BE ÜRSB ERICHTEN. Zichzelf het leven benemen om anderen geldelijk verlies te be rokkenen, mag wel een exceptioneel iets worden genoemd. Een Engelsch kolonist in Brazilië, zoo verhaalt een Engelsch blad, had een Maleischen slaaf, die zich door vlijt en trouw steeds bijzonder onderscheidde. Hij schonk liem daarom van tijd tot tijd eenig geld, dat de slaat zorgvuldig bewaarde en, toen het tot een zeker bedrag was aangegroeid, besteden wilde om zichzelf vrij te koopen. De kolonist weigerde dit echter, daar hij den geschikten arbeider niet missen wilde. zonden. Vreezende voor de verwijten zijner ouders, ging hij op de rails van den spoorweg liggen en werd door den trein van Barnay over reden. Men vond zijn gruwelijk ver minkt lijk. Op Maandag 27 October zal, zooals men weet, sir Mozes Mon- tefiore, de bekende, wegens zijn ka rakter en zijne philanthropische werkzaamheid hooggeachte Israëliet, den ouderdom van honderd jaren bereikt hebben. Maandag 11. werd te Ramsgate, waar hij verblijf houdt, eene bijeenkomst gehouden om te overleggen, op welke wijze die da. francs verschil in Augustus 1883); in September bedroeg het verschil nog 521,872 francs; in de eerste we«k van October nog was het verschil 89,362 francs hooger dan in 1884. In de werklieden-voorstad La Croix-Rousseis ook eene spaarbank; daar heeft in de eerste week van October het terughalen 1205 francs meer bedragen dan de inbreng, maar ook hier hadden de vorige maanden een groot saldo gelaten. Faillissementen zijner niet meer dan anders; in de zijde-industrie geen enkel. Van de 50,000 francs, beschikbaar gesteld tot leniging van tijeu Sumatra aan de markt worden gebracht. I Fine Bengal. Rijst. Ongopeldo. Afgedaan 365 b. Java j Good Bengal. Tafel- en 2500 b. Java Rijst. Gepelde soorten Goodfair Bengal onveranderd. Vrachten Krenten flauvr. Prima gezonde 24 24'', 26'/, 22' 21»/, Tarwe op levering f 1,— hooger, Nov. f 203. Noteering van dc Commissie voor den Te Birmingham beeft bet Vrij-1 het waardigst zou gevierd worden.den nood, en die in eene crisis van dag anderhalf uur lang-gesneeuwd. Elders iü bet noordei; van Engeland bedekte sneeuw eenige duimen dik het land. In de Nordcleulsche Zeitung wordt gewezen op de toenemende verschijnselen van alcoholisme in liet Duitsche rijk. Volgens het blad worden er gemeenten gevonden, waar op elke 31 inwoners een drankwinkel bestaat. Te Berlijn is de verhouding 1 op 119 inwoners. Te Lubeck 1 op 116, te Hamburg 1 op 71. Door de Commissie van in komsten is aan het goevernement van Madras een bericht gezonden, aantoonende het aantal wilde die ren dat in genoemd presidentschap gedurende het jaar 1883 gedood werd. Het aantal tijgers beliep 185 zijnde 93 minder dan het vorige jaar. Het verlies van menschenle- vens en vee, hetwelk in 1882 groot was, was dit jaar grooter, n. 1. 34,6 en y.1 pet. In het distriet Viza- gapatam alleen werden 237 perso nen door tijgers gedood. Nu is er bevolen, 100 Rs. te betalen voor eiken gedooden tijger, en den ont vanger van dat district is verzocht geworden, aan dit besluit de groot ste publiciteit te geven en op te letten, dat steeds het hoogste loon wordt uitbetaald. Er waren meer luipaarden en panters gedood; 1565 tegen 1205 in 1882. Het totale ver lies van menschenlevens en vee in het presidentschap Madras gedu rende 1883 was 1649 en 9099. Door slangenbeten werden 1267 en door wilde dieren 382 personen gedood, In bet dezer dagen verschenen werk Juliette Adam «La patrie hongroise» komt bet volgende ver baal voor. Een Hongaarscbe boer die nogal eerzuchtig was uitgevallen, liet zijn zoon te Budapest voor advocaat stu- deeren, maar het jonge mensch was meer in kroegen en kneipen dan in de colleges te vinden en bij bet examen zakte bij dan ook op ake lige wijze. Om zijn vader daardoor niet al te zeer te bedroeven, maakte bij zelf een advocaten-diploma en gat bet den ouden beer, die hoe weinig bij ook van academische gebruiken wist, toch wel eens geboord bad dat der gelijke diploma's op perkament (in 't Magyaarsch kutya-bör of honden- vel beet) worden opgemaakt. «Waarom staat je aanstelling niet op kutya-bör? vroeg de boer zijnen zoon. «Dat komt daarom», antwoordde de zoon die zich niet uit „het veld liet slaan, «omdat er tegenwoordig in Hongarije meer advocaten dan honden zijn en er dus gebrek aan honden vellen voor de diploma's is.» In de Revue scientijigue ver haalt Emile Rouart van een merk waardige vriendschap tusschen een kat en een musch. Zijn kat kwam eens de kamer binnen met een musch die zij gevangen had, in aen bek. Zij liet bet diertje los om er mee te spelen, zooals zij met hare muizen deed. Maar de vogel, die aan baar vlerk verlamd was en niet kon wegvliegen, bood in zijn wan hoop de kat moedig weerstand, door haar vinnig op. den neus te pik ken. De kat, die hierop niet verdacht was, trok zich terug en sedert dat oogenblik waren de beide dieren broederlijke vrienden. Zij aten en sliepen samen en liepen doorgaans nkast elkander. Dikwijls liep de kat door bet huis met de musch op haar De Jav. Ct. bevat hel volgende 30 of 40,000 man zonder werk geen verslag van een bezoek aan den vulkaan Merapi, in midden Augus tus, door den mijn-ingenieur A. Stoop, kwaliteit met beperkte voorraad en vast in Graanhandel, Rogge op levering najaar prijs- pnjs. Do eerste aanvoeren van nieuw Sultana houdend, voorjaar iets hooger; Oct. f 155, en Eleme wordeu per -/Penelope" verwacht. Maart f 154 155. Appelen, 160 vestjes bij inschrijving aengc Noleering van Afenne en Thole. Koolzud boden, bleven onverkocht. Sucade opnieuw 1 ronder handel. hooger genoteerd. Raapolie willig: lo, Nov. Deo. 130'/., lo. Men noteert per 50 K.G prima Krenten Mei f31' f 14 a 14' 5, gezonde Cephalonia f 13 a 13'/;,. u Smirna Vijgen £25 a 32, Com&dre Vijgen I io^!f?m"Mpi* f 11 a 12, Smirna- f 10 a 15, Samos- f71/.-, Muscadel f34 a 46, Sultana Rozijnen flOaj 25, Praimedanten f23 a 29, Sucade 48. - Katoen. Wij hebben weder eene flauwe I 3. Ias I week achter ons. Amerika zond lage offertes fr3 u™; - en spinners kochten overal niet onbelangrijke hoeveelheden, doch speculatie onthield zich Yan inkoopen en New-York kwam dagelijks lager met futures. Liverpool volgde regel matig en deze markt is thans zoo gevoelig, dat zelfs een paar kleine fallissementen, die vroeger onopgemerkt zouden gebleven zijn, in de vorige week grooteu invloed uitoefen den. week geduurd zouden hebben, is nu na drie weken, de helft nog be schikbaar. Deze berichten en cijfers zijn na- Den 14den Augustus reisde ik van j tuurlijkniet zonder doel gegroepeerd, i Ger.chtcp omtrent oen spoedig einde van bemarang over Salatige naar Seloh. j maar in allen gevalle blijkt dat hierden strijd der Franschen in China bleken ongegrond te zijn en dc verhooging van dis conto bij de Engelsche Bank van 2 op 3 pet. den vulkaan waar te-nemen: den hoopt haar voordeel te doen, Jen 16en bracht ik zes uren aan den waarvan Frankrijk's welvaart op den duur het slachtoffer zal worden. Lijnolie iu eendoen; lo. Nov. Dec. f 22l/lt Jan. Mei f 223/E. Alkmaar, 10 Oct. Kans aangevoerd 614 stapels wegende 142366 kilo. Prijzen kleine tï- - -/v -.•■ -™- - com- mid- delbare Gras f 34.50, dito Hooi f Edam, 11 Oct. Kaas. Aangevoerd 77 stapels wegende 16,238 kilohoogste prijs Graa it 36,50, laagste f25.50 dc 50 kilo. Hooi f krater door. Omtrent het rooken valt niets nieuws te melden. Evenals vroeger is het zeer weinig constant; steeds echter ontwijkt de rook geleidelijk en zonder noemenswaardige snelheid. Twee malen nam ik geluiden waar door den vulkaan voortge- STATEN-GENERAAL "Vereenigde zitting der beide Kamers. zitting der Staten-Generaal De werd Zaterdag middag door den bracht. De eerste inaal, den 14en te Minister van binnenlandsche zaken 6 uur 's avonds te Seloh een geluid, dat slechts een drietal seconden duur de en vergeleken kan worden met bet gedruisch, dat eene zware tafel maakt, die men met haar vier pooten over een steenen vloer trekt; bet geluid begon en eindigde plotseling. De tweede maal, den 16en ten 2 uur 's namiddags, bevond ik mij op den kraterrand met de prop voor mij. Op eenmaal ontstond een oorver- doovend geluid van een doffen on dertoon, waarbij echter duidelijk de meer heldere klank van brekende platte stukken steen te onderschei den was. Het hield een zestal secon den aan en ik had tijd om te ont dekken dat het zijn oorsprong had in eene helang-rijke afschuiving aan de westzijde der prop. Het lijdt bij mij geen twijfel, dat dit geluid ook in de bewoonde dee- len van den Merapi kon gehoord zijn, vermoedelijk als een dof ge dreun. Het geluid, dat te Seloh werd waargenomen, is zeker van denzelf den oorsprong. Een dergelijk geluid, door instoo- ting van prop of kraterwanden ver oorzaakt, te onderscheiden van rom melingen, die uit het binnenste der aardkorst voorkomen, zal steeds zeer bezwaarlijk zijn. De hoogtemetingen toonden eene ongelijke rijzing van de prop aan; daar echter slechts twee punten van de bovenlip met vroegere metingen konden vergeleken worden, zoo is alsnog omtrent den aard der bewe ging niets met zekerheid te zeggen. Het hoogste punt van de prop is sinds midden Juli 70 cm. gerezen; het meer oosteliik gelegen punt is volkomen op zijn plaats gebleven. geven dan over het rug of in haar bek. En evenals in zoeken van nieuwe werkzaamheden De arbeidscrisis in Frankrijk. De delegatie der Fransche en quête-commissie, is te Saint-Etien- ne in de schachten neergedaald om zich een juisten indruk te verschaf fen van de werkzaamheden in de mijnen. Zij zal ook Douai en ande re fabriekplaatsen bezoeken. De TempsDébats en ook bladen die der reg'eering vijandig gezind zijn, als Figarodoen hun best om de alarmeerende berichten omtrent de Lyonsche crisis tegen te spreken. Het is waar dat het grove werk, de effen zijden en fluweelen, geen arbeidsloon genoeg meer opleveren, en dus aan de Duitsche fabrieken overgelaten worden, maar de ge brocheerde en gefaconneerde zijden weefsels tarten nog steeds de 'con currentie; wanneer de overvoerde markt daarin slapte van werk geeft; waoht de werkman in droevige be rusting dat er een betere tijd komt. Dit is ook de reden dat de Lyon sche fabrikanten liever tijdelijk on dersteuning geven dan vele dergelijke gevallen, speelde de "kleinste de baas. De kat mocht niet aan haar eten komen voor de musch genoeg had. Te Broglie in Frankrijk was denken: zij hopen op het tijdelijke van de slapte van werk en reke nen op de mode. Nog kort g-eleden is er veel verdiend, ln Aug'ustus 1884 werd er 940,574 francs meer g'esloten met de volg-ende rede Mijne heeren «Ingevolge de vereerende opdracht des Konings kom ik u heden het einde uwer tegenwoordige werk zaamheden aaukondig'en, hoewel het kortste tijdperk door artikel 198 der Grondwet voor uw samenzijn b( paald, nauwelijks is overschreden. Het is u bekend dat deze sluiting en het Koninklijk besluit tot de ont binding der heide Kamers eenig en alleen voortvloeien uit de gebie dende bepaling der Grondwet, in verband met de wet, bevelende het in overweg'ing nemen van eene ver andering in artikel 198. De Regeering betuigt u haren dank voor uwe medewerking in de behartiging van 's lands belangen in deze korte zitting. In naam des Konings verklaar ik de zitting der Staten-Generaal te zijn gesloten.» De Minister werd met het gebrui kelijk ceremonieel van het Konin klijk Paleis naar de Vergaderzaal geleid en begaf zich na het uitspre ken der rede op dezelfde wijze naar het paleis terug. De Commissie uit de heide Kamers der Staten-Generaal, belast met het in- en uitgeleide vau den Minister van binnenlandsche zaken, was saam- gesteld uit de heerenBlussé, Mer- kes van Gendt, II. Muller, Van Eek, Hingst, Des Amorie van der Hoeven en Beelaerts van Blokland. was eene nieuwe reden tot teleurstelling. Aan onze markt ging het. een en ander om, doeh de rechte animo ontbreekt en zaken komen zeer moeielijk tot stand Uit het rapport van het Agricultural Bn- reau blijkt de toestand in October veel bij dien van September is achteruitgegaan, in cijfers uitgedrukt 74.7 pCt. tegen 82.5 pCt. Echter is de vergelijking met '83 veel leu gunste van den tegenwoordïgen oogst, althans omdat de acreage zoo veel grooter is. Texas, het grootste district, aan '83 gelijk, maar in Georgia, Alabama n Mississippi moet men op ongeveer 15 pCt meer opbrengst rekenen. Noteering van Vrijdag ter Beurze: Loco Heden 1883. Good Middling 32' .33 o. 343 4 c. Strict Middling. 32' 432'/- 34 Middling. 32 32' 33 Low Middling. 31 31»/s Good Ordinary. 30 30' Good Tinnevelly (nom.) 28 28' 0 Fully good Dhollerah. 27' Good Dhollerah. 26 Goodfair Dhollerah nom. 24 Good Oomra. 26 26 Fully goodf. Oomra. 25 25' Gooafair Oomra. 23'/,24 Leiden11 Oct. Aan de Gemeente-Waag gewogen: 390 cn 71','i« deelenBoter,te zamen 8510 stukken. Eerste kwal. f 68.a 72.—, 2e kwal. f62.— a 66.-. Schiedam, 13 Oct. Moutwijn f 13.Jene ver f 19.75, Amst. Proef f21.— Spoeling f 0.70, idem door de Schicdamsche Spoeling- Vereeuiging f0.80. KERKNIEUWS. Bedankt voor het beroep naar Kattcndijke, door den heer W. van der Spek, cand. te Haarlem. de 12-jarig-e Eugène Célestin doorin de spaarbank te Lyon gebracht zijn meester van de school wegge- j dan er uitgenomen (tegen 801,233 MARKTBERICHTEN. Haarlem, 13 Oct. Graan- en Zaadmarkt. Roode tarwe f 7.50 a f 6.70 witte tarwe f 7.60 a f6.90 rogge f 0, a f 0.haver f3.80 a f3.45 Garst f6.10 a f5.50 Duiven- boonen f 7.a f 6.50 Paarden'ooonen f 6.75 a f6.25 Bruine boonen f0.a f0.— Groene Erwten f 0.a f0.— Witte Erwten f0. a f0.-- Capucijners f7.90 a f0.— Kanarie zaad f 0. - a f0.Oliezaad f0.a f0.— Koolzaad f 0.a f 0.Geel mosterdzaad f 0 af 0.Bruin mosterdzaad f 0. a f0.Karweizaad f0.— a f0. AMSTERDAM, 13 Oct. De prijzen der Aardappelen waren als volgt. Katwijker Zand f 1.50 a 2.80 Noordwijker ZandfO.aO.Hillegommer Zand f 1.50 a 4.Haarlemmer Zand f 1.30 a 1.40; Sassen- heimer f a Friesche Hamburgers f 0.a 0—; dito Jammen f 1.40 a 1.60; dito Engelsche 1.a 1.20; Geld. Kralen f 0.a 0.dito Blauwe f0.a 0.dito Tho massen f0.a 0.—; dito Fleur fÓ.aO.;l Brielsche Kralen f 0.a 0.—; Zeeuwsche blauwe f 1.60 a 1.80; dito Champignons f0. a f0—dito Spuische Jammen f 1.80 a 2.30; j dito Flakkeesche fl.60 a 1,80; dito Pooters 1 f 0.80 a 1.20. Koffie. De markt was in de vorige week uiterst lusteloos gestemd, bij een beperkten aftrek voor behoefte. Goed ordinair Java no- teeren 26'/» cent. Uit de le hand werden slechts afgedaan circa 2000 bn. Java, Palem- bang en Maeasser. Zaterdag nog afgedaan 214 bn. Java W.-I. B. (Kajoc Enah), alhier gedopt. Tabak. De in de vorige week bij inschrij- ng verkochte partijen Java werden zeer hoog- betaald. Voor Loemadjang bestaat veel liefhebberij, evenzeer voor Vorstenlanden: vooral het dekblad van dit district wordt tot hoogen prijs gezocht. Op 21 dezer zullen alhier eenige partijen Maryland en Java scrubs in veiling worden gebracht, terwijl in liet laatst der maand de overgebleven par- 24' 31'/4 29' - 27'/- - 27 - 25 - 25 STOOMVAARTBERICHTEN. Het stoomschip -/Batavia," kapt. Boon, ver trok 11 October van Rotterdam naar Ned.* Indië. Het stoomschip -.Edam," kapt. Taat, arri veerde den llden October te Amsterdum van New-York. Het stoomschip Schiedam," kapt. d'Hame- court, vertrok 11 October van Amsterdam naar New-York. RIVIERBEKICHTEN. Vbeeswijk, 13 Oct. 1.55 M. boven A. P. 4.97 M. onder N. P. Keulen, 13 Oct. 1.60 boven 0. Haarlem, 13 October 1884. Staatsleningen. EUROPA. Nederland. Cert. N.W. Schuld 2. dito dito. dito. 3 dito dito dito. 4 Obligation 1878 4 dito 1883 .4 Oblig. AmortSv nd. 3j Frankrijk Bewijzen v. Insclir 3 Ulongarijc. Obl.-Leon. 1867 5 dito iu Papier 5 Goudlconïng 5 dito lS8i 4 Italië Inscbr. 1862/81 5 Oostenrijk. Oblig. in Papier. 5 dito dito dito dit;o dito Zilver dito Goud polen. Ob. Sohatk, 1844. 4 Portugal. 'Oblig. BI. '53/80. 3 dito 18843 dito 18815 Rusland. Obi. II. 1798/15.5 Ct.Ius. 6c Ser. '55. 5 Oblig. 1862. - .5 dito 1864 Amst. 5 dito 1866 Amst. 5 dito 1877 Amst. 5 do. 1877 le Oost. 5 dito dito 2c Scr. 5 dito dito 3e dito 5 dito 1872 Gccons. 5 dit.o 1873 dito 5 dito 1884 dito 5 dito 1860 2eLcen.4! dito 1875 Gecons.4! dito 1880 dito 4 Ob.-Leen.lS67/69.4 dito in goud 1883. 6 Spanje. Perpet. Scbxild 4 Oblig. buitl. 1876. 2 dito binl. Amort S. 4 dito do. Perpet. do, 4 Turkije. Obl. Alg, S. 1865. 5 dito Gcrcg. dito 1863/65. .6 dito Gereg. dito 1S69 6 dito Geren- ZUID-AMERIKA. Genot, koers. Krazilië Obl. Lond. 1865 5 9Sj dito Leen. 1875 5 97 dito dito 1860 41 100/ dito dito 1863 41 1004 dito dito 1883 4! SS; dito in goud 1879.4j-| 86 j Provinciale en Steile lijke leeningen, Amsterdam. Oblig. 4 dito dito 1879. 4 dito clito 3 Rotten!. Obl.1882. 4 j 100 dito dito 1883. 4 100} Stad Haarlem. .21- 6 L 65 dito dito .3} 82j-S7i dito dito .4 97 99 I 1001 1001 Industriëele en Finan- ciëele ondernemingen. Genot, koers. 10l£ 991 100} 101} 100 1001 974 101} 100 103 100 222 1011 100 72 1014 Nederland. Amst.H.-Bk. Pbr. 4i dito dito dito 4 Arnk.Pbr. Hyp.-B. 4; dito dito dito.4 Gemeen te-Cred.Ob.4 dito dito Obl. 4 's-Grav. Hyp.Pdbr.4; dito dito dito 4 lIolI.Hyp.-B.Pdbr. 4» dito dito dito. 4 Nat.Hyp.-B. l'dbr. 41 dito dito dito Ned. Bank. Annd. Kott.Hyp.-B. Pdbr.4i dito dito dito 4 Stv.M./zNed./'.Adn. dito dito Oblig.5 dito dito dito 4i dito dito dito 4 Utr.Hyp.-Bk. Pdbr.4 i dito dito dito 4 Z.-Hoil. Hyp.Pdbr.4J Sponrwegleeninyen. Nederland. IlaarL-Zandv. Adn. Holl.IJz. Spw. dito Obligatie» .4 M.t.Ex.v.St.Sp. Ad. dito Obl. 1879/81.4 dito dito 1883 .4 dito dito 1870 .5 dito dito 1873 .5 Ned. Cnt.-Sp.Aaud. dito dito Oblig. dito gestemp. dito. Bew. van Uïtg.Soh. Ned.-Ind. Sp.Aand. dito Oblig. 1-S79.3 dito dito 1S69.4J N.Rijn-Sp volg.Adn. dito niet-Get'. dito. dito dito dito dito. dito Obl, 1805/83.4 dito dito 1875/78.5 dito dito 1870.6 N ed. Westf.Sp.Adn. dito Obligatie». .4! Hongarije. Tbeiss-Aand. dito Obligation. .5 Italië. Vïct. Em. Oblig. .3 West-Sicil.Spw.do.5 Zuid-Ital Spw. dito,3 Oostenrijk. Er an.-Oost. Oblig. 3 dito dito 3e Km. 3 Eü's.Sp. 3eEm."72.5 Polen. Warsch. -Brb. A and.4 Wars.-Wccuon. do. dito dito Oblig,5 Rusland. Sp.-M. Anml.o - 103} 8 li 59; 1015- 1224 Hypotheek Oblig. 4J| 954 dito dito .4 86-;- dito dito .3 07} I Baltis. Spw. Aaud.3 1 57I Chnrkow Azow 5 I 95 lwang.-Dombr.Obl.45 s4f Jelez-Griiisi. dito .5 91 I Jclez-Orcl dito .5 96 K u rsk Cli a rkd i to. 5 dito Azow dito.5 Mosk.-Jarosl. Obl.5 Moskow-Kursk. do.O Moskow-Smol. dito.5 Orel-Vitebsk, dito.5 89 101 i Genot, koers. Losow.-Sewast. do.5 89 Poti-ïillis Oblig. .5 Transe.Spwm. dito.3 Z.-W. Sp.-M. Aand.5 Amerika. Centr.Piic.ilic.Oblig.6 Chic. North West. dito le Hyp. 7 dito .T*wa Midi. do.8 dito Mad. Ext. do.7 dito Menomiuee do.7 dito N.-W. Un. do.7 dito Win. St. P. do.7 dito South.-W. ObL7 Illinois Leus. Cert.4 dito Ccntr C. v. A. Kansas Pacific.01)1.6 Louis v. Nashv. do.6 Louis San Fniuc.do.6 dito AlgcnLllyp.do.6 Miss. Kaus.Tex. do.7 dito. Union, l'ac.do.6 Miss.l'ac.Soutli. do.6 St.P.M.JbM.lcH.do.7 dito gce. 2e lip. do.6 South. Pac. Spw.do.6 Uuion Pacific. dito.C j.094 Tramwegmaatscliap- pijen. Haarl. Trwm.Aand. I N.&Z.-H. Stmtr. A. 8 J- dito Oblig. I Premieleeningen. 95J 604 59J 109/, 128 118 1274 123 1224 123 1221 1194 844 123 J 1014 27/, 105 91 1024 104 100 107} 107 Stad Amst. f 1000.3 dito Amst. Kau. Maats. Rotterdam3 Gcmccntc-Crcdiel .3 Pal.v.Volksvl. 1867 a loten ƒ2.50 Lot. Mii.'ül IV. 45. 1S66 dito do. Buch. '09. fr. 20 do,'ü9W(!erb./2,50 dito Gem. Cred.2{ Adm.Louis de Veer dito '61 Ercib.fr.15, Kelgië. Stad Antw. 1874.3 Stad Brussel 1879.3 Hongarije. Staiitslocniug 1870. Theisa Obligation .4 Oostenrijk. Staatslccuiug 1854.4 dito 1860.5 dito 1864. Croiliot A nst. 1858. K. K.Ost. B.Cr. A u st.3 Stad Ween en 1874. Pruisen. Obl.l eeaing 1855.311 Rusland. Staatslcctiiug 1864.5 dito 1866.5 Zwitserland. DIVERSEN. Ct.Vcr.Am.Sp. lo Sur. dito dito 2c do. dito dito 3e do. Vg. A. Hyp.Sp.Qbl. Obl. Prov. Qucbcc.5 Prolongatie 2} pC 102» 104} 99 J 100| 96 110 1.50 17.— 6.75 15.— 0.70 9.50 11.— 103 J lil} 142 146 4 80} 102/j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1884 | | pagina 3