beiuersjx'weging". in een boeiende reuc1 werd op al dc ellende gewezen, die het drankmisbruik en gébruik veroorzaakt 111 alle lagen der maatschappij, terwijl meer hijzonder werd stilgestaan bij de meer democratische richting, die de be strijding in de laatste jaren heeft ge nomen De arbeiders als klasse moeten den vijand uit hunne geleden weren, om sterker te worden m lichamelijk en geestelijk opzicht, vooral in solidariteit. Spr. werd luide toegejuicht, terwijl op verzoek der vergadering hij in het vol gend seizoen een nieuwe spreekbeurt toezegde. Naar we uit goede bron vernemen is de tusschentijdsche leening voor <le ge meente Hlllegom geplaatst op de Haar- lcinsche Bank. Yelsen. Als bewijs van veel sympathie voor dc Transvaalsclie boeren kan dienen, dat eene 7-1 jarige dame, alhier dezer (lagen liet volgende vers op rijm maakte over de overwinning van de la Reij. den Transvaolselien Held: Wel Edele brave de la Rey_ (lij liét terstond Methuen vrij, Hoe menigeen vond dat niet goed. En ik bewonder ook uw moed. Gij c'eed, 't is waar een Christenplicht Bij u v' el het vargeven licht Gij dacht. God gaf hem in mijne hand. Ilij wordt verwijderd uit mijn land. Nu is zijn moorden toch gedaan Als zijn geweten nu gaat slaan. Voor al de gruwelen e:n 't geweld, Die hij bedreef op 't oorlogsveld. Dan heeft hij zeke.r rust. noch duur Tot aan zijn laatste levensuur. Dus laat hem nu mam- rustig gaan. Bij de Boeren heeft hij afgedaan. I.aat Soedans beul maar verder strij den. l)e Heer bevrijdt te Zijner tijden. Dat geeft hun kracht in hunnen nood De hulp van God, hun bondgenoot. En nu gij dappere de la Reij Gij maaktet heel wat volken blij Met, dezen grooien zegepraal. Ziet dat gij er nog meerdere haal. Jaagi «ij ('ien Engelschinan maar weg. Die steeds zoo onrechtvaardig vecht. En hebt gij eenmaal hem doen vallen, Laat dan de eere schoten knallen. Dan juichen al de volken mee Weg is de Kngelschman. Hoezee! Den tweeden PaaschcDag zal op de Secretarie gelegenheid l>e9taan van half twee- -half drie uur, voor aangif ten van den Burgelijken stand. Binnenland. II. M. de Koningin. Het ..Dagblad" meldt: Van hoogst betrouwbare zijde gewerd ons de heugelijke tijding, waarvan men in gezaghebbende kringen geen geheim meer maakt, dat H. M. de Koningin zich in belangwekkende omstandighe den bevindt. De gewichtige gebeurtenis zou in Sep tember worden tegemoet gezien. Zuid-Afr. Museum. Dinsdag nam die gemeenteraad] van Dordrecht met algemeene stemmen het besluit, het ZuSd-Afrikaansclm Museum in een ruim en flink gebouw! onder dak te brengen, terwijl een ter rein werd'.aangeboden waarop die be kende voortrekkers-woning herbouwd zal worden. Bescherming der vrouw. Naar aan het ,,Het Centrum" van be voegde zijde wordt medegedeeld, zal Woensdag 2 April as. te Amsterdam een bijeenkomst plaats hebben om zoo mo gelijk te geraken tot het oprichten van een vereeniging, die zich ten doel stelt de bescherming der vrouw. Het initia tief hiertoe gaai uit van liet bureau van den bijzonderen raad der Sc Vincemius- vereeniging te Amsterdam. Tal van ka tholieken zijn reeds of worden nog tot deze bijeenkomst uiigenoodigd. De ka nunnik dr. MullerSimonis van Straats burg zal een conferentie in de Fransche taal houden om het nieuwe liefdewerk aan le bevelen. Het episcopaat zal zicli aldus vertegenwoordigen: de aartsbis schop door den kanunnik Dobbelmann, deken en pastoor te Arnhem, en door mevrouw Van BaerleBosch van J)ra- kesteyn; de bisschop van Haarlem door den deken van Amsterdam mgr. Schweit zer; de bisschop van 's-IIertogenbosch door den heer Diepen, directeur der nor maalschool aldaar; de bisschop van Roermond door prof J. M. L. Keuher. De bisschop van Breda, hoe zeer de zaak toegedaan, zal zich waarschijnlijk r.iet laten vertegenwoordigen. Het doel is: bescherming der jeugdigo vrouwelijke personen, die wegens hun maatschappelijke positie aan dringende zedelijke gevaren blootstaan; en rtd- ding der reeds gevallen vrouw. De Vincentius-vereeniging wil de lei ding van dit liefdewerk, waartoe zij het initiatief nam, niet onder zich houden. geel lichtje dé dikke mist. Daar is het, riep ik. Neen, neen, mijnheel', het is niets; het is niets, dat verzeker ik u. Beweeg je licht eens langs het venster. Watson. Kijk, de ander doet het ook. Schurk, wil je nu nog ont kennen, dat. het een signaal is'? Kom, spreek op. Wie is je medeplichtige daarginds, en. wait bet.eekent jullie sa menzwering? De man werd brutaal. Dat is mijn zaak, en niet de uwe. Ik zeg het u niet. Dan stuur ik je cliadélijk weg. Heel goed. mijnheer. Als ik moet, dan ga ik. Je moest je schamen. Jo familie heeft de mijne altijd, eerlijk en trouw gediend en nu vind ik je betrokken in het een of ander duister complot. Neen, mijnheer, niet tegen u. Het was een vrouwenstem, en mrs. Bar- rymore, bleeker en nog meer verschrikt dan haar man. stond aan de deur. We moeten weg, Eliza. Dit is het einde, je kunt je boeltje bij eikaar pak ken. O, John, John, heb ik dat nu op mijn geweten? liet is allemaal mijn schuld, Sir Henry, hij heeft alles ten behoeve van. mij gedaan, omdat, ik het Zij wensent slechts den overgang re vor men, die zoo spoedig mogelijk voert tot definitieve oprichting van een speeïfiek- katholieke vereeniging. welke zich over geheel ons land zal uitstrekken en door een centraal comité te Amsterdam aan gesloten zijn bij liet „Katholiek interna tionaal liefdewerk tot bescherming van het jonge meisje", een bond, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Freiburg in Zwitserland en die afdeelingen telt in alle groote steden van Frankrijk, Spanje, Italië. Oostenrijk, Duitschland, Scandinavië, Engeland, België en Ame rika Partij der HerTOrnide Kerk. 25 April zal te Utrecht eene vergade ring worden gehouden van de „voor standers van de Clu-istelijk-Histori- sclie, d. i. Nationale, d. i. Protesiant- sche. d i Hervormde, d. i. in de Hei lige Schrift naar de opvatting der Her vormde belijdenis wortelende begin selen op staatkundig teirein." 2 April zal de agenda worden vastge steld in eene- bijzondere vergadering Besproken worden de vragen: lo. Waar ligt het kenmerkend onder scheid tirsschen de politieke partijen en fracties, waarin ons christenvolk uiteengaat? 2o. Is de samensmelting; of samen werking dier fracties mogelijk of ge- wenscht? 3o. Moet de eenheid; der natjie, om het verschil in godsdienstige belijdenis al of niet worden prijsgegeven? 4o. Moet die eenheid worden gevon den in een christendom boven geloofs verdeeldheid, of in eene positieve be lijdenis? 5o. Welke beginselen vallen op het standpunt van de belijdenis der Her vormde kerk voor de politieke actie van chist hist, zijde af te leiden; en hoe moeten zij in de practiik worden toegepast. Het spookte. Uit Hatert schrijft men aan de „Geld".: Eenige avonden lang zijn de bewoners van bet gehucht „Hulsen" verontrust ge worden door de verschijning van een zeldzaam iets. Een licht dook ter plaatse, waar vroeger het wijdvermaarde kasteel van Hulsen stond, op en zweefde over velden en weiden tot liet om circa elf uur weer verdween. lederen avond lokte het meer toeschouwers met. bange harten die telkens vreemdere verklaringen von den. De eene buurvrouw beweerde, liet was een „dwaallicht", dat nota bene ge doopt moest worden, een ander wilde, dat het de geest was van een oud rid der, die geen rust in zijn graf kunnen de vinden, op zijn voormalig riddergoed kwam spoken. Kort en goed, het was er niet „richtig" totdat een koene durfal ontdekte, dat daar alle avonden twee of drie mannen met een lichtbak kwamen om vogels te vangen. En nu is het met spoken gedaan. Brutale grijpvogel. Een der oudste rechercheurs te Am sterdam deed, aldus verhaalt het Hbld., ziin ronde op het Amstelveld en zag een bekend inbreker, die met de meeste aan dacht de uitstalling naging, waar ijzer werk te koop lag. Gekocht werd een vijl, splinternieuw en goed gehard. Natuurlijk volgde de rechercheur den man eenigen tijd; de „oude bekende" zag dat hij werd achtervolgd, en nu zou men denken dat hij het hazenpad koos. In tegendeel. Hij hield den pas in en wachte den rechercheur op. „Dag, meneer Peeters", klonk het op gewekt uit den mond van den recidivist. „Kijk hier eens, een mooi stuk werk, maar het zal zijn geld wel opbrengen". Den rechercheur bleef natuurlijk niets over als den grijpvogel een eindweegs na te gaan, maar toen moest hij hem weer laten glippen. Een uitvoerig adres, dat toch onvoldoende was. Uit Laren (Gooiland) werd eene briefkaart per post verzonden met het volgende adres: „Aan den beminde van mijn zuster, die te Amsterdam op een kamer woont met een student en een hond, achter mijn broer in de Helmersstraat". De postbeambten mogen scherpzinnig zijn in het opsporen van onduidelijke adressen, ditmaal was hun zoeken zonder resultaat en de briefkaart is als „onbestelbaar" terug gekomen. (U. D.) Onveilig Amsterdam. Weer is te Amsterdam eene inbraak gepleegd, onder zeer brutale omstan digheden. Het „Hbkl." vertelt er van: In de 2e Helmersstraat. 122 woont in het benedenhuis mevrouw de wed. Van Iter- son. Deze heeft hare bovenwoning voor een deel sedert bijna vier jaar verhuurd aan den heer W. Koch, agent in rijwie len. Het andere deel van de woning was verhuurd aan eene moeder en dochter, die heden of morgen zouden verhuizen. De heer Koch had te ongeveer tien uur Woensdagavond zijne woning ver laten, en kwam omstreeks half een in den nacht thuis. hem gevraagd heb. Spreek op dan, wat beteekent dit allemaal? Mijn ongelukkige broeder sterft op de hei den hongerdood. Ik kan hem niet voor onze eigen woning laten om komen. Het licht is hem een teeken, dat het eten voor hem klaar is, en dat licht daarginds zegt ons, waar wi j het brengen moeten. Dan is je broeder Selden. de ontsnapte misdadiger. Dat is waar, mijnheer ,zei Bar ry more, ik heb u immers gezegd dat het mijn eigen geheim niet was en dat Ik het u niet kan zeggen. Maar nu u het weet, ziet u dat het niet tegen u gericht was. Dit was dius de verklaring der ge-! heimzinnige nachtelijke tochten en van het licht aan hef venster. Wij bei den keken liet echtpaar in die aller uiterste verbazing aan. Ja, mijnheer, mijn naam was Seklen, en liij is mijn jongste broer. Wo hebben hem in zijn jeugd ver wend. totdat hij daar nu die wrange vruchten van plukt. Hij kwam van die eene misdaad tot de andere, en zonk ai lager en lager, liet is nog een won der „dat hij het. schavot ontloopeai is. Maar voor mij. mijnheer, is hij altijd hij gebruikte zijn souper en wilde na afloop daarvan een achterkamertje binnengaan, maar vond de deur gesloten, Denkende dat zijne kostjuffrouw dit bad gedaan, informeerde hij bij haar, maar het bleek, dat deze dame niet boven was geweest. Een verder onderzoek bracht aan het licht dat inbrekers aan het werk waren geweest, Ten minste alles was door elkaar geworpen, kisten en kasten waren opengebroken. Als zeker kan reeds worden opgegeven dat ongeveer f 900 en eenige kleinigheden zijn gesto len. Het bleek verder dat de inbrekers zijn binnengedrongen aan de achterzijde van het perceel, tegenover het voormalig j Buiten-Gasthuis. Na over een schutting te zijn geklommen, hebben zij eene ijzer draadversperring verbroken, wisten op de binnenplaats van perceel 122 een lad der te plaatsen tegen een klein bouten gebouwtje, de ladder weer te plaatsen op dit huisje, om zoo op het aehterbal- con, grenzende aan de kamers van den heer Koch, te klimmen. Hier werd een voudig een raam opengedaan, en een maal binnen, de knip op de binnendeur geschoven. De dieven konden toen rustig werken en langs denzelfden weg den af tocht blazen. Hierdoor kwam het dat de heer K. van de andere zijde niet binnen kon gaan Blijkbaar waren de inbrekers goed op de hoogte van den toestand in liet per ceel. Immers mevrouw Van Iterson hoor de wel rumoer boven, maar dacht dat de bewoners die verhuizen zouden, aan het pakken waren en heen en weer lie pen. De kolossale wachthond werd daar om, toen het beest aansloeg, tot kalmte gebracht. Het is zeker dat (le inbrekers op deze omstandigheid hebben gerekend. Door den heer E. M. Dusser de Baren- ne, commissaris van politie in de 3e sec tie, werd, nadat hoewel wat laat aan gifte was gedaan, een onderzoek inge steld. NederI werkgevers. De organisatie van de centrale werk gevers risico-bank en de onderlinge risico-vereen igingen voor bedrijfson gevallen, is thans tot stand gekomen. In de Woensdag te Amsterdam ge houden vergadering traden meer dan i 50 vennootschappen en firma's tot de centraJe bank toe, terwijl vooraf van' vijftien vennootschappen en firma's die zich niet ter vergadering konden doen vertegenwoordigen, 'schriftelijk deaelfde verklaring verkregen was. Het gezamenlijk aantal werklieden bij de nu reeds toegetreden vennootschap pen en firma's in dienst, bedraagt- on geveer 35.000. Nadat aldus tot de oprichting der or ganisatie difinitief was besloten,werd tot directeur der te stichten centrale werkgever srisicobank door de verga dering onder luide blijken van instem ming met de door het bestuur gedane keuze, benoemd nar. H. P. L. C. de Kruyff Jr.. chef der afdieelmg rechts zaken aan de Holl. IJzeren Spoorweg Maatschappij. De heer De Kruyff verklaarde de benoeming te aanvaar den. Nog werd medegedeeld, dat het kantoor der bank van 1 Mei af zal gevestigd zijn Damrak 48 te Amster dam. Legaten. Naar wij vernemen, zijn door wij len mr. A. v Naam en v Eemnes aan verschillende inrichtingen te Zwolle legaten gemaakt en wel: aan die Ned. Herv. Kerk en Diaconie elk f 10.000, aan de diaconie der Waalsche-, Lu- the/rsche-, en Israëlietische gemeente elk f 600 en aan de gasthuizen 5000. Aan de arbeiders op Zandhoeve is ge legateerd. voor elk dienstjaar, dat zij op de plaats zijn geweest., de som van 30. Aan twee, die meer dan 65 jaar I tellen, w. rd levenslang een wekelijksch pensioen van" 4 toegekend. Als men nagaat dat er onder die arbeiders zijn. die meer dan 40 dienst jaren tellen, kan men begrijpen, hoe wëHcom dit bericht was. (Z. C.) Omgeslagen. Bij den zeedijk te Beets is in de Zui derzee heit vlet omgeslae-en, bevaren cloor den visschej* P. aldaar en zijn knecht, met het noodlottig gevolg dat beiden zijn verdronken. Yreeselyke verwonding. De persoon W. te Surhuisterveen (Fr.y die zijne vrouw, achttien' mes steken toebracht, is cloor de justitie in preventieve hcchteniis gestelek Ondanks de vreeselij'ke verwonding leeft de vrouw nog. Sport en Wedstrijden. TVielernieuwg. llarie Meijers heeft zijn tr ai neer plan in zooverre gewijzigd, dat hij, na een paar dagen op den weg rijdend, de aardige krullebol geWeest, waar- ik mee gespeeld heb als een oudere zuster. Hij wist, dat ik hier kwam, en toen hij zich eens op een nacht tot hier voortsleepte, moe en ellendig, wat. konden wij toen doen? Eiken nacht hoopte we dat hij weg zou zijn, maar toen hij bleef, konden we hem toch niet verlaten? Dat is de volle waarheid, en u ziet dus, dat als iemand schuld heeft, ik het ben. Is het. waar, Barrymore? Ja, Sir Ilenry. Nu, ik kan je er niet hard over vallen, dat je je eigen vrouw bijstaat. Vergeet ,wat. ik gezegd heb, gaat bei den naar j e kamer en we zullen er mor gen wel verdter over spreken. Toen ze heengegaan waren keken we uit liet raam, Sir Henry had het open gezet en die koude wind! sloeg ons in het aangezicht. Heel in de verte gloorde nog dat bleeke licht. Ik begrijp niet, hoe hij diurft, zei Sir Henry. Hij kan het we zóó houden, dat het alleen van hieruit zichtbaar is. Waarschijnlijk wel. Hoe ver denkt u dat. het is? Zoowat bij de Cleft hemel, denk ik. Niet verder dan een mijl of twee nu reeds enigen tijd zich geregeld op de baan oefent. Hij hoopt spoe dig in form te zijn. Naar wij vernamen zal dfe heer Joh, F. Wesselink dit seizoen optreden als „manager" van Jan Verhoeff. Beiden zijn die ze week naai- Pairij® vertrokken voor den wedstrijd Parijs—Roubaix. Jan Verhoeff zal gepaced worden door Meijer®, Elïegaard, Rütt e. a. „De Fiets". Voetbal. De beker van der Straten-Ponthoz. Men schrijft uit Brussel: Met spanning worden de wedstrijden om den beker, uitgeloofd door graaf C. van der Straten- Ponthoz, hier ter stede tegemoet ge zien. Hoewel algemeen betreurd wordt, dat vier Hollandsche elftallen van ver leden jaar, die alle uitstekend spel te zien hebben gegeven, thans niet kunnen komen, is men verheugd, dat H. B. S., de bekerhoudster, besloten heeft, we derom de reis te aanvaarden. Men ver wacht interessante wedstrijden, vooral met het oog op cle komst van het elfial uil Rombaix en dat der Pilgrims F. C., met uitstekende spelers, waarvan vier voor Lancashire County uitkomen, en o. a. als Friling Gillet en Potts, reeds bij de Hollanders voldoende bekend. Sommigen verwachten zelfs een moeielij- ke overwinning van dit elftal op de Ha genaars, die Zaterdagavond in Brussel aankomen met de volgende spelers: Koopman, de Wit, H. K. Mijor, Rompies, lvleenenwinckel, Kamperdijk, van den Berg, van Lier Schierbeek, Bekker, Co lenbrander, J. Tliooft, Lagerwey, F. Meijer, F. Bakker en F. Visser. De elftallen van Pilgrims F. C., Léo- pold en Gilloise bestaan uit: Pilgrims F. C.: A. Grisar (d.), Woodin en Silver (a); A. Friling, Walmsley, H. Richards 'm); Woodward, Gillet, Law rence. Williams en H. Pott® (voor); Walmsley, Woodward, Williams en Law rence zijn de spelers voor Lancashire County. Léopold F. C.: Victor Robyns de Sohnei- dauer (d); Cassel en Tahon (a); H. Dyon, Pelgrims en Turner (m); Levy Thorn ton, Dessaïn, Misson en van der Straten- Ponthoz (voor). Gilloise F. C.: van BeJlinghen (d); Lavy en Delobbe (a); Leien, Lembaert en Dom- denne (midden); Destrebaux, Melon, van der Stappen, van den Eynde en van der Stappen (voor). Men meldt uit Dordrecht, dat (le En- gelsche Croydon Wanderers aldaar Za terdag niet zullen spelen, maar wel Dins dag. Zaterdag spelen de Engelschen nu nog in Arnhem tegen Vitesse, De tocht van Rapiditas naar Hanaubij Frankfort, die aanvankelijk gedurende de Paasehdagen zou worden onderno men, is thans definitief vastgesteld op Pinksteren. Rapiditas zal daar de gast zijn van de Hanauer F. C. Een tweede wedstrijd zal zoo mogelijk gespeeld worden tegen de vereeniging Victoria in Frankfort. Hondensport. Vanwege de Ned. Jacht vereeniging „Nimr 1" zal te Utrecht op 6, 7 en 8 Juni a s. in het Park Tivoli eene internatio nale hondententoonstelling worden ge houden. Uit de Arbeiderswereld BINNENLAND. De international]e commissie inzake arbeidsgeschillen heeft besloten ■'e voorgenomen bijeenkomst van Zater dag aans., ter bespreking van de loon- quaestie tusschen de firma Van Heek Co. en hare arbeider®, niet te hou den met het oog op de reeds aan den arbeid getogen bemiddelingscommis- sie. Mocht laatstgenoemde echter in hare pogingen niet slagen, dan zou zoo noodig de eerstgenoemde toch nog samenkomen. Het R. C. katoenbewerksgilde St. Sevérus te Enschedé heeft eene vrou- wen-afd. van dat gilde opgericht,waar van reeds een 100-tal meisjes en vrou wen lid werden. De Aroflsterdamsche bierbrouwerij en hebben besloten 's Zondags geen bier meer te laten rondbrengen. De Vereeniging van eigenaren van diamantslijperijen te Amsterdam heeft besloten, dat zij het besluit tot sluiting der fabrieken zou opschorten, zoolang de bemiddelingscommissie diligent J-Iijft. Amsterdam's Burgemeester doet po gingen om het geschil in liet bouwvak te vereffenen. Rechtszaken. Yalsche bankbiljetten. De Arnsterdamsche rechtbank verklaar- de Donderdag E. G. Schlette schuldig Nauwelijks. Het kan niet ver zijn, als Barry more er voedisel heen bracht, Watson, ik ga den man pakken. Dezelfde gedachte was ook bij mij opgekomen. De Barrymores hadden ons niet in hun vertrouwen genomen, de man was gevaarlijk voor de maat schappij, een schurk,, met wieai we niet liet minste medelijden hadden. We daden slechts onzen plicht hem te be zorgen daar, waai* liij geen kwaad kon doen. Anderen zouden en- voor- moeten boeten, indien wij hem lieten loopen. Onze buren, de Stapletons, zouden bijvoorbeeld door hem kunnen worden aangevallen. Ik ga mee, zei ik. Houd daai je revolver gereed! en trek je schoenen aan. Hoe oerdier we gaan. hoe beter, anders blaast de ke rel misschien zijn licht nog uit en gaat hij er van door. Binnen vijf minuten waren we bui ten en op expeditie. We liepen tus schen het donkere struikgewas, in het naargeestig geluid van den huilenden herfstwind en de vallende bladen. De nacht was koud1 en kil. Een oogen blikje kwaim de maan te voorschijn, dóch dan joegen die wolken er weer lang®. Het licht bleef altijd' door bran. aan net vervaardigen van geschriften, in nabootsing van voor omloop bestemd credietpapier eener Nederlandsche Cir culatiebank (bankbiljetten van 40) en het ter verspreiding in voorraad hebben van die geschriften met het oogmerk die te gebruiken als waren zij echt en on- vervalsclit, terwijl uit dat gebruik nadeel kon ontstaan. De rechtbank veroordeel de mitsdien den beklaagde tot gevange nisstraf voor den tijd van vijf jaren, met bepaling, dat vier maanden van den tijd door hem in preventieve hechtenis door gebracht-, op den duur der straf zullen worden in mindering gebracht. Overtreding der veiligheidswet. De kantonrechter in het vierde kan ton te Amsterdam, mr. W. Boot, heeft uitspraak te (toen in zake een ernstige overtreding der Veiligheidswet, welke noodlottige gevolgen had. en die Dins dag voor het genoemde kanton aldiaar diende. De 12-deit Februari waren in de stoonrmeel- en broodfabriek „Hollandf. aan die Zoutkeetsgraeht. toebehoorende aan den heer B. van Marwijk Kooij. drie mannen beziig met het schoonma ken, het Zfgn. „afbiltken van den stoomketel No. II, terwijl de stoomketel No 1 in werking was, en dius stoom op had. De stoker van dezen laatsten ketel opendie den afsluiter daarvan, en daar de bij die Veiligheidswet voorgeschre ven maatregelen niet genomen waren, drong de beete stoom in den ketel No. II, waar dc werkman Wehrmeijer zoo danig werd gebrand, dat hij met wem den overdekt naar het Gasthuis moest worden vervoerd, en eerst na drie we ken zijn dienst kon hervatten. Wat nu betreft de bovenbedoeüd'e maatregelen, de ambtenaar van het O. M. concludeerde tot schuldigver klaring van den eigenaar der stoom- meel- en braodfabriek. B. van Marwijk Kooij. aan vier overtredingen der Vei ligheidswet, en eischte hij ter dezer za ke oplegging van 4 geldboeten, ieder van f 100. bij niet-bet aline elk te ver engen door een hechtenis van 20 da«, n Kindermoord. Tegen den agent van politie G. te Mep- pel, medeplichtige aan den kindermoord, 10 Dec. 1901 ouder Oosterbeek gepleegd, werd Donderdag voor de rechtbank te Assen 15 jaar gevangenisstraf geëischt. Complot tegen een rijksveld wachter. Voor de rechtbank te Heeramvden ston den Donderdag terecht 4 personen te Tjalleberd, than® gedetineerd, beschul digd in den nacht van 12 op 13 Febr. ten huize van dien herbergier Terpstra zich te hebben schuldig gemaakt aan wederspannighe d, in vereenigling ge pleegd. lichamelijk letsel ten gevolge hebbende. Het was prjjsuitdeeling van eene hardrijderij geweest; op ver zoek van den herbergier ontruimde de rijksveldwachter Bijl de bovenzaal, waar het rumoerig toeging. Beneden gekomen, hadden de 4 beklaagden zich in den gang geposteerd, zij wilden de herberg niet verlaten. Toen Bijl nu één hunner aangreep pakten zü samen toe en mishandelden Bijl zoo erg. dat da delijk geneeskundige hulp moest wor den ingeroepen en Bijl bed moest hou den. Het O. M. vorderde tegen 2 der beklaagden elk 15, tegen de andere ieder 12 maanden gevangenisstraf. De verde diger mr. Wolfman bestr. de kwalifi catie van complot; hoogstens was hier gepleegd verzet tegen een ambtenaar. Preventieve gevangenhouding was z. i. hier niet, gerechtigd en hij vroeg daar om invrijheidstelling. De rechtbank wees dit vei-zoek af. Letteren en Kunst. Bouwmeester te Groningen. Gisteravond is Bouwmeester te Gro ningen opgetreden als Shylock. Vóór het laatste tafereel werd hem de hulde der Groningers gebracht, door 't bestuur der afd. van het Tooneelverbond, den rector van den senaat van het Studentencorps, enz. Als stoffelijk bewijs van waardee ring ontving hij een boekenkast, pas sende bij het ameublement hem te Ara- sterdam aangeboden. Na afloop der voor stelling was Bouwmeester de gast van liet Studentencorps, dat hem een souper aanbood. In de Studenten-sociëteit werd vooral een druk bezochte receptie ge houden. Leger en Vloot. Voortaan worclt aan lederen miiLi tair beneden den rang van officier van landmacht in West-Indië, die op eervolle wijze den dienst verlaat, na dat hij ten minste twaalf jaren effec tief als militair heeft gediend in de koloniën of bezittingen van het Rijk, in andere werelddeelen, of wel omdat hij in het genot treedt van gagement wegens in den strijd ontstane verwon den. Ben je gewapend? vroeg ik. Ik heb een jachtgeweer. We moeten hem snel op die hielen, zitten, want. hij moet een razend1 vlug ge vent zijn. We zullen hem overrom pelen en in onze macht zien te krijgen, voor bij weer stand kan bieden. Zeg, Watson, wat zou Holmes hieivaai zeggen? En wat zou hij zeggen van dit duistere nacht-uur, waarin de booze geesten ontketend zijn? Al® in antwoord op zijn woorden., hoorden we plotseling een vreemde, griezelige kreet, die ik al eens gehoordl had aan het Grimpeneche moeras. Het werd door den wind en de stilte van den nacht voortgedragen, en stierf dan weer weg. Telkens en telkens weer klonk het, huilend en dreigend. Do baronet greep mij vast en zijn gelaat werd' doodsbleek. Goede hemel, wat is dat, Wat son? Ik weet hot niet. Dat geluid heb ik hier al meer gehoord. Het was weer doodstil. We stonden ademloos te luisteren. Watson, zei dfe baronet, het was gehuil van een hond. Het bloed verstijfd'e in mijn aderen, want ik boorde in zijn stem hoe hij diug of verminking, eene gratificatie toegelegd van f 100. Gemengd Nieuws. Een gedwongen leening. M. Rouse], dramatisch kunstenaar en zijne vrouw, die een verhuurkan toor houden, kwamen dlezev dagen s nachts tehuis, in de straat Mout- niartre 116 te Parije. Hun verwonde ring en hunne schrik waren groot, toen zij op hunne kamer kwamen en daar alles door elkander gegooid za- gen. Er waren kamerdaeven geweest., zoo diachten zij. Mevrouw gaf een gil: „Mijn pen- dale". Dat was omdat in deze pen dule een envelop was, met den in» houd van 20 biljetten van 100 francs, welke kleine schat zij daarin verborgen had. Na intusschen een oogenblik gezocht te 1 lebben, vond men dé pendule in 't bed .goed verbolgen ondier oen kus sen, terug. Mevrouw Ronsel opendie haar voorzichtig en vond er 19 biljet ten in terug. De twintigste was ech ter vervangen door 't volgende briefje: „Mevrouw! Ik ben geen die* vau be roep, ik hadi gebrek aan 100 francs, die ik uit dé en viel op genomen heb. Vergeef mij die wanorde welke ik heb gemaakt, dioch dit komt omdat ik al les heb moeten (Doorsnuffelen oin die en veloppe te vinden. Zoo gauw ik in die gelegenheid ben, zal ik u de 100 franc? terug doen bezorgen." Ondanks dleze voorzichtigheid en be. lofte, gaf zij 't toch aan bij dé politie. Honger. In Eberswalde werd in zijne wa ning een zeventig-jarige man gevon den, die haast dbor dfen honger zou zijn omgekomen. De oude man, ar beider Fredierik Schultze, is sedert jaren ziekelijk, en niet in de gelegen heid om te werken. Hij woonde ge heel alleen, daar hij niet getrouwd) was, en bracht in konrmervolten toe stand zijn leven dtoor, zich schamend) om aan 't armbestuur om onderkomen, te vragen. Sedert geruimen tijd be- stond' zijn maal dagelijks uit koffie en een paar aardappelen. Schielijk lie» ten andere personen, die hem bemerk ten, een dokter roepen, welke zeer goed) vcor hulpbehoevende menschen Is. De arme man verzocht in zijn huis te mogen sterven ,d'och men bracht hem naar 't ziekenhuis, alwaar een zorg zame behandeling hem ten dieel zal vallen. Ongelok bij liet salnoteeliieten. Uit Londen wordt gemekt: Bij 't te water laten van het oorlogsschip „Prin ce of Wales", welk feest door den prms en prinse-s van Wales bijgewoond werd, is een kanonnier bij 't saluut schieten "Beidé armen afgeschoten. Gezonken. Het stoomschip „Stockoort", met kolen beladën, varende van Nikolojew naar Hamburg, is in die buurt van Malta gezonken. De gebeele bemajs v is zonder twijfel gezonken. Tot-, rry is pas een lijk opgehaald. Be pest neemt in Exigelsch-Indië weder toe. In de week eindigende 8 Febr. waren er 15,165 sterfgevallen aan peet tegen 12,192 in de vorige week en 4377 in de overeenkomstige week van het vorige jaar. Het presidentschap Bombay komt <>p de doodenlijst voor met 4676, de stad Bombay met 559. Karatsji met 44, het presidentschap Madias mei 562, de staat Mysore met 576, het president schap Bengalen met 953. Calcutta inet 124, de noordwestelijke provinciën met 1526, de Pandjab niet 5529, Kasjmir niet 479, en de staat Hyderabad met 146. Ook de hongersnood neemt eer toe dari af. Er wórden nu 280.000 personen on dersteund (volgens de jongste opgaaf 390,000), eene vermeerdering in eene week van 50,000 personen. Er heerscht in de steden in Engelsch-Indië over het geheel groote armoede. Terwijl in Lon den de een-kamerwoningen slechts 18 pet. vormen van alle woningen, be draagt dit in Bombay 87.25 pet. en men berekent dat 80 pet. van de gezinnen in Incite een vertrek bewonen met een gemiddeld getal bewoners van 4 tot 5. In sommige districten van de stad Bom ay is de overbevolking en armoede ont zettend. huiverde vau angst. Hoe noemen ze het? vroeg hij Wie? De menschen hier. O, dat zijn domme lui. Wat geeft dat nu, hoe zij het noemen? Zeg het me, Watson, wat zeggen ze er van? Ik aarzelde, maar ik moest dë vraag toch beantwoorden. Ze zeggen, dat het het gehuil' van den hond van de Baakervilles is. Hij kreunde en toen was het stil. Het was een hond^ zei hij einde lijk, maar het geluid' scheen mijlen, ver weg te komen. Het is moeilijk te zeggen van waar. Het kwam van liet Grimpensche moeras. Ja, dat geloof ik ook. Watson, denk je nu zelf niet, dat het een hond is geweest. Ik ben geen kind. Zeg maar ronduit je meening. Stapleton was bij me ,toen ik het de eerste maal hoorde. Hij zei (hit hel ivo! een vreemde a'ogel kon lijn. fWordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1902 | | pagina 2