Haarlemsche Courant J»Oe Jaar?., No. 49 Bureaux. Groote HouUtraat CI postgiro 114958. Bijkantoren: Soendaplein *L jjmulden, Kennemerlaan 194. Verschijnt dagelijks, behalve Cf) Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-!, dland W Dinsdag 11 Febr. 1945 ültg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem. Abonnementen: per week tfl ct.. per mntl. 1,13, per kwartaal 3,42. lx. p. post 3,73. Losse nummers 9 cent. Hoofdredacteur- F. C. Derka. K 1297 Strenge straffen voor het onbe voegd gebruiken van electrischen stroom. Een dezer dagen heeft te Amsterdam het Duitse he Hooggerechtshof als bijzondere recht bank in twee gevallen terzake van het onbe voegd gebruiken van electrischen stroom een tuchthuisstraf van tien jaar opgelegd. Iïe thans bijzonder moeilijke kolcnpositle in Nederland noopt lot de allergrootste bezuini ging. opdat althans de kolen- en elektrici teitsvoorziening van de meest vitale inrich tingen, in het bijzonder van poldergemalen, graan- en oliemolens, kan worden gegaran deerd. Iedere onttrekking van electrischen stroom is daarom, afgezien van de uitdrukkelijk toe gestane uitzonderingsgevallen, verboden. Hij die zonder bijzondere vergunning op de een •f andere wijze en met welk doel ook. electri schen stroom onttrekt, ofwel tracht te ont trekken. brengt het functioneeren van de meest vitale bedrijven van het land in gevaar. Hem staan op grond van de bestaande voor schriften de zwaarste straffen tc wachten. •Gravenhage, 24 Februari 1945. De Algemeen Plaatsvervanger van den Rijkscommissaris, t DR. DR. WIMMER, r k Commissaris voor Bestuur en Justitie. Bekendmaking. Overschrijding der IJssellinle tlechts met bijzondere vergunning. Tweede bekendmaking van den Höheren SS- und Polizelführer en commissaris-gene raal voor het veiligheidswezen over het ver bod van het overschrijden van de IJssellinie. Op grond van pag. 47 van de Verordening openbare orde 1943/nr. 1 wordt bepaald: Pag. 1. Het overschrijden van de linie, die gevormd wordt door den loop van den IJssel van den Rijn af tot aan de uitmonding met het Keteldiep in het IJs6elmeer, en die wordt voortgezet door de kust van het IJsselmeer en de kust van de provincies Friesland en Groningen langs de Waddenzee, is in beide richtingen slechts geoorloofd met een bijzon dere vergunning en dan nog slechts op be paalde daartoe aangewezen en in de vergun ning aangegeven plaatsen. Pag. 2. De bepaling van pag. 1 is niet van toepassing op leden van de Duitsche Weer macht, de Waffen-SS, de Duitsche politie en op Dienststellen van het Duitsche Rijk of van de N.S.D.A.P. in het bezette Nederlandsche gebied en in het algemeen op Duitsche staats burgers, voor zoover deze in het bezit zijn van een geldig, met foto voorzien bewijs, waaruit hun Duitsche nationaliteit blijkt. Pag. 3. Verzoeken om een vergunning vol gens pag. 1 moeten worden ingediend bij de politieofficieren van den Beauftragte voor de provincie, waar degene die een vergunning verzoekt, verblijf houdt. Pag. 4. (1) Handelingen in strijd met deze Verordening worden gestraft met hechtenis tot zes maanden en met geldstraf tot 2000 gld of met een van deze straffen, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. (2) Het nemen van maatregelen op het ge bied van de Sicherheitspolizei blijft onaan getast. Pag. 5. Deze bekendmaking treedt in wer king op 1 Maart 1945, 0 uur. Tegelijkertijd wordt mijn bekendmaking van 4 December J944 ingetrokken. Een Haag. 31 Januari 1945. Der Höhere SS- und Polizei führer „Nordwest" en Commissaris-Generaal voor het Veiligheidswezen (w.g.) RAUTER, SS-Obergruppenführer u General der Waffen-SS u- Polizei. Het veranderen van betrekking. De verordening veranderen van betrekking fVerordeningenblad no. 20/43) is nog steeds ongewijzigd van kracht, zoodat de werkgevers «n de arbeiders, die ontslag wenschen te geven, resp. te nemen, voor wat betreft de in de verordening aangegeven gevallen en beroe pen. vergunning noodig hebben van den hier voor bevoegden directeur van het Geweste lijk Arbeidsbureau. Hetzelfde geldt ook ten aanzien van de aanneming van personeel. Egypte In oorlog met Dultschland. Minister-president na aanslag overleden. Egypte heeft Dultschland den oorlog ver klaard. nadat in het Huis van Afgevaardigden over het desbetreffende voorstel der regee ring uitvoerig van gedachten was gewisseld Medegedeeld werd, dat het dc bedoeling van Egypte is zich tot een defensieven oorlog te bepalen. Van Duitsche zijde wordt deze be wering belachelijk en iets geheel nieuws de krijgsgeschiedenis genoemd. Van deze zijde wordt er tevens de nadruk op gelegd, dat hef besluit onder Britschen druk is genomen. De Egyptische minister-president werd tij dens de debatten in het Huls van Afgevaar digden over het voorstel, Duitschland den oorlog le verklaren, door revolverschoten ge wond, aan de gevolgen waarvan hij is leden. Onmiddellijk werden uitgebreide maat regelen genomen om den dader te arresteeren. Verklaard is, dat deze in extremistische krin gen moet worden gezocht. Intusschen is er een nieuwe minister-president aangewezen. Koning Faroek heeft dezen en zijn regee ring ontvangen en daarbij Inzake den vermoor den premier verklaard: „Ik heb een vriend verloren, die mij dierbaar was en mijn volle vertrouwen genoot". De nieuwe minister president heeft medegedeeld de voetsporen van zijn voorganger te zullen drukken. Uitwisseling diplomaten. Van Duitsche zijde wordt gemeld, dat de uitwisseling van Duitsche en Argentijneche diplomaten is geëindigd. De groep Argentijnen, die zich reeds in Zweden bevond, heeft zich naar Portugal begeven. Ankara-Moskou. Uit Berlijn wordt gemeld, dat Turkije na zijn oorlogsverklaring aan Duitschland op een vriendschappelijke houding van Moskou hoopt. De aanrijding te Santpoort. Politie vraagt om inlichtingen. I Woensdag 21 Februari j.l. omstreeks 9.30 uur, is op den Rijksweg te Santpoort een vrouw door een auto aangereden en zwaar gewond. Het slachtoffer werd door een Duit- cchen militair per vrachtauto naar het Anto- nius Ziekenhuis te IJmuiden-Oost overge bracht, alwaar het is overleden. De corpscom mandant van politie te Velsen verzoekt die genen, die inlichtingen kunnen verstrekken, zich ten spoedigste, mondeling of schriftelijk, te melden aan het hoofdbureau van politie, Tiberiusplein te IJmuiden-Oost, kamer 14. EEN GEIT EN EEN KONIJN. Ten nadeele van J. A. S., wonende te ÏJmui. den-Oost, werd een geit ontvreemd. Een andere inwoner van IJmuiden-Oost, B. G.. deed aangifte van diefstal van een konijn. In beide gevallen is de dader onbekend. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. POGING TOT OPLICHTING. De Velser politie heeft twee te IJmuiden- Oost wonende personen, den 57-jarigen koop man S. S. en den 17-jarigen J. S., wegens een poging tot oplichting aangehouden. Het twee tal is in het hoofdbureau van politie te IJmui den-Oost opgesloten, Westelijk front In een uitzending in de Nederlandsche taal heeft Radio Londen medegedeeld, dat het oversteken van de Roer door het negende Amerikaansche leger een harde karwei was, welke met groote moeilijkheden gepaard ging. Verkiezingen in Canada. Uit Ottawa wordt gemeld, dat de groote politieke partijen in Canada zich op de ver kiezingen voorbereiden. Er zijn 245 zetels, waarvoor 800 candidaten zijn ingediend. De datum der verkiezingen za] waarschijnlijk II Juni zijn. HEEMSTEDE EEN GOEDE VANGST. Door de politie te Heemstede is van de marechaussee te Hazerswoude overgenomen de 31-jarige D. K. wonende te 's-Gravenhagc, alwaar hij was ingesloten terzake diefstal. Bij zijn verhoor heeft hij bekend de dader te zijn van de diefstallen met braak, gepleegd in de maand September 1944 aan de Mozarl- kade en Joh. Wagenaarlaan. Bij een te zijnen huize gehouden huiszoeking is een groot ge deelte van het alhier ontvreemde goed ge vonden. De heler van een deel der gestolen goederen, de 39-jarige Haarlemmer A H.. was reeds eerder gearresteerd. TE DURE AARDAPPELEN. Proces-verbaal is opgemaakt tegen den aardappelenhandelaar v. D. te Heemstede, ter zake het te duur verkoopen van op den bon te leveren aardappelen. BONNEN VERVALSCHT. Tegen verscheidene inwoners is proces verbaal opgemaakt terzake het vervalschen van distributiebonnen, vooral van die van olie en brood. Distributie van groenten. Het Plaatselijk Verdeelkan- toor van het Bedrijfschap voor groenten en fruit te Haarlem deelt mede, dat op de ingele verde groentenbon 314 500 g,-nm groenten gedistribueerd zullen worden. Indien de groenten- handel geheel bevoorraad la, wordt dit weder gepubliceerd. De bevoorrading van den kleinhandel is begonnen op 22 Februari j.l DIEFSTAL VAN EEN GROOT AANTAL TOEWIJZINGEN. Ongewenscht bezoek is ge bracht bij een grossier aan de Parklaan, waar behalve een geldkistje, inhoudend een be drag van ƒ182 cn zes en twintig kazen gestolen zijn toewij zingen voor 29.410 rantsoenen kaas, 3760 rantsoenen vleesch, 140 koffiesurrogaat, 16.750 ver vangingsmiddelen, 3290 iam, 2780 boter en 470 havermout. DE OFFICIEELE WAARDE WAS ƒ130.—. Ingebroken is in een winkel aan de Steenbokstraat, waar de buit beslond uit drie balen zout van 50 kg, één baal zout van 30 kg, 6 kg aardappelmeel, 10 pakjes pudding, 8 pakken roggen-lokken, 40 pakken luci fers. 6 flesschen vruchtensap, '/2 hl aardappelen, 30 pakjes bindmiddel, 18 pakjes stijfsel, verder koek, schoensmeer en SaCO tip w— KpHrnno f130. 's Morgens suikerbiet in de fabriek, 's avonds vervangingsmiddel van jam op tafel. Haarlemsche Industrie werkt samen voor de bevolking. Houdbaarheid van enkele dagen. In honderden gezinnen is het probleem ..Hoe behandel ik mijn suikerbieten het best?" be sproken en gaarne hebben wachtenden in de rijen voor den groentenhandelaar of kruide nier, benevens vrienden en kennissen elkaar verteld, tot welke resultaten zij gekomen zijn. Een Haarlemmer, die vroeger reeds eenige ervaringen had opgedaan bij het vervaardigen van jam, was van meening. dat suikerbieten uitnemend te gebruiken zijn bij het maken van een vervangingsmiddel voor jam en nam proeven voor huishoudelijk gebruik, doch die hebben er toe geleid dat op het oogenblik de bewoners van Haarlem, Heemstede, Ben- nebroek, Bloemendaal en Zandvoort de resul taten op hun boterham kunnen krijgen. Sui kerbietenjam heeft hij in den handel gebracht en dat is mede te danken aan de voort- arendheid van den Haarlemschcn distributie- dienst, die de proeven stimuleerde en mee werkte, dat de vervaardiging mogelijk was. Hierdoor zijn alleen de bewoners uit Haarlem en omgeving in de gelegenheid nu op bon 326, waarop ook vervangingsmiddelen besteld konden worden, de suikerbietenjam te koopen De fabrikanten van dit product en de Haar lemsche industrie hebben elkaar in dezen moeilijken tijd gevonden hebben echter vele bezwaren te overwinnen en dat ls dan ook oorzaak, dat nog maar een gedeelte van de stadgenooten de jam geproefd hebben. Gehoopt, wordt, dat het maximum-aantal pot ten van 35.000 per week bereikt wordt, waar door binnen de zes weken, waarin de jambon geldig is verklaard, alles afgeleverd is. Indien iedereen de suikerbietenjam bestelt, dan zijn er 200.000 potjes noodig, doch velen besteden, indien dat tenminste mogelijk is. hun bon voor vervangingsmiddelen, zoodat 'de 200.000 niet bereikt behoeft te worden. Is de suikerbietenjam meegevallen?" kan reeds gevraagd worden en de winkeliers hebben over het algemeen van hun klanten ernomen, dat zij niet ontevreden waren. Zij. die echter meenen met critiek te moeten aankomen, mogen niet vergeten, dat een „ver- anginpsmiddel" tijdelijk in den handel wordt gebracht en dat er niet een potje op tafel komt, waarin vruchten verwerkt worden, welke smakelijker zijn dan de suikerbiet Ook is de voedingswaarde minder, evenals het zoetgehalte. De jam bevat gewoonlijk een zoetgehalte van 25 pet. en een suikerbiet heef er een van 13 a 14 pet. Dan ls het niet uitgesloten dat de kwaliteit nog iets opgevoerd wordt in de komende weken, daar de berei- ders steeds ervaringen opdoen. De jam heeft tot nu toe geen ongunstig onthaal ondervonden en moge dat voor het personeel, dat ijverig aan het bereiden is, een aansporing zijn. hun niet gemakkelijke taak te vervolgen. Gebrek aan kolen en electri- citeit is oorzaak, dat alles niet zoo vlot loopt; alleen voor het koken der biet is wat brand stof beschikbaar en verder moet met hand kracht gewerkt worden. Het begint al met het schoonmaken. Aan dit belangrijke onder deel wordt evenwel zeer veel zorg besteed. Als de heele bieten daarna gekookt worden en door een gehaktmachine fijn gemalen zijn, komt een substantie voor den dag die er tamelijk blank uitziet. Doordat de biet geheel gekookt wordt, blijft het zoet er ln en stroop 'wordt er niet aan de vrucht onttrokken. Houdt het verwerken van de biet tot pulp veel tijd iff beslag, ook het verdere deel der fabricage vraagt de aandacht van de arbei ders, die het gekookte met allerlei Ingre diënten, welke voor het product noodig zijn, moeten mengen met de hand. Een deeg machine zou in dit geval de werkzaamheden vergemakkelijken, doch daaraan i6 door ge brek aan energie niet veel te doen. het mengen is de jam gereed en wordt de potjes gedaan. Een eenvoudig bedrijf zal men zeggen, doch moeilijk door de tijdsomstandigheden. De fa brikanten beschikken immers ook niet over potjes. Gelukkig kan het publiek hierin mee werken, dat verplicht is een schoon potje in te leveren. De ervaring heeft reeds geleerd, dat de winkeliers 6choone potjes in ontvangst nemen en daardoor heeft men in de fabriek, waar ze nog nagespoeld worden, aan dit deel minder werk. Vergeten mag niet. dat als er 35.000 potjes of ongeveer zevenduizend per dag klaargemaakt moeten worden, er.bec-1 wat verwerkt behoort te worden In de laat ste dagen verliet het gemaakte nog denzelf den dag de fabriek, om het naar den grossier te vervoeren; deze liet het onmiddellijk bij den winkelier brengen en die verkocht de potjes kort daarop. Zoo was het mogelijk, dat des avonds jam op tafel kwam, welke dien dag nog uit grondstoffen bestond. Toch is het noodzakelijk, dat de wijze var werken zoo vlot gaat. want de suikerbieten- jam is een product, dat spoedig na het ma ken geconsumeerd moet worden. Ze is evenals visch of brood, een artikel, dat niet lang bewaard kan blijven. Bij de potten ls dan ook een papiertje gevoegd, waarop staat „vervangingsmiddel voor jam; direct te ge bruiken, niet houdbaar" en de winkelier ont vangt de volgende opdracht „Dit artikel, ter vervanging van jam, moet onmiddellijk in consumptie worden gebracht bij ontvangst gelieve U dus voor directen verkoop te wil len zorgdragen, daar deze jam niet 'anger dan enkele dagen houdbaar is" De houdbaarheid van enkele dagen is wel een bezwaar, doch dat is moeilijk te onder vangen. Pulp is nu eenmaal een substantie, welke aan een spoedig bederf onderhevig is en het bevat bovendien veel vocht, dat niet verdampt mag worden, want anders vermin dert het zoetgehalte en daardoor de voedings waarde. Er zit dus niets anders op, de jam in een week op te maken. In een groot ge zin ls een potje spoedig op en verdeelt de huisvrouw de bonnen over een periode van zes weken, dan kan zij er langen tijd mee doen. Ook verdient het aanbeveling de jam op een koele plaats te bewaren en niet in de omgeving van een kachel, want anders is beschimmelen of gisten te verwachten. We vermoeden, dat het publiek het Haar lemsche product op prijs zal stellen en het moet er op rekenen, dat het slechts éénmaal aangeboden wordt. Verwacht wordt, dat de fabricage tot 1 April duurt Dan nadert tevens de tijd, dat suikerbieten niet zoo goed meer te verwerken zijn* zoodat de werkzaamheden dan toch afgeloopen moeten zijn. De fabri kanten beschouwen de werkzaamheden im mers van tijdelijken aard en hopen, dat de omstandigheden spoedig weer van dien aard zijn, dat jam bereid kan worden uit vruch ten, welke zoodanig geconserveerd kunnen worden, dat het product een lange houdbaar heid heeft Intusschen mogen we de fabri kanten dankbaar zijn voor hun werk en de medewerkers voor den arbeid in deze periode verricht. Tenslotte deelen we nog mee, dat de jam of stroop, welke in de aanstaande distributie- periode beschikbaar wordt gesteld en waar bij voorinlevering van een bon noodzakelijk is, het oude product is en niet de suiker bietenjam uit Haarlem Met de aflevering zal het echter niet teeral even vlot locyw. ..j^i C.I-.A GtSTOLEN HANDKOFFER GEVLUCHT. Een Haarlemmer wa6 Zater dag in een winkel in de Kleine Houtstraat en zette een hand koffer met kleeren neer. Dit trok de aandacht van een on er acht-en-vijftigjar:gen die den koffer meenam en op de vlucht sloeg. De eigenaar ging hem achterna, doch deze raakte in de steegjes den dief kwi.it A AR D A PP ELDÏE VEN' OP HEETKRDAAD BETRAPT. Dezer dagen begaf zich een twaalftal personen naar een bergplaats aan den Kamper singel, waar aardappelen wa- opgeslagen. De eigenaar kwam tijdig ter plaatse en heeft drie personen, de 34-ja- •ige juffrouw J. G„ den 32-jari- gen T. K. en den 11-jarigen R. K. aangehouden, die bezig aren zakken te vervoeren. Anderen konden ontkomen. In totaal zijn dertien zakken ge- itolen. INBREKER AANGEHOUDEN. De politie heeft den 49-jarl- gen los arbeider A. van W. jangehouden, die op den Kruis weg een fauteuil vervoerde, welke van een inbraak aan het Prinsen Bolwerk afkomstig was. Bij een huiszoeking vond nog een fauteuil, welke ook uit de woning, welke tij delijk verlaten is, gestolen was. DE LEVENSMIDDELEN VAN HET ZWEEDSCHE ROODE KRUIS. Kinderen, die deze week nog geboren werden en wier ouders op 5 Maart as. in het bezit komen van een noodkaart an den distributiedienst, wor den in Haarlem en omgeving ook in de gelegenheid gesteld ie levensmiddelen in ontvangst te nemen, welke het Zweed- sche Roode Kruis voor de be volking van het Westelijk deel van Nederland gratis beschik baar heeft gesteld. DE MAALTIJDEN VAN DE CENTRALE KEUKEN. Een abonné schrijft one: .Geregelde deelnemers aan de Centrale Keuken hebben in zes weken geen aardappelen of groente gehad in verhouding met de ingeleverde bonnen oor aardappelen en groent^ Het menu bestond hoofdzake lijk uit soep en waterpap. Nu er aardappelen zijn aangeko men. verwachten we, dat het de bedoeling van de Centrale Keuken is den achterstand in te loopen". Naar aanleiding van deze klacht hebben we ons ln ver binding gesteld met da Cen trale Keuken en men merkte ons op, dat de deelnemers meer ontvangen dan zij op hu» ingeleverde bonnen recht heb ben. Er zijn wel degelijk aard- ippelen en groenten in het etea verwerkt, doch zooa's iedere hulsvrouw oordeelen kan. is het niet gemakkelijk van één kg aardappelen en wat groen ten zeven maaltijden te bö- 'reide®.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1