aal NIEUWS= en ADVERTENTIEBLAD. i De Erfgenaam van w het Majoraat. 21e Jaargang. No. 2696. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. MAANDAG 11 JANUARI 1904. B DAGBLAD ABONNEMENTEN PER DRIE MAANDEN: Voor Haarlem 1.20 Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente)1.30 Franco per post door Nederland w 1.65 Afzonderlijke nummers0.02% Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem0.37% de omstreken en franco per post 0.45 Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. ADVERTENT1ËN: Van 15 regels 50 Cts.iedere regel meer 10 Cts. Buiten het Arrondissement Haarlem van 15 regels ƒ0.75, elke regel meer 0.15. Reclames 30 Cent per regel. Groote letters naar plaatsruimte. Bij Abonnement aanzienlijk rabat. Kleine advertentiën 3 maal plaatsen voor 2 maal betalen. Hoofdbureau en Drukkerij: Zuider Buiteuspaarue No. 6. Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 122. Bijkantoor: Groote Hontstraat No. 55. Telefoonnummer 724. Abonnementen en Advertentiën worden aangenomen door onze Agenten en door alle Boekhandelaren en Courantiers. Met uitzondering van het Arrondissement Haarlem is het uitsluitend recht tot plaatsing van Advertentiën en Reclames betreffende Handel, Nijverheid en Geldwezen, opgedragen aan het Algemeen Advertentie-Bureau A. DE LA MAR Azn. te Amsterdam. Hoofdagenten voor het Buitenland: Compagnie Générale de Publicité Etrangère G. L. DAUBE Co., JOHN F. JONES, Succ., Parijs, 31bis Faubourg Montmartre. [aarlemsclie Han- delsvereeniging. ledgekeurd bij Kon. Besluit van 12 November No. 22, 1899. Ie Haarlemsche Handelsvereeni- g hier ter stede, opgericht 10 Mei 2, heeft in den loop van den tijd i haar recht van bestaan bewezen, zeer vele gevallen, zaken van ver- iillenden aard betreffende, is zij op reden en dikwijls met groot suc- i Jammer echter, dat men alge- en niet meer blijk geeft, dit te jardeeren door als lid der vereeni- ig toe te treden. Er zijn wel meer 0 600 leden, maar dat is niet vol- Bnde. Elk handelaar, neringdoende, zelfs particulieren moesten lid Bjrden om ten minste te laten gevoe- i, dat men het werk op prijs stelt, t de Haarlemsche Handelsvereeni- jg steeds opneemt als doende, wat re hand vindt om te doen. De voordeelen, die de Vereeniging jten hare bemoeiingen van verschil- iden aard haren leden aanbiedt, ja zeer vele en zeer groot tegenover 1 geringe, jaarlijksche contributie n f 2.50, die gevraagd wordt. De Haarlemsche Handelsvereeni- ng bemoeit zich in de eerste plaats mede de belangen van bare leden bevorderen door onwillige betalers lor hen tot betaling aan te manen, i informatiën voor hen in te winnen, pvendien hebben de leden het recht )t hun gratis te verstrekken advies in de rechtsgeleerde adviseurs der ereeniging te vragen, die ook in roceduren en faillissementen gratis jor hen optreden, natuurlijk alleen >or zaken, betreffende den handel i het bedrijf der leden. Rechtsgeleerden adviseurs der ver- sniging zijn de heeren Mrs. Th. de iaan Hugenholtz en H. Ph. de Kan- )r, Spaarne 24, alhier. Het bureau der Vereeniging is ge vestigd Lange Begijnenstraat 22. genhTyoor incasso's door bemiddeling er Vereeniging wordt een vast recht an 5 pCt. der vordering berekend, ohnjovendien moet 10 ct. voor port steeds "'borden bijgevoegd, bij inzending van prderingen door bemiddeling der jdvocaten te innen. De kosten van informatiën naar va")uiten de stad woonachtige personen ledragen 60 ct. per informatie plus n. i ct. porto-vergoeding. Informatiën ndeiaar binnen de stad wonende perso- *en worden gratis verstrekt. Pretentiën op buiten de stad wo- Jende personen worden niet behan- ïeld, wanneer niet 10 ct. voor porto- ,rergoeding is bijgevoegd. Ruim 1450 informatiën en rechts- 1 °mndige adviezen werden in het af geloopen jaar gegeven. In Juni en Juli zijn 63 vorderingen tot een bedrag van f 2091.03^ betaald: vorderingen worden afbetaald, 22 navorderingen zijn uitgesteld. oeir Volgens art. 7 dient het geheim der lijsten van wanbetalers ongeschonden bewaard te blijven. Alle brieven aanvragen, reclames, 8 vtof wat dan ook, moeten worden ge adresseerd aan het bureau, dat ge- erbiopend is dagelijks van 's morgens 9 tot 1 uur, en 's namiddags van 2 vo'tot 4 uur, waar dan ook verdere in lichtingen zijn te bekomen. Men wordt geraden alvorens te le iveren aan A. Byland, Ursulasteeg 12Me vrouw Schoo, Duvenvoordestraat 62 W. J. Doornekamp, Doelstraat 5 of ut Projectstraat 2 Leidsche Vaart, zich letfom inlichtingen te vervoegen aan it t-het bureau. HET BESTUUR. Tweede Blad. HULDEBLIJK. AAN H M. DE KONINGIN MOEDER. Knottenbelt. A. C. de Koek. J. de Koek. dgn en den Nimrodzonen redenen van sproken, de volgende keeren niet al-1 van den Keizer van eergisteren, om A. M. de Kruijff. Mr. A. A. Land. Fr. voldoening geven. Lieftinck. W. K. Loeff. H. S. Loran. q0]£ de automobiel-sport heeft zich F. M. B.aron van Lijnden. Mr. B.met reuzenschreden voortgewerkt en Baron Mackaij. Mr. A. A. v. d. j heeft steeds meer beoefenaars gevon- Mersch. S. R. A. v. d. Meulen. W. H. den. Ook u, automobilisten van Neder- Moll. G. v. d. Most van Spijk. A. G. land, groote en kleine, meervoudige ng De Commissie, die zich hier ter stede op initiatief van den Burgemeester beeft gevormd voor het hierboven ver melde doel, verzocht ons het navolgen de te plaatsen Den 28en Januari 1904 zal het 25 jaren geleden zijn, dat H. M. de Ko ningin-Moeder Haren intocht in de Residentie deed. Dit feit is van betee- kenis voor geheel Nederland en het is voorzeker niet noodig er aan te her inneren, hoeveel het Nederlandsche volk aan de Moeder onzer regeerende Koningin heeft te danken en op welke voortreffelijke wijze de belangen van ons volk door Haar gedurende vele jaren zijn behartigd. Ten einde blijk te geven van ge hechtheid aan Haar, die niet alleen als Vorstin, maar ook als weldoenster op velerlei gebied aanspraak heeft op on ze oprechte erkentelijkheid, heeft zich eene Hoofdcommissie gevormd, welker doel is leiding te geven aan eene al- gemeene huldebetuiging van het Ne derlandsche volk. Ook te dezer stede heeft zich op initiatief van den Bur gemeester eene commissie gevormd om het streven van genoemde Hoofdcom missie te steunen en met aandrang verzoekt zij U haar daarbij te willen bijstaan. Het is bekend, hoe groot belang de Koningin-Moeder stelt in de nieuw op gerichte gestichten tot verpleging van longlijders. De vorstelijke mildheid, waarmede Hare Majesteit op 10 April 1899 de stichtig Oranje Nassau's Oord in het leven riep, leeft nog in ieders geheugen. Na dien tijd gaf de Ko ningin-Moeder herhaaldelijk blijk, niet 't minst door telkens financieelen steun te verleenen dat deze stichting Hare bij zondere sympathie geniet. Thans is de stichting twee jaren in werking reeds vele patiënten hebben heil gevonden bij de uiterst zorgvuldige verpleging, welke den lijders daar te beurt valt. Eene verpleging, die aan de hooge eischen, welke de medische weten schap stelt, wil voldoen, is echter zeer kostbaar en velen zijn de minvermo gende lijders, voor wie naar de bedoe ling der Koningin-Moeder de stichting ook is bestemd. Het Emmafonds tot tegemoetkoming in de verpleegkosten. op initiatief van 'H. M. gesticht, verleent op dit oogen- blik aan een 25-tal patiënten steun, terwijl reeds velen, die dien steun ge noten belangrijk verbeterd het Sanato rium hebben verlaten. Versterking van dit fonds is zonder twijfel noodzake lijk, terwijl de stichting zelve ook nog behoefte heeft aan geldelijken steun. Met de Hoofdcommissie zijn onder- geteekenden overtuigd, dat de meest welkome hulde, welke het Nederland sche volk bij deze gelegenneid aan de Koningin-Moeder zou kunnen aan bieden, het bijeenbrengen van een flinke bijdrage voor deze Hare stich ting zoude zijn. De Commissie bestaat uit de heeren K. Bakker. Ds. P. E. Barbas. J. J. F. Beijnes. M. de Braai. Dr. H. Bron- gersma. Mr. F. A. Bijvoet. Mr. J. de Clercq van Weel. L. Cohen. Comman dant Depót Escadron, 2e. Reg. Huza ren. Monseigneur B. Dankelman. R. J. van Dieren Bijvoet. Mr. Joh. En schedé. P. B. J. Ferf. J. A. Fontein. Dr. S. Fijan. Dr. A. H. Garrer. Jhr. P. Gevaerts v. Geervliet. P. Goedkoop Dz. W. B. Guskens. Mr. Th. de Haan Hugenholtz. H. L. Janssen Van Raaij. J. C. Joekes. P. H. Kemper. J. W. leen een Bonds-elftal in naam, maar het Operagebouw voor minstens 6we- ook in sterkte te mogen bestrijden, en ken te sluiten, en het vraagstuk der de heer Van Hasselt zelf eenigen tijd veiligheid in de overige private geleden met het oog op onze regie- schouwburgen. mentaire bepalingen voor internatio-1 0 de„ lui,lruchtigon, roezemoezige nale wedstrijden het bestuur van den. M. J. Baron van Oldeneel. Mr. W. F. pe ardenkracht-bezitters met viervou-Ned. Voetb. Bond verzocht heeft, voor! 'J. a C. C. Pijnacker Hordijk. Mr. C. M. dige cylinders, alsook u, bescheidenerde regeling te willen zorgen, is het bekeuringen wegens :,G o en Rasch. F. T. Roeters van Lennep. O. j manocylinder-mannen, u allen zij een in het belang van het Hollandsche Unfug en straatkabaai gepaard J. A. Schwarz. J. J. Sneltjes. J. A. G. j gelukkig en voordeelig jaar toege- voetbal gewenscht, dat de onderhan- gaande, had de Nieuwjaarsmorgen van der Steur. Jhr. Mr. F. W. van vvenscht. .deling, die de Belgen hierover zullen het bekende schouwspel Unter d. Lin- Styrum. Mr. A. W. Thöne. Mr. J. N. i De openlucht-spelen, voetbal, cricket, voeren met den Ned. Voetb. Bond, tot den gebracht der prachtige statie-ka- J. E. Thijssen. E. J. Westerveld. Jhr.lamn-tennis en andere mogen met een bevredigend resultaat zullen lei- j rossen, waarmee ambassadeurs en C. C. v. d. Wijck J. Trimpe. SPORT PRAATJE. trots terugzien op het verstreken jaar. Zij mochten zich verheugen in voort durende belangstelling en medewer- I king. den. rijksgrooten naar het eerwaardige slotreden ter nieuwjaarscour. Daarna - iSfn,.ïe^0rT<2Sn'vC? het jaarlijksche militaire tooneel vóór mg. het programma van den Ned. voetb. Ook de Haarlemsche sportwereld Bond staan, zullen wel wederom afge- iliel Zeughaus, waarheen de Keizer i heeft een gunstig jaar achter den rug. :wimpeld worden, zij het dan ook niet1 met zlJn zonen en gevolg zich te voet Op het voetbalgebied hebben we voor-voor het ijsgenot, dan toch wel voor i begaf om in den Lüsthof tot de geza- Overzicht van 1903. Uitgestelde al geen reden tot klagen, dit vooral onbespeelbare terreinen, vandaar dat menlijke officieren van het garnizoen competitiewedstrijden van den niet het oog op de ,,H. F. C.", die dit ik ze maar niet eens zal aankondigeneen toepasselijke rede te houden en Ned. Voetb. Bond. Wedstrijd seizoen zoo schitterend heeft ingezet, en bespreken. de „parole" uit te geven, welke op tjniiovt-l-Roimü yt -er.r.r ri^n 611 bet wellicht zal besluiten met kam-dezen dag zooals steeds „Königstadt- liolland XI Belgit XI voorden, pioen worden „Haarlem" is min-j Niettegenstaande de herhaaldedrei-Berlin" luidde In een der groote ho- Van den Abeele-beker competi-jder gelukkig geweest, vooral in haar 1 gingen van den thermometer, heeft de' had(lpn 7jrh daaes t p voren de tiewedstrijden. De Vorst. 'competitiewedstrijden, doch haar, vorst nog al eenigen tijd zijn rechten 'commandeurs van de verschillen- I wensch ik van harte toe, dat dit jaar doen gelden. Heden, Vrijdag, is deze Commandeurs van de verscnuien Het jaar 1903 is weder verstreken,Fortuna haar gunstiger gestemd mo-dreiging evenwel zóó geweldig, dat ik; be legerkorpsen, waaronder ook de voorbijgegaan met al zijn lief en leed, ge zijn. J vrees, dat de vorst het onderspit zal Kroonprins van Saksen, aan het ge en het nieuwe heeft reeds voor eeni-i Ook de Haarlemsche Hockey en; moeten delven. bruikelijke nieuwjaarsdiner vereenigd. ge dagen zijn intrede gedaan. Onwil-1 Bandy Club heeft geen reden tot kla- j Jammer, dat het ijs zich ditmaalAl deze bekende, geregeld met Nieuw- lekeurig herdenkt ieder sterveling zoo gen, vooral als men haar lauwerenniet goed leende om tochtjes te ma-, jaar weerkeerende gebruiken gaven bij liet ingaan van bet nieuwe jaar eens nagaat in dit seizoen behaald, ken, ja, er eigenlijk totaal ongeschiktden praatgragen bewoners weinig stof j wat hem in de afgeloopen 365 dagen Toch kan 't nog beter en ik hoop, dat voor was. Het spreekwoord zegt even- j tot diSCOurs. Druk besproken en ge- faizoo over het hoofd is gegaan. .dit nieuwe jaar een nog gelukkigerwel„Als het redelijk is moet men het |{rjtjcPPrri wprfipri rip verandp- I Veel is er in het afgeloopen jaar op 1 voor haar wordt. loven" en dit onderschrijf ik gaarne, Te unnif^meS Ter offi- sportgebied voorgevallen, zóóveel, dat De pas dit jaar opgerichte Korfbal-want, zoo hoorde ik nog kort geleden pr,nni,nL0mv men bij de verwisseling des jaars nog vereeniging mag ik ook vooral niet een optimist zeggen „we konden wel j Kieeaij onopnouueujs gw wel eens gaarne een vluchtigen terug- i vergeten met groote vreugde heb ik heelemaal geen ijs gehad hebben, en wijzigd wordt, op kosten der dragers, blik wil werpen op datgene, wat ons haar oprichting vernomen, doch nog ik heb toch nog liever middelmatig ofdie naar men verzekert, binnenkort zoo herhaaldelijk bezig heeft ge- aangenamer zou het mij zijn als zij slecht ijs, als in 't geheel geen ijs." opnieuw in den buidel zullen moeten houden. meer bijval vond en meer in bloei toe-Het is zeer te betreuren, dat nu zoo i tasten. Op Keizersverjaardag, 27 Ja- Wel was het jaar 1903 der sport niettoenam. plotseling de dooi is ingevallen, juistnuari, zal naar men verwacht, wel gunstig gestemd wat het weder be-Op het voetbalgebied is weinig nu wij Haarlemmers eens wilden gaanblijken, of inderdaad zooals gevreesd treft, 't was guur en onaangenaam, en1 nieuws te vertellen, alle aangekondig- genieten van de ijswedstrijden. Zoo wor(jt een njeUwe groote uniformver- trad vaak als spelbreker op, doch hoe dé Bondswedstrijden zijn uitgesteldvallen, wanneer de vorst nog niet de anfi f1nnr w OhPrstPn KriPot nat en vervelend dat ook was, het j door de ingevallen vorst, die de ijs-j overhand op den dooi behaalt, meteen g kon niet beletten, dat de liefhebberij banen aantrekkelijker heeft gemaakt j alle vastgestelde schaatswedstrijden, voor sport steeds grooter werd. I dan de voetbalvelden. De eenigste, als-i en dus ook die de Haarlemsche IJs- De liefde voor de Hippische sport i ook de belangrijkste gebeurtenis is club heeft georganiseerd op Zaterdag openbaarde zich al meer en meer, i dan ook de wedstrijd Holland XIen Zondag 9 en 10 Januari. I zoowel bij de deelnemers als bij deBelgië XI, die Zondag j.l. te Antwer-Laten we echter nog goeden moed j toeschouwers, dank zij de moeiten en pen gespeeld is geworden voor den; houden en gedenken aan Breero's zorgen, die de besturen der verschil- Van den Abeele-beker, die, jammer ge-'spreuk ,,'t Kan verkeeren". Laten wij J den achtergrond gedrongen door de 'lende vereenigingen zich getroosten, noeg, door de onzen werd verloren, enhopen, dat 't werkelijk nog verkeert, j sc]louwburgk\vestie waarbij ieder ge- lom het ieder zooveel mogelijk naar eindigde in een overwinning van de, dat de vorst den dooi te machtig zal' j" - w' RprliinPr i<* den zin te maken. De onderlinge ver-1 Belgen van 64. j zijn, en dat zij nog eenigen tij.d haar standhouding tusschen de verschillen- j Het Hollandsch elftal was uit de schepter zal gaan zwaaien, de vereenigingen, werd gaandeweg j volgende spelers samengesteld C. J. vriendschappelijke!*, waartoe het be- i van Velzen (doel)E. G. Mundt en W. stuur van de Nederlandsche Harddra- j Hesselink (achter) K. Heijting, K. verij- en Renvereeniging voorzeker j W. H. Gleenewinckel, Kamperdijk en niet weinig heeft bijgedragen. „Een-A. Fabius (midden)J. M. de Kower, dracht maakt macht" moet ook steeds J. J. v. d. Berg, L. Wollenberg, C. zijn en blijven de strijdleus van deBekker en J. van Hoften (voor). Alle verschillende Hippische Vereenigingen I dus zeer goede krachten, maar zij j)e Berlynsche Schouw herr" voor het geheele leger voor nood zakelijk wordt gehouden. Voor 't oogenblik is dit waagstuk dat de toch al slecht gespekte porte- monnaie van menig officier op een zware proef stelt, echter geheel op AMATEUR. Brieven uit Berlijn. en met dit devies voor oogen, kunnen j waren niet in hun element. Het elftal zij gerust de toekomst ingaan. j was niet één, de spelers wisten niet Hiermede doel ik op het feit, datwa| ze aan eikander hadden, daar zij het vorige jaar reeds een begin ge-1 nog nooit samen gespeeld hadden, maakt is met de courses van de ver- j De kracht van het Belgische elftal schillende vereenigingen allen op ver- j was in de voorhoede gelegen. De snelle schillende datums te houden, en niet j verplaatsing, waardoor de buitenspe- twee op één dag. Toch is het toenIers dikwijls in staat zijn, voordeelen nog eenige keeren gebeurd, laten wijte bereiken, die bij andere elftallen hopen, dat het dit jaar niet meer zal eerst na groote moeite met veel sa- plaats hebben, daar het voor beidemenspel te verkrijgen is, heeft veel partijen nadeelig is, en ook de sport I tot de welverdiende overwinning bij- zelve schaadt. gedragen. Daarenboven waren de na- De Konink. Nederl. Zeil- en Roei- deelen van een combinatie bij de Bel- Vereeniging wakkert ook alle lust en gen veel geringer dan bij onze landge- liefhebberij voor de edele watersportnoten, doordat het Belgische elftal aan, en zij mag dit jaar ook meer dan j allereerst een zestal spelers van de tevreden zijn. Over gebrek aan mooie Racing Club bevatte en het bovendien wedstrijden zullen wij ons in 1904 voorzeker niet te beklagen hebben, en wij verheugen er ons reeds bij voor baat in. Op het jachtgebied heeft men het afgeloopen jaar niet stilgezeten, de krachtige pogingen om een betere jachtwet te krijgen, zullen, indien zij t in de gelegenheid was geweest in een oefenspel uit te komen. De Belgen hebben, door het schitte rend spel hunner voorhoede, wederom getoond een veel betere spelkwaliteit te bezitten dan de Duitsche, Fransche, zelfs dan enkele Engelsche elftal- burgen en het Brandgevaar. (Van onzen correspondent). Berlijn, 7 Januari 1904. „Guten Morgen im neuen Jahr Ich wünschte Euch einen goldenen Fisch. Auf jedem Eek einen gebratenen Fisch, Und in der Mitt'e Buttel Wein So woll alle luschtig sein (Nieuwjaarswensch uit Schwaben). Na het afgrijselijke ongeluk, dat op den laatsten dag van het jaar in Chi cago aan honderden menschen het jv., leven heeft gekost, is er niets wat len, die ons land bezocht hebben. Nu I den Berlijner op 't oogenblik zoo zeer slagen, den eigenaars van jachtgron-1 de Belgen den wensch hebben uitge- bezig houdt als de resolute maatregel een echt theaterkind, die in alles, wat tot „die Bretter, die die Welt be- deuten", levendig belang stelt. Over gebrek aan bezoekers hebben de di recteuren van schouwburgen en groo te variétés dan ook zelden te klagen. Gedurende de jongste feestdagen waren de twintig grootere schouw burgen, lang van te voren totaal uit verkocht, zoodat honderden, zonder een biljet machtig te zijn geworden, 's avonds weer teleurgesteld moesten afdruipen. Men kan veilig aannemen, dat op die avonden 35.000 a 30.000 per sonen in de schouwburgen, om van de variétés niet eens te spreken, dicht opeen gedrongen hebben geze ten. De direkteuren zullen den hemel gedankt hebben, dat het afgrijselijk ongeluk in Chicago niet eenige dagen vroeger heeft plaats gehad, hetgeen natuurlijk op het bezoek der Ber- lijnsche schouwburgen gedurende de feestdagen van grooten invloed zou zijn geweest. Zoodra de nadere bijzon derheden van de ramp hier hekend werden, vroeg men zich af, „zou zoo iets ook hier mogelijk zijn?", „hoe staat het met de veiligheid in onze eigen schouwburgen?" Het antwoord was een geruststellende verzekering van de leiders der kranige brand wacht. Dat men echter niet zoo heel Feuilleton. Naar het Duitsch van e. von werner Speciaal bewerkt voor Haarlem's Dagblad. 11) Het bootje had nog een tamelijk eindje af te leggen, tot het den oever bereikte, maar de jonge dame toonde geen neiging tot een gesprek. Toen de stoomboot wegvoer en zij van haar triomf of van haai* geslaagden staats greep genoten had, zette zij dadelijk haar parasol weer op, die haar als een soort van schild scheen te dienen en verdween geheel daarachter. Koert liet zich daardoor echter niet afschrikken, hij had tegenover haar plaats genomen en begon nu het ge- eprek. Wij zijn dus reisgenooten Als u er bij blijft naar Raans- dal te gaanklonk het eenigszins ongerust van achter de parasol. Pardon, mejuffrouw. Ik was van het begin af aan van plan naar Raans- dal te gaan, maar u wilde oorspron kelijk naar Drontheem, voor zoover ik weet. Mijn reisplannen zijn uitsluitend mijn zaak. Zeker, maar u wil mij toch wel veroorloven het voor een gelukkig toeval te houden, dat uw reisplan met het mijne samengaat? Mejuffrouw Inga scheen van een an dere meening te zijn. Zij zweeg een poosje, toen vroeg zij plotseling op een inquisiteurstoon Hoe heet de vriend, dien gij gaat opzoeken Bernard Ho he nf els. O riep het jonge meisje verrast uit en kwam halverwege van achter de parasol te voorschijn. Kent u hem Niet persoonlijk, hij was nog niet in Raansdal, toen ik daar den laat sten keer was, maar u weet zeker, dat hij verloofd is? Ja sinds drie maanden, zei Koert langzaam, en over zijn gezicht gleed weer dezelfde schaduw, als toen hij den schoolkameraad vertelde, dat Bernard zijn ontslag genomen had. En zijn meisje, Hildur Eriksen, is mijn nichtje. Ja? Ik hoorde u al op de boot dien naam noemen. Zoo komen wij dus geheel onverwacht met elkaar in relatie Tusschen ons relatie Inga trok haar neusje op en bekeek hem van het hoofd tot de voeten. Is u verwant met mijnheer Ho- henfels Neen, maar nauw bevriend. Dat is heelemaal geen verwant schap. Hij wordt in elk geval door dit huwelijk mijn neef, u daarentegen, Mijnheer Koert Fernstein, viel deze haar in de reden, u staat toch toe. d'at ik mij aan u voorstel Dus, mijnheer Koert Fernstein, u is en blijft mij vreemd. Dat klonk weer zeer meesterachtig. De jonge zeeman sloeg aan. Zu BefehlIk zal zooveel moge lijk mijn best doen een vreemdeling voor u te blijven. Het gekibbel zou misschien nog eenigen tijd geduurd hebben, maar Koert was er niet heelemaal meer met zijn gedachten bij. Hij had voortdurend zijn oogen op het land gericht. Daar voor het station* van een onaanzienlijk gehucht, lag de kleine fjordstoomboot.die naar Raans dal voer. Hij ging maar tweemaal in de week en werd bijna alleen door de bewoners gebruikt. Niet ver daar vandaan stond een groep menschen, die de boot op wachtte, en nu kwam uit het mid den van die groep een hooge mannen- gestalte te voorschijn, die vlak aan den oever ging staan en naar het bootje wuifde. Koert sprong plotseling op zoo stormachtig, dat het bootje op en neer hobbelde. Bernard Daar ïs hij Inga keek nieuwsgierig naar den aanstaanden bloedverwant en was van plan nog eenige vragen te doen, maar zij bemerkte, dat Fernstein nu voor niemand anders meer oogen had dan voor den vriend, die hem daar opwachtte. Wonderlijk genoeg nam zij hem dat kwalijk, niettegenstaande zij hem geheel vreemd wenschte te blijven. Zij trok zich weer terug in haar pruil hoekje. nam. achter de parasol en hulde zich in een volkomen stilzwij gen. Koert bemerkte dat niet eens, wat beteekende deze kennismaking voor hem, nu hij Bernard terug zag? Daar ben ikWees welkom klonk het jubelend over en weer. Toen, voordat de boot nog aan wal was, sprong de jonge zeeman vlug aan land en op hetzelfde oogenblik omsloten hem vast twee armen. Koert, kerelEindelijk Het klonk als een juichkreet. Inga keek eerst verbaasdtoen eenigszins gebelgd naar deze harts tochtelijke begroeting, want van haar werd heelemaal geen notitie geno men. Niemand bekommerde zich om haar er bleef haar niets anders over dan een der schippers te wenken en hem haar koffer te geven, toen ging zij alleen naar de stoomboot, die slechts eenige honderden schreden daar vandaan lag. Eindelijk, nadat de eerste vragen en antwoorden gewisseld waren, keek Koert om en bemerkte, dat de boot leeg was. Heiwaar is zij opeens geble ven? riep hij. Zij Wie meen je Mijn reisgezellin. Zij is zeker al op de boot gegaan, en ik ben zoo on ridderlijk geweest, mij heelemaal niet om haar te bekommeren. Altijd nog de oude Koert spotte Bernard. Jij moet eenmaal altijd den beminnelijke spelen. Maar tegenwoordig kan ik jou beproefde onvriendelijkheid niet meer als relief gebruiken, kaatste Koert terug. Maar deze jonge dame gaat jou ook eenigszins aan. want zij wil naar Raansdal, naar haar oom, den predikant Eriksen. Weet je daar niets van Neen, zei Bernard onverschillig. Ik ben een paar dagen op zee ge weest en ben meteen maar hier ge bleven om jou mee te nemen. Mis schien verwachten zij wel iemand. Tot nu toe ken ik alleen haar voornaam, Inga, en ik hoorde, dat zij met haar ouders in Drontheim woont. Zeker Inga Lundgren, een nicht je van den predikant. Ik ken haar heelemaal nog niet. Nu, dan kun je kennis met haar maken. We reizen zeker met dezelfde boot? Bernard trok verachtelijk de wenk brauwen op. Dank je hartelijk Dat is een tochtje, waarbij overal aangelegd wordt. Ik zou je graag met" mijn „Freia" zijn komen halen. Gisteren en eergisteren, toen er zoo'n sterke wind stond, heeft zij lustig op de volle zee gedanst, maar bij deze wind stilte komen wij niet vooruit met het zeiljacht. Ga mee, daar boven staat mijn wagen. Ik moet mij wel aan je geleide overgeven, zei Koert eenigszins te leurgesteld. Maar jii moet toch even een aanstaande bloedverwant begroe ten en ik wil ook wel Waarom viel Bernard hem on geduldig in de reden. Daarvoor heb ben wij in Raansdal nog gelegenheid genoeg. Zij is ai lang op de boot en die vaart dadelijk af. Kom, laten wij den weg over de bergen nemen, dan zijn wij in een paar uur over. Hij trok hem mee naar den wagen, die vlak bij stond, nam den kleinen staljongen den teugel uit de hand, liet zijn vriend instappen en nam naast hem plaats. In gestrekten draf reden zij weg en spoedig lagen de huizen en het strand achter hen. De rit ging rechtuit over de bergen en het was een vroolijke tocht. Het lichte, open rijtuigje, waarin slechts

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 5