Haarlemsche Courant 190e Jzstrg., No. 51 Bureaux: Groot» Houtstraat 89 Postgiro W8M. Bijkantoren: aoendspletn S. jjmukSen. Kennemerlaan 15«. Verachflnt dageltjk*. bebalre op Zon- en Feestdagen. iNieuwsblad voor Noord-Holland Verwoede strijd In het Wetten. Gistermorgen werd van Duitsche zijde in zake den strijd in het Westen medegedeeld, dat de Duitschers er in den geheelen Rijn- nector tusschen Duisburg en Dusseldorf toe xijn overgegaan den Rijn over te steken. Na fiuecesvollen tegenstand tegen de zware Ge allieerde aanvallen te hebben geboden, wisten ide Duitsche bevciligingstroepen met al hun materiaal den rechteroever van den Rijn te bereiken. De herhaalde pogingen van den tegenstander om de bewegingen door snel naar voren gebrachte artillerie te storen, werden verijdeld. Het Duitsche bruggenhoofd bij Keulen was het middelpunt van de verwoede aanvallen van het negende Amerikaansche leger. Ten Noorden van de stad werden tankfprmaties van de Geallieerden opgevangen. Een. for matie slaagde er in een nabijgelegen stad binnen te dringen* Deze was door vele hon derden bomaanvallen en beschietingen zoo vernield, dat de puinhoopen weinig verdedi- gingsmogelijkheden boden. Desondanks gaven manschappen van den Volkssturm verbitter den tegenstand; de aanvallers konden tot in het centrum der stad doordringen. V/at den eigenlijken strijd om Keulen betreft, werd gemeld, dat de Geallieerden het niet verder dan tot den rand van deze stad hebben ge bracht. De Geallieerden hebben pogingen gedaan om bij Euskirchen den Rijn over te steken Zij werden echter bloedig afgeslagen. Het eerste Amerikaansche leger kon ten Westen, ten Zuiden en ten Zuid-Oosten van de stad slechts weinig vorderingen maken; wanneer de aanvallen niet werden verijdeld bedroeg de terreinwinst niet meer dan 2 kilometer. Ook werd getracht den Rijn ten Noord- Oosten van de 6tad Krefeld over te steken. De aanvallers werden echter volgens de be richten van gistermorgen, nog voor zij de rivier hadden bereikt, vernietigd. Een Britsche oorlogscorrespondent heeft in een beschouwing opgemerkt, dat het generaal Von Rundstedt ia gelukt een groot deel van zijn troepen over den Rijn te voeren. De strijd, die nog moet ontbranden, zal stellig een nog harder karakter dragen. De Duit- schers, zoo meldt de Britsche oorlogscorres pondent verder, zijn bezig nieuwe stellingen klaar te maken en zijn tevens direct begon nen hun troepen te hergroepeeren en weer uit te rusten. Van Duitsche zijde werd medegedeeld, dat de Britsch-Amerikaansche Iuchtterreur in het Westen de bedoeling heeft de Sovjet-Russi sche vernietigingsplannen te ondersteunen. Van Engelsche zijde, namelijk een militairen medewerker van Reuter, is bericht, dat de 100 groote Duitsche steden er tot nu 60 zijn gebombardeerd. Nadrukkelijk heeft deze commentator tevens gezegd, dat men er met op moet rekenen, dat het verlies van industriegebieden aan Duitsche zijde zich spoedig zal kunnen doen gelden. De Duitschers hebben hun industrie bijtijds over talrijke plaatsen verdeeld en ook voor reservoirs ge zorgd. Het is zeer verkeerd, aldus de Reuter- medewerker, optimistisch in dit opzicht te zijn. Inzake de kolenmijnen in de ernstig be dreigde gebieden zeide deze nog, dat het on waarschijnlijk is, dat Duitschland groote hoeveelheden kolen ter beschikking kan hou den, maar dat het even onwaarschijnlijk is, dat.een gebrek aan kolen zich direct op de slagvelden zou doen bemerken. Wat de aan vallen op de Duitsche spoorwegen betreft zeide de medewerker van Reuter, dat Duitsch land indertijd groote hoeveelheden spoorweg materiaal heeft buitgemaakt. Wellington Koo naar Tsjoenklr.g. Naar Reuter meldt, is de gezant van de Tsjoengking-regeering in Londen. Wellington Koo, naar Tsjoengking teruggekeerd, om met zijn regeering alle aangelegenheden te be spreken. welke op de Krimconferentie be handeld zijn. Mihailowitsch. Naar het agentschap Tass meldt, heeft eer: commissie van onderzoek in Belgrado een lijs' opgesteld met namen van oorlogsmisdadigers. Bovenaan is Mihailowitsch geplaatst, die een verrader en moordenaar van het Joego slavische volk genoemd wordt. De Eias opgeheven. De bevelhebber van de Elas-troepen in Griekenland, generaal Safaris en de secreta ris-generaal der communistische partij. Sian- tos. onderteekenden, naar de radiozender Ankara uit Athene meldt, een gemeenschap pelijk memorandum, waarin wordt verklaard, dat de Elastroepen hun wapens hebben in geleverd en de organisatie daardoor opge heven is. Volgens ambtelijke inlichtingen hebben echter honderden Elas-aanhangers geweigerd hun wapens in te leveren en zich in kleine groepen in de bergen teruggetrok ken. Engelsche troepen en Grieksche militie strijdkrachten zijn onderweg, om het regee- ringsbewind in de gebieden, welke de Elas bezet hield, te herstellen en de ingeleverde wapens over te nemen Staking in Detroit. Ongeveer 35.000 arbeiders van de bewape- uingsfabrieken in Detroit, waar tanks en vliegtuig-onderdeelen worden vervaardigd, zijn in staking gegaan. Het Amerikaansche ministerie van Oorlog heeft reeds getracht, de arbeiders te bewegen, het werk te her vatten. Opnieuw levensmiddelen uit Zweden. Wij vernemen van de zijde van het Zweed- sche Roode Kruis, dat er dezer dagen weder om een schip beladen met meel. margarine en grutterswaren en een aanzienlijke hoeveel heid medicamenten voor de drie Westelijke provincies is aangekomen. Met enkele weken zullen deze levensmiddelen worden verdeeld. Midden Maart wordt een derde fending uit Zweden verwacht, van den zelfden omvang. De voedselpositie In ons land. Vraaggesprek met den leider der boofdafdeeling voeding van het Rijkscommissariaat. Een medewerker van den Nederlandschen Omroep heeft met den leider der Hauptabtei- lung Ernahrung und Landwirtschaft in het Rijkscommissariaat, Ministerialrnt von der Wervse, den huidigen moeilijken voedseltoe stand in Nederland besproken, Aan dit vraag gesprek is het volgende ontleend; Vraag: Hoe komt het, dat de voedselpositie dezen winter vooral in het Westen zooveel slechter is dan de vorige jaren? Antwoord: Dat heeft een heele reeks ver schillende redenen Direct hebben de beken de transportmoeilijkheden tot den noodtoe stand geleid. Daarbij komen het wegvallen van de graan- en overschotprovincies in het Zuiden, de achteruitgang van de veestapel door gebrek aan import van veevoeder en de geringere oogsten door het ontbreken van de noodige meststoffen. Vraag: Hebben in dit opzicht ook de inun daties effect Antwoord: Natuurlijk, maar de verminde ringen van de opbrengst tengevolge van de eerst genoemde redenen zijn grooter dan de productievermindering tengevolge van de inundaties. Vraag: Beteekent dit, dat de productie en de voedselvoorziening niet meer normaal functioneeren Antwoord: Ja, dat is juist. Door de Septem- ber-gebeurtenissen werd het beheer der voedselvoorziening in hoog» mate uit het •an ouds vertrouwde spoor gebracht en wel n hoofdzaak tengevolge van het plotseling wegvallen van bijna alle voor het massa transport dienende verkeersmiddelen. Om de zelfde reden moest de bezettingsmacht zekere reserves voor de verzorging der troepen ln veiligheid stellen. Vraag: Wat had dit voor onmiddellijke ge volgen Antwoord: Dit leidde er toe, dat wij ge deeltelijk van de reeds voor den winter bijeen gebrachte voorraden moester leven en de bedrijfsvoorraden in de verwerkingsindustrie en op het terrein van de distributie hebben opgemaakt. Wanneer thans ook maar een klein percentage minder wordt geleverd dan noodig U voor de dekking van de levensmid delenkaarten, ontstaan terstond plaatselijk en in bepaalde streken gebreksverschijnselen, zoodat de aangewezen bonnen niet volledig kunnen worden ingelost. Vraag: Bestaat er geen kans, dat de voed selvoorziening weer de oude orde hervindt? Antwoord: Stellig. Dit is in het bijzonder het geval voor de Iandbouwprovincies in net Noord-Oosten van het land. In het Westen echter is het rechtstreeksche verkeer tusschen producent en consument zoo zeer toegenomen, dat een zeer hoog percentage der landbouw producten niet meer in handen komt van het officieele apparaat en gelijkmatig verdeeld kan worden. Het officieele apparaat krijgt bijvoorbeeld vergeleken met het vorig janr nog slechts ongeveer twintig procent van de melk. Vraag: Men vraagt zich vooral vaak met erbazlng af, waarom er tenminste geen vleesch is. Antwoord: Dat er in de Westelijke provin cies geen vleesch is geweest, ligt niet aan het tekort aan vee bij de boeren, maar aan het feit, dat het hoogst gebrekkig ln officieele handen komt en geleverd wordt. Vraag: Uit uw woorden bleek zooeven, dat n de Noord-Oostelijke provincies het ver keer tusschen producent en consument niet zoo'n groote rol speelt Antwoord: Ja, dat is juist. Maar ik moet zeggen, dat ik met groote bezorgdheid reeds lang waarneem, dat de bevolking uit de Wes telijke gebieden naar de Iandbouwprovincies trekt om zich daar van levensmiddelen te voorzien. Ik heb derhalve reeds geruimen tijd eeleden bii den Rijkscommissaris stappen ge daan met het verzoek, door politiemaatrege len want anders gaat het niet dit onge- controleerende opkoopen te verhinderen. Vraag: Bedoelt u daarmede het sluiten van de IJsellinie Antwoord: Ja, dat bedoel ik Dit had eigenlijk reeds veel eerder moeten komen, n.l. in Januari. De Rijkscommissaris kon ech ter met het oog op den noodtoestand in het begin niet tot het besluit komen, de bevol king in het Westen de mogelijkheid om zich zelf te helpen, te ontnemen. Thans echter zal het, nu de waterwegen weer ijsvrij zijn. mogelijk zijn, levensmidde- "en naar het Westen te brengen in een om- .•ang, die tenminste voor de meest noodzake- iike voorziening der bevolking voldoende za? zijn. De laatste week konden reeds ruim 13.000 ton levensmiddelen over het water naar het Westen worden gebracht en ik geloof, dat het mogelijk zal zijn, deze transporten nog op te voeren. Vraag: Heeft de Nederlandsche binnen scheepvaart altijd al zoo'n groot aandeel ge had aan de levensmiddelentransporten als thans Antwoord: Neen. Een groot deel van de levensmiddelentransporten ging per spoor, in het bijzonder steeds, wanneer tengevolge van de weersomstandigheden moest worden af gezien van de binnenscheepvaart. Er wordt soms beweerd, dat de sluiting •an de IJsellinie Ls ingevoerd om op die wijze levensmiddelen uit de Noord-Oostelijke provincies vrij te maken om weggevoerd te worden naar Duitschland. Antwoord: Deze meening berust op een dwaling. De exporten naar Duitschland zijn -elntief gering. Er worden consumptie- en nootaardappelen uitgevoerd, ten einde oude -chulden af te doen. Ik had n.l. den Neder landers uit Duitschland een graancrediet ver schaft, ten einde den overgang van de oude naar de nieuwe oogst zcjnder wrijving te kunnen doen verloopen. Het graan Is in Ne derland geconsumeerd en wij moeten OPROEP Daar het voor het voedseltransport van het grootste belang is over generatoranthraciet de beschikking te krijgen, wordt elkeen ver zocht, bij hem of haar aanwezige voorraden aan mijn kantoor, Schouwburgstraat 3 op te geven. De tegenwaarde zal in cokes vergoed wor den. De Secretaris der Brandstoffencommissie Haarlem, (belast met de leiding der brandstof fenvoorziening), M. VAN BREEMEN Jr. tie hoor F. C. Kuipers t In den ouderdom van 83 Jaar »6 alhier over leden de heer F. C. Kuipers Azn., vroeger een bekend Haarlemsch apotheker en oud-direc teur van de firma D. Veen en Co. Tot zijn tachtigsten verjaardag is hij werkzaam ge weest, den laatsten tijd als leider van de Schoterbosehapotheek. zoodat hij een arbeid zaam leven achter den rug heeft. Op 24 October 1861 te Dordrecht geboren, verhuisde hij in 1874 naar Amsterdam, be zocht daar de H.B.S. met 5-jarigen cursus en daarna de Universiteit, alwaar hij op 22 De cember 1883 het Apothekersdiploma verwierf. In Februari van het volgend jaar werd de heer Kuipers als apotheker aan de firma D. Veen en Co. te Haarlem verbonden, waarvan hij in 1908 als mede-directeur optrad. Na het opheffen van deze firma was hij als apothe ker werkzaam in de Bosch-en-Vaart-apotheek om in 1926 deze functie te verwisselen voor zijn werkkring aan de Schoterbosehapotheek. De heer Kuipers is een der oprichters ge weest van het Departement Haarlem der Ne derlandsche Maatschappij voor Pharmacie. welk Departement hem bij zijn 50-jarig jubi leum tot eerelid benoemde. De teraardebestelling is bepaald op Vrijdag 9 Maart om twee uur op de algemeene be graafplaats te Heemstede. Jubileum B. Mense. Op 3 Maart was de heer B Mense, eerste werkman bij de afdeeüng paden en wegen van Openbare Werken een kwarteeuw in dienst der gemeente Heemstede. Des morgens werd de jubilaris door den burgemeester ge luk gewenscht, die hem het gebruikelijke ge schenk m enveloppe aanbood. Daarna werd de heeT Mense in hc-t gebouw van Openbare Werken gehuldigd. De directeur, de heer J. Schelling, deed zijn gelukwenseh vergezeld gaan door een fraaie oorkonde en een bloem stuk van de ambtenaren. Ir. R. M. Spijksma gaf een overzicht van het werk van den jubi laris gedurende de afgeloopen kwarteeuw, de heer P. Zegwaard sprak namens het jubileum comité en als oud-bestuurslid van de Vereeni- ging St. Pauhis Van hot jubileumcomité ont ving de heer Mense een geschenk in enve loppe. Voorts spraken nog de heeren C. But- ker en J. Neeskens. aardappelen terugleveren Deze aardappel leveranties hebben echter geen invloed op de Nederlandsche voedselvoorziening, aange zien voldoende aardappelen aanwezig zijn. Integendeel, de Nederlandsche landbouwers in het Noord-Oosten moeten de vrees koes teren, dat zij een deel van hun aardappel oogst niet aan den man zullen brengen. Vraag: Worden dan alleen maar aardappe len naar Duitschland uitgevoerd Antwoord: Neen, wij exporteeren nog vee en vleesch, maar in een relatief geringen om vang. In ieder geval is ondanks deze leve ranties voldoende vee in Nederland aanwezig om de voor de burgerbevolking vastgestelde rantsoenen te leveren. Met het oog op het feit. dat de Nederlanders thans uitsluitend uit Duitschland steenkool krijgen, waarmede de voedselvoorziening en de bemaling der pol ders in stand kan worden gehouden, zijn deze geringe leveranties van vee en vleesch ook geen onbillijke eischen en geen prestatie die van Nederland niet gevraagd kan worden. Vraag: Maar hoe komt het. dat er geen boter en andere vetproducten zijn Antwoord: Geëxporteerd worden boter en andere vetproducten ln het geheel niet en het gebruik van de weermacht is. vergeleken mei hetgeen alleen de zeven mtllioen Neder landers in de door ons bezette gebiedsdeelen moesten hebben, minimaal. In vredestijd en ook in de laatste oorlogs- iaren hebben wij echter tengevolge van de 'age productie in de wintermaanden, steed: boter in de koelhuizen ODgeriagen. Dit was dit jaar tengevolge van de Septembergebeur- tenissen en de gevo'een daarvan, zooals ik reeds zeide. niet mogelök. Tn dit verband zou ik er nog op willen wijzen, dat het broodgraan voor de Duitsche weermacht in Nederland in al de jaren der bezetting uit Duitschland is aangevoerd. aan gezien het broodgraan in Nederland zoo schaarsch was. Ook dit jaar wordt de behoef te aan broodgraan in Nederland voor een groot deel uit Duitschland gedekt. Vraag: Wanneer de behoefte der weer macht'zoo relatief gering is, hoe kan dan verklaard worden, dat soms olaafseliik biins de geheele opbrengst van sommige levens middelen voor de weermacht wordt opge- ischt Antwoord: Hei fs iulst. dat plaalselnk menigmaal een aanzienlijk percentage van de productie (dat wil zeggen van de ingeleverde "evensmiddelen, nic» de werkeliik geprodu- •eerde) voor de Dnjfsche weermacht word mgeëïscht. Dit ligt echter aan het feit. da wij bewust de noodlijdende bevolking in he* Westen van het land ontzien en de eischer van de weermacht concentreeren op gebie den en productieplaatsen, waar een overscho' aanwezig is en waar het wegvoeren geen onoverwinlijke moeilijkheden biedt. Donderdag 8 Maart 1949 Ottg.: Graf. Bedrijven Damlate. Bsarlem. Abonnementen: per week 26 ct., per mnd. 1,18, per kwartaal 8,42, Ir. p. post 2,73. Losse nummers t cent. Hoofdredacteur: V. C. Derks. K IJST Weer aardappelen. Dezer dagen is opnieuw een hoeveelheid aardappelen ten behoeve van de inwoners van Haarlem in de stad aangeko men. Direct is met het lossen distribueer en over den aardappeihandel begonnen zoodat gisteren reeds tot afle vering aan de klanten kon worden overgegaan. Naar wij vernemen wordt door deze zending de week. waarin bon 315 geldig was, afgehandeld. De vorige maal werd de week, waarin bon 308 geldig was, af gewerkt. AFLEERING VAN VLEESCH OP OUDE BONNEN. In ons blad hebben we een bericht opgenomen over de af levering van vleesch op oude bonnen, welke na 10 Maart niet meer geldig zijn. Deze mede- deeling slaat echter niet op Haarlem en omgeving, daar de bonnen gehonoreerd zijn. Van Maandag af zijn ze niet meer geldig. INBRAKEN TE HAARLEM. Via eer. raampje aan de voorzijde heeft men zich toe gang verschaft tot een perceel aan de Cheribonstraat. tijden» afwezigheid der bewoners. Ge stolen zijn twee vloerkleed en, schoorsteenkleedje, een pen dule. overgordijnen, pannen en bierglazen. Een bewoner van den Schotersingel vermist twee hl aardappelen, een flesch spijs olie. een weegschaal, levens middelen en keukengerei. Ten nadeele van een zaak voor woninginrichting aan het Groot Heiligland zijn ont- re.emd een groot aantal pijpje» zijde, machinegaren, vier stel overgordijnen, benevens stof en materiaal voor het behangen. Uit een kantoor van een fabriek in den Waarderpolder 2ijn gestolen een rekenmachine en drie schrijfmachines. VAN WIE WERD EEN DAMESFIETS GESTOLEN? Twee Haarlemsche recher cheurs hebben een rijwieldief aangehouden, die in het bezit was van elf damesfietsen, waar an een gedeelte gedemonteerd was. De eigenaressen of eige naars, die tusschen December j.l. en Dinsdag hun fiets missen en kunnen veronderstellen, dat nu op het bureau van politie aan de Smedestraat aanwezig zijn, worden des morgens tus schen negen en elf uur, echter zoo spoedig mogelijk, in de ge legenheid gesteld, inlichtingen te winnen. Voorts heeft de recherche den 32-jarigen chauffeur J. H. K. aangehouden, die zich aan eenige fietsendiefstallen heeft schuldig gemaakt EEN INBREEKSTER IN ARREST. Maandag is ingebroken in en fabriek aan de Paul Kru- gerkade, waarbij eenige levens middelen gestolen zijn. In ver band daarmee heeft de recher che een 28-iarige vrouw aan gehouden, die in de naaste om- ing woont; zij bekent de in braak gep'eegd te hebben VEILINGGEBOUW KREEG ONGEWENSCHT BEZOEK. Een veilinghouder stelt prijs op bezoek, als er verkoop: ng is, doch niet des nachts: dat geschiedde echter dezer dagen :n het gebouw van den heer Z. aan de Ged. Oudegraeht. waar van eenige eigenaren gestolen :ijn een groot Perzisch taoijt. wee accordeons, drie wol'en dekens, een stofzuiger en hee ren- en dameski gedingstukken. FAILLISSEMENTEN. Haarlemsche Rechtbank heeft op Dinsdag 6 Maart 1945 geen faillissementen uitgespro ken. Op grond van verzet werd door de rechtbank op 6 Maart vernietigd het faillissement van- Johannes Jozef van Kcs- sel, controleur, wonende te Zaandam (uitgesproken dd. 30 Januari 1945). Curator Mr D. Aten te Zaandam. HEEMSTEDE DERTIG HL ANTHRACIET GESTOLEN. De brandstoffenhandelaar T. heeft bij de politie aangifte ge daan van diefstal van dertig hectoliter anthraciet uit een pakhuis aan de Haven te Heemstede. Om de brandstof fen te vervoeren heeft men tevens een paard en een wa gen op luchtbanden gestolen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1