Haarlemsche Courant Slag om Neder-Siiezië duurt onverminderd hevig voort. Uitreiking levensmiddelen Zweedsche Roode Kruis Jaar?., No. 48 fiiucauA urooie Houtstraat w Postgiro l3t9öS. Bijkantoren: Soenaapleln a. IJmu'den. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland VrtMif 2S Fcbr. 1MB Oitg. tiiuj fcseoiyvetj Damiate, Haarlem. Abonnementen: per week se ct., per mnd. 1.15, per kwartaal 3,42. Ir. p. post 1 3.73. Losse nummert cent. Hoofdredacteur: P. C. Dertw. K 1291 Aan het Westelijk front zware afweergevechten bij Remich. Het Duitsche Weermachtbericht van Don derdag luidt: Uit Hongarije en Slowakije worden eigen succesvolle aanvallen op het resteerende deel van het vijandelijk bruggehoofd aan de Grau en het afslaan van vrij zwakke Sovjet-Rus sische aanvallen aan de bergwegen ten Zuid- Oosten van Altsohl gemeld. Na het mislukken van de vijandelijke door braakpogingen bij Sehwarzwasser en ten Noorden van Ratibor ondernam de vijand in dit strijdgebied gisteren slechte plaatselijke aanvallen, welke geen resultaat hadden. Onze troepen hebben door tegenaanvallen hun stel lingen versterkt. De brandpunten van den slag om Neder- Siiezië liggen nog altijd in het gebied van Zolten, ten Zuiden van Breslau en in den sector Lauban-Guben. Aan de hier met sterke strijdkrachten tot de doorbraak naar Gór- Jitz en over den Neisse-sector bij Guben over gaande Bolsjewisten bleef elk resultaat ont zegd. De vijand leed zware verliezen. Ir eenige sectoren hebben onze troepen In tegen aanvallen tijdelijk verloren gegaan terrein heroverd. Tusschen Heiderorie in West-Pruisen Mewe aan den Weichse! hield de Sovjet- Russische druk onverminderd aan. Alle aan vallen bleven na geringe aanvankelijke suc cessen voor onze taaie afweer steken. De garnizoenen van Posen en Graudenz bieden den vijand onveranderd hardnekkig tegen sta nd. D<> .stormloop der Bolsjewisten op Oost- Pruisen is in kracht toegenomen. In een ver bitterde worsteling hebben onze troepen, met uitzondering van onbelangrijke penetraties, hun stellingenbehouden en daarbij 86 vijan delijke tanks en stukken stormgeschut als mede 107 kanonnen vernietigd. Onze strijders in Koerland hebben, door luchtdoelartillerie en vliegtuigformaties doel treffend ondersteund, de vijandelijke door braakpoging ten Zuid-Oosten van Libau en ten Noord-Westen van Doblin uiteengeslagen. De vijand verloor hier de beide laatste dagen 141 tanks en 63 vliegtuigen. De aanvallen van het Eerste Canadeesche leger in den wijden omtrek van Kleef zijn na de zware tegenaanvallen van onze tanks, grenadiers en valschermjagers, aanzienlijk in kracht afgenomen. De vijand ondernam gis teren slechts zwakke aanvallen in het gebied ten Zuiden en ten Zuidwesten van Gogh, welke met aanzienlijke verliezen voor hem ineenstortten. Aan den Zuid-Oostelijken rand van den Sehnee-Eiffel en aan den bovenloop van d( Oure hebben formaties van het Derde Ame rikaansdie leger haar aanvallen voortgezet. Zij konden ondanks haar overmacht slechts in eenige sectoren onze stellingen binnen dringen. Ten Oosten van Vianden handhaaf den onze grenadiers en pantsergrenadiers zich in het geheele gevechtsgebied tegen het gros der vijandelijke aanvallen. Tusschen de Moezel, stroomafwaarts van Remich en de Beneden-Saar zijn onze troe pen in zware afweergevechten gewikkeld met sterke vijandelijke infanterie- en pantser strijdkrachten, die optrekken in de richting van de Saarversterkingen. Ook in de vooisit- den van Forbach zijn hevige straatgevechten ontbrand. Tusschen Spicheren en de Saar wordt verbitterd gevochten. Onze formaties namen in tegenaanvallen tal van Amerikanen men gisteren overdag nieuwe terreuraanvallen op Neurenberg en Weenen. In den afgeloo- pen nacht wierpen Britsche terreurvliegers brisant- en brandbommen op de woonwijken van Worms. Duisburg en andere steden in het Rijnlandsche en Westfaalsche gebied. Ook de Rijkshoofdstad werd door snelle Britsche gevechtsvliegtuigen aangevallen. Door strijdkrachten van de luchtverdediging verloren de Anglo-Amerikanen overdag en des nachts gezamenlijk 117 vliegtuigen, in hoofdzaak vier-motorige bommenwerpers. Onze nachtjagers hadden aan deze vernieti gingsresultaten wederom een belangrijk aan deel. Nachtvergunningen tot 5 Maart verlengd. Ter uitvoering van de bekendmaking van den Höheren S.S.- und Polizeiführer und Ge nera Ikommissar für das Sicherheitswesen •an den 31sten Januari 1945, wordt met diens toestemming de geldigheid van de speciale vergunningen voor het verblijf in de open lucht gedurende de verboden nachtelijke uren tot en met den 5en Maart 1945 verlengd. Nieuwe aanvragen, die kunnen worden ge daan voor de vervulling van vitale of vooi den oorlog van belang zijnde taken en dit bij de ter plaatse bevoegde Nederlandsche politie-aul/oriteit. moeten worden ingediend, moeten zoo spoedig mogelijk worden gedaan. Den Haag, 20 Februari 1945. Resp.: Der Beauf'.ragte des Reichs- kommissars für die Provinzen Süd- Holland und Zeeland. Der Beauftragte des Reichskommis- sars für die Provinzen Nord-Hol- land und Amsterdam. gevangen. 'n de Etruskische Apennijnen waar de plaat selijke gevechtsactïe in de bergen ten Noord- Westen van Poretta voortduurt, werd den geheelen dag om een borgstelling van den Monte Belvedere gestreden Amerikaansche bommenwerpers onderna- Van het Westelijk front. Aan het Westelijke front konden de Britsch Canadeesche troepen volgens de Duitsche be richten van gistermorgen wegens de slechte weersomstandigheden niet veel gebruik van hun luchtmacht maken. Toch ondernamen zij de hevigste aanvallen sinds het begin van den strijd aan de Noordelijke vleugel van het Westelijke front. Met alle middelen po; Geallieerden door te stooten. Zij ondervinden echter een taai verzet van Duitsche zijde, vanwaar ook tegenaanvallen worden onder nomen. De Duitschers konden den weg van Calcar naar Gogh op verschillende plaatsen overschrijden. Het zwaartepunt van den striid lipt bij Gogh. De Geallieerden doen steed- weer pogingen om vandaar naar het Zuiden door te stooten. Ten Zuiden van Gennep aan den Oostelijken oever van den Maas, werd een sterke Brit sche stormcolonne vernietigd Gerbrandy reorganiseert. Reuter meldt uit Londen, dat de minister president der Nederlandsche regeerïnt Londen nog steeds bezig is met het vormen van een nieuw kabinet. Het is volgens Reu ter niet te verwachten, dat de ministerlijst voor het einde van deze week gereed zal zijn. Gerbrandy heeft verscheidene personen uit het door de Geallieerden bezette Nederland sche gebied ontvangen. Roosevelt en de pers. De particuliere secretaris van Roosevelt is ie Parijs aangekomen om een contact tus schen het Geallieerde opperbevel en de Pa- rijsche pere tot stand te brengen. Tusschen 6 en 9 Maart 2ijn Haarlem en omgeving aan de beurt. Dc levensmiddelen, welke het Zweed sche Roode Kruis gratis beschikbaar stelt aan de bevolking van het Westelijk deel van Nederland, zullen in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bennebroek. Bloe- mcndaal en Zandvoort op Dinsdag 6, Woensdag 7. en Donderdag 8 Maart en eventueel Vrijdag 9 Maart worden uitge reikt in de daartoe aangewezen winkels. De bevolking dient uitsluitend op Maan dag 26 en Dinsdag 27 Februari de bonnen in te leveren Spontane medewerking. De ambtenaren, die in deze omgeving de regeling in handen hebben, ondervonden de laatste dagen groote medewerking van stad- genooten, die bereid waren'goederen beschik baar te stellen. Voor het bakken zijn bakke rijen noodig, en eenige firma's waren bereid hun outillage af te 6taan, hulpgrondstoffen waren van belang voor het maken van brood en grossiers boden zout, gist enz. aan, brand stoffen voor de bakkerijen kwamen binnen en dan ondervond men steun van een Haar lemsche drukkerij, die affiches, bekendma kingen, formulieren gratis drukte. En ten slotte verklaarden een tachtigtal winkeliers zich bereid, de levensmiddelen uit te reiken. Een prachtige samenwerking is dus tot stand gekomen en als de voorgenomen rege ling een vlot verloop heeft, zal de burgerij uit Haarlem en omgeving niet alleen het Zweedsche Roode Kruis, maar ook de mede werkenden dankbaar zijn. Zijn we goed inge licht, dan is de samenwerking in Haarlem het grootst en allen stelden zich beschikbaar, gratis te werken. Het schijnt, dat de winkeliers het een eer inden, de levensmiddelen te mogen uitreiken, We zagen tenminste, dat vandaag reeds vele etalages met smaak waren versierd met de Zweedsche kleuren en vlaggen Voor de ramen hangen bekendmakingen en een mede- deeling, dat er een plaats van afgifte hierop zijn in kleuren de Zweedsche en Ne derlandsche vlag afgebeeld, met in het mid den een rood kruis. Wat dient het publiek te weten? irtegenwoordigers der gezinnen dienen zich twee maal naar den winkel te begeven en wel Maandag of Dinsdag a.s. voor het af geven der bonnen en later voor het afhalen der levensmiddelen. Zooals we reeds hebben medegedeeld, moeten den eersten keer wor den ingeleverd voor brood (personen vier jaar en ouder) bon A. 358; voor margarine (ieder een) bon A. 329 of B. 329 en voor gort (kin deren beneden vier jaar) bon C. 507. D. 507 of E. 507. De bezoeker ontvangt dan een ontvangstbewijs, waarop het aantal afgelever- de bonnen vermeld staat en medegedeeld wordt wanneer en tusschen welke uren (b 910 uur, 10II uur, enz.) men moet terug komen. om de levensmiddelen in ontvangst en. De winkeliers zijn voor afgifte geopend van 9 tot 12 en van 1 tot 5 uur en houdt een ieder zich aan het uur. waarop hij opgeroepen te. dan behoeft hij niet lang te Wachten. Een winkelier mag gedurende die dagen geen andere goederen verkoopen en moet zich uitsluitend bezig houden met de 'levensmiddelen van het Zweedsche Roode Kruis. Komt de betrokkene zijn goederen af halen. dan moet hij meenemen het ontvangst bewijs, bon A. 357 brood). A. 328. B. 328 (margarine) en C. 506, D 506, E. 506 (gort). Heeft hij zijn levensmiddelen ontvangen, dan moet hij zijn handteekening op een lijst plaatsen, ter controle voor het Zweedsche Roode Kruis; de lijsten worden later naar Zwi den gezonden. De levensmiddelen behoeven niet te worden betaald, daar ze een geschenk zijn. Iedere winkelier neemt een bepaald aantal bonnen in ontvangst; mocht hij ze niet meer kunnen aannemen, dan wende men zich tot een ander. Er is zorg gedragen, dat een ieder zijn bonnen kan inleveren. Tijdens de afgifte der levensmiddelen kun nen geen onregelmatigheden worden onder zocht of reclames behandeld. Hiervoor zullen later speciale klachten- en nabehandelings- bureaux worden ingesteld. De aangewezen winkels zij" Haarlem-Noord: Coop. De Eendracht, Mid denweg 2; Coöperatie „Vooruitgang", Mar- nixstraat 82; B. v. d. Eems, Steenbokstraat Appèl De heer Walter Ekman. gedelegeerde voor Nederland van het Zweedsche Roode Kruis, heeft het volgende appèl aan de bevolking •an Westelijk Nederland gericht: „Daar de eerste twee schepen met de aan de bevolking van Westelijk Nederland aan geboden levensmiddelen nu zijn aangekomen en de goederen voor de distributie aan het Rijksbureau Voedselvoorziening in Oorlogs tijd ter beschikking zijn gesteld, wend ik mij tot de bevolking van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, met het verzoek er aan te willen meewerken, dat de levensmid delen ten volle tot hun bestemming zullen komen. Niets daarvan moet in den zwarten handel terecht komen en ik verzoek U daarom iedere eventueele aanbieding van goederen, welke gemakkelijk te herkennen zijn als van Zweedsche afkomst af te wijzen. Alleen hierdoor kan de hulpverleening aan haar doel beantwoorden en de mogelijkheid tot verderen aanvoer open blijven." 21; N. D. Gokke, Preangerstraat 9; Wed. Van Gooi, Van Nesstraat 78; P. de Gruyter, Mar- nixstraat 80: P. de Gruyter. Rijksstraatweg 34; Firma Hoes, Stuyvesantplein 11; P. Hon- koop, Rijnstraat 40: J. Meenhorst, Plataan straat 3135: J. H. Metten, Marsstraat 11; G. van Veen, Rijksstraatweg 198; H. Weyland, Molukkenstraat 52; Simon de Wit. Generaal Cronjéstraat 16; Simon de Wit. Rijksstraat weg 6264; Wijnbergh. Rijksstraatweg 97 a; P. Emmer. Paul Krugerstraat 25. Kleverpark: H. van Beek, Kleverparkweg J. de Vries, Engelszstraat 32: Zwanenburg, Santpoorterstraat 54. Centrum: Albert Heijn, Groote Houtstraat 59; W. v. Amerongen, Groote Houtstraat 189; W. van Amerongen, Zijlweg 80: J. Demmers, Pieter Kiesstraat 6; Eigen Hulp, Zijlstraat 56; P. de Gruyter, Botermarkt 25; A. J. Jansen, Zijlweg 107; A. J. de Jong, Warmoesstraat 24; N. Nelissen, Spaarne 104; M. van Reijsen. Groote Houtstraat 89; De Theebus, Kleine Houtstraat 68; Unie, Anegang 22: G. J. Veld wijk. Parklaan 72; J. Visser. Kruisweg 41; Simon de Wit. Zijlweg 96: J. Zijlstra. Bartel- jorisstraat 25. West Coop. De Eendracht, Brouwersplein 1: Albert Heijn, Oranjeboomstraat 98; Coop. Vooruitgang, Oranjeboomstraat 126; W. Gree- ven Hoes, Leidschestraat 64; H C. de Graaf. Pijlslaan 108: R. Pannekeet. Schreveliusstraat 70; R. J. Teewen. Zuider Tuindorplaan 2: G. A. Wildeboer, Gibraltarstraat 33. Zuid: W. van Amerongen Wagenweg 104: Bouma. Rustenburgerlaan 49: J. Hosman, Wagenweg 70; Th. Janssen de Vogel, Leegh- waterstraat; F. A. Kroon op Zoon. Oliesla gerslaan 10; J. Nijhuis, Linschotenstraat 27: J. Verhagen, Van Marumstraat 22: Simon de Wit, Plein 2. Oost: W. van Amerongen. Nagtzaamstraat Coop Vooruitgang. Dubbele Buurt 23; E Hulsebosch, Hof van Egmond 52: L. G. Jan sen, Spaarnwouderstraat 61: J. P H. Nelissen. Spaarnwouderstraat 36: Kewo. Amsterdam straat 50: Simon de Wit. Spaarnwouderstr. 59. Spaarndam: W. Baelde Oostkolk 29. Heemstede: W. van Amerongen. Bronstee- weg 2: A. J. Bakker. Borneostraat 23: A Boer. Zandvoortschelaan 8 c; C. Booms. Binnenweg de Gruyter, Binnenweg 110: Albert Heijn. Zandvoortschelaan 163: H. Hogendiik. Jan van Govenstraat 17; C van der Leek, Schoollaan 3: G. Glerum. Jan van Goyen- straat 21; J. M. Visser. Zandvoortschelaan 16: Zijlstra. Raadhuisstraat 51A. Zwarter. Raad huisstraat 67. Bennebroek: J. P. van Assendelft, Benne- broekerlaan 11; H. NIeuwenhuis, Bennebroe- kerlaan 93. Bloemendaal: N. A. Marbus. Korte Klever laan 46: Jae Pijl, Bloemendaalscheweg 28 Zuurbier, Bloemendaalscheweg 74; P. Rut- te. Bloemendaalscheweg 59 Overveen: Van Amerongen. Bloemendaal scheweg 275; A. G. van Wijk. Zijlweg 5. Bentveld: R F. v. d. Wal. Bentveldscheweg no. 116. Zandvoort: Albert Heijn. Kerkstraat 30. Vogelenzang: P. Freriks, Vogelenzangsche- weg 80. Duizend broodbonnen gestolen. Terwijl een bakker uit de Roemer Visscherstraat voor enkele oogenblikken zijn win kel verlaten had, is een onbe- Kena geoieven burger in zijn zaak geweest, die een trommel, bevattende duizend broodbon netjes, onder de toonbank weg haalde en verdween. Een lage streek Woensdagmiddag werd er bij een echtpaar, wonende Jelgers- niastraat, dat reeds op gevor- '|>rden leeftijd te, gebeld en een juffrouw van omstreeks dertig jaar deelde mee, dat er brandstoffen voor ouden van dagen waren aangekomen. Zij gaf de bewoonster in overwe ging er spoedig werk van 1e maken en deze ging terstond naar een brandstoffenhande- laar. Natuurlijk bleek er van de mededeeling niets waar te zijn. Inmiddels kreeg de heer de« huizes, die moeilijk loopen kan, bezoek van een echtpaar, dat over evacuatie kwam spreken. Verondersteld wordt, dat een derde persoon in de woning gelaten is. die een onderzoek de woning heeft ingesteld. Toen de bewoonster tenmin ste thuis was, bemerkte zij, dat er gestolen waren 15 kg tarwe, vier zilveren couverts, zes groote tafelmessen en een zil veren kistje, inhoudende zilve ren lepeltjes. Eialage leeggehaald. Uit een etalage van een kiee- dingmagazijn aan de Anegang zijn een heerenjekker. vier blauwe jongeheerenjasjes, kin dergoed en schoenen gestolen. Serie inbraken. By de politie te aangifte gedaan van diefstal van een lila theeservies, tien handza gen en een handbeitel uit de Doopsgezinde School aan het Klein Heiligland. Een caféhouder van den Schoterweg vermist uit zijn gang een colbertjasje, waarin >ich een portefeuille, inhou dend een bedrag van ƒ250 en een persoonsbewijs, bevond Ingebroken is in een wo ning aan de Emmastraat, waar zilveren voorwerpen en linnen goed zijn gestolen. Uit een garage aan de Gasthuisvest zijn goederen ge stolen, welke daar van geëva- cueerden waren opgeslagen, zeven vloerkleeden en een dekzeil. Men heeft zich toegang •erschaft tot een onbewoond huls aan de Lange Poellaan en daaruit zijn gestolen een naai machine, witte boonen en ta baksbladeren. Concert H. O. V. Zondagmiddag zal de H.O.V., onder leiding van Marinus Adam, in de Gem. Concertzaal te Haarlem een orkestconeert geven. Uitgevoerd worden de Symphonie no. 6, van Fr. Schu bert en (na de pauze) het Viool concert van Ludwig van Beet hoven. Solist te de concert meester van het Concertge bouworkest. Jan Keessen. Prof. Ir. 3. A. G. van der Steur overleden Te Steenwijk is, 7S jaar oud. overleden prof. ir. J. A, G. van der Steur, oud-noogleeraar aan de Technische Hoogeschooi te Delft. In 1907 werkte ir Van der Steur samen met den Fran- schen architect Cordonnier, hij bijstond in de verwe zenlijking van de plannen voor het Vredespaleis. In 1914 werd Van der Steur benoemd tot tijdelijk buitengewoon hoog- eeraar aan de Technische Hoogeschooi. waarna in 1917 zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de architee'uur olgde. In 1918 werd hij alge meen secretaris van de Rijks commissie voor de Monumen tenzorg. 15 kippen ontvreemd. Een inwoner van IJmuiden- Oost, J. A. W kwam dezer da gen tot de ontdekking, dat on bevoegden een bezoek aan het erf van zijn boerderij hadden gebracht. Zij bleken er in ee- sïaagd te zijn niet minder den dertien kippen mede te nemer,. De daders zijn onbekend. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1