Haarlemsche Courant Amerikaansche aanval in de Beneden-V ogezen. me Jaar*., No. 41 Bureaux; Groote Houtstraat M Postgiro 1 St 958. Bijkantoren: Soendapleln SL, IJmuiden, Kennemerlann 164, Nieuwsblad voor Noord-Holland Zaterdag 17 Febr. 1945 01 tg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct., per mnd. 1,1% per kwartaal 3,42, Ir. p. post 3,73. Losse nummers t eenti Hoofdredacteur; F. C. Dertc* K 1397 Geallieerde landingspoging op Schouwen. Het Duitsche weermachtbericht van Vrij dag luidt Wederom hebben zich gevechtsgroepen van het garnizoen van Boedapest een weg naar onze linies gebaand. Hevige aanvallen der Bolsjewisten in Slo wakije leidden aan weerszijden van den weg 'AltcohlLosonc tot plaatselijke penetraties, welke werden afgegrendeld. In Neder-Silezië werd onze tegenstand sterker, zoodat de vijand zijn penetratiegebied gisteren slechts weinig kon uitbreiden. Ge slaagde tegenaanvallen dwongen hem tot her groepeeringen. De hevige vijandelijke aanvallen ten Zuid- Westen van Breslau, ten Westen van Bunslau en aan weerszijden van Sagan mislukten. In Zuid-Pommeren werd de tijdelijk ver broken verbinding met onze steunpunten Bahn en Arnswalde hersteld. In West-Pruisen duurde de vijandelijke druk tusschen Landeck «i Graudenz onverminderd voort. In den op der zware afweergevechten kon de vij and binnendringen in Konitz en Tuchel. In Oost-Pruisen werden ten Zuiden van Braunsberg en bij Zinten nieuwe vijandelijke doorbraakpogingen na geringe terreinwinst verijdeld. In zware gevechten werden daar een-en-vijftig vijandelijke tanks vernietigd. In Nederland trachtten vijandelijke strijd krachten op het eiland Schouwen te landen. Zij werden door ons garnizoen weer in zee geworpen. In den slag tusschen den Neder-Rijn en de Maas behaalden onze troepen nieuwe afweer- suceessen. Alle Engelsche aanvallen, welker zwaartepunt lag bij den straatweg Kleef Calcar, werden uiteengeslagen. Zuidelijk daarvan leed de vijand, die tot acht maal vergeefs aanviel, zeer zware verliezen. Ook aan den Zuidelijken rand van het Reichswald werden de vijandelijke aanvallen afgeslagen. Aanvallen der Amerikanen uit hun brug genhoofd tusschen Wallendorf en Echternach bleven zonder noemenswaard resultaat of werden reeds in het beginstadium uiteen geslagen. Ten Zuid-Westen van Remich aan de Moe zel is de plaatselijke gevechtsbedrijvigheid weer grooter geworden. Eigen tegenaanvallen wierpen den tijdelijk in onze versterkingen binnengedrongen vijand terug. Gisterochtend zijn formaties van het vijf tiende Amerikaansche legerscorps tusschen Saargemund en de Beneden-Vogezen na krachtige artillerievoorbereiding tot den aan val overgegaan. Ten Zuiden van Bliesbruck Van de fronten. In het strijdgebied van Rijn en Maas zijn drie zwaartepunten te onderscheiden, name lijk ten Noorden van de stad Kleef, in het middenfront aan het Reichswald en ten Zuid- Oosten van Gennep. De Geallieerden pro- toeeren de drie gevechtsterreinen met elkaar te verbinden door het front aan het Reichs wald op te rollen Tot nu toe is het den Duitschen troepen echter volgens de berich ten van gistermorgen gelukt de gevechts terreinen van elkaar gescheiden te houden. Hierdoor werd voorkomen, dat de Geallieer den tot een concentrischen aanval konden overgaan. Inzake den slag in het Oosten werd gister morgen van Duitsche zijde gemeld, dat de Duitsche troepen verbitterd strijd leverden tegen de ten Noorden van Sorau naar het Westen doorgebroken deelen der Sovjet- legers. Aangezien de Sovjets van alle kan ten door de Duitschers werden aangevallen hadden zij zware verliezen te incasseeren. De Sovjets werden genoodzaakt egelstellingen te toetrekken. Ten Zuiden van Frankfort aan den Oder werden twee vijandelijke bruggenhoofden door de Duitsche troepen gespleten en inge drukt. Ten Noord-Westen van Ktistrin is de gevechtsactiviteit weer opgeleefd. Ten Zuid- Oosten van Stettin hebben de Sovjets zeer voorzichtig hun voelhorens uitgestoken. In het Zuiden van West-Pruisen nam de eiag aan kracht toe. De Sovjets zijn begon nen over een front van ruim zestig kilometer lelie doorbraakpogingen te ondernemen, welke den geheelen dag voortduurden. Eenige Sovjet-tanks wisten tot in een gedeelte van Konitz door te dringen, waar zij werden ver nietigd. Eenige penetraties ten Oosten van Gogal werden afgesneden. De Sovjets leden zware verliezen aan transportmiddelen en tanks. 106 Nederlanders gedood. In de vorige week werden door Anglo- 'Amerikaansche terreurvliegers in Nederland 1 en gevolge van het werpen van bommen en het schieten met boordwapens 106 personen gedood. Meer dan 200 Nederlanders werden ïwaar gewond, terwijl verscheiden honder den personen lichte verwondingen opliepen. Ojageveer 500 woonhuizen zijn vernietigd. Stettinlus verlaat Moskou Stettinius is uit Moskou vertrokken. Al- Vorens de stad te verlaten verklaarde hij nog in Molotov een nieuwen yriend te heb ben gevonden. werden zij in een tegenaanval teruggeworpen. Oostelijk daarvan duren de gevechten voort. In Kroatië werd de zuivering van het Pa- poekgebergte van verstrooide benden voort gezet. Amerikaansche bommenwerpers zetten gis teren overdag in midden- wen Zuid-Oost- Duitschland hun terreuraanvallen voort. Schade werd vooral aangericht in Maagden burg, Kottbus en Weenen. Londen ligt nog altijd onder ons vergel- dingsvuur. Uit Griekenland Naar uit Griekenland wordt gemeld, zijn alle tegen Elas-Ieden gevelde vonnissen ge annuleerd. Oorlogsverklaringen. Reuter meldt, dat Venezuela zich ln staat van oorlog met Duitschland en Japan heeft verklaard. Eerder is reeds een dergelijke verklaring door de regeering van Peru be kend gemaakt. Geen stroom in Frankrijk. De stroomproductie ln Frankrijk bedraagt op het oogenblik tien procent van het voor- oorlogsche niveau. De oorzaak is het gebrek aan steenkolen Belgische hulpbronnen uitgeput De Belgische premier, Van Acker, heeft medegedeeld, dat België tijdens de bezetting door de Geallieerden geheel op de eigen hulp bronnen was aangewezen. Deze zijn thans uitgeput. Duitschers naar Rusland gevoerd Het Amerikaansche blad News-of-the-Week heeft medegedeeld, dat de Sovjet-Russen reeds zijn begonnen duizenden Duitschers naar de Sovjet-Unie over te brengen, waar zij als arbeiders zullen worden gebruikt. De Communisten In Engeland Het Engelsche blad News Chronicle heeft bericht, dat er in 1939 in Engeland 14.500 communisten waren. Momenteel telt de com munistische partij 53.000 leden. Kleeding voor de tewerkgestelden De wnd. Politiepresident van Haarlem, J. P. Z. van Aperen heeft het volgende bekend ge maakt. De inwoners van Haarlem, die bij de groote razzia op 6 December j.l. zijn afge voerd, bevinden zich allen in het Auslander- lager Groïn te Rees (bij Emmerik). Ter be hartiging hunner belangen is aangewezen de heer W. Klarenbeek, Burgemeester van Gen- dringen (Gelderland). De meesten dezer menschen hebben drin gend behoefte aan een verschooning, sokken, schoenen, voetlappen, handdoeken, zakdoeken en eventueel bovenkleedmg en-of werkklee- ding. De gelegenheid bestaat om pakjes, uitslui tend inhoudende de hierbovenvermelde goe deren (dus geen eet-, drink- of rookwaren), aan hen, die in het hiervoorgemelde Lager vertoeven, te doen toekomen. Deze pakketjes moeten stevig verpakt zijn en voorzien zijn van een label. Op de label en op het paK- papier moeten vermeld worden: le. naam en voorletters van betrokkene; 2e. diens Kamp nummer; 3e. Auslanderlager Groïn. Bedoelde pakjes dienen te worden ingele verd aan het Hoofdbureau van Politie, Nas- sauplein 3 te Haarlem (kamer 48) voor het laatst op 24 Februari en zullen vandaar door de zorgen van den heer Klarenbeek per vrachtauto naar het kamp worden overge bracht. Bij het bezorgen van de pakjes aan het Hoofdbureau van Politie hoort men het kamp nummer van den betrokkene te vermelden. Het bureau zal als volgt voor het bezorgen van pakjes geopend zijn: Voor hen, wier fami lienaam begint met: A en B op Maandag 19 Februari 1945 van 912 en 1517 uur; C tm. G, Dinsdag 20 Febr. van 912 en 1517 uur; H ton. K, Woensdag 21 Febr. van 912 en 1517 uur; L t.m. O. Donderdag 22 Febr. van 912 en 1517 uur; P tm. S, Vrijdag 23 Febr. van 912 en 1517 uur; T t.m. Z, Zatesdag 24 Febr. alleen van 912 uur. Uitdrukkelijk wordt onder de aandacht ge bracht, dat de mogelijkheid voor het verzen den van de pakjes alleen geldt voor de afge- voerden bij de groote razzia op 6 December 'j.l., dus niet voor personen, die bij andere razzia's voor of na dien datum, naar elders zijn afgevoerde Lemberg. Volgens een vooraanstaand Amerikaan is tijdens de conferentie van drie nog niet be slist, dat de stad Lemberg aan Polen zal worden ontnomen. Deze bewering heeft in Engeland verbazing gewekt, aangezien men aldaar aanneemt, dat wel een desbetreffend besluit is genomen. De uitgeweken Poolsehe regeering te Lon den heeft een oproep aan de Poolsehe troe pen gericht. Hierin worden officieren en manschappen aangemaand hun plicht te blij ven doen en hun wapenbroederschap met de Engelschen, Amerikanen en Franschen te blijven onderhouden. Chili en Japan In oorlog Uit Santiago ïn Chili komt het bericht, dat aldaar de oorlogstoestand tusschen Chili en JapaQ i^ geproclameerd, Haarlemmers ontvangen weer aardappelen. Convooi na vele moeilijkheden in de stad aangekomen De Haarlemsche handelaren in aardappelen hadden gistermiddag weer eens gelegenheid om hun handen te warmen, want van het plaatselijke verkoopkantoor van de V.B.N.A., de Vereeniging tot Behartiging van den Ne- derlandschen Aardappelhandel, was hC\ be richt gekomen, dat er een convooi Sn de Haarlemsche wateren was gearriveerd. Van half twee 's middags af was er aan de Hout markt een drukte van belang; de V. B. N A. de groote behoefte aan aardappelen kennend, had er namelijk voor gezorgd, dat er direct en vlug kon worden gewerkt. Met heel veel belangstelling was naar dit convooi uitgezien. Het is immers reeds weer eenige weken geleden, dat de klanten met een ietwat opgewekt gezicht naar de winkels kon den gaan om aardappelen te koopen. Zij leer den aldus den goeden smaak onthouden, maar al spoedig verdween de ietwat opgewekte uitdrukking op de Haarlemsche gezichten, aangezien berichten over de aankomst van nieuwe hoeveelheden uitbleven en de burgerij het wat de maaltijden betreft dus zeer slecht te verantwoorden had. De V.B.N.A. deed wat zij kon, maar was natuurlijk niet in staat ijzer met handen te breken. Er was wel een convooi uitgevaren om aardappels te halen, doch toen dit weibeladen op de terugreis was, ondervond het bij Stavoren groote moei lijkheden, daar de Zuidelijke wind het ijs in beweging bracht en de haven van Stavoren door talrijke schotsen werd afgesloten, spoedig draaide de wind om, doch ook toen bleek er aan de bezwaren nog geen einde te zijn gekomen, aangezien de sleepboot het met haar schroef te kwaad kreeg Haarlem was geheel en al zonder aard appelen. Men wachtte en wachtte maar. Deze week werd echter bekend, dat er een licht straaltje was. Het convooi had zijn reis kun nen vervolgen en zou aan het einde van deze week de stad kunnen bereiken! Donderdagavond arriveerde de sleep inder daad in Zaandam. Vrijdagmorgen trok zij e: weer vroeg op uit en spoedig lag zij aan de Haarlemsche Houtmarkt, waar de V. B N. A. weldra de handelaren heenlokte. Er is gister middag flink gewerkt, met het gevolg, dat vandaag met den verkoop kon worden be gonnen. De Haarlemmers zullen zich hebben afgevraagd, welke bon(nen) zij zouden kunnen gebruiken; zij hebben er den laatsten tijd nogal eenige in petto moeten houdenWe •ernamen van de V. B. N. A. dat uit de hoe veelheden, die het convooi heeft aangebracht op de bonnen 300 en 305 kan worden geleverd. Dan hebben de Haarlemmers nog de num mers 308 en 315. maar deze moeten tot een olgende gelegenheid wachten. Het ligt in de bedoeling, dat er aan het einde van de ko mende of in het begin der daarop vol gende week opnieuw een convooi in Haar lem zal zijn, om ook deze bonnen te kunnen honoreeren. Hoe het zij, Haarlem heeft weer wat aard appelen. Het zijn er niet veel, maar de Spaarnestad-bewoners hebben voldoende ge toond, dat het kleine door hen wordt geëerd, en dat ze dus (moge deze voldoening spoedig olgen!) het groote weerd zijn. DE AARDAPPELBON 336. Zij, die wenschen deel te nemen aan de maaltijden van de Centrale keuken, dienen den bon 330 (één K.G. aardappelen) in te leveren bij den aankoop van maaltijden bonnen; anderen leveren den bon in bij den aardappelhandelaar. De diefstal van spijsolie. Dezer dagen deelden we mee, dat vijf per sonen waren aangehouden, die betrokken wa ren bij den diefstal van een aantal vaten spijs olie. Uit het onderzoek door de recherche is 0.a. gebleken, dat het vijftal gezamenlijk een vat heeft meegenomen. Ieder heeft een deel van de olie er uitgehaald en daar zij niet wisten, wat zij met het vat moesten doen, hebben zij het voor een perceel in Haarlem- Noord neergezet. Een onbekende moet het daar hebben weggehaald. Twee van hen ver klaarden twee vaten te hebben gestolen en na er wat olie uitgehaald te hebben, zouden zij ze in het Spaarne hebben geworpen, om dat ze bang waren voor ontdekking. Getracht is nog de vaten op te visschen, evenwel zon der 6ucces. Een huiszoeking leverde echter een ander resultaat op bij dit tweetal; gevonden werden hoeveelheden meel, welke afkomstig bleken te zijn uit bakkerijen uit de Gen. Cron- jéstraat en de Soendastraat. Voorts hadden twee wachtmeesters twee vaten, welke per handkar door twee andere daders waren ver voerd, in beslag genomen. Aanvankelijk dacht men met sluikhandel te doen te hebben, doch later bleek, dat de vaten gestolen waren. Voorts zijn vier vaten in beslag genomen, welke onbekende daders hadden gestolen. PRIJSVRAGEN TEYLER'S TWEEDE GENOOTSCHAP. De secretaris van Teyler 6 Stichting te Haarlem deelt mede, dat de hierna genoemde prijsvragen van Teyler s Tweede Genootschap welke, om voor beoordeeling in aanmerking te komen, vóór 1 Januari 1945 hadden moeten zijn beantwoord, door directeuren met een jaar zijn verlengd, zoodat antwoorden daarop nog kunnen worden ingezonden tot 1 Januari 1946. Deze verlenging betreft: 1. de gevraag de opgave van de hier te lande vervaardigde familiepenningen van de oudst bekende tot het jaar 1813; 2. de gevraagde gedocumenteer de geschiedenis van het ambt van den stede lijken pensionaris in de Z. en N. Nederlanden; 1. het gevraagde overzicht der romantische .beweging in de Nederlandsehe schilder-, tee- ken- ei> prentkunst der 19e eeuw, Kroniek der inbraken Dieven hebben kans gezien uit het pakhuis van een aard appelhandelaar in de Kenne- merstraat niet minder dan 1700 kilogram aardappelen te stelen, welke voor klanten bestemd waren. Een filiaal van een levens- middelenbedrijf aan het Brou wersplein kreeg eveneens on* gewenscht bezoek van inbre* kers, die 75 pakjes pudding* poeder, 600 stuks kleizeep, 4 ki logram tapiocasago en voort» een hoeveelheid afwaschmid- del, dertien jute zakken en drie hengselmanden meenamen. Een bewoner van de Riouvr- straat deed bij de politie aan gifte van diefstal van vier fiet sen, vier konijnen, twee hecto liter cokes en een vloerkleed uit een bergplaats achter zijn woning. Uit een huis aan de Gijsbr. van Amstelstraat verdwenen bedden, lijfgoederen en andere kleedingstukken. Ten nadeele van de gemeente Haarlem is uit een school aan de Kamperstraat een groote partij hout gestolen. Acht hectoliter anthraciei haalden inbrekers weg uit een pakhuis in de Bakenesserstraat en twee hectoliter anthraciet en een damesfiets uit een berg plaats achter een woning aan den Zijlweg. De heer E. W. Goedhart 70 jaar. Vandaag wordt de heer E. W. Goedhart, oud-inspecteur der gemeentereiniging, 70 jaar. De heer Goedhart, die op 17 Fe bruari 1875 jn Den Haag gebo ren werd, kwam op 1 Januari 1900 in dienst der gemeente Haarlem als klerk op de secre tarie. Drie jaar later werd hij opzichter bij de gemeente-rei niging. Op 1 Januari 1919 volg de zijn benoeming tot adjunct- inspecteur en een jaar later tot inspecteur. Op 1 Mei 1920 ver liet hij om gezondheidsredenen den gemeentedienst, doch daar na is hij nog geruimen tijd werkzaam geweest op organi satorisch gebied, o.a. voor de Vereeniging van ambtenaren in dienst der gemeente Haarlem. Dieven aangehouden te Heemstede. De politie te Heemstede heeft aangehouden de zestienjarige J. M. en de vijftienjarige P. C. wegens diefstal van drie geiten. Wegens diefstal van groenten van een tuin aan den Cruquius weg zijn aangehouden de een- en-dertigjarige A. de G. en de vier-en-dertigjarige C. K. Voorts zijn aangehouden Th. Th. van K., J. D. en J. N. terzake diefstal van drie geiten en zeven konijnen. De buit was onderling verdeeld en opgege ten. Alleen de huiden konden nog in beslag genomen worden. Door de Velser politie zijn opnieuw twee personen wegens het vervoeren van hout zonder vereischte vergunning aan gehouden. Het bleken inwoners van Haarlem, F. N. en S. v. d. P. genaamd, te zijn. Zij werden naar hei hoofdbureau van poli tie te IJmuiden-Oost overge bracht. Gevonden voorwerpen Bril, Siepkes, Schotersingel 41rood; handschoenen, Bureau van politie. Smedestr. 9; muts, Kramer, Verspronckweg 159; nachtjapon, Van Dam, Oranje straat 62; portemonnaie. Hoofd bureau van politie, Smedestr. 9 portemonnaie, Roeland, Soen dastraat 17; portemonnaie met inhoud, Wed. v. d. Berg, Kolk» straat 27 B rood; rooster, Co- len, Spaarne 25; tasch met in houd. Konings, De Ruylerplein 14; taschje met inhoud. G. J. Scholten, Gen. Joubertstraai 19zwart; want, Colen, Spaarne 25; wanten, Bureau van Poïitie, Smedestraat 9. Predikbeurten Zondag 18 Februari: Chr. Ger. Gem., Floresstraat, 10 en 4 u.t ds. D. Henstra. Vrijz. Prot. Jeugdwerk, Vestestraat, Jeugd dienst (1214 j.), 10 u. mej. H. Jansma; Remonstrantenhuis. jeugddienst (14 j. en ouder). 3 u. mej. Burger. Leger des Heils, Schagchelstraat, 10 u. en 3.30 u. majoor G. Jouvenaari Ceramstraat H. N. 10 en 3 u. kap. J. Oord. .i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1