I PREDIKBEURTEII ke"'T-"°se^ Li HungTsjang worden ter hand gesteld zoodra hij genoegzaam van zijn ziekte zal zijn hersteld. Stadsnieuws HAARLEM, 24 Dec. 1900. Bloembollencultuur. De Algemeene vereeniging voor Bloembollencultuur hield hedenmor gen in de bovenzaal der sociëteit Ver eeniging hare 99ste algemeene verga dering. Als voorziter trad op de heer J. H. Kersten, die het in zijn openingswoord betreurde, dat do voorzitter zelf. de heer J. H. Krelage, deze vergadering, de laatste die tijdens zijn presidium gehouden wordt, niet heeft kunnen leiden. Hoewel zijn gezondheidstoe stand bevredigend is, meende hij toch met het oog op zijn hoogen leeftijd, en de wenschelijkheid om zich niet te zeer te emotionneeren, heden niet als voorzitter te moeten fungeeren. Spreker herdacht in warme bewoor dingen drie der in dit jaar gestorven leden, de heeren J. Polman Mooij, Heemstede; M. Paardekooper, Noord- wijk; Jhr. A. E. Barnaart, Vogelen zang. Verder heeft de vereeniging door den dood verloren de leden Mevr. wed. \V. HoogEnschedé, Noordwijkerhout. de heeren P. van Greuningen, Oude We tering. J. J. baron Taets van Amcron- gen, Ócgstgeest; J. Heere, Beverwijk; P. Dijkman, H&emskerk; J. Oudewa ter, Rijnsburg; M. van Deursen, Haar lem; W. C. do Vos, Haarlem; W. C. Harteveld, Wassenaar; J. van Dam, Voorhout; J. Schilpzand, Hillegam; A. J. van Kester. Schoten; J. H. Stoel, Jr., Bloemendaal en G. J. Hagen Gz., LisserbroekW. Ruygrok, Hillegom. Spr. herdacht, met erkentelijkheid jegens de commissie van voorbereiding, hoe aan de expositie der vereeniging te Parijs een Grand Prix is te beurt gevallen en wees op het belangrijke punt: verkiezing van een voorzitter, in de plaats van den heer Krelage, die het presidium sedert de oprichting der vereeniging heeft waargenomen. Mede- deelende, dat hij hierop zal terugko men. opende spr. de vergadering. Alle afdeelingen waren tegenwoor dig, behalve Hoorn. Daar alle drie de aftredende leden van het Hoofdbestuur, de heeren J. H. Bijvoet, C. J. L. van der Meer en G. Vlasveld, door al de afdeelingen op nieuw zijn candidaat gesteld, worden zij op voorstel van een der afdeelingen bij acclamatie verklaard herkozen te zijn. De heer Bijvoet was afwezig, de bei de andere heeren namen de herbenoe ming onder dankbetuiging aan en wer den door den voorziter geluk gewenscht Daarna werd overgegaan tot de ver kiezing van een voorzitter. Door ver schillende afdeelingen was de heer J. H. Wentholt van Bennebroek, door andere de heer J. D. Onderwater van Heemstede candidaat gesteld. Bij het openen dor stembriefjes bleek, dat er waren uitgebracht op den heer Wen tholt 64, op den heer Onderwater 42 stemmen, zoodat eerstgenoemde ia ver kozen. De verb was n:r- J^avrezig. De heer Kersten noemde"^ .en gelukkige keus, hoewel voor den neer Wentholt de taak niet gemakkelijk zal zijn. daar hij komt in de plaats van zulk een uit stekenden voorziter. Daarop hield de heer Kersten eene toespraak, die getuigde van groote sympathie en waardeering voor den afgetreden voorzitter, die gedurende meer dan 40 jaren met groote tact en energie de belangen der vereeniging heeft behartigd. Van de oprichting der Vereeniging, den eersten Juli 1860, heeft hij niet vaste hand onze vereeni- gin geleid en haar van bescheiden om vang tot groote ontwikkeling gebracht, waardoor haar invloed zich meer en meer heeft kunnen doen gelden. Telde toch in den aanvang de vereeniging nauwelijks 200 leden, thans is dit le dental de 2000 nabij. Krelage was in één woord de ziel der vereeniging, en het oneindig vele. dat hij voor haar ge daan heeft, is niet genoeg te waardee- ren. Met feiten toonde spr. aan hoeveel do heer Krelage voor de vreeniging, voor het bloembollenvak en den tuin bouw heeft gedaan. Zijne verdiensten zijn door onze regeering en door ver schillende buitenlandsche regeeringen erkend, door zijne benoeming tot rid der van verschillende orden. Ook na mens het Hoofdbestuur wenschte spr. hulde te brengen aan den aftredende. Roemende zijne buitengewone werk kracht en de wijze, waarop hij de werkzaamheden voorbereidde en toe lichtte, en niet het minst zijn humanen omgang, betreurde spr. ten zeerste het vertrekken van dezen sympathieken man. den vriend van allen. Evenwel •"ïllen allen er voorzeker grooten prijs stellen den heer Krelage met een htén hand aan onze Vereeniging te ruiden en is het met liet oog daarop, dat het. hoofdbestuur voorstelt den heer van sympathie van ïfd. Noordwijk en Uitgeest, bij acclamatie aangenomen door alle afdeelingen. Dc voorz. deelde daarna mede, dat do commissie tot het aanbieden van een cadeau aan den heer Krelage, be staande uit de heeren J. H. Bijvoet, G. |Vlusveld, J. II. Wentholt, Joh. de Breuk en J. H. Kersten, haar taak geëindigd I heeft ou niets beter meende te kunnen |doen dan hem zijn portret aan te bieden geschilderd door den heer A. I. Haver man, dat in de vergadering was geëx poseerd. Het stelt den hoer Krelage voor, zit tende in een leunstoel en vertoont een uitstekende gelijkenis, die den kunste naar alle eer aandoet. De heer E. H. Krelage, mededeelen- de, dat het zijn vader zeer veel leed deed, deze vergadering niet te kunnen bijwonen, betuigde namens hem alvast voorloopig dank voor het geschenk en verklaarde, dat zijn vader daarmee hoogst ingenomen was. (De vergadering duurt voort). Na afloop der vergadering werd he den middag aan den heer Krelage ten zijnen huize het bovengenoemde aan denken overhandigd. Tevens was bij dit aandenken gevoegd een album, waarin op calligraphische wijze de namen van meer dan 1000 leden zijn verzameld, die aan het huldeblijk heb ben bijgedragen, en dat vervaardigd is door den heer P. van Looij, terwijl het binden daarvan was opgedragen aan de firma G. Oostenbroek Zn. Het fraaie geschenk werd aangebo den bij monde van den heer Kersten, die niet naliet in goed gekozen woor den de groote verdiensten van den heer Krelage te schetsen. De heer Tellegen is door den Am- sterdamschen Raad benoemd tot di recteur van het bouw- en woning toezicht. Haarlem's kans is dus verkeken. Te Amsterdam slaagden: voor het examen Nederlandsche handelscorres pondentie de heer W. de Vries Gzn., en voor het examen boekhouden K. X. de heer F. C. Muller, beiden alhier. Op verzoek eervol ontslagen mr. H. Enschedé als lid en|voorzitter van het Huis van Bewaring alhier; benoemd tot voorzitter mr. A. A. van der Mersch, lidtot lid mr. A. A. Pelerin, officier van justitie alhier. Op het Programma, uit te voeren door het Haarlemsch Muziekkoi-ps den 2en Kerstdag in het Bi-ongebouw. komt voor een ixieuwe suite voor or- i kest, door den heer Cornelus Andries- sen, muziekdirecteur te Hilversum. De algemeene titel dezer suite is „In Gooilands dreven". De onder deden. a. In de Vrije Natuur. b. Op de eenzame heide. c. Bij een hunnebed. d. Te Muiderberg. e. Gooische Dans. Bij het componeei'en dezer suite, was het doel des heeren Andriessen niet, het maken van zoogenaamde Programma-muziek, maar het neder- schrijven van indrukken en stemmin gen, gedurende wandelingen in het schoone Gooiland verkregen. De komponist komt zelf zijn werk dirigeeren, Tot plantsoenwachters in deze ge meente zijn benoemdJ. Jansen, alhier, Joh. Vermeer, alh., H. Ploeg, alh., R. Weber alh.. H. Balk, alh., C. van der Werf, alh., J. W. F. Schoon, Santpoort, C. Steeman, alh., M. Ineke, Bloemendaal, A. Smit, alhier. Onlangs heeft men in ons blad een advertentie kunnen lezen, waarbij werd vei-meld, de verhuizing van mevrouw Wertwein naar een ander adres. Dit was een vergissing:_Mej. waterschade is vrij aanzienlijk. Brongebouw. Het Kinderhal Zaterdag-avond in het Brongebouw gegeven, kenmerkte zich weder door eene gezellige drukte eene buitengewoon vroolijke, prettige stemming. Verheugde kinderen met van blijdschap stralende gezichten, vulden de dansruimte, ouders en be langstellenden sloegen met welbeha gen deze bonte kinderschaar gade, die nog zoo onbezorgd, zoo echt prettig weet feest te vieren. En aan het hoofd van dat joelende, juichende, frisch gckleede j onge volkj e stonden de f iksche leiders van kinderbals, de heereix Martin. Met groote tact weten zij in die chaos van woelende kleinen orde te houden, en wat meer zegt, hen uit stekend te vermaken. Ver gaat hun vindingrijkheid, steeds weten zij wat nieuws te bedenken. Nu weer bestond een der intermezzo's uit eene pas sende, goed gedachte hulde aan Transvaal, een tableau, eenig mooi. Voorgesteld door tal van jonge da mes aan het hoofd de Vredesengel, dragende den Transvaalschen vier kleur de groep beschenen door Ben- gaalsch licht, voor het platvorm de aangebrachte groen- en plantenver- siering, waartusschen het borstbeeld ran onze geëerbiedigde Koningin at alles leverde een onbeschrijfelijiien aanblik op. En als dan zacht weerklinken, zacht als het ruischen van een beekje die liefelijke tonen der muziek,,Dat vrije Volk zijn wij dan is het stil in de zaal, dan rijzen alle aanwezigen van hunne zitplaatsen op, dan gevoelt ieder het indrukwekkende van het oogenblik. En als dan het scherm valt, dan breekt het daverend applaus los, als dank voor deze treffende voor stelling voor dit tableau, waarvoor den heeren Martin alle hulde toe komt. Een cotillon en het bombardeeren van een sneeuwpop, wellicht meer in den smaak vallende van de jeugd in 't algemeen, omdat daaraan een ieder naar hartelust kan mededoen, vorm den behalve een twaalftal dansen het verdere programma. Omstreeks 11 uur was het goed geslaagde kinderfeest geëindigd, het feest, dat aan de kleinen veel genoegen had verschaft, dat den heeren Martin veel voldoening schonk, en voor de Directie van het Bronge bouw een succes was, waardoor zij de leden weer meer en meer aan zich heeft verplicht. Na afloop van het kinderbal werd door de grooteren nog menig dansje gemaakt. tc laat zijn van den sneltrein was De tentoonst. v. textiele nijver- de locaaltrein doorgestoomd tot heid op 't Museum vanKunstnijver- Twello. De wisselwachtcr E. liad heid geopend is, bevat werken der echter verzuimd den wissel om te Rijksschool voor Kunstnijverheid leggen, tengevolge waarvan de lo- en van de industriescholen te Am- caaltrein op de tweede lijn kwam sterdam en te Rotterdam. vóór het station, juist op het oogen- Bovendien zijn er bordurwerken blik dat de sneltrein in volle vaart uit Bulgarije aanwezig, terwijl deze op deze lijn kwam aanrijden. Had verzameling weldra zal worden de machinist van dezen trein het aangevuld met eene aanzienlijke gevaar niet gezien en dientengevol- verzameling Borduurwerken uit ge met volle kracht geremd dan Zweden. zouden de gevolgen nog ontzetten- ~T der zijn geweest. Met een hevigen (Jvervf011- schok botsten de locomotieven te- Men deelt ons medeelkaar, zoodat de bagagewagen Zaterdag liet de electrische verlick- uuJSPI. lich- ellvoal 1 iUUUtt» UUSU3VI> l*(-, w. ting den inwoners andermaal in den sne^rein °Yer den eersten steek en bleef het den geheelen avond „„JFi ,n- J^ein coupés op Zijl weg en Korte Zijlweg donker- eer?teen tweede klasse, heenschoof wcvan Uivu Uv.u i t";I eerste en tweede klasse, heenschoof V h f t donker, en het voorste gedeelte daarvan to Zondagavond was het met veel beter M werd verpletterd. en brandde hier en daar een lamp. De zeer geVolgen waren dat twee passagiers zijn gedood en Heemstede. verscheidene min of meer ernstig Maandagavond werden alhier inde werden gewond, consistoriekamer der N. H. Gemeente De sneltrein van 6.40 uit Amster- door Heeren Diakenen aan hunne dam en de trein, uit Hengelo krui Gemeenteleden die daaraan behoefte sen gewoonlijk te Bathmen, maar hebben, een Kerstfeestgave uitgereikt, wegens vertraging van den snel- bestaande in vleesch, Koffie, erwten trein was de kruising naar Twello en krentenbrood, zoodat ook zij een verlegd. Door onachtzaamheid is - Hp nprsonp.ntrein nn verkeerd snoor gelukkig Kerstfeest kunnen herdenken. Haarlemmerliede en Spaarn wonde. Door de personentrein op verkeerd spoor geplaatst, met het gevolg dat de Amsterdamsche trein op den stil staanden trein reed. Twee personen werden onmid- wouuc. Twee personen werden onmid- Gedeputeerde Staten dezer dellijk gedood; het zijn twee vrien- provincie is de jaarwedde van den den die van Parijs kwamen en te Secretaris dezer gemeente verhoogd Deventer thuis behoorden, de hee- nr. r.r> oimr, mpt. iricjiTie van tad .1 F Rropkhnis pn A. N. Tisr- met f 75 cn alzoo met ingang van 1 Januari 1901 bepaald op J 700. Beverwijk. ren J. F. Broekhuis en A. N. Tie- gelaar. benden ongehuwd. Broek huis is eenige zoon. wiens ouders, toen zij het ongeluk hoorden, als Door het gemeentebestuur alhier is I verPletterd stonden. Men is te De- ezer daeen aanbesteed: Het doen vep!?;F s^er^ onder den indruk. 1 v ïjf gewonden, waaronder vrij ernstige, liggen te Twello in het ziekenhuis. Namen der gewonden zijn Mej. Motké uit Enschede (min der belangrijke hoofd- en been wond.) De heer Jacobson uit Charlotten- dezer dagen aanbesteed: Het doen van onderhoudswerken aan de ge meenteeigendommen gedurende 1901. De werken zijn gegund als volgt- perc. 1, diverse werkzaamheden H. Sprenger, f-1395; perc. 2, levering van materialen, P. P. Langendijk, f 1579; p. Langendijk, f 1579; De heer Jacobson uit Charlotten- perc. 3, loodgieterswerk, C. Spring- burg (beide beenen gebroken, een eid f 81. op twee plaatsen). "oc De heer Schreuder^s^oorweg verklaarde de „Wester" tot schadcvi goeding gebonden, als uit een genej oor kundig onderzoek inderdaad zal bl 1' ken dat door 't geval den werkman vo «r c zijn gewoon werk voortdurend of oi I maar tijdelijk ongeschikt is ge\ro den. j [ooi Vervolg Nieuwstijdingen. Turkije en Indiè. 'oor De correspondent der „N. R. C, te Konstantinopel schrijft dd. 1 y0oi December De locale bladen meldden gi$ voor teren in hun officieel gedeelte d! de Sultan het grootkruis der ordi van Osmaniëh verleend had ai yo0, generaal W. Rooseboom, gouvej^v neur-generaal van Nederlandse 7 Oost-Indië, en J. T. Cremer, NtVoo derlandsch minister van koloniën Het feit dat het schenken van di hooge onderscheidingen aan d rstb hoogste Nederlandsche kolonialifcers autoriteiten ook in het panislamit ®d, tische kamn alhier met instemmin, n. wordt begroet, en ongeveer samen Gon valt met de aankomst te Batavii van den nieuwen consul-generaa van Turkije, den zeer verstandigen degelijken en hoogst verdraagzaV£>0 men Sadikh Belig bei. is wel een Voo bewijs dat men te Jildiz sedert eenigen tiid' een heel andere poli- >jan tieke gedragslijn heeft aangen&,rk men ten opzichte van het Neder hooi landsche bewind in Oost-Indië, ii verband met de behandeling dei moslims aldaar. Dat is voorzeker voor een groot deel het gevolg van de omstandig. I®™ heid dat ten paleize langzamer-'fL hand juister en minder bevooroor- deelde inzichten omtrent de ware" toestanden in onze Oost zich hebben baan gebroken, en dat men daar aan welwillend verstrekte inlich tingen daaromtrent meer geloof is f gaan slaan. veld, i vx. perc. 4, verfwerk, A. Hofland, f 435. Alle inschrijvers wonen alhier Zandvoort. Door het fanfarecorps „Paul Kru ger" alhier is een telegram van ambtenaar te Utrecht (dubbele beenbreuk.) De heer Vis, boekhandelaar te Amsterdam, (buik-, hoofdwond, ge kneusd been.) De gewonden waren Zondagmor- ger" alhier is een telegram van Deventer'was sympathiebetuiging gezonden aan gen wnjeL van 7 f. Pani Knifftr van wien een _ers nacnts \eei geneesKuiiui?e wfrS ^XSP^Ldn. ^Saronderi ontvangen Wertwein berichtte ons dit alleen met het oog op de":bezorging£der courant. Wij vermelden dit op verzoek van haren echtgenoot. Vrijdag werd door het Ministerie van Justitie aanbesteed: het ondei-- houd van het Rechtsgebouw alhier, gedurende de jaren 1901, 1902 en 1903. Ingekomen waren 4 biljettenlaagste inschrijver nloek te zijn de Jieer P. A. Nelissen alhier voor 3750. Door het Ministerie van Koloniën I is dezer dagen aanbesteedde levering an schei-mgereedschap. Het laagst werd ingeschreven door het Nederl. Wapenmagazijn, voorh. S. de Jager, alhier, voor 1025.25. Gevonden Voorwerpen. Een witte vrouwenmuts, een witte vrouwenzak waarin portemonnaic met geld, een fantasiehoed, een oorbel, zil ver niet rood steentje, een ijzeren hoe pel. De Kleine Vereeniging In de gezellig aangekleede comfor tabel ingerichte en uitstekend verlichte zaal van het café „De Kleine Veree niging", KI. Houtstraat 77, wordt gedurende het winterseizoen iederen Zondagavond specialiteiten-voorstel ling gegeven, die blijkens de groote opkomst bepaald in den smaak val len. En geen wonder, het uitgebreide programma is altijd vol afwisseling, in staat de aanwezigen te amu seeren. Zondagavond waren het 't echtpaar Martron, Holl. Duettisten mej. Annie Foort, Holl. Soubrette en de heer Leon de Zwarte. Holl. karakter-komiek, die meermalen op de lachspieren der aanwezigen kwa men werken en veel succes inoogstten. In één woord het was er zeer gezejlig. Woensdagavond woi'dt wedei-om eene dergelijke voorstelling gegeven. De entrée is vrij. Kunst na Arbeid- In de Concertzaal der sociëteit „Ver- jecniging" gaf de Typo- en Lithografi sche vereeniging „Kunst na Arbeid", directeur de heer W. A. Kwantes, Za terdagavond eene uitvoering, die uit stekend geslaagd is. De verschillende zangnummers werden goed tot hun recht gebracht; van de solisten dient vermeld de heer G. Ki-uijer, die met zijn schoon vioolspel dea aanwezigen eenige genotvolle oogenblikken bracht en tevens zijn ouden roem handhaafde. Ook de lieer Hoogkamer, bariton, zong zeer verdienstelijk een drietal lie deren. Met een bal werd de avond be sloten. stuur der vereeniging ,,De Feest commissie" alhier eene vergade ring gehouden, waarbii de bestu ren der beide zangverenigingen en dér beide zangverenigingen. wei8|L ,iJUc„ -an de Rederijkerskamer, van de vertraging. Het treinpersoneel heeft twee fanfarecorpsen en van het ?een letsel. De machinisten van mannenkoor uitgenoodigd waren, f*6» stilstaanden trein zijn er af ter bespreking van het plan voor ^esproneen. Die van den sneltrein de te houden feestelijkheden, ter hebben, het ongeval bemerkende, gelegenheid van het huwelijk van n°S" gestopt wat zij konden, anders H. M. de Koningin. Uit de beraad- waren de ongelukken nog grooter - Ji j'sreweest. slagingen, die gevoed werdien. bleek dat allen ingenomen waren met het doel. De besturen der on- Phen was Zondagmorgen te Twello derscheidene vereenigingen be- en heeft den waarnemenden chef halve dat der Christelijke Zangver- fen hen wisselwachter in verhoor eeniging dat Maandag a.s. de be- genomen. Men is druk bezig het slissing zoude mededeelen gaven materieel op te ï-uimen en weg te slissing zonae meaeueeien gaven hunne toezeggine om mede te wer- V0eren- ring. Besloten werd dat elke ver- nackt gehad. De toestand is echter be- eeniging binnen eenige dagen een vredigend. programma zoude opstellen en dat aan het bestuur der vereenigins ..De Feestcommissie" zoude in zenden. een oude. grijze vrouw, te groeten. Was die prachtige vrouw niet de barones von Linderode, wier lot, eenige maanden geleden, zoo veel medelijden verwekte? zeide de eene. En de andere bevestigde dit ver moeden. Ze is nu juffrouw van gezel schap bij de oude vorstin Urusoff die haar na den dood harer eigen dochter lot zich nam om een even eens treurig gestemde ziel bij zich te hebben. Voor de barones is het intusschen betrekkelijk gelukkig want bij den overgang van het ma- rode werden alle verdere naspo- joraat op een zijlijn zal voor haarj ringen gestaakt. V lkomen op— Zondagavond ontstond brand in de woning van A. V. Z. in de Eendrachts- straat alhier. Alleen do kelder, waarin vuurmakers en eenige steenen kruik jes brandspiritus bewaard werden, brandde geheel uit. De twee kinderen die boven sliepen werden uit een raam naar beneden yelaten_op_een_wollen A.s. Woensdag treedt in de sociëteit i vereeniging een uitstekend specialiter tengezelschap op. Zie advertentie. Voetbal. A.s. Dinsdag, 1ste Kerstdag, wordt te Rotterdam een vriendschappelijk spel gespeeld tusschen Sparta en de voetbalvereeniging Haarlem. Het Christelijk fanfarecorps A. D, V. E. N. D. O., directeur de hee rC. G. iRühl, zal lasten Kerstdag en Nieuw jaarsdag des morgens van 7Jure, eenige choralen doen hooren van den toren der Groote Kerk. Programma. 1. Gezang 112. 2. Eere zij God. 3. Stille nacht. 4. O, hoe heerlijk. 5. Op Jezus' geboorte. 6. Ge zang 96. JIUip spucuig uij uc uouu. lende ambtenaren, waaronder de I heer Jorissen en de stationchef van Zaterdagavond werd door het be- Apeldoorn leidden de werkzaam- r\„ heden. heden. Vele reizigers voor het buiten land hebben te Deventer overnacht. De treinen rijden met weinis: geweest. De officier van Justitie te Zut- Een belangrijke operatie. Den 24en April werd een burger uit Pretoria, de heer N. K. Huis-i man, in een gevecht bij Veertien-| stroomen gewond door een lyddiet bom. Een stuk van de bom was in zijn rechterlcng ^edrengsn. Hij werd onder behandeling van dr. F. Weber gesteld, die echter toen er niet in kon slagen, het ijzer uit de long te verwijderen. In September kwam de gewonde naar Nederland en stelde zich on der behandeling van prof. Korte- weg in het Binnen-Gasthuis, die hem in de maand October opereer- de. Na de tweede operatie gelukte]; het den professor het stuk van den bom uit de long te verwijderen en zoo den ongelukkige te redden, die zich thans zeer wel bevindt. Het ijzer bleek een gewicht te hebben van 41 gram dat zorgvuldig door den gelukkigen bezitter in een doosje wordt bewaard. Relletjes te Scheveningen. Vrijdag, de betalingsdag voor de bemanningen van de Schevening- sche haringvloot, heeft 't op het wmen komen aanmerkin» te handen vol work gegeven, 't Ver- tLzet was op sommige oogenblikken in de Keizerstraat en Badhuiskade en ook op andere punten ergerlijk zoo zelfs dat de politie zich meer Binnenland. Braad to Rotterdam. Ruim een half uur na midder- ^an eens moest beveiligen tegen nacht brak een hevige brand uit in steenworpen van de opgewonden het aan den Schiedamschen Dijk menigte. gelegen huispand „St. Joris", toe- ,Tot een en ander schijnt aanlei- behoorende aan de familie Van ding te hebben gegeven de min of Rijckevorsel te 's-Hertogenbosch en meer hardhandige arrestatie van aan verschillende personen voor een jeugdigen bengel. De houding den opslag van goederen verhuurd. van de menigto verergerde zooda- Waarschijnlijk is het vuur uitr n|S dat tegen den avond verster- gebroken op de derde verdieping k'no van politie uit Den Haag van het gebouw, dat in het geheel moest worden gezonden Na acht uur herkrc van hoi gtsuuuw, uuu tu. üww vijf verdiepingen telt en vermoede-1 Na a^" lijk heeft het lang gesmeuld, daarevenwel een meer rustigen'toestand- een uur later eensklaps een gewei- --ja»JwWHal uur herkreeg 't dorp ruwe. ecu meer rustigen toestand. Een agent van politie die zich van een uur later eenskfaps een gewei- x?e" dige vlammenzee zich door het dak huis naar het commissariaat begaf, een weg baande, de omgeving op werd door een troep halfbeschon- -r_i ,1 vor ken zeelieden zoodanig mishan deld t'BIl WCS, uaauucuc „...0. ---o - r- geruimen afstand fantastisch ver richtende. zeelieden zoodanig mishan- dat de man vandaag buiten lUluaii «.ei. en haar moeder niet veel overge schoten zijn. Mevrouw von Linde- rode woont, naar ik gehoord heb ergens in een klein plaatsje en wacht tot er misschien kans be staat dat zij in een der vele adel- iiike gestichten een toevlucht vindt vcoi de rest van haar leven. En die duistere moordgeschie denis, waarvan zooveel gesproken werdIs werkelijk bewezen dal de jonge baron von Linderode door zijn eigen neef is vermoord Het moet wel als bewezen be schouwd ireworden zijn. want na den dood van Prosper von Linde heldcrd werd de samenhang der gebeurtenissen echter niet. Miin oude riend Martius, die toen de zaak in handen had. zeide me nog kortelings dat in zijn geheele straf rechterlijke loophaan hem nog nooit zoo'n raadselachtig geval was voorgekomen als de moordgeschie denis van Elvershoh. Hierop lieten zij dit onderwerp varen en spraken weer als eerst over wedrennen en het laatste voor val in de speelzaal te Monte Carlo. EINDE. I Wegens plaatsgebrek blijven dc Haagsche brief, de uitslag van de Zaterdagavond geveilde perceelen in het Verkooplokaal, „de Goude Leeuw" en eenige andere berichten tot een volgend nummer liggen alsmede een tweetal ingezonden stukken en eenige advertenties. Door den Commissaris der Ko ningin in Noord-Holland zal on Donderdag 10 Januari e. k., des morgens te 11 uren. ter provinciale griffie worden aanbesteed: het on derhouden van. en het doen van herstelingen en vernieuwingen aan de Rijksmuseumsgebouwen en het ichtende. In hoofdzaak bestaat de inhoud ]s Sesteld'. in het pakhuis uit graan dat dus y?6*' °°S °P eventuecle her- aan het vuur ruim voedsel biedt; haling van de ongeregeldheden is ook moeten er versieringsartikelen 0e P°htie te Scheveningen versterkt der gemeente, bij de laatste kro- politiepersoneel uit de resi- ningsfeesten gebezigd, in zijn op- "en"e- geslagen. tt«, j Tien handspuiten, drie rijdende en een drijvende stoomspuit tasten van weerskanten den brand1 aan. Later werd het materiaal met 8eei"digd worden beschouwd. Van één stoomspuit versterkt. Toch stakers hebben zich 30 weder sloeg de brand naar de tweede ver- aapgemeld- dieping door, waarin de verfwaren der firma Pontier. Half drie was het gevaar voor uitbreiding geweken. Wat niet brandde ging door waterschade verloren. Uit de Arbeiderswereld. BINNENLAND. De werkstaking te Wormervcer kan Een treinbotsing. Zaterdagavond te ongeveer 9 uur heeft een zeer ernstig spoorwegon geluk plaats gehad voor het station Twello. Aan dit station moesten elkaar kruisen de sneltrein (trein 238) die 6.40 uit Amsterdam ver trekt en de locaaltrein 927 van Al de HijksmuscumsgeDouwen en iwh hum. w daarom gelegen plantsoen te Am-lmelo naar Apeldoorn. UewoonnjK Rechtszaken. Veiligheid van den werkman Een van de bazen van de Wester- I Suikerraffinaderij, stelde tegen zijn patroon een eisch tot schadevergoeding in, omdat hij door do slechte verlich ting in het ketelhuis, een ongeluk kreeg, toen hij daar werkzaamheden moest verrichten. De Wester voerde aan dat de verlichting voldoende, was, Imaar dat het licht verduisterd was door plotselinge dampontsnapping uit de stoomketels. De Amsterdamsche rechtbank besliste dat de directie aan- op DINSDAGen WOENSDAG 25 en 26 December. Eerste en Tweede Kerstdag. TE HAARLEM. Eglise Wallonne. Ie Kerstdag. Voorm. 10 ure, Muller, Tête de Noël. Gereformeerde Kerken. Oed. Oude Gracht. Ie Kerstdag. Voorm. 10 ure, Mulder. 's Avonds 5 ure, Mulder. 2e Kerstdag. Voorm. 10 uur. J. Mulder, TheoL St. d. V. U. te Amsterdam. Ridderstraat. Ie Kerstdag. Voorm. 10 ure, Ringnalda. 's Avonds 6 uur, Ringnalda. 2e Kerstdag. Voorm. 10 uur. Ringnalda. Doopsgezinde Kerk. Ie Kerstdag. Voorm. 10 ure. Ds. L. Hes*a, 's Avonds 6 ure, Dr. H. J. Elhorst. 2c Kerstdag. Voorm. 10 ure. Ds. Jo. de Vries. Do opbrengst der gewone collecte ii* Idt bussen na de Godsdienstoefeningen op de beide Kerstdagen is bestemd voor de Doopsgezinde zieketverpleging al hier. Kerk der Broeder-gemeente. Ie Kerstdag. Voorm. 10 ure. B. van Scheltinga. 2e Kerstdag. Geen dienst. Lnthersche Kerk. lo Kerstdag. Voorm. 10 ure. Poolman. 's-Avonds 6 1/2 ure. Poolman. Engelenzang. 2c Kerstdag. Voorm. 10 ure, Wempe. Collecte voor het Weeshuis. Remonstr. Gereformeerden. Voorm. 10 uur. Prof. Cannegieter, van Utrecht. Collecte v. d. Rem. Broederschap. Chr. Geref. Gemeente. Zuidersiraai. Ie Kerstdag. Voorm. 10 ure. Schotel. 's Avonds 51 ure, Schotel. 2e Kerstdag. Voorm. 10 uur. Ds. Schotel. '8 Avonds 5 uur Kerstfeestviering met de kinderen der ondagsscliool Hersteld Apostolische Zending (Internationaal). Voorm. 10 uur en Namidd. 6 uur. G o dsdienstoefeningen. Bennebroek. Ie Kerstdag. Voorm. 10 ure, J. A. Gerth v. Wijk *3 Avonds 7 uur. Dezelfde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1900 | | pagina 2