Haarlemsche Courant Toen een barre winter zich tot in April deed gelden. 290c Jaar*.. No. 43 Bureaux: Groote Houtstraat M Postgiro 1349». Bijkantoren: Soendapleln JL IJmulden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag w Fefer. 1345 Gltg.: Gr al Sedrijvea Damiate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct„ per mod. 1,13, per kwartaal 3.41. fr. p. poet 3.73. Losse nummers t cent. Hoofdredacteur- F C. Derka. K 1397 Van hel Oostelijk front. Inzake den strijd in het Oosten werd Za terdagmorgen van Duitsche zijde medege deeld. dat de aanvallen der Sovjets in Neder- Silezië zijn versplinterd. De Duitsche tegen acties en de hergroepeeringen van den tegen stander in groote gedeelten van het front ge ven den toestand een nieuw karakter. Wordt de situatie in het Weaten bepaald door de Duitsche afweerresultaten, op de plaatsen, waar de Geallieerden op hun zwaartepunten door de Duitsche linies trachten te dringen, in het Oosten wordt de 'toestand door een nieuwe tactiek bepaald. De Duitsche leiding gaat er toe over af te wijken van de tot dus ver gevolgde tactiek door eigen acties te ondernemen, hetgeen groote aandacht verdient. Het opperbevel der Sovjets heeft zijn troepen, die ten Oosten van de lijn Frankfort aan den OderKüstrin staan, opnieuw gegroepeerd en het front tot het gebied van Zuid-Pommeren en Neder-Silezië uitgebreid, ten einde de aanvalswig voor den grooten aanval op Ber lijn te vc-rbreeden. De Duitschers streven er naar de Sovjets door eigen activiteit te ren men. De aanval in de richting van de Rijk: hoofdstad geschiedt in langzamer tempo Er wordt momenteel vooral gevochten in Zuid- Pommeren. waarbij de plaatsen Graudenz en Schwetz worden genoemd, zoo werd Zater dagmorgen verder gemeld. De Duitschers hebben niet verheeld, dat zij het verlies van Tuchel en Konitz niet licht opvatten. De stad Breslau is door de Sovjets omsingeld, maar bindt aanzienlijke troepenmachten. De Duit schers hebben Grossen en Grünberg ontruimd en achten dit niet van belang ontbloot, maar geconstateerd wordt. dat hieraan bepaalde doeleinden zijn verbonden en een en. ander niet aan een eenzijdige Sovjet-handeling is te wijten. Er is een versterkte Duitsche acti viteit in de lucht op te merken, waardoor de Sovjet-aanvalskracht op een zeer kwets bare plek wordt getroffen. Op een persconferentie heeft de militaire spreker van de Wilhelmstrasse voor buiten- landsch journalisten verklaard, dat de stad Sommerfeld weer in Duitsch bezit is. Sovjet-pantserspitsen zijn afgesneden en de tegenstander heeft vele tanks verloren. Sagan heerschen straatgevechten. Communistisch blad in Zwitserland. De Zwitsersche Bondsraad heeft, voorloopig voor den duur van een half jaar, goedge keurd, dat de Communistische Partij in Zwit serland een zesmaal per week met een op laag van 40 000 exemplaren te verschijnen blad zal uitgeven, hetwelk Voorwaarts zal zijn genaamd. Verkiezingen in Griekenland. Radio Londen meldt, dat vermoedelijk voor loopig slechts in 40 van de 300 kieskringen van Griekenland verkiezingen zullen worden gehouden. Het zal voor het eerst sinds zijn, dat er in Griekenland vrije verkiezingen plaats hebben. Volgens Radio Londen kan de organisatie voor de vrije verkiezingen niet sneller worden opgebouwd. Oorlog en modder. Uit Londen wordt bericht, dat de Engel- schen en Canadeezen bij het offensief in het gebied van Kleef op groote moeilijkheden stuiten. Een oorlogsverslaggever van de Daily Express schrijft aan zijn blad, dat de zware wapens, zooals tanks en zwaar geschut, door den modder bijna niet vooruit kunnen komen. Het is de modder, die den aanvallers naast het slechte weer, de grootste bezwaren be zorgt. De Engelschen weten van den eersten wereldoorlog wat het zeggen wil in den mod der te moeten vechten, doch alle toen onaei- vonden moeilijkheden zinken bij de huidige in het niet Houthaler verdronken. Droevig ongeluk op de Lorentzkade Zaterdagmorgen om halfzeven had de acnt- en-zestigjarige heer A. W. zijn woning aan de Brouwersstraat 123 verlaten en ging met een handkar in de richting Overveen, om daar wat hout te halen. Het was nog donker, toen hij de Lorentzkade bereikte, om via een brug getje over de Houtvaart langs den Vlaamschen weg verder te gaan. Het publiek had zich echter reeds over de houten leuning van de brug ontfermd, zoodat het bij donkerte ge vaarlijk is te passeeren. Vermoedelijk is W. verkeerd geloopen en te water geraakt. Om wonenden hebben hulpgeroep gehoord, doch zij waren niet in de gelegenheid hulp te ver- leer.en. Later is de politie gewaarschuwd, die na korten tijd dreggen het stoffelijk overschot op het droge bracht. Burgerlijke Stand. HAARLEM 16 Februari 1943 BEVALLEN: 10 Febr.. A. van Keeken—de Vries, z.; 13 Febr., C. Rozenhart—Wanders, d.; 14 Febr., A. Llps—Koster, z.; H. Dirks—Waterman, z.; 15 Febr., M. J. Luder—Wagemaker. d.: A. C. A. HoedjesKaldenbach, d.: J. W. Heeremans Boon, d.: 16 Febr., A. PeetoomMarquardt. OVERLEDEN: 10 Febr., B. Boers, 66 j.. Adr de Jonghestraat; 11 Febr., H. P. Dekkerde Smet. 65 j., Rollandstraat; J. C. van der Meeren, 78 Ted. van Berkhoutstraat; 12 Febr., F. H. Butjs, 68 j., Ipenrodestraat; C, van Kessel—van der Laan, 8! Lange Begi.inestraat; T. Portegies— Scholtcn, 78 J., Lar.ge Boogaardtstraat; 13 Febr., G. van Beem. 78 j.. Trompstraat; K. van Pel, 81 j.. Kempstraat; G. Wijkhuizen. 70 J., Westerhout- park; J. van Schoonneveldt—Vos. 75 j.. Boeken rodestraat: D. Louw—Wlelinga. 49 j. Da Costa- straat; W. den Braber. 26 J,. Kamperlatfh; 14 Febr. J. J. van Alphen, 76 j.. Kenaupark; B. Mink. 65 j., Kanariestraat: 15 Febr., C. J. M 6 d.. d van J, van der Veldt, Schouwtjeslaan: C. J. Wltte- man—Maas, 77 j„ Atjehstraat: M. C. M„ 2 m., d. van J. Hulshout, Visserstraat; J, Netz, 44 Grebbe rstraat. Wat de Haarlemmers in 1771 m edemaahten Maar 22 April kon de schoonmaak toch beginnen. Als we dit seizoen geen ijs en sneeuw meer krijgen, 2ullen wij blij zijn en we ontzeggen ons gaarne de vele genoegens, welke de win tersporten bieden. Een ieder verlangt immers naar het voorjaar en wat warmte, want brandstoffen ontbreken in honderden gezinnen en boomen staan er in Haarlem en omgeving eer, welke in aanmerking kunnen ko men, om door de particulieren gerooid of ge kapt te worden. Laten we optimistisch zijn en het beste er van hopen, doch een mogelijkheid bestaat er natuurlijk nog. De lezers zullen herinneringen bewaren aan winters, waarin het in Februari en Maart weer begon te vriezen en sneeuw de straten bedektc. In dit verband is het wel aardig na te gaan hoe het verloop was van een winter 17701771, dus bijna 175 jaar geleden. Waarom juist deze periode uitgekozen? Onder onze oogen kwam toevallig weer een gedeelte van een dagboek, welk gepubliceerd is in het Jaarboek 1942 van de vereeniging „Haerlem" en waarbij mej. dr G. H. Kurtz een inleid: en toelichting geeft. Het dagboek bevat de belevenissen van Jan van den Briel, een ge pensioneerd Indischgast, die zich in 1754 in "•richt gevestigd had. De vele overstroomingen in de Betuwe en de daardoor bemoeilijkte communicatiemogelijkheden deden het gezin besluiten hun huis aldaar te verkoopen ich in Haarlem te vestigen. ..waar den gods dienst en ordentelijk geselschap beter te ge nieten" vielen. Jan van den Briel huurde ei huis op de Nieuwe Gracht. Het dagboek is niet rijk aan belangrijke gebeurtenissen, maar geeft een goed beeld ran den gezeten burger, wiens bestaan gevuld wordt met kerkgang, visites en kleine uit stapjes. Hieronder zullen we wat vertellen van hetgeen Van den Briel opgeteekend heeft over de wintermaanden en dan blijkt, dat het reeds op 17 November 1770 hard begon te vriezen. Drie dagen later zette de dooi echter in. De dagboekschrijver doet geen me- dedeelingen over ijs in December, maar wel van een zwaren storm op den negentienden, waarbij eenige schade aan schoorsteenen. da ken en schuttingen wordt aangebracht. De maand Januari 1771 bracht de eerste drie dagen stormachtig weer, doch daarna draait de wind en na sneeuw- en hagelbuien begon het zoodanig hard te vriezen, dat er op de schaatsen gereden kan worden op de Haar lemsche grachten. Het ijs Is zoo dik, dat er narrensleeden verschijnen en sledevaarten worden gehouden De wintervreugde moet dan eens een imposant, beeld hebben gegeven, want op den avond van 15 Januari „was alhier een sleedevaart van 12 narre- sleeden, die de gantsche stad doorreed, zijnde de voorste en agterste vol musikanten. en in de andere hoeren en dames, ider door 2 flam bouwen verligt en door alle de dienders ge- assisteert". Het stadsbestuur had intusschen maatregelen genomen om ondanks de vorst bij brandgevaar handelend te kunnen optre den. Op 13 Januari waren er biljetten aan geplakt, door middel waarvan werd medege deeld, dat voor alle hulzen aan de grachten bijten in het ijs moesten worden gehakt en wel met een lengte van zes en een breedte van vier voet, hetgeen op kosten van de betrok ken Haarlemmers diende te geschieden. De vorst bleef aanhouden, met het gevolg, dat er op 18 Januari over het ijs naar Spaarn- dam kon worden gewandeld. Ook de eerste geladen wagen kon er over rijden Een dag later keken degenen, die groote winterplannen mochten hebben gemaakt, ech ter leelijk op hun neus. Toen de Haarlem mers 's morgens buiten een kijkje gingen nemen stelden zij vast, dat het niet meer zoo bitter koud was en dat het minder had ge vroren. Komt er dooi? vroeg men zich af. Dit was reeds 's avonds het geval, want toen had men „geringe stofregen en slappe dooy". Des middags had een „zeylschuytje" nog over het ijs kunnen gaan. maar nu werd de dooi zoo snel, dat er reeds vier dagen later niet meer aan sleden en schaatsen behoefde te worden gedacht. Het ijs mocht echter zwak zijn, toch bleef het de grachten nog dagenlang bedek ken, zoodat de brouwers er op 28 Januari nog gaten in dienden te zagen om er water uit te halen. Was het gedaan met den 6trengen winter? 7 Februari bleek, dat het tegendeel het geval was. Er was weer een strenge vorst en door dat er meestal een Oostelijke wind woei was het zeer koud. Eerst op 16 Februari was er een verandering op te merken en moesten de schaatsen weer worden ingevet en de sleden naar den zolder verhuizen. De maand Maart begon en roerde, als zoo vaak het geval is, zijn staartIn het dag boek werd namelijk op 11 Maart geconsta teerd: „De passeerende nagten heeft het soo hart gevrooren, dat de grogten toeleggen" Het weer was grillig en presenteerde „een buy van donder, regen en hagel". De vorst was minder hevig dan daarvoor, aangezien de trekschuit naar Leiden kon blijven varen, maar bleef toch de aandacht bezig houden aangezien er nu eens erge koude en dan weer sneeuw was. Het werd April en April deed .vat hij wilde. Op 9 April noteerde de op merkzame Jan van den Briel, behagelijk van de warmte thuis genietend: „Tot heden toe heeft men niet dan cout en bar weer, vrie- sende de slooten nog de meeste nagten toe". Maar de Haarlemmers hadden het ergste toch achter den rug. Zoowaar kon van den Briel reeds voor de eerste maal thee in zijn „thuyn- tje" drinken en plezante wandelingen maken. 15 April bleef hij evenwel thuis, want het weer was toen slecht; hagel, sneeuw, regen stormwind deden om beurten hun best. Ook 's nachts viel er veel sneeuw, maar daar mede werd de zoo strenge winter van 1770- 1771 toch uitgeluid. Een paar dagen later werd er in den huize Van den Briel namelijk gewerkt, dat het een lust was, want zoo schreef de heer des huizes 22 April, tevreden knikkend: „Leg voor de laatste maal van 't jaar vuur aan en Caatje maakt een begin me! schoonmaken". Verzamelen van prenten en teekeningen. Een avond prenten kijken in Teller's Mnseom Het verzamelen van prenten en teekenin- gen is een even leerzame als veredelende lief hebberij tenminste als zij met toewijding en kennis beoefend wordt. De echte verzamelaar beschouwt zijn liefhebberij dan ook als een kunst, waaraan hij de heste uren van zijn leven gewijd heeft. Ook anderen laat hij meestal gaarne van zijn collectie genieten en \-3n tijd tot tijd noodigt hij zijn vrienden en kennissen bij zich uit om een avond de nieu we aanwinsten van zijn collectie te bezien- tiger,. Zulke rustige uren prenten kijken een ouderwetsch maar geenszins v ouderd genoegen Onze grootvaders en overgrootvaders be zochten gaarne zulke bijeenkomsten en onder hun kleinkinderen en ac'n'erk'cinkinderen inden zich nog altijd van die fijnbesnaarde liefhebbers der prentkunst, voor wie avond van stille intimiteit als 't ware een levensbehoefte is. al dient gezegd, dat hun aantal wel vrij gering zal zijn. Toch is het feit, dat de belangstelling voor de kunst en dus ook voor de prentkunst gedurende de oorlogsjaren is toegenomen. Het bekijken van prenten kan enen werkelijk een kunst op zichzelf noemen, die men moet leeren en onder deskundige leiding pas goed leert verstaan. Kunstenaarsvereenigingen al Pulchri Studio in Den Haag en Arti in Am sterdam hebben al sinds menschenheugenis dergelijke bijeenkomsten gehouden. Die kijk- avonden hadden al spoedig zulk een succes, dat hooge gasten als wijlen Koningin Sophie, die als een ijverig beschermster der schoone kunsten bekend stond. meermalen aan dit fijne, artistieke genot deelnam Ook in onze stad is men op dit gebied ntet achter gebleven, want hier zijn eveneens ver zamelaars die gaarne een ander een kijkje gunnen ln hun collectie Speciale vermaard heid had de kijkavond in Teyler's Museum die tot het uitbreken van den oorlog op den verjaardag van Pleter Tcyler gehou den werd Deze dag de 25ste Maart wordt nog altijd door de Teylerlanen feeste lijk herdacht. In de bakkerij van den heer De Dood werden dan. volgens een bepaald recept, Teylerbrooden met sukade en kren ten gebakken, waarop zieken, weezen en ouden van dagen werden getracteerd. Men besloot des avonds den feestdag met prenten teekeningen kijken in het museum. Onder leiding van den conservator, de heer H. van Borssum Buisman, schaarden zich ongeveer twintigtal genoodigden om een lange ta- waarna de heer Buisman een inleldine gaf tot de collectie die hij voor dien avond in een bepaalde groep uit den rijken voor raad van het museum bijeen had gebracht. Daarna stopten de hoeren de lange Goudsche pijpen met geurige tabak die in fraaie antieke kistjes voor hen gereed stond en onder de gezellig omhoog kringelende wolkjes begon men met de bezichticing der etsen, litho's, teekeningen of aquarellen. In deze vredige stemming werd blad voor blad zorgvuldig bekeken en meermalen namen de kijkers de loupe ter hand om tcere en meesterlijk ge- teekende details nader onder het oog te ne men en men kan zich voorstellen, dat die dampende kunstbeschouwers een schilderach tig taferee! opleverden, waarin een teekenaar als Alexander Verheul plezier gehad zou hebben. Na de laatste plaat werd onder het genot van een glaasje wijn nog wat over de prenten nagepraat. waarbij eenige schalen roode en witte turons, eer. speciaal Haar- lemsch schuimgebak in de kleuren van onze stad. het zijne bijdroeg tot het eenvoudig doch feestelijk karakter van den avond. Intusschen had de heer Buisman bemerkt, dat er voor prenten een groeiende belang- :telling bestond. wat voor hem aanleiding was de platen, die door het beperkte gezel schap van den 25en Maart bezichtigd waren, ook voor een grooter publiek in het museum te exposeeren en zoo ontstonden de tijdelijke tentoonstellingen die gedurende de iaren voo: den oorlog een speciale vermaardheid had den en het aanzien van onze stad in de kunst wereld niet weinig verhoogden Met dit al zal men het met ons eens zijn, dat het verzamelen en bezichtigen van pren ten en teekeningen mits dit op deskundige wijze geschiedt tot die schoone genoegens behooren, die den geest verrijken en ook in de donkerste tijden het. leven waard maken geleefd te worden. JAN D, VOSKUIL, leveren. BAKFIETS GESTOLEN. De recherche heeft den 37-jarigen J. van T. en den 27-jarigen J. V. aangehouden, die bekenden een bakfiets te hebben gestolen. Uit een pakhuis aan de Lange Heerenstraat zijn zeven fles- scheen muskaatwijn, veertien potjes jam en spiritus gestolen. Weer ls de recherche er in geslaagd twee vaten spijs-oHe op te sporen, aan welken dief stal de vier en veertigjarige J. A. van D. zich schuldig had gemaakt. Eenige personen met vuur wapen^ hebben zich toegang verschaft tot een perceel aan de Balistraat, waar zij twee rij wielen en een koffer gestolen hebben. KLEEDINGSTUKKEN EN DERGELIJKE GESTOLEN. Een inbraak is gepleegd in een woning aan het Wijde Gel- deloozepad, waar gestolen zijn costuums. mantels, jassen, kou sen en andere goederen. INBREKERS OF HEETERDAAD BETRAPT. De politie heeft den 38-jari- gen J. B. en den 29-jarigen G. H. betrapt tijdens een inbraak in een kruidenierswinkel op de Botermarkt. Daarna is een huiszoeking gedaan in de wo ningen van de aangehoudenen en levensmiddelen werden in beslag genomen, welke van diefsts' afkomstig warer.. JONGENS LOERDEN OP HANDTASCIÏJES. Den laatsten tijd is talrijke malen gebleken, dat degenen, die het met de eerlijkheid niet nauw nemen, het ook op hand- taschiee ed. hebben gemunt. Wanneer de vrouwen bij het winkelen in de rij dienen te staan, gebeurt het meer dan eens. dat er een poging wordt gedaan om hieruit distributie bescheiden en geld weg te nemen. Ook als de dames op straat wandelen moeten zij échter op hun hoede zijn. Dezer dagen is dat weer eens geble ken Een Haarlemsche vertoef de in de Zuidpolderstraat te Haarlem, toen haar handtasch werd weggerukt. Zij bracht de politie van den diefstal op de hoogte en deze slaagde er spoet dig in de daders aan te hou den. Dit bleken twee Haarlem sche jongens te zijn, namelijk de veertienjarige J. N. A. en de zestienjarige E. D. V. Zij hebben intusschen reeds een bekentenis afgelegd. DE LEVENSMIDDELEN VAN HET ZWEEDSCHE ROODE ROODE KRUIS. Het publiek woi'dt er nog maals aan herinnerd, dat het !en strengste verboden is de bonnen, welke geldig verklaard zijn voor het in ontvangst nemen van de levensmiddelen van het Zweedsche Roode Kruis, bij den winkelier af te leveren, alvorens een nader be richt in ons blad is verschenen of aanplakbiljetten in de stad zijn opgehangen Anders kun nen zoowel voor den winkelier als voor het publiek moeilijk heden volgen. DIEFSTAL VAN FIETSEN. Ter. nadeele van een bewoner van de Nassaulaan 2ijn vier fietsen gestolen BABIES WERDEN NIET WAKKER. Ongewenscht bezoek is ge bracht aan de inrichting voor verpleging voor kraamverzor- ging. waar drie Perzische tapij ten gestolen zijn. BON 327 VOOR GROENTE. In de gemeenten in het Wes ten van het land, waar de z g. klantenbinding voor groente is ingevoerd, is voor het tijdvak 4 tot en met 17 Maart bon 327 aangewezen voor het koo- pen van groente. Het publiek dient dezen bon voor Woensdag 21 Februari in te leveren bij den handelaar, van wien het in die periode groente en fruit wenscht te koopen. Bij deelne ming aan de Centrale Keuken dient men dezen bon bij den kaartverkoop voor het tijdvak an 4 tot en met 17 Maart in zijn geheel bij de C. K. in te

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1