Doolor SM, tsctof' Dames. ËE0Ö1 SM. C. HEMMAN, P. VAN BREDERODE, Gei Oude Gracht 5. DE PEOEUIX" Brei boekje. S. J. VISSER, Harmonica's, T. A. DOMÉE, BUCKEY'S M E IWIJ N Een Aantal Werkjes Sociëteit „DE PDOENIX". Ad vertenfciën. Gevestigd te Haarlem: Societeit-Sportterrein Iemand BOVEB.- HAAKBOEKJE. Kaasstremsel. Kaaskleursel. Boterkleursel. Concurrentie onmogelijk. VIOLEN CITERS, PISTONS, Trommels, enz., H avanati uktuur. IMMBIJI-ÏIII LEDEBQER Co., Amsterdam. Boterhammenworst Kleine Houtstraat io. BE. DE GLANSSTRIJKSTER. TAFELBOTER, Detfiselie en Lsidsciie Roomboter, T. A. DONNEE, Ik Verkoop Uit: StOMn-Mosterdfabrlek, VischfflBstfird in laatjes, Rietiwe Eaamstraat te. 1G, RAISOlffs HooMen. HOWARD'S zelfwerkende Hooiliarken. BoÊij's Hooischudders. Effecten, Coupons, Assurantiën, enz., Nieuwe Bessen. Citroen Limonade. Frambozen Limonade. MASKTBEKltHm am8tkuuam 15 Aug. De prijzen der Aardappelen wnron als volgl: Geld. Kralen f 2.40 i 2 RU, Katwijker Zani 3.- a 5. Andijker Muisjes 0. - »v 0 - Blauwe 0.a 0.--, Fr. Dolck. Jammen f2.25 a 2.60, id. Saayers f 1.0 a 1.40, idem Klei in manden f 0.— a O.— idem losse f 0.— 0. - Hille- gommer Zand f 1.50 a 4.50, aiU* pet ,At>*T.. Op do Woensdag gehouden Veemarkt waren nangevoerd 16V vette Kalveren le kwal. i O,70 2e kwal. 0,50 p. Kg., 31 nuchtere dito f8, - a 18, -, 0 Schapou en Lamineren f 0,a 0,--, 145 vette Varkens 46 a 50 ets. per Kg. 0 Gras- kalveren f 0,a 0,0 .Runderen. Alkmaar, 11 Aug. Ter Veemarkt aangevoerd 180 vette Kalveren, 17 nuchtere dito, 208 Scha pen, 161 vette Varkens, 42 magere dito, 0 Lam meren, 12 Koeien en Ossen. Prijzen: vette Kalveren f 85 a 98 nuchtere dito f 14,— a 22, Schapen f 22,- a 29,--, magere Yarkens f 16 a 19, Lammeren f0 a Koeien en Ossen f210 a 250, gallen per stuk; vette Varkens f 0,42 a 0,49 per Kg. Schiedam, 15 Aug. Moutwijn f10--, Jeno 15.50, Amst. Proef f 16.75 Dertigste ieziekuihseriny in den Hout, op Zondag 17 Augustus, des middags van 24, door het Stedelijk Muziekkorps, onder directie van den Luit.-Kapelm. C. P. W. KRIENS. PROGRAMMA. 1. Marsch uit de Symphoni- sche Dichtung „Mazeppa" liszt. 2. Ouverture Les Daux AveuglesMehul. 3. Hussarenritt Spindler 4. Selection the Grand Mogul. Audran 5. Ouverture Randitenatreiche. Suppe. 6. Lustige Brüiergalop Faust. 7. Potpourri aus der operette Prins Methusalem". Strams. 8. Zweïte PolonaiseLiszt. CONCERT op Zondag 17 Augustus, des avonds ten 8 uur, door het Stedelijk Muziekkorps, onder directie van den Luit.-Kapelm. C. P. W. KRIENS. PROGRAMMA. 1. March aus der Suite. Laehner. 2. Ouverture Romilda e Con- stanzaMeyerbeer 3. Frühlings Kinderwalzer. Waldteufel 4. Fantaisie Militaire. Herzeelen. 5. Ouverture Preeiosa Weber. 6. Scène et Arie de l'opéra Louise de MontfoortBergsohn. Clarinet-solo de heer Theo Holmeester. 7. Czardas der Geist des Woï- vroden BalletGrossmann. (geïnstrumenteerd door Krioas.) 8. A musical bouquet. Gasner. CONCERT op Zondag 17 Aug., des avonds 8 uur, door het Nederlandsche Opera-Orkestorkestmeester C. v. D. LINDEN. PROGRAMMA. 1. Marsch über Motive aus der Oper //der Trompeter von Sakkingen" V. F. Nessier 2. Ouverture ^Rosamunde" Fr. Schubert. 3. Entr'acte und Brautchor aus „Lohengrin" R. Wagner, 4. Fantaisie Robert le Diable G. Meijerbeer. 5. Concert-ouverture. Richard Hol. 6. Les Esprits de la Nuit, arrangement J. Jacobs Riga, 7. Walzer, Elfenreigen J. 8. Fantaisie La belle Hélène. Offenbach. FAMILIEBERICHTEN DIT DB VERSCHILLENDE DAGBLADEN. GEBOORTEN: 10 Aug. B. Vos—Sanders d. Londen. - 13. C. GempertzWoltman Elpers d. Amst. - P. PhlippeauJung z. Amst. - A. M. C. de JonghSeeuwen. z. Nijm. - J. C. Beijerle—Steelïnk z. Amst. - E. W. van BeresteynRahuzen z. Amst. GEHUWD: 14 Aug. W. J. WeemhofE en W. E. Parson, Amst. - G. Boevé en C. J. Boon, Beverwijk. - W. H. Bekking en M. Schuhman. Amst. - L. J. Jepkes en J. Groesz, Amst. - W. F. Rappange en E. H. Kurrels, Amst. - W. D. Scherhorn en A. A. van Brussel, Amst. - M. de Milde en M. H. K. Hulsmann, Amst. - M. de Bruine en C. H. Hovingh, Amst. - P. H. Cockuyt, wedr. van J. v. Heijst, en A. E. M. de Haan, wed. van D. van Velzel, Amst. - J. C. M. van Rijn en Y. J. Richardus, Amst. - J. P. Hooft Graafland en jkv. J. S. van Rappard, 's-Hrge. - P. Noë en M. G. Struijs. Amsterdam. OVERLEDEN: 6 Aug. H. E. Vale's 52 j. Parijs. - 10. J. J. Kwant 17 j. Amst. -11. Wed. D. BalmaSybrands 83 j. Amst. - A. C. A. de BruijnWehmeyer 53 j. Amst. - A. A. Reigers 66 j. Ulft. - T. Dillewijn 13 j. Wormerveer. - 12. J. L. v. Dam 9 m. z. Leeuwarden. - T. H. M. Biom 2 j. Amst. - 13. Wed. A. M. Buskoop— Bell. 's-Hage. - J. E. H. Thorbecke 33 j. Zwartsluis. Ondertrouwd: P. VAN STAVEREN, Weduwnaar van C. G. Keijzer, en F. HAGEMAN, Weduwe van IC. de Jaoer. Haarlem, Koog aid Zaan 14 Aug. 1890. *f Voor de vele bewijzen van deelnemingondervonden bij het overlijden van mijn geliefden Echt genoot, betuig ik, ook namens mijne kinderen, mijn hartelijken dank. Wed. A. KASTELEYN Tromp. Haarlem16 Augustus 1890. Bij vonnis van de Haarlem- sche Rechtbank, d.d. 17 Juni 1890 is op verzoek van CATHARINA HENDRIKA DIEMEL, huisvrouw van CORNELIS VAN DEN BERG, naaister, wonende te's-Gravenhage, uitgesproken de scheiding van tafel en bed, met al de wettelijke gevol gen van dien tusschen haar en haren voornoemden echtgenoot. De Procureur voor de eischeres geoccupeerd heibende F. WILLEKES McDONALD. Haarlem, 14 Juli 1890. M ïereen. tot beverdering van Zondagsrust. Doet uwe inkoopen liefst niet op Zondag. Waarom zoudt gij ge heel onnoodig de Zondagsrust van anderen storen? Het Eestuur der Af deeling. Offic. v. Gez., Spreekuuruiitsluitend voor oor- en keellijders 1—2'A uur. 55 door het Hederlandsche Opera-Orkest. Directeur den Heer C. v. d. LINDEN. Zondag 17 Aug., 8 uur. Ahonnenten met Dames vrijen toegang. üfiV Door plotseling opkomende omstandigheden is het Concert met medewerking van de Koninklijke Zangvereeniging tCeciliat tot 24 Aug. uitgesteld. verlangt werk te bekomen bij een Bierbrouwer of als Koetsier, goed met paarden kunnende omgaan en van goede getuigen voorzien. Br. fr. lett. G., bur. van dit blad. T E KOOP gevraagd een ROVEB (gebruikte 1. Br. fr. Ht. VERMEER Az., Wormerveer. Patronen met beschr., met vele Gravures, door C. M. W. WALESON. Twee stukjes a 60 Cent. Patronen en beschrijving. Met 97 Gravures, door C. M W. WALESON. Prijs ƒ1,25. Uitgeest. (H.-H.J 12 maal bekroond. (Gouden Medaille der Holl. Maats, v. Landbouw). 500 Getuigschriften ter inzage. Volkomen 2-persoons Kapok Stel, Bed, Peluw en 2 Kussens, 11,50. Idem 1-persoons, flink vol ge stopt, 7,50. 2-persoons Veeren Stellen, inh. 50 pond nieuwe Veeren, in extra zware gewaste Tijken ƒ18 Zeer solide Veeren Stellen. ƒ20,75, ƒ25,-, 30,-, ƒ35,— ƒ40,- en hooger. Solide eenslaaps Springmatras- sen ƒ9,50. Idem tweeslaaps 12,50, 2-persoons Stroomatrassen 1.60. De le kwaliteit gezuiverde ge kaarde Kapok 55 Cts. per half Kilo. Veeren, van af 30 Cts. per half Kilo. 38^" Reparatiën aan Bedde goed spoedig en billijk. SPAARNE 08. worden onder g-arantie tot de bil- liikste prijzen geleverd door F. KREYER, C r e f e 1 d (Duitschland). Fabriek van Muziek-Instrumenten, Prijscourant gratis en franco. Deze TINKTUUR, die bereids veel in Amerika en elders in het Buitenland wordt gebruikt, geeft aan het Binnengoed, ook al is het duf of grondig, eenen fijnen geur en bevordert de brandbaarheid van het dek. Franco verzending in kruiken van 7« Liter met gebruiksaanwijzing, tegen postwissel van ƒ1,80. AGENTEN GEVRAAGD. A. JP. DUPREE, Hoofdagent voor Europa, Erasmusstraat No. 21, ROTTERDAM. MAGAZIJN tolstraat il j FABRIEK HilténÉBFsteei. Specialiteit tos bet verven Ameublementstofien. Oïtstoomen van alle voerko- sende Kleedinststukken. Di. Louis W eigert's APPARAAT Tot Genszinc der Tering. In Nederland uitsluitend echt te bekomen bij GUDENDAG, Amsterd. fl,40 per 5 ons, bij 3 Kilo fr. p. post. le KWALITEIT ROTTERDAMSCHE delicieus van smaak, 12 Cts. per ons. Een nuttig Boekje is de 4e druk van Eene duidelijke beschrijving van het Stijven, Strijken, Glanzen enz. der fijne Wasch. Prijs 60 Ct. Postwissel of Zegels aan Boekh. C. PIEK ART, Leidschestr. 81, Amst. prima kwaliteit, 50, 55 en 60, gegarandeerd zuiver, 75 Cents per V. Kilo. Kleine Houtstraat 62. Bij toeval ben ik nog in het bezit gekomen van eene partij VAN LENNEP's Werken, g-roote druk, dus de fraaie uitgaaf van f 1,50 per deel ingenaaid en fl,90 gebonden, 't Zijn de voornaamsteals: De Pleegzoon, Ferdinand Huyck, De Roos van Dekama en Elisabeth Musch. No. 1. De Pleegzoon voor f 0,60. In Prachtb. voor f 0.90. No. 2. Ferdinand Huyck voor f 0.60. In Prachtband voor f 0,90. No. 3. De Roos van Dekama voor f 0,60. In Prachtb. voor f 0,90. No. 4. Elisabeth Musch voor f0,60. In Prachtband voor f0,90. Alle Werken in eens voor f2, in Prachtband voor f3,—. WIP rïus VAN LENNEP's Mees- VI lÏJ ter werken in fraaien druk voor zoo'n spotprijs hebben wil, zorge er voor te bestellen eer dat de partij finaal is uitverkocht. Te bekomen bij D. BOLLE, Ba zaar van Goedkoope Boeken, Hang b/d Vischmarkt, Rotterdam. Franco thuis op ontvangst Post wissel, waarbij behalve verlangd No. of Nummers vermeld staat: Van Lennep Groote Druk. DE ZEEÜWSCHE te ZIEBIKZEB, levert prima Tafel-, Visch- en Kerrymosterd, in Flesebjes met glazen stoppen en tegen concurreerende prijzen. Vrachtrijder en Transporteerder van Huisboedels en Piano's, zoowel binnen als buiten de stad, bij bet Nieuwe Kerksplein HAARLEM. Verzoeke UEds. gunst en recom mandatie verbeterdeGrasmaaimachines snij den het kortst, vereischen weinig trekkracht, zijn eenvoudig en sterk van constructie. Te bekomen bij BOEKE HUI DEKOPER, Groningen. Scliachelstra&t Mo. 28, A «3- 33 Kff ■3? v/J Al/emeene Maatschii. van Levensverzeen Lijfrente te Amsterdam, van de Eerste Nederlandsche Verzekering mii. op het leven tegen invaliditeit en ongelukken te *s Hage, van de Algemeene Brandwaarborgmv. te Amsterdam, IN belast zich met den aan- en verkoop van Effecten, het verzilveren van Coupons, het sluiten van Prolongatiën en plaatst gelden onder hypothecair verband. HeilgymnastiekMassage, Gymnastiek, Schenneis. Ondergeteekende brengt ter kennis van belangstellenden, dat de INRICHTING, Jacob ijnestraat 20, den 21 en Aug. gereed zal zijn. Spreekuren: eiken werkdag van 11 tot 3 uur. Aanbevelend, A. J. MEIJERINK, Leeraar in de Gymnastiek en het Schermen. Zeer geschild voor Bruidsfeestjes en Buitenpartijen van ZWAARDEMAKER's Vruchtenwijn. Tegen Postwissel f5,40 Twaalf Flesscben franco huis door Ne derland. J. ZWAARDEMAKER Cz„ Prinsengracht 862, Amsterd. op Geneeskundig gebied, beschrijvende: de Vormen, Ooorzaken en De middelen om een aantal ziektetoestanden te voorkomen en op de beste wijze te behandelen, uit het Duitsch vertaald door de H H. A. W. .T. ZUBL1 en A. ARN. J. QUANJER, Officier van Gezondheid, worden zeer goedkoop Uitverkocht, als 1. De Hartziekten. 2. De verschillende Breuken. 3. De Typhus. 4. De Cholera. 5 De Braakloop en Spijsvertering bij Kinderen. 6. Bleekzucht. Scheele Hoofdpijn, Zenuwachtigheid en Hysterie. 7. De Koortsachtige ziekten. 8. Het Roodvonk. 9. De Mazelen en de Kinkhoest. 10. Vergiften en Teg-engiften. 11. De Parasieten van het men- schelijk lichaam. 12. Mond- en Tandziekten. 13. Badplaatsen en Badkuren. 14. De krampachtige ziekten. 15. Scheeve Rug, Platte Borst, Platvoet 16 De Scrofulose. 17. De eerste hulp bij Ongelukken. 18. De Haemorrhoiden. De Uitverkoop is thans gesteld als volgt: Per Nummer, onverschillig welk, voor fO,25. Vijf Nos. voor fl. Tien Sfos. voor fl,75. De geheele Serie, 18 Nos., voor f2,70. Te bekomen hij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang bij de Vischmarkt, te Rotterdam. Franco na ontvangst van Postwissel, waarop, behalve verlangd No., vermeld staat: Geneeskunde. Ter drukkerij van Haarlem'g Dagblad.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1890 | | pagina 4