Het stoomschip Obdamder N. A. den-v. d. Vies d. - J. M. Kromhout- S. M., van New-York naar Rotterdam, Arxhoek z. passeerde Woensdag 2 Dec., des nam.Getrouwd 3 Dec. h. m. P. van te 4 ure 10 min., Prawlepoint, Emmerik en D. Koopman. Het stoomschip Merapivan Java Overleden 2 Dec G. F. Donker naar Rotterdam, vertrok Woensdag 2 Bus 81 j. Zijlstraat. Dec. van Colombo. familieberichten uit dk VÖOilN A AM ©TE D A «118 b A B K IV. Geboorten: 30 Nov. J. A. van der Sande la CosteDen Bandt d. Amst. - 1 Dec. Mevr. Stoop-Van Deventer d. Oosierbeek. - J. I. M. Brom—Hermans z. Amst. - 2. M. OlivierKr Use d. Amst. Gehuwd 29 Nov. E. Voerman Jr. en g. Prins. Schermerhorn. - 2 Dec. g. a. H. Buisman en H. o. ten Does- schate. Wije. - 3. g. J. Scholten en E. Co Warnaars. Delden. Overleden 28 Nov. Wed. J. Ho- vingh—Vennik 58 j. Amst. 29. J. F. Drost 1 m. Amst. - D. T. Schreuder 70 j. Ransdorp, - 30. J. P. M. Lissone 38 j. Amst. - F. J. van Pelt 76 j. Nij megen. - L. Heekelaar 66 j. Wormer veer. - M. A. van den Acker, 's Hage. - 1 Dec. K. Tadema 81 j. Oosterwolde, - P. de Keijzer 69 j. Kortgene. - E. van Beusighem 53 j. Trïcht. Advertentiën. 338e Staatsloterij. 2e klasse 4e lijst. Donderdag 3 Dec. 1891. No. 1806S 100. Prijzen van f 30. 49 8910 8579 10187 12867 14B7S 18778 515 8980 6788 10466 12876 14784 1881 5 701 4059 8684 10519 1 SS 18 14854 19059 780 4BS78747 10588 130U 14978 181S4 803 4661 8 774 1 0870 18108 15561 19806 878 4668 8817 11066 1316S 1598S 19483 S0!8 4771 9118 11263 1861S 17009 19473 8168 6508 9197 11441 18686 17188 19964 SI 94. 5682 9360 11682 18824 17171 20! 69 8782 57109691 12091 1S930 17400 20362 2964 6877 9717 12472 13996 17684 80436 8174 6086 9862 12512 14861 17619 £0463 3304 6187 12559 14338 17672 80741 3564 6514 12566 14364 18040 3776 6560 1S770 14463 18615 van ie Maarlgmsche der laatsotappij lot kwi ieriny der Toonkunst. op Zaterdag 12 Icesita 1891, in de Concertzaal der Sociëteit „VEREENIGING", des avonds ten zeven uur. Oratorta van II IAIJIN. Aangeboden Betrekkingen in Nederland. ÜÜT* Aan Geabonneerden op dit Blad en hunne huisgenooten worden aan het Bureau Kleine Houtstraat 9, op monde linge aanvrage de adressen medegedeeld waar deze Betrekkingen zijn te bevragen. Abonnés buiten Haarlem ontvangen in lichting tegen toezending van postzegel. 1. Juff. bij tweej. kindje te Amat. niet ben. 80 j, Goede ref. 2. Huishoudster middelb. leeft, tot aas. v. dochter dee huizee fr. br. 3. Buffet- juff. in hot. Ie r. eenigez. bek. met fr. taal. 4 Agentessen gevr. v, e. dag. consumptie art. fi. Agenten om op sol. wijze h, ink. te verb, voor een sol. firma Adr. m. beroepeopg. 6. Bediende vertrouwd m. d. arb. op procureurskant. Sal. ƒ600. 7. Bed. v. kant. en magaz. werk in ma- nuf. Goed 8chrijv. en rek. Sal. ƒ250. Goede inform, vereischt. Liefst met b. kleinvak bek. 8. Fi. jongra. in ltruideniersz. eenigsz. m. h. vale bek. 9. Inw. beambte, onveh. g. schrijven bek. m. adm. werkzhdn. 10. Bekw. IJzer- en metaal draaier, vast werk, hoog loon. 11. Spekslagers knecht v. goede get. voorz. 12, Rijksveldw. om toez. te houd. over lander, en jacht. Goede get. vereischt. Burgerlijke Stand. Geboorten i Dec. M. Bijster - Nienkemper z. - 2. G. C. Kuiken- Faase d. - H. Hetem-de Wit z. - A. H. C. Boonders-Boom z. - A. v. d. /violen - Reinaloa z. - 3. G. v. d. Weij- AMSTERDAM, 3 Dec. 1891. Solisten Mevrouw SOPHIE HAASE— BOSSE. van Rotterdam, (Sopraan.) De Heer J. J. ROGMANS, van Amsterdam, (Tenor.) De Heer JOH. MESSCHAERT, van Amsterdam, (Bas.) Koor en Orkest. De Zangvereeniging' der Afdeeling en het Orkest van het Concertge bouw te Amsterdam. Directeur de Heer W. ROBERT. ALGEMEENE REPETITIE op Vrijdag 11 December, 's avonds te 6Vs uur, in dezelfde Zaal. De ondergeteekende, Leeraarin de Gymnastiek aan de Hoogere Burgerscholen voor Jongens alhier, stelt zich van af 1 September be schikbaar tot het geven van ge wone en Heil-Gymnastiek De Heil-Gymnastische behandelingen op advies en onder toezicht van HH. Medici, worden voorloopig aan zijn adres of bij belanghebbenden aan buis verricht. W. VISSER, Nassaulaan 64 A. Dl IM1LMCI1 SAIIflllHlilli T60I80 VAfJ BERKHOUT A BE CLSRCQ, Kleine Houtstraat No. 11. Belasi zich met aan- en verkoop van effecten, incasseert, disconteer! en verstrekt binnen- en buitenlandsche wisselskoopt en verkoopt coupons, lossingen en vreemd geld, verleent voorschot in rekening- courant. sluit prolongatie, verschaft reiscredietbrieven, neemt wa&rdei in bewaring* en gelden a deposito op langen en korten termijn. IÏSK1RS, BAARDEN, PRUIKEN, Heuzesi, Mutsen, PSslaelien, SURPRISEN, nieuwjaarskaarten en Brieven. Ruimste keuze Billijke prijzen In het Magazijn der Gasfabriek, gelegen in de Jacobstraat, is steeds voorhanden eene groote keuze van gashaarden, gaskomforen, gas fornuizen enz., volgens de nieuw ste en "beste constructie. Deze toestellen, welke eene aan gename hitte in de lokalen ver spreiden, zonder eenigen reuk, kun nen voor de wintermaanden ge huurd of voor ééne week op proef, gebruikt worden. Deze toestellen worden, op ver langen der bezoekers, dadelijk in werking getoond. Ingang van het magazijn in de Jacoistraat. M WILLIÜÜS KL Heiligland. 48. Op heden verkrijgbaar nieuwe Zouteviseh, Stokvisch, Pekel haring enz. Verder le kwaliteit Zuurkool, alle ingemaakte Groenten en iederen dag versch gekookte Bieten. De ondergeteekenden be richten, dat zij Zaterdag avond 5 Deo. zullen staan, zooals de geheele zomer, op de Groote Markt voor het Stadhuis, met lekkere 5 St. Sociëteit „DE fülÖON". 2ondag' 6 December, i te 8 uur, Vólks-Concert, door het wereldberoemde Zwitserse!» Zang- en Jodel-Trio Terofai, bestaande uit twee Heeren en eene Dame. Entrée 25 Cents. Oogn&c Ilê, CHAMPAGNE, f3 per flescL Zijlstraat 1. Desverkiezende stelt zich iemand >or deze vertooning disponibel. Maskers, St. ïïicolaasmtttsen EN BAARDEN. in verschillende prijzen. H MARTENS. Goedkoopts adres voor feest artikelen. 26 Korte BagpsM 26. Let s. v. pl. op het huisnummer. EXTRA FIJNE MIIIT1AIMITJIS in den wicht van 2 en 3 Kilo alsmede de bekende 1ste kwaliteit Rookworst. T. A. DONNEE, Hleine Houtstraat Ho. G2. Op heden weder verkrijgbaar de overheerlijke WESTFAALSCRE Leverworst, 50 Cents per l/i Kilo. T. A. DONNEE, iliaine .Unnistraat fjo. B2. poetst alleen met het fe©st0 F0@tsmldd§& P0ETS-PASTA„deSABEL" Vlekt niet, stuift niet, tast de voorwerpen niet aan. N ▲lom verkrijgbaar 6 cent per stukje, doch let op M gedeponeerd fabrieksmerk ,,de Sabel". Voor en-gros b/d Generaal-Agenten voor KedMtaOdn ÈolosiënH, 3P. PIBPBB ZONjEIT, WtOMfVW Alleen-verkoopers worden nog voor enkele grootere plaatsen ge zocht. Conditiën op aanvraag. Hopende met een druk bezoek vereerd te wordeD. Uw dw. dienaren H. BALM ZOÏÏBH. CleiÉclig WascMcricIitifiï. Stoom v kr v krij. MAGAZIJN I*!'. IlOHfStrüSlt 86. FABRIEK Helmbrekerstesg. JULIUS WULTf Co., Mi a a r l e m. Specialiteit tot het verven van Am enblem entstoffen. Uitstoomen van alle voorko mende Kleedingstukken. StoGin-Oliocoladefabriek bericht, dat ze eene groote collectie CHOCOLADE In alle genres van uit stekende kwaliteit heeft geëtaleerd. Geheele Oiigiiieele Loten a f4.— Halve id. id. „2.— tot de verloting, die op den lOen December e. k. zal plaats hebben. De te winnen prijzen zijn: lb 50.000 Mark, lk 10 000, 1 k 5000, 1 k 3000, 1 h 2000, 2 1000, 3 a 500, 10 5 150, 30 h 100 en 1950 h 20 Mark. Alleen opdrachten, die van betaling vergezeld gaan, worden uitgevoerd. Orders h rembours worden niet aangenomen. Het geconcessioneerde Hoofdbureau MINDUS MARIENTHAL, Hamburg. OTMGEKS VAIV HAARLEM, Wacht U voor Sequah! Leest, vóór ge uwe dubbeltjes neen, uwe rijksdaalders weg werpt voor kwakzalversgrappen van de ergste soort, de waar schuwingen tegen dien kwakzalver, gratis verkrijgbaar aan het VOLKSGEBÓUW, Jacobijnestraat 7, alhier. "T"'T - NIEUWE waarschuwingen (waarin beschouwingen' over zijn optreden in Haarlem) zijn van af Woensdagavond^ De cember aldaar mede gratis verkrijgbaar. F. H. SMIT voorheen'. Birma Wed. C. SPI EGELMAKER. PLAATHAND EL AAR. D. BBTTBJi Z O R BB, VERGULDER. ENCADREUR. Jirux^sfraaf 34. iamssh© Beurs. Vorige Laag- Hoog dag, etc. ate. tiaderlund. pCt. Cert. N. W. Scli. 8% dito dito 8 dito dito 8% dito Obligat. 8% A mort. Syndicaat 8% België. Obligat. 8% dito dito 2% Hong.Oh.L.in pap. 5 dito Goudleeuiug. IS dito dito 1881/88. I Italië. Ïïiachr. 1861/81. 5 Ct. Adiu. Lam. c.a. 5 Oost. Ob. Mei-No. 5 di*o Febr.-Aug. 5 dito Jan.-Juli. 5 dito Apr.-Oct. 5 dito dito Goud 4 Polen. Obl. 1844. 4 fort.Ob.Bl.'58/84. 8 dito 1388/89. 4% 2Ji<f/.Ob.H.1798/l 5.5 Obl. Load. 1822. 5 Ccrt.Ins. 5e S.'54. 5 Obl. dito Oost. 5 dito dito 2e Serie. 5 dito dito 8e Serie. 5 dito biun. leen. 4% dito 1380 gecons. 4 dito 1889 bijRotacii. 4 dito 89/90 bij Ilope 4 dito Ln. 1867/09. 4 dito dito 1889. 8 Obl. in Gond 1883. 6 dito dito 1884. 5 Spanje. Perp. Sch. 4 OWU. 1878 8 78 77% 77% 101% 101%, 101%, 10'% 101% 101%, 100 100 - - i»u - - 865; - - 86 88% - - 79 78 Vil 7S% m ■n% 92Ï 31% 85^ 46J1 l0«l/i 63 m m rpj» in 81% - 85 85% 45% 46% 58I/9 68J 59 M 87Va 871/2 87| 87 88% 873/4, 88% - 91Yl6 - - 65^ 651/s - «8% 98% 98% 93% 88§ 94 63 631/2 64 5U/, - - Prolongatie 21/g pCt ..r dito Bi. do. do 1 Turfcijï do. D01 dito Jij dito O Ij do. do. do. do; Egypti Z.-Af. Argt.R Braz.i dito lij dito I dito Colum Ecuador.O b.1855. 1 Peut. 1870 gereg. 6 dito dito 1872 dito 5 JJrug. liep. Obl. 6 dito dito 6 Venez. Ob. 1881. 4 rorigo^Laag- Hoog dag. ste. ete. f.80 }76% - - koi/, - - ik «0% »0| iby2 37VS 613/4 451/a Amst. Obl. 1861. 3% 98% •i-Gmfi.Ln.1886. S>\ 98% Botterd. do. 1886. 3% 981/4 JJtrecht. O.Ln.'86. 8% 881/2 373/4 83% - Nederl. N.-Afr.H.-V. 130 Amat. Bank. A and. 158 157 Amet. H.-Bk.Pbr. 4% 10U/S dito dito dito 4 100% dito dito dito 3% 98% Cult.-Mij Vorst.Ad. 68l/2 68I/4 683/4 dito dito Pref. dito 142 dito Bew/W instaand. 13 13 13 U'uïls fnO. i' l'.rl.-ö. A i«ry, dito llijksb. Aand. 1423/^ do.Adm. Amet.Crt. do. 142% Rusl. Pdbr.H.-B. 4% 88 88% 88% Ned. H.IJz.Sp. Aand. dito dito 1890 dito dito dito Obl 8 dito dito dito 8% Mij. ExpLSt.-Spw.Ad. dito 8e Ser. 1890 do. dito Ln. 1887 Ob. 8% Ned. Centr. Sp. Aauii. Ned. Ind. Spw. dito Ned.R.-S.O. f 1200.8% dito dito a 100. 3% dito 1870 dito 6 Ned. Z.-Afr. Spw. 5 Italië. Sp.1887/89 8 Circ.Etn. S.Ov. Bew.5 Victor Kman. Ob. 3 West.Sicil. Sp. do. 5 Zaid-Ital. Sp. do. 8 993/4, 127% - 88% 38 155 100% 100 111% - 95 52 51% BOl/s 50 56?; 961/s 55% 55% 52 51% üitö ïóou dito 8 Balt. Spw. Aand. 8 Brest-Grajewo Ob. 5 Iwang.Uombr. do. 4% Kurak-Ch.-Az. Ad. 5 dito divid. dito Loaowo-Sew. do. 5 Mosk.-Jaroal. do. 5 dito Priorit dito 5 Moskow-Kurek do. 4 Mosk.-Smol. dito. 5 Orel-Gr. K.M.600. 4 O rel-Vitebsk. Aand.5 dito dito dito 5 dito dito Obl. 5 Poti-TiÜie dito 5 dito dito 5 Trausc. Spw. dito 5 W eichsel dito And. 5 Wladikawkae dito 4 Zuid-W.Sp. Aand. 5 dito dito dito 5 dito dito Obl. 4 iJwsrf.Zw.N.SpC.0.5 Amer. Atch.Tp. C.t. A. Centr. Pacific. Aand. 171/2 118 118% 35 9(1 90 90% ,31/2 55l/s 56 2 9% 1183/4119 !7'/s - - tl 96% - 7 - - 73/4 88 - 71/9 88 - >4% 74'/2 741/4 60% 60% 61 97 97 yM 89% 89% - 123% 79 96% 97 101% 101% 59% - - 823/4, 83 101%, - - 891/3 97% 97 963/4 - - 1001/3100% 100% 101% 1015/4 991/3 100% 74 733/4 74 60 60 84 64 64% 07% 88% 64% 69i* 841/4 15% 42% 841/, - 81 SU/4 Vorige Laag- Hootr pOt. dag. ste. «te. dito dito Obl. 6 105% 105l/2105% dito Cal. Oreg. do. 5 10 L3/^ dito B 5860 dito 6 loi Chos.Oh.sth.lcH.O.6 101% 102 Obic.C. v.Ad.Pref. 132 dito Ie Hyp. Gert. 7 129% ito Jowh Midl.Ob. 8 120 dito Mad. Ext. dito 7 1273/4 128 dito Menomin.dito 7 127% dito N.-W.Union do. 7 131 1301/, ditoWin.St.Pot. do. 7 130 129% dito South-W. do. 7 Hl 111% Clev.Akr.&C. Ct.v.A. 27%, 27% Danv.-Rro-Gr. Ct.v.A. 163/j 16% 16% do. do. Pref. Aand. 43% dito Obligat. dito 7 114 DesMoin.Fortd. do. 4 731/2 dito dito Ext. dito 4 72% Illinois Cert. v. A. 100 100 dito ia Goud Obl. 4 94% 94 941/j do. C. Leas.L.St.Ct. 4 93 - Louis v. Nashr.C.v.A. 78% Miaa. K.T.C.v. A. Obl. I6S/4 I6I/2 163/4 St. P. Min.&M.C.v.A. 110 dito dito Obl. 7 1101/g dito gec. Sch. dito 6 112 dito dito 2e H. do. 6 114 dito Mont. Centr. 6 1101/, Pittab.F.W.C.v.A. 7 149 South. Pacific. Obl. 6 109% 109% U. Pac. Hoofdl. Aand. 61% dito dito Ct. v. dito 40% 40% 41 dito dito Oblig. 6 106 do.Linc.&Ool. leH. 5 783/4 741/, Org. S.L.&U.N.R.C. 5 78 78 Utah-North. C. v.0.5 89 dito gec. leHyp. do. 5 77% Brazil. Spwl. Obl. 4% 49 Canad. Pac. C.v.A. 87% 87% 87$ dito le Hyp. 5 110 Venez (Caren.)leH. 6 20 19 20 Pr. My (Merida). 5 461/2 Nederl. Stad Amat. 8 dito dito 8 Am. Kan.-Mij. C.v. A. Rotterdam. 8 Gemeente-Credict8 N.-H.Ver. Witte Kr. Pal. v. Volksvl. 1867 dito dito I8f>9 Belgie. St. Autw. 2% dito Brussel 1886 2% Hong. StaatBl. 1810. dito Hp.-Bk. Budup. 4 Stuhlwb. Spoorw. 4 Thei884 [talie. Het Roode Kr. Oostenr. Stl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Inat. 1858. K.K.O.Bod.Cr.Aust. 8 Weeuea 1874. /Vms.Th. 100 '55 8% Keul.-Mind. Spw. 8% Rusl. Staatsl. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Servie. Staataleen. 8 Spanje. St.Madr.'68 8 Turkije. Spoorwl. 8 Zmts. St. Geneve Ad. Amer. P.K. 1-860,000 Vorige Laag- Hoog» pCt. dag. «te. «tt. 107% - 114% 109 104 105% 101% 101% 64% 65 1271/2 123 2,60 93 m 921/3 115 07% 102 HOI/2 111 95 92% - 97% - 111% 115% 1153/4 116% 158 152 154% - 92% - - 180 173 140 136% 125 73 40 15 96% 42 39% - 1^ UI Ct.Ver.Am.Spwf.leS. 86 dito dito 2e S. 1890 86% dito Ver. Am. fnda. 3% 70 Vg.Am.Hyp.Spf.Obl. 102 102% dito Cert. 2e Reeks. 601/, Prov. Bah ia (Braz.) 5 70 dito Quebec (Can.) 5 1061/, löNed.Trv.GdraMijA. 8% TheS.st.(Ww.rnd) Ct. 12 12 12%

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1891 | | pagina 3