Haarlemsche Courant Gevechten tusschen Enschedé en Neder-Rijn. Levensmiddelen Roode Kruis 290e No. 71 Bureaux: Groote Houtstraat N Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendopleln SL IJmulden, Kemiemerlaan 154. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Dbttdftff April 1945 01 tg.: Gral. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 20 ct., per mnd. 1,15, per kwartaal 3,43, fr. p. post 3.73. Losse nummers cent. Hoofdredacteur: T. c. Derks. K 1297 Het Duitsche weermachttoericht van Maan dag meldde o.a.: Ten Zuid-Westen van het Plattenmeer en ten Zuid-Westen van Steinemanger hebben de Duitsche formaties hevige aanvallen der Bolsjewisten afgeslagen. In het dal van de Boven-Raab hebben de Sovjet-Russen ter rein kunnen winnen tot aan Surau. Ten Noor den van den Donau bieden de Duitsche troe pen verbitterden tegenstand tegen de uit het Noord-Westen opdringende Sovjets. In Op per-Silezië wordt hevig gevochten in den sector tusschen Schwarzwasser en Jagemdorf. HAARLEMSCHE RECHTBANK UITSPRAKEN. Veertien dagen geleden hadden zich voor de Haarlemsche Rechtbank twee marechaus- see's uit Assendelft te verantwoorden, wegens heling. Zij hadden in Zaandijk een nachtwa ker van een fabriek ontmoet, toen een on derzoek naar diefstal van suiker ingesteld moest worden. Later vroeg één der politie mannen, of de nachtwaker met aan enkele kilogrammen cacaoboter kon komen, daar zij een fietsband wilden hebben en die in ruil voor de boter konden krijgen. De nachtwaker werkte mee aan diefstal van eenige balen cacaoboter en de politie zorgde voor vervoer. Ieder ontving hiervoor een bedrag van 4500. De politiemannen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden en de nachtwaker tot een gevangenisstraf van acht maanden. De Amsterdamsche slager D. J., die zijn medewerking had verleend, dat twee zijner etadgenooten in November van het vorig jaar een roofoverval pleegden in Badhoevedotp," werd wegens medeplichtigheid aan een poging tot afpersing, veroordeeld tot een gevangenis straf van twee jaar. De rechtbank veroordeelde A. F. D uit Velsen en P- van E. uit Amsterdam, die in het begin van dit jaar in Velsen een aantal dief stallen en inbraken hebben gepleegd, waarbij zij aardappelen, meel en een fiets uit schuren stalen, tot een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden. De dertigjarige J. P.. die veie diefstallen in Beverwijk pleegde, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden en M. G.. die hem bij enkele inbraken behulpzaam is geweest, zes maanden. De acht-en-dertigjarige visscher W. P. uit Zandvoort en de twee-en-twintigjarige auto monteur D. K. uit Zandvoort, tijdelijk wo nende in Heemstede, hadden op 4 Februari afgesproken een bezoek te brengen aan een villa in Heemstede, om wat aardappelen te stelen. K. had een zak meegenomen en de ander een breekijzer. In hun poging slaagden zij niet, doch meer succes hadden zij elders, waar zij eenige konijnen, zeven kippen, een haan en twee geiten stalen. Later kwam de recherche het tweetal op het spoor en toen bleek, dat zij in de maand Januari o.a. een ongewenscht bezoek hadden gébracht aan een kruidenierswinkel en een bakkerij in dezelfde gemeente. Donderdag hadden zij zich voor de rechtbank te verantwoorden; de diefstal van het pluimvee en de geiten was hun ten laste gelegd. De officier van justitie wilde rekening hou den met den gezondheidstoestand van K. en eischte tegen hem een gevangenisstraf van zes maanden, met toepassing van de gratie-clau sule en daar P. reeds vijf veroordeelingen achter den rug heeft, was zijn eisch zes maanden. TWEEMAAL IN EEN PAKHUIS INGEBROKEN. Eenige jongens, die door de omstandigheden uit een opvoedingsgesticht ontslagen waren vertoefden weer in Haarlem, doch ze konden zich niet staande houden. In gezelschap een ander gingen vier jongens van 17. 18 en 19 jaar op 3 Februari naar een pakhuis aan den Burgwal, waar zij een hoeveelheid bleek, poeder en soda stalen Later keerden zij terug ©m de voorraad anthraciet mee te nemen, welke zij verkochten en van het geld kochten zij levensmiddelen. De recherche hield het viertal aan en wegens diefstal stonden zij" terecht. Tegen drie jongens van achttien jaar en ouder, die zich in een openbare terechtzit ting hadden te verantwoorden, eischte de officier van justitie een gevangenisstraf van acht maanden. Van de zijde der verdediging werd herinnerd aan de moeilijke omstandig heden der jeugd in dezen tijd en verzocht werd eenige maatregelen in het belang der jongemannen te treffen. DIEFSTAL OP HET BULLENHOFJE. Op 12 Augustus van het vorig jaar hebben de 25-jarige K. van V., G. P. en J. H. een bezoek gebracht aan een pakhuis op het Bul- lenhofje nabij de Zomervaart; de buit be stond uit eenige autobanden. Bij een tweede bezoek werd een motor gestolen, doch toen die vervoerd werd, passeerde een politieman, die Van V. aanhield en den motor in beslag nam Wegens diefstal stond Van V. terecht, tegen wien de officier van Justitie een ge vangenisstraf van vijf maanden eischte. De an<1eren hadden zjch voor andere dief stallen te verantwoorden en tegen hen luidde e eisch een gevangenisstraf van zes maan- Het garnizoen van Breslau heeft opnieuw krachtige aanvallen der Sovjet-Russen, on dersteund door tanks en slagvlieigtuigen afge slagen. De druk der Sovjet-troepen in de Danziger- bocht duurt met onverminderde hevigheid voort. De tegenstander kon echter slechts ge ringe terreinwinst behalen. De Duitsche for maties vernietigden hier negen-en-dertig vijandelijke tanks. Ten Noord-Westen van Döbiin zijn de aanvallen der Bolsjewisten ge strand op den vastberaden tegenstand der Duitsche troepen. In het Westen- In het Westen duren de afweergevechten in het Nederlandsche grensgebied tusschen Ne der-Rijn en Enschedé voort. Ook bij Münster en Burgsteinfurt handhaven de Duitsche troe pen 2ich tegen de sterke aanvallen der Ge allieerden, die ten Oosten en ten Zuid-Oosten en aan den rand van het Teutoburgerwald tot staan werden gebracht, evenals ter weers zijden van Bielefeld. De Geallieerden wisten het gebied tusschen Lippstadt en Soest te bereiken. Aan den Noordelijken rand van het industrie gebied woeden gevechten bij Recklinghausen. Aan den Beneden- en den Midden-Sieg werd de opmarsch van den tegenstander ver hinderd, evenals in het Rothaargebergte. Een ver in den rug van den tegenstander achtergebleven formatie van de Waffen-SS en de Fahnenjunkerschule heeft in drie dagen tijda den vijand uiterst zware verliezen toe gebracht en acht-en-dertig tanks en gepant serde voertuigen vernietigd of buitgemaakt en eenige honderden Amerikanen krijgsge vangen gemaakt, waaronder een aantal offi- Bij Kassei mislukten de aanvallen der Ge allieerden, waarbij de tegenstander zware verliezen aan tanks werden toegebracht. De vijandelijke druk ten Noorden van Rohn hield aan. De tegenstander wist hier een penetratie te vormen tot Bruchsau. In den Spessart en aan de Tauber duren de verbitterde afweergevechten voort. De Duitsche luchtmacht deed met goede uit werking aanvallen op de ravitailleeringsco- lonnes der Geallieerden. In de Westelijke Alpen wist de vijand na zeven aanvallen een steunpunt aan der. Klei- ;n Si. Bernhard te veroveren. In Midden-Italië zijn ten Zuiden van Bo logna verkenningsaanvallen der Geallieerden mislukt. In Kroatië is ook in het gebied van Bihap een gevechtspauze ingetreden. Amerikaansche bommenwerpers deden aan vallen op plaatsen in Zuid-Oost-Duitschland. Er ontstonden verliezen aan menschenlevens. Vooral werd schade aangericht in Marburg aan de Drau. mevrouw M. r. robbers—ten oever d overleden. „Kobbedoes ove;lc<l,;" Mevrouw M. R Serie voorstellingen in het fïunprsfen Opvnr ei 1nnn lenen rooi.- Rembrandt theater. RobbersTen Oever, die een lange reeks van jaren penningmeesteres van de afdeeling Haarlem en omstreken van het Centraal Ge nootschap voor Kinderherstellings- en Va- cantiekolonies is geweest. Reeds m 1912 werd zij tot penningmeesteres benoemd Ze heeft haar functie steeds met groote accuratesse en met veel toewijding in het belang der kinde ren vervuld. Mevrouw Robbers—T^n Oever heeft destijds ook deel uitgemaakt van het bestuur der afdeeling Haarlem van de Ned Vereeniging van Huisvrouwen. J3MUIDEN CLANDESTIENE SLACHTERS IN ARREST. De VeLser politie heeft den 41-jarigen J. B. en den 47-jarigen J. f., beiden te Santpoort, gearresteerd wegens het frauduleus slachten van een paard en het in den handel brengen van het vleesch. HAARLEMMER GEVERBALISEERD. Wegens het onbevoegd vervoeren van groen ten is de 45-jarige Haarlemmer G. v. B. door de Velser politie geverbaliseerd. DURE SIGARETTEN. De 40-jarige J. M. J. te IJmuiden-Oost maakte zich bij den verkoop van zelfvervaar digde sigaretten aan prijsopdrijving schuldig. Er i6 proces-verhaal tegen hem opgemaakt GEVONDEN VOORWERPEN. Gedurende het tijdvak van 23 tot 30 Maart werden er in de gemeente Velsen een sleutel bos, een vulpen, een beursje met inhoud en een want gevonden. Aan het Hoofdbureau van Politie, Tiberiusplein te IJmuiden-Oost wor den zooals gewoonlijk iederen werkdag van elf tot twaalf en van vier tot vijf uur met uit zondering van Zaterdagmiddag nadere inlich tingen over deze voorwerpen verstrekt. HEEMSTEDE INBREKERS AANGEHOUDEN. Proces-verbaal is opgemaakt tegen den 52-jarigén A. K.. die bekend heeft zich schul dig gemaakt te hebben aan inbraak in een illa aan de Heemsteedsche Dreef. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: H. Kroes er. W A. Lucieer; A. C. Biesot en W. Smit; E. T Pannetcoe*. en J. C. Kann. Getrouwd: D W. v. Bemmel en C. Kopjes Nieman: F. O. Sillem en W. M. v. Rijswijk. Bevallen: S. W. KooijKoppeiman, d.; A M. r/i. NooijLindeman, z.; A. M. J Rotteveel Suijskens, z; Ch. E. W. v. d. WeidenWillen- borg, z. Overleden: W. v. Leeuwen, 81 j., wedn.; Jac. Verhoeven, 43 j., geh. De heer W. Bakker en zijn naamgenoot, de heer Henk. Bakker hebben er voor gezorgc| dat dc- Haarlemmers tijdens dtf Paaschdagen gelegenheid had den „uit" te gaan en wel door een bezoek te brengen aan het Rembrandt-theater, waar een v rooi ijk spel ten tooneele werd gebracht In de komende mid dagen zullen nog eenige voor stellingen gegeven worden, waardoor nog meer stadgenoo- ten genoegelijke oogenblikken kunnen beleven met de avon turen van „Robbedoes", wier belevenissen mevrouw Chris v. BommelKouw en Henk Bak ker in enkele tooneelstukken hebben bewerkt. In dit blad hebben we reeds eer.ige malen geschreven over het stuk, dat bij het dilettantentooneel zeer in trek is en ook over voor stellingen, welke de Letterlie vende vereeniging ,.J. J. Cre- mer" hiervan heeft gegeven. De leden van deze vereeniging treden in het Rembrandt-thea ter voor het voetlicht en met succes. Zij geven een vlotte vertooning en oogstten in d< eerste dagen daarmee grooten bijval. Cremer", welke reeds een goeden klank heeft onder de Haarlemmers, door de wijze, waarop de vereeniging een groot aantal jaren het ama- teurtooneel te de2er stede dient, komt door deze serie voorstellingen evenals door di« van „Betje regeert" tijdens de Kerstvacantie in het middel punt der belangstelling te staan en mogelijk zullen de medewerkenden er in geslaagd zijn propaganda te maken voor het tooneel onder dat deel van het publiek, dat gewoonlijk niet in den schouwburg komt. In dat geval kan dan van een dubbel succes gesproken wor den Koopbonnen99 vierde uitreiking „Bestelbonnen" vijfde uitreiking. Dezer dagen heeft het publiek In Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek Zandvoort de bonnen A. 368, D. 505 en E. 505 ingeleverd voor het verkrijgen van levens middelen van het Zweedsche Roode Kruis. De artikelen zullen op Woensdag 4. Donder dag 5 en Vrijdag 6 April bij denzelfden win kelier afgehaald kunnen worden op een uur, aangegeven in de etalages. Bij het halen der levensmiddelen moet wor den meegebracht het ontvangstbewijs, bene- ïns de bonnen A. 367 voor 400 gram wit brood. D 504 (inlegvel) voor 250 gram grutters waren en 250 gram melkpoeder. E. 504 (inlegvel) voor 500 gram grutters waren en 500 gram melkpoeder. Deze goederen zijn gratis beschikbaar ge steld door het Zweedsche Roode Kruis en zullen eveneens gratis aan het publiek wor- *ïn verstrekt. In de gemeenten Velsen en Beverwijk wor den deze goederen ook uitgereikt. Dezelfde koopbonnen moeten worden ingeleverd op dagen welke ter plaatse bekend worden ge maakt. „Bestelbonnen" v|jfde uitreiking. Gelijktijdig met het uitreiken van de levens middelen op 4, 5 en 6 April zal het publiek uit Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Bloe mendaal en Zandvoort in de gelegenheid wor den gesteld, de bestelbonnen in te leveren voor de vijfde uitdeeling van Roode Kruis- goederen, afkomstig uit Zwitserland. Afge geven moeten worden de bonnen: A. 398, B. 398 (beide derde nood- kaart) en C. 503 (inlegvel). De winkeliers zullen in de etalages bekend maken, wan neer de goederen afgehaald kunnen worden Binnenkort zal worden békend gemaakt, waarop deze bonnen recht geven en welke .koopbonnen" moeten worden ingeleverd. In de distributiekringen Velsen, Beverwijk Hillegom zijn deze bonnen ook geldig; bijzonderheden over de inlevering worden plaatselijk bekend gemaakt Levert de bonnen op tijd in. Het komt herhaaldelijk voor, dat het pu bliek bij de winkeliers nog z.g. bestelbonnen voor Roode Kruis-levensmiddelen inlevert op een tijdstip, dat de termijn daarvoor reeds verstreken is. Tot dusverre konden deze laat komers nog geholpen worden, hoewel zij door hun nalatigheid veel last veroorzaakten Naar wij thans vernemen, kan voortaan degene, die de bonnen te laat inlevert, geen aanspraak meer maken op de daarop be schikbaar gestelde artikelen. Ook blijkt het den laatsten tijd meer en meer voor te komen, dat men de „koop bonnen" voor de Roode Kruisgaven verliest. In het vervolg zal deze onachtzaamheid even eens tot gevolg hebben, dat men geen levens middelen meer ontvangt. Het melkrantsoen. Ter voorkoming van misverstand deelen we mede, dat in de komende veertien dagen op bon E.08 (kinderen, geboren in 1944 en 1945) tien liter gestandaardiseerde melk en op bon D.06 (kinderen geboren in 1941, '42 en '43) vijf liter gestandaardiseerde melk beschikbaar wordt gesteld. Bon C.03 is geldig verklaard voor het koopen van 200 gram walspoeder. De laatste bon is reeds geldig en de melkhan delaar kan tot verkoop overgaan. Voor de zuigelingen is het rantsoen dus het zelfde als in de afgeloopen veertien dagen. Kinderen tot en met drie jaar krijgen echter in plaats van taptemelk vijf liter gestandaar diseerde melk. Bovendien is voor kinderen van vier tot dertien jaar (die in het bezit zijn van een inlegvel met letter C) walspoeder beschikbaar gesteld. Het geheel beteekent dus een verbetering der melkpositie. GEEN RANTSOENBONNEN MEER VOOR ZEEP, ENZ. In verband met het stopzetten van de pro ductie van eenheidstoiletzeep, eenheidszeep, waschpoeder en zeepvervangende waschmid- delen, zullen de distributiekringen in Noord- Holland. Zuid-Holland en Utrecht geen rant soenbonnen van deze artikelen meer uitrei ken aan kappers, medische studenten, werk zaam in de anatomie, vroedvrouwen, verlos kundigen, gediplomeerde bakers, enz., wijk verpleegsters, personen werkzaam in de ge nees- en verbandmiddelen-industrie, enz praktiseerende artsen, tandartsen, tandheel kundigen en veeartsen. Eveneens zullen geen toewijzingen voor deze artikelen meer wor den verstrekt aan instel]; ln den ouderdom van ruim 74 jaar is te Groningen over leden de bekende rustende hoogleeraar aan de rijksuni versiteit aldaaft prof. dr. W. J. Aalders. Dr. Aalders wa6 o m voor zitter van het hoofdbestuui van de Ver. voor Chr. Volks onderwijs, lid van de alge- meene synode en de synodale commissie. Van zijn hand ver schenen o.a.: „Het land der belofte", Bijbelsch Kerkelijk Woordenboek, „De symboli sche en liturgische geschriften der Ned Herv. Kerk", „Van „godsdienst en leven", „De grond der zedelijkheid", „De nood van den tijd". Prof. Aal ders was lid van de Academie van Wetenschappen. HAARL. RECHTBANK HERDENKT MR. A. H. SEYLHOUWER. Voor de openbare strafzitting van de Haarlemsche rechtbank begon, wijdde de president, mr. E. J. W. Top eenige woorden aan de nagedachtenis van mr. A. H. Seijlhouwer. in leven rijksadvocaat, die 14 Maart te Amsterdam is overleden. Spr. gaf eerst eenige bijzonder heden over het leven van mr. Seijlhouwer. die acht jaar ge leden door het departement van financiën aangezocht werd om als advocaat op te treden. Na eenige aarzeling vatte hij die taak op, in die functie heeft de Haarlemsche rechtbank hem leeren kennen en waar- deeren door de wij2e, waarop hij werkte. Mr. Seijlhouwer had een eigen bureau inge richt, vanwaar hij de zaken regelde en met toewijding kweet hij zich van zijn arbeid. In de rechtzaal was hij crimi neel, doch daarnaast stond hij welwillend tegenover de ver dachten, wier belangen hij tevens behartigde. Hij was iemand, die in alle opzichten het recht heeft laten zegevie ren. Bij de rechtbank zal men zijn nagedachtenis in hooge eere houden Namens het parket sloot mr. W. M. Paardekooper Overman, officier van jxistitie, zich bij de woorden van den president aan en zeide voorts, dat de samen werking van aangenamen aard was. Mr. Seijlhouwer handelde de zaken vlot af en was niet stroef bij de behand^Jing He laas is hij op een te jeugdigen leeftijd heengegaan De recht bank zal hem missen en het parket zal hem met eere blij ven gedenken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1