Haarlemsche Courant Hevige straatgevechten in Koblenz. Z90e Jaarg., No, 67 Bureaux: Groote Houtstraat M Postgiro 134958. Bijkantoren: soendapleln B. IJmuiden, Kennemerlaan 154. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag' ZO Maart IMff Uitg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: pet week 26 ct„ per mnd, 1,15, per kwartaal 3,41. tr. p. post ƒ3,73. Losse nummers 8 cent Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 1397 Zware afweer gevechten ten N.O. van Saargemiind. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In het Drau-Bruggenhoofd ten Zuidwesten ten Siklos hebben onze troepen zich gisteren In zware afweergevechten gehandhaafd tegen sterke vijandelijke aanvallen. De aan weers kanten van het Plattenmeer gewonnen stel lingssectoren werden in den aanval recht getrokken en tegen aanvallen der Sovjet- Russen in be2it gehouden. De voortgezette door braakaan vallen der bolsjewisten tus- schen het Velenczemeer en het gebied van Felsoegalla kwamen ten Noorden van Stuhl- weissenburg in ons afweervuur tot staan of werden in het bergterrein ten Noorden van Mor door aangevoerde strijdkrachten opge vangen. Aan de Boven-Gran ontzegden onze troepen den vijand in aanhoudend felle ge vechten den beoogden rivierovergang. Sterke tankstrijdkrachten der Sovjet-Russen drongen in het verloop van de verbitterde afweerslagen in Opper-Silezie, ondanks het verlies van 121 tanks tot in de streek ten Noord-Oosten van Leobschütz en ten Oosten van Neisse door. Onze reserves boden het hoofd aan den vijandelijken stormloop, ver hinderden de uitbreiding der penetraties en vingen de tankspitsen der bolsjewisten in de diepte van hun verdedigingsgebied op. Ten Noord-Oosten van Lauban bleven af zonderlijke aanvallen der Sovjet-Russen zonder resultaat. Tegen het Oostelijke en Zuid-Oostelijke front van het bruggenhoofd Stettin heeft de tegenstander zijn in de gevechten der vorige dagen zwaar geteisterde formaties nogmaals tot een krachtigen aanval geconcentreerd. Onder het stukschieten van 45 tanks is ook deze doorbraakpoging aan de Oder gestrand op de standvastigheid van de verdedigers. Het garnizoen van Kolberg verweerde zich, doel treffend door eenheden der Duitsche marine ondersteund, in een heldhaftigen strijd tegen de vijandelijke overmacht. In West-Pruisen hebben onze troepen in talrijke tegenaanvallen sterke aanvallen der Bolsjewisten ten Westen van Gotenhafen, ten Noord-Oosten van Zuckau en in de streek van Kleschkau zonder terreinverlies van be- teekenis afgeslagen. Ook in Oost-Pruisen staan onze grenadiers in een onverminderd zwaren afweerstrijd met de ten Noorden van Eisenberg en ten Zuiden van Brandenburg aanvallende Sovjet-Russische legers. Dapper strijdend sloten zij ontstane hiaten in het front en verhinderden de doorbraak van den tegenstander naar de kust van het Haf. Aan het front van Koerland is de vijand naast het tot dusver bestaande zwaartepunt ten Oosten van Frauenburg ook ten Zuid- Westen der stad na krachtige artillerievoor bereiding tot den aanval overgegaan. Hij werd na geringe terreinwinst opgevangen. In het Westen werd ten Zuid-Westen van Duisburg een vijandelijke overzetpoging af geslagen en werden gevangenen gemaakt. Aan den Middenrijn stond de dag in het teeken van nieuwe verbitterde gevechten om het bruggenhoofd der Amerikanen ten Oosten van Remagen. Als gevolg van den feilen tegenstand en talrijke tegenaanvallen van onze formaties kon de vijand slechts in enkele sectoren opdringen. Uit een reeks van dorpen werd hij weer verdreven. In de straten van Koblenz wordt hevig gevochten. De slag tus- schen Moezel, Saar en Rijn duurt voort. Ten Zuiden van Bad-Münster am Stein werden vijandelijke tanks, die de Nahe waren over- Königswinter door de Amerikanen veroverd. Omtrent den strijd in het Westen meldde het weermachtbericht van Zaterdag o.m. nog het volgende: Aan den Beneden-Rijn hebben onze troepen hun verkenningsactie versterkt. Van het brug genhoofd bij Remagen uit konden de Amerika nen gisteren met gebruik van sterke tank- strijdkrachten naar het Noorden opdringen en Königswinter veroveren. In heen en weer- golvende gevechten om plaatsen verhinderden onze formaties een verder opdringen van den vijand ten Zuidoosten van Honnef, doch de tegenstander bracht in den gevechtssector van Linz aan den Rijn eenige penetraties in ons front tot stand. Bij hun aanvallen leden de Amerikanen aanzienlijke tankverüezen. Duitsche officieren wegens nalatigheid terechtgesteld. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Door standgerecht werden de majoor Stro bel van een regimentsstaf der pioniers, de majoor Scheller, adjudant van een legercorps, de majoor Kraft van een Landespioniersbatal- jon, de eerste-luitenant Peters, commandant van de stukken afweergeschut, die waren op gesteld ter bescherming van de-Rijnbrug bij Remagen, alsmede bij verstek de kapitein Brathke, militair commandant van Remagen. deels wegens lafheid, deels wegens ernstige schending van den dienstplicht te velde ter dood veroordeeld, omdat zij achteloos hebben nagelaten de Rijnbrug bij Remagen tijdig op te blazen of vastberaden te verdedigen. De vonnissen tegen Strobel, Scheller, Kraft en Peters werden terstond voltrokken". i getrokken, door gereedstaande reserves op gevangen. Het penetratiegebied om Bad- Kreuznach probeerde de vijand naar het Oos ten en Zuid-Westen uit te breiden, waarbij hij met inmiddels aangevoerde strijdkrachten den strijd moest aanbinden. In den Zuidelijken Hunsruck aan de beneden en midden Saar duurt de strijd met den van het Noordwesten binnefidringenden vijand, vooral in het ge bied Birkenfeld, voort. Terwijl bij Saarbrücken en aan weerskan ten van Hagenau de druk der Amerikanen gisteren is verminderd, zijn in de streek ten Noordoosten van Saargemiind zware afweer gevechten om onze Westelijke versterkingen aan den gang. Door aanvallen van Amerikaansche terreur- vliegers over uitgebreide streken van het Rijksgebied is schade aangericht, vooral in plaatsen van de landstreek Thüringen-Saksen. Britsehe gevechtsvliegtuigen wierpen overdag bommen op eenige steden in het Rijnlandsch- Westfaalsehe gebied. Des nachts waren Ber lijn en Neurenberg het doel van vrij zwakke Britsehe formaties. Het storingsvuur van onze vergeldings wapens op Londen wordt voortdurend voort gezet. De krachtige beschieting van Antwer pen op grooten afstand duurt voort. De strijd tusschen Moezel en Saar. Over den strijd aan het Westelijk front werd van Duitsche zijde medegedeeld, dat bij het bruggenhoofd van Remagen nog steeds om lederen meter grond hevig wordt ge vochten. De Amerikaansche divisies trachten naar het Noorden en naar het Oosten terrein te winnen, doch de Rijnoever ligt onder het zware vuur der Duitsch^artillerie. Ook doen de Amerikanen hevige aanvallen op de Duit sche stellingen tusschen Moezel en Rijn, aan den Beneden-Moezel en aan de Ruwer. Vooral in het Zuiden van het Zevenge bergte en bij de hoogten ten Zuiden daarvan wordt zeer verbitterd gestreden. De Ameri kanen zetten alles op alles om in Noordelijke richting den grooten autoweg te bereiken De Duitsche tegenstand is hier echter zeer sterk, zoodat de Amerikanen eerst na een acht maal 1 haalde aanval twee hoogten, de Draehen- fels en de Olberg, konden bereiken De voor naamste aanval richtte zich echter tegen Aegidienberg, dat de Amerikanen in hun be zit trachtten te krijgen. Hoewel zij wat hun aantal betreft, overmachtig waren en voort durend nieuwe infanterietroepen in den strijd wierpen en hun aanvallen door hevig artil lerievuur en luchtaanvallen deden vooraf gaan, wisten de Duitsche troepen de aan vallen tegen te houden. Met sterke pantser- krachten deden de Amerikanen steeds nieuwe aanvallen, doch de tanks werden door het Duitsche vuur vernietigend getroffen. Aan de Oostzijde van het bruggenhoofd ontstonden gevechten van huis tot huis in twee kleine plaatsen, van welke er een na een gevecht van meer dan zes uren verloren ging. Een poging der Amerikanen, om met twee regimenten van Linz uit naar het Zuid- Oosten terrein te winnen, mislukte. Ten Noorden van Hönningen probeerden de Ame rikanen met pantserwagens de sterke Duitsche versperringen te doorbreken, doch deze aan vallen stortten ineen door het zeer sterke Duitsche afweervuur. dat de aanvallers tever geefs door hun artillerie tot zwijgen trachtten te brengen. De Anglo-Amerikanen maakten boven de geveehtsgebieden aan den Rijn en in West- Duitschland een massaal gebruik van hu'-, luchtstrijdkrachten. doch ook de Duitsche luchtmacht was op groote schaal ingezet, om den opmarsch van den tegenstander te storen. Overdag en des nachts ontwikkelden zich boven het bruggenhoofd van Remagen en ten Oosten daarvan verbitterde luchtgevechten. Hoewel de brug door Amerikaansche jagers en afweergeschut beveiligd werd. gelukte het aan Duitsche gevechtsvliegtuigen, eenige bom treffers op de brug en de toevoerwegen te plaatsen Voorts grepen Duitsche gevechts vliegers in in den strijd ten Noord-Oosten •an Honnef. De doorbraak der Amerikanen bij Aegi dienberg, welke de Rijksautoweg Keulen- Frankfort had bereikt, werd tegengehouden. Ook tusschen Koblenz en den Boven-Rijn woedt de strijd met groote hevigheid. Aan de Moezel en in den Ruwer-sector trachten de Amerikanen den Hunsrück-weg te veroveren, terwijl zij tusschen Saarbrücken en Hagenau wiggen in de Duitsche stellingen trachtten te drijven. Aan den Beneden-Moezel wisten zij tusschen Alken en Treis een bruggenhoofd van ongeveer vijf kilometer diepte te vormen De Amerikaansche tanks werden hier echter ten Noorden van den Hunsrück-weg tegen gehouden. Strijd in Kolberg geëindigd. Een bericht uit Berlijn deelt mee. dat na dapper optreden van de marine en de bezet ting uit het garnizoen in Kolberg de burger bevolking van deze stad bij de Oostzee in veiligheid is gebracht. Er werden in de haven hevige gevechten gevoerd. doch allen van het garnizoen konden worden ingescheept. Hierdoor is de strijd in Kolberg geëindigd. Volksgerechtshof te Sofia. Bij een proces voor het Volksgerechtshof te Sofia tegen 233 militaire bevelhebbers, werden dertig personen ter dood veroordeeld en de anderen kregen vrijheidsstraffen. LENTE! „Als de winter vlucht voor de lentelucht En de zon het nieuwe leven wekt Bij het afscheuren van het oude kalender blad kondig: de datum van 21 Maart de lente aan en door dit kleine intermezzo worden de drukkende dagelijksche zorgen even vergeten. Er is als het ware een mijlpaal bereikt, waar bij enkele momenten halt gehouden moet worden. De intrede der lente heeft immers nog niets van haar beteekenis ingeboet. De loomheid der ledematen, de zwellende kleve rige boomknoppen, de koesterende zonnestra len en het prikkelende aroma der gezonde foorjaarsgeuren: het zijn alle vertrouwde verschijnselen, die 6teeds op 21 Maart eerst ten volle onze welverdiende belangstelling krijgen. De stedeling is nuchter in zijn lentecom mentaar en constateert kort en bondig:' „Het "t in de luchtdoch degenen, die over meer fantasie beschikken noemen den eersten ientedag den drempel van de thans eenigszins gehavende schatkamer der natuur. Helaas ontrbeekt bij sommigen elk begrip voor den traditioneelen kringloop der jaarge tijden. Deze zwartkijkers piekeren slechts r de ellende der schier eindelooze reeks grauwe oorlogsdagen. In hun trieste stem ming beleven zij niets van de vernieuwende kracht en de symbolische roepstem van den dichter: „Als de winter vlucht voor de lente lucht. En de zon 'het nieuwe leven wekt., klinkt voor hen tevergeefs. Wellicht zouden dergelijke lieden meer nteresse voor de kalenderindeeling hebben, als zij eens bij de Zuidelijke bewoners vao Moeder Aarde een kijkje konden nemen, want zij moesten dan ervaren, dat op het Zuidelijk halfrond de lente pas op 22 September begint Er kan in dit verband omtrent den datum •an 21 Maart worden opgemerkt, dat de aan- •ang van de lente op het Noordelijk halfrond wordt bepaald door het feit, dat de zon in den evenaar komt te staan. Bovendien geldt hier bij de voorjaarsnachtevening, welke inhoudt, dat dag en nacht even lang zijn. Wanneer op 22 September de zon den aequator passeert dan doet de lente op het Zuidelijk halfrond haar intrede. Aan den hemel wordt de stand an de zon bij het aanbreken van de lente aangeduid door het zoogenaamde „lentepunt" of punt van Ram. Daar er evenwel geleidelijk een wijziging is ingetreden komt thans het sterrebeeld De Visschen inplaats van De Ram voor de bepaling van het lentepunt in aan merking. Met deze beknopte wetenswaardigheden is weliswaar de lentedatum in enkele regels om schreven. doch wie de kern wil benaderen, die zal de natuur moeten intrekken. Trots de vele ingrijpende veranderingen zal er ook nu veel te genieten zijn Trek er op uit langs de groene kiemende akkers of sta even stil bij de kleurenweelde van een bloeiend bollen veld. Luister naar den roep van den koekoek of het gezang van den nachtegaal. Bewonder het weidelandschap met zijn vogels en bloe men. Ja, wanneer in Mei de zwaluwen hun buitelingen zullen maken en met sierlijke spi raalcirkels als gevleugelde acrobaten boven de steden, plassen en bossehen hun vliegkunst zullen demonstreeren, dan behoeft de ware natuurliefhebber zich nog niet te vervelen. De natuur heeft haar stuwende groeikracht nog onbeperkt behouden en de versoberde lente sfeer van 1945 draagt ook thans het karakter „Elck wat wils Rundvet voor kinderen. In eenige distributiekringen, waaronder ook Haarlem, ia bon B 365 geldig verklaard voor 100 gram rundvet. De bonnen moeten voor Woensdag 21 Maart bij den slager worden ingeleverd De aflevering van het vel zal van 1 tot 14 April geschieden. Binnenkort weer spijsolie. Binnenkort zal in de pro vincies Noord- en Zuid-Hol land een bon voor vier deci liter spijsolie per persoon be kend gemaakt worden. In de afgeloopen dagen zijn •enige inbraken gepleegd, vaarbij de daders er in ge laagd zijn vele goederen, zoo- ils kleedingstukken, kleeden, erviezen enz. te stelen Een ipsomming hiervan volgt hier onder: In de Joh. de Breukstraat waren de bewoners eenige da gen afwezig en van deze ge legenheid kon men gebruik maken door mee te nemen matten, gang- en traploopers, een kapstokkleed, eet- en an dere serviezen, een lamp, een klok, een schilderstuk en eenige kleeden Uit een woning van een caféhouder aan de Ged. Raam gracht hebben onbekenden ont- reemci. na een aantal kasten doorzocht te hebben, dames- en heerenonderkleeding, schoenen, c-en jas, een tasch, tafelservies, vorken, twee stel biljartballen en een bedrag van ƒ100 Ten nadeele van een kleer maker zijn uit diens woning aan de Tempeliersstraal gesto len eenige kleedingstukken en stof, o a. drie japonnen, drie bontwerken en een Egyptisch linnen regenjas. Een bezoek van inbrekers aan de Godfried van Bouillon straat leverde voor hen als resultaat op een vloerkleed, tafelkleed, een ganglooper, een divankleed, overgordijnen, i cassette, een theeservies twee schalen - In een woning aan de Zuid Polderstraat werden na een ongewenscht bezoek vermist twee wollen dekens. lakens, sloopen, ondergoed enz. Een bewoner van de Van Zeggelenstraat kwam tot de ontdekking, dat gestolen zijn twee vloerkleeden, een divan kleed, een tafelkleed, een pen dule. zes koppen en schotels, lepeltjes, kleedingstukken, een groot aantal textielgoederen en gouden dasspeld De Wilhelmstrasse over den toestand. De militaire woordvoerder der Wilhelm strasse heeft o.a. verklaard, dat aan het Wes telijke front meer en meer de groote aanval •an het derde Fransch-Amerikaansche leger n den sector van Koblenz tot Hagenau aan den dag treedt. Naar hij zeide wordt deze aanval ondernomen door 15 tank- en 25 in fanteriedivisies. Over het geheel genomen heeft de Duitsche afweer tot dusver standge houden. Naar de woordvoerder verder mededeelde zijn Amerikaansche tankformaties, uit het ge bied van hun over de Moezel gevormde brug genhoofden verder naar het Zuiden opge drongen. Als gevolg daarvan heeft de ge vechtsvoering ten Zuiden van de Moezel een beweeglijk karakter gekregen. De Amerikaan sche tanks bevinden zich op het oogenblik ongeveer in het gebied, onmiddellijk ten Wes ten van Kreuznach. Het zwaartepunt der Sovjet-aanvallen lag ondubbelzinnig in het gebied ten Oosten er ten Noorden van Moravisch Ostrau. De Sov jets zijn hier met sterke strijdkrachten in den aanval. De Duitsche divisies bevochten een goed afweersucces. Een ander brandpunt der gevechten aan het Oostelijk front, zoo deelde de woordvoerder nog mede, bevindt zich op het oogenblik in het gebied van Grottkau, waar de Sovjets thans eveneens met zeer sterke strijdkrachten aanvallen De, gevechten hebben hun hoogtepunt bereikt. Geen landing van Amerikaansche vliegtuigen in Roemenië. Volgens een bericht van Reuter uit Londen heeft de Sovjet-Russische legerleiding be paald, dat er in Roemenië geen Amerikaan sche vliegtuigen mogen landen of starten. Minister Van Kleffens in Parijs. De minister van buitenlandsche zaken va: de Nederlandsche regeering in Londen, is Zondag in Parijs aangekomen. Een bakker, wonende aan de Koudenhorn, heeft bij de poli tie aangifte gedaan van een in braak, waarbij gestolen zijn negen balen ongemalen tarwe, vier balen tarwemeel, ander halve baal Zeeuwsche bloem, enkele brooden. Een collega bakker in de Van Marumstraat vierde een huiselijk feestje en hiervan heeft men gebruik ge maakt door drie balen rogge meel, een aantal broodjes en een damesfiets te stelen- Verder is uit een filiaal van een bakkerij aan den Zijlweg een hoeveelheid van 131 pond tarwe gestolen. INBRAAK BIJ EEN GROSSIER. Ten nadeele van een Haar- lemschen grossier zijn gestolen achttien balen moutmeel. 12 bussen 6troop. 4 a 5 balen sui ker en. vier doozen groenten. GROOT AANTAL KAZEN GESTOLEN. Een winkelier heeft aan de politie kennis gegeven, dat uit zijn pakhuis aan den Overton- weg drie Goudsche kazen, ieder wegend 8 kg, 136 Edammer ka zen en opplakvellen met 87 •antsoenen boter zijn gestolen. DIEFSTAL OP HET RAADHUIS. Uit de oude Raadszaal van iet Haarlemsche Stadhuis is en Perzisch tafelkleed eesto en, dat een afmeting had van wee bij drie meter. INBRAAK IN DE MARN1X- SCHOOL. Door inklimming heeft men ich toegang verschaft tot de ilarnixschool aan de Van Eg- londstraat en daarna *yn iwee ielsen gestolen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1