BEURSBERICHTEN. Provinciale en Stede lijke leeningen, Industriëele en Finan- ciëele ondernemingen. Spoorwegleeningen. Tramwegmaatschap pijen. Premieleening en. schijnhuwelijk. Maar nauwelijks was lie echt voltrokken, of het bedrog kwam aan het licht. Ten einde daarover wraak te nemen, hield zij rich doodziek en liet hare ouders bij zich in huis roepen. Aan prins Karei liet zij verzoeken, dat hij toch sens zou komen om haar voor het laatst te zien. Hieraan voldeed hij. Zoodra hij was gekomen, werd hem gezegd, dat zij wist hoe het met lie trouwplechtigheid was gegaan sn nu, alvorens te sterven, slechts verlangde dat hij door een wettig ïuwelijk het bedrog zou goedmaken. Een wettig priester stond hiertoe reeds gereed, en hoe ook prins Karei tegenstribbelde, hij werd door ie bedreigingen der familie ge noodzaakt, aan dien wensch te vol- loen. En zoodra het wettige huwe- ijk was gesloten, was de voorge vende ziekte verdwenen. Den 9en dezer hebben beamb- :en van den postdienst te Londen ïeer goed geslaagde proeven geno men met telefoondienst op een af stand, als waarmede in Engeland tot dusver nog niet was gewerkt. De proef werd nu genomen tusschen Urbridge en Liverpool, een afstand ran 200 mijlen, en wel met ue Go- var-Belltelefoon. De vraag, ofeene mondelinge verbinding tusschen de jroote handelscentra van Engeland mogelijk zou zijn, is nu proefonder vindelijk en bevestigend beantwoord. Afschuwwekkende onthullin gen betreffende zedelooze handelin gen, waaraan verschillende hoogge plaatste personen in Engeland me- ieplichtig zouden zijn, medegedeeld loor de Pall Mall Gazette houden le openbare meening in Engeland jn speciaal te Londen voortdurend in spanning. De bureau's van het blad worden steeds omstuwd door sene dicht opeengepakte volksme nigte. Sommigen willen de bewuste nommers van het blad koopen, an deren zijn gekomen met het doel om hunne afkeuring over de open baarmaking der gepleegde schand daden op luidruchtige wijze lucht te geven. Vrijdag werden wederom 15 cou- ranten-verkoopers gearresterrd, om dat de Pall Mall verkocht en daarbij het verkeer belemmerd hadden. In de aristocratische clubs is men in de hoogste mate verbolgen en heeft men het abonnement bij massa's opgezegd. Het blad heeft verklaard, met bewijzen te kunnen slaven, dat tal van afgevaardigden en Lords aan de medegedeelde gruwelen mede plichtig zijn. De politie neemt bij zondere maatregelen, om de bureau's der redactie te beschermen. De Engelsche regeering heeft naar men nader verneemt van de voor genomen rechtsvervolging tegen ge noemd blad afgezien. De palriotische schildwacht. Toen Czaar Peter I van Rusland, nadat hem reeds eenige Prinsessen waren geboren, zich eindelijk in een zoon als rijkserfgenaam mocht ver heugen, zond hij in zijne blijdschap des harten, hoewel de heugelijke gebeurtenis midden in den nacht plaats had, op staanden voet zijn generaal-adjudant naar de vesting met het bevel door kanonschoten den volke te doen weten, welk geluk den Czaar en zijn huis was te beurt gevallen. Toen echter de generaal-adju dant aan de poort der vesting komt, weigert hem de schildwacht den toegang, daar op bevel van den goeverneur na den taptoe niemand mag worden binnengelaten. Ijlings meldt de officier aan den Czaar wat de uitvoering van zijn bevel onmogelijk maakt. «Dan zal ik zelf gaan!» roept Peter verstomd en snelt henen. Doch ook tegenover hem beroept zich de schildwacht op zijn order en weigert hem standvastig den toe gang. «Maar kerel!» roept de Czaar verstomd, de Keizerin heeft een Prinsje ter wereld gebracht en de goeverneur moet de kanonnen los sen, opdat het volk dat wete!» «Een Prinsje geboren?» herneemt de eerlijke soldaat, terwijl zijn ge laat straalt van geluk. «Ga dau maar binnenGa maar binnenLa ten ze mij morgen maar doodschie ten.» «Brave kerel», zegt Peter en klopt hem op den schouder; «Ik ben de Czaar en zal je blijven gedenken!» Den volgenden dag werd de soldaat voor het front der troepen tot ser geant bevorderd en zijn chef over handigde hem in naam des Kei zers een aardig geldsommetje, «om op het welzijn van den pasgeboren Prins te drinken.» Ook aan dit be vel moet de aan zijn plicht getrouwe soldaat stipt gehoorzaam zijn ge weest. Eene groote expeditie naar het noordelijk Grau-Chaco-gebied is in het begin van de vorige maand door de Regeering van de Argentijnsche Republiek uitgezonden. Zij is op groote schaal ingericht en bestaat uit een geheelen staf van ingenieurs, telegraafambtenaren enz.benevens eene flotille van 3 stoomschepen en verscheidene zeilschepen. De expe ditie zal de Paraguay opvaren en op eene geschikte plaats aan den oever (tusschen 20 en 21° Z.B.) eene stad stichten die den naam van Pa- checo zal dragen. De tocht zal een jaar duren en staat onder het bevel van den hoofdingenieur Dom Miguel Avana. KOLONIËN. BATAVIA, 5 Juni. Uit Kotta-Radja wordt van 20 Mei aan het Alg. Dagllad v. Ned. Indië het volgende geschreven: Droever dagen en ernstiger ge beurtenis dan in de laatst verloopen week plaats grepen, hebben wij in de laatste maanden niet gekend droevig omdat weer 9 onzer man schappen door den vijand zijn ge veld, waarvan 2 sneuvelden en 2 in het hospitaal overleden, terwijl de wonden der overige gekwetsten een bedenkelijk aanzien hebbenern stig, omdat het feit plaats greep op een 10 minuten gaans buiten den Kraton, in het gezicht van Nesoeh, waardoor het bewijs is geleverd, hoe onvolkomen onze afsluiting nog is, met haar gordel van versterkin gen, met de sectorale patrouilles voor den veiligheidsdienst, met de gehoopte waakzaamheid en mede werking van de Atjehers binnen onze ceinture. Reeds trok in het begin dezer maand in de morgen uren eene goed georganiseerde en gewapende bende van 25 man on gehinderd door het Z.-gedeelte van ons gebied, om zich langs den kort ten weg te verplaatsen van de O. naar de W.-linie. Thans, op den 16en, ongeveer te half 8 's avonds, had zich onder Hoesan eene bende, geschat op een 100tal vijanden, tot onder onze muren kunnen verzame len, zich in hinderlaag gesteld en onverhoeds de terugkeerende secto rale patrouille van 22 man onder den 1ste luit. Nijlandt kunnen aan vallen met geweer en klewang. Deze patrouille was te 3 ure uitgerukt en meende zich reeds buiten den kans om iets bijzonders te ervaren, toen onverwachts de spits, bestaande uit een sergeant en 4 man, een geducht salvo ontving, ter aarde stortte en ten overvloede met eenige klewang- houwen toegetakeld werd. Twee hunner bleven op de plaats dood; de anderen, waaronder de sergeant, waren zwaar gewond; reeds twee er van zijn overleden, terwijl den onderofficier waarschijnlijk een been afgezet zal worden. Op ongeveer 5 pas achter de spits liep de hoornblazer, en onmiddellijk daarop volgdeNijlandt met den hoofd troep, die in de achterhoede gedekt werd door de twee Europ. korpo raals, welke den tocht medemaakten. 't Was een stikdonkere zwaar be nevelde hemel, 't Terrein waar de patrouille zich thans bewoog, was naar rechts en links van den smal- len binnenweg dien zij liepen, met struikgewas en alang-alang begroeid. Tusschen die wildernis in en in de greppels aan het pad zaten de vij anden, troepsgewijze, verscholen. Op het even onverwachte als noodlottige salvo, dat de spits velde, volgde 't commande «attaqueeren», van den hoornblazer; doch deze struikelde, terwijl hij even een stoot gaf op den hoorn, over een in dood strijd stuiptrekkenden strijdmakker, evenals de patrouille-commandant Nijlandt. De overige manschap pen, aan een hevig vuur blootge steld, volgden hun aanvoerder niet, maarretireerden. Intusschen lag daar hun luitenant, lagen daar 6 kameraden omgeven door Atjehers, die er met den klewang op in gingen. De sergeant had de tegenwoor digheid van geest en gelukkignog de kracht om een snelvuur te on derhouden, wat den vijand, wien de duisternis evenmin gunstig was als ons, tot voorzichtigheid aanspoorde; zooals blijkt uit de omstandigheid, dat zij zich slechts in kleinen getale op het van de hoofdcolonne afge sneden troepje wierpen en haastig terugtrokken. Intusschen had Nij landt vier schoten uit zijne revol ver gelost de 2 andere wijselijk voor zichzelven bewarende; de hoornblazer weerde al liggende 2 klewangslagen met zijn trompeten 2 met zijn kapmes af, waarvan er een gemunt was op het hoofd van N. Het kapmes sloeg hem door den houw met de klewang tegen het hoofd, doch, hij was gered. Dit alles greep plaats in een minimum van tijd. Intusschen sprongen N. en twee anderen op en wisten den hoofdtroep te bereiken. Op zijn drin gende smeeken om toch hunne doode en gewonde kameraden niet in handen van den vijand te laten, sloten zij zich even op, doch toen één der achtersten, door een kogel in het been getroffen, riep «kena pelor», toen ving de terugtocht an dermaal aan. Slechts drie man gaven aan N's oproeping gehoor. Het ge lukte hun den vijand op een dwaal spoor te brengen, die toen hulp kwam opdagen het terrein ver liet, achterlatende 2 dooden, en met zich voerende 1 doode en 6 ge wonden. De Deli Ct. zegt: De zeeroo- vers in het Serdangsche schijnen eene landing aldaar toch gevaarlijk te achten, nu er troepen naar Ran- tau Pandjang gezonden zijn en, of schoon de drie tongkans nog steeds op de kust kruisende worden ge zien, komen zij niet meer zoo dicht bij land, en wordi er waarschijnlijk op eene betere gelegenheid gewacht. Jammer dat de Goevernements Siai of een paar kruisbooten niet aan wezig zijn, om met een paar wel gemikte kanonschoten die heeren het handwerk eens voor altijd af te leeren. Van land uit of met onge wapende schepen schijnt geen aan val gewaagd te kunnen worden, daar tongkans en bemanning te goed gewapend schijnen. Volgens het B. H. wordt voor het jaar 1886 de uitzending Van 2000 man suppletie voor het Indisch leger gevraagd. Naar men verneemt, is de Borneo maar tijdelijk naar Djambi en Palembang vertrokken, en is dit schip eigenlijk bestemd voor den stationsdienst van Celebes en onder- hoorigheden. Zoodra dan ook zijne zending naar eerstgemelde plaatsen zal zijn volbracht, zal het koers zetten naar Makassar. Naar het Bat. Hand. verneemt, is door de Regeering machtiging verleend om de proef, om alleen en bij uitzondering het in het district Muntok door particuliere mijnwer kers gewonnen tin met f 20 per picol te betalen, zonder verstrekking van rijst of van eenig voorschot, voort te zetten gedurende het exploitatie jaar 1885/1886. In het verslag van een bezoek aan den vulkaan Merapi op Java, in Mei, door den mijningenieur 3e kl. A. Stoop, leest men: Den 21en Mei reisde ik naar Seloh; den 22en d. a. v. werd de Merapi-krater be stegen. Voor de eerste maal sinds de krater geobserveerd wordt, bleek eene daling van de prop te zijn in getreden. Die daling werd voor het westelijk deel op O.m 315, voor het midden op O.m 335 en voor het oostelijk deel op O.m 37 bepaald. Hoe gering, is de daling toch naar mijne meening volkomen voldoende om te bewijzen, dat eene afname der inwendige spanningen heeft plaats gehad, en kan daarmede niet langer gedacht worden aan eene verstopping van den krater en de gevaren, die, daaruit kunnen voort vloeien. Meerdere veranderingen worden niet waargenomenhet roo- ken was zeer gering en had voor namelijk plaats uit de kruin van de prop en uit twee solfataren, die nabij de zaklijn tusschen prop en kraterwand gelegen zijn. De mijningenieur Fennema, van den Smeroe teruggekomen, bericht officieel het volgendeAan den Sme roe hebben opnieuw lava-uitstortin gen plaats gehad; de lava stroomt langs de in April jl. ontstane kloof en heeft geene schade aangericht. Aan het benedeneinde, waar ze nog langzaam voortschuift, ziet men over dag damp opstijgen en 's nachts vuurverschijnselendit geeft eenigs- zins den indruk, alsof een nieuw eruptiepunt aan de helling van den berg zou zijn ontstaandit is echter niet het geval, de oostelijke rand van de kloof is sedert mijn vorig be zoek op verschillende plaatsen sterk afgebrokkeld, de naburige percee- len oostwaarts van Kaliebening Soemberkerep, Soembersarie en Kad- jarkoeningzijn daardoor in eenigszins slechtere conditie gekomen; in den krater heeft zich aan de zijde van de in April ontstane diepe inkerving aan den rand een nieuwe dam op gehoopt, die reeds een derde van de hoogte van den vroegeren wal heeft bereikt; bij eene nieuwe lava eruptie kan deze dan naar beneden komen, hoogstwaarschijnlijk langs het reeds verwoeste terrein. Blijft het bovenvermeld afbrokkelen van den oostelijken rand van de kloof echter voortgaan, vooral in het bo vengedeelte, dan wordt het moge lijk, dat zand en steenen ook verder oostelijk naar beneden komen.» De Sluipmoord te Djambi. De Amsterdammer ontving inzage van een particulier schrijven, waar aan men het volgende ontleent, be treffende den moord, door twee in landers te Djambi gepleegd op den officier van gezondheid Van Heycop ten Ham: Djambi, 28 Mei '85, Zaterdag 23 Mei, waren wij, wat zelden gebeurt, allen (nl. de zeven Europeanen alhier) in den vooravond in de sociëteit vereenigd. Gij weet, dat deze zijn, de contro leur Palm, kapt. V. d. Schoor, dr. Heycop ten Ham, de havenmeester Jackson en de luitenants Bueninck, Lucker en Jacobs. Wij waren bezig te biljarten en speelden gezamenlijk een potspel in eene uitermate vroolijke stemming. Om ruim 71/, uur kwamen plotse ling twee inlanders al tandakkende (inlandsch dansend) binnenstormen, met ontbloote klewang in de hand en over hun rechterschouder hou dende. Onmiddellijk begonnen zij eene slachting onder ons aan te richten. Wij hadden geen van allen wapens bij ons en poogden ons met onze queuen te verdedigen, die ech ter als splinters door de klewangs werden stukgeslagen. Op het eerste moment dachten wij, dat die beide kerels brieven van den Sultan brachten, omdat zij dan ook ongeveer op dezelfde wijze loo- pen, als zij bij den controleur moe ten zijn. Hoe alles precies is toegegaan, weet ik mij niet te herinneren; al leen kan ik u mededeelen, dat wij ons allen zoo goed mogelijk verde digden. Dr. Heycop ten Ham bleef op de plaats dood. die arme vent kreeg eerst een houw, die zijn hoofd, van het linker voorhoofdsgedeelte af over de beide oogen tot aan het rechter oor gedeeltelijk kliefde, verder eenige kleinere wonden in het aangezicht, één in den hals, rechter pols en lin ker dij. Bueninck kreeg slechts één slag, die echter zijn rechterarm bijna geheel in tweeën sneed, zoodat al de groote slagaderen waren door gesneden. De klewang, die deze slag toebracht, schijnt vergiftigd te zijn geweest, daar hij reeds den 26en 's avonds om 101/, uur over leed en zijn lijk reeds een paar uur na den dood zoo geweldig begon op te zwellen, dat hij eene drie- dubbelen omvang had gekregen. Ook zijn hoofd deelde in deze om- vangtoeneming. Haarlem, 15 Juli 1885. EUROPA. ft ederland. Cert. N. W. Schuld lito dito dito. dito dito dito. Obligation 1878 dito 1883 Oblig.AmortSynd. Frankrijk. Bewijzen v. Inschr SSongarJJe. Obl.-Leen. 1887 dito in Papier (Joudleening dito 1881 Italië, [mchr. 1861/81 do. Ct.AdmLamaia do. do.Nolthenius do. Pauael. Leen. Oostenrijk. Oblig. in Papier, dito dito dito Zilver dito dito dito h Goud polen. Ob. Schatk. 1844. Portugal. Oblig. BI. '53/80. dito 1884 dito 1881 Rusland. Obl. H. 1798/15. Ot.Iaa. 6e Ser. '55. Oblig. 1862. dito 1864 Amst. dito 1866 Amst. dito 1877 Aast. do. 18771e Oost. dito dito 2e Ser. dito dito 3e dito dito 1872 Gecons. dito 1878 dito dito 1884 dito dito 1860 2eLeen. dito 1875 Gecons. dito 1880 dito Ob.-Leen.l 867/69. lito in goad 1883. üpaitfe. Ferpet. Schold Oblig. buitL 1876. dito binl. Amort S. dito do. Perpet. do, Turkije. Obl. Alg, S. 1865. dito Gereg. dito 1868/65. dito Gereg. dito 1869. dito Gereg. AMERIKA. Mexico. Oblig. 1851. do. 1864. Brazilië. OW. Lond. 1865. dito Leen. 1875. dito dito 1860. dito dito 1868. dito dit* 1888. dito in gond 1879. Genot, koers. 672 80 f 101J 1015 101» 97 771 99 75J 881 80* 912 87 85 «6 A 66 67i96 67/, 87 J 445 84 100 J 84/, 912 99/, 99* 97* 56| 57/, 93/, 91 86* 76* 82 103 561 462 15J 15* 175 7/. 97 97* 99* 99{ 85* 87* Amsterdam. Oblig. 4 dito dito 1879.4 dito dito 8* Rotterd. Obl.1889. 4 dito dito 1SS3. 4 101{ 1011 94* 1005 1005 Stad Haarlem. .21 61 65 dito dito ..3* 82187i dito dito .4 97 —99 Genot, koers. 101* 99* 100 991 102J 100! 1001 ft'e dl er! abs «1. Amst. H.-Bk. Pbr. 4* dito dito dito 4 Arnh.Pbr.Hyp.-B. 41 dito dito dito. 4 Gemeeute-Cred.Ob.4l dito dito Obl. 4 's-Grav. Hyp.Pdbr.4i dito dito dito 4 Holl.Hyp.-B.Pdbr. 4* dito dito dito. 4 Nat.Hyp.-B. Pdbr. 4i dito dito dito 4 Ned. Bank. A and. Rott.Hyp.-B. Pdbr.4i dito dito dito 4 Stv.M.»Ned.«.Adn. dito dito Oblig. 5 dito dito dito 4i dito dito dito 4 U tr. Hyp.-Bk. Pdbr.41 dito dito dito 4 Z.-Holl. Hyp.Pdbr.4l 1001 Nederland. Haarl.-ZaBdv. Adn. Holl. I Jz. Spw. dito Obligation 4 M.t.Ex.v.St.Sp. Ad. dito Obl. 1879/81.4 dito dito 1888 .4 dito dito 3870 .5 dito dito 1873 .5 Ned. Cnt.-Sp.Aand. dito dito Oblig. dito gestamp, dito. Bew. van Uitg. Sch. Ned.-Ind. Sp.Aand. dito Oblig. 1879.3 dito dito 1869.41 N.Rijn-Sp volg.Adn. dito niet-Gef. dito. dito dito dito dito. dito Obl, 1865/88.4 dito dito 1875/78.5 dito dito 1870.6 Ned. Westf.Sp.Adn. dito Obligation. .41 Hongarije. Theiss-Aand. .5 dito Obligation. .5 Italië. Vict. Ena. Oblig. .8 W est-SiciL Spw. do.5 Zuid-Ital.Spw. dito,8 Oostenrijk. Fr.an.-Oost. Oblig. 8 dito dito 3e Em. 8 Elis. Sg. 3eEra.'79.5 Pelen. Warsch.-Brb.Aand.4 Wara.-Weenen. do. dito dito Oblig,5 Rusland. Gr. Sp.-M. Aand.5 Hypotheek Oblig. 4* dito dito .4 dito dito .8 Baltia. Spw. Aand.8 Charkow Azow 5 Iwang.-Dombr.Obl.41 Jelez-Griasi. dito .5 Jelez-Orel dito .5 Knrsk Chark. dito.5 dito Azow dito.5 Moak.-JaroaL Obl.5 102 99! 102* 100* 230 102 100 60 97* 92* 851 100* 69 139* 101* 105 101 101 104 65! 14* 141 82 101 91 100* 1082 102 88 60* 991 58 75 81* 47* 64 98* 117/, 95 85» 681 56 94* 86 90* 94»; 94* 87 j 102* Moskow-Kurak. do.6 Moakow-Smol. dito.5 Orel-Vitebsk, dito.5 Losow.-Sewaat. do.5 Poti-Tiflia Oblig. .5 Transc.Spwm. dito.3 Z.-W. Sp.-M. Aand.5 Amerika. Centr.Pacific.Oblig.6 Chic. North West. dito le Hyp. 7 dito Jowa Midi. do.8 dito Mad. Ext. do.7 dito Menominee do.7 dito N.-W. Un. do.7 dito Win. St. P. do.7 dito South.-W.Obl.7 Illinois Leas. Cerfc.4 dito Centr C. v. A. Kansas Pacific. Obl.6 Louis v. Nashv. do.6 Louis San Franc.do.6 dito Algom.Hyp.do.6 Miss. Kaas.Tex. do.7 dito. Union. Pac.do.6 Miss.Pac.South. do.8 St.P.M.ftM.leH.do.7 dito gee. 2e Hp. do.6 South. Pac. Spw.d«.6 Union Pacific, dito.6 Gouot koer». 1015 945 85* 87* 94* 61 59 110* 125! 120 129J 126 125* 126| 124» 122* 88* 126 106 36 1025 85* 107* 107 102 110 111 951 113 Haarl. Trwm.Aaad. N.&Z.-H. Stmtr. A. Si dito Oblig, Stad Amit. 1000.3 104 dito ƒ100.8 106 Amst. Kan. Maats. 101 102! Gemeente-Crediet .8 99* Pal.v.YolksvL 1867 109 a loten ƒ2.50 1.5C Lot. Mil.'61 fr. 45. 17.— 1866 dito 6.75 do. Buch.'69.fr. 20 15.— do.' 69 Weerb. 2,5 0 0.70 dito Gem. Cred.2 J Aöm.Louis de Veer 9.50 dito '61 Freib.tr.15, 11.- België. Stad Antw. 1874.3 99* Stad Brussel 1879.8 102 Hongarije. Staataleening 1870. 97! Theiss Obligatiën .4 96f» Oostenrijk. Staatsleening 1854.4 104* dito 1860.5 113* dito 1864. 135| Crediet Anst. 1858. 1422 K.K.Oat.B.Cr.Anat.8 79 Stad Weenen 1874. 99* Pruisen. ObLleening 1855.8* 144 Rusland. Staatsleening 1864.5 134* dito 1866.5 128 Zwitserland. Genève8 861 DIVERSEN. Ct.Ver.Am.Sp.le Ser. 122 dito dito 2e do. 108! dito dito 3e do. 75 Vg. A. Hyp.Sp.Obl. 83*i ObL Prov. Qnebec.6 103 J Prolongatie 2* pCt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1885 | | pagina 3