gemengd nieuws. koloniën. STATEN- GENERAAL lL> kivierberichten. JBurgelijke Stand. BEURSBERICHT EN. Provinciale en Stede lijke leeninpn. waarschijnlijk is hij dus door een voorgaanden trein overreden, doch nadere bijzonderheden ontbreken. Zijn goed was gemerkt J. t. B. Maandagochtend is gevankelijk van Almeloo naar Denekamp over gebracht de aldaar gedetineerde landbouwer G. J. K., verdacht van het schrijven van een naamloozen brief met bedreiging tot moord. Des namiddags kwam de officier van justitie, vergezeld van den rechter-commi6saris en den griffier bij de rechtbank te Almeloo, ten einde in tegenwoordigheid van ge noemden K. te zijnen huize een on derzoek in te stellen. Naar men verneemt, moet de verdachte hebben bekend, schrijver van den brief te zijn. Voor de rechtbank te Heerenveen kwam deze week het volgende voor O. (bekl.) uit Lemmer en zijne vrouw leven gescheiden van elkan der. De vrouw heeft voor zich en hare dochter eene woning gehuurd. O. is den meesten tijd «uit.» «Waar is hij dan?» vraagt de president aan een der getuigen. «Hij moet zoowat altijd gevangenisstraf ondergaan», is het antwoord. Dinsdagavond 8 Juni klopte hij bij zijne vrouw aan de deur, maar hem werd niet open gedaan. «Vrouw, als je niet open doet, trap ik de deur in», dreigde O. «Dat moet jij weten», riep de vrouw terug, waarop O. zijne be dreiging volvoerde. Thans moest hij daarvoor terechtstaan. De president leest een lijstje voor van onder scheidene plaatsen, waar bekl. reeds eens of meermalen is veroordeeld geworden. Bekl. «Nou ben je er nog lang niet, mijnheer. Daar moeten er 22 wezen, en 20 keer altijd om mijne vrouw, immer om diezelfde vrouw». De eisch is: 1 maand celstraf, f25 boete, subs. 3 dagen celstraf. Te Nieuw-Appelscha is een boek winkel geopend waar uitsluitend socialistische geschriften verkrijg baar zijn. De academie te Barcelona heeft den heer Pasteur haren eersten prijs toegekend wegens zijne wetenschap pelijke ontdekkingen. De bijna 100-jarige geleerde en lid van het Instituut Chevreuil heeft zich onlangs vergezeld van zijn 75-jarigen zoon, naar het pho- •tografisch atelier van Nadar begeven, waar hij in zestig verschillende poses is gephotografeerd, waarbij de grijsaard in volle beweging was, m. a. w. hij ging zitten, stond op, wandelde al pratende door de ka mer, terwijl de photograaf bezig was. Toen de buren van Nadar dit vernamen, liepen zij uit, wachtten den «ouden heer» op straat op en ontblootten eerbiedig het hoofd, toen hij zich met den «jongen heer», zijn zoon, verwijderde. De Moniteur bevat het kon. besluit, waarbij te Gent een konink lijke academie wordt gevestigd voor de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde. Tevens worden 18 leden benoemd, waaronder Roses, Van Beers, Snieder en De Laet van Antwerpen, Hiel van Brussel. Nolet de Brauwere en anderen. Eene nieuwe Noord-Ameria kaansche Noordpool-expeditie, onder kolonel Gidder, door den Nem- York Herald uitgezonden, verliet Maan dag New-Vork met het mandaat om te trachten de Noordpool te bereiken. BATAVIA, 4 Juni. De hoofdingenieur, chef der af- deeling mijnwezen, deelt mede, dat door den ingenieur Stoop, bij diens bezoek aan den Merapi-krater op den 12en en 19en April jl., de toe stand aldaar onveranderd werd be vonden. Slechts bleek de bovenrand der prop op twee waargenomen punten respectievelijk 0.18 en 0.20 meter lager te zijn dan drie maan den te voren, wat evenwel nog niet als bewijs werd aangenomen voor daling der prop in haar geheel. Ingevolge goevernements besluit dd. 25 Februari 1886, no. 4/c. wer den door deu heer Day photogra- phieën genomen van krater en prop. Uit Solo meldt het Bat. Hbl:. Eindelijk is dan de bom gebarsten en heeft de opiumpachter te Solo Lie Kiem Soei zich bij zijn chef, den hoofdpachter te Samarang, den schatrijken Ho Yam Loo, beklaagd over de vele vrijspraken ter poli- tierol alhier, waardoor de smokkel handel meer en meer veld wint, en aan de opiumpacht, die iedere maand f 90,000 moet storten in 's lands kas, veel afbreuk wordt gedaan. De hoofdpachter te Samarang, ge zegde Ho Yam Loo, heeft zijn ad vocaat, mr. baron Sloet van Hagen- dorp, die f 1000 's maands trakte ment van hem geniet, naar Batavia doen vertrekken, om die aangele genheden op eene particuliere audi ëntie bij den Goeverneur-Generaal te gaan behandelen. Eene slechte tijding noemen wij het bericht schreef het Bat. Nil. dat Frankrijk het voorne men heeft zijn binnenlandsche sui ker te beschermen door van de ko loniale suikers een sur-taxe te hef fen, welk bericht dadelijk is gevolgd door de intrekking van alle orders op Java-suiker van den nieuwen oogst, bestemd voor de Fransche markt. Hoewel wij het niet met cijfers kunnen aantoonen, gelooven wij niet ver van de werkelijkheid te zijn, wanneer wij aannemen, dat ruim één achtste gedeelte van den Java- oogst voor Fransche rekening wordt gekocht en in Frankrijk wordt in gevoerd. Mocht het regeeringsvoor- stel door de wetgevende vergade ring worden aangenomen, dan zal de Fransche markt weldra voor de Java-suiker gesloten zijn. Op het daartoe door den aarts bisschop van Sirace, Apostolisch vicaris en pastoor van Batavia, ge daan voorstel, is door de regeering machtiging verleend om gedurende 1886 het goevernement Celebes tweemalen op 's lands kosten ker kelijk te doen bezoeken door den tijdelijken hulppriester te Kendari (Celebes) J. A. Yoogel. De Chineesche pachter der dob belspelen te Batavia is op klaar lichten dag in de Chineesche wijk door een messteek van het leven beroofd. De dader, die gevat is, was een als inlander gekleed Chinees, Limkie genaamd, die voorgeeft zijne euveldaad te hebben bedreven, tegen eene belooning van f 25, op last van een Chinees, die van den pach ter een pak slaag had ontvangen omdat hij valsch speelde. Het lijk van den vermoorde is naar China overgevoerd, om daar begraven te worden. Van den suiker-oogst dezes jaars zijn thans reeds honderddui zend picois nr. 14, gewone keuring, verkocht tegen, dooreengenomen, negen gulden. De kooplust blijft zeer gering; een gevolg daarvan is dat slechts kleine hoeveelheden te gelijk verhandeld worden. Algemeen wordt het niet waar schijnlijk geacht dat de prijzen dit jaar zullen stijgen. Den 15en Mei werd uit Pa- dang- Sidempoean aan de Sumatra Gt. gemeld «De telegraafweg naar Deli is gevonden en in orde. Sedert giste ren worden hier door het bestuur koelies geworven, om de lijn, zoo dra die ontvangen is, te spannen. Het koelieloon bedraagt fl.50 per man en per dag.» De bemanning van Z. M. stoomschip Bromo heeft, gesteund door geldelijke bijdragen van hare officieren, een gedenksteen opge richt op het graf van een harer kameraden, een matroos, die vóór eenigen tijd gesneuveld is op Toe an (Atjeh.) De krijgsraad te Kotta Radja heeft ook over den deserteur De Mey het doodvonnis uitgesproken. MILITAIR DEPARTEMENT. Verleend: een tweej, verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kapt. der inf. I, A. Th. van Beek. Trouw-, Geboorte- en Doodberichten. Gehuwd: W. Stammeshaus en M. Ruijs- senaers, Lahat. - E Eukri en E. E. Neijn- dorff Jansen, wed. A. v. Heel, Soerabaja. - J. H. A. Steenstra Toussaint en M Koenen Blitar. - J. van Zon en J. S. Gobet Batavia. Bevallen; L van Praa-Wyatt Padang. - H. E. Muller-Sythoff z.; Mevr. van Win- Sinit d.; Mevr. De Graaff-Janssen z allen te Samarang. - C H. E. Vonck-Van Zijll de Jong z.; Mevr, Aschmoneit-Gailkrd z; A. M. M. Pujit-Kalb z. allen te Soerabaja. - J. L. C. Versteegh-Van de Rivière z.; J.S. C F. Manuel-Breijman z E. C. Drvsdale- Claus z. allen te Soer karta. - A. C.Eeekes -Yan Nouhuijs d. Banjoemas. - Th. van Gu- len-Baumgarten z. Djokjakarta. - H. Mar tens-Crawford d. Malang. - S. F. E. D. Zwaan-Welker Sidhoardjo. - C. J. Sten- vers-Knoops z Pasoeroean. - Mevr. Garot d. Koedoes. - C M. Kruyt-Rooker d. Mo- djowarno. - A. J. R. D Yink-Gerrits d. A. J. E. O. van Goor-Booy z. beiden te Makassar. - Y. L. Zwart-Goossens z Pangil. - A. Hakkerz-Rijken d. Priaman. - C. Luh- tenbelt -Van der Voet, Padang. Mevr. Ee= rouge z Probolinggo -F. W. Willemse-Boes d. Pamekasan. - M. R Engelhard-Yan der Ploeg d.; C. Brands-Byleveld G. Pauw-- Doncan z., A. G. van Voorthuijzen--Toete= man z., C. Hagenaar-Van Krieken z.,E. W. S. Miero Meijer- Romswinckeld., Mevr Hope -Huntley d. allen te Batavia. - M. W. van den Bergh van Heinenoord-Junius van He- mert d. Bandoeng. Ovebleden: S egfried Heilbath, Soerabaja. D. H. C. K. T. de Ruijter, Kendal. - E. L. Miolé -Visscher van Gaasbeek, Kindje van A. SterkR. Keydeniers-Te Hoepoering, wed. M. Tiesselinck 56 jallen te Batavia. - Dochtertje van J. H. v. d. Zweep 17 md. Malang. - B. K. W van Garrel 12 j. Ma- dioen. - B v. d. Hoeven 4 m. Gedangan. - J. M. S- E. Pieters-Ednenov, Buitenzorg. - D. J. Schafer, Kota-Radja. Ter gelegenheid van de op heden gehouden buitengewone vergadering der Staten-Generaal is door Z. M. den Koning uitgesproken de navol- TROONREDE. Mijne Heer en! Met genoegen bevind Ik Mij we der te midden der vertegenwoordi gers van Mijn volk. Het is U bekend, welk verschil van meening tusschen Mijne Re geering en een deel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanlei ding gaf tot de ontbinding van deze. Ik mag verwachten dat de afge broken arbeid thans zal worden hervat. Mijne betrekkingen met andere Mogendheden zijn zeer vriendschap pelijk. Het is Mij aangenaam te kunnen vermelden, dat de kustvaart tusschen de havens van Duitschland weder voor de Nederlandsche vlag is opengesteld. De gunstige afloop van de con versie van een deelderNationaleschuld strekte tot bevestiging van 's lands crediet. Behalve de wetsontwerpen be treffende de Grondwet en andere, die in de vorige zitting aanhangig waren, zullen nog enkele spoed- eischende aan U worden voorge legd. Mogen Uwe werkzaamheden, on der Gods zegen, tot heil van het Vaderland strekken. Ik verklaar de buitengewone zit ting der Staten-Generaal te zijn geopend. J LETTEREN EN KUNST. Tot de ju yleden voor den zangwedatrijd van de „Société Royale de Chant", te Ver- viera, behooren o. a. onze landgenooten Ver huist, M. Hageman en Th. Verhey. Het stoomschip //Prinses Wilhelmina," is 11 Juli van Colombo vertrokken naar Am sterdam. Het stoomschip//Prins Frederik* is 12 Juli te Marseille aangekomen en heeft de reis naar Amsterdam voortgezet. Het stoomschip uPrins van Oranje"' is 13 Juli van Padang vertrokken naar Amsterd. Het stoomschip ^Zuid-Holland,* van Rot terdam naar Java, past eerde 12 Juli des namiddags Sagres. Het stoomschip //Noord-Braband", van Java naar Rotterdam, vertrok 11 Juli van Co lombo. Het stoomschip //Prins Willem I van Pa ramaribo naar Amsterdam, arriveerde 13 Juli des ochtends te 11 uur Havre. Suiker. Biet loco vast. Geraffineerd stil. Specerijen. Afgedaan werden bij inschrij ving 127 kn. Notenmuscaat en 25 ka. Foelie. Katoen flauwer, echter met goeden handel Aug. 273/i ct. bij partij gedaan New Crop 28 c. eerder plaatsbaar. Tin flauw. Banka f 603/4. Billiton loco f601/: a 8/s, dito op 3 maanden f607/# gedaan en plaatsbaar. Petroleum onveranderd gestemd. Loco f 7.75 E. Sept./Dec. f8 E. ConBumtie f9. Tarwe op levering f 1 hsoger. iMov. f214. Noteering van de Commissie voor den Graanhandel. Rogrft» op levering hooger Oct. f128, 129, 130, 129. Noteering van M^'-me A Thole. Koolzaad stil. Raapolie traag. lo. Sept./Dec. f23s/s. lo. Mei f23y4. Lijnolie onveranderd traag lo. Aug. f227/8. lo. Sept./Dec. f22. lo. Jan./Mei f22. Ssftiödaiw, 14 Juli. Moutwijn f6 50 Jcne ?er f 12.-, Amst. Proef f 10.50, Spoeling 0.50, idem door de gchiedamflehe Spoeling- V fcrseniging f 0 60 Vhuwui, 14 Juli. 2.32 M. kovn A. F 4 20 M. ond.r N Kuulsh 14 Juli 2 80 bov.n 0. mmmimm, Haarlem, 14 Juli. Aangevoerd en verkocht 111 stapels kaas. uitmakende 13864 kazen, wegende 27391 kg. Hoogste prijs per 50 kg. f 25.50, laagste prijs f Haariem, 14 Juli. De aanvoer en prijzen ter Yeemarkt van heden waren als volgt12 koeien f 230 a f160, Opaarden f a 0 stieren f 0 8 0 vaarzen a - 0 pinken f 8 0 vette kalveren f a 0. graskal veren f a 24 nuchteren dito f 13 a 7 32 schapen f 23 a 58 lammeren f 14 a 8; 0 biggen f 0 a 0; 0 varkens a cents per 1/s kilogr; 0 Veulens f a AMSTERDAM, 14 Juli. De prijsen der Aardappelen waren als volgt; Rijnsburgers f 1 50 a 1.80Katwijker Zand f4.a 5.Aadijker Muisjes f3.-4 4.—; do. ronde f3,a 0.— Westlandsche Klei in manden f150 a 2.do. losse fl.50 a 1.75; dito Klei Muisjes f3.20 a 3.50; dito Zand f2.20 a 3.Geldersche Kralen f2.50 a 2.75, alles berekend per mud. Aangevoerd 0 vorsche ladingen. Cmsuiaat ?as Politie te Haarlem. Dm roorwsrpsm zijn dagelijks, uitgezonderd dm Zondags, van 'a middags 13 tot nrtf, voor da eigenaara terug te bekomen. Een gouden oorbel. Een zak. Een pakje stalen. Een bril in étui. Een balans. Een boezelaar. Een ring met 9 sleutels. Een kerk boek. Een boezelaar en onderbroek. Een ijze ren hoepel. Een lorgnet. Een jongenskraag. Een zakdoek met bloembollen. Een raamlaor- retje. Een sleutel. Een koperen gewicht. Een bloedkoralen armband met gouden slot. AU#» op »tr»At gsvendsn. In de Tramwagens achtergelaten. Een sleutel. Een handschoen. Een potlood houder. Terug te bekomen bij Zegers Veekens, Kenaupark 9, een zilveren armband; bij E. v. Yelthuijsen, Gierstraat 43, een bril in étui; bij B. Helmer adres prof. Bosscha, Spaarne 71, een portemonnaie; bij v. Gasteren, Wa genweg 16, een gouden- dameshorloge met zilveren ketting; bij Meijer in de //Katoen- baal*, Warmoesstraat, een wekkerklok; bij A. de Graaf, Lange Heerenvest 38, een broche. BEVALLEN 12 Juli. S. M. Bremer geb. Rietman, d, - H. M. Timmer geb. de Graaff, z. - J. H« Lodewijks_ gei. Wedding, z. - J. Aghina geb. Spijkman d. - W. M. v. d. Ark geb» v d. Heijden, d. ONDEBTROUWD I 14 Juli. E. Rijbroek en A. E. de Nija. - J. W. Scholtz en Q v. Abshoven. - J. Ke v. d. Aar en M. B. Derks. - C. v. d. Heu vel eu J. M v. d. Putten. getrouwd 14 Juli. J. J. Severijnse en J. B. Hulse- bos. - J. Veldmeijer en T. Piek. - A. van Tongeren en W. Prinsen. - M. v. Denrsen H. M v. Galen- - G. Heneweer en T. Mooij. - E. G. Beerman en L. M. Hendriks. overleden: 13 Juli. M. M. v. d. Meij 2 md. d., Bak kerstraat. - W. Traksel 5 j. z., Lange Poel laan. - S. A. A. Giesen 53 j., Kruisstraat. FAMILIEBERICHTEN UIT DE VOORNAAMSTE DAGBLADEN. bevallen 11 Juli. W. C. M. Ten Brink-Wagner z. Amsterdam. - S. Vermaas-Spruijt d. Rotter dam. - 12. M. Snuif-Poppelhouwer z. Am sterdam. - M. C. Kok-Schuurman z, Amster dam. - Mevr. Roelants-Clarkson d Breda. M. Haslinghuis-De Kuyper d. Rotterdam. gehuwd 17 April. D. Geitz en D. van Roosendael Batavia. - 11 Juli. L. Kalker enR. Oglesby Amsterdam. overleden: 27 Juni. Wed. G. J. Colder-Van der Pluijm 69 j. Amsterdam - 10 Juli. E. A. Ross 75 j. Sloterdijk - E. Tutertien 61 j. Ambt-Al- meloo. - 11. M. van der Stok-Schut 58 j. Amsterdam. - J. M Vogelenzang-Vlielander 23 j. Utrecht - W. J. van Hoytema 38 j. Amsterdam. - A. E Bredius 81 j. Naarden. A. Andriessen, Harderwijk. - Wed. C. Bo- dery-Van de Lïndt, Gorinchem. - 12. P. C. de Veer z 3 »r Amsterdam. - E. Yermaas- Neervoort 37 j. 's-Hage. - A. Schupper 16 m. z. Rotterdam. - J. van der Hilt 72 j. Ridderkerk. - A Bezemer 23 j. Rotterdam. Haarlem, 14 Juli 13«6. IttttülHilipi EUROPA» lüücstferlMró' .urt.N.'W. Schuift 8} to dito dito, 8 ij to dito dito. 4 rshligatiisa 1878 4 dito 1388 A -?y!g. AmortSynd. 8 j •-.fcSjjzen v. Inschr 8 ObL-Leen. 1867 •.ito in Papier - - 5 voudleening dito 1881 4 Caschr. 1861/41 Lo. Ct.AdmLamai# 5 L=. do.Nolthonins 5 io. Paasei. Loen- 5 '.T&llg. iu P&pi*r. 5 dito dito 5 irto Zilver 5 dito dito 5 dito Goud o 4 O Sehatk. 1344. 4 ibUg. BI. *58/80. s dito 1834S dito 1881. 5 m. H. 1738/15.5 Ut.In8. 00 Ser. sS&. iMlg. 1863. .5 iito 1884 Amst. 5 dito 1868 Amst. 5 dito 1877 Amst. io. 1877 la Oott. 5 dito dito Se S«f. S dito dito Sc dito dito 1878 GecoB». 5 dito 1378 dito 5 dito 1884 dito 5 dito 1860 8eL*eür4j dito 1875 Gecona.4| dito 1880 dito 4 03.-Lten.1867/6f. 4 lito in goud 1S88. 6 ?«rpet. Sohuli 4 OMig. bnitL 1878. 8 lito binl. Amort S. 4 iivO do. Perpet. do, 4 ■S'süTliSS^. ■VcL Alg. S. 1865. 5 dito Gereg. dito 1868/65. .8 dito Gereg. dito 18696 dito Gereg. ME». HCXlMe oblig. 1851. do 1864. 8 Ofel. Lond. 186S. I Leen. 1875.5 dito 1860.4} dito 1868.4>\ dito 1883.4} goudl87§. Genot' kot»* 74' 79 102; 752 97 841 95 91 W, 66J 68 rN «7H 94; 87 «li 871 103| 90 99 102j 101 100; 58; 53iJ 68; 98; 98; 9S{ 87 94i 83 90 108 55J 14t 531 22J 9{ 99; 98{ 100 100J i nis terdam. Oblig. 4 dito dito 187?. 4 dito dito 8} iotterd. Obl.1883. 4 dito dito 1888. 4 100 100 Stad Haarlem. .Sj 61 —05 dito dito ..Si 82 —83} dito dito .4 97 9S yasfriiele est ta elieie «rienenlep Gono4. kosï1® 102 102 100 104} 10?i 102i 1001 102; 101, 104 102 246 102, J 101J 59t 103 10.1 J 191} 102} 100} 108i a mat. H.-Bk. Pb?, 4| dito dito dito 4 Arnh.Pbr.Hyp.-B. 4} dito dito dito. 4 Gemeente-Cied.Ob.4; dito dito Obl, 4 'a-Grav. Hyp.Pdbr.4} dito dito dito 4 Ho'il.Hyp.-B.Pdbr. 4} dito dito dito. 4 Nat.Hyp.-B, Pdbr.4* dito dilo dito 4 Ned. Bank AamL Rott.Hyp.-B Pdbr.4* dito dito dito 4 Siv.M.*Ned.».Adn. dito dito Gbïig.S dito dito dito 4} dito dito dito 4 Utr.Hyp.-Bk.Pdbj.4j dito dito dito Ï.-Holl. Hyp.Pdbr.4j Spsnrwe|!eeÉip B2©«8etFli®Hi<Ü. Haari.-Zandv. Adn. Holl.IJi. Spri. dito Obligation .4 M.t.Ex.v.St.Sp. Ad,, dito ObL 1379/81.4 dito dito 1883 .4 dito dito 1870 .5 dito dito 1878 Nea. (Jnt.-Sp.Aand. dito dito Obiig. dito gc8temp. dito. Bew. van Uitg.Soh. Ned.-Ind. Sp.A&nd. dito Oblig. 1879.8 dito dito 1868.4} N.Rijn-Sp volg-Adn. dito niet-Ge?. dito. dito dito dito dito. dito Obl, 1865/88.4 dito dito 1875/78.6 dito dito 187G.6 Ned. Weatf.Sp.Adn. dito Obligation. .4} Bfl ongeile. Theisa-Aand, .5 dito Obligatiüa- .5 lUBSflë. Vict. Em. Obiig. Weat-SiciI.Spw.docË Zuid-I tal. Spw. dit&t8 Oostemrtffo.. Fr.an.-Ooot. Obiig. 8 dito dito 8« Em. 8 Eiifi. Sp. 8eEm.'7S.5 Feïe®. Warech.-Brb.Aand.4 Wara.-Weenen. do. dito dito Obligo S&iiigE&saë, Gr. Sp.-M. Aand.6 Hypotheek Obiig. 4} dito dito .4 dito dito .3 Baltie. Spw. Aand.8 Gharkow Azov?5 ïwang.-Dombf.Obhdii Jelez-Griasi. dito .5 Jclez-Orel dito .5 Knrak Chark. dito.5 dito Azow dilo.5 '47} lf-2 108 101| 101$ 10?i 27 71 :4{ 1371 S0 8 H 90 102} 106} 1154 185 104} 101 *7* 04* 108 77{ £2i 80; 104 522 sö; 98} 101; 96} 971 10 -i 101; 94; Mosk.-Jaro»i. Obl.J 103j Moahow-ÜC ursh do.8 Moakow-Smol.dito.S Or«I-Viteb»k. dito.5 Loaow.-Sowait. do.B Poti-Tidii Oblig. ,5 Tranao.Spwns. dito.8 S.-W. Sp.-M. Aand.5 Oentr.Paoifio.Oblig.l Chic. North Wait. dito le Hyp. 'J dito Jowa Midi. do.8 dito Mad. Est. do.7 dito MeMominoo do.7 dito N.- W. Un. do.7 dito Win. St. F. do.7 dito Soath.-W. Obl.7 Illinois Leae. Ceri.4 d?to Centr C. v. A, Kan F&cific. Obl.fl Lome ï-.Nashv. do.6 Louis San Prano.do.8 dito A;gam.Hyp.«le,6 Mias.Kaae.Tex. do.7 dito. Union. Pae.do.8 Miai.Pac.Sonth. do.8 3t.P.M.*M.leH.do.7 dito g«c. So Hp. doA South. Pac. Spn.d-.S Union Paoifio. dito.6 ïrsrapaatetiap- Genot koer». 102* 1015 951 94; ïoi; 67t 64! 113» 140 129 134 134J 135 137 188{ 127« «62 137 112 40f Uil 107 i 112 113 102 118; 117 108; 114} pijen. HaarL Trvm.Aaud, N.fcï.-H. Stmt?. A. dito Oblig. Frgmieleeninp. StadAuiat. 1000.8 dito 100.8 Amet. Kan. SJaate. Rotterdam3 Gsmeente-Crodiet ,8 PaLv.Volk»vL 1867 ik loten ƒ8.50 Lot. MiL'61 fr.4a. 1S06 dito lo.Bucn. '69.fr. 20 do.'óSWeerb. ƒ8,50 dito Gem, Cred.'i Adm .Louis ds Veer dito:63 Freib.fr.13, 55e3giF. Stad Antw. 1874.8 Stad Brunei 1879.3 Sta&taleening 1870. Theias Obligatiën .4 Staataleaning 1854.4 dito 1860.5 dito 1864. Crediet Anet. 1858. K.E.Oat,B.Cr.An«t.8 Stad Weenen 1874. Obl.leoning 1855.8} St&atalenning 1864.5 dito 1S66.5 Gansva. .3 BIVEMEN. Ci.Ver.Am.Sp.le Ser. dito dito 2e do. dito dito 8e do. Vg.A. Hyp.Sp.Obl. Obl Prov. (juelco.5 107* 109; 102 104 105 120 1.50 17.- 6.76 15 0.70 9.50 11.— ïoo; 108; 88; ïoo; 105 112 13d i 142 81 98; 141; 142; 182; 187 118} -5* 102* 102} Prolongatie 2 1 pCt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1886 | | pagina 3