ha- bermehl te Heemstede, andere n beslag genomen goederen van den diefstal bij de firma Wijnbergh terwijl het geiten- vleesch afkomstig was van de gestolen geit van den heer De V. De schoenen en andere klee ding waren van een groote in braak te Zandvoort. Als mede dader is daarna aangehouden P. te Zandvoort. waar even eens goederen in beslag geno men werden afkomstig van de diefstallen. Tevens werd bij K. een rij— •iel in beslag genomen, dat door hem was ontvreemd en dat aan den benadeelde. Dr. v. Luin te Heemstede kon worden teruggeven. Bij den apotheker S. te Hille- gom is een hoeveelheid tarwe gestolen, welke gedenatureerd was met een arsenicum-prae- paraat. Door de politie zijn reeds eenige zakken opge spoord. doch een hoeveelheid •an deze tarwe is nog zoek. Het gebruik van gedenatureer de tarwe is zeer schadelijk voor de gezondheid en kan zelfs doodelijke gevolgen heb ben. De tarwe is te onderschei den van goede tarwe aan de doffe kleur, terwijl zij tevens

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1