Haarlemsche Courant Amerikanen dringen op tot ten Oosten van Gemünden 3$*e J*»Tg., Ne. 75 Bureaux: Groote Houtstraat n postgiro IMK1. Bijkantoren: Soenóapletn tt. IJmulden, Kennemerlaan 154. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. 'Nieuwsblad voor Noord-Holland DenAerdaf T9 Maart 1MJ 01 tg.: Graf. Bedrijven Dn ml a te Haarlem. Abonnementen: pei week 20 ct., per mnd. 1,15 per kwartaal 3,42, Ir. p. posi 2,13. Losse nummers t cent Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 129', Het Duitsche weermachtbericht van Woens dag luidt In het verloop van den grooten alweerslag in Noord-Westelijk Hongarije verhinderden onze troepen ook gisteren de beoogde door braak der met sterke strijdkrachten aanval lende Bolsjewisten. De over het Maczalkanaal doorgedrongen tegenstander werd aan de Midden Raab opgevangen. Door standvastige afweer en talrijke tegenaanvallen brachten onze formaties den uit het Granbruggenhoofd oprukkenden vijand groote bloedige verliezen toe en vernietigden zij 20 tanks. In Opper Silezië wierpen de Bolsjewisten aan weerszijden van Loslau en ten Zuiden van Leobschütz sterke infanterie, tanks- en slagvliegtuigenformaties in den strijd zonder evenwel door ons front door te breken. Met de gisteren ten Zuiden van Leobschütz stuk geschoten 86 tanks mee. zijn in den twaalf- daagschen 6lag meer dan 600 tanks vernietigd. Het dappere garnizoen van de vesting Kus- trin sloeg voortdurend aanvallen van den tegenstander af. Ook onze Oderbruggenhoof- den van Zehlen en Langenberg hielden stand tegen nieuwe aanvallen. In het Zuidelijk deel van Gotenhafen en Danzig woedden straatgevechten. Zware en lichte zeestrijdkrachten sloegen de vijandelijke tanknanvallen en troepen-opstellingen tus- sehcn Gotenhafen en Danzig uiteen. Ook aar het Friesche Haf wordt met de uiterste ver bittering gestreden om het bezit van den Kahlenholzer Horn. Onze voor de beveiliging van een convooi gebruikte motortorpedoboo- ten brachten in de wateren ten Westen van Memel twee Sovjet-Russische torpedobooten, waaronder de flottieljeleider tot zinken er brachten deelen van de bemanning als ge vangenen binnen. Een derde boot was zoo zwaar beschadigd, dat deze waarschijnlijk is vergaan. Terwijl de vijand zich ten Oosten van Libau tot vrij zwakke aanvallen beperkte, ver sterkte hij zijn aanvallen ten N.-O. van Frau- enburg en ten N.-Westen van Doblen. Deze stortten in hevige gevechten door het taaie verzet van onze troepen uiteen. Bij het be veiligen van aanvallen van onze slagvlieg tuigen op tankaanvoer en brugdoelon schoten onze jagers boven het Oostelijk front 27 vliegtuigen neer. Aan den Beneden Rijn verhinderden onze dappere strijdende troepen ook gisteren de vijandelijke doorbraakpogingen tusschen Mil- lingen en Dingder en verdedigden zich onver stoorbaar in het boschterrein ten Oosten var en ten Zuid-Westen van Wesel. Beweeglijke Amerikaansche strijdkrachten konden uit het Westwald tot het Boven Siegdal oprukken. Ten Zuid-Oosten daarvan werden tankvoor hoeden tusschen Dillenburg en Wetzlar opge vangen. Ook van Limburg uit zijn zwakke deelen van den tegenstander naar het Zuid- Oosten opgedrongen. Uit het Rijnbruggenhoofd tusschen Bad Ems en Kaulb dringt de vij and naar het Oosten op. Op vele plaatsen vallen eigen gevechtsgroepen de achter- waartsche verbindingen der Amerikanen aan. In het gevechtsgebied van de beneden Main wordt in het Zuid-Westelijk deel van Frank fort gestreden. Vijandelijke aanvallen en eigen tegenaanvallen wisselden elkander af in het gebied van Hanau. terwijl aanvallen op As- schaffenburg afgeslagen werden. Zuidelijk voorbij Aschaffenburg waren de voorhoeden der vierde Amerikaansche tankdivisie over Lohr tot ten Oosten van Gemünden opgedron gen. Zij worden op het oogenblik van alle kanten aangevallen. Dertien tanks, die zich ten Oosten van Gemünden bevonden, werden vernietigd. De stad werd heroverd Aan de Bergstrasse. als mede voor het tusschen Weerheim en Mann heim opgebouwde afgrendelingsfront kwamen de vijandelijke aanvallen na zware gevechten tot staan. In de Westelijke Alpen sloegen onze troe pen vrij sterke tot tien keer toe herhaalde aanvallen van Gaullistische Alpenjagers uit een en brachten hun groote verliezen toe. Nachtelijke aanvallen van den tegenstander in de Adriatische kustsector werden afge- Lloyd George overleden. De bekende Engelsche staatsman Lloyd George is na een ernstige ziekte in den ouderdom van 82 jaar overleden. David Lloyd George werd in 1883 in Wales als zoon van een dorpsonderwijzer geboren. Door den vroegtijdigen dood van zijn vader werd hij door een oom. een eenvoudiger: schoenmaker opgevoed. In 1884 promoveerde hij tot advocaat en in 1890 deed hij zijn in trede in het Engelsche Lagerhuis Hij was minister van handel in de liberale regeering van 1905 en in het eerste coalitie-kabinet bekleedde hij de nieuwe functie van minister van munitie en oorlog van 1915 tot Juni In December van dat jaar werd hij eerste minister. Reeds vroeg onderscheidde hij zich door zijn ongekende welsprekendheid en door zijn heftige aanvallen op de koloniale politiek van Joseph Chamberlain Toen hij in 1908 kanselier van de schatkist was geworden leerde men hem in zijn volle kracht kennen Zijn bekende begrootine van 1909 zijn cam pagne tegen het Hooserhuis en zijn over winning toen de ..Parliament Act" was aan genomen. welke de bevoegheden van het Hoogerhuis aanzienlijk besnoeide, maakten hcm tot de grootste politieke figuur van dien tijd. Op de conferentie van Versailles speelde hij een belangrijke rol. In 1922 trad hij af werd hij leider der liberale partij. slagen. Ten Zuiden van Lugo werd een Britsch steunpunt opgeruimd. Britsche ter- teurvliegers vielen Noord-Duitsch gebied en eenige plaatsen in Westfalen aan. Zwaar ge troffen werden de woonwijken van Paderborn Des nachts wierpen vrij zwakke formaties bommen op Berlijn. Verbeten gevechten in het Oosten. Van Duitsche zijde werd gistermorgen over den strijd in het Oosten medegedeeld, dat er in Koerland, ten Westen van Frauenburg, hevig wordt gevochten. Duitsche en Letland- sche formaties boekten successen tegen de opdringende Sovjets. Ook in Oost-Pruisen wordt verbeten gevochten, waar Gotenhafen, Danzig en Heiligenburg de zwaartepunten zijn. In Opper-Silezië draagt de strijd even eens een verwoed karakter. De Sovjets pogen in het Moravische industriegebied door te dringen- Zij rukten op tot in enkele plaatsen, doch de stoot werd opgevangen. Bij Küstrin werden felle gevechten gele- •erd. Nog steeds lijken de Sovjets zich echter niet sterk genoeg te achten om den aanval op Berlijn te beginnen. In de straten van Breslau wordt hevig gevochten. Ten Zuid-Westen van Papa zijn in Hon garije nog felle aanvallen gaande. Papa be vindt zich, zooals van Duitsche zijde nadruk kelijk wordt vastgesteld, in Duitsche handen. Aan den beneden-Grau hebben de Sovjetsj hun bruggenhoofd uitgebreid. Geallieerden willen beslissing forceeren. Blijkens van Duitsche zijde gegeven be richten hebben de Geallieerden alle krachten, welke hun aan het Westelijke front ter be schikking staan, in den strijd geworpen. De Amerikaansche, Britsche en Canadeesche legers worden door de volledige luchtmach ten. die hun materieele overmacht ten volle ontplooien, op alle zwaartepunten onder steund. Alles wijst er op. dat er verstrekkende doelen worden nagestreefd. De Geallieerden blijken er toe bereid te zijn alle offers, zooals de zwaarste verliezen aan manschappen en materiaal, te aanvaarden, bij hun streven om de eindbeslissing in zoo kort mogelijken tijd te forceeren. De Duitsche troepen bieder. ■oeaen tegenstand en hebben op verschil lende plaatsen tegenaanvallen ondernomen waarbij zij als doel hadden den Geallieerden zoo groot mogelijke verliezen aan troepen en uitrustingen toe te brengen. De zwaarte- Dunten bevinden zich behalve aan den Neder- Rijn bij Remagen en Oppenheim. waarbij andere, kleinere bruggenhoofden tusschen Koblenz en Bingen, ten Zuid-Oosten van Worms en ten Oosten van Speyer zijn ge komen. Het tweede Britsche leger heeft aan dén Neder-Rijn een zwaartepunt ten Noorden van Rees gevormd, hetwelk een moeilijk weg te ruimen hinderpaal bleek te zijn. Twee a drie divisies wierpen de Britten tusschen Bienen en Millingen, ten Noorden van Rees, in den strijd. Onophoudelijk maakten zij hierbij van hun luchtmacht gebruik. Hoewel hun stellin gen met hevig trommelvuur werden bestookt en er telkens weer zoogenaamde bommen tapijten werden gelegd, vochten de Duitsche troepen verbitterd om iederen meter grond om den Britten een buitengewoon bloedoffer te laten brengen. Om Bienen zelf werd zoo hevig gevochten, dat deze gevechten als de zwaarste van dit frontgedeelte konden worden beschouwd. Aan beide zijden werden hooge verliezen geleden. Tweemaal veranderde de plaats van bezitter, doch 's avonds konden de Britten er door hun materieele overmacht in doordringen. Intusschen hadden de Britten ten Noorden van Wesel drie divisies bijeen gebracht, welke in de bosschen strijd moesten leveren. De in dit gebied vechtende luchtlandingstroepen hadden de opdracht de Duitschers ir. den rug aan te vallen. Zij werden geregeld ver sterkt. maar drongen ten Noorden van het Lippekanaal slechts enkele kilometers naar het Noorden en Oosten op. De Geallieerden bleven pogen hun brug genhoofd tusschen Rees en Dins-Laken uit te breiden, waarbij zij te kampen hadden met energieke Duitsche tegenaanvallen Ten Noor den van Rees droegen de gevechten een zeer hard karakter. De linker aanvalsvleugel der Britten, gesteund door pantserwagens, tracht te zesmaal achtereen tevergeefs tot aan de Nederlandsche grens door te stooten. Een "root nevelgordijn werd bij Emmerik gelegd Dit kondigde het voornemen der Britten aan hier overzetpogingen te doen. Het derde Amerikaansche leger zette ook deelen van de zesde pantserdivise bij Oppen heim door noodbruggen over de rivier D< aanval op de stad Frankfort aan den Main werd van het Zuiden uit geopend. Ten Oosten van Frankfort ontstonden in Offenhach ven- woede straatgevechten. De slag in het brug genhoofd van Remaeen bleef een eeweldi" karakter dragen. De Amerikanen vielen mef eer uitgebreide strijdmiddelen, zooals twee oantserdivisies en veel artillerie on het p°- heele front van Honnef tot Bendorf aan. De nagestreefde doorbraak werd door de Duit schers verhinderd. hoewel de Amerika»»*»- hun bruggenhoofd weer wisten uit te hreide*» Gistermorgen werd van Duitsche zijde »e- meld. dat de Britten hun aanvallen ten Wp*- 'en van Wesel zijn blijven voortzetten 7i; boekten slechts een geringe terreinwins* Buitengewoon veel troepen en materiaal werden in het zwaartepunt ten Noorden van Goeden Vrijdag zal de Haarlemsche Courant niet verschijnen. Onze kantoren zijn morgen gesloten. Alleen „voor-inleveringsbonnen" inleveren. Het komt nogal eens voor, dat het publiek aan den winkelier bonnen voor levensmidde len inlevert, hoewel dat niet noodig is. Het gevolg er van kan zijn, dat het er door gedu peerd wordt. Dat is b.v. dezer dagen weer gebleken. Een aantal Haarlemmers had eenige weken geleden, toen verwacht werd, dat de bonnen voor versnaperingen niet meer geldig zouden zijn, ingeleverd. De kruidenier heeft de bonnen doorgezonden aan den distributie- dienst, welke daarop een coupure heeft ver strekt. Later werd bekend gemaakt, dat de versnaperingsbonnen inleveringsbonnen wer den voor chöcolade-boterhambelegsel. Op deze bonnen is de winkelier bevoorraad en niet op de vroeger ingeleverde bonnen, zoodat de stadgenooten. die de R 26 of 206 voorbarig had den ingeleverd, het belegsel niet zullen ont vangen. Het verdient daarom aanbeveling er aan te herinneren, dat. bonnen alleen voor- ingeleverd moeten worden, als een publicatie verschenen is. De bon A en B 383 voor spijsolie is geen voor-inleveringsbon en mag dus niet wor den ingeleverd bij den winkelier. Bij inleve ring kan het nadeelige gevolgen voor den klant opleveren. Volgende week wordt met den verkoop van olie begonnen bij daarvoor aangewezen winkeliers. NIEUWE DISTRIBUTIEBONNEN Brood. Van hedenmiddag 12 uur mag ge kocht worden op de bonnen A .en B 342 en A en B 343, ieder 4 rantsoenen brood. Vleesch. A en B 344, V/4 rantsoen vleesch. Aardappelen. Voor de week van 8 tot 15 April zijn de bonnen A en B 345 aangewezen voor het koopen van 1 kg aardappelen. De bonnen moeten voor Woensdag 4 April wor den ingeleverd, behalve de deelnemers aan de Centrale Keuken, die ze afgeven bij het koo pen van maaltijdkaarten. Kindermeel. Bon B 368 moet voor 4 April worden ingeleverd en dan kan Maandag d.a.v. gekocht worden 250 gram kindermeel, voe dingssuiker of 210 gram tarwebloem. Melk. E.08. 10^ liter gestandaardiseerde melk: D 06. 5',4 liter gestandaardiseerde melk: C 03. 200 gram walspoeder. Reeds aangewezen bonnen: 45 van de tabaks- kaart. 45 gr scheerzeep: A en B 390 (aard appelen): A en B 391 (groenten); A en B 392 (suikerbieten); A en B 393 (100 gr. kaas) ku: nen alsnog tot en met Zaterdag a.s. worden ingeleverd. Op bon B 365 voor rundvet kan van 1 April af worden geleverd. TWEE FIETSEN UIT EEN SCHUUR GESTOLEN. Toegang heeft iemand zich verschaft tot een schuur aan het Ripperdapark. waar een pension gevestigd is, waarna twee fietsen gestolen zijn. EEN GESTOLEN FIETS GERUILD VOOR EEN BETERE. De recherche heeft de dertigjarige huisvrouw A. J. P. aangehouden, verdacht van diefstal van een fiets. Eerst stal zij een fiets, welke voor een kaashandel aan de Kleine Houtstraat was ge plaatst en reed er mee weg naar de Lange Mar- garethastraat. Bij de broodfabriek van Franken zag zij een betere fiets staan, welke zij meenam en het andere gestolen rijwiel heeft zij daar gelaten. GEVONDEN VOORWERPEN Foto's, Stammerz, Tugelastraat 47: handschoen. Hellingman. Parklaan 97: portemonnaie m. i.. Elfrink, Da Costastraat 49: portemonnaie m. i.. Emmer, Rollandslaan 23: reliqui, Boersma. De Clercqstraat 101; sleutel, Hellingman, Parklaan 97; schoen, v. d. Sluis. Jac. Catslaan 4; vulpen. De Kwaadsteniet. Oranjekade 3. Rees in den strijd geworpen. De Britten slaagden er in de plaats Millingen binnen te dringen. Aangezien de Duitsche troepen ver bitterd tegenstand bieden, dragen de ge vechten om 6traten en huizen een hard ka rakter. De Britten poogden over de spoorlijn te komen, doch werden teruggedrongen Het hoofddoel van de Geallieerden is een door braak tusschen Wesel en Bocholt tot stand te brengen. Na urenlang een trommelvuur te hebben onderhouden en talrijke bommen- aanvallen op de Duitsche stellingen te heb ben gedaan, drongen de Geallieerden ten Noorden van Hammingal door Zij rukten ook naar het Noorden en Noord-Oosten op. doch werden ten Noorden van het Lippekanaal opgevangen. Inzake den strijd in het bruggenhoofd Re- magen werd gemeld dat er in den sector van den Sieg verwoed wordt gestreden. In hel" Oosten poogden de Amerikanen hun posities uit te breiden, waartoe zij sterke pantser krachten bezieden. Zij rukten op tof aan der weg naar Aftenkirchen. Tn het Zuiden van het bruggenhoofd rukten de Amerikanen naar Leenberg aan den Lahn op. waar laagvliegen- de vliegmachines werden ingezet. De aan- alswig werd door de Duitschers in de flan ken aaneevallen. Ten Noorden van Leenbere werden de Amerikanen opgevangen. In het eeheele gebied van het Westerwou^ is de Amerikaansche infanterie in zware "«vechten gewikkeld Tn het bruggenhoofd Kaub moesten de Amerikanen zich w«"«ns Duitsche tegenaanvallen tot de verdediging henerken. In Hessen trachten d*» Geallieer den met een overmacht aan tanks en vlieg- uigen een bewegingsoorlog te ontketenen De Duitsche teeenstand neemt toe heteee- 'n tegenaanvallen tot uiting komt De Duisohe troepen ziin naar het Noorde- "an den Main overgebracht Van het gebio-3 "an Worms uit is het zevende Amerikaanscho 'eger naar het Noord-Oosten vooruitgescho ven. Heidelberg ligt onder zwaar vuur van de Amerikaansche artillerie. Dr. Ir. J. J. Borren overleden. Tot de slachtoffers van he bombardement van 3 Maart oï Den Haag behoort ook dr. ir J. J. Borren te Heemstede, di recteur van de Werf Conrao en van de N.V. Gebr. Stork er. Cos fabriek van Hijschwerk- tuigen. Bij deze fabrieken stond hij in hoog aanzien. Zijn overlijden beteekent een groot verlies, daar met hem een kun dig directeur is heengegaan die zich geheel gaf voor zijn werkzaamheden. De overledene ls 10 Maart 1890 te Goor in Overijssel ge boren. bezocht de H.B.S. ti Breda. De techniek had zijn bijzondere aandacht en na eenige voorbereidende studie ging hij naar de Technische Hoogeschool te Delft, waar hij in 1912 afstudeerde. De heer Borren werd daarna aangesteld als bedrijfsingenieur der Ned. Machinefabriek v.h. E. H. Begemann te Helmond en werkte van 1917 tot 1919 met een speciale opdracht bij de firma Linde Teves-Stokvis. In Januari 1920 volgde zijn benoe ming als directeur van de N.V. Gebroeders Stork en Co. te Hengelo. Toen in 1932 de Werf Conrad te Haarlem een fusie aanging met Stork en een ge deelte van dit bedrijf naar het Noorder Buiten Spaarne werd overgebracht, werd de heer Borren ook directeur van de Conrad. De overledene is In 1920 aan de Technische Hoogeschool te Delft gepromoveerd op een proefschrift. getiteld „Een nieuwe methode ter bepaling van de grootte en richting der stroomsnelheid van vloeistof fen". Hij maakte reizen naar Amerika en Indië en bezocht verscheidene landen van Euro pa voor zaken Een groot lief hebber was hij van de sport, in het bijzonder van golf, ten nis en wintersport Generaal-Majoor H. Meyboom t In den ouderdom van 91 jaar is te Haarlem overleden de heer H. Meyboom. generaal- majoor b. d. De overledene trad in 1870 als volontair in dienst bij het instructiebatal jon te Kampen. Vijf jaar later werd hij benoemd tot tweeden luitenant bij het wapen der infanterie, waarna hij verschil lende rangen doorliep tot hij in 1910 met den rang van kolo nel-gepensioneerd werd. In 1914 trad de heer Meyboom weer in militairen dienst als territo riale bevelhebber van de pro vincies Groningen. Friesland en Drente. Drie jaar heeft hij deze functie bekleed en met den titel van generaal-majoor verliet hij den dienst. Nadat de overledene van 1894 tot 1903 te Haarlem ge woond had, toen hij kapitein was en leeraar van den cursus voor aspirant-officieren, ves tigde hij zich in 1912 definitief te dezer stede. Hij vond gele genheid nuttig werk te ver richten in besturen, o.a in de Vereeniging Weldadigheid naar Vermogen. „Het Witte Kruis" en het begrafenisfonds ..In 'iefde getrouw". De regeering heeft zijn verdiensten erkend door hem te benoemen tot Of ficier in de Orde van Oranje Nassau. Vrijdagmiddag om half twee "al zijn stoffelijk overschot op de Begraafplaats te Heemstede •vorden ter aarde besteld. DE HEER J. KUIPER OVERLEDEN. Alhier Is in den ouderdom van 70 jaar overleden de heer J Kuiper, oud-gezagvoerder van de Hollandsche Stoom- „ROBBEDOES" IN HET REMBRANDT-THEATER. Gezien het groote succes, dat Cremer" oogstte tijdens de Kerstdagen met „Betje regeert" heeft de directie van het Rem brandt-Theater. Sn overleg met «»7-epior" besloten met de a.s. Paaschdagen eenige matinée's te geven van ..Robbedoes", een vroolijk spel voor jong en oud door Chris van Bommel-Kouw en Henk Bakker, onder regie en medewekino van den auteur „INTER NOS" GEEFT EEN UITVOERING VAN „PRINS LENTE". Het kinderkoor ..Inter Nos" onder leiding van Jan Booda, zal Woensdag 4 April in de Gem Concertzaal een Lente- coneert geven. Uitgevoerd zul len worden o.a. de Cantate ..Prins Lente". Soliste is Corr? Bijster.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1