PREDIKBEURTEN ten gelijkende drukwerken, handelsnaam „geldliederen' zijn, wegens het „ter verspreiding in voorraad hebben van drukwerken in een vorm die ze op munt- of bankpapier doet gelijken" op grond van art. 440 van het Wetboek van Strafrecht tot een geldboe te van 3, subsidiair een hechtenis van 2 dagen, en verbeurdverklaring van de in beslag genomen drukwerken. De eisch van het O. M was, zooals men zich herinneren zal, f 10 boete subs. 3 dagen hechtenis en verbeurdverklaring der drukwerken. De veroordeelde, zal naar men mede deelt, van het vonnis zeer waarschijn lijk in verzet komen. Gestempelde postzegels. Voor de Arosterdamsche rechtbank stond Vrijdag terecht Johannes Starre- veld. makelaar, 51 jaar. Hem wordt bij dagvaarding ten laste gelegd dat hij op of omstreeks 2 Decem ber 1901 te Amsterdam één of twee Ne- derlandsehe 2 12 cents postzegels, die reeds tot gebruik hadden gediend door radeering of anderzius heeft ontdaan van het merk, bestemd om ze voor ver der gebruik ongeschikt te maken, met het oogmerk om die zegels te gebruiken als waren ze nog niet gebruikt. Het requisitoir van het O. M. strekte tot schuldigverklaring van den bekl. lo. van het ontdoen van het merk, op van rijkswege uitgegeven zegels aangebracht om die zegels voor verder gebruik on geschikt te maken. 2o. van het gebruik der aldus behandelde zegels, alles na recidive; mitsdien tot zijn veroordeeling voor den tijd van 2 maanden. aarvan de j kreeg flasker slechts f 20. Hauwen /40. blijkt te De bekl. vertelt nu, dat liij den dag na de arrestatie van Rasker een ongeteekend briefje heeft ontvangen, waarin men hem waarschuwde, dat Hauwert en Ras ker zouden beproeven, de schuld op hem. den onschuldige, te werpen, uit wraak wegens eene vroegere oneenig- heid. De getuige Rasker, dit briefje, dat door bemiddeling van den verdediger is overgelegd, inziende, uit het vermoeden, dat Schlette zelf het kattebeiletj'e geschre ven zal hebben. De bekl., gevraagd wie dan wel de teekening op de steen ki n hebben gebracht, als hij, Schlette, het niet heeft gedaan, antwoordt dat hij vroeger eens den rand heeft gelithogra feerd voor biljetten, „goed voor 25 kus sen", dat daarna Bruggink hem mede deelde, dat hij dien steen had uitgesle pen, doch hem later bekende, dat hij dien steen met den rand had bewaard en dat hij door een vriend de woorden, die cp een bankbiljet beliooren te staan, lad laten bij-teekenen. Mr. Regout (O M.) merkt echter op, dat die rand nimmer voor de vervaardiging van de "valsche biljetten kan gediend hebben, daar de biljetten „goed voor 25 kussentoeval lig wat klein zijn uitgevallen, een ba.\e c.M. kleiner zijn dan de valsche i1 jet- ten van T 40. Brandstichting door een evangelist. De rechtbank te Zierikzee heeft Arie Weltevreden schuldig verklaard aan Oi - zettelijke brandstichting, waarbij m?en gevaar voor goederen te duenten is, en veroordeeld tof 40 jaren gevange nisstraf. Tevens werd zijn gevangmhou- houding bevolen. Valsche bankbiljetten. De Amsterdamsche rechtbank maakte Donderdag een aanvang met de behan deling der zaak tegen E. G. Schlette, be schuldigd van valschheid in geschrifte, in easu het maken of doen vervaardigen van v.alsche bankbiljetten. Te dezer zake zijn 3 personen reeds in Mei 1901 aan gehouden en ondergaan thans de hun opgelegde straf; namelijk J. J. Brug gink (lithograaf) die de biljetten ver vaardigde. Hauwert en Rasker, die ze te Amsterdam, te Rotterdam en te Utrecht hebben uitgegeven. De thans voorkomen de beklaagde, lastgever en hoofddader in het misdrijf, wist ten vorigen jare te vluchten, doch werd te Brussel gearres teerd. In deze zaak zijn gedagvaard 21 getuigen, waarvan 3 deskundigen, na melijk mr. I. G. N. de Hoop Scheffer, seer. Ned. Bank, mr. I. Enschedé en Ch. C. Enschedé uit Haarlem, voorts de 3 gedetineerden. Verdediger is mr. Zadoks. De 1ste getuige, mr. de Hoop Scheffer, verklaart de hem vertoonde bankbiljet ten als niet uitgegeven door de Ned. Rank, hetgeen hem o. m. blijkt uit afwij kingen in de handteekeningen. van den president en van getuige zelf, als secre taris, wijzigingen, weglatingen in de strafbepaling, die in zóo kleine letter is gedrukt op de oorspronkelijke biljetten, dat bij de nabootsing woorden moesten worden weggelaten, met het oog op de ruimte, grove teekening der versiering enz. enz. De heeren Enschedé houden Gemengd Nieuws. Onderofficier-betjl. De krijgsraad, te Frankfurt am Main naar wij reeds korte lijk meld den een onderofficier der in fanterie. Kraft genaamd, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en degra- tie wegens mishandeling van minde ren. gepleegd in 103 gevallen. Ilij had den minderen slagen met de sabel en met de geweerkolf gegeven en hij het hen onder stortregens od de binnen plaats van de kazerne. Kraft had een milicien op zijn bloot© voeten op een roodgloeiende kachel laten klimmen en hem gedwongen, in die houding de ..Wacht am Rhein" te fluiten. Eerst na liet einde van het eerste couplet mocht de soldaat, die ernstige brandwonden had bekomen, van de kachel af. De kriigsraadmani verzachtende om standigheden in aanmerking, omdat de beklaagdegoede soldaten wildie vormen! Uit de Arbeiderswereld zich aan hunne vroeger afgelegde ver klaringen ten aanzien der valschheid van de biljetten. Met het oog op eene be- gesloten en niet worden geopend voor BINNENLAND. Naar wordt bericht, hebben Donder dag de heeren S. P. van Eeghen, W. Hovy, P. H. Hugenholtz Jr., mr. F. S. van Nierop, S. van J. PaJache, mr. J. G. Schölvinck en dir. J. Th. de Visser, te Amsterdam, zich geconstitueerd tot commissie, die zal trachten den vrede in die diainant-industirie diaar ter stedle te herstellen. De commissie be noemde tot voorzitter mr. F. S. van Nierop, tot secretaris mr. J. G. SchöL- vinck. De commissie heeft zich gewend tot de Juweliers-vereeniging en tot die werkLieden-vea-eenigingen met het ver zoek oan binnen acht dagen eene schriftelijke uiteenzetting te ontvangen van d'e aanleiding en dien stand der geschillen. Zij heeft tevens d)e Vereeniging van eigenaren van diamantslijperijen ver zocht om, in afwachting van dfó uit komst har er pogingen, geen gevolg te geven aan het aangekondigde voorne men tot sluiting der diamantslijpe rijen. De volgende overeenkomst is Vrij dag in de vergadering van de Vereeni ging van Eigenaren van Diamantslij perijen aangenomen: „De ondergeteekienden, eigenaren of exploitanten van diamantslijperijen begroeten met blijdschap het optreden van een comité uit de burgerij, be staande uit de heeren: S. P. v. Eeghen, W- Hovy, P. II. Hugenholitz, ma\ F. A. vam Nierop, S. J. Palache, mr. J. G. Schölvinck en dr. J. Th. de Visser, ten einde eene verzoening tueschen de Amsterdamsche Juweliers-vereeniging en den Algem. Nederlandschen Dia- mamtbewerkersbond tot stand te bren gen; „Zij achten het hunne plicht te vol doen aan den wensch van voornoemd comité, met dien verstande dat inge val die verzoening niet voor 29 dezer mocht zijn tot stand gekomen ,de fa brieken van de leden der vereeniging en dor aangeslotenen zullen worden Pest in Indië. De. Indische corespondent van de Lancet schrijft 8 Febr.: liet aantal sterfgevallen aan pest neemt nog voortdurend toe. De laatste week 12.912 dooden, legen 11.445 in de vo rige week, en 3415 in de overeenkom stige weck van het vorige jaar. De stad Bombay, de Pandjab, die Noord westelijke provinciën en Bengalen toonen eene aanmerkelijke toename: de stad Bombay 408 dooden; het pre sidentschap 3822; Karatsji 45-; presi dentschap Madras 574; Calcutta 82; Bengalen 822; de N.W. provinciën 1182; de Pandjab 4102; de staat Myso re 587; de staat Hyderabad 195; en Kasjmir 871. De uitkomsten van de inenting met de pest vaccine zijn zeer tegenstrijdig. Zoo is in de Pandjab, waar nu hevig de pest. heerscht, verle den jaar op groote ischaal gevacci- neendj, terwijl te Poena onder do 6681 ingeënten van het vorige jaar sechts 11 aangetaste^ en ,7 stergevatlen plaats vonden. Deze week werden 10.705 doses vaccine verzonden uit Bombay, wat in verhouding van het aantal inwoners en het aantal pest- gevallen klein is. Een nienw-baklcen Europeaan. Eenigen tijd geleden liet een Chinees te Buitenzorg zich door een Belg als zoon erkennen. Voor den ambtenaar van den burgerlijken, stand was het bepaald aan doenlijk, toen de Chinees zijn aangeno men vader in de armen vloog, met de Uitgesproken Maastricht, 11 Maart August© Hus- tinx vader, koopman, wonen die te Wijk-Maastricbt. Rechtdr-commissar ris Mr. Th. J. A Duynstee. JU UU 's Hertogenbosch, 12 Maart A. C. woorden- .35 jaren héb 'ik mijn* vader van de Ven' vroeger aannemer te Til- gezocht, en nu eindelijk vind ik hem!" De Belg was niets gesticht over dit hart roerende tooneel. Door een zijner vrienden over die aan- nemerij geïnterpelleerd, antwoordde hij: „Maar beste vrind, ik heb 250 gekregen! Voor f 200 't stuk zou ik heel Buitenzorg erkennen!" Interpellant af. De nieuwbakken Europeaan wekt thans de ergernis op van zijn ex-landgenooten, op wie hij nu met de grootste verachting neerziet. wering van den beklaagde, wordt den deskundigen gevraagd of inderdaad wel eens steendruk wordt genomen van zink. De êetuigen antwoorden dat zij, alhoe wel zij geen steendrukkers zijn, meenen te weten, dat dit inderdaad geschiedt met het oog op de mindere kosten van zink, de gemakkelijker berging enz. Gehoord wordt daarna als le getuige de gedetineerde Bruggink, die als druk ker in deze zaak reeds veroordeeld, nu als getuige is gedagvaard tegen zijn me deplichtige. Bruggink, die de toedracht der zaak met groote openhartigheid ont vouwt, verklaart dat het eerste denk beeld tot het maken der bankbiljetten is uitgegaan van Hauwert en dat Schlette ze gegraveerd heeft, waarna ze door hem getuige, zijn afgedrukt. Hij blijkt er zelf weinig profijt van te hebben gehad en uit geheel zijn houding valt op te ma ken, dat hij meer uit zwakheid en on nadenkendheid zich tot medeplichtig heid heeft laten verlokken, dan uit heb zucht en misdadig opzet. Hij verklaart, dat er bij het procédé alleen zink is ge bruikt voor het watermerk en dat hij het zink na den afdruk der biljetten, op last van Schlette, in het IJ heeft gewor pen. Het door hem gegeven relaas komt voor 'i overige overeen met zijn beken tenis eenige maanden geleden afgelegd, toen hij zelf als beklaagde in deze zaak zich had te verantwoorden. De getuige Rasker deelt de bijzonder heden der vervaardiging van de valsche biljetten mede en verklaart, hoe men ge poogd heeft het watermerk na te boot sen door middel van vet. Deze getuige heeft met Hauwert te Rotterdam 15 bil jetten van f 40 gewisseld; zij kwamen met J 550 te Amsterdam terug, waar Schlette hen aan hot station opwachtte. Op het atelier is de buit toen verdeeld. Rasker kreeg 100, Hauwert f 100, Schlet te f 290, waarvan 90 bestemd was voor Bruggink. Maar Schlette schreef, om zich te dekken, eene geregelde schuldbe kentenis. en liet het daarmede voorko men. alsof hij f 200 van Rasker lmd ge leend Op die wijze dacht hij zich te vrij waren tegen eenig bewijs, dat hij van de vervaardiging der valsche biljetten profiteerde. Toen de uitgifte der valsche biljetten te Rotterdam ruchtbaar was geworden, werden de biljetten met het serienummer dier 15 vernietigd Schlette dwong hem daarop, toch nog wederom biljetten uit te geven. Hij wisselde er te Utrecht twee en te Amsterdam ook nog twee. Maar hij de laatste maal beging hij de onvoorzichtigheid, iemand, die heni kende, den winkelier Bax, er in te laten, loopen en dit heeft geleid tot zijne arrestatie. Van den Utreclitschen buit dat ©ene behoorlijke regeling zal zijn tot stand gebracht. Afschrift zal worden gezondlen aan het comité voornoemd. „Amsterdam, 14 Maart 1902." Het bemiddelingsvoorstel, dat uitge stotenen van de firma Van Heek Co. wenschte aangenomen te zien, had tot strekking, dat de firma niet 10 pet. maar 5 pet. op het loon zoude vermin deren, De vergadering kon hierin niet meegaan, BUITENLAND. In Zurich "hebben dè mannelijke vrouwelijke kleerenmakersgezellen liet werk gestaakt bij alle patroons die niet aan hun looneisch hebben vol daan. Op 12 winkels heeft men het verlangde loon ingevoerd'. Spionnsge. Te Warschau moet een groote spion- nagezaak ontdekt zijn, waarin een groot aantal officieren van hoogen rang betrokken zijn. Kolonel Grinmi. die adjunct is van d&n militairen ad ministrateur van het district Warschau zou gearresteerd en reeds gefusileerdj Potvliet zijn. Sedert tien jaar verkocht Granm c van Willigen, koopman; rechter- mobilisatie- en verdedigingsplannen commissaris Mr. G W baron van der aan Duitschland. Bij de huiszoeking Feltz. werden in zijn huis compromitteereu- Almelo, 8 Maait. Abraham Boom, Sporten Wedstrijden. Jachtongeluk. I)e Poolsche graaf Josef Polocki. die onlangs in de Jockey-club te Weenen bij het spel meer dan 2 millioen kronen erloor, is bij een jachtpartij op zijn landgoed Nicswiesch. in Gallicië, per ongeluk door vorst Mattheus Radziwill aangeschoten en zwaar verwond- Zijn toestand is bedenkelijk. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Rhipeus arriveerde 12 Maart van Amsterdam Batavia Het stoomschip Titan, van Amstefr- dlara en Liverpool naar Padang, pas seerde TZ Maart Gibraltar. Het stoomschip Priam, van Amster dam naar Japan, verrtrok 12 Maart van Padang. Het stoomschip Prins Frederik Hen drik, van Paramaribo naar Amster dam .arriveerde 13 Maart te IJmuidien. Het stoomschip Soestd'ijk, van de HollandAmerika Lijn, passeerde 13 Maart, des voormiddags van Rotter dam te Newport News. Het stoomschip Gedé vertrok 12 Maart van Batavia naar Rotterdam. Het stoomschip Solo vertrok 12 Maart van Batavia naar Roterdam. Het stoomschip Timor vertrok 12 Maart van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip Prinses Sophie, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 11 Madrt Point de Galle. Het stoomschip Ardjoeno, van Java naar Rotterdam, passeerde 12 Maart des nam. Oitavos. Het stoomschip Merapi, van Rotter dam naar Java, vertrok 13 Maart van Port Saick. Het stoomschip Soembing, van Java naai- Rotterdam, vertrok 13 Maart van Perim. Het stoomschip Bogor, van Rotter dam naar Java arriveerde 13 Maart te Sabang. Het, stoomschip Besoeki, van J$va naar Rotterdam, arriveerde 13 Maart te Suez. Bet stoomschip Willem I, van Ba1 tavia naar Amsterdam, vertrok 12 Mrt. van Genua. Het dubbelschroefstoomschip Rijn dam, van de Holland—Amerika-lijn, vertrok 13 Maart van Rotterdam naar New-York. ZANDVOORT. Ondertrouwd: J. Jonkman en E. Paap. Getrouwd: G. de Veer en A. Kerkman. V. Schaap en W. Weber. M. Paap en C. Koning. Bevallen: D. SnijerDraijer, d. FELSEN. Ondertrouwd: 11 Maart. J. Bone kamp en C. E. Weihoren; 12 A. Bos man en C. J. de Bie; 13 J. G. Schönha- ge en G. Boon. Getrouwd: F. Stegehuïs en J. Lam- merts; S. Kuiper en M. J. van Wijn gaarden. Bevallen: II. E. van NoordtOcke- loen, z-; B. van Beek—Huurderman, z.; D. van Dillewijnvan Klaveren, H. H. BonariusPeelers, d.; T. G. TimmermansBroers, z.; A. Bralten Hofman, d.; G. J. VisserMuller, z.; J. KuijkKuijk, z.; M. Vijtr—Zorgdra ger, z.; P. C. ToonPirovano, d. Overleden: 13 Maait M. Jasperse. HAARLEMMERLIED E EN SPAARN- WOUDE. Bevallen: M. v. Bruggen—Block, d. G. M. van Geilswijk—Hooggraaf z. Overleden: C. Kooiman z„ 15 m. SCHOTEN. Bevallen: K- Boogaard—Deutekom 2 z. .Boogaard—Slingerland z. SPAARNDAM. Bevallen: J. BoenderStolk. HAARLEMMERMEER. Ondertrouwd: A. Spruit en N. Clay; G. P. Leendertse en B. Tamboer; L. Kohier en A. Beets; C. Keizer en M. d. Vlugt; J. Griekspoor en C. v. Meerbeek. Bevallen: H. Zorge—Broertjes, z.; T. Meijer—v. Baren, z.; M. P. Mei- land!v. Straten, d.; P. Stievadie Regt. <du; L. Voogte-Pols, dl; J. C. Smit— de Raadt, <L; G. Zorge—v. Rijs wijk, d'.; A. S. v. Keulen,Avis, d.; J. W .F. NiemanWarners, z.; C. Se- pexsBos, d.; M. Korthals—Jongeneel, d.; J. Jonkerden Rooijen, z.; G. Com missarisv. Kouteren, du; A. Bakker- Schreuder, dL Overleden: J. de Wilde, 66 j.; W. P. v. d. Geest, 23 j.; G. Glas, 21 j.; P. M. v. Meteren, 79 j.; C Kooiman, 15 m.; J Vriesman, 22 m.; A. Palingdbod, 80 j.; G. Touw, 42 j. Faillissementen. burg, thans timmerman te Bescijen. Rechter-commissaris Mr. J. Ph. Suy- ling. Amsterdam, 12 Maart. E. Haak, schoenmaker, wonende te Amsterdam. Rechter-commissaris Mr. B. Simons. Uitgesproken: Middelburg. 10 Maart. D. C. Wol- fert, zuiveifabrikant te Axel. Rechter commissaris: jhr. mr. D. C. Hoeufft; Heerenveen, 7 Maart Klaas Brands- ma, timmerman, wonende te Blanken ham. Rechtercommissaris: mr. H. tfteuylli Amsterd. 7 Maart, Benjamin Graan boom,, commissionair in diamanten, handelende onder de firma B. M. Graanboom, aldaar. Rechter-commis 'Saria-.*mT. T. Henny; Rotterdam, 12 Maart. C II R Müller, chemicus; richter-commissaris Mr. P. Beurs. de papieren gevonden, waarondereen lijst met namen van omkoopbare Rus sische generaals. Deze generaals, eeni ge kolonels en een majoor ziin gearres teerd en gedegradeerd. Bevolking vaii Londen. In 1801 bedroeg de bevolking van Loncflen nog bcnedsen het mülloen (959,310); in 1901 was zii 4.536,541, der- halve een bijna vijfvoudige vermeerde Grontogén;*wMe^M^iBsi- ring. De hoogste toename (21.2 dau- rt8'Mr, N. van Hasselt. aannemer en timmerman, te Stad*-Al- melo; rechter-commissaris Mr. Z. W. Straatman. Arnhem,. 6 Maart. E. Mom, bakker en winkelier te Arnhem; rechter-commis saris Mr. P. C. 't Hooft. Amsterdam, 10 Maart. Abraham Wijtman, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer; rechter-commis saris Mr. P. Coninck Westenberg. Groningen. 10 Maart. Herm J II Wit ting, koopman in heeren-modeartike- teekent van het decennium, dat eindig de in 1851; met uitzondering van een licht© rijzing in de periode 1871 tot Geëindigd: J. van Roosendaal, kruidenier, te s-Gravenhage; J. H'. P Smetets ban Op Maandag 17, Dinsdag 18 en Woens dag 19 Maart e. k. zal worden openge steld tot den koers van 100 eene in- schrijving op 1000 aandeelen k f 500 der naaml. venn. Maatschappij „Promotor". Het maatschappelijk kapitaal is op f 1.000,000 bepaald, verdeeld in 2 seriën ad f 500.000 elk, waarvan de eerste ge heel is geplaatst. De Mpij stelt zich ten doel: Het oprichten van Naamlooze Ven nootschappen, het vormen van syndi caten en voorts het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat. Door de oprichting dezer maatschappij is voor zeer velen, die hun zaken wen- schen om le zetten In een Naamlooze Vennootschap, voor anderen, die behoef te hebben aan kapitaal voor hunne on derneming of tot uitbreiding hunner maatschappij en dit öf te vergeefs zoe ken, öf zich groote opoffering moeten getroosten aan een met moeite gevormd syndicaat, een lichaam ontstaan, dat daarin voorzien kan en zonder hooge eischen te stellen toch ruime winsten aan de aandeelhouders verzekeren kan. Een verder groot voordeel dezer maat schappij boven zoovele andere is, dat be houdens oprichtingskosten, het geheele kapitaal ter beschikking blijft, terwijl andere maatschappijen gewoonlijk haar werkkring aanvangen met een kapitaal waarin een groote inbreng, hetzij in geld, hetzij in aandeelen, is vervat. De winstverdeeling is aJs volgt: Eerst zoo mosrelijk 6 pet. aan aandeelhouders over het gestorte bedrag, van het restee- rende bedrag: 10 pet. aan de directeuren te zamen. 15 pet. aan de commissarissen gezamenlijk, 25 pet. voor het reserve fonds. tot een maximum bedrag van f 10 000 s jaars: 50 pet. aan de aandeel houders. Onder de commissarissen bevinden zich de heeren G. Olie. L. M. J. Wennin ger, Mr. J. F. Dijkstra, enz., mannen, welke in Nederland goed staan aange schreven 4650. 2500 4 Gron. Harmo nie 100 4658. 3 Aand. Fr. Gron. Hyp. Bank le serie 190 4668. 2 0,/ 100.aand. Arnh. Bad-vereenigingBod. 4674. 1000 p. st. Physical Insti tute te Londen Bod 4678. 5 Aand. le Gron. Tram* 100 4684. f 2000 7 pref. Aand. Arn- hemsche Petrol. MijBod 4686. 2 k f 500 Aand. Straatw. Renswoude Barneveld Zuiderzee Bod 4690. 5 100, 4 Nieuwe Sociëteit te Zutphen 90 4694 1000 4J Stad Gronin gen Tram *100 4698. 9000 3.5 Gem Hengelo (0.) 98J 4702. f 250 Aand. Transv. Hand. Mij. te RotterdamBod 4704. 3 k f 1000 Aand. Centrale Bank voor Landb. en Nij- verli. ex div. 1901 100 4706. 5 k f 1000 Aand. Rotter- damsche Levensverz. en Voorschotbank, ex div. 1901 105 4708. 13.000 3.5 Gem. En schedé* per 1 Mei a.s. 98.5 4710. 3000 3.5 Gem. Bergen op Zoom alsvoren 98.5 4714. f 2000 3.5 Gem. Hellevoet- sluis alsvoren 98.5% 4716. f 250 3.5 Gem. 's Graven- zonde 99 4718. 2000 3 Gem. Leeuwar den* 91.5 4720. 500 volgest. aand. Vaal en Co. Bod. 4722. f 1000 aand. Stoomtr. Zut- fenEmmerik 95 4724. 6 aand. (v. o. gest. f 150) Ass. Mij. die Nederlanden 200 4726. 1000 3 Gem. Leeuwar den 90J J 4728. f 1000 4 Stoomtram Old. Pekela 100| 4730. 1000 4 Gem. Oude Pe kela 101 Van de mot aangeduide waarde zijn d0 coupons ook te Amsterdam betaalbaar. Des" verkiezende kunnen alle fondsen worden ge" leverd of ontvangen bij de Amsterdamsche Bank, aldaar. Alle Provinciale- enGemeente-ObligatiëD worden steeds tot de hoogste koersen ge koclit. Vragen en aanbiedingen worden kosteloos geplaatst. Bij uitvoeringprovisie Vs pCt (50 cents per stuk als minimum). Alle opgaven te adresseer en aan den heer JULIUS OPPENHEIM to Groningen of aan de heeren JULIUS OPPENHEIM Co. te Arnhem. 1881, was sedert 1851 het serceutage keuter,.' te 'oud-VroenhOYen; J. H. van toename stods afnemende, en de PoUaert toU[er en winkelier tó Maas- minste vennee(rd|e-riiig (7.3 is die van >«of Iftiaritr tKrivstlr eiridipeiiHo Wielernienws. ParijsRoubaix Voor de zevende maal zal dezen wedstrijd met Paschen plaats hebben De inschrijvingen hebben reeds het aanzienlijke cijfer van 55 bereikt en zooals men uit onderstaand lijstje kan zien, karnen er heel wat bekende rennersnamen in voor, die ook vroe ger aan dezen v\redstrijd hebben deel genomen. 1 Losna, 2 Bor, 3 Fischer, 4 Habert, 5 Foureaux, 6 Ch. Prévost-, 7 A. Ga- rin, 8 Sales, 9 Daudon, 10 Aucoutu ricr, 11 Peguy, 12 Leduc, 13 Cantu, 14 Timmerniann, 15 O. Lepoutre, 16 Ch. Ke-rff, 17 Toscano, 18 Moriss, 1.9 Guitton, 20 G. Fasquier, 21 H. Baert, 22 Per in, 23 Jaeclc. 24 Larose, 25 E. Simon, 26 Vendredi, 27 Aug. Ruf, 28 Valpic, 29 V. Lefèvre. 30 G. Barroy, 31 A. Fouray, 32 A. Catteau, 33 E. Pagie. 34 E. FourcadJe, 35 L. Lecor- sier, 36 Sam'son, 37 Burgejr, 38 L. Vandernlaelon, 39 G. Kneppert, -40 R. Delatre, 41. F. Krause, 42 F. Mo- der, 43 A. Graef, 44 de Dekker, 45 Fr. Dictus, 46 J. Hovenaers, 47 Ch. Tub- bax, 4S Serhruyns, 49 Moulineau, 50 Y. Legoff, 51 Deroeck, 52 A. Watri- pont, 53 Alfred Pottier, 54 L. Luy- ken, 55 E. A. Wattelier. De Fiets. van het lOjarïg tijdvak, eindigende met 1901. De bevolking van Londen venneea*- derde in d'e 10 jaren 1891...1901 met 308,224, maar aangezien d'e natuurlij ke toename gedurende dat tijdvak door meerdere geboorten dian sterfgevallen nagenoeg 491.000 was, volgt daaruit, dat het verlies door verhuizing meer dan 18,000 bedroeg. Deze volksverhui zing staat ongetwijfeld in nauw ver band met de snejje toename der bevol king van de omliggende plaatsen. De bevolking van Greater London ver meerderde toch in dezelfde jaren met Rotterdam. Geëindigd zijn de fail lissementen van J. Elderkamp, winke lier en koopman in groenten en J. de Vries, koopman en winkelier, beiden aldaar. A. van den Houdt, vroeger sigarenfa brikant, te Steyl. M. Kreykamp, weduwe J. van den Houdt, zonder beroep, wonende te Steyl. H. C. V. Pieke. voorheen fabrikant van suikerwerken, te Arnhem. -i^ek te 's-Gravenhage. H. J. Damman te Amsterdam. A. G. Spaan, koopman in aardewerk te Zutphen; H. Tl). Binnendijk, win- PROVINCIALE, GEMEENTE WA- TERSCHAPS-OBLIGATTES EN VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN INCOURANTE FONDSEN VAN JULIUS OPPENHEIM Co. TE ARNHEM. 947,000, waaraan eigenlijk Lcmden te Nijmegen; I, S. van Rooy, (the County) slechts bijdroeg 308,000. -vroeger slager te Utrecht; Arie den In de City'of London en zes van de Duik J.F.zoon, vroeger reeder, wonen centrale ..boroughs" nam de bevolking te Scheveningen in de laatste 10 jaren zeifs met1 - (77.000 zielen af, niettegenstaan- Letteren en Kunst. Eloonora Duse komt weldra ons land bezoeken. d'e daar naffenoeg 70,000 meer geboorte- dan sterfgevallen plaatshad den. Dc afneming van bevolking is daar groo ten deels toe te schrijven aan de verandering van woonhuizen inpak huizen, kantoren en magazijnen. De knoeierijen in Napels. Naar men weet is er sinds maanden een onderzoek gaande naar den aard en deu omvang der knoeierijen in het ge meentelijk beheer van Napels. De bladen bevatten thans berichten, volgens welke tegen den vroegereu deputé Casale, den vroegeren burgemeester van Napels Saar- monte, de ex-gemeente-ambtenaven Adi- nasti cn Dejena, den directeur der tram wegen Wilers en andoren rechtsingang is verleend. De misdaad te Corancez Ter nagedachtenis van de vijf kinde ren te Corancez, die door hun vader Brierre, vermoord zijn. zal een gedenk- teeken worden opgeridïït. Voor dat doel vloeien uit alle deelen van Frankrijk gif ten toe. Er is reeds meer dan 2000 fres. bijeen. Opgeheven: L. J- Soffers, van beroep koopman, wonende te 's-Gravenhage. Burgerlijke Stand. BLOEMEND A AL. Ondertrouwd: N. ,T. v. Suchtelen en C. J. van Hoogstraten. Getrouwd: A. Visser en M. G. van Tel lingen. Bevallen: G. Smits—de Kooij, z. A. Vo gel—Pieters d. Overt eden: J. Roodjes 52 j., Meeren- berg, N. Kuenen, 81 jW. M. Snel 4 m. C. Kluijt—v. Gent 81 j. HEEMSTEDE. Bevallen: i. G. Beelens—van der Wei den z. II. KolkKarssan d. M. Hage- manFloris z. G. Chr. van Straaten— van der Vossen, d. J. E. HornHagedorn z. J. Peperkoom—Noovdermeer z. Overleden: P. Nieuwenhoven. 67 j. HILLEGOM. Ondertrouwd: M. Koopmans en M. Sckraana. Bevallen: C. Patervan. Dam, z.; M. v. d'. Berglloogeboom, z. OverHeden: Th. W. Klinkenberg, 2 m J. de Jong, 13 d.; M. Gabel, 66 j. GEVRAAGD. 1447. 1 Aand. Lemmerboot 200% 1449. 2 Aand. Inbraak verz. Mij. Mercurius 100 1457. 3 aand. Frïesch-Gron. Hyp. Bank 170 1459. 5 aand. Ned Hyp. Bank, 1461. f 5000 3$ Gem. Zut-fen '86. 98. 1463. 5 Pref. Aand. Drentsche Kanaal Mij40 1465. 5 gew. Aand. idem 3 AANGEBODEN. 4426. 10 a 500 Gew. Aand. Stoomtr. OldamhtPe kela 80 4502. 5 k f 500 (waarop gestort 10 Aand. Crediet-, De posito- en Effectenbank Waal en CoBod 4536. 8 aand. 500 volgest. Stoob. ondernem. „Con cordia" Bod 4560. 1 25 Aand. afd. IJs- seloevers Geld. Overijss. Mij. v. LandbouwBod 4564. 5 Aand. k f 1000 Mij. Landaanw. Friesche Wad den Bod 4606. 5 Aand. Ned. Hyp. Bank Veendam, 3e serie 182 4474. 500 3 Arnh. Volks gaarkeuken en kosthuis Bod 4616. f 5000 6 pref. aand. Ned. Margarinefabriek te Weenen Bod 4618. f 2000 Aand. Surin. Mijn- bouw-Mij. Hermina Bod 4634. 1000 4 Prov. Noord- Holland 102 5/8% 4636. 2 k f 100 4 z Gereform, Kerk. Nijmegen 188S 85 op ZONDAG 15 Maart 1902 te HAARLEM. Groote Kerk. Voorin. 10 ure. Veen. Bevestiging van lidmaten en Doop. 's Avonds 6 ure. Barbas. Bevestiging van lidmaten. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure, Van Paassen. Bevestiging van nieuwe leden. Janaker k. Voorm. 10 ure, Swaan. Bevestiging van lidmaten. Bakenesser ker k. Voorm. 10 ure-, de heer Hilbrander. Kollekte voor de verwarming. Eglise Wallonne. Voorm. 101/2 ure, Mr. Perriraz. pasteur fL Groningue. Gereformeerde Kerken. Ged. Oude Gracht. Voorm. lo ure. Mulder. 'e Avonds 5 1/2 uur Mulder. Ridderstraat. Voorm. 10 ure, Ringnalda. 's Avonds 6 uur, Ringnalda, Woensdagavond 8 ure. Rev. Dr. Aadams, uit Per zié. Voor de zending in Perzië. Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 ure, Elhorst. Doopsbediening. 's Avonds 7 ure, Plantenga, Doopsbediening Kerk der Broeder-Gemeente. Voorm. 10 ure, Ds. K. Scharten, Herst. Ev. Luth. Pred. te Amsterdam Ev. Lutherache Kerk. Voorm. 10 ure, Dr. B. D. Eerdmans, Hoogleeraar te Leiden. Namiddag 1 ure, Zondagschool (Nas saulaani Remans tr. Gereformeerden. Voorm. 10 uur, J. Bruinwold Riedel, van Amsterdam. Chr. Gereformeerde Gemeente. Zuideralraat. Voorm. 10 uur c.* Namidd. 1;2 uur. Schotel. Kleine DorcasBrouwersvaart 112 Zondagavond 7 uur. Evangeliever kondiging met voorbidding van kran- ken, bedrukten en behoeftigeu voor ganger J. H. Bosch. van Amsterdam. Donderdagavond 8 uur, C. R. van Leeuwen. te Amsterdam. Bezmebrcsk. Voorm. 10 uur. J. A. Gerth v. Wijck Jr Houtrijk on Polanen. .Voorm. 10 ure, Ds. Heeringa. Spaarndam Voorm. 10 ure, Baljon. Santpoort. Voorm. 10 ure, Ds. Kutsch Lojenga, Za nd voort.. Voorm. 10 ure, Hulsman. 's Nam, 3 ure, Dezelfde. Bevestiging van een diaken. Heemstöde. Voorm. 10_ure, Jonker. Ij mui den. Voorm. 10 ure, Wesseldijk. 's Avonds 6 uur. Dezelfde. Godsdienstoefening vanwege den Ned. Protestantenbond, 's avonds 6 1^ uur in Hotel Nommer Een, de heer I) Bruinwold Riedel van Amsterdam. Apostolische Zendinggemeente. Voorm. 10 ure.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1902 | | pagina 6