JOLkSMiUW. BOSCHYIOOLTJES, heropening gratis. tls Barbier ra Ml Koopt Uw! Schoenwerk BESCHUIT. TUKF, Betrekking F. H. SMIT, D. DE JONG, Nieuwe Frankforter p. m ciïTKRT mm, Anegang 31, Zaterdag 22 November Scliosn- en Laarsenmagazijn, Jtrut^sfrqqf 34. Earnss Winterptiffeli ei flito Kiitacboentjes, ST. 2TCC0LAAS-CADEAUX. Oprechte Frissche u\ Corns. SIPKES, I. A. n. van mmm co.. Leesinrichting van Tijdschriften in vier talen Voordracht, Br. J. H. WIJSMAN, van Bel GENOOTSCHAP Buitengewone Voorstelling, Sint Mcolaas-Cadeaux. Heropening der Varkensslachterij „Dc Westfaalsche Hans". DE IMELDMSOHS BAIITOISIIiïIS, TEUiise vah an UT SE clergo, VRAAGT Puik kokende A. 1LIFI1E JL, Leverworst, StooiD-Mostordfabrlek, INobelstraat No. 13. 41, Sm edestraat 41. J. DE GROOT, Kleine Houtstraat 106. Boterhammen worst oud en dro»£. mr pelt on op te doen. Voor het overige »ijn in artt. 6 en 8 eenige redactie-wijzigingen gebracht over eenkomstig het in de afdeelingon te ken nen gegeven verlangen. Advertentie MMKT8EKIS6STEJI. A MSTRRDAÏl 20 NOV. De prysen der Aardajoielon warou vo<t<t Fr. J)okk. Jammen f2.50 a 3.25. id. Franeker f2.50 a 3.Geld. Blauwe f2.90 a 3.--, dito Kralen f0.0.?ru)s. HamFumors t' 8.30 a SAO, Katwijker Zan 1 i 0.- a 0.Uillegotu- mer Zand f 0.--a0. Haarlemmer Zand f 0. a ft.--, Andijker Muisjes 0. - Q--, Zcenw- acli Spuische Jammen f 3.50 a 4.idem Flak- lceoselie Jammen f 3.-— a 3.50, idem Blauwe 3.-- a 3.10, alles pe- rfecT,. Op dc Woensdag gehouden Veemarkt waren laugevoord 157 vette Kalveren le kwal. f i, Se kwal. 0,30 p. Kg., 30 uuchtero dito f 7, - a li,-, 0 Schapen en Lammeren f 0,a 0,- 173 vette Varkens 3ö a 42 ets. per Kg.. 0 Gras- katveron f 0,a 0,0 Kunderea. Alkmaar, 17 Nov. Ter Veemarkt aangevoerd 82 vette Kalveren, 10 nuchtere dito, 767 Scha pen, 227 votto Varkens, 35 magere dito. 0 Lam meren, 2 Koeien en Ossen. Prijzen: vette Kalveren f 40 a 96 nuchtere dito f 12,- a 22, Schapen t' 24,- a 28,magere Varkens f 13 a 16, Lammeren f0 a - Koeien Ossen f200 a 230, allen per stuk; vetta Varkens f 0,40 a 0,49 per Kg. SCKIKDAU, 20 Nov Moulwyn (11.—. Jeaever (6.50. Amist. Proef f 17.75 Getrouwd: A. J. MEIJERINK en J. M E MULIÉ, welke tevens hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blijk®* van belangstelling bij bun Huwelijk ondervonden. Haarlem20 Nov. 1890. Mejuffrouw Wed. J. J. MEIJE RINK en de Heer C. MULIÉ be tuigen, ook namens wederzijdsche familie, bunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belang stelling bij het Huwelijk hunner kinderen ondervonden. STQOMVAARTBERICHTIIL Het stoomschip Prins Hendrikvan Amsterdam naar Bacavia, arriveerde 19 Nov. te Genua. Het stoomschip Batavia, van Java naar Rotterdam, passeerde 18 November Sagrea. Het stoomschip Koningin Emm,a vertr. 19 November vau Batavia naar Am sterdam. Het stoomschip Reynierszvan Am sterdam naar Batavia, passeerde 18 Nov. Ouessant. Het stoomschip Prinses Wïlhelmina van Amsterdam naar Batavia, passeerde den 18ea Nov. Perim. Het stoomschip Schiedam, der N. A. S. M., van Rotterdam naar de Plata- rivier, passeerde Dinsdag 18 Nov., des avonds 10 uur, Ouessant. 335e Staatsloterij le klasse 4e lijst. Donderdag 20 November 1890. No. 18569 200. No. 13762 100. Prijzen van 20. 481 8663 6747 8758 12078 14838 17276 1055 4111 6889 8769 12159 14858 17627 1269 4164 6846 9218 12281 14909 17864 1518 4369 6869 10085 12883 15158 18000 1674 4703 7222 10142 12409 15561 18056 1711 4891 7707 10641 12531 15861 18208 1963 5417 7829 10732 12963 16071 18958 2236 5458 7914 10747 13083 16073 19397 2250 5472 7985 10962 13250 16500 19894 2715 5841 8037 11177 13313 16547 19996 8007 6058 8264 11202 13320 6679 20025 3040 6103 8350 11399 13482 16830 20634 3405 6141 8384 11679 14119 17068 20638 3418 6165 8573 11800 14198 17166 20716 sifjHSiEUüJkk S1AU>. GEBOORTEN 18 Nov. E. H. Gabriels-Huisken d. - 19. F. Dam8teek-Dortmuodi. z. - S. Jonker-v. Blaokenstein d. - C. Hessels- de Vries d. - 20 S. Kiou-Poolge«st d. - G. Kruijd-Ophof z. GETROUWD 20 Nov. H. Huijg en A. Dirken -F. J. H. Verhoef en A. H. Koopmans. - a. J. Meijerink en J. M. E. Malié. - m. G. Brübl en J. W. F. Meijer. OVERLEDEN: 17 Nov. M. J. Nederkoorn 7 m. d. Oranjeboomsl. - 18. J. Hoogland 49 j. KI. Houtstr. - E. J. Randshuizer.Hilkmann 53 j. Spaarnwouderstr. 19. J. C. van Wi erin gen 3 md. d. K. Heerenstr. FAMILIEBERICHTEN UIT DB VERSCHILLENDE DAGBLADEN. GEBOORTEN 18 Nov. S. G. van Stein Calleofels Rookmaaker z. Maastricht. - M. F. S. Hartingde Veije d. Goes. - B. Trier Ëggors z. Amst. - J. C. Lutgert Van Koesant d. Amst. GEHUWD: 19 Nov. D. F. Romein en B. Eerd- xnans. Epe. - J. Dovogelaer en C. C. T. Simon. Amst. - J. Zodij en J. Lioani. Amst. - H. M. C. van der Harten en A.. C. J. C. Muyser. 's-Hage. OVERLEDEN: 15 Nov. Wed. H. Stamvan Oost veen 83 j. Ouderk. a. d. Amstel. - Wed. M. J. HaertleinDoeleman. Delft. -16 C. G. a. Corveij 54 j. Amst. - 17. A. W. Hooft 24 j. Amst. - H. E. GruissiDg 65 j. Amst. - C. van Tellingen 82 j. Utrecht. - G. Bahlman 72 j. Amst. - 18. J. C. Tengeler. Amst. - P. de Belle ville. Utrecht. - F. Ruhrman 77 j. Eibergen. - T. A. van Luttervelt 60 j. Kesteren. - J. H. Will 47 j. Middelb. De Heer en Mevrouw P. VAN TH IEL - Webnink betuigeu bunnen oprechten dank voor de talrijke hartelijke bewijzen van deelneming bij de geboorte van bun Zoon on dervonden. Haarlem20 Nov 1890. Kraamvisites worden afgewacht op den 2en en oen December a s. VAN {(ver de bacteriën en hunne werkzaamheid. (Opgehelderd door proeven). Op V r ij d a g 21 Nov. 1890, 's avonds 8'/. we, in .WETEN EN WERKEN». Entrée voor niet-leden 10 Cents. VERGADERING op Maandag 24 November 1890, des avonds te 8Vi uur, in de Bovenzaal van Spreker: !r. W. H. DE BEAUFORT, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. K. KUIPER, Secretaris. Mcuwc schouwburg, HAARLEM. door het Tooneelgezelschap van den Salon des Variétés. Dir. KREUKNIET, BIGOT, POOL MAN BLAASER. VÜIJDAG 21 November 1890 Parklïiaii 106. door Houders van Publieke Veilingen. Heden Donderdagavond 6.30 uur, Voortzetting, zoomede Vrij dagavond ten 6.30 uur. Vrijdagavond, 8 uur, VEILING VAN VRIJ MA De ondergeteekende heeft de eer te berichten aan zijne geachte Cliën- teele en Stadgenooten, dat zijn Zaak, thans Kleine Houtstraat 28, Vrijdag a. s. wordt OVERGE PLAATST naar het vanouds bekende Huis De West- faalsche Ham Hij hoopt dan ook dat de hoog gewaardeerde steun zijner geachte Cliënteele moge bijblijven. Hoogachtend. UEd. dm dienaar L. KIT IJK. Kleine Houtstraat No. 11. Belast zich met aan- en verkoop van effecten, incasseert, disconteert en verstrekt binnen- en buitenlandsche wisselskoopt en verkoopt coupons, lossingen en vreemd geld, verleent voorschot in rekening courant, sluit prolongatie, verschaft reiscredietbrieven, neemt waarden in bewaring en gelden a deposito op langen en korten termijn. De Hoofd-Agent van een der oudste Binnenlandsclie Maatschappijen van Levensverzekering, werkende mat uitge breide en concurreerende tarieven, wenscht te Haarlem met iemand in relat e te treden, die onder zeer aannemelijke voor waar oen bereid is hem te helpen steunen tot uitbreiding der Maatschappij. Hoofdvereischten zijn: volkomen bekendheid met Haar lem en deszelfs inwoners, degelijke relation, onbesproken gedrag en veel vrijen tijd beschikbaar. Brieven franco, met opgave van maatschappelijke posi tie, leeftijd en referentiën, worden ingewacht onder Letter O. E. H., Alg. Adv.-Buraeu A. de la MAR Azn., Amsterdam. VOORTREFFELIJK REUKWATER. Men lette steeds op den naam J. JBoldoot. Wat Is Dat? DII H DDT f f Bazaar van Goed- Di.1 \K DUIjLIj, koope Boeken, Hang b d Vischmarkt te Rotterdam, is GRATIS verkrijgbaar 1. Leven en Werken van FRITS REUTER, geschetst door G. Velderman. Leeraar in de Ned Taal en Letterkunde. 50 bladz. met Portret. 2. Geil ustreerde Catalogus van Feestgeschenken. 3. Groote St. Nieolaas-Aan- bieding, betreffende Prachtwerken. Kinderboeken, Pakketten, enz. enz. enz. Aan te vragen met bijvoeging van één Vijf Cents postzegel voor tegemoetkoming in de frankeer- kosten. St. Haas. Diaphanieën. (IMIT. GEBRAND GLAS). Pracktige dessins. haarlem, i. h. p. gosler. Blijspel in 4 bedrijven, naar het fransch. Aanvang Th uur. Balcon ƒ1,25; Stalles en le Loge ƒ1. Parterre 0,75; 2e Loge ƒ0,60; Gaanderij ƒ0.35. Uitgave van W. VERSLUYS, te Amsterdam. BIJ Lange Yeerstraat 15. WESTFAALSCHE eenig in smaak, 50 ets. per half kilo. Uitsluitend verkrijgbaar bij T. A. DONNEE, Kleine Houtstraat 62. DE ZEEUWSCHE te ZIERIKZEE, levert prima Tafel-, Visch- en Kerrymosterd, in Fleschjes met glazen stoppen en Vtschraosterd in Vaaijes, tegen concurreerende prijzen. Schetsen en Novellen, DOOR JAN rEEREBOOM, Redacteur van Haarlems Dagblad niet 10 Illustratiën van P. VAN LOOY JR. Prijs ingenaaid ƒ1,50; gebonden in fraaien. linnen stem- pelband ƒ1,90. Het bundeltje behelst 144 pagina's gr. 8°. en bevat zestien schetsen, n.l. Brechtje's Man (niet plaat) Over Paarden (ra. pl.)Een Kerst verhaal (m. pi.) Over den Wind. Kamers zoeken. Des Maandags op de Botermarkt (m. pl.) Influenza. Het Station te Haarlem. Oin een Knoopje (m. pl.) De Los Werkman, (m. pi.) Op den eersten Mei (ra. pl.) Het Öudroestbleekjc te Haarlem (m. pl.) Zaanismcn. Op de Ver knoping- (m. pl.) Stad dag aan de Zaan. Gedenk te sterven (m. pl.). Prol'. Br. JAN TEN BRINK gaf met dc eerste schets, toen deze hem afzon derlijk werd aangeboden, zijne inge nomenheid te kennen. Al de stukken zijn overgedrukt uit „Haarlem's Dagblad", behalve het laatste. Bij alle Boekhandelaars voorhan den of te ontbieden. van het geheel nieuw verbouwde vanouds bekende Echt Noord- Brabandsch H. VISSERS EN ZOON. voorheenFirma Wed. C. SPI EGELMAKER. .PLAATHANDELAAR. D. FETTER ZONEN, VERGULDER. ENCADREUR. uitsluitend in het zoo gunstig bekende M A G A Z X«T 3ST VAN 3FL ij li. o feL e u z o ZEER GESCHIKT VOOR Kleins Houtstraat 41A. le KWALITEIT ROTTERDAMSCHE delicieus van smaak, 12 Cts. per ons. Kleins Mstraat iis. 1 [Hl? Prima kwaliteit STEENKOLEN droge GASCOKESVEENBRI- QUETTES en alle andere soorten van BRANDSTOFFEN, bij Bakenessergra.cht No. 78. Telephoonnnmmer 70. MAGAZIJNj Sr. Ifsatoai SS. FABRIEKj Hsliséreheriiisi. Speoi&liïeit oi het verven t.n Amenblamentstoöen. Uitstoomen van alle voorko mende Klesdingstnklseïi. D. J. Y AN DER WILK, Groote Houtstraat 105. Elk tijdschrift is afzonderlijk ter lezing te bekomen. Prospectus op aanvraag verkrijgbaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1890 | | pagina 4