Middelbare School voor Meisjes, Gevel-, Kamer- ea Trottoir-Yer- sierinp, HIIMEI1EI, F» A. DOMMEE ÖEMENSB NIEUWS. Vervolg Stadsnieuws. Burgerlijke Stand. Aangeboden Betrekkingen in Nederland. &toomir&artf«ricaUa. Advertentiën. te HAARLEM. Bezoek van HH. MM. de Koninginnen. Molenpad 3, Haarlem. KI. Houtstraat 62. Deutsche «n Lehlscüe h o t es n. Tot Woensdag namiddag balfvier zijn te Antwerpen nog ver scheidene gevallen van eholerine aan gegeven en moet, volgens verklaring van een der voornaamste geneesheerca, ook een geval van cholera asiatiea zijn geconstatuurd. Eene qaarantaine van zeven dagen is voorgeschreven voor de schepen, die van Hdvre, Hamburg en den Rijn komen. De Hamb. Cour. meldt van vertrouw bare zijde, dat van 18 tot 23 dezer te Hamburg 210 personen door ziekten van cholerisehen aard zijn aangetast, waarvan 75 overleden. De van andere zijden openbaar gemaakte berichten zijn overdreven. De regeering van Zweden heeft eene verordening uitgevaardigd waarbij ver klaard wordt, dat alle Duitsche Noord- z;ehavens, zoomede de Duitsche Oost- zeehavcLi-s ïusschen Pommeren en Dene marken, verdacht werden door cholera aangetast te zijn. De Natuur van 15 Aug. wijdt een opstel aan het zoogenaamd elee trisehe meisje, miss Arraie Abott en hare navolgster. Gelijk men weet zijn deze meisjes in staat tot de schijnbaar wonderbaarlijkste krachtoefeniag. Een kraentiges man wordt bijv. een stok in handen gegeven, met het verzoek dezen in het midden met uitgestrekte armen zoo stijf mogelijk te houden. Nu plaatst het kleine meisje de open handen tegen de einden van den stok en trekt dan haar tegenstander geheel naar goed vinden over 'tfcooneel. Ook verplaatst zjj een stoel waarop drie mannen zitten met het doel hem tegen te houden, In het tijdschrift Electricity geeft de heer Nelson W. Perry eene verklaiing van deze „wonderen." Volgens hem heeft de electriciteit met deze zaak niets uit te staan, zij kan verklaard werden door de leer van het evenwicht en is eenvoudig een behendige toepassing van de lessen der werktuigkunde. Bij elke proef plaatst namelijk het meisje zich zoodanig, dat zij aan een langen befbeomsarm werkt en dat haar tegen stander in een toestand vaa wankelend evenwicht verkeert, waardoor hij zeer gemakkelijk van zijn plaats kan worden gebracht. In de proef met den stoel bij v. zullen negentig percent van heB, aan wie bevolen wordt dea stoel op den grond te houden, hun hauden op de ziltiof of leuning van den stoel leggen en hun gewicht bijoa geheel op hun voeten laten neerkomen. Indien zij dit al niet dadelijk doen, dan zuilen zij het toch doen op het oogenblik waarop zij ver moeden, dat het meisje moeite gaat doen om den stoel te tillen. Onbewust helpen zij dus mede. Om den stoel te bewegen heeft het meisje dus niet anders te doen dan te duwen tegen den rug der zitting. Zij wordt hierbij geholpen door haar kmefin, waarop zij met hare ellebogen of voorarmen steunt. Dit geeft haar ook het voordeel van een langen hef boemsarm tegenover haar tegen stander, die met zijne voeten werkt. Is de stoel eens opgelicht, hoe weinig ook, dan is het moeilijkste verricht. Zij houdt dan plotseling haar kracht in waardoor de stoel te*ug valt. Door eea zijrieliogsche beweging kan zjj dan den stoel van lioks naar rechts schuiven. Ic beide gevallen is de stoei in wankelend evenwicht en kan het meisje hem dour een behendige beweging m elke richting brengen, die zij verkiest. Ook de andere proeven zijn op over eenkomstige wijzen te verklaren. Voor de ju stheid dezer verklaring pleit ook het le it, dat de proeven alleen dan gelukken wanneer de personen hua uiterste kracht inspannen en dus zeit meehelpen aan het scheppen van het wankelend evenwicht. De ex-keizerin Eugénie bracht dezer dagen een bezoek aan Koningin Victoria. Nabij Béziers heeft er een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. De locomotief is namelijk gederailleerd op de brug over de rivier de Orb, en de wagens volgden toen en stootten tegen elkander. Vier personen zijn ge dood en een veertigtal gekwetst, waar onder velen zwaar. Het ongeluk moet veroorzaakt zijn doordien de houten dwarsleggers op de brug meestal gespleten en verrot waren. Nadat aan Bismarck op zijne jongste reis de groote huldebetoonicgen in het zuiden van Daitsehland waren ten deel gevallen, werd in het groet- hertogdom Oldenburg het denkbeeld geopperd, hem een bewijs te geven dat in het noorden des rijks ten volle daar mede wordt ingestemd. Reeds dadelijk werden hiertoe plannen gemaakt, waar aan toen echter, zoowel wegens wijzi ging van zijn reisplan als wegens andere omstandigheden, geen gevolg kon wor den gegeven. Daarna is er eene ovatie op groote schaal aangelegd en zijdelings bij Bismarck aanvraag gedaan, om te vernemen of kij de manifestanten bij zijne terugkomst op Friedrichsruh zou willen ontvangen. Hierop hebben zij nu van dr. Chrysander een gunstig antwoord ontvangen. Eenige dagen geleden viel in een der grootste hotels in Berlijn een eigenaardige gebeurtenis voor. Een hoteljongen, belast met het afborstelen der kleeren van de reizigers, ontdekte in een der kleedingstukken bankbiljetten ter waarde van vijftigduizend roebels, meenende den bezitter een groeten dienst te bewijzen, begaf hij zich onmiddellijk naar den reehtmatigen eigenaar, een reusachtigen Rus. „Leg ze maar ergens op tafel Beer en laat mij met vrede" klonk het bescheid en de toerist draaide zich om in zijn bed en sliep audermsal in. Maandag is de tempera- tuur, na Zondagavond te zija gedeald, weer overal gestegen. Zaterdag was de patroonfibviek te Sp<ndau heropend, raiar na eenige uren moest zij weer ge sloten worden. Te Breslau stierven verscheiden werk lieden en spooi wegbeamtea dour de hitte. Te Weenen barstte Maandag om stieeks 7 uur eene hevige donderbui los, maar de temperatuur werd slechts tijdelijk verlaagd- Meer dan 50 per sonen werden ziek of vielen fliuw in destraa en er kwamen 4 gevallen van zonnesteek voor met doodeiyken afloop. Er zijn te Weenen thans 21 personen gestorven door de warmte. Uit alle deelen der Oosteurijksch- Hongc.arscbe monarchie komen berich ten .over de grooto hitte. Te Budapest stierven Maandag 2 personen en te Triest kwamen onder de troepen 3© gevallen van zonnesteek voor. Bij Agram viel een luitenant van een marcheereaden treep plotseling dood. De legeroefeningen van de ioeen ne legercorpsen in Galicie ziju .afgelast, maar de reis van den keizer naar Lemberg gaat door. Ia Frankrijk heeft de minister van oorlog, De Freycinet, een onderzoek doea instellen naar den toestand der soldaten met het oog op de gevallen van zonnesteek die onder de troepen zijn voorgekomen, terwijl zij op marsch waren of exerceerden. De dood op het slagveld is edel, maar de dood door zonnesteek of be roerte door de warmte op het dril veld is verschrikkelijk. Ondanks de buiten gewone hitte cler laatste week zijn de legeroefeuingen i.a Italië, Duitschland, Oostenrijk ea Frankrijk voortgezet en eeQ groot aantal soldaten is aan de ge volgen overleden en nog meer weiden ziek. Eerst thans is in Oostenrijk het laatste deel der manoeuvres afgezegd, terwijl de Duitsche keizer de parade der lijfwacht zeer bekort, wat een groote ©poffering voor hem was, daar dit een zqoer voornaamste genoegens is. Ia Fr&akrijk echter wet d geen mede dongen getoond, zoodat bijv. te Tours op éen dag niet minder daa 147 man onbekwaam werden. Niettemin werden de eoldaten aan het werk gehouden, en nu ziju er in het militair ziekenhuis 200 man die door zonnesteek getroffen zijn. De minister De Freyeinet heeft nu een onderzoek doen instellen, maar heeft nog geeu maatregelen genomen om een dergeüjken mo©:d te beletten. Hoe men iu Engeland over de warmte denkt big kt uit een artikel in de Standard. „Wanneet men ia Engeland de kolossale hitte die men in velschillende streken op ker, vasteland jaarlijks heeft, vergelijkt met het eigeu klimaat, sehiijL het blad, dan zou aan in dim het mogelijk was dat een Engelschman met zijn klimaat tevreden was toch tot het besluit moeten komen dat in Groot-jJritaanië de zon zoo kwaad niet is. De raesscheu spreken graag over zonnige sttekec, wolkelooze luchten enz., maar wanneer ze eeumad ia zulk een paradijï lever, dan wcDsehen ze het zoo spoedig mogelijk naar de maan. „Om 9 uur Wiorgec-s worden in Londen de persiennes zorgvuldig ge sloten en er wordt geen atoompje lucht vaa buiten binnengelaten. Kame.s die op 'tN«orden uitzien, zijn bijzonder ge zocht en het middagmaal kan alleen gebruikt worden in pikdonkere kamers. Een middagslaapje klinkt ook heel aardig en is het wei voor iedereen, behalve voor eea Engelschman. Voor zoo iemand die rijdt, wandelt, roeit, zeilt, jaagt, is het niet mogelijk geregeld ©p een oogenblik van den dag te slapeu waarop hg anders zich aan geliefkoos de ontspanningen overgeeft. 'sAvonds wordt het beter en dan gaaa de deuren en vensters open. Echter ziju er in Londen eenige dagen geweest van zeer groote warmte. Even wel heeft men er geen jhitte beleeft zooals men die te Weenen nog steeds ondervindt. De groote warmte die men er gehad heeft, kon nog altijd getem perd worden door lichte kleeding, open ramen en ijs, en voor wien deze zaken niet te hereiken waren, door een weinig geduld en philosophic. De meeste menschen maken zich inderdaad warm door ©ver de warmte te klagen. De toestand te Lenz wordt ernstiger. Driehonderd mijnwerkers heb ben Woensdagochtend het werk gestaakt. De ingenieur verzocht hulp aan de po litie om de de mijn no*. 8 te bescher men. Men vreest dat de werkstaking zich zal uitbreiden. De werkstakers ver klaren, niet meer in de mijn te zullen gaan, ecolang de maatschappij Belgische werklieden in dienst heeft. Een huwelijk tusschen een deenschen kapitein met zijne bruid, werd dezer dagen in volle zee, bij Cuxhaven, ingezegend. Het paartje kan alzoo niet met juistheid zeggen, waar hunne inzegening heeft plaats gehad. Het huwelijk is overigens geheel vol gens de gebruiken voltrekken. Bizonder hevig woedt de cholera te Teheran. Zondag overleden er niet minder dan 800 personen aan deze ziekte. De stad Nt'e w-P 1 y m o u t h is in het parlement van Nieuw Zeeland vertegenwoordigd door... haar lan taarnopsteker. Bij plechtig besluit van den gemeenteraad is de afgevaardigde tijdens de zitting van het parlement ontheven van zijn lautarenopstekers- werkzaamheden eu zijn deze opgedragen aan zijn zoon. Opnieuw zijn te Yunna biljetten aan de muren geplakt, waar door de bevolking tegen de vreemde lingeu wordt opgehitst. Sommige van deze plakkaten nemen den schjjn aan te zijn geschreven door be keerde Christenen daaiia wordt gezegd dat de schrijvers tot het Christendom bekeerd zijn om de geldsommen, die zij daarvoor van de vreemde gezanten kregen, en ook wegens de nauwe be trekkingen tusschen verschillende consu laten en de vrouwelijke leden van de huisgezinnen der schrijvers. Andere biljetten zeggen dat de zende lingen kinderen trachten te bemachtigen om er de oogen en het hart uit te halen, ten einde daarvau een brouwsel te maken, waardoor goud en zilver ver kregen Wordt! De toestand op de ameri- kaansche spoorwegen wordt veel beter. De treinen loopen weer door Buffalo en de stokers zijn weer aan 't werk. In Mahoning en ia de Shenango Vallei, in Ohio, is het werk hervat in de ijzer- en staalfabrieken. De werk staking duurde daar sinds 1 Juli. Wederom is een luehtrei- zigater tengevolge van het willen neer dalen met een parachute verongelukt. Toen de acronaute mrs Steele Maandag in het park te Columbus, Ohio opeen hoogte van 300, vcet de parachute wilde grijpen, deed zij een misgreep en verloor tegeljjjkertf d haar evenwicht in de ballon. Bliksemsnel viel zij, ten aanschouw© van een aanzienlijke menigte nieuwsgierigen, naar beneden en ver pletterde haar hoofd. De S 0 lé i l maakt melding van een zonderlinge gebeurtenis, die voorviel in het Rhóne-gebergte, bij Duerne. Des morgens, zegt het blad, verliet de heer Bouteille, landbouwer, met zijne knechten zijne woningalleen een herdersjongen van twaalf jaar achter latend. Een uur later vielen drie on bekende personen den kleinen jongen aan, brachten hem slagen toe, bonden hem aan een paal in den stal en dreigden hem neer te schieten, indien hij hun niet mededeelde waar zijn meester zijn geld verborg. Toen de arme jongen, stom van schrik, bleef zwijgen, nam een der bandieten een op den grond liggend mes op, waarmede hij hem de vingertoppen afsneed hopende hem alzoo tot spreken te dwin gen. Van wat toen volgde herinnert zich de knaap Biets meer het is echter een feit dat de schurken niets hebben gestolen. Toen de arbeiders terugkwa men voor het middagmaal, vonden zij den jongen bewusteloos, deerlijk ge wond en bebloed. Eerst een dag later kreeg hij den spraak te; ug en kon toen het voorval mededeelcn. In het dorp meerit men de daders gezien te hebbeD, en doet ie politic ijverig onderzoek. Gatliag, de uitvinder van de bekende naar hem genoemde veel- loopige kanonnen, heeft nu een nieuw wapen saamgetteld, dat vooral aan Ame rika met zija kleine militaire macht zal ten goede komen. Het nieuwe wapen werpt kogels van kaliber 45 en het draagt van eea tot anderhalve mijl. Het konon is slechts 47 duim hoog en 23 duim l&ng, ea weegt 133& pond, zoodat het gemakkelijk is mede te voeren. Er kunnen 200 schoten per minuut mede worden gelost. De heer Napoleon Ney, voorzitter van de vereeniging voor handels-aardrijkskuadeheeft eene nieuwe onderstelling te berde ge bracht voor de ontdekking van Ame rika. Hij beweert dal dit werelddeel veel vroeger werd ontdekt dan door Colombus. Voereerst gelooft hij dat Oost-Azië en Noord Amerika indertijd verbonden waren door een strook land, waarvan nog slechts enkele eilanden over aijnhetzelfde neemt hij aan ten opzichte van Amerika en Europa, die door de eilanden ten noorden van Engeland, door IJsland en Groenland verbonden zouden geweest zijn. In die tijden, toen de Poolstreken nog niet zoo vol ijs waren, had een tocht door deze streken natuurlijk veel minder bezwaar dan thans. Vervolgens brengt de heer Ney in herinnering dat de Noormannen reeds in het jaar ieoo Noord-Amerika be zochten. Maar bovendien beweert de heer Ney dat lang vóór Colombus een fransch kapitein uit Dieppe in Zuid- Amerika landde aan den oever der Potomac. Hij vond daar eenige ge raamten met wapenen uit de 15e eeuw en een zeer oud document met een op schrift in Runen. Van wege het ministerie van Water staat, Handel en Nijverheid, werd heden aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur alhier aanbesteed: Het wegruimen van een wrak in de Zuiderzee. Ingekomen 3 biljetten, waarvan dat van B. C. Weltevreden te den Helder het laagst, voor 1445. TELEGRAMMEN. NEW-YORK, 25 Aug. (Réuier.) De New- York Herald ontvangt een telegram uit Trinidad, waarin gemeld wordt, dat volgens bericht uit Venezuela het ge- heele Orinoco-land in handen derlega- listen is. Venezuela heeft het differentieele tarief van 30 pCt. tegen West-Indie afgeschaft. BUFFALO, 24 Aug. {Reuter.) Offici eel wordt geroeid, dat de werkstaking der wissel wachters geëindigd is. Ondertrouwd 25 Aug. L. A. Woest en M. Kasteleijn. - J. F. Hessela en C. M. Ker kman. Getrouwd 25 Aug. J. M. M. v. Leu ven en C. M. Buijs. - A. J. Meijerink en J. Olieraans. Geboorten 23 Aug. J. C. v. d. Eijkhoff—Jonckbloedt z. - 24. A. S. VerkesLamarre d. - 25. J. M. Snoeks—v. Schooten d. - N. J. Boel houwerv. Doorn z. Overleden 23 Aug. d. A. Planije 13 dg. z. Leidschestr. - 24. L. P. Becker 17 md. z. Kruisweg. -F. Jarigse 3 md. z. Bakenessergr. FAMiLlEBERIQH TEN- Gehuwd 23 Aug. C. van Staveren en J. M. Hennipraan, Loosdrecht. - 24. M. Spier ea jkvr. R. Lopes Suasso, Den Haag. - J. Fuss en E. M. van Zadelhof!, Den Haag. Geboorten: 19 Aug. A. M. R. GrondhoutSigraond z. Deventer. - 20. P. van EldenLankhorst z. Arast. Overleden: 21 Aug. J. de Waa^d jd. 26 j. Schagem. Wed. O. E. Brug manBruijning, Apeldoorn. - 22. T. van Breevoort 70 j. Amst. - Wed. P. de Vries Binksma—Van der Veer 57 j. Amst. - 23. J. P. A. A. Formijne Verwey, Zaandam. - A. Haberraehl Streefkerk 27 j. Amst. fflSF" Aan Geabonneerden op dit Blad m kunne hulsgenooien worden dan het Bureau Kleine Rouistraal 9, op monde linge aanvrage de adressen medegedeeld waar dess Beirekkingen zijn te bevragen. Abonnés bulien Haarlem ontifangen in lichting tegen toezending van postzegel 1. Mediate, extern, torst, in een hoedenzaak, gelegenh. tot overname. 2. Meid-huishoudster teg. Sept, R. C. middelb. leeftijl, goede getuigen. 3. Verkoopster corBettenzaak, terstond. 4. Tweede-werkster hoedenvak, te Zwolle, ge legenh. tot verdere bokw. P. G. beschaafde man. vereischt. 5. Hoofdagent van politie, in een stad, trak- tem. voorl. ƒ500 en 40 aan emolnm. en vrije bovenkleederen. 6. Gepens. stafmnzikanton van strijk- cn blaas* instrum. direct bij een gem. muziekkorps. 7. Colporteurs, solide en werkzbam, tegen hooge provisie. 8. Agent voor verk. machineolie, te Amsterd. 9. Agenten tot verk. van wijnen en cognac, vaste prov. en voor een grootou wijnhandel, voork gen. gep. offic. en ambten. 10. Colporteur voor annonces geroutin. flinke prov. verz. 11. Reiziger voor hoeden- en petteufabr. in Nederl. volk. op de hoogte. 12. Verkooper, grondig bek. met administr. in een druk spiegel- en schilderijzaak te Amstetd. vnst salaris ƒ10 per week met procenten verk. borgstelling ƒ2000. 13. Letterzetter bskw. in 't vak, 14. Eerste confiseursbediende te Rotterï. 15. Uitgever v. bestaand ant. revol. weekblad in z. gr. geldersche gem. elders gedrukt word aid. will, vestig, eu zorg te drag. v. advert abonnés, eu plaats, bericht, voor den vera. iuh. behoeft hij niet te zorg. 16. Bediende tegen flink salaris, P. G. in een grossierszaak. 17. Halfwas voor zadelmakerij en behangerij, terst. tegen genot v. kost en inw. loon naar bekwaamheid. 18. Oppasser, afd. chirurgie in een ziekenhuis tegeu October. 19. Smidsknecht voor hoefbeslag en boeren werk. P. G. teg. Sept. of tors'. Het stoomschip Bromovan Rotter dam naar Java, vertrok 24 Aug. van Port-Said. Het stoomschip Burgemeester den Texvertrok 24 Aug. van Batavia naar Arasterdam. Het stoomschip Soendavan Ham burg naar Batavia, vertrok 23 Aug. van Djeddah. Het stoomschip Didamvan de N. A. S. M arriveerde 24 Aug. vaa New- York te Amsterdam. Getrouwd: ADRIANUS JOHANNES MEIJERINK en JOHANNA OLIEMANS, die mede namens wederzijdsclie fa milie hunnen innigen dank betui gen, voor de vele bewijzen van hartelijkheid, bij hun Huwelijk^on- dervonden. Haarlem, 25 Aug. '92. Getrouwd: ADRIANUS MARINUS LANGEVELD eD ANNA LOUISA WEESING, die namens wederzijdsche familie hunnen dank betuigen voor de on dervonden belangstelling. Haarlem Amsterdam,) 25 Aug' Tot mijne diepe droefheid overleed heden mijne iunig ge liefde Echtgenoot, de Heer JOHANNES SIMON MOSTERffl, in den ouderdom van 47 jaar, na een langdurig doch geduldig lijden, mij nalatende drie kin deren, nog te jong om het smar telijk verlies te beseffen. Uit aller naam Wed. J. MOSTERMAN— Van der Sluis. Haarlem21 Aug. '92. Strekkende tot algemeene kennisgeving Heden overleed mijne harte lijk geliefde echtgenoote, moe der, behuwd- en grootmoeder, Theodora van 't Ylie, na een langdurig en smarteiijk, doch geduldig lijden iu den ouderdom van 67 jaar. H. LENTELINK en Kinderen. Haarlem23 Aug. 1892. met 5-jarigen Cursus, Het tweede toelatings-examen vangt aan Donderdag 1 Sep tember, des ochtends te 9 uur. Aangifte bij de Directrice, H. J. von SCHUBERTZ. ■illSSSST*0 afdeeling Haarlem e. o. van den Neder- landschen Bond van Oud-Onderofficieren heeft het voornemen aan Heeren Burgemees ter en Wethouders van Haarlem alsnog te verzoeken bij de blijde inkomst van HH. MM. onze Ko ninginnen, zich te mogen voegen bij den Stoet, die HH. MM. aan het station zullen ontvangen en deel te nemen aan het eerste deel van den intocht. Het Bestuur der afdeeling voor noemd, noodigt besturen van Ver- eenigingen, die genegen zijn zich aan te sluiten uit, daarvan zoo spoe dig mogelijk, schriftelijk kennis te geven aan een van onderstaande adressen, ten einde bij genoegzame deelname ten spoedigste eene ver gadering te beleggen, om een en ander te bespreken en gezamelijk aan Burgemeester en Wethouders bovenbedoeld verzoek te doen. Namens het Bestuur voor noemd, A. C. DE KOCK. Th. v GHERT. met PlantenGuirlandes Vlaggen Trofeënlil umi- neerglazen, enzens., door BLOEMIST, Bekroond met lsten en 2 den prijs op de Tentoonstelling te Sche- veningen. GROSSIER IN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1892 | | pagina 3