Haarlemsche Courant Hevige gevechten ten Westen van Koningsbergen 290e Jaar?., No. 45 Bureaux. Groote Houtstraat K Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapleln tl. IJmulden, Kennemerlaan 154. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Donderdag 22 Febr. 1945 Oitg.: Graf. Bedrijven Darn late, Haarlem. Abonnementen: per week 28 ct„ per mnd. 1,15, per kwartaal 8,42, fr. p. post 1 3,78. Los»; nummers 8 cent. Hoofdredacteur: P. C. Derks. K 1»? Sterke druk der Amerikanen aan de Noordgrens van Luxemburg houdt aan. Nieuwe aanvallen ten Noorden van Saa?g~>mi;nd, Eerste Gana- deesche leger hervat aanvallen in het Neder-KIjngebied. Nieuw Duitsch afweersucces bij den slag In Oost-Pruisen. Wesel, Weenen, Graz en Erfurt gebombardeerd. Het Duitsche weermachtbericht van Dins dag iuidt als volgt: Onze aanvallen op het bruggenhoofd aan de San maakten ook gisteren goede vorde ringen. Hardnekkige doorbraakpogingen der Bolsjewisten aan den weg Oostelijk van Alt- sohl mislukten. In de strijdgebieden van Schwarzwasser, ten Noorden van Latibor en ten Zuiden van Breslau vielen de Sovjet-Russen na onze afweersuccessen der laatste dagen slechts met vrij zwakke strijdkrachten aan. Zij den overal afgeslagen. De bezetting 3res!au sloeg vijandelijke aanvallen aan den Zu :H-Westelijken en Oostelijken rand af. In het verloop van felle gevechten in de strijdgebieden van Lauban, Sorau en Guben kon de vijand in enkele sectoren terrein winnen. Tusschen Piritz en Kallis in Zuid-Pomme- ren werden de aanvallende Bolsjewisten in wisselvallige gevechten verdreven. Hierbij werden zes-en-twintlg vijandelijke tanks ver nietigd. Onze troepen bieden op de Tuchelerhelde en ten Westen van den Weichsel den naai het Noorden opdrlngenden vijand verbitter den tegenstand. De bezetting van Graudenz sloeg hevige aanvallen af. In den afweerslag om Oost-Pruimen behaalden onze divisies op den met sterke strijdkrachten losstormen- den vijand een nieuw afweersucces. waarbij vier-en-zestig vijandelijke tanks vernietigd werden. In Samland zijn ten Westen van Konings bergen hevige aanvals- en afweergevechten ontbrand, waarin ook Duitsche zeestrijd krachten zich' met succes hebben gemengd. In Koerland zijn doorbraakpogingen der Bols jewisten ten Noord-Westen van Doblin, on danks het feit, dat zij zich tot nieuwe sec toren uitbreidden, ook gisteren gestuit op de weerstandskracht van onze troepen. Door het optreden van 6terke formaties jacht- en slagvliegers tegen vijandelijke troepenconcentraties, tankcolonnes en ravi- tailleeringssteunpunten verloren de Sovjet- Russen, behalve vele dooden en gewonden, talrijke tanks, kanonnen en voertuigen In luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden zes-en-veertig vijandelijke vliegtui gen neergehaald. Na een hevige artillerievoorbereiding van vijf uren heeft het Eerste Canadeesche leger gistermorgen zijn groote aanval ten Zuiden van den Neder-Rijn voortgezet. Zij mislukte echter in ons geconcentreerd afweervuur. In den sector van Gogh werd zij in de diepte van het hoofd ge vechtsgebied tot 6taan ge bracht. De sterke Amerikaansche druk van het Derde Amerikaansche leger op de flanken van onze stellingenbocht aan de Noordgrens van Luxemburg duurt voort. In felle afweer gevechten hielden onze troepen stand tegen den vijandelijken stormloop en verhinderden na geringe terreinwinst. Westelijk in de diepte van het gevechtsterrein, dc doorbraak- voornemens van den vijand. De sinds weken in den sector van Remich voortdurende Amerikaansche aanvallen zijn gisteren in hevigheid en omvang toegenomen. In Saarlautern hebben onze troepen vijan delijke aanvallen uiteengeslagen en gevan genen gemaakt. In den sector van Forbach werden concen traties van den vijand door onze artillerie doeltreffend bestreden. Ten Oosten daarvan staan de Picheler hoogten en enkele plaatsen ten Noorden van Saargemund in het brand punt van nieuwe vijandelijke aanvallen. De op het Noord- en Oostfront van St. Nazaire aanvallende Amerikanen werden door ons garnizoen in gevechten op korten af stand of in tegenaanvallen afgeslagen. Bij zeer geringe eigen verliezen waren de liezen van den vijand aanzienlijk. Ten Oosten van den Montc Cimone in de centrale Etruskische Apenijnen ondernam dc vijand den geheelen dag talrijke plaatselijke aanvallen zonder echter noemenswaardig resultaat te kunnen, behalen. Anglo-Amerikaansche terreur-bommenwer- pers vielen verscheidene plaatsen in West- falen, alsmede Wesel in het Neder-Rijngebied aan. In het gebied van Zuid-Oost-Duitsch- land waren vooral Weenen en Graz opnieuw het doel der vijandelijke terreuraanvallen. Des nachts waren vijandelijke vliegeraan vallen gericht op Erfurt en eenige plaatsen in Saksen. Het vergeldingsvuur op Londen duurt mei slechts geringe onderbrekingen voort Oostelijk front. De belangstelling voor den strijd aan het Oostelijk front richt zich vooral op het ge bied ten Noorden van den Donau en ten Oosten van Colmar. De Sovjets hadden hier een bruggenhoofd van 50 kilometer weten te vormen, hetwelk hun een gemakkelijk uit gangspunt voor een groot offensief bood. Zij waren met de voorbereidingen hiertoe bezig toen de Duitsche troepen het bruggenhoofd aanvielen en splitsten, waardoor de Sovjet- opmarsch onmogelijk" werd gemaakt. J talie. In Italië ondernamen de Geallieerden ver- kenningsaanvallen bij Boulogna, welke zon der resultaat bleven. Westelijk front. Het zwaartepunt van de Geallieerde aan vallen aan het Westelijke front bevond zich volgens de Duitsche berichten van Woensdag morgen in den driehoek KleefCalcarGogh. Na een voorbereidend trommelvuur van vijf uur gingen de Geallieerden tot het offensief over. Zij wisten in hevige gevechten eenige penetraties tot stand te brengen, maar het gelukte aan Duitsche troepen deze op te hef fen of te verkleinen, zoodat de terreinwinst der Geallieerden in hun diepste penetratie tenslotte 2000 meter was. In en om Gogh wordt gestreden. De aanvallen werden aan den Zuidelijken rand van de stad opgevangen. Het 3e Amerikaansche leger opereerde te gen de beide flanken bij den Schnee-eifel en boekte terreinwinst, welke echter door on middellijk ondernomen Duitsche tegenaan vallen teniet werd gedaan. Ook de aanvallen op den Westwall stuitten af. Na een voorbereiding van twee uur trachtte het 3e Amerikaansche leger bij Orschau naar het Noorden door te stooten en het Duitsche front op te rollen. Er ontstonden hevige bun kergevechten De Duitschers ondernamen tegenaanvallen in de Amerikaansche flanken. ATTENTIE Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrlschen stroom aan afgesloten leidin- op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over den uitzonderings toestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureaux, inrich tingen. bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn mogen stroom gebruiken Ieder optreden, dat de voorziening In gevaar brengt wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende den Uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met den dood gestraft. Pogingen en deel neming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. Harde noten voor Churchill. Een erstiek In de „New Leader". „Churchül moet aftreden. Hij kan den oor log niet beëindigen en is niet de man, die on6 den vrede kan bezorgen'", schrijft Fenner Brockway boven zijn artikel in de New- Leader". Churchill's verklaringen over den oorlog, aldus het artikel, konden die landen niet meer bevredigen, die over de resultaten der laatste weken in ongerustheid verkeeren. In de afgeloopen weken heeft een diepe teleurstelling zich van het Britsche volk mees ter gemaakt, een teleurstelling, grooïer dan ooit tevoren. Het volk is zeer ontgoocheld, ten eerste over den langen duur van den oor log; in de plaats van de hoop op een einde der vijandelijkheden in den zomer van 1945 is thans de erkenning getreden, dat het einde van den oorlog nog op geen enkelen grond bepaald kan worden. In de tweede plaat6 komt de politieke tegenstelling tusschen Enge land, Amerika en Sovjet-Rusland. De verze keringen, dat in weerwil van schijnbare tegen stellingen, alles in volmaakte harmonie is. schenkt men, aldus meent Brockway, geen geloof. In de derde plaats zijn daar de gebeur tenissen ln de bevrijde landen. Churchill is niet in staat, de teleurstelling te ontzenuwen dat hij voor alle militaire gebeurtenissen in hun vollen omvang als ook voor de tot dusver onvergolden tegenslagen die den 16en Decem ber begonnen, de verantwoordelijke man is. Als Harold Laker kort geleden in een rede opmerkte, dat Churchül na den oorlog geen premier meer kan blijven, dan kan men dit beamen, doch men kan gerust een schrede verder gaan en zeggen: Churchill's politiek is reeds sedert lang een gevaarlijke bedreiging. ..Daarom rnoeten wij aldus besluit het arti kel, „niet het einde van den oorlog afwachten om zijn aftreden te vorderen' Roofoverval op landbouwer opgehelderd. Van bevoegde zijde vernemen wij het vol gende: In den nacht van 16 op 17 Februari 1. werd een brutale roofoverval gepleegd op den landbouwer W. v. d. Zon in den Vel eer polder. Een der bendeleden schoot daar bij op v. d. Zon. 'eneevolge waarvan deze dienzelfden nacht is overleden. Het is de Velser recherche dezer dagen gelukt de bende, waaronder ook de moordenaar, tc arresteerea. Levensmiddelen Zweedsche Roode Kruis Uitreiking der artikelen van 6 tot 9 Maart We vernemen, dat de bewoners van Haar lem, Heemstede en Bloemendaal uitsluitend Maandag 26 en Dinsdag 27 Februari in de ge legenheid worden gesteld hun bonnen voor de levensmiddelen van het Zweedsche Roode Kruis in te leveren. De levensmiddelen kunnen worden afgehaald op Dinsdag 6. Woensdag 7. Donderdag 8 Maart en eventueel Vrijdag 9 Maart. In ons blad van Vrijdag zullen we nadere bijzonderheden opnemen en de lijst der winke liers, die dc goederen afgeven, publiceercn. Vermoedelijk zullen deze data ook voor Beverwijk en Veis en van kracht zfln. Vaischc parels Tot 's morgens 5 uur binnen blijven Beschikking van den Höheren S.S.- und Polizeiführer en Generalkommissar für das Sicherheitswesen betreffende de verlenging van den tijd gedurende welke zich in het be zette Nederlandsche gebied niemand op straat, mag bevinden. Met ingang van 10 Februari 1945 wordt •oor het bezette Nederlandsche gebied het •einde van den tijd. gedurende welken zich niemand op straat bevinden mag, vastgesteld op vijf uur. Het begin van genoemden tvjd blijft onge wijzigd 20 uur. Verder gaande plaatselijke beschikkingen, die reeds zijn uitgevaardigd, vallen hier buiten. De Höhere S.S.- und Polizeiführer und Generalkommissar für das Sicherheitswesen w.g. RAUTER, S.S.-Obergruppenführer und Gene ral der "Waffen S S. und Polizei. „Sonderausweise" moeten vernieuwd worden. Bekendmaking van den Höheren S.S.- und Polizeiführer und Generalkommissar voor de eiligheid. Ter uitvoering der paragrafen 41 tot 46 der Verordening 1/43 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied over, de handhaving van de orde, gelast ik het -•olgende 1. Alle lot nu toe uitgereikte Sonderaus weise voor oponthoud in de open lucht gedu rende de nachtelijke verboden uren verliezen met ingang van 20 Februari 1945 hun geldig heid. 2. Nieuwe Sonderausweise worden slechts ■ersfrekt. wanneer het vertoeven van een oersoon in de open lucht tijdens de verboden uren krachtens dienst of beroep noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden, die van belang zijn voor het openbare leven of de oorlogvoering 3 Het verzoek tot het verkrijgen van een nieuwe Sonderausweis moet worden inge diend bij den plaatselijken politie-autoriteit, die voor de woonplaats van den aanvrager bevoegd is. De aanvraag dient vergezeld te gaan van twee pasfoto's, die niet ouder mo gen zijn dan een jaar. Voorts moet de aan vraag behelzen gegevens over geboorteplaats, geboortedatum, adres, beroep, alsmede num mer, plaats en datum van uitreiking van het persoonsbewijs. De aanvraag moet nauwkeu rig gemotiveerd worden. Feiten, die het ver blijf ln de open lucht tijdens de verboden uren noodzakelijk maken, moeten zoo noodig door het Insluiten van verklaringen van des betreffende instanties geloofwaardig gemaakt worden. 4. De plaatselijke politie-autoriteit legt de aanvraag na een. voorloopig onderzoek voor aan den bevoegden politie-officier bij den Beauftragte van den F.ijkscommissaris voor de provincie. Onvolledige aanvragen, of aan vragen, die wegens het ontbreken van de onder 2 genoemde voorwaarden geen kans op inwilliging hebben. dienen niet te worden doorgegeven. 5. Deze bepalingen worden niet toegepast op Nederlanders, die in dienst zijn van de Deutsche Reichsbahn. Voor hen worden de Ausweise door bemiddeling hunner dienst- instantie uitgeschreven door den Duitschen' spoorweggevolmachtigde. De Höhere S S.- und Polizeiführer „Nordwest". De Generalkommissar voor de veiligheid, w.g. RAUTER, S.S.-Obergruppenführer en gene raal der Waffen-S.S. en politie. SANTPOORT Varkens als buit. De Santpoorter J. P. N. moest dezer dagen ■aststellen, dat onbekenden vier hem toebe- hoorende varkens, elk wegend 49 kilogram, hadden ontvreemd Bovendien bleken de die ven een hekwerk, een kruiwagen en een handwagen te hebben medegenomen. De politie tracht de daders en hun buit te achter halen. VAN ALLES WAT. Bij de politie werd aangifte van diefstal an een Salamander-sierkachel. eenige stroo- zakken, drie kookpannen en een gaswater- ketel ten nadeele van W. gedaan. Er wordt een onderzoek ingesteld. FIETSEN ONTVREEMD. Het blijkt, dat de inwoners van Santpoort •oor de zwijntjesjagers op hun hoede moeten zijn. Deze week werden er op één dag niet minder dan drie rijwielen ontvreemd. De daders zijn onbekend. Door de politie wordt lee» onderzoek ingesteld. Vleesch op bon 556. Reeds deze week afleveren in Haarlem en Bloemendaal- Gedurende het tijdvak van 25 Februari tot en met 3 Maart a s. geeft bon 336 van de derde noodkaart in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht reoht op het koopen van 1 1/4 rantsoen vleesch. De slagers in Haarlem en Bloemendaal zullen Vrijdag en Zaterdag bevoorraad zijn en bij hen bestaat dan reeds gelegen heid het vleesch te koopen. In Heemstede zal op den bon de volgende week vleesch afgele verd worden. Bedrijvige inbrekers De leden van het inbrekers gilde, die geregeld hun duistere praktijken uitvoeren, hebben een bezoek gebracht aan een perceel aan de Paviljoenslaan te Haarlem. Zij wisten met een groote hoeveelheid goederen te ontkomen. Uit een pakhuis aan de Kerk hofstraat werden 25 rollen draad en 5 pakken lijm als buit door de dieven medegenomen. Voorts deed een schoenwin kelier bij de politie aangifte, dat onbekenden uit zijn zaak aan de Amsterdamstraat een aantal paren nieuwe heeren en damesschoenen hadden ge stolen. Bovendien wordt er 75 kg zoolleer vermist- Bij de afwerking van hun programma hebben de dieven een pakhuis aan de Heeren straat niet vergeten. De daders hebben zich onder meer 100 liter brandspiritus, 5 autowie- len met binnen- en buitenban den, verschillende inhoudsma ten en timmergereedschap toe geëigend. Er werd verder een inbraak gemeld in een perceel aan de Hoogewoerdstraat, waar 175 boekjes sigarettenpapier en 2^ kg inlandsche tabak wer den ontvreemd. Toch bioscoopbezoek... Hoewel er onder de huidige omstandigheden in de Haar lemsche bioscopen geen voor stellingen kunnen worden ge organiseerd, blijken er toch nog bioscoopbezoekers te zijn. Deze lieden hebben echter geenszins het voornemen om een span nend filmavontuur te beleven, doch vertoonen veel interesse voor de inventaris. Zoo werden uit het theater aan de Kleine Houtstraat een aantal gordij nen door ongewenschte bezoe kers gestolen. Verder werd ter loops nog een hoeveelheid cokes ontvreemd. HEEMSTEDE 3ub..arlssen bij Openbare Werken. Vrijdag 23 Februari hoopt de heer C. Buthker. opzichter aan Openbare Werken, den dag te herdenken, dat hij voor 25 jaar in dienst kwam bij de ge meente Heemstede. Op 1 Maart as. zal de heer H N. A. Voo- ges, le teekenaar bij Openbare Werken den dag herdenken, dat hit voor 25 jaar in dienst kwam bij de gemeente Heem stede. Prijsopdrijving. Tegen den echoenhersteller W. de W. is proces-verbaal op gemaakt ter zake prijsopdrij ving voor schoenenreparatie. Konijnendiefstal. Uit een schuur staande aan den Cruquiusweg zijn tien ko nijnen gestolen. Dieven aangehouden. In de afgeloopen week zijn zeven personen aangehouden, allen woonachtig te Heemslede die zich op verschillende tijden hebben schuldig gemaakt aan diefstal van aardappelen ko nijnen en een geit. Berg uw aardappelen beter op. Uit een bloembollenschuur aan den Heerenweg zijn 13 bl aardappelen ontvreemd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1