weede Editie NIEUWS- EM ADVERTENTIEBLAD. PRINS BORGENSKY. 5e Jaargang. Zaterdar 30 October 1837, So 4397 HAARLEM'S HAHBLAD -AJB03<TISrs:2v4:El<rTSZ3I5,TlJS Yoor Haarlem per 3 maandenf 1.20 Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente), per 3 maanden„1.30 Franco door het geheele Rijk, per 3 maanden„1.65 Afzonderlijke nummers0.05 Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem, per 3 maanden0.30 de omstreken en franco per post4371;. .AJD-VIEIR/TIEIISrTIIEÜiiT: gels 50 Cts.; iedere regel meer 10 Cts. Groote letters naar t ia. Bij Abonnement aanzienlijk rabat. Reclames? 20 Cent per regel. meuten en Advertenti-'-n wórden aangenomen door onze Agenten om door alle Boekhandelaren en Courantiers. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Bureaux: Kleine Houtstraat. 14, Haarlem. Telefoonnummer 122. Directeur-Uitgever J. C. PEEREBOOM. Hoofdagenten voor het Buitenland: Compagnie Générale de Publicite Etrangère G. L. DAUBE Co. JOHN F. JONBS, Snee., Parijs 31 bis Faubourg Montmartre. Met uitzondering van het Arrondissement Haarlem is het uitsluitend recht tot plaatsing van Advertentiën en Reclames betreffende Handel, Nijverheid en Geldwezen, opgedragen aan het Algemeen Advertentie-Bureau A. DE LA MAR Azn. te Amsterdam. BUITEN het Arrondissement Haarlem is de prijs der Advertentiën van 15 regels f"0.75. elke regel meer 0,15: Reclames per regel fQ.30. Agenten voor dit blad in den omtrek zijn - BloemmdaalSandpoort en SchotenP. v. d. RAADT. SandpoortHeemstede, J. LEUVEN, bij de tol; SpaarndamC. HARTENDORP; ZandvoortG. ZWEMMER; Veisen, W. J. RUIJTER Beverwijk, J. HOORNS; RilUgomARIE HOPMAN, Molenstraat. Genoemde Agenten nemen Abonnementen en Advertentiën aan. let bijvoegsel van dit blad dat k lerdag avond. verschijnt zalbevatten: j ten verdachte gast. Haart Hal- I is CCLXL1V Binnen- en Bui- 1 andsche berichten. Varia. ierlentiën enz. Aan hen die daarop zijn ge meerd, wordt hierbij verzonden 44 van het Weekblad voor de [fik No., groot S bladzijden, bevat van fraaie, gekleurde platen en voor kinderen alleraardigsten j st. De prijs per 3 maanden is slechts Cents.) Politiek Overzicht» )at de heer Marsehall von Bieber- n als staatssecretaris van buiten- dsche zaken in Pruisen opgevolgd worden door den heer von Bülow, daardoor als gezant te Rome op- iietlt. was reeds geruimen tijd be id. Nu, Donderdag, is dezèveran- jug officieel geworden, door de ledeeling daarvan in den Peichs- teiger. 1 üene nieuwe vertraging in de af- |1 ikeling van de vredesbepalingen schen Turkije en GriekenlandEr taat nml. oneenigheid in de com- sie van controle over de Griek- le financiën in verband met de be ing der oorlogsschatting. De En- sche commissaris Law verzet zich tegen enkele der voorstellen, de Duitsche en Oostenrijksche en van de commissie gedaan. De iiaansche gedelegeerde heeft ver- ard, dat zijne instructiën hem ge- ten eene zeer verzoeningsgezinde iding aan te nemen, gunstig voor iekenlands belangen. Qtusschen doen zich te Athene weer rscbynselen voor, die er op wijzen, aldaar nog geen toestand van rust rscht. Sen door de censuur opgehouden gram uit Athene naar Brindisi zonden, behelst dat eenige hon- rdtallen vrijwilligers de magazijnen de Schoolstraat leeg gehaald en wat in was medegenomen hebben. Er 10 amen botsingen, en politie-patrouil- moesten tusschenbeiden komen. i Sr is nog eene ontdekking gedaan, in staat om de onrustige gemoe- en in beweging te houden, kien heeft nml. ontdekt dat tijdens oorlog de torpedo's van de vloot bd slaghoedjes hadden, zoodat zij it konden ontploffen. Twee officie- zullen voor den krijgsraad komen, dagbladen vallen heftig prins Jtorge aan, die bevelhebber was van 'H vloot. Van Engelsche zijde komen nog volgende berichten over de dyna- etquaestie c. s. in de Zuid-Afri- ansche Republiek, waarvan heden J den Volksraad de beslissing wordt «wacht. De redevoering die Kruger Dins- j dag in den Volksraad heeft gehou den, is zelfs in druk moeilijk begrij-i pelijk, maar het schijnt dat de Staats- president de opheffing van de dyna-! mietfabriek krachtig heeft bestreden, I daar die opheffing ernstig gevaar zou j opleveren voor 's lands krediet en onaf hankelijkheid. Kruger verklaarde ook dat de voor gestelde verlaging van de tarieven op de spoorwegen de inkomsten van deze met vijftig percent zou verminderen. Nopens het voorstel om een raad van advies big het mijnwezen in te stellen zeide de staatspresident, dat een zoo danig lichaam in strijd zou wezen met de Londensche conventie, die het bin nen!andsch beheer aan de kiesgerech tigde boeren verzekert. De regeering had dat al ter kennis van de mo gendheden gebracht. Het comité van de grondwet heeft zijn vergaderingen in de woning van den president hervat De Duitschcrs in de Zuid-Afri kaansche Republiek hebben aan de regeering van het Duitsche ryk ge seind, om verzet aan te teekenen te gen de houding van de regeering en den Volksraad in het mynvraagstuk. De aandeden in de Zuid-Afrikaansche goudmijnmaatschappijen zijn teLonden gerezen wegens geruchten dat Duit sche firma's deZuid-Afrikaansche regeering een groote staatsleening hebben aangeboden, mits de gevraagde hervormingen in het mijnwezen wor den toegestaan. De consul-generaal der Zuid-Afri kaansche republiek te Parjjs heeft de volgende nota medegedeeld Er bestaat, in strjjd met zekere berichten in de dagbtaden, geenerlei geheime overeenkomst tusschen Trans vaal en de Dynamiet-Maatschappij. De beide partyen dragen elk de helft van de verlaging van het recht met 10 shilling per kist. Ten aanzien var de wettelijke mogelijkheid om de con cessie en het monopolie der Dynamiet- Maatschappij te vernietigen, heeft de Staatsprocureur no£r geen advies uit gebracht. Wat ook de geruchten over eene leening betreft, het is onwaar dat daarover onderhandelingen zijn aangeknoopt, noch door de regeering te Pretoria, noch door dr. Leyds tijdens diens bezoek aan Enropa/De schatkist van de Zuid Afrikaansche Republiek verkeert in een bloeienden toestand. De fransche bladen Liberie en de lemps geven beide verontrustende berichten" uit Londen over den staat van zaken in het Nigergebied. Wan neer, meldt een correspondent van den Temps, die beweert achter de scher men te kunnen zien, er niet dadelijk van weerskanten maatregelen worden genomen, is eene botsing daar onver mijdelijk. De Fransch-Engelsche com missie komt nu heden bijeen op een program over welks algemeene lijnen, zegt de Temps, Hanotanx en de En gelsche ambassadeur liet eens zyn geworden. ST ADSHIEU WS. eerste en derde pagina. Haarlem, 29 Oct. 1897. Volgens achterstaande advertentie' zal het le der 15 Matinees te geven door het strijkorkest van het Haar- lemsch Muziekkorps, in de Concert-: zaal der Vereeniging, gegeven worden op Zondag 31 Oct.de heeren Adelin1 Fermin, Barytonzanger tijdelijk te 's Gravenhage, en de bekende pianist Henry Völlmar hebben hunne mede werking toegezegd. DeMatinées zul len precies half 3 aanvangen en voor half 5 eindigen. Gedurende het eerste gedeelte mag niet gerookt worden, terwijl in het oelang der goede orde, de deuren gedurende de uitvoering der nummers gesloten zullen blijven. W elaadigheid naar V ermogen Af deeling Werkverschaffing. Van 1 Nov. tot 28 Oct. hebben zich de volgende personen aangemeld 67 voor werkvrouw. 5 voor strijk ster. 7 voor wascbvrouw. l voor stoe- lenmatter. 5 voor kookster. 8 voor naaister. 2 voor breister. 3 voor koet sier. 47 voor los werkman. 26 voor loopwerk. 3 voor kleedermaker. 2 voor stucadoor. 1 voor licht werk. 4 voor timmerman. 1 voor opperman. 7 voor grondwerker. 6 voor metselaar. 2 voor machinist. 2 voor bankwerker. 1 voor koffiebuisbediende. 4 voor schilder. 1 voor schoenmaker. 2 voor huishoudster. 3 voor smid. 1 voor op passer. 1 voor broodbakker. 1 voor baker. 5 voor pakhuisknecht. 3 voor noodhulp. 1 voor bleekersknecht. 1 voor steendrukker. 3 voor koetsier. 1 voor tuinman. 1 voor portier. Van 1 Nov. tot 28 Oct. zijn de vol gende personen geplaatst: 52 voor werkvrouw. 4 voor naaister. 3 voor noodhulp. 5 voorwaschvrouw. 2 voor kookster. 1 voor strijkster. 1 voor baker. 1 voor kleedermaker. 6 voor loopknecht. 2 voor timmerman. Particulieren en werkgevers, die van bovenstaande aanbiedingen ge bruik wenschen te makenworden beleefd verzocht hunne aanvragen schriftelijk tot het Bestuur te richten, bus Doelen, Stadhuis of Stationsplein. Inlichtingen kunnen dagelijks van 9—1 en van 3—5 uur verkregen worden bij den Administrateur, bureau Doelen, Kamer No 2. By de aanmelding moet een getuig schrift van goed gedrag overgelegd worden. BINNENLAND. Uit d© „Staatscourant". Eereblijken. Als blijk van goedkeuring en tevre denheid wordt de zilveren eerepen ning voor menschlievend hulpbetoon met Dffeink getuigschrift toegekend aan D. Ledegaug, te Amsterdam, wegens het met levensgevaar redden van verschillende personen, laatstelijk van een meisje, uit het water van den Singel, nabij de Spaarpotsteeg aldaar, op 23 Juli 1897en de bron zen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuig schrift aan D. F. Doukema, dek- kneebt op de stoomboot Thor T'II, te Willemstad, wegens het met le vensgevaar redden van een kind uit de Buitenhaven aldaar, op 30 Juli 1897; W. Nooijens. vrijwilliger by het 6e regiment infanterie, in garni zoen te Geertruidenberg, wegens het met gevaar voor eigen leven redden van een kind uit "de haven aldaar, op 23 September 1897G. L. H. Muskens, graankoopman te Nijmegen, wegens het met gevaar voor eigen leven redden van eeu knaap uit de rivier de Waal, op 24 Juni 1897L. A. Pelgrim, glasfabrikant te Leer dam. wegens het met levensgevaar redden van een knaap uit de Linge aldaar, op 8 September 1897A. Drayer, brandwacht le klasse te Amsterdam, wegens het met gevaar voor eigen leven redden van een knaap uit het Jacob van Lennep- kanaal aldaar, op 3 September 1897; W. A. A. Hoskara, te Amsterdam, wegens het met gevaar voor eigen leven redden van een knaap uit liet water aau den Oude-Zijds-Voorburg wal nabij de Stoofsteeg aldaar, op 2 Augustus 1897 W. C. J. H. A. Roelof sen, agent van politie der 2e klasse te Utrecht, wegens de levens gevaarlijke redding van een kuaap uit het water van den Catharyne- singel aldaar, op 4 Augustus 1897 J. Koster, bakkersknecht te De Wijk. wegens de met levensgevaar vol brachte redding van een drenkeling uit de Hoogeveenscbe vaart op 10 September 1897. Kon. besluiten. Benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, de gezagvoerder van het stoomschip Van öuthoorn der Koninklijke Pakketvaartmaatschappij C. A. Seepers; bij 's Rijks Algemeen Archief te 's-Gravenbage tot adjunct- archivaris dr. H. T. Colenbrander, te Enkhuizentot lid der Rijkscommis sie voor graatmeting en waterpassing H. J. Heuvelink, hoogleeraar in de geodesie aan de Polytechnische School te Delft; tot plaatsvervanger van den districtsveearts wien Groningen als standplaats is aangewezen." J. Knol. veearts te Dalen tot directeur van het postkantoor te Kerkrade, B. van der Linden, thans commies der posterijen van de 2de klasse; voor den tijd van drie jaren tot directeuren uit deu handel bij het vrij-entrepot te Rotterdam, D. H. A. Kolff en J. A. P. Pit te Rotterdam. Diefstal. Ten nadeele van den tooneelspeler, den heer Willem van Zuylen, heeft een diefstal plaats gehad. Het Alge meen Politieblad bericht, dat ont vreemd zijn in den avond van 24 Oct. j.l. ten nadeele van dien acteur, uit den Hollandschen Schouwburg i;. de Plantage te Amsterdam: 2 muntbil jetten, elk ad f 101 bankbiljet ad f25; 1 gouden penning, ter grootte van een gouden tientje, waarop aan de eene zijde een ridder te paard, een speer in de hand houdende, welke hy in deu geopenden muil van een draak steekt, aau de andere zij Ie een schip met zeil en een engel, welke daarin blaast. De Imperial Gasmaatschappij zal nog een adres tot den Raad te Am sterdam richten in verband met de voordracht van Borg. en Weth. tot naasting der gasfabriek. Vóór de sluis te Zaandam. Uit Zaandam schrijft men aan de Tel.: Dezer dagen was er 's avonds half vyf op den Dam alhier „puur zoo'n drukkie" en dat enkel om een onwil- ligen schipper. 't Reglement van den sluiswachter toch zegt, dat passagiersbooten bij het schutten den voorrang hebben, t Gebeorde dan ook zelden, dat schippers van damschuiten, tjalken of sleepbooten met schutten moesteu wachten, omdat de Alkmaar Packet de sluis naderde, en als passagiers boot liet reclit had eerst geschut te worden. Hoeveel er voor dit voorrecht te zeggen valt, spreekt liet toch van zelf, dat het den schippers in 't al gemeen een doorn.in 't oog is. Meer malen waren onaaagenaamheden dan ook het gevolg. Dezer dagen nu scheen de schipper van de vrachtstoomboot Batothuis behoorende te Wormerveer, 't er op gezet te hebben, om eens te onder zoeken, hoever hy gaan kon en of dat recht van eerst schutten wel dege lijk bestond. Met zyn boot voor de sluis liggende, op 't oogeublik, dat, van weerszijden een der Alkmaar Pacguelten naderde, weigerde hy hals starrig zyn boot te verhalen, om aan genoemde passagiersbooten gelegen heid te geven tot schutten. Om de herhaalde sommeering van den sluis wachter bekommerde hy zich niet. De havenmeester die inmiddels ge haald was, had al even weinig succes, zelfs niet, toen hy het touw, waar mede de boot was vastgemeerd, deed Eerst toen de inspecteur van politie was geroepen en deze dreigde hande lend te zullen optreden, gaf de schip per toe en was de stremming van het verkeer opgeheven. De passagiersbooten vertrokken beide met belangrijke vertraging. Van een en ander is proces-verbaal opgemaakt en de rechter zal dus hebben uit te maken, aan wiens zyde bier bet recht stond. Onwillekeurig rijst by dit geval de vraag: handelde de schipper hier in een oogenblikkelyke opwelling, in drift, of was hem door anderen bevolen een incident uit te lokken? Op heeterdaad. Woensdagnacht werd door een po litieagent te Leiden op heeterdaad betrapt een persoon, die na een raam van een woning aan de Haarlemmer straat te hebben opgeschoven, zich de voor het raam in de kamer staande voorwerpen toeëigende. Aangehouden wierp hy' enkele zaken weg, terwijl andere op hem bevonden,werden. Aan het politiebureau bleek, dat men met een oekende der justitie te doen had en tevens dat hy ook schuldig was aan meer diefstallen van dieu aard. Een 109-jarige. Een onzer kennissen, zegt de Limb. Koer., bezocht, dezer dagen Gronin gen, en had toen het genoegen ken nis te maken met den oud-z* ekapiteiii Boomgaard, een man van 109 jaren. Omtrent die kennismaking deelt onze vriend ons 'tvolgende mede: „Boomgaard bewoont sedert 1853, dus sinds 44 jaar. als lijfrentenier liet gasthuis aan de Laan te Groningen, dat daar ter plaatse algemeen bekend is als „het lekkerbeetjes gasthuis." Hy heeft het daar uitstekend en is er zeer tevreden. Toch knort hy wel eens op zijne oppassers, b.v. als hy niet op tyd bediend wordt. Het uiter lijk van dezen aartsvader is volstrekt met dat van een zeer oud man, inte gendeel, zyn gezicht is vol en rond en ziet er vry frisch uit. Het gezicht en het geheugen van den man zyn verwonderlijk goed en helderwan neer hij geld uitgeeft om iets te koo- pen, dan weet hy precies wat elk stuk kost. en hoeveel men hem moet terug brengen. Het gehoor is echter niet meer zoo goed, men moet hard spre ken om zich tc doou verstaan. Boom gaard loopt, eet en drinkt goed. en als men liet niet wist, zou men den man bepaald niet voor zoo oud hou den. Zijne oppasseres zeide, dat da kapitein nog zeer lang kan leven, en dat niemand begrijpt, waaraan die man zou moeten sterven. Hooge ouder dom en verval van krachten hebben blijkbaar geen vat op hem. Geldigheids-quaestie van een stembiljet. Men schrijft uit het kiesdistrict Sneek Het kan raar loopen in de wereld de commissie uit de Tweede Kamer tot onderzoek der stembriefjes uit het kiesdistrict Sneek, verklaarde in haar rapport dat zij het by het adres- Feenstra gewraakte stembiljet in het pakket-Woudsend niet had kunnen vinden, de heer Kerdyk bracht het evenwel te voorschün en thans thaus kent het publiek hier zelfs de geschiedenis van dat onsterfelijk ge worden stembriefje, thans weet het de hemel weet hoe zelfs den vader van dat kattebelletje aan te- wyzen. Volgens dat alwetende pu bliek heeft niemand minder dan de voorzitter van het op 25 Juni jl. fuugeerende stembureau te Woudsend aan dat tweekeer zwartgemaakte briefje het leven geschonken. Toen deze nl. op dien dag ook als kiezer zyn plicht wilde vervullen, vergiste hy zich en maakte het witte krin getje voor den naam van Van Gilse zwart. Dit nog tijdig bemerkende, vroeg hy niet om een ander biljet, maar wendde hy zich tot zijne mede- J FEUILLETON. L, [{Bewerkt naar het Engélsch.) HOOFDSTUK XV. De oogen gaan mij open. mogelijkheid van een huwelijk tusschen Tarasen was nooit in my opgekomen. O Want ik had een veel te ellendig en afgezonderd en geleid, om zulke gedachten in mijn hoofd te halen, flg nooit had mij iemand van liefde gesproken en al t mijn hart verlangde werd bevredigd door de vriend nap. die Taras my bewees. tiaar de gedachte, dat deze man een prins van ge- irte en wel de edelste, die er op de geheele wereld fde, mij, een meisje zonder naam en familie, tot «jouw zou verkiezen, scheen mjj bespottelijk toe. Maar hoe dwaas die veronderstelling ook was, vervulde my op dat oogenblik met een stille vreugde en deed mijn bloed sneller door myn aderen stroomen. ,Wat zijt gij vrooljjk en wat ziet ge er lief uit van mor- d!* zeide Taras toen wjj elkaar weder zagen.gr Ik voelde dat het bloed my naar de wangen steeg, want ik vond het prettig, wanneer ik hem behaagde, maar durfde het hem niet openlijk zeggen. Hoewel zeer j onhandig en zóó verlegen, dat ik soms de gekste ant- I woorden op zyn vragen gaf, voelde ik mij toch ge- I lukkig. i Voor de lunch besteedde ik een uur aan myn toilet, j en in den namiddag bezocht ik een paar winkels om eenige kleinigheden te koopen. 's Avonds nam Taras me mede naar een concert. Nooit had de muziek my zoo mooi in de ooren geklon ken, hoewel ik eigenlijk meer aan hem dan aan het concert dacht. De liefelijke tonen, die zoo nu en dan mijn oor bereikten, waren geheel in overeenstemming met het gevoel van liefde, dat in myn hart ontkiemde. Toen wy na afloop naar huis terugkeerden bood Taras my zyn arm, en ik trilde van verrukking. Toch was het nietsongewoons, want hy deed het al tyd, wan neer hy dacht, dat ik vermoeid was. Toen hy my goeden nacht wenschte, en vriendelijk „Slaap gerust!" zeide, was de toon, waarop hij deze woorden sprak, even kalm, alsof hy van een goed vriend afscheid nam. De liefde, die ik voor Taras gevoelde, was ongetwij feld, reeds op den eersten dag, dat hy my vriendelijk had toegeknikt, ontstaan. En slechts een enkel woord van juffrouw Lucas, waarmede zy myn gevoel had willen onderdrukken, was voldoende geweest om het des te heviger te doen ontbranden. Maar toch bleef de uitwerking van haar woorden niet geheel en al uit „Hy zal mij niet trouwen !a zeide ik tot mezelf, de woorden van den vorigen avond herhalende.^. JÉL - Ik ging peinzend op den rand van myn bed zitten. Langzamerhand werd ik kalmer, ik begon nu de ernstige zyde van deze woorden in te zien. Wanneer Taras trouwde, het zou kunnen gebeuren dat hy iemand lief- kreeg, zou zijn vrouw een verschrikkelijk lot wachten. Zy zou of spoedig als weduwe achterblijven of naar Siberië gevoerd worden en dit voorzag Taras. Het koude zweet parelde op myn voorhoofd, alsof het de eerste maal was, dat ik over het gevaar, waarin hy verkeerde, nadacht; nog nooit had de gedachte hem te moeten verliezen zich zoo sterk by my opge drongen. De sombere stilte die in myn kamer heerschte, was mjj een bewys hoe ledig dit huis zou zijn, wanneer ik zyn stem en hartelyken lach niet meer hoorde weer klinken. Bevend van angst stond ik plotseling op, hem in myn verbeelding met open mondgesloten oogen en verwrongen gelaatstrekken, vermoord onder aan de trap ziende liggen. Eens in myn leven had ik een lijk uit de Theems zien ophalen. Ik verbande dit afschuwelijke visioen, maar toen verscheen Taras weer voor my, met een bleek, kalm gelaat, alsof hy voor goed den eeuwigen slaap was ingegaan, waaruit geen van ons hem meer kon opwekken. Ik was ioor deze gedachten zoo overspannen ge worden, dat ik nauwelijks het oogenblik kon afwachten, dat ik hem in de gang zou hooren loopen om naar zyn kamer te gaan. Ik slaakte een zucht van verlichting, toen ik hem langs myn kamer hoorde komen, om zich ter roste te begeven. Gode zij dankhij was dien nacht tenminste in veiligheid. Rl L_ Eenigen tyd later echter was ik toch maar half ge rustgesteld, en verliet, door een vrouwelijk instinct ge dreven, onhoorbaar myn slaapvertrek ik begaf mij naar boven en voelde mij verlicht, toen ik uit zyn geregelde ademhaling opmaakte, dat hem niets deerde. Daarop doorzocht ik de eerste verdieping, nadat ik intusschen een kaars had aangestoken, niet anders ver wachtend dan dat zich in den een of anderen hoek een vyand van Taras had verscholen. Toen ik weder in myn kamer terugkeerde, beschul digde ik my niet waakzaam genoeg geweest te zjin. Wat had ik sinds den avond, waarop ik vernam dat hy in levensgevaar verkeerde, gedaan om hem te bescher men Ja, ik had gedurende een paar weken een revol ver in mijn zak gedragen en gesprekken afgeluisterd, die ik toch niet begreep. En deze zwakke pogingen had ik zelfs veronacht zaamd ik had my in slaap laten wiegen door de open lijke vriendschap, die men Taras betoonde en door zyn eigen onbezorgdheid, in plaats van voorzorgsmaatrege len te nemen. Een gesprek tusschen Taras en Kavanagh had het zijne hiertoe bijgebracht. Zy hadden besproken, dat het ongetwijfeld nog wel een paar maanden zou duren, voordat de politie weder een nieuwe poging in het werk zou stellen om hem in handen te krjjgen. Deze maan den waren nu verloopen, en het kritieke oogenblik was dus niet ver meer af. Uit eenige woorden had ik be grepen, dat deze eerste aanval zeker dooreen tweedea, meer afdoenden, zou gevolgd worden, ten einde de wer ken van Taras te vernietigen. GSSL MÉ

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1897 | | pagina 1