2 e Jaargang. Woensdag 24 September 1884. No. 373. FEUILLETON. De fraai van tien Kodtletar. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS: Voor Haarlem per maand40 Cents. Franco door geheel het Rijk p. maand 55 Afzonderlijke Nommers 5 Verschijnt Dagelijks uitgenomen Zon- en algemeene Feestdagen. Brieven, gelden, advertentiën enz. franco te adresseeren aan liet Bureau, Kleine Houtstraat No. 9. Hoofdagenten voor het Buitenland: Compagnie Générale de Publicité Etrangere G. L. BA TJBE éj~ Co., J OH. F. J ONES, Sucr., Parijs, 31bis Faubourg Montmartre. ADVERTENTIËN: van 15 regels 25 Cent; iedere regel meer 5 cents. Groote letters naar Plaatsruimte. Advertentiën worden aangenomen tot 'smiddag 12 uur. MUSEUMS EN ANDERE BEZIENSWAARDIGHEDEN VAN HAARLEM. Rijksmnsewn van Schilderijen op het Paviljoen. Geopend op werkdagen van 10 tot 4 uur op Zon- en Feestdagen vau 12J- tot 4 uur. Kinderen beneden de 8 jaar hebben geen toegang, kinderen van 8 tot 12 jaar alleen onder golekle. Toegang vrij. Koloniaal museum op het Paviljoen. Ingang Dreefzijde 2e deur. Geopend dagelijks van 10 tot 4 uur. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Nedcrlnidsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid hebben op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschap, leden met 1 dame. Museum van kunstnijverheid op het Paviljoen. Ingang Dreefzijde lc denr. Geopend dagelijks van 10 tot 4 unr. Toegang 25 cents per persoon. Donateurs en leden der Nederlandschc Maatschappij ter bevordering van Nijverheid hebben^ op vertoon van diploma vrijen toegang, donateurs met gezelschap, leden met 1 dame. Bisschoppelijk museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsclie Bisdom, Kruisweg No. 59. Geopend dagelijks, uitgenomen Zaterdag, Zon- en Feestdagen, van 105 unr. Toegang 25 cents per persoon. Doorloopcnde toegangskaarten voor een geheel jaar 1 1 gulden. Museum der stad Haarlem op het Raadhuis. Geopend van 15 April tot 14 October alle werkdagen van 104 uur, van 15 October tot 14 April op die dagen van 103 unr tegen betaling van 25 cents per persoon, alleen op Zondagen kosteloos van 124 uur, de overige Christelijke feestdagen tegen betaling van 25 cents per persoon. Kinderen beneden de 8 jaren worden in bet geheel niet toegelaten; kinderen van S tot 14 jaren niet dan ouder behoorlijk geleide. - - 1 ,1""1u'J11—3 uur. Teglers bibliotheek. Geopend Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 1—4 uur. Stadsbibliotheek Prinsenhof. Geopend Donderdag van 23 uur. Toegang (denr Oudegroenmarkt) vrij. 124 Teglers museum in de Bamstraat. Geopend dagelijks uitgenomen Zaterdag, Zon- en Feestdagen Woensdag en Zaterdag van 24 uur. Orgel-bespeling in de Groote Kerk. Dinsdag van 12 Zij, die zich op dit blad vóór 1 Sept., of in 't begin der volgende maand abonneeren, ontvangen de num mers der Courant waarin bet begin van de feuilleton, «de Wraak van den Koddebeier», voorkomt gratis. De Administratie van Haa/rlends Dagblad heeft het voornemen opgevat om 5 December a. s. weder twee Premiën te verloten. Deze zullen zijnle premie, een keurige mahoniehouten tafel; 2de premie, een zestal keurige stoelen. Deze voorwerpen zullen in een nader aan te kondigen meubelma gazijn of op eene andere voor ieder zichtbare plaats worden tentoonge steld. Ieder, die zich abonneert, ont vangt een lot, henevens, zoolang de voorraad strekt, een exemplaar van een boeienden Roman cadeau. DE ADMINISTRATIE. ALGEMEEN OVERZICHT. Eene bekendmaking van den bur gemeester van Brussel zegt, dat het de plicht van ieder goed burger is, de schoolwet te gehoorzamen. Manifestatien op straat zouden ge vaarlijk zijn voor de openbare rust; zij zijn tot nader order verboden. De aanstaande gemeentelijke verkie zingen verschaffen de wettelijke wapenen om de wet, welke het on derwijs in gevaar brengt, te be strijden. De burgemeester doet een beroep op de burgers tot handhaving der orde, en zegt dat alle samenscho lingen, die de orde zouden kunnen Naar liet Fransch VAN XAVIER DE MONTÉPIN. OP HET SLOT DE VEZAY. 1. Zooeven was het tweede uur in den ochtend aangebroken. De donder j ratelde al sterker un sterker, het lichten nam in felheid en schelheid j toealtemaal voorboden van een j hevig onweder of beter gezegd, van j een waren donderstorm. Zware j zwarte wolken joegen in wilde vaart aan het uitspansel, omfloersten het j bleeke maanlicht, omsluierden de fonkelende sterren, terwijl een dikke, dichte duisternis over de oppervlakte der aarde lag uitgespreid. Bij tusschenpoozen omstraalde j verstoren, zullen worden uiteenge dreven. In geheel Brussel heerschte gis terenavond groote opgewondenheid. Er was een talrijke menigte op de been, die echter meer uit nieuws gierigen en wandelaars bestond; eenige troepen liepen zingende en schreeuwende door de stad, maar werden door de politie zonder veel moeite uiteengejaagd. Ernstige vecht partijen hadden niet plaats en de orde werd den geheelen avond ge handhaafd. Er is een besluit tot verbanning genomen tegen den di recteur van het dagblad National wegens daarin voortkomende heftige, republikeinsche artikelen. Uit Müncben wordt gemeld, dat het gerechtelijk onderzoek begonnen is tegen de socialistische afgevaar digden voor den Rijksdag, die ver leden jaar aan het congres te Kopen hagen hebben deelgenomen. De be schuldiging zou luiden: «geheime samenspanning en hoogverraad.» Er werden talrijke arrestatiën voorspeld; de arbeidersklassen waren in groote opgewondenheid. Een extra-nummer van de Thürin- ger Waldpost daarentegen meldt, dat het geheele proces eene verkie zingsmanoeuvre is. De leiders moe ten gedurende den v«rkiezingstrijd onschadelijk gemaakt worden. De verschuiving van den dag voor de verkiezingen staat daarmede in ver hand. Eene vergadering waarin v. Vollmar, een der afgevaardigden "die na het bezoeken van het Congres van Kopenhagen in hechtenis ge nomen werden, zou spreken, is ver boden, maar von Vollmar is nog niet weder gearresteerd. Don Manuel Silvela spreekt in de Fransche bladen het bericht van een helle bliksemflits zigzagsgewijs den duisteren hemel met een zee van wit en verblindend licht. Dan kon men het aloude en trotsche kas teel de Yezay ontwaren, welke groot- sche huizinge, op vorstelijken voet ingericht, door een park van twee honderd morgen uitgestrektheid werd omgeven. Beide waren in het schil derachtigste en heuvelachtigste ge deelte van het zoo rijke en schoone Touraine te vinden. Hierbinnen verzoeken wij den lezer ons te willen volgen in den nacht van den 20en September 1820. Zooals bereids gezegd is, het was twee uur. Een enkel venster van de veertien, die aan den hreeden ar- duinsteenen gevel prijkten, was nog verlicht, en wel het raam der bi bliotheekkamer. De flauwe licht- glimp, die door het venster straalde, werd elk 'oogenblik wijfelender en scheen in zeker opzicht slechts hij tusschenpoozen te glanzen. Dit werd zijne aanvraag om ontslag, als Spaansch gezant te Parijs, tegen. Hij voegt er bij, dat de reden, door den Gaulois opgegeven, als zou te geringe bezoldiging hem het voeren van zijn staat te Parijs bezwarend maken, te kleingeestig is, dan dat een man, bereid om zijn vaderland te dienen, er over kan denken. Zondag hadden in het dep. Py- renées-Orientales 6 cholera-sterfge- vallen plaats, te Toulouse 1. In Italië telde men Zondag 246 cholera-sterfgevallen, waarvan 7 te Spezzia en 161 te Napels. De brief van den Paus, aan den kardinaal-secretaris meldend, dat hij het vatikaan zou verlaten om de choleralijders te Rome te bezoeken, maakt te Rome eenigen indruk wanneer men er niet meende dat het choleragevaar te Rome thans geweken is, zou hij meer indruk gemaakt hebben. De Paus geeft ook het voornemen te kennen een uit gestrekt hospitaal in de nabuurschap van het vatikaan te stichten en een millioen lire beschikbaar te stellen voor maatregelen gedurende deze ziekte. De brief is van tien dagen gele den gedateerd; hij is openbaar ge maakt op den verjaardag van de inneming van Rome. De geheele stad was versierd met vlaggen en groen, en grafzerken van de soldaten die hij de Porte Pia gevallen zijn, waren met prachtige kransen om hangen. Het monument van Victor Emanuel in het Pantheon was rijk versierd, een stoet van twintig staat siekoetsen trok door de stad om giften voor de slachtoffers der cho lera te vragen. Te midden van deze demonstratie heeft de Paus met veel tact zijn veroorzaakt, doordien een man van hooge gestalte, die met snelle schre den in deze kamer op en neer liep, telkens het licht afsloot, wanneer hij tusschen de lamp en het venster voorbijging. Deze nachtelijke wandelaar was graaf Charles Henry Ludovic de Vezay, een edelman van den ouden stempel, toenmaals omstreeks veertig jaar oud; laug, tenger en met een hoogst deftig voorkomen. Op den naam van een schoon man mocht hij geenszins aanspraak maken, doch hij wist door een zeker iets, dat men niet kan beschrijven, voor zich in te nemen, zoodat de minst scherp zinnige blik terstond in hem den man der groote wereld opmerkte. Zijn haar, dat van nature golfde, omschaduwde een fier en hoog voor hoofd en was onberispelijk zwart. Groote lichtblauwe oogen, een lange aristokratische haviksneus vormden de kenmerkende hoofdtrekken van merkwaardig besluit doen bekend maken. In Spanje kwamen Zondag 9 cholerasterfgevallen voor, waarvan één te Gettefe, in de onmiddellijke nabijheid van Madrid. Zeer bepaald wordt verzekerd, dat generaal Wolseley per telegraaf den raad gezonden heeft, de twee naar Egypte gekommandeerde batail- lons infanterie nog niet af te zenden en voorloopig iedere inscheping van troepen uit Engeland naar Egypte te verschuiven. Men beweert dat tengevolge van gunstiger berichten uit Khartoem de expeditie naar den Nijl wordt ingekrompen en in eene soort van vliegend corps veranderd. Een telegram van denFranschen consul te Khartoem bevestigt het bericht, dat het beleg van Khar toem is opgeheven, en de omtrek van rebellen bevrijd. Het is betrek kelijk gemakkelijk, de stad van pro viand te voorzien. De Fransche con sul, door de hh. Stewart en Power vergezeld, was naar Dongola ver trokken. Naar men zegt, heeft Barrère bepaalde instructiën ontvangen om de intrekking van het schrijven van den Minister van Financiën aan de schuldkas te eischen. De Duitsche en Oostenrijksche vertegenwoordi gers hebben in last gekregen, tegen de schorsing der amortisatie met kracht te protesteeren. De laatste wenschte echter nadere instructiën van zijne regeering. De houding van Italië en van Rnsland is nog niet hekend, daar hunne vertegen woordigers nog zonder instructiën zijn. De Standard ontvangt een tele gram uit Caïro van 21 Sept. waar in om verschillende redenen sterke twijfel wordt geoperd omtrent de echtheid van de laatste dépêches van den Mudir van Dongola en de dépêches van Gordon in het alge meen. Wanneer het bericht waar mocht zijn, meent men dat de expeditie aanzienlijk ingekrompen zal worden. Haarlem, 23 September 1884. In eene vergadering van aandeel houders in den Nieuwen Schouw burg alhier, jl. Zaterdag gehouden, werd door dezen het plan opgevat hunne bezitting puhlieii te veilen. De eischen der politie en de afwij zende beschikking van den gemeen teraad om eene subsidie te verleenen zijn de aanleidende oorzaken tot bovengenoemd besluit geweest. De kas van den Schonwburg liet niet toe om het gebod der politie, tot sluiting, op te heffen. Bij het in de afgeloopen week gehouden notarieel examen is o. a. laagdde heer J. Koolhoven, alhier. Van 9 Juli tot 31 Aug. jl. zijn aan eenige standpijpen der duinwaterleiding alhier, in 't geheel gratis 41,900 emmers duinwater afgeleverd. Bij gelegenheid der le alge meene vergadering voor hare leden, op Zondag 21 Sept. 11., der letlerl. vereeniging «J. J. Cremer» alhier, viel het bestuur eene aangename verrassing ten deel. Door den heer G. J. v. d. Berg werd haar n.l. namens de kunstlievende leden der vereeniging een souvenir aangebo den, bestaande in een fraaie schil derij herinnerende aan de beide eer ste bekrooningen, welke den wer- een beenig, hooggekleurd gelaat, waaraan de vooruitstekende jukbeen deren dat Keltische t}7pe en voor name en eenigszins woeste voorko men gaven, zooals men zulks dik werf aantreft bij de bewoners van Batz, een vlekje in Bretagne. Op dit oogenblik was de graaf bleek. De heftige ontsteltenis zijner gelaatstrekken, zijn gefronste wenk brauwen boven een paar fonkelende oogen, de woeste uitdrukking om zijne lippen deden genoegzaam raden dat hij aan eene hevige ontroering ten prooi was. Bij wijlen zweefde een vluchtig en bijna onheilspellend glimlachje om zijnen mond. Zoo liep bij dan heen en weer in de uitgestrekte bibliotheekzaal, aan alle kanten door hooge en breede kasten omgeven, waarin werken uit alle tijdvakkeg, en in allerlei for maten lagen opgestapeld. Zijne klee ding was in volmaakte overeen stemming met zijn onvasten gang en zijne verwilderde gelaatsuitdruk king. Zij bestond uit een groen la- kensch jachtbuis, waarvan de knoo- pen met afbeeldingen van wolfs- en 7.wijnenkoppen waren versierd. On der dit buis kwam een gekreukt wit-piqué vest te voorschijn. Door de opening van dit laatste kon men een batisten hemd zien, waarvan de jabot, waarschijnlijk tengevolge van het wroeten eener krampachtig be wogen hand,op onderscheidene plaat sen gescheurd was. De graaf was ongedekt. Hij had geen das om en zijn hemdskraag viel achteloos op zijn jachtbuis ne der. Zijn Nanking broek omsloot een schoen, die ten halve verborgen werd door een slobkous van dezelfde stof als de pantalon. Plotseling bleef de graaf stilstaan, boog het hoofd en luisterde. Een bijna onhoorbaar ge luid dat zijn geoefend jagersoor evenwel opving, trok zijne aandacht. Het had den schijn alsof iemand

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1884 | | pagina 1