Haarlemsche Courant Amerikaansche aanval in de Beneden-Vog ezen. KMte Jaarg., No. 4S Bureaux. Groote Houtstraat $t Postgiro IÏ4958. Bijkantoren: Soendapleln *L Ijmulden, Kennemerlaan 154 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Maandag 19 Febr. 194Ï 01 tg.: Gral. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 28 et., per mnd. 1,15, per kwartaal 3,13. Ir. p. post 3,73. Losse nummers S cent. Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 1337 Geallieerde landingspoging op Schouwen. Het Duitsche weermachtbericht van Vrij dag luidt Wederom hebben zich gevechtsgroepen van het garnizoen van Boedapest een weg naar onze linies gebaand. Hevige aanvallen der Bolsjewisten in Slo wakije leidden aan weerszijden van den weg AltcohlLosonc tot plaatselijke penetraties, wc-lke werden afgegrendeld. In Neder-Silezië werd onze tegenstand sterker, zoodat de vijand zijn penetratiegebïed gisteren slechts weinig kon uitbreiden. Ge slaagde tegenaanvallen dwongen hem tot her groepeeringen. De hevige vijandelijke aanvallen ten Zuid- Westen van Breslau, ten Westen van Bunslau en aan weerszijden van Sagan mislukten. In Zuid-Pommeren werd de tijdelijk ver broken verbinding met onze steunpunten Bahn en Arnswalde hersteld. In West-Pruisen duurde de vijandelijke druk tusschen Landeck en Graudenz onverminderd voort. In den loop der zware afweergevechten kon de vij and binnendringen in Konitz en Tuchel. In Oost-Pruisen werden ten Zuiden van Braunsberg en bij Zinten nieuwe vijandelijke doorbraakpogingen na geringe terreinwinst verijdeld. In zware gevechten werden daar een-en-vijftig vijandelijke tanks vernietigd. In Nederland trachtten vijandelijke strijd krachten op het eiland Schouwen te landen. Zij werden door ons garnizoen weer in zee geworpen. In den slag tusschen den Neder-Rijn en de Maas behaalden onze troepen nieuwe afweer- successen. Alle Engelsche aanvallen, welker zwaartepunt lag bij den straatweg Kleef Calcar, werden uiteengeslagen. Zuidelijk daarvan leed de vijand, die tot acht maal vergeefs aanviel, zeer zware verliezen. Ook aan den Zuidelijken rand van het Reichswald werden de vijandelijke aanvallen afgeslagen. Aanvallen der Amerikanen uit hun brug genhoofd tusschen Wallendorf en Echternach bleven zonder noemenswaard resultaat of werden reeds in het beginstadium uiteen geslagen. Ten Zuid-Westen van Remich aan de Moe zel is de plaatselijke gevechtsbedrijvigheid weer grooter geworden. Eigen tegenaanvallen wierpen den tijdelijk in onze versterkingen binnengedrongen vijand terug. Gisterochtend zijn formaties van het vijf tiende Amerikaansche legerscorps tusschen Saargemund en de Beneden-Vogezen na krachtige artillerievoorbereiding tot den fan- la Vita Nuova. Tweede uitvoering door het H.O.V.-koor. De herhaling van de uitvoering van Wolf- Ferrari's „La Vita Nuova" trok andermaal een talrijk publiek. De keuze van dit zoet vloeiende en bezielde werk is dus in goede aarde gevallen. Een mooi succes voor Mari- iius Adam en zijn H. O. V.-koor, die aan deze compositie hun beste krachten gewijd hebben. Ook nu weer stond de prestatie van het koor op een verheven plan; er werd met de noodige distinctie gezongen; sommige pas sages, b.v. Canzone no. 13, slaagden nog be duidend beter dan bij de eerste uitvoering. De prachtige proloog, waarin al de mede werkenden hun krachten ontplooien tot het realiseeren van een heerlijk muzikaal fresco, waarin de sfeer van het heele werk, een sfeer van vergoddelijkte liefde, tot uiting komt, werd vooral zeer gaaf en stralend uitgevoerd. Het aandeel van het knapenkoor der St. Liduïna kerk, en niet het minst dat dei- solisten; Hélène Ludolph en Lucien Louman. was hierbij van het grootste belang. Een uitzonderlijke koorprestatie was tevens de Canzone Angelo clama, waarvan de ge vaarlijke inzet zeer zuiver en zeer muzikaal 6laagde. Tot de treffende momenten dezer her- uitvoering mogen ook gerekend worden de recitatieven voor viool-solo, waarin Gijs Beths geheel zijn ziel wist te leggen. Jammer ech ter dat het begeleidende fluittrio, in het slot deel van het intermezzo, den concertmeester niet al te zuiver en correct terzijde 6treefde. Er was ditmaal gezorgd dat het publiek, naar een goede vertaling van prof. B Molketnboer en Antoon van Delft, pr., de tekst van Dante volgen kon. Aldus een muziekmiddag die aan velen geestelijke verheffing zal gebracht hebben. JOS. DE KLERK. JUBILEUM P. M. v. d. SLUIS. Dezer dagen herdacht de heer P. M. v. d. Sluijs. bedrijfsadministrateur bij het Ge meente Waterbedrijf Haarlem, den dag dat hij 40 jaar geleden bij dit bedrijf in dienst trad. Ter gelegenheid hiervan werd hem op dien dag een huldiging bereid ten kantore Kam persingel 4. waarbij zoowel het personeel van het eigen bedrijf, alsmede vele ambtenaren van andere takken van gemeentedienst van hun belangstelling blijk gaven. Na door den directeur Ir. H Hollaar en twee ambtenaren van het Waterbedrijf te zijn toegesproken, werd ook nog het woord ge voerd door eenige belangstellenden buiten het bedrijf, die de vele verdiensten en goede eigenschappen van den jubileerenden ambte naar in het licht stelden. Ook te zijnen huize ontving de jubilaris nog ve'e persoonlijke en schriftelijke gelukwen- •chen. val overgegaan. Ten Zuiden van Bliesbruck werden zij in een tegenaanval teruggeworpen. Oostelijk daarvan duren de gevechten voort. In Kroatië werd de zuivering van het Pa- poekgebergte van verstrooide benden voort gezet. Amerikaansche bommenwerpers zetten gis teren overdag in midden- wen Zuid-Oost- Duitschland hun terreuraanvallen voort. Schade werd vooral aangericht in Maagden burg, Kottbus en Weenen. Londen ligt nog altijd onder ons vergel- dingsvuur. ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrischen stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd, zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich tingen, bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 194 4 met den dood gestraft. Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar het voltooide strafbare feit. Noodmasdrijvenbesfuit Instelling van „noodkamers" met één rechter. Onder de heerechende omstandigheden, nu de nood van het Nederlandsche volk zoo hoog is gestegen, dat a)le krachten moeten worden ingespannen om dezen noodtoestand te over winnen en de rechtsorde in stand te houden en nu op de meest economische wijze ten alge- meene nutte gewoekerd moet worden met de aanwezige voorraden levensmiddelen, grond stoffen en brandstof, krijgen vele handelingen, die in normale tijden al niet toelaatbaar wa ren en daarom strafbaar waren gesteld, een ander, veel ernstiger karakter. Een bakker b.v., die de hem voor het brood bakken toegewezen kolen in den zwarten han del verkoopt, pleegt onder de heersehende omstandigheden een zeer ernstig misdrijf je gens zijn medemenschen. Het zelfde geldt voor den groentenhandelaar, die de hem toegewe zen aardappelen of suikerbieten „zwart" van de hand doet ten koste van zijn medeburgers, •oor den kruidenier, die zijn beperkte voor raad grutterswaren e.d. aanwendt om daar mede ruilhandel te eigen bate te drijven, enz. Wat de ernst van de delicten betreft, staan hiermede op één lijn bonnenvervalschers en plegers van andere misdrijven, die de juiste werking van het distributie-apparaat bemoei lijken. Ten einde strenger tegen deze lieden te kunnen optreden, heeft de secretaris-generaal van het departement van Justitie afgtóondigd het „besluit tot bestrijding van misdrijven, welke de stoffelijke nood van het Nederland sche volk verzwaren" (Noodmisdrijveribesiuit). Hierbij wordt bepaald, dat misdrijven, wel ke de voedselvoorziening ernstig in gevaar brengen of het gevoel van rust en zekerheid van de bevolking ondergraven, dan wel op andere wijze de stoffelijke nood van ons volk verzwaren, de naam zullen ontvangen van „Noodmisdrijven". Dit beteekent, dat een aan merkelijk zwaardere straf kan worden opge legd dan voorheen. Als maximumstrar op ce/.c delicten is gesteld het dubbele van de maxi mum-gevangenisstraf, in de betreffende voor schriften op het feit gesteld, terwijl dergelijke delicten nimmer lichter zullen worden ge straft dan met één jaar gevangenisstraf. Een voorbeeld van misdrijven, welke het gevoel van rust en zekerheid van de bevol king ondergraven, vormen de overvallen piet vereende krachten en andere diefstallen ten plattelande, die zulk een omvang hebben aan genomen, dat sommige boeren er toe zijn overgegaan, hun schuren e.d. te bewaken Ongetwijfeld kan als een dergelijk misdrijf ook worden aangemerkt de plundering van bakkerswagens in de groote steden, waardoor de uitreiking van het toch al zoo beperkte broodrantsoen in gevaar wordt gebracht. De berechting van dergelijke noodmisdrijven zal geschieden door de bij het besluit inge stelde „Noodkamers" van de Arrondissements rechtbanken (bestaande uit één rechter), ter wijl hooger beroep kan worden ingesteld bij de „Noodkamer" van het Economisch gerechts hof te Almelo (bestaande uit drie raadsheeren). Op de opsporing en berechting van de „Nood misdrijven" zijn de bepalingen, welke gelden voor de delicten, die berecht worden door den economischen rechter van overeenkomstige 'oepassing. Dit beteekent ojti.. dat iedere opsporings ambtenaar bevoegd is om een verdachte ook buiten het geval van ontdekking op heeterdaad aan te houden en dat de verdachte steeds in •erzekering kan worden gesteld en in aan sluiting daarop in voorloopige hechtenis kan «vorden genomen Misdrijven als hierboven bedoeld, zullen in den vervolge niet alleen streng, maar ook snel worden berecht. Het besluit, dat is afgekondigd in het Ver ordeningenblad no. 1 van 26 Januar. 1945, is denzeifden dag in werking getreden. Apothekersklachten Het is merkwaardig, dat zeer vele men- schen tegenwoordig alleen maar aandacht schenken aan eigen moeilijkheden en zoo wei nig begrip toonen voor die van anderen, welke dikwijls veel grooter zijn. De krant is geen klachtenboek en daarom kunnen wij niet iedereen, die ons schriftelijk of mondeling zijn moeilijkheden komt opsommen, aan het woord laten. Voor dezen keer willen wij echter een uitzondering maken voor een categorie, welke nauw betrokken is bij de zorg voor de volks gezondheid: de apotheken. Weinigen schijnen te beseffen, zoo schrijft ons een apotheker, dat ook de moeilijkheden in de geneesmid delenvoorziening groot zijn. te oordeelen naar de verbaasde gezichten, die men in de apo theek te zien krijgt, wanneer een recept moet worden teruggegeven, omdat vaseline, paraf fine. glycerine, oliën, zwavel, jodium, kamfer, pyramidon, luminal, laxeermiddelen, opium, zoethout, arabische gom voor pillep, cacao boter voor zetkaarsjes, om maar enkele stof fen te noemen, er niet meer zijn. Ook ver- bandstoffen behooren tot de schaarsche tex- elgoederen. Slechts zeer weinig genees- en verbandmid delen konden in normale tijden door Neder land worden geleverd voor eigen gebruik, erreweg de meeste moesten zelfs van buiten Europa worden aangevoerd. Daarbij komt thans nog, dat eventueele, nog zeer kleine; voorraden, welke elders in ons land aanwezig zijn, nauwelijks naar Haarlem kunnen worden vervoerd, want het vervoer van aardappelen,' broodgraan enz. heeft den voorrang. Men moet derhalve niet probeeren zuiveringszout zonder voorschrift van den dokter los te krij gen, ook al is men reeds meer dan twintig jaren „vaste klant". En probeer ook rfiet listig te zijn, door vitamine-olie-druppeis te willen hamsteren voor het branden van een lampje, want de vitaminen zijn onontbeerlijk voor de kleine kinderen! Men bedenke wel, dat de apotheken ook geen brandstof, geen gas en electrieiteit hebben. Het mannelijk personeel ondervindt momenteel dezelfde moeilijkheden als ieder ander. De apothekers en groothandelaren heb ben ook hun fietsen en andere transportmid delen moeten inleveren! De apothekers moeten van 's morgens half- negen tot 's middag6 vijf uur in de kou ge neesmiddelen klaarmaken. Zij kunnen zich niet veroorloven van tien tot één uur geopend te zijn of b.v. om den anderen dag te sluiten. Zij kunnen net zoo min dranken en stroopen koken als flesschen en potjes schoonmaken en daarom vragen zij niet alleen, de flesschen en potten met kurk terug te brengen (want die zijn ook niet meer te krijgen), doch ze thuis even bij het begin van den afwasch door het warme water te spoelen, zoodat de apo theek nog slechts de laatste reiniging behoeft te doen. Voor U beteekent dat één fleschje, voor de apotheek zijn het er drie- tot vijf honderd per dag! Men bedenke ook. dat de apotheek na het invallen der duisternis niet meer kan helpen met een Akkertje of iets dergelijks, daar dient men overdag voor te zorgen. Men eisehe ook niet, dat de geneesmiddelen thuis gebracht worden, maar hale ze tijdig af. En men late geneesmiddelen ook niet veertien dagen of langer in de apotheek staan, zooals ook voor komt! Er moge ook worden opgemerkt, dat apo thekers en nog minder de assistenten, nauwe lijks tijd hebben, ergens in de rij te gaan staan, hoewel zij toch ook moeten eten. Daar om willen zij graag om vijf uur naar huis, om bij daglicht nog iets voor zichzelf te kunne?; doen. Aan het postkantoor b.v. kan men-«ch ook een halve minuut na sluitingstijd geen postzegel meer koopen! En tot slot zoo besluit deze apotheker zijn raadgevingen aan het publiek „waarom komt men toch steeds met briefjes van tien gulden, als men vijf cent voor een fleschje moet betalen?" ONBEVOEGD AAN HET SLOOPEN. De Velser politie heeft twee inwoners van Beverwijk, A. V. L. en N. v. d. H., aange houden, die in de gemeente Velsen een wo ning aan het sloopen waren, hoewel zij daar toe noch toestemming noch opdracht had den ontvangen. De mannen zijn in het hoofd bureau van politie te IJmuiden-Oost opge sloten ERWTEN- EN BOONENMEEL. Het voorlichtingsbureau van den Voedings raad meldt Rauwe erwten en boonen bevatten een stof, phasina genaamd, die giftig is voor den mensch. Bij het gaarkoken wordt deze stof vernietigd. Daar erwten en boonen een lan gen kooktijd hebben, zijn ter brandstof bespa ring erwtenmeel en boonenmeel in den han del gebracht. Verschillende van deze meel soorten zijn niet voorbewerkt, zoodat zij het phasina nog bevatten, Het meel behoort dus gaar te worden gekookt. Er zijn namelijk vergiftigingsgevallen voorgekomen door het gebruik van pannekoeken, gebakken van erwten- en boonenmeel, waarvan het binnen ste niet gaar was. Voor het bakken van pannekoeken is het dus ongeschikt. Het mag alleen gaargekookt worden gebruikt. Dit geldt ook voor de boterhamsmeersels, die er van worden bereid. Een voorbeeld van boterhamsmeersel is: Pindakaas van erwten- of boonenmeel. 25 gr. (2 eetlepels) erwten- of boonenmeel, 6 theelepels of minder olie, 1 d l. water, zout, aroma (kerriesurrogaat). Het. erwten- of boonenmeel onder voortdurend roeren in de koekenpan roosteren tot het kastanjebruin is. De olie en het water toevoegen en dit meng sel onder voortdurend roeren nog 5 minuten doorkoken. Naar smaak zout, aroma (en ker nesurrogaat) toevoegen. Het smeersel warm of koud op de boterham smeereo. Vele levensmiddelen gestolen. Burgers gaven zich voor ambtenaren van den C. C. D. uit. Dezer dagen vervoegden zich drie burgers bij een familie aan de Van Kinsbergenstrsat en verklaarden ambtenaren te zijn van den C.C.D. Een van hen liet een blauw papiertje zien, waarop de woorden „Cen trale Controledienst" vermeld stonden. Zij deelden mee een onderzoek te moeten instellen naar aanwezige voorraden le vensmiddelen. Er was op het oogenblik alleen een dame thuis, die de mannen binnen gelaten heeft. Terwijl zij ge dwongen was in een kamer te verblijven is de woning door zocht en de bezoekers hebben meegenomen 160 pond tarwe, 60 pond witte boonen. een flesch spijsolie, 6 pond bruine boonen en 10 pond witte boo nen. Bij den C.C.D. was van een inval niets bekend, zoodat hier van een misdrijf sprake moet zijn. Ten nadeele van een winke lier aan de Oranjestraat zijn uit een kelder gestolen een bl aardappelen, limonade. twee flesschen spiritus, geweckt vleesch en honderd kopjes en schoteltjes. Opgepast voor zakkenrollers" kan men hier en daar in Haar lem lezen Het feit. dat parti culieren het noodig hebben ge acht deze waarschuwing te geven, toont aan, dat degenen, die het met de eerlijkheid niet nauw nemen, ook op dit gebied hun activiteit doen blijken. Het is reeds meer dan eens voor gekomen, dat er portemonnaies •olgens de regelen van een. •roeger op ruime schaal be oefende. kunst werden „gerold" zooÖ8t het publiek er goed aan doet ook in dit opzicht op zijn hoede te zijn. Bij informatie bleek ons, dat het stelen uit tassehen e.d. eelvuldiger door het dieven gilde wordt nagestreefd. De vrouwen moeten bij het winke len voorzichtig zijn, want als zij in de rij staan is het gevaar niet denkbeeldig, dat iemand het op hun handtasch heeft •oorzien. Van een oogenblik an onbedachtzaamheid wordt gebruik gemaakt om er geld en vooral distributiebescheiden uit te nemen. Talrijke aangiften an dergelijke diefstallen zijn reeds bij de politie gedaan. Verder is het raadzaam op te passen, wanneer men met een fiets aan zijn hand in een drukke straat loopt, en er aan het rijwiel een tasch of iets dergelijks hangt. Langvingera schrikken er niet voor terug, ook dan van iedere kans gaarne gebruik te maken. Op 68-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de oud operazangeres en tooneelspeel- ster Antoinette Sohns. Zij werd opgeleid door Cornelia van Zanten en debuteerde bij de opera van Van der Linden. Zij maakte vele concertreizen in het buitenland en was o.a. eenige jaren aan de opera te Antwerpen verbonden. Als too- neelspeeister is zij vooral be kend geworden door haar op treden bij Pauwels, Kreeft en Heuckeroth In het Rembrandt- Theater te Amsterdam met stukken als „Het vroolijke Weeuwtje". „De Dollarprinses en „De kuische Suzanna'Het laatst was zij vertoonden aan het gezelschap van Willem Royaards. BON 327 VOOR GROENTE. In de gemeenten in het Wes ten van het land, waar de z.g. klantenbinding voor groente is ingevoerd, is voor het tijdvak van 4 tot en met 17 Maart 'oon 327 aangewezen voor het koo pen van groente. Het publiek dient dezen bon voor Woensdag 21 Februari in te leveren bi den handelaar, van wien het in die periode groente en fruit wenscht te koopen. Bij deelne ming aan de Centrale Keuken dient men dezen bon bij den kaartverkoop voor het tijdvak van 4 tot en met 17 Maart in zijn geheel bij de C. K. in leveren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1