Haarlemsche Courant Hevige gevechten ten Westen van Koningsbergen S96e Jaarg., No. 44 Bureaux: Groote Houtstraat M Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapleln XL IJmulden, Kennemerloan 154. Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag 21 Febr. 194 Oitg.; Grat. Bedrijven uamiat» Haarlem. Abonnementen: p« week 28 ct.. per mnd. 1,15 per kwartaal 3.43, fr. p, pos 3,73. Losse nummers 8 cent Hoofdredacteur: V. C. Derka K 129 Sterke druk der Amerikanen aan de Noordgrens van Luxemburg houdt aan. Nieuwe aanvallen ten Noorden van Saargemund. Eerste Cana- deesche leger hervat aanvallen in het Neder.Rijngebied. Nieuw Duitsch afweersucces bij den slag in Oost.Pruisen. Wesel, Weenen, Graz en Erfurt gebombardeerd. Het Duitsche weermachtbericht van Dins dag luidt als volgt: Onze aanvallen op het bruggenhoofd aar de San maakten ook gisteren goede vorde ringen. Hardnekkige doorbraakpogingen der Bolsjewisten aan den weg Oostelijk van Alt- sohl mislukten. In de strijdgebieden van Schwarzwasser, ten Noorden van Latibor en ten Zuiden van Breslau vielen de Sovjet-Russen na onze afweersuccessen der laatste dagen slechts met vrij zwakke strijdkrachten aan. Zij wer den overal afgeslagen. De bezetting van Breslau sloeg vijandelijke aanvallen aan den Zuid-Westelijken en Oostelijken rand af. In het verloop van felle gevechten in de strijdgebieden A'an Lauban, Sorau en Guben kon de vijand in enkele sectoren terrein winnen. Tusschen Piritz en Kallis in Zuid-Pomme- ren werden de aanvallende Bolsjewisten wisselvallige gevechten verdreven. Hierbij werden zes-en-twintig vijandelijke tanks ver nietigd. Onze troepen bieden op de Tuchelerheide en ten Westen van den Weichsel den naar het Noorden opdringenden vijand verbitter den tegenstand. De bezetting van Graudenz sloeg hevige aanvallen af. In den afweerslag tom Oost-Pruimen behaalden onze divisies op den met sterke strijdkrachten losstormen-, den vijand een nieuw afweersucces, waarbij vier-en-zestig vijandelijke tanks vernietigd werden. In Samland zijn ten Westen van Konings bergen hevige aanvals- en afweergevechten ontbrand, waarin ook Duitsche zeestrijd- krachten zich met succes hebben gemengd. In Koerland zijn doorbraakpogingen der Bols jewisten ten Noord-Westen van Doblin, on danks het feit, dat zij zich tot nieuwe sec toren uitbreidden, ook gisteren gestuit op de weerstandskracht van onze troepen. Door het optreden van sterke formaties jacht- en slagvliegers tegen vijandelijke troepenconcentraties, tankcolonnes en ravi- taslleeringssteunpunten verloren de Sovjet- Russen, behalve .vele dooden en gewonden, talrijke tanks, kanonnen en voertuigen luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden zes-en-veertig vijandelijke vliegtui gen neergehaald. Na een hevige artillerievoorbereiding van vijf uren heeft het Eerste Canadeesche leger gistermorgen zijn groote aanval ten Zuiden van den Neder-Rijn voortgezet. Zij mislukte echter in ons geconcentreerd afweervuur. In den sector van Gogh werd zij in de diepte van het hoofdgevechtsgebied tot staan ge bracht. De sterke Amerikaansche druk van het Derde Amerikaansche leger op de flanken van onze stellingenbocht aan de Noordgrens van Luxemburg duurt voort. In felle afweer gevechten hielden onze troepen etand tegen den vijandelijken stormloop en verhinderden na geringe terreinwinst, Westelijk in de diepte van het gevechtsterrein, de doorbraak- voornemens van den vijand. De sinds weken in den sector van Remich voortdurende Amerikaansche aanvallen zijn gisteren in hevigheid en omvang toegenomen. In Saarlautern hebben onze troepen vijan delijke aanvallen uiteengeslagen en gevan genen gemaakt. In den sector van Forbach werden concen traties van den v'jand door onze artillerie doeltreffend bestreden. Ten Oosten daarvan staan de Picheler hoogten en enkele plaatsen ten Noorden van Saargemund in het brand punt van nieuwe vijandelijke aanvallen. Van het Westelijk front Van het Westelijke front werd gistermorgen van Duitsche 2ijde gemeld, dat de Britten en Canadeezen aan het front tusschen Maas en Beneden-Rijn zeer geringe vorderingen heb ben gemaakt, hetgeen met enorme offers aan menschen gepaard ging Alles wijst er op, dat Montgommery heeft besloten nieuwe verster kingen aan te voeren, om den strijd aldus nieuw leven te kunnen inblazen. Het schijnt in de bedoeling van de Geallieerden te lig gen het Duitsche Maasfront naar het Zuiden op te rollen en wanneer zij hierin slagen, een groot offensief ter verovering van het Rijn- Jand-Westfaalsche industriegebied in te zet ten. Tot dusver zijn alle pogingen om het Duitsche front op te rollen echter op de harde Duitsche verdediging afgestuit. Ten Zuiden van Kleef hebben de Geallieer den eenige terreinwinst in de richting var Koch weten te boeken. In het gebied van het Reichswald zijn z'j er bt geslaagd met enkele tankstrijdkrachten verder op te drin gen. Aan den Oostelijken oever" van de Maas werden enkele verkenningsaanvallen door Duitsche troepen afgeslagen. Ook in het ge bied van Gennep werden aanvallen van de Geallieerden afgeweerd. In het gebied var Echternach conoentreeren de Geallieerden troepen en materiaal voor een offensief op de Duitsche stellingen in het voorterrein van éen WestwaJL De op het Noord- en Oostfront van St. Nazaire aanvallende Amerikanen werden door ons garnizoen in gevechten op korten af stand of in tegenaanvallen afgeslagen. Bij zeer geringe eigen verliezen waren de liezen van den vijand aanzienlijk. Ten Oosten van den Monte Cimone in de centrale Etruskische Apenijnen ondernam de vijand den geheelen dag talrijke plaatselijke aanvallen zonder echter noemenswaardig resultaat te kunnen behalen. Anglo-Amerikaansche terreur-bommenwer pers vielen verscheidene plaatsen in West- falen, alsmede Wesel in het Neder-Rijngebied aan. In het gebied van Zuld-Oost-Duitsch- iand waren vooral Weenen en Graz opnieuw het doel der vijandelijke terreuraanvallen. Des nachts waren vijandelijke vliegeraan vallen gericht op Erfurt en eenige plaatsen in Saksen. Het vergeldingsvuur op Londen duurt mei slechts geringe onderbrekingen voort. Van hel Oostelijk front Van Duitsche zijde werd gistermorgen in een beschouwing over het Oostelijke front opgemerkt, dat er, nadat er in de laatste helft van de vorige week opnieuw een verscher-, ping in den toestand was ingetreden, thans een zekere stabilisatie is waar te Zooals blijkt poogt de tegenstander zyn frontlinies in beweging te houden of te bren gen om zijn overmacht aan menschen en materiaal zoo werkzaam mogelijk te doen zijn. In Hongarije en in Slowakije staan de Sovjets klaar voor een nieuwen aanval op Presburg en Weenen, doch volgens Duitsche opinie zullen zij zeer groote moeilijkheden te overwinnen krijgen. In den frontsector ten Zuiden van Opper- Silezië is een nieuwe Sovjet-aanval in de richting van de Moravische Poort aan den gang. Het ligt onder meer in de bedoeling van de aanvallers het kolengebicd te omsin gelen. De strijd is in vollen gang. De stad Breslau is thans geheel ingesloten achter de frontlijn komen te liggen. Ten Westen van Breslau wordt verwoed gestreden. In Neder-Silezië hebben de Duitschers Sagan prijsgegeven. In het gebied van den Bober is de toe stand weinig veranderd De situatie is in den sector Fürstenberg gelijk gebleven. Sovjet- pantsergroepen probeeren naar de kleine bruggenhoofden over den Oder op te rukken. Bij Koningsbergen en in Koerland is de toe stand onveranderd. Bij Stargard wordt een sterke druk door de Sovjets uitgeoefend. De toestand In België. De nieuwe distributievoorschriften, die in België door het Van Acker-régime zijn inge voerd zijn dermate opgesteid, dat, volgens een mededeeling uit Brussel, hun verwezen lijking geheel afhankelijk is van den onmid- del!ijken invoer van groote zendingen levens middelen uit het buitenland. Blijft deze in voer uit, dan zal binnen korten tijd ieder voorschrift betreffende de distributie in Bel gië doelloos geworden zijn. In bedoelde mededeeling wordt toegegeven, dat de toestand momenteel weinig beter dan op het randje van katastrofaal is. In de naas te toekomst zal hij nog veel erger zijn, indien niet spoedig door de Westelijke mogendheden een massale import van voedingsmiddelen plaats heeft. Evenwel hebben de betreffende Britsch- Amerikaansche autoriteiten juist gedurende de laatste weken te verstaan gegeven, dat de militaire situatie minder dan ooit het zenden an levensmiddelentransporten naar België veroorlooft. Verminderde kolenproductie. Het Britsche handelstijdschrift „Board of Trade Journal" constateert, dat de Engelsche kolenproductie van October tot December 1944 ongeveer een millioen ton minder be droeg dan de productie in de overeenkomstige periode in het jaar 1943. De Gaulle ontstemd Reuters bijzondere correspondent in Parijs meldt, dat in de hoogste Parijsche kringen groot opzien is gewekt door het bericht, dat De Gaulle er van afgezien heeft, naar Algiers te reizen, ten einde daar Roosevelt te ont moeten. Hooggeplaatste figuren uit de om geving van De Gaulle zouden hebben toe gegeven, dat Roosevelt een uïtnoodiging heeft gezonden, doch dat deze niet geaccep teerd is door De Gaulle. Het uitlekken van dit bericht wordt in genoemde verantwoor delijke kringen als misbruik van vertrouwen gekenschetst, aldus de Reuter correspondent. Toen de U.S. A.-gezant in Parijs Werferson Caffery De Gaulle de uitnooölging over bracht, overhandigde hij hem tevens een ge heim memorandum van Roosevelt, dat de besluiten van Yalta bevatte en verzocht het Fransche staatshoofd zoowel de uitnoodiging als het memorandum als vertrouwelijk te beschouwen. Harde noten voor Churchill. Een critiek in de „New Leader". „Churchill moet aftreden. Hij kan den oor log niet beëindigen en is niet de man, die ons den vrede kan bezorgen", schrijft Fenner Brockway boven zijn artikel in de „New Leader". Churchill's verklaringen over den oorlog, aldus het artikel, konden die landen niet meer bevredigen, die over de resultaten der laatste weken in ongerustheid verkeeren. In de afgeloopen weken heeft een diepe teleurstelling zich van het Britsche volk mees ter gemaakt, een teleurstelling, grooter dan ooit tevoren. Het volk is zeer ontgoocheld, ten eerste over den langen duur van den oor log; in de plaats van de hoop op een einde der vijandelijkheden in den zomer van 1945 is thans de erkenning getreden, da* het einde van den oorlog nog op geen enkelen grond bepaald kan worden. In de tweede plaate komt de politieke tegenstelling tusschen Enge land, Amerika en Sovjet-Rusland. De verze keringen, dat in weerwil van schijnbare tegen- tellingen, alles in volmaakte harmonie is. schenkt men, aldus meent Brockway, geen geloof. In de derde plaats zijn daar de gebeur tenissen in de bevrijde landen. Churchill is niet in staat, de teleurstelling te ontzenuwen, dat hij voor alle militaire gebeurtenissen in hun vollen omvang als ook voor de tot dusver onvergolden tegenslagen die den 16en Decem ber begonnen, de verantwoordelijke man is. Als Harold Laker kort geleden in een rede opmerkte, dat Churchill na den oorlog geen ,premier meer kan blijven, dan kan men dit beamen, doch men kan gerust een schrede verder gaan en zeggen: Churchill's politiek is reeds sedert lang een gevaarlijke bedreiging. „Daarom moeten wijaldus besluit het arti kel, „niet het einde van den oorlog afwachten om zijn aftreden te vorderen' Voorbereiding voor den terreur. In een officieel commentaar van den Lon- denschen berichtendienst, waarin de Britsche ten-euractie wordt verheerlijkt, wordt ver klaard. aldus de Deutsche Zeitung i. d. Nie- derlanden, dat Engeland de strategie der ter-; reurbombardementen reeds lang voor den oor- iog voorbereid heeft en thans de vruchten oogst van zijn vooruitzienden blik in dezen Duitschland heeft, zoo wordt van Engelsche ijde opgemerkt, de strategie der luchtaanval len op steden in haar volle beteekenis niet doorgrond. Zijn luchtstrijdkrachten zijn uit sluitend ter ondersteuning van militaire ope raties bedoeld geweest. Aan deze omstandig heden is het te danken geweest, dat de Duit sche aanvallen in de lucht tegen Engeland in de jaren 1940 en 1941 hun doel niet bereikt hebben. De toen ingezette Duitsche lucht strijdkrachten waren slechts ten deele voor dergelijke doeleinden geëigend, daar hun be stemming eigenlijk ten volle op de ondersteu ning der operaties te velde was gericht. Woor delijk verklaarde de Engelsche spreker: Haa Duitschland destijds over een even doorge voerde bombardementsstrategie beschikt als die, welke wij sedert jaren hadden voorbereid, de Britsche eilanden hadden zulk een storm zeker niet kunnen doorstaan". Van Engelsche zijde gelooft men thans dus af te kunnen zien van allerlei omwegen en volop te kunnen pralen met de gevolgen der ter- reurstrategie. Van het begin af heeft Enge land geloofd, in den bomfcardementsterreur een wapen te bezitten, dat het mogelijk maakte, den oorlog wederom tegen de burger bevolking te kunnen voeren zooals dit in den vorigen wereldoorlog met de hongerblok- kade het geval was. Een geschenk voor Churchill. Naar Ass. Press meldt, heeft de Grieksche regent, aartsbisschop Damaskinos, byzantijn- sche ikonen aan Churchill en Eden doen over handigen. Churchill werd overigens tot eere burger van Athene benoemd. Communistisch blad In Zwitserland. De Zwitsersche Bondsraad heeft, voorloopig voor den duur van een half jaar, goedge keurd, dat de Communistische Partij in Zwit serland een zesmaal per week met een op laag van 40.000 exemplaren te verschijnen blad zal uitgeven, hetwelk Voorwaarts zal :ijn genaamd. JUBILEUM DR. F. P. KEYSER. Dr. F. P. Keyser zal 1 Maart 25 jaar direc teur van het Openbaar Slachthuis te Haarlem zijn- Als zoodanig staat hij bij degenen, waar mede hij geregeld in aanmerking komt. uit stekend aangeschreven. Dr. Keyser, die in 1880 te Den Burg op Texel werd geboren, doorliep de H.B.S. te Alkmaar, om vervolgens de toenmalige Veeartsenijschool te Utrecht te bezoeken waarvan hij in 1906 het diploma als veearts verwierf. Hij trad 1 Januari 1907 in dienst van de gemeente Leiden, waar hij tot adjunct-directeur van het Slachthuis werd benoemd. In 1910 promoveerde dr. Kevser te Bern tot doctor in de veeartsenijkunde, waarin men destijds in Nederland nog geen doctorstitel kon behalen. Hetzelfde jaar. on 1 Juli 1910, werd hij directeur van het Slachthuis te Arn hem. waar hij de ingebruikneming van het nieuwe gebouw medemaakte. 1 Januari 1911 werd hij tot directeur van het Slachthuis der gemeente Alkmaar benoemd, waar hij tot zijn aanwijzing als directeur van het Openbaar Slachthuis te Haarlem bleef. Naar wij vernemen is het de wensch van dr. Keyser, dat de jubileumdag geheel onop gemerkt voorbij zal gaan. Ontheffing maximum, gewicht van briefpakjes. Van de tijdelijke beperkini van het maximumgewicht va* briefpakjes kan ontheffin* worden verleend, indien hef betreft briefpakjes van den zaadhandel en die, welke g» aeesmiddelen, verbandstoffej Dank- en spaarbankbescheide inhouden. De betrokken afzenders kun nen door tusschenkomst va het postkantoor schriftelijk ee vergunning aanvragen aan de» Inspecteur der P.T.T. te Haar lem. Het postkantoor verschaf nadere inlichtingen. Carbid ontvreemd. Een inbreker, wien blijkbaa iet verlichtingsprobleem zor en baarde, heeft uit de woninv an een smid in de Spiegel straat te Haarlem twee kilo gram carbid gestolen. Geld en sieraden gestolen. Inbrekers hebben kans ge zien, zich toegang te verschaf fen tot een woning in de Zuid polderstraat. De buit was niel gering en bestond uit een geld* kistje met 6000 gulden, twei spaarbankboekjes ter waardi van respectievelijk 3500 en 1700 gulden, twee gouden horloges, 'een aantal zilveren lepels en een bloedkoralen ketting. Dure onvoorzichtigheid. Een bewoonster van de Flo- resstraat moest dezer dagen m het hulppostkantoor in de Spaarnwouderstraat zijn. Zij zette haar fiets voor het kan toor «eer en was zoo onvoor zichtig. haar handtasch. welke een portemonnaie met 400 gul- 3200 kaastoewijzingen en botertoewijzïngen bevatte, op den bagagedrager te laten liggen. Toen zij het kantoor weer verliet, was de tasch met den kostbaren inhoud na tuurlijk verdwenen! Inbrekers aangehouden. Onlangs is ingebroken in een koekfabriek aan de Paul Kru- gerkade te Haarlem. De politie heeft thans aangehouden den 1-jarigen M. K. en den 31-ja- rigen P. W. K.. die bij deze in braak betrokken waren. Bij onderzoek in hun woningen zijn verschillende van deze in braak afkomstige goederen teruggevonden en in beslag genomen. Prof. Dr. J. G. Appel doorn overleden. Te Bilthoven is ln den ouder dom van ruim 82 jaar over leden prof. dr. J. G. Appel doorn, rustend hoogleeraer der Gem. Universiteit en het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam De overledene werd 12 Nov. 1862 te Harlingen geboren stu deerde aan de Universiteit te Amsterdam om in 1888 propo nent te worden en 27 Jan. 1889 als predikant te Gorredijk te worden bevestigd. In 1903 pro moveerde hij tot doctor in de theologie op een dissertatie ge titeld: „De leer der sympathie bij David Hume en Adam Smith". In 1904 werd hii pre dikant te Embden in Oostfries land en in 1916 trad hij op als hoogleeraar te Amsterdam. In Juni 1933 trad hij af en vestig de zich metterwoon te Biltho ven. Hij heeft veel geschreven in tijdschriften en periodieken. DE LEVENSMIDDELEN VAN HET ZWEEDSCHE ROODE ROODE KRUIS. Het publiek wordt er nog maals aan herinnerd, dat het en strengste verboden is de bonnen, welke geldig verkïaard zijn voor het in ontvangst nemen van de levensmiddelen het Zweedsche Roode Kruis, bij den winkelier af te leveren, alvorens een nader be richt in ons blad is verschenen of aanplakbiljetten in de stad zijn opgehangen. Anders kun nen zoowel voor den wink -1 i er als voor hot publiek moeilijk* heden volgen. _j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1