Haarlemsche Courant Gotenhafen en Danzig opgegeven. Levensmiddelen Roode Kruis 290* Jaarjï.. No. 76 Bureaux. Gioote Houtstraat M Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapleln SI. Umulden, Kennemerlaan 1S4 Nieuwsblad voor Noord-Holland Zaterdag* SI Maart 1941» Uiig.. GraJ Bedrgven Dairnate, Haarlem. Abonnementen: pex week 28 ct„ per mnd. 1,15, per kwartaal 3.42, fr, p. posl 3.73. Los&e nummers 8 cent. (Garnizoen van Kiistrin biedt nog heldhaftigen tegenstand. In het Duitsche weermachtbericht van Vrij dag werd o.a. medegedeeld, dat na hevige gevechten en nadat de havenwerken grondig vernield waren, Gotenhafen en Danzig door de Duitsche troepen werden opgegeven. Het garnizoen van Küstrin biedt nog sleede heldhaftigen tegenstand en vernietigde een Sovjet-Russische gevechtsgroep. Bij de ge vechten in Oost-Pruisen werden sedert 9 Februari 2237 vijandelijke tanks vernietigd. Omtrent den strijd aan den Neder-Rijn werd medegedeeld, dat omsingelingspogingen den Geallieerden werden verhinderd. In het ge bied tusschen Roer en Rijn bleef de situatie ongewijzigd. De Geallieerden wisten Stadtlohn te berei ken en maakten ook in de richting Gladbeck terreinwinst. Voorts drongen zij via Marburg in Noordelijke richting in Sauerland door Aan de Main wisten zij hun bruggenhoofd slechts in cnbeiangrijke mate uit te breiden. Het weermachtbericht van Donderdag meldde o.a.: Aan den Neder-Rijn zijn de Engelschen en Amerikanen er pas na een zesdaagsehe krachtsinspanning en het neerlaten van twee luchtlandingsdivisies achter ons front in ge slaagd hun bruggenhoofd uit te breiden tot Bocholt, Borken en Dorsten en binnen te dringen in Hamborn Zware gevechten tegen den vijand, die zijn aanvallen aan het geheele front van Emmerik tot den Beneden-Ruhr voortzet, duren voort. Aan de Sieg en ten Noorden van het Hooge Westcrwald hebben onze troepen een naar het Zuiden gericht beveiligingsfront opge bouwd. Snelle vijandelijke formaties zijn ii smalle sectoren over Westzlar doorgedrongen tot in het gebied van Giessen-Marburg en uit een penetratie bij Hanau tot in de streek van Gruenberg in Hessen. In den rug van deze strijdkrachten handhaven onze steun punten aan de Lahn. in het gebied van den Taunus en aan de Beneden Main hun stel lingen tegen de opvolgende vijandelijke strijdkrachten. Onze troepen wierpen den vijand, die uit een plaatselijk bruggenhoofd over de Main bij Seligenstadt tol Alzenau was doorgedrongen, terug. De over Aschaffenburg tot in het gebied Gemünden- Hammelburg opgedrongen voorhoeden Landingspoging op het eiland Okinawa. Een honderdtal op de Marianen gestation- neerde Amerikaansche bommenwerpers van het type B 29. die in verschillende groepen vlogen, hebben diverse plaatsen in het Noor den van Kfoesjoe een uur lang aangevallen. Zij veroorzaakten schade. De resultaten van de afweer worden nog onderzocht. Dit is de eerste aanval, die door vliegtuigen van het type B 29 van de Marianen uit op het eiland Kioesjoe werd ondernomen, zoo wordt uit Tokio gemeld. .Tapansche luchtstrijdkrachten en troepen te land hebben in hevige tegenaanvallen vijan delijke bovenwaterstrijdkrachten tot den strijd genoopt, die in de wateren der Zuide lijke eilanden waren verschenen, en hebben een kruiser en twee torpedojagers tot zinken gebracht, alsmede een anderen torpedojager zwaar beschadigd. Bij hun poging, een lan ding uit te voeren op het eiland Okinawa hebben de vijandelijke zeestrijdkrachten den geheelen Zuid-Westelijken sector va eiland aan voortdurende beschietingen en luchtaanvallen blootgesteld. Naha. op het hoofdeiland van de Okinawa-groep, werd door 710 vijandelijke toestellen aangevallen terwijl het Zuid-Westelijke deel van het eiland door 1120 machines werd bestookt. Ook Argentinië in den oorlog. De Britsche berichtendienst deelt mede, dat Argentinië den oorlog aan Duitschland en Japan heeft verklaard. Hierdoor heeft het laatste, tot dusver onzijdig gebleven Zuid- Amerikaansche land zich bij de overige oor logsverklaringen aangesloten. De Argentijn- sche regeering heeft bekend gemaakt dat Argentinië op de uitnoodiging van twintig Amerikaansche republieken is ingegaan beeft besloten het slotverdrag van de confe rentie van Mexico-City te onderteekenen Sovjet.UnieTurkije. Uit Londen komt een bericht van United Press, aangehaald uit den Observer, dat de Sovjet-Unie waarschijnlijk binnenkort aan Turkije voorstellen inzake het sluiten van een nieuw pact tussche* de beide lenden wil voorleggen. Sovjet-vloot wordt uitgebreid. De Britsche regeering heeft besloten het bekende Britsche slagschip Royal Sovereign, hetwelk 29.000 ton meet, volgens de pacht- en leenregeling ter beschikking van de marine der Sovjet-Unie te 6tellen. Bovendien heeft Sovjet-Rusland eenige andere vaartuigen, waarbij onderzeebooten, van Engeland ont vangen. Verder wordt gemeld, dat de Vereenigde Staten aan de Sovjet-Unie den kruiser „Mil waukee" hebben overgedragen. Militair verdrag. de vierde Amerikaansche tankdivisie werden dooi tegenaanvallen vernietigd De bij Aschaf fenburg ontstane frontlacune werd weer ge sloten. In het Noorden van het Odenwald nam de vijand Michelstadt en aan de Berg- strasse naar het Zuiden oprukkend. Wein- heim. Oostelijk van Mannheim werd bij vij andelijke aanvallen slechts weinig terrein gewonnen. Britsche verklaring over bombardement van Den Haag- in antwoord op een verzoek om ophelde ring van het Nederlandsche regeeringscomité te Londen betreffende het bombardement op Den Haag op 3 Maart J.I., heeft de Britsche regeering, volgens Radio Oranje, de volgende verklaring afgelegd s,In den morgen van den 3en Maart hebben vliegtuigen van de 2e tactische luchtmacht de R.A.F. een aanval gedaan op racket doelen in Den Haag. De bommen zijn ver van het doel terecht gekomen en dientenge volge is een groot aantal slachtoffers geval len onder de burgerbevolking en werd groote schade aangericht in woonwijken Terstond nadat men zich rekenschap had gegeven van hetgeen was gebeurd, werd een onderzoek gelast om de oorzaak van deze betreurens waardige ramp vast te stellen. Uit een voor- loopig rapport is gebleken, dat het ongeluk is toe te schrijven aan een foutieve uitvoe ring. Een nauwgezet onderzoek is nog gaande en disciplinaire maatregelen zullen worden genomen tegen allen die rullen blijken schuld te hebben gehad." Finlands nieuwe Rijksdag. Dagens Nyheter meldt uit Helsinki, dat de tegenwoordige Finsche Rijksdag 4 April zijn zittingsperiode zal beëindigen. De nieuwe Rijksdag zal 6 April bijeenkomen. Diplomatieke mutatie. Volgens Exchange is de Sovjet-Russische gezant te Sofia teruggeroepen en heeft deze Bulgarije intusschen reeds verlaten. Het is nog niet bekend wae zijn opvolger zal zijn. Naar Washington. Generaal Franco heeft besloten den Spaan- schen militairen criticus en publicist Manuel Aznar tot gezant eerste klasse te Washington te benoemen. De klok een uur vooruit. We herinneren onze lezers er aan. dat op 2 April om 2 uur de zomertijd wordt ingevoerd. Voor dat men 2ich Zondagavond ter- ruste begeeft, moet men de klok een uur vooruit zetten. NIEUWE DISTRIBUTIEBONNEN Brood. Bon A. en B. 342 en A en B. ieder 4 rantsoenen brood. Vleesch. A en B 344. 1«4 rantsoen vleesch. Aardappelen. Voor de week van 8 tot 15 April zijn de bonnen A en B 345 aangewezen voor het koopen van 1 kg aardappelen bonnen moeten voor Woensdag 4 April wor den ingeleverd, behalve de deelnemers aan de Centrale Keuken, die ze afgeven bij het koo pen van maaltijdkaarten. Kindermeel. Bon B 368 moet voor 4 April worden ingeleverd er. dan kan Maandag d.a. gekocht worden 250 gram kindermeel, voe dingssuiker of 210 gram tarwebloem. Melk. Bon E 08, 10 liter gestandaardiseerde melk: D. 06 5 liter gestandaardiseerde melk: C 03. 200 gram walspoeder. Reeds aangewezen bonnen: 45 van de tabaks- kaart. 45 gr scheerzeep: A en B 390 (aard appelen); A en B 391 (groenten): A en B 392 (suikerbieten); A en B 393 (100 gr. kaas) kun nen alsnog tot en met Zaterdag as. wórden ingeleverd. Op bon B.365 voor rundvet kan I April af worden geleverd. Het melkrantsoen. Ter voorkoming van mieverstand deelen mede, dat in de komende veertien dagen op bon E.08 (kinderen, geboren in 1944 en 1945) tien litgr gestandaardiseerde melk en op bon D.06 (kinderen geboren in 1941. '42 en vijf liter gestandaardiseerde melk beschikbaar wordt gesteld. Bon C.03 is geldig verklaard het koopen van 200 gram walspoeder. De laatste bon is reeds geldig en de melkhan delaar kan tot verkoop overgaan. Voor de zuigelingen is het rantsoen dus het zelfde als in de afgeloopen veertien dagen. Kinderen tot en met drie jaar krijgen echter in plaats van taptemelk vijf liter gestandaar diseerde melk. Bovendien is voor kinderen van vier tot dertien jaar (die in het bezit zijn van een inlegvel met letter C) walspoeder beschikbaar gesteld. Het geheel beteekent dus een verbetering der melkpositie. ALS HET BREEKIJZER WORDT GEHANTEERD. Bij een inbraak in de Zonnebloemstraat hebben onbekenden een aantal meubelen en huishoudelijke artikelen medegenomen, daders wisten onopgemerkt met hun buit te ontkomen. KAAS UIT EEK PAKHUIS GESTOLEN. Na een spiegelruit van drie bij vier meter v leid te hebben, heeft men des morgens in vroegte negen Goudsche kazen tezamen wegend 50 kg. gestolen uit de etalage var, een kaashan delaar. gevestigd ln de Generaal Cronjéstraat. FAILLISSEMENTEN De Haarlemscne Rechtbank heeft Dinsdag in aat van faillissement verklaard: L. F. Luvken. vertegenwoordiger, wonende Velser- straat 16 twart, Haarlem. Curator: Mr. F. van der Goot te Haarlem en de nalatenschap van S. Bousema, laatstelijk gewoond hebber.de te Over- veen, gemeente Bloemendaal. Oranje Nassau- Saan no. 28, Curator: Mr. C. Blankevoort ie Haarlem. Rechter-Commissaris in beide faillissementen >r. J. H. P. E. Mijnssen te Haarlem. Koopbonnenvierde uitreiking. „Bestelbonnen" vijfde ui-reiking. Dezer dagen heeft het publiek in Haarlem, Heemslede, Bloemendaal, Bennebroek en Zand voort de bonnen A. 368. D. 505 en E. 505 ingeleverd voor het verkrijgen van levens middelen van het Zweedsche Roode Kruis. De artikelen zullen op Woensdag 4. Donder dag 5 en Vrijdag April bij denzelfden win kelier afgehaald kunnen worden op een uur, aangegeven in de etalages. Bij het haien der levensmiddelen moet wor den meegebracht het ontvangstbewijs, bene ens de bonnen A. 307 voor 400 gram wit brood. D 504 (inlegvel) voor 250 gram grutters waren en 250 gram melkpoeder. E. 504 (inlegvel) voor 500 gram grutters- aren en 500 gram melkpoeder. Deze goederen zijn gratis beschikbaar ge steld door het Zweedsche Roode Kruis en zullen eveneens gratis aan het publiek wor den verstrekt. In de gemeenten Veisen en Beverwijk wor den deze goederen ook uitgereikt. Dezelfde koopbonnen moeten worden ingeleverd op dagen welke ter plaatse bekend worden ge maakt. „Bestelbonnen" vijfde uitreiking. Gelijktijdig met het uitreiken van de levens middelen op 4, 5 en 6 April zal het publiek uit Haarlem, Heemstede. Bennebroek, Bloe mendaal en Zandvoort in de gelegenheid wor den gesteld de bestelbonnen in te leveren voor de vijfde uitdeeling van Roode Kruis- goederen, afkomstig uit Zwitserland. Afge geven moeten worden de bonnen: A. 398, B. 398 (beide derde nood- kaart) en C. 503 (inlegvel). De winkeliers zullen in de etalages bekend maken, wan neer de goederen afgehaald kunnen worden Binnenkort zal worden bekend gemaakt, waarop deze bonnen recht geven en welke .koopbonnen" moeten worden ingeleverd. In de distrlh'i'.iekringen Veisen, Beverwijk en Hfllegom zijn deze bonnen ook geldig: bijzonderheden over de inlevering worden plaatselijk bekend gemaakt. Blijkens Aften Tidningen heeft het te Mos- Op Maandag (2e Pdaschddg) lal kou verschijnende orgaan Prawda medege- «iceid, dat de Sovjet-Unie en Tsjecho-Siova- nummer van de Haailemsche kjje een militair verdrag zullen «luiten. j CoUfant Verschijnen. Levert de bonnen op tijd in. Het komt herhaaldelijk voor, dat het pu bliek bij de winkeliers nog z.g bestelbonnen voor Roode Kruis-levensmiddelen inlevert op een tijdstip, dat de termijn daarvoor reeds verstreken is. Tot dusverre konden deze laat komers nog geholpen worden, hoewel zij door hun nalatigheid veel last veroorzaakten. Naar wij thans vernemen, kan voortaan degene, die de bonnen te laat inlevert, geen aanspraak meer maken op de daarop be schikbaar gestelde artikelen. Ook blijkt het den laatsten tijd meer en meer voor te komen. dat men de ..koop bonnen" voor de Roode Kruisgaven verliest. In het vervolg zal deze onachtzaamheid even eens tot gevolg hebben, dat men geen levens middelen meer ontvangt. Groentedistributie. Het verdeelkantoor t groenten frul Teraardebestelling W. 1. Korte. Dezer dagen overleed in den ouderdom van 77 jaar de heer W. J. Korte, die meer dan vijf tig jaar werkzaam is geweest bij den Wijnhandel Verkruijsen en De Lange, waarvar. gerui- men tijd als procuratiehouder. In het vereenigingsleven was de overledene een trouw lid en van „Haarlems Zanggenot" en tot voor enkele jaren van de tooneelvereeniging „Jacob van Lennep" een ijverig secretaris Ook heeft hg bij de oprichting van het Doopsgezind Zangkoor zijn krachten gegeven en ver der vervulde hij destijds een functie in de afdeeling Haar lem van de Volkswcerbaa*- heidsvereeniging „Voor Vader land en Koning". Bij de teraardebestelling, welke Donderdagmiddag op de algemeene begraafplaats aan de Kleverlaan geschiedde heeft de heer W. G. ten Houte de Lange, namens den Wijnhan del Verkruijsen en De Lange het licht gesteld hetgeen de overledene in de lange reeks jaren voor de zaak heeft gedaan. De heer R. M. van der Hart vertolkte de gevoelens van dankbaarheid als oud- 'oorzitter van de Liedertafel Haarlems Zanggenot", daar bij in herinnering brengend, hetgeen de overledene gedu rende bijna vijf-en-vijftig jaar heeft verricht. De heer Korte was een uitnemend secretaris, hetgeen o.a. tot uiting kwam bij het organiseeren van wed strijden, doch hij gaf ook zijn krachten elders in den lande, toen er triomfen gevierd wer den. Als binnenkort de lieder tafel weer in actie komt. zal men met dankbaarheid zijn werk blijven gedenken. Deze toespraken werden in de aula van het mausoleum gehouden de teraardebestelling sprak cis. J. M. Leendertz. pre dikant bij de Doopsgezinde ge meente een afscheidswoord en richtte zich met woorden van bemoediging tot de nabestaan den. Nadat de predikant gebe den had. dankte een zoon voor de blijken van deelneming On der hen. die zich rond de groeve hadden geschaard, was de heer Jac. van Maris, oud voorzitter van de tooneelver eeniging ..Jacob van Lennep". Tien Jubilarissen bi] de P«*ter?jen. Op 1 Aprii zijn er bij de Pos terijen te Haarlem tien zilve ren jubilarissen, n.l. de assis tenten C .7. Stoute en H. Hoe- en6, de bestellers D van Duynen. A. S. Houtkamp M. Kemps, P Terstal en E. F. J. van Blokland, de bestel lers-chauffeur H. T BeRker en B D. Nouman en de voorsor teerder J Nooteboom. Jubileum M. Vlaming. Op 1 April zal het een kwart eeuw geleden zijn. dat de heer Vlaming, inspecteur van het Waterbedrijf van Haarlem op het pompstation te Over een. in dienst der gemeente Haarlem trad Voor het examen „Aanteeke- te Haarlem is begonnen met de distributie ning Kraamverpleging" slaag- van spinazie, andijvie en raapstelen. Er wordt - - - voor elke groentebon 374. welke bij den groentehandelaar is ingeleverd. 250 gram be schikbaar gesteld. De bevoorrading is reeds begonnen, zoodat de consumenten zich er regelmatig van moe ten overtuigen, of hun leverancier reeds aan de beurt is geweest, daar het bewaren van versche groenten niet mogelijk is. Aardappelbon 345 reeds geldig. Indien de voorraad van den kleinhandelaar het toelaat, dan kan hij reeds overgaan tot het afleveren van aardappelen op de bonnen 3. 390, alsmede op den bon 345 Deel nemers aan de Centrale keuken leveren bon 345 in bij het koopen van deelnemerskaarten. GEEN RANTSOENBONNEN MEER VOOR ZEEP. ENZ. In verband met het stopzetten van de pro ductie van eenheidstoiletzeep, eenheidszeep, waschpoeder en zeepvervangende wasehmld- delen, zullen de distributiekringen in Noord- Holland. Zuid-Holland en Utrecht geen rant soenbonnen van deze artikelen meer uitrei ken aan kappers, medische studenten, werk zaam in de anatomie, vroedvrouwen, verlos kundigen. gediplomeerde bakers, enz., wijk verpleegsters, personen werkzaam in de ge- ees- en verbandmiddelen-industrie, enz. praktiseerende artsen, tandartsen, tandheel- mdigen en veeartsen. Eveneens zullen geen toewijzingen voor deze artikelen meer vror- tiee verstrekt sas instellingen. den in het Diaconessenhuis Haarlem de zusters: N. Bak. W. S. Beernink. J. Buizer, A J. Gevers, H. H. Harmsen. J W. van den Herik, G. T van het Hoge, W Hogenes. A. Loor- bach, H. Pot. M Riemersma, E. v. d. Roest C. Sodenkamp, L. L. Ton. J Veeter en E M. van Wijlen. Herhaaldelijk werd door be zoeksters der R.K. Kerk aan de Nieuwe Groenmarkt te Haarlem geconstateerd, dat haar tasschen tijdens de gods dienstoefeningen waren ont vreemd. Het onderzoek heeft thans geleid tot de arrestatie van de 55-jarige dievegge J. B. Zij legde een bekentenis af, waaruit is gebleken, dat door haar op verschillende data telkens tasschen inhou dende geld en levensmiddelen werden weggenomen. DIEFSTAL OPGEHELDERD. Terzake het stelen van ee» gouden damesring heeft de po litie de 40-jarige A.D. te Haar lem aangehouden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1