KUNSTBLOEMEN. Opruiming De staatspresidentWanneer wij de zaak dan nog niet recht gekregen hebben, dan houd ik een private maat schappij van mijne landszoncn. Doch waarom nu reeds die zaak vooruit te loopen De heer A. Malan Moeten wij dan nog al die jaren door de Hollanders verdrukt worden? Het volk vraagt om verlaging van tarief. De staatspresidentHet gevaar zal komen wanneer wij de lijn al dade lijk gaan overnemen. De heer van Bruggen Het spoor in de Kaapkolonie ligt reeds langen ik heb den indruk gekregen dat het meest Engelschen zijn die de spoor aldaar besturen en wanneer het Afri- kaanders zijn dan hebben ze een En- gelsch baatje aangetrokken. De staatspresident: Wat zou dat, Afrikaners en Engelschen in de Ko lonie staan immers onder Engeland, doch wij zijn een onafhankelijk volk. De heer van BruggenOmdat men zoo over onze spoor raast, dat die door Hollanders bestuurd wordt. Heeft niet een Hollandsch machinist met levensgevaar een trein met ammunitie naar Krngersdorp gebracht tijdens den Jameson-iuval,nadat een Engelsch machinist zijn hoofd al kwijt was en niet wist wat te doen? Welk gevaar brengen de Hollanders in dit land? Men kan God danken voor zulke Hollanders. De lieer H. SchoemanHet zou wel goed zyn wanneer de Afrikaner de spoor konden overnemen en be sturen. Ik heb ook opgemerkt dat er zelfs in den Vrijstaat Engelsche chefs en conducteurs zijn die geeu woord Hollandsch kunnen spreken. Namen wij nu onze spoor over. wie zouden wij dan moeten gebruiken, wanneer onze landszonen nog niet bekwaam zijn om de spoor te besturen? Bui tendien houden de Afrikaners meer van landbouw en slechts uit armoede gedwongen zullen zy huu bestaan gaan zoeken bij de spoor. De heer MoodyIk ben niet tegen de Hollandsche administratie doch tegen de Hollandsche maatschappij. Mevr. A. Yersluys gehouden, is, naar ons medegedeeld wordt, hier opge richt eene af deeling van de Vereeni- ging voor Vrouwenkiesrecht. Het voorloopig bestuur bestaat uit de dames: Yan Hoëvell-Graaf?Henqe veld-Gerritsen en Wijt. Negen nieuwe leden traden toe. Kamers van Arbeid. Ten huize van den secretaris van den Particulieren Arbeidsraad, den heer C. G. Koen, hebben wy Maan dagavond inzage genomen van de antwoorden, die door den Raad aan den Minister van Waterstaat, zijn toe gezonden op de door dezen gedane vragen betreffende Kamers van Ar beid. Die antwoorden waren het re sultaat van eene vergadering door den Arbeidsraad gehouden met pa troons en eene gehouden met werk lieden. Die vragen waren de navolgende lo. Is in Uw gemeente de be hoefte gebleken, om voor een of meer bedrjjveu een Kamer van Arbeid op te richten, en is een behoorlijke sa menstelling daarvan mogelijk? En bij toestemmende beantwoor ding: 2o. Welk bedrijf of welke bedrij ven zullen in die Kamers vertegen woordigd moeten zjjn? 3o. Zouden de eventueel in Uw ge meente op te richten Kamer of Ka mers van Arbeid zich over meerdere, naburige gemeenten behooren uit te strekken 4o. Hoeveel leden zouden in die Kamer of Kamers zitting moeten nemen? 5o. Welke personen, werkzaam in een bedrijf, zijn wegens den aard hunner werkzaamheden met patroons gelijk te stellen? 60. Welke personen, werkzaam in een bedrijf, zijn wegens bet hun op gedragen gezag over anderen of we gens den aard hunner werkzaamhe den niet ouder werklieden te be grijpen De Hollanders kunnen maar big'veJ. Antwoord op vraag 1. De behoefte j-.,. :.i /ui... aan K. v. A. is voldoende gebleken doch wij willen niet dat het geld naar Holland moet gaan. De staatspresidentWjj zouden ook ondankbaar zijn wanneer wy zoo tegen de Hollanders zouden aangaan, alhoe wel er evenals onder iedere natie slechte en goede personen zijn. De Hollanders waren de eerste menschen die tydens den vrijheidsoorlog ons met geld hebben gesteund, waarvan bet pensioenfonds voor gewonden is ge sticht, en toen de Standard Bank de door het gouvernement geleende 30,000 pd. st. opvorderde kwam de Holland sche Bank en leende ons zonder se curiteit 40,000 pd. st. om ods tijdelijk uit den nood te redden. De ammu- nitietrein tijdens den Jameson-inval heef? men er ook door gekregen. Dolleer Moody: Dat zou een Afri- kaausche machinist ook gedaan heb ben, Wie is de grootste aandeelhou der in do Hollandsche spoorwegmaat schappij en wat. is het maatschappe lijk kapitaal? De auditeur-generaal Op verzoek van den staatspresident legt deze uit dat er tusschen V4 eo Va deel der aandeden aan den staat behoort. In dividueel is deze de grootste aandeel houder. In Berlijn en Amsterdam zijn zeer veel aandeden. Het maat schappelijk kapitaal bedraagt onge veer 1,666,000 pd. st. INGEZONDEN MEDEDEE- LINGEN. 30 cents per regel. Wij maken de Dames attent op den voordeeli- gen uitverkoop in het Magazijn Groote Houtstraat 24. van H- «J. VI SS EK. Nog een groote partij COUPONS ZIJDE worden tegen spotprijzen opgeruimd, terwijl de zeer groote voorraad CORSETTEN. waaronder de nieuwste modellen, minstens 10 a 50 procent in prijs zijn ver laagd. Wij durven dus gerust te ver zekeren dat een zoo voordeelige uitverkoop zelden of nooit is voor gekomen. Eerste Nederlandsclie Fabriek van Detail-Magazijn Anegang- 8. Gedurende enkele dagen van eenige restante n, waarbij vele werkelijk fraaie en sierlijke artikelen, a 11 es tegen zeer lage p r ij— zen. In de opruiming komen 0. a. voor: fraaie BLOEMKORF JES van f2,50 voor fl,5Ö, van f2,voor fl.40, van f4.25 voor f0.80, van f4. voor f0,75. Bloemen Werkdoozen van f 1.75 en f 1.90 voor f 1,25. Salon Scheurkalenders enz. enz. Anegang No. S. Vervolg Sitacitsuvsewiw» V rou wenkiesr echt. Na afloop der rede, Maandagna middag bier, gelijk is gemeld, door uit het feit, dat reeds voor byna vier jaar de vereenigiog voor bouw en aanverwante vakken alhier den thans nog bestaauden Particulieren Arbeidsraad oprichtte. In de werk lieden vergadering werd bovendien door den vertegenwoordiger van het Alg. Ned. Werkl. Verbond voor de noodzakelijkheid van en dus de be hoefte aan Kamers van Arbeid nog nadrukkelijk gewezen op lo. de plaats gehad hebbende werk staking van de timmerlieden 2o. de quaestie van het recht van vereenigen van do werklieden, ont staan bjj eene drukkersfirma hier ter stede 3o. do beweging voor Zondagsrust van de bakkersgezellen 4o. de loonregeling bij de typografen. Een behoorlijke samenstelling van een K. v. A. achtte men mogelijk. Antwoord op vraag 11. Men achtte een K. v. A. voldoende, mits alle be drijven van eenige beteekenis daarin vertegenwoordigd zyn, alle vakken te brengen onder de navolgende groe pen: bouw- en aanverwante vakkeu scheepvaart, handel en nijverheid; fabriekswezen. In de vergadering met de werklie den waren verschillende stroomingen. Er waren voorstanders van ééne Ka mer voor alle bedrijven te zamen, anderen waren voor twee K. v. A., waarbij dan êen alleen voor de werk plaats der Holl. Spoorw. Maats, en voorstanders van tien Kamers. Tot de laatsten Patrimonium enhareonder- afdeelingen. de sigaren- en tabaksbe werkers- vei eeniging en de houtbe werkers en de afd. Haarlem van het I Alg. Ned. Werkliedenverbond. De vertegenwoordiger van laatstgenoem den Bond meende, na bespreking met Patrimonium en den R. KVolksbond, dat elk geschil in eenig bedrijf alleen door de in dat bedryf werkzaam zynde personen kan beoordeeld worden. De voorstanders van eene afzon derlijke K. v. A. voor de H. IJ. 8. M. grondden hunne meening op de ge heel exceptioneele toestanden aan die Maatschappij. By stemming verklaarden van de 14 vertegenwoordigde vereeuigingen tien zich voor eene Kamer van Arbeid, waarin zooveel mogelijk alle bedrijven vertegenwoordigd zp. Antwoord op vraag 111. In de vergadering van Patrimon.um en van de werklieden waren aanvankelijk verscheiden en van meaning, dat er moet zijn één Kamer voor Haarlem en voor do aangrenzende gemeenten, omdat de laatsten ieder voor zich te klein zijn. Met algerneene steram 11 werd echter ten slotte de wensch geuit, dat er zal zyn éene Kamer, zonder toevoeging van aangrenzende •emeenten. Antwoord op vraag IV. Twaalf patroons verklaren zich voor propor lionceie verkiezing in dier voege, dat op elke 400 500 werklieden tot die groep behoorende een patroon en een werkman gekozen zal worden en drie x'oor een vast aantal met vrije stem ming in elk der drie groepen. De werklieden wenschten ook pro portioneele verkieziug en dat in elk bedryf. van 50 tot 400 a 500 twee vertegenwoordigers, een patroon en ten werkman zitting zal hebben. Men schat aldus (evenals de patroons de den) het aantal leden van de K. v. A. dan op 40 50. Antwoord op vraag Y. Zoowel in de vergadering van patroons als in die met de werklieden was het een parig gevoelen, dat wil de K. v. A. aan haar doei beantwoorden zy samengesteld moet zyn uit pa troons en werklieden, geen tusschen- persouen. Antwoord op vraag Yl. Het is juist de aanraking van den werk man met den patroon, dien de eerste als zoodanig beschouwt, welke de Kamer op die wyze samengesteld, geven kan. De Vereeniging van kantoor- en handelsbedienden verlangde, wat haar bedryf betreft, geen uitsluiting, doch wenschte procuratiehouders niet te rangschikken onder de patroons. Heden werd ons over de hangende loonkwestie een ingezonden stuk aan geboden. Wij hebben daarvan do plaatsing echter geweigerd, omdat wy het niet zonder bestrijding onzer zijds hadden kunnen plaatsen en een debat over de quaestie ons op dit moment voorbarig voorkwam, daar toch de zaak morgen, Woensdag, in den arbeidsraad wordt besproken. Reeds vroeger meldden wy dat hier ter stede eene inrichting voor de be handeling van patiënten door middel van Röntgenstralen zou worden op gericht. Dit is thans een feit en de inrich ting wordt Maandag a. s. geopend. Vereeniging van Kantoor- en Handelsbedienden voor Haarlem en Omstreken. Naar men ons bericht hebben in het Bestuur van bovengenoemde ver eeniging door perodiek aftreden en be danken van enkele leden, verschillende wyzigingen plaats gehad en bestaat bet thans uit de volgende neereu J. H. Droste, Voorzitter. A. M. v. d. Voort, Vice-Vourz. H. W. Haar, Vice-8ecretaris. H. C. Voetehnk. M. Rasen, Penningm. (Smedestr. 15). M. Tieleman. A. Houting Vergers. J. H. Warnier Jr. C. G. Kornmann, Secretaris (Kruis weg 12), terwyl de afdeelingen zjjn samengesteld ais volgt: Bureau tot Plaatsing. Administrateur de lieer J. H. Droste (Pieter Kiesstraat 50rood). Afdeeling Onderwijs in de Handels wetenschappen. H. C. Voetelink, Voorzitter. C. G. Kornmann, Gew. Lid. M. Tieleman, Secr./Penningmeesier (Bakenessergracht 72). Afdeeling Pensioen, Geneesk. hulp en Uitkeering by Overlijden. A. Homing Vergers, Voorzitter. J. H. Warnier Jr., Gew. Lid. A. M. v. d. Voort, Secr./Peuningm. (Staten Bolwerk 26). De contributie voor het loopendo jaar is vastgesteld op f 3 per half jaar, terwyl het entreegeld slechts fö is, hoewel de bezitting voor elk'lid in de Vereeniging ruim f 10 bedraagt. Zij, die tot lid wenscben toe te treden, worden beleefd verzocht zich op' te geven aan den Secretaris, Kruis weg 12, alwaar invullingsbiljetten te verkrijgen zijn. Het concert van ..Haarlemse!) Ge mengd Koor" dat 26 Januari zou plaats hebben, is nu op 1 Februari vastgesteld. Maandagnamiddag is ons door de heeren Auderheggen en Neumeyer medegedeeld, dat het bericht als zou den zij ónderbandelen met de Holl. Spoor over den verkoop van hunne concessie Amsterdam—Haarlem, van allen grond ontbloot is. Bij vonnissen der Arrondisscments Rechtbank alhier dd. 25 Januari 1898 zyn in staat van faillissement ver klaard I. Jacob Bruins, sigarenfabrikant te Koog aan de Zaan. Rechter Commissaris Mr. M. G. P. de! Court van Krimpen. Curator Mr. H. C. Schtnidt, advo caat en procureur te Zaandam. 2. J. J. van den Berg, logement en koffiehuishouder te Zaandam. Rechter Commissaris als voren. Curator Jbr. Mr. F. W. van Sly- rum, advocaat en procureur tc Haar lem. 3. de boedel van Beudrik Zwart, in leven koopman en winkelier te Purraerend. overleden 23 Juk 1897. Rechter Commissaris als voren. Curator Jhr. Mr. F. W. van Sty- rum voornoemd. Op de Maandagavond gehouden ver gadering van bet Frysk Selskip wer den de „Rjachten" goedgekeurd, na genoeg zooals ze door de commissie gemaakt wareu. Als naam is aange nomen die van onzen oudsten dichter „Gysbert Japix." Er bestaan plan nen bij het nu verkozen bestuur, de 5 leden van de commissie werden er voor aangewezen, met Dr. J. B. Schepers als voorzitter, orn nog dezen winter de eerste open bare vergadering te houden, waar dan een Friescb toóneelstuk zal worden opgevoerd door het zustergozelschap „Friso" te Amsterdam. Leden en begunstigers samen kan de vereeniging nu al rekenen opeen aantal van pl. m. 70, maar ze hoopt op neg veel meer steun van de talrijke Frie zen in Haarlem en omstreken. Concert Pielage. Reeds is enkele malen gewezen op het concert, dat de heer Henri Pie- lage gearrangeerd heeft ten bate van den heer Zalsman en dat den 3en Februari gegeven zal worden. Wy herinneren er nogmaals aan, dat dit concert voor iederen muziek liefhebber groote aantrekkelijkheid zal moeten bezitten, dank zy de me dewerking van eene begaafde zange res als mevrouw Etta Madier de Montjau, van de zoo gunstig be kende zanders als de heeren Phlip- peau en \an Erven Dorens, beiden evenals hunne kunstznster aan de Ned. Opera verbonden. Nog aanmerkelijk belangrijker is het programma door de uitvoering van Philip Loots' „Lentezang" door het geheele koor („Haarl. Gemengd koor", Mannenkoor „Caecilia" en een Kin derkoor van 200 jongens en meisjes) en de 6 kroningsliederen van denzelfden componist, beide met begeleiding van het orkest van het Haarlemsch Muziek korps. Haarlemsche Handelsvereeni- ging- Uitgaande van de goede veronder stelling dat zy, die den handelstand in onze stad uitmaken, op geene be tere wyze eens tot elkander kunnen worden gebracht dan door een ge meenschappelijk feest, beijvert het Bestuur zich telkenjare om aan de leden een dergelyken feestavond aan te bieden en hoezeer die goede pogin gen gewaardeerd worden was, gisteren aan de geheel gevulde schouwburg zaal duidelijk optemerken. Het is dan ook waarlijk iets goeds wat de bezoe kers te zien eu te hooreu krijgen. De naam van Willem van Zuylen is een tooverwoor-d, dat zelfs den meest hard- nekkigen man van zaken verleidt om voor een enkele maal zyn zaken aan een ander over te laten, en zich eens geheel en al over te geven aan het genot dat frissche, gezonde humor, op zulk een eenige wijze ver tolkt, geven kan. Willem van Zuylen had waarlijk geen ondankbaar publiek. Al zijn nummers werden levendig toegejuicht. Aan het gelach, het applaudissement kwam dikwijls geen eiude. Trouwens, de voordrager had onder de vele, een goede keuze ge daan. Hy liad wel het beste uitge zocht wat hy geven kon en al waren het meermalen reeds overbekende nummers, het verveelde ons toch niet naar hem te luisteren. Wy kunneu het Bestuur der Haar lemsche Handels-Vereeniging met den goed geslaagden feestavond geluk wenschen. Op de gaanderij merkten wij 0. ook op een 70 weesjes, die door het be stuur uitgenoodigd in de pauze op chocolade' onthaald werden, en de werklieden van de verschillende leden. Op liet tweede concert van de afd. Haarlem van Toonkunst zullen 0. a De Reyen uit Gysbreght van Diepen broek worden ten gehoore gebracht. Door de haast waarmee wy voor ons vorig nummer het bericht schre ven over de Matinée van het Stede lijk Muziekkorps op Zondag j.l., ver gaten w|j er melding van te maken, dat een der door mej. Kloos gezon gen nummers eene compositie was van den jeugdigen Martines Krieus, welke laatste als aoeompagnateur getuige was van het succes dat de zangeres er mee inoogstte. Vooral de pianobegeleiding dezer compositie is geed geschreven. Ook de bei ie andere nummers vau mej Kloos werden door hem op loffelijke wyze begeleid. De groote gasbuis onder die brug, die los gegaan was of waarin een groot gat was gestooten, liet echter zulk een breeden gas3troom uit, dat er, toen één der jongens een lucifer aanstak voor zyn pijp. een kolossale gasvlam te voorschijn kwam, waardoor er ook een gedeelte uit den vloer der brug brandde. De stadsarchitect, de opzichter eu eenige werklieden waren echter zoo spoedig op de plaats aanwezig, dat de brand spoedig kon worden ge- bluscbt, vóórdat er aan de brug groote schade was veroorzaakt. De gasbuis werd voorloopig met natte zeilen dicht gemaakt. Haarlemmermeer. Door de duisternis misleid, is de eebtgenoote van den timmerman P Mantel in de Kruisvaart alhier geloo- pen en daaruit levenloos opgehaald. RV3US Uit de „Staats-Courant". Kon. besluiten. Benoemd tot leden der Staatscom missie. ingesteld bij Koninklijk besluit van 21 April 1S92 No. 4, ten eiude de Regeering van advies te dienen omtrent de wettelijke regeling die. ten aanzien van liet waterstaatsbe stuur behoort te worden gesteld, inr. E. Fokker, lid van de Tweede Kamer, te 's-Gravenhage, en inr. B. H. Pekel haring, hoogleeraar aan de Polytech nische School te Delft. Eervol ontslag verleend aan W. Bakker, als lid van het hoofdbestuur van het lstc onderdeel van het water schap Duurswold, provincie Gro ningen. j Benoemd tot secretaris-penning- meesier in het waterschap de polder van Diedon, prov. Noord-Brabant, J, I IJ. van den Bergh, tot lid van liet I bestuur van den polder Nieuw-Roozeu i burg en Blankenburg, B. Meuidyk, l tot heemraad van den polder de Gene- rale Dykagie van Stellendam, D. Lod der, tot lid van het hoofdbestuur van het 1ste onderdeel van het water j schap Duurswold, prov. Groningen 1 K. Klootsema. j Met. ingang van 1 Mei 1898, aan J. C. Dirks, "en A. Hollesteile,op hun j verzoek, eervoi ontslag verleend als opzichter 1ste klasse van den Rjjks- I waterstaat. I De luitenants Lutje en Bosch. Het Bod. Hdbld. verneemt dat. aangaande de requestec om gratie voor de luitenants Lutje en Bosch, door den legercommandant een afwij zend advies is uitgebracht. Gas-ontsnapping. Te Alkmaar waren Zaterdagavond eenige jongens aan bet visschen op de ophaalbrug over de Oudegracht (door liet volk Ondevest genoemd) by de Stadswerf. iksezquse» Voor den inhoud dezer rubriek stelt de redactie zich niet aansprakelijk. Van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatstwordt (te copij met- dan den inzender terug gegeven. Haarlem, 25 Jan. '98. Geachte liedactie! Door plaatsing in uw geëerd blad van hot volgende zoudt u onderge- teekenden ten zeerste verplichten, aan- gezieu zy zich gedrongen voelen, dit aan hunne stadgenooten en voorna melijk aan hunne geachte clientèle bekend te maken. In het verslag van den Arbeidsraad de vorige week in verschilleude bladen opgenomen, staat 0. a. het volgende: „Een ingekomen klacht over het niet verzekeren van de werklieden tegen ongelukken, naar aanleiding van den val met doodelykeu afloop van den stukadoor A. Kopperman te Bloe- mendaal gaf den Raad aan eiding eens te onderzoeken in hoeverre het hier te Haarlem met de verzekering tegen ongelukken en invaliditeit stond. Tot zijn groot leedwezen bemerkte hy dat slechts één slucadoorsbaas en enkele schildersbazca huu werk lieden hadden verzekerd. Besloten werd om door middel van de pers de werklieden en de patroons nogmaals hun aandacht hierop te vestigen daar de geringe premie, die hiervoor moet betaald worden, zeer zeker niet op weegt tegen de groote verantwoorde lijkheid van de patroons tegenover hunne werklieden." Naar aanleiding van dit verslag bekwamen wij van een onzer clientèle een sterke beris ping. Hij kon zich niet begrypen dat de stucadoorsbazen Brüggemann en Martens hunne werklieden niet had den verzekerd tegen ongelukken. Op iet hooreu dezer woorden, geachte Redactie, kunt u onze verbazing be grijpen, wanneer wy u mededeeleu dat. wij wel terdege onze werklieden hebben verzekerd. Moeten wy den ken dat de Arbeidsraad niet weet dat wij ouze werk lieden allen verzekerd hebben, of is het een verkeerde uit drukking -.slechts éenstucadoorsbaas. Wanneer inplaats daarvan had ge staan slechts eenstucadoorsfirma dan zou niemand gedacht kannen hebben, (lal wij ons werkvolk niet verzekerd hadden. U, mijnheer de Redacteur, by voor baat dankzeggende voor de verleen de plaatsruimte verblijven wy hoogachtend, BRüGGEMANN <fc MARTENS, Raaks 9, Jl. BURGERLIJKE STAND Bevallen: 22 Jan. M. Krdtsieck— Kalei d. 23. T. L. Beksvourt—Kuy- pers d. A. G, Bijster—Niemann d. 24. E. Hoogvel !- Blesgraaf d. H. W. Boeree— Breed veld 2 11. 25. H. M. Vosse—Kees z. Overleden: 23 Jan. M. C. v. d. Goes-r-Cuyon 73 j. Gr. Heüigi. T. Sehrama 2 in. z. Leidschevaart. 24. H. K. Mulder 79 j. Jan Steenstr. P. Torny—v. Bekum 31 j. Gasihuisvest. 336e STAATSLOTERIJ Dinsdag 25 Jan. 1898. 5e klasse 10e lijst. Xe. 9862. 10221.11988,15194 f 1000. No. 1451. 13558, 15633 l'40U. No. 312, 4508. 5542, 18411 f200. No. 3195, 3664, 9S59, 14419. 15274, 15694. 17305 f100. 158 2798 5746 9 i 27 11199 149281-073 19828305787 9i*8 11-55 1503618261 515 2870 (.071 917» 11-79 16242 18120 516 29716198 93S4 1899 ir'3t« 18168 00630516228 9411811741 16:8918.73 7403079» 36 '.'5W)ll«Ul 15424 18728 834310264H1 637 11'! 3 15.8118812 83»31326 .30 972 112066 16.548 :S8Ï6 1087 827660.1 9001 12 66 1657818879 1119 330165 l 99 .'212180 158'i5 .8950 1148 389» im 9938 12676 15825 1*9 6 1182 3465 6. 5 7 1 2 4 1 580168461"145 1192 3496697(110 61 121.99 '.95519176 1240 3610 71' 8 li In?» 1.4977 .9548 14018619 7118 10'24 285 5 16 84 19 89 14223737 718 10166 2.367 613419628 1441 3774 721-7 1U499 12961 (6134 1985(1 1475 37957587 10519 130!» 16158 19714 1510 395975761" 28 112 102.61977- 1535 3995 7656 1" .38 18. 5 16447 "'796 1604 4227 7726 '054.' 1 1819 (601 >199 O 16314219 783. 1 «77 17416168561991 185243627945 ;0694 784 616" 2 19987 218143911 .8 1' >«95 lóeó 1 19.7 .4 1-988 2158 4470 8237 1 718 .3872 10 672 187 2192 470682*81"760 141«1 16811 20439 2237 4867.58!'" 10315 14204 .6887 20.170 2239 5009 8510 i"951 11213 17 29 2041e 2240 51108 .17 1067 142461705820615 2276 51998"72 11 1,0 74.-84 17'97 2 5 3 2830 6228879 i 113' 7 14322 17117 >"617 2373 5247 8894 1 i 368 14341 17226 20621 2397 5338 8986 11419 14372 17364 '0617 2491 5340898» 11421 14661 17557 20658 2583 5452» 90 143» 14696 17616 20803 2589 5582 "109 11441 14702 1791920844 2719 5745 9121 11463 149J1 1606 20855 Op onderstaande nummers zijn geen pryzen gevallen. 931506155 9173'1751 482917976 87 3161 0176 "206 11869 11834 17977 40 32596192 92901189:-14854 17985 72 3*( 'S 6194 9.156! 197:1 1486218000 78 3359624" 9-91 11977 ,4872180m 20733666232 9418 1 .9-9 1489218196 22233796-89 9:87 1(992 1489318198 24533866317 944212»! .489818258 25834046380 946» 2< 61 149.018 '77 -98 3415639 951712118 93218421 31834396«'5 9684 1: 1 .114934 I84"4 823344. 65'. '1 95-6 17195 1496813559 880 3419 6524 »614 2 M 4979 187i»4 438 3470 6511 96.71.2 515010 18595 516 3492 6554 9739 122231507318623 55836056660 97511225716H75 18703 5693521 6595 979812326 151,78 18711 6163544 6" 5 «8211 ;.164 15114 18766 657 3639 6704 987012405 15119.18842 6 5 3657 6714 9896 I 441 1613) 18943 653727 6721 9899 1 458 15.4418948 709 37"9 6723 9419124691518518987 71538846766 9924 12471 I63t018"94 75438466777 99751' 5'>0 16376 19999 8-193S5I 6805 10024 12;>»6 1539519001 852 3687 6811 10087 12697 154"5 19003 ,-63 3.386 6883 10053 12615 1545019 .12 87938896896 101 lo 26181545» 19070 ,39439086504 ."137 12644 15470!"074 90639376918 10148 1:876 15514 19106 916 4038 6»'23 .0151 128-1 1556519173 S .10366985 11055 12911 1556919209 9624098 60-11 101661293! 1576319223 977 4162696910172 lr9.8 15830 i»i37 9904.326977 101821.9." 598619262 102342357011 1024" 2977 160(619287 1040 4263 70 (3102621:9781604 19830 1,2142597148 10290 0 t«05t 1934-2 1250 1232 72 6 10 ("6 13''39 1600519370 1277 42927243 1041018044 1606619390 :341 43117 7247 1041513061 1608519425 1387 4372 7295 11-417 i2065 16107 19440 14114496731»10422130821GIS819495 1431 45907414 0446 11 098 1616119534 141843397425 (0577 i 1"616193 1950S 15"2 45657451 10?9 18130 1619519569 16084=SS7454 106 '5 1313611120919616 1528 4597 7482 :»6»7 13160 161:0319627 15,146! -585:061313214 i'H.llUD»! 166546837591 10626 1.866 16)4219737 1599471 "7626'07251 128'J 7-1 10749 16024771 76721.1727 13301 1-41 lHTo.4 .667.477 17696 u>72813 '6816.85 9823 16Ï548»976»8 1077» 13406 1 "16 19861 62148(1777:; 1077913408 6 3219366 l7i; 4892 7.866108041 14.2 16541 «»69 .747 495079 p.820 13461 O','2819871 l '574957 79' 6 10829 1347' '.47 19898 .8 .7 4965792711.838 13523)6771199 9 .8:6 4934?!!-•» 10.442115613 67x« 19953 183350167961 .03621363;, ..79220:05 1882 5021 802" .08941370916802-20026 1834 -033 8-'3' 10906 137.'-.4 1KS.820"50 89751388 '51 11911 1382816-"720075 1«42 5186 80761"9>613859 1611772 i 10 1979 5225 8081 UI944 '386! 17' 2 '133 1891 f227 310210979 11.88917' 8"20150' 2"3 0339 8113 1I»2" 13393 17' '94 2( '186 2034 5348,41761! .3 13»'.i: I71101?"'.62 2039 >3828188 .014 1 i"3' 17164 20314 2' Si5''898244 '109"' 14'"171742 '322 215653988311 11096 14079 1717520346 162 54 17 81119 110)6 14118 1720020355 23' '7 5548 833" 11:14 141 O 20350 232235",, 8360 1 117» l aii.' 17275 20390 233" 65-0 8373 1123" I II59 17313 20109 24255615 8385 112571429817324 20428 446 5617 8394 11267 14316 .7.-191 '2 -146 .4695641 84-20 11 97 143 .3 1741' 2' 1449 24,-7 5658 8428 l8' '3 14*38174 «20432 2496 66788(60 115"» 1436» 174 K 20484 _o '5 5684847311849 1.576 17448 2 49.4 2O..0 5T04 *594 I '.362143821746620603 2">3. 67068611! 114 8 144 I 174T'".20614 261"57248695 11422 11 VI 175 520623 263257698702 11461 1450617626 2"657 26MS 5808871411473 14564 17627 2 732 27.12 5X41 37461149014587 ,7045 20776 2' 1358705795 114.16 146 5 17660 0835 76 59 >5 85.13 1.5"2 16 4 1766170838 "775918884011526 146114 .7674 '447 278 f.9 >3.45'.2 11586 1 (640 1772'! 2' *50 281859928897 1158714677 1772 .1-67 .84» 60588993 1 !46» 4641 17777 20898 :V9M>-3«0-t! 1 l#M 11 8:477.46 2986" 11291441169 147"" 175.4 *040615391601174614.42817.' 7.1 Faoiilieberichteis. Getrouwd 24 Jan. (l.jj volmacht): jl'r. H. W. Koel! mei 1). C. M. van tientliem van den Bergh. Arnhem. Bevallen: 21 Jau. .J. H. M. A. Doude van Troostwijk- Clifford: z., Nieuwerslois. 11. K. Hagen—Van O-seien. Z.- Bamloeuv. 22 F. F. vau der Velden Erdbrink- Mcjjners. z., Nijmegen. A. A. v. d. Werve.- Avink Z.-Zaandam. 8. van Gelder—Van Rhijn, 1.1. d. Meppol. Overleden: 21 Jan. Wed.N.Hage naar-Spaans, 60 j. Amsterdam. 22. M. M. Clinê, jd. 7" j. Amst. -2:1. A. L. K. li. van de Loo, 46 j. Eind hoven. ïs2c!OiïJi»;aaireisieiH»ci-ste!«2 Hot stoomschip Oetigaran, van Rot terdam naar Java, pass. 23 Jan. Gi braltar. Het stoomschip Smeroe, van Rot terdam naar Java, arr. 24 Jan. te Fa,tang. Het stoomschip La woe, van Java pass. 23 Jan. Oucssant en werd lieden des ochtends te Rotterdam verwacht. Het stoomschip D'euihi'. van Java naar Rotterdam, vertrok 24 Jan. van Port liaid. Het stoomschip Bromo, van Java naar Rotterdam, arr. 21 Jat; te 14,1,;/.. Het stoomschip Madura, van Am sterdam naar Batavia, pass. 23 Jan. Panteüaria. Het stoomschip Prim Al&randcr van Batavia naar Amst., vertr. 2 Jan. van Genua. Het stoomschip Prim Hendrik, van Amsterdam naar Batavia, arr. 23 Jau. te Southampton. Het stoomschip Prim tan Oranje. vau Batavia naar Amst., pass. 24 Jan. des voorin. 4 uur Duiigeness. Hei stoomschip Géde, van Rotter dam naar Java, vertr. 24 Jan. vau Perim.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1898 | | pagina 3