Haarlemsche Courant ?SKte Jaarg., No. 5€ Bureaux. Gioute HouUtraat Por i giro 134»M. Bijkantoren: Soendaplelii tL IJmulden. Kennemerlaan 164 Nieuwsblad voor Noord-Holland Wofn^sr 7 Maart 1»W üi:g Oial. Bedil)ven uamiate. Haarlem. Abonnementen: per week t6 et„ per mnd. 1.13, per kwartaal 3.42, Ir. p. post f 3.73. Losse nummer» s cent. Hoofdredacteur: r. C. Derk*. K 13' Het bombardement van Den Kaag, Honderden dooden, duizenden gewonden, dertigduizend dakloozen. „Het Volk" bevat een verslag over het bom bardement van Den Haag. waaraan het vol gende is ontleend: De derde Maart ral voor lederen Nederlan der, die hem in Den Haag meegemaakt heeft, tot het einde van zijn leven onvergetelijk blij ven. Reeds meer dan een week verschenen dag aan dag Engelsche jachtbommenwerpers boven de stad en wierpen schijnbaar doelloos bommen op de woonwijken. Menig rustig bur ger heeft er zijn leven bij verloren. Zoo viel enkele dagen geleden een bom midden in een file menschen. die voor een eethuis op hun schrale portie eten stonden te wachten. Meer dan veertig dooden en vele gewonden werden het slachtoffer van deze eene bom. Toeval dacht menigeen, want iedereen weet, dat er in Den Haag in het geheet geen noemens waardige militaire doelen liggen. Dat weet men ook in Engeland. Toeval dus- Toen in den ochtend van den 3den Maart de inwoners met hun dagtaak begonnen, loei den tegen acht uur eensklaps de sirenes. Spoe dig daarna wecrklint het gonzen van de eer ste vliegtuigen. En daarna in een onophoude lijke reeks bominslag na bominslag. Ditmaal is het geen doelloos bombardeeren, maar wel gericht werpen van bommen. De brandweer komt in actie, daar, waar een reusachtige rookwolk de plaats des onheils aanwijst. Dan houden ineens de bomiuslagen op. Het signaal „veilig" blijft echter uit. want wederom ko men eskaders jachtbommenwerpers opdagen, opnieuw volgen ontploffingen. Van alle wind streken schijnen ze aan te komen. De be%-ol- king verkeert in doodsangst, want er zijn slechts weinig veilige schuilkelders in Den Haag. Wederom een gonzen :n de lucht, maar thans een andere toon Dit is het zware ge ronk van meermotorige machines en daar be gun het al. Allereerst het zer.uwsloopend stac. catogoluid van de luchtdoelartillerie en daar na series bominslagen. Ze zijn niet meer te tellen. Gebouwen en geheele huizenblokken storten als kaartenhuizen ineen. Weer andere beginnen te branden en staan weldra in lichte laaie. Het vuur wordt nog aangewakkerd door den wind. die uit de rich ting van SchevenSngen over de stad waait Steeds meer huizen worden door de vlammen gegrepen en weldra zijn groote oppervlakten in een vuurzee herschapen. En nog vóórj iemand iets kan doen heeft het vuur in ver schillende straten dusdanig om zich heenge- grepen. dat alle hulp te Iaat komt. Van hetgeen de bevolking in deze uren t< doorstaan heeft gehad, kan hij, die er, zooals ik, zelf bij is geweest, slechts een klein ge deelte overzien aldus een ooggetuige. Ik zag, hoe uit het Bethlehem gebouw voor kraam- viuuweii ue menschen de straat oprenden, ik zag. hoe verpleegsters de zoo juist geboren zuigelingen naar buiten droegen en ik zag, hoe iedereen aanpakte en niet alleen hier doch overal, waar ik kwam, zag ik, hoe uit deze ge meenschappelijk doorleefde catastrofe een ka meraadschap ontstond. De burgerbevolking, politiebeambten, de luchtbeschermingsdienst, de brandweer en leden van de Duitsche weer macht hielpen eensgezind de slachtoffers. En niettegenstaande er nog steeds alarm was, waren al deze reddingsinstanties bezig, ge wonden te helpen, personen, die onder het puin bedolven lagen, uit te graven en dooden te bergen. Zij deden hun best, de uitbreiding van de branden te beperken en de bezittingen van hun medebrugers in veiligheid te brengen. En toen gebeurde er iets vreeselijks: nieuwe zwermen jachtbommenwerpers kwamen aan vliegen. Zij werden voor een deel pas opge merkt, toen zij reeds boven de stad waren, want het geknetter der vlammen en het ge donder van de ineenstortende huizen en het geschreeuw van de gewonde mannen, vrou wen en kinderen overstemde al het geluid. En midden in deze menschenmenigte. midden in de rijen vluchtelingen, die probeerden, de bui tenwijken van de stad te bereiken, schoten de Engelsche jachtbommenwerpers met hun boordwapens. Ik zag menschen sterven, ders, die door het Engelsche vuur naast hun kinderen waren doodgeschoten. Ik zag een grijsaard sterven van opwinding aan hart verlamming. In dit inferno van explosies, brand en moord zag ik echter ook menschen eenvoudige menschen. die boven zichzelf uit groeiden. Ik zag op het gebouw van den Stadsschouwburg brandweerlieden hun plicht doen, zonder acht te slaan op het vuren met de boorwapens van de jachtbommenwerpers. Ik zag, hoe een Netierlandsche dokter gehol pen door een Duitsche Roode Kruis-verpieeg- ster, een zwaar gewonde de eerste hulp ver leende, terwijl aan alle kanten rondom de saivo'6 van het machinegeweervuur insloegen En ik zag ook. hoe een soldaat van de Duit sche weermacht een klein huilend meisje, met wie hij in gebroken Nederlandsch sprak, naar haar moeder terugbracht. Ik zag veel op dezen voormiddag van den 3den Maart 1945 in de residentie van Neder land. in Den Haag. Maar alles, wat ik zag, was nog maar een klein gedeelte van de totale omvang van de ramp. Honderden burgers van deze stad zijn niet meer in leven. Duizenden zijn gewond. Dertigduizend men schen in Den Haag hebben geen dak meer boven hun hoofd, omdat hun huis volkomen vernield is of zoo ernstig geleden heeft, dat het niet meer bewoonbaar is. Een reeks ker ken, het voormalige Fransche gezantschap, het gebouw van het Nederlandsche Roode Kruis, om slechts enkele voorbeelden te noe men, zijn vernield of zwaar beschadigd. Boven dit alles echter staat het leed van vele duizenden inwoners van deze vreedzame stad. Aan welke zijde men in dezen oorlog ook moge staan, over de wreedheid en de zinloosheid van deze manier van oorlogvoe ren kan slechts één meening bestaan. Zondagavond woedden de branden nog in Koos Speenhoff overleden. Uit Den Haag komt de mededeeling, dat Koos Speenhoff aldaar plotseling is overleden. Talrijke zijn de gedachten, die men moet ver werken, wanneer men zijn leven nagaat, waaraan nog zoo onverwacht een einde is ge komen, het zeer gevarieerde leven van een algemeen bekenden dichter-zanger, die ook componeerde en zelfs nog tijd vond om te schilderen, het leven van J. H Speenhoff, die eigenlijk ingenieur had moeten worden, doch In 1904 „in zijn beste pak en niet erg op zijn gemak" op een spannenden Zondagmiddag de planken van het Rotterdamsebe Tivoli be klom, om voor een vrij leege zaalhe Nederlandsche lied te brengen Toen was het lot beslist van den jongeman, die zooals Balthazar Verhagen eens zeide „zonder voorbeeld zelf begon en het hart van heel het volk won, door uit het hart des volks te spreken". Speenhoff heeft er zelf eens van verteld: „Jazooals ik in de kunst gerold ben! Wie had mi kunnen denken, dat ik, een brave van een gegoede familie, met een guitaar aan m'n kostje zou moeten komen. Mijn vader had een praehtfabriek. Hij maakte isoleer-mate-! riaal en ik zou ingenieur worden. Op de HB.S.' dus't Liep natuurlijk mis en ik zou ma chinist bij de nar ine worden. Als ik niet een keer of wat op hetzelfde plekje van m n knie was gevallen, waardoor ik werd afgekeurd, zou ik nou misschien een zeebonk zijn". Speenhoff droeg tijdens zijn marinetijd liedjes van eigen maaksel in de cantine voor en ver huisde als belooning naar een eenzame, enge ruimte, omdat hij er een en ander over supe rieuren in had verwerkt. Toen zou hij dan toch maar bij zijn vader gaar. werken. Hij deugde echter niet als bedrijfsleider en wilde daarom, nadat hij als amateur-schilder tot de Rotterdamsche vereeniging De Vrije Kunst was toegetreden, schilder worden. Hij werd het, en bleef het tot zijn eigen liedjes hem weer eens parten speelden. Na zijn debuut in Tivoli werkte hij een j; lang met Eduard Jacobs, waarna hij zijn latere vrouw leerde kennen, die vakkundig was hem verder hielp. Hij kreeg contact met Nap de la Mar en bleef gedurende tien jaar met hem aan den slag. waarbij geheel Nederland werd rondgereisd. Speenhoff is. met zijn vrouw, blijven reizen, door Nederland en door Indië.j Hij componeerde, dichtte en zong. hij maakte; en speelde tooneelstukjes, hij schreef in kran ten en tijdschriften, jubileerde om dit en om dat feit. Vol afwisseling was zijn leven, maar „steeds", vertelde hij eenmaal, „probeerde ik in mijn liedjes den volksaard en den volks toon te treffen." Koos Speenhoff was en bleef daarbij op timist, die het leven plukte. Toen de „zingende bard" zeventig jaar werd (23 October 1939) gaf hij weer eens duidelijk van ziin liefde voor zijn werk en van zijn levensmoed blijk. „Ik zal en dat heb ik me vast voorgenonlen blijven zingen tot aan mijn dood!", zei hij. „Wat ik doen zou. als ik nog eens een beroep kon kiezen? Precies zelfde. Ik zie met groote dankbaarheid terug op een aaneenschakeling van successen Speenhoff kon terecht van successen spre ken. tijdens de ruim veertig jaren, dat hij een bijzondere plaats in het Nederlandsche cabaretleven innam en waarin hij zich zoo weerde, dat de dichter Jan Greshoff ver klaarde: „Koos, je weet niet wat jouw een oud voor de Nederlandsche dichtkunst be- teekent!" GEVONDEN VOORWERPEN Hoed. Fortgens, Kruisweg SO: oorbel, Romein, Spekstraat 2; parapluic. Dijkstra, Spaarnelaar 26; portemon. m. i.. v. d. Velden, Gen. de la Reij- slraat lil: armband, v. d. Kasteele, Middenlaan 68; hond. Visser. Dr. Leljdsstraat 74; rozenkrans. Klundert, Batavlastraat 63; sleutels, Jansen, Scheeperstraat 50; schoen. Cornelisse, De Wet straat 21; schoen, Bottelier. H. J. Koenenstraat 11; zak. Beentjes. Pijlslaan 114. IJMIHDEN In den nacht van Zondag op Maandag wer den in de gemeente Velsen 14 hl aardappelen ontvreemd. De politie stelde dadelijk een on derzoek in en wist enkele verdachten aan te houden, namelijk den 36-jarigen G. K„ den 37-jarigen R. D. en den 27-jarigen G. N., allen wonende te IJmuiden-Oost. Deze bekenden den diefstal te hebben gepleegd. De aard- ppeler.. die spoedig konden worden achter haald, zijn intussehen aan den eigenaar terug gegeven. BLOEMEN WAREN TE DUUR. Door de politie werd proces-verbaal opge maakt tegen A. K.. wonende te IJmuiden-Oost aangezien deze zich bij het verkoopen bloemen aan prijsopdrijving schuldig maakte. SANTPOORT OOK ACCU S NIET VEILIG. Uit een te Santpoort staande auto werd ten nadeeie van den Haarlemmer W. S. een accu an zes volt, merk Varta, ontvreemd. De poli tie gtelt een onderzoek in. LIEFHEBBERS VAN KAAS. Een inwoner van Santpoort, G. B., bracht ei de politie van op de hoogte, dat er tijdens het vervoer van Zaandam naar Santpoort negen, volvette kazen zijn ontvreemd. Een onderzoek naar de daders is gaande. de stad en wa6 het blusschingswerk in vollen gang. Wanneer de dooden naar hun laatste; rustplaats zullen worden overgebracht, dan zullen zij langs een eindeloozen weg van de ruïnes van hun voormalige haardsteden ge dragen worden. OPROEP Daar het voor het voedseltransport van het grootste belang is over generatoranthraciet de beschikking te krijgen, wordt elkeen ver zocht, bij hem of haar aanwezige voorraden aan mijn kantoor. Schouwburgstraat 3 op te geven. De tegenwaarde zal in cokes vergoed wor den. De Secretaris der Brandstoffencommissie Haarlem, (belast met de leiding der brandstoffen voorziening), M. VAN BREEMEN Jr. Wat Inbrekers bult maakten. De laatste nachten rijn in Haarlem de brekers weer bijzonder actief geweest. Zij brachten o.a. een bezoek aan het filiaal var een levensmiddelenbedrijf in de Amsterdam straat. war zij twintig broeden, zeventig pak jes custard, honderddertig pakjes pudding poeder. vijf pokken Hongaarsche bloem, vijf tien pond gemengd meel en verder zout, poetsmiddel en tandpoeder buit maakten. Blijkbaar hebben zij overhaast moeten ver trekken, want twee survellleerende wacht meesters van politie vonden later voor den winkel een deel van de buit op straat. Velc- pakken waren opengegaan en puddingpoeder, poelsmiddel, zout en tandpoeder was door- elkaar geloopen en dus waardeloos geworden. Een levensmiddelenwinkel in de Groote Houtstraat kreeg eveneens ongewenscht be zoek, dat bij zijn vertrek kans zag mee te nemen: tweehonderdvijftig kilo groene erw ten, vijftig pakken havermout, twintig fles- schen perencompote, dertien flesschen ker sencompote, vijftig pakken stijfsel, vijftien flesschen Corpo-chocoiadedrank, zes flesschen vruchtensap, zestien stukken toiletzeep, vier- en-twintig potten appelstroop, twintig potten jam, dertig kilo zout en verder een hoeveel heid stroop, bessensap, limonade, basterdsui ker en anijstabletten. Ook particuliere woningen kregen bezoek van inbrekers. Een bewoner van de Drusen- straat ontstalen zij een hectoliter steenkolen en eer partij schuurpoeder. Uit een woning in de Roskamstraat haalden zij een fleschje spijsolie, twee ons koffieboonen en niet min der dan tweehonderd pond tarwe weg. een waascherij aan de Amsterdamsc'nevaart verdween vijf hectoliter anthraclet, vijf kilo soda en een electromotor. Bewoners van een huis in de Oranjeboomstraat missen een por- temonnaie met ƒ13 en levensmiddelenbonnen, alsmede twee zilveren horloges en eenige gou den voorwerpen. Uit een ander perceel in de Oranjeboomstraat Werden twee winterjassen, een demi. twee paar schoenen en een partij levensmiddelen gestolen. Van een bovenhuis In de Wouwermanstraat haalden inbrekers een partij dames- en iheerenondergoed en bedde- lakens weg. Uit een perceel aan de Leidsche- vaart verdwenen vier konijnen en een bijl. Twee vaten, elk met tweehonderd liter naai machineolie werden gestolen uit een gebouw aan den Harmenjansweg en uit een film fabriek aan den Koudenhorn, waarin goede ren van geëvacueerden waren opgeslagen, werden gordijnen en linnengoed ontvreemd. In een winkel aan het TeyJerplein maakten inbrekers veertig kilo zout, veertig kilo schuurpoeder en flesschen aardbeienessence buit. Tenslotte werd de concierge van een per ceel in de Alexanderstraat door drie gewa pende personen overvallen, die er met drie schrijfmachines vandoor gingen JUBILEUM W. F. BEEREMANS. Op Zondag 11 Maart a.s. zal het vijftig jaar geléden zijn, dat de heer W. F. Beeremans door zijn benoeming tot redacteur van Haar lem's Dagblad, zijn intrede deed in de journa listiek. In deze halve eeuw heeft deze ijverige en vooral in Haarlem en omgeving zeer bekende publicist een veelzijdige werkzaamheid ont plooid. waarvan tal van dag-, week- en maandbladen van zeer uiteenloopende rich tingen hebben geprofiteerd Het moge vol doende zijn te herinneren aan zijn arbeid voor Haarlem's Dagblad, de Oprechte Haarlemsche Courant, de Nieuwe Haarlemsche Courant, de Christelijke Amsterdammer. De Standaard, De Nederlander, Haarlem's Handelsblad, Het Aflevering van vleesc op oude bonnen. Na 10 Maart niet meer geldig. De aanvoer van vleesch ls de provincies Noord-Hollan Zuid-Holland en Utrecht thai zoodanig geregeld, dat in ni genoeg alle distributiekringe vóór 10 Maart as. de aehtei stallige aflevering op de bo> nen 241, 247, 251, 256 en 311 H kunnen geschieden. In verband hiermede wor« bepaald, dat deze bonnen n 10 Maart a.s. geen recht mee zullen geven op het koopen va vleesch; indien noodig zal ee uitzondering hierop voor eenig distributiekringen worden bé kendgemaakt. De slagers zijn verplicht b de aflevering van vleesch aai de afnemers voorrang te vei leenen bij het aanbieden vai bovengenoemde bonnen bove die welke op lateren datum zijl aangewezen (336 en 340). Indien na 10 Maart as. per sonen nog in het bezit va bonnen 241, 247, 251, 256 of 31 zijn, waarop zij geen vlesd hebben kunnen betrekken, da. dienen zij zich te wenden to het kantoor van de plaatselijto toewijzingscnmmissïe voor ve en vleesch (P.T.C.) of tot eei door die commissie aangewezei adres. Zooals bekend, wa voorinlevering dezer bonnei bij slagers verboden; kiachtei dienaangaande kunnen dan ooi niet in behandeling worden ge nomen. De teraardebestelling van he stoffelijk overschot van wijle» den heer J. Zirkzee, In leve» opperwachtmeester van politie die Woensdag j.l. op de Leid* schevaart, ter hoogte van he Krelagehuis onverwacht on het leven is gekomen, droet een eenvoudig karakter Op d« begraafplaats aan de Klever- laan volgden de nabestaanden Majoor Couvé, commandant van de ordepolitie, als verte genwoordiger van den waar- emend politiepresident, ma joor Van Aperen en enkele vrienden de baar. Op verzoek geschiedde de plechtigheid zon der eorpseer. Het graf was ge dekt met enkele bloemstukken, o.a. van den waarnemend poli- tie-president en van de chefs en het personeel der politie. Toen de kist in de groeve was neergelaten sprak een oom van den overledene woorden van afscheid, waarna hij dankte voor de blijken van deel neming. JUBILEUM MEJ. C. PERRY. Op Donderdag 8 Maart hoopt mej. C Perry. Linschotenstraat 81. den dag te herdenken, dat zij 25 jaar op het kantoor bij de firma Sabelis en Kerrebijn werkzaam is. Onbekenden hebben een in braak gepleegd in een fabrieks gebouw aan het Groot-Heilig land te Haarlem. Er worden aantal textielgoederen ver mist. .en nadeeie van een aanne- Centrum. Gereformeerd Volksblad. Samuel. De<<nersfirma werden uit een per- Nieuwe Meerbode, De Gooisehe Courant, Het - - - - Vaderland. De Avondpost. Nieuwsblad voor Haarlem en omstreken, De Rotterdammer. Eigen Haard. Bloemer.daalsch Weekblad. De Middenstand, Het Weekblad voor de Gerefor meerde Kerken van Haarlem en omstreken, de Nooró-HolJanösche Kerkbode en De Roe per. Hel merkwaardige is, dat deze journalist, hoe voorbeeldig trouw hij ook immer gebleven aan zijn anti-revolutionaire beginselen, nooit één enkele zijner lezers door zijn be richten of beschouwingen aanstoot gegeven heeft, doch allen abonné's volop gaf, wat zij van hun blad verwachtten. Ook op sociaal en politiek terrein, als spreker, bestuurslid en afgevaardigde van organisaties heeft hij een zeer omvangrijken arbeid geleverd, die de meening rechtvaardigt, dat zeer velen het zullen waardeeren aan zijn jubeldag te wor den herinnerd. Er zal op Zaterdag 10 Maart gelegenheid zijn den heer Beeremans te zijnen huize. Du- venvoordestraat 7 te Haarlem, geluk te wen- echen. CENTRALE KEUKEN. Zij, die deelnemen aan de Centrale Keuken moeten inleveren: a Bon 341 voor aardappe len of 1 rantsoenbon aardappelen; b. De maal- tijdenkaart van deze week, waarvan door het •erkooplokaal de.rechterbovenhoek moet wor den verwijderd. Nieuwe deelnemers dienen in te leveren: a. Bon 341 voor aardappelen of 1 rantsoenbon aardappelen; b. Bon 327 voor groente of 1 rantsoenbn groente. ceel aan de Koolsteeg verschil lende materialen ontvreemd. De buit bestond uit 21 zware balken, varieerend van drie lot vijf meter lengte, 3 vaten earbolineum. inhoudende 600 liter en enkele hijschblokken. Tijdens een inbraak in een woning aan den Wagenweg maakten de inbrekers talrijke goederen, waaronder keuken gerei meester. Ook een perceel aan de Brou wersstraat bleek het doelwit :zr. de dieven te zijn en dit maal behoorden onder anderen driedeelig bedstel, 8 stel rordijnen. damesschoenen, bor den, schalen, keukengereed schap, puddingpoeders, alsmede peulvruchten tot de gestolen goederen. De dieven opereerden even eens in een perceel aan de Atjehstraat, waar zij een blik ken doos, inhoudende ongeveer ƒ400, hoeveelheden boonen en een aantal pakjes tuinzaad ontvreemden. AANHOUDING. Als verdacht van diefstal van een aantal goederen heeft de Haarlemsche politie den 19-ja- Irigen W. Z. aangehouden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1