NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. sa»; Srrs r 22e Jaargang. No. 6479 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. MAANDAG 15 AUGUSTUS 1904 HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN PER DRIE MAANDEN: Voor Haarlem1.20 Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente),1.30 Franco per post door NederlandJ„1.65 Afzonderlijke nummers0.02l£ Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem0.37% de omstreken en franco per post 0.45 Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. AD VERTENTIÈN: Van 15 regels 50 Cts.; iedere regel meer 10 Cts. Buiten het Arrondissement Haarlem van 15 regels 0.75, elke regel meer ƒ0.15. Reclames 30 Cent per regel. Groote letters naar plaatsruimte. Bij Abonnement aanzienlijk rabat. Kleine advertentiën 3 maal plaatsen voor 2 maal betalen. Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 55. Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724. Drukkerij: Zuider Buitenspaarne 6. Telefoonnummer 122. Abonnementen en Advertentiën worden aangenomen door onze Agenten en door alle Boekhandelaren en Courantiers. Met uitzondering van het Arrondissement Haarlem is het uitsluitend recht tot plaatsin» van Advertentiën en Reclames betreffende Handel. Nijverheid en Geldwezen, opgedragen aan het Algemeen Advertentie-Bureau A. DE LA MAR Azn. te Amsterdam. Hoofdagenten voor het Buitenland: Compagnie Générale de Publicitê Etrangèrc G. L. DAUBE Co., JOH\' F. JONES, Succ., Parijs, 3 F'* Faubourg Mont mart re. DIT NUMMER BESTAAT UIT ZES BLADZIJDEN. Blad. INIIOUD. Blad A. Buitenlandsch Overzicht. Oorlogsnieuws, Nieuws uit Haarlem en Omstreken, Biunenlandsch en Ge mengd Nieuws. Blad B. Brieven uit Berlijn, Bin- nenlandscli-, Gemengd- en Kerk nieuws, Uit de Arbeiderswereld, Ko loniën en Feuilleton. ..De Zaterdagavond" als Der de Blad met Natuurhistorische Wan delingen. Haarlemmer Halletjes, Ru briek voor Kinderen, Schetsjes en Al lerlei. Buitenlandsch Overzicht neesehe oorlogsschepen passeerde, ter-ikige gebeurtenis" zoo'n beteekenis ge- wijl de andere torpedojager de „Re-1 had als thans in Rusland. Meisjes chitelni" naar het Noorden sleepte, heeft de Czaar genoeg, al een kwar tet Chineesche vlaggeschip ..Saitsji" j tet. Men hoopt, dat het vijfde kind, gereed werd gemaakt om op te treden i dat verwacht wordt, eindelijk de in en de Japansche bevelhebber lastpolitieken zin zoo gewichtige afwisse- kreeg de „Rechitolni" onmiddellijk te'hug in de rij der spruiten van Nicc- doen terugkeeren. daar de neutrali- j 'aas Alexandrowitsch Romanow bren- teit ernstig was geschonden. De Ja- sen zal. Dat wordt in alle kerken en panners beloofden den torpedojager, j kapellen van Rusland al lang ge- die de ,,Rechitelni" wegsleepte, tesmeekt, maar vooral vurig m Gat zullen inhalen en deze naar Tsjifoe to schina zelf. zullen terugbrengen. De Chineezen(Zooals men onder het Buitenl. namen het Japansche eerewoord aan Overzicht kan zien, is die hoop juist en lieten het Japansche oorlogsschip fpsteren vervuld* Red.) passeeren. De voorbereidselen voor de ont- Den Japanschen bevelhebber was vangst van den „vijfden", welken men bij het binnenkomen van de haven de waardigheid van den ..eersten- door den Chineeschen admiraal per-vjnscht te geven, werden op groote soonlijk meegedeerd. dat de „Rechi-TVa- a"' telni" ontwapend was. waarop de Ja-! duizenden sleepte men de be- panners verklaarden niet de bedoe-,loodlP(1.e voorwerpen voor zoo een ling te hebben de Russen aan te '"enschje m het keizerlijk paleis, waar vajjen jül maanden lang naaisters, wasch- In het gevecht dat bii den aangas- n?.cisies en strijksters aan het werk op het Russische schip ontstond, wer- maken1 "luiermand111 orde te den aan beide zijden vele verliezen. Het oiaanVprtvpk van dp wond wussiscne kapitein is ge hoekgedeelte van het paleis en heeU j een heerlijk uitzicht op den blauwen waterspiegel. De vloer is met de kost baarste tapijten bedlkt, die elk ge- ruisch van stappen dempen. Voor de RUSLAND, [vensters zijn geen gordijnen, omdat, en speciaal aan het Hof, zal groote de Czarina van licht houdt. Boven het vreugde heerschen, want de Keizerin ledikant bevindt zich een heiligen - Een telegram van Alexejef aan den j is gisteren bevallen van een jongen,beeld en er naast een wonderdoend Czaar van 11 dezer meldtj het Kroonprinsje. waarnaar zoo vu-'zilveren beeld van den heiligen Nico- Zooals de bevelhebber van Port- rig verlangt is, wel waren er vier,laas °P natuurlijke grootte. In een Arthur bericht, ging het eskader denj meisjes, maar dezen mogen niet op- »roene Yan glas brand onafge- lOen in zee. Het stoomschip „Mongo- volgen zoolang er mannelijke bloed- 'jri)ken hcht. De schilderijen in lia" volgde het eskader. Aan denho- verwanten zijn, zoodat de Kroon op c kamer behandelen voor het groot- rizon waren drie Japansche kruisers een zij-lini© zou zijn overgegaan. Nu gedeelte religieiise onderwerpen eerste klasse, acht kleine kruisers en echter is dat gevaar geweken, er is f'11 worden dcor talrijke foto s geflan-1 zeventien torpedobooten zichtbaar. De een troonopvolger in de rechte linie, i e c,ie alIefL,d€ vier dochtertjes haven werd sedert drie dagen met Het kind heeft den naam Alexis ge-'£an het keizerlijk paar voorstellen. - - - kregen IEr moeten van de grootvorsunnetje- j niet minder dan 2000 opnamen door beroepsfotografen en amateurs ge- Het eskader van de I "?aakt ziin- De meesten en origineel- net eskader van de sten cchter zi]-n van den Czaar Z(?lf ven van Port-Arthur en werd 7nidUi VEREENIGDE STATEN, die zich in de kinderkamer hoogst ge lijk van Jentau door de Japansche bestaande uit drie schepen, is voor hikkis Bevoelt en dagelijks r.iinstciis vloot aangegrepen en uiteen gedre- ten a?k6r Kejtomen. Uit een uur er voor tra ven. De kruisers „Askold" en „Novik", Washington wordt inmiddels gemeld,™n_ digoS bev^edigei^^'eDlo^nlr^wordt PS>cbi^che onttilkkeling! de gewichfs DE 0 RLÖG. Er is geen touw vast te maken aan de berichten omtrent het treffen tus- schen de vlooten op zee bij Port- Arthur, noch ten aanzien van die over de tegenwoordige verblijfplaats van de Russische vloot. We kunnen dan ook niet anders doen dan de in gekomen berichten geven, onze lezers kunnen dan zelf hun onderstellingen maken. de reede wachtende tegenstander, niet durven uitloopen. Dit geval is in den tegenwoordigen oorlog reeds een maal voorgekomen. De Russische kanonneerboot „Mands- jou" werd te Shanghai geblokkeerd en moest, daar de door China toege- De Nieuwe Drankwet. ii. Buitengewone Vergunnin gen. Door de Koningin kan,_ op voorstel woorden ..tengevolge van dronken schap" uit het artikel gelicht, zoodat dit een veel wijder strekking heeft verkregen. De Commissie uit de burgerij kan eeno met redenen omkleede aanwij- zin~ doen van vergunningen, die voor intrekking in aanmerking komen. De burgemeester doet gelijke aanwij zing. Een klein vastgestelde maximum een vergun- 1 /''V* ?e~ bewakingstroepje bleef aan hoord. ninR te verleenen voor een localiteit Jerkoón van alcoïS maar het schip is overigens door Rus- welke deel uitmaakt van een buiten- h0nd4nde nietrS,erke dranken m al! land voor den verderen duur van den Bewone inrichting voor maalsrhappe coholvrije dranken. aranl"-n oorlog niet te gebruiken. Deze han- n Vftr *er j i,|wcou, uutu uc uuui i_.fiiii,i toege- i j f stans termijn was verstrekenah far It'S geschut en munitie aan de Chmee- tiging worden verstrekt om boven het acne autoriteiten afgeven. delwijze komt overeen met de in land oorlogen gevolgde gebruiken. In den Fransch- Duitschen oorlog ontwapen den en interveerden Belgie en Zwit serland de over de grenzen dezer lan den teruggetrokken Fransche korp sen. Een vervolging over de neutrale grens is schending van het volken recht. Stadsnieuws. lijk verkeer. t z o n d e r i n g van W ij k e n. Ui enz. Bij plaatselijke verordening kan de gemeenteraad enkele wijken, buurten of straten aanwijzen, waarin door B. en W. vergunningen niet of alleen onder bij die verordening vastgestelde voorwaarden verleend mogen worden, of daarvoor een maximum aantal vergunningen vaststellen, ook wel lo caliteiten voor enkele uren of geheele dagen sluiten, dit laatste met het oog op lotingsdagen. van Vergun- Wei gering ning. Geen vergunningen kunnen door B. en W. worden gegeven o.a. voor localiteiten, die gebruikt, worden voor den openbaren dienst, toebehooren aan Rijk. provincie of gemeente (voor deze localiteiten kan de Koningin ver gunning verleenen voor hoogstens vijf jaar), voor localiteiten. die bestemd zijn ten dienste van het publiek bij bèïégeringsgeschut beschoten. Officieel wordt uit Tokio bekendge maakt Volgens hier ontvangen berichten verliet het Russische eskader do ha- torpedojager in Tsjifoe. De Russische dl^° bevredigende oplossing wordt pantserschepen, vijf in aantal, een verwacht, kruiser, waarschijnlijk de „Diana", een hospitaalschip en verscheidene torpedojagers schenen den Uden de Donderdag werd de kolonisten haven van Port-Arthur weer te heb-deputatie uit ben opgezocht Do Japansche vloot is, dUITSCH ZUID-WEST AFRIKA naar men gelooft, onbeschadigd. Alen ziet„het schijnt dat" en „men d001' den '^lzel' 1,1 a,ud!5?!ÏIe, ontvan- gelooft" zijn schering en inslag Ver- sen' waarbij tevens de Rijkskanselier der6 tegenwoordig was. Togo rapporteert, dat het pantser- d£T ko!??ï^nAmspïÓ- schip „Cesarewitsj" waarschip."-MUurl.JOfiï de "V^'kofonS vol- den 10an aiweer. i ken, dat de Duitscne kolonisten vin Er heerscht nog eenige onzekerheid lcdige schadeloosstelling wegens het omtrent het Russische oorlogsschip, hun do0r den opstand der Hereros dat te Tsingtau aankwam, doch het berokkende nadeel, zouden flange - schijnt vrij zeker te zijn het pantser- nam de Keizer het woord, om in d Ichïp Tsarevitch" of een schip van eerste plaats uiting te geven aan de hetzelfde type. Twee der grootere Rus- deelneming, die hu jegens de slach si^he oorlogsschepen, die te Tstag-offers van dezen ops tand tau aankwamen en een torpedo-jager Vervolgens^telde^.j "^rtlrcht, toename, het onwelzijn der kleintjes, ja, elke aardige handeling of elk snedig woordje wordt opgeschreven. Den „schilder des Czaren", den te genwoordig ongestelden Michael v. Zichy, die sedert Nikolaas I het leven der regeerende Romanows als schil derend chronioueur vergezelt, geven de meisjes niet weinig werk, want aan haar ouders schijnen ze in elke houding waard oocm ;i-i - OORLOGSVARIA. faden C.rdifWtolen Een/Russische de t-,i t loviifrl-nnrnp mrifrnDnh torpedo-jager het De neutraliteit. Naar aanleiding van het binnenloo- pen van Russische oorlogsschepen of althans nog een Russisch oorlogs schip te Tsingtau merkt de „Köln. Ztg." op Schepen van oorlogvoeren de partijen, die neutrale havens bin- nenloopen, worden in de verschillende .landen verschillend behandeld. Vol- mogendheid is. Intusschen zoud®algens een verklaring van Engeland zoowel de Keizer ais id mogen zij in de havens van Groot- Tsingtau is gelegen aan den m- gaarne pogingen verg0eding te Brittannie en zijn koloniën hoogstens gang van de baai van Kiautsjau, het- om gDe Keizer hoopte, 24 uren vertoeven, levensmiddelen en - - voor- 'oor- der vloot te Port-Arthur terugkeerde. De Japanners bewaken alle punten. Teutoonstellii g van de Tien. Dezen middag heeft de opening van de tentoonstelling van schilderijen van de club de Tien plaats gehad, waarover wij dezer dagen reeds een en ander meldden. Hoewel de loka len in het gebouw Jansstraat 85 nu eenmaal niet voor schilderijen-expo sities zijn gebouwd, geniet het ten-, toongestelde nu het voordeel, dat men een openbaar vervoermiddel, zien kan, welken indruk de' stukken! Heze laatste bepaling maakt een iu woonkamer of salon zouden ma-1 einde aan den drankverkoop in sta ken. tionswachtkamers. Ook op een bin- Acht van de tien leden zijn metnen' of buitenperron zal die verkoop hun werken vertegenwoordigd, de jniet tenger, toegelaten zijn. heeren Broedelet en Van der Tonge Voor dezen zeer ernstigen maatre- ontbreken. Eigenaardig is het dat sel is evenwel een overgangsperiode daar al de exposanten Je Laren wo-| vastgesteld. Eerst met 1 Mei 1910 na- ncn, hun werk grootendeels in den- meliik zal dit artikel in werking tre- zelfden geest is gebleven, wat voor'den- Dc drankverlcoop in stations en den bezoeker een zeer groot voordeel perrons zal dus nog bijna zes jaar is. Van Beever, de Court Onderwater, i kuJJien duren. Deutmann, le Gras en Wolter expo-! Personen, die gevangenisstraf heb- seeren allen motieven aan het Gooi Pen ondergaan, mogen niet dan vijf ontleend. Deutmann o a een zeer 'laar daarna een vergunning ontvan- mooi Lorensch Binnenhuis en eenta- Rdn' Voarts m0«fn B«cn vergunnin- fereeltje kindje slaapt, waarbij de 5en wordo" verleend aan tolgaar- kleuren al bijzonder mooi getroffen d,er?- brugwachters, brugwakers, zijn. Van le Gras zijn er bOTendien ,sl"s,!1ac.hlers-^ulswakersc «luismees- prachtige koeiekoppen (deze schilder '?rs' ^Uisknechls, scheepsbevrachters. weet merkwaardig leven in zijn die-1 °H|Ce???faBant.6n' ron ie leggen) Gedeputeerde Staten weigeren ver- Van Wolter hangt op een mooiete verleenen aan Sociëteiten, plaats een groot stuk Dooi (uit AniftrsfniH't Hat rtac Jon .-..Gic- nrtiii-i..' ul' 1 ;iHvnn- Jeugdige Personen. Het is verboden in eeno voor het publiek toegankelijke localiteit. waar voor door B. en W. eene vergunning is verleend, personen beneden 1G jaar anders dan in gezelschap van een meerderjarige toe te laten. De Ko ningin kan op voorstel van den Ge meenteraad. Ged. Staten gehoord, daarvan ontheffing verleenen. Bestaat zulk een ontheffing niet, dan mogen dus koffiehuishouders geen jongelieden beneden 1G jaar zon der geleide in hun café toelaten. Deze bepaling is gedurende de behande ling nog verzacht, want in het eerste ontwerp werd de leeftijd van 18 jaar genoemd. Arbeidsloonen uitbetalen. Een zeer gelukkig artikel is wel, dat in een localiteit. die vergunning heeft, geen arbeidsloonen mogen wor den uitbetaald de vergunninghouder mag dit ook niet toelaten. Muziek, vertooningen, enz. Het is verboden in een localiteit met vergunning muziek, vertooningen of andere verrichtingen ten vermake van het publiek toe te laten, zonder toestemming van den burgemeester. Die toestemming wordt telkens voor niet langer dan 5 jaar gegeven en kan ten allen tijde bij een met redenen omkleed besluit worden ingetrokken. V r ouwel ij k e Personen. In een localiteit met vergunning of verlof, mogen zonder toestemming van den burgemeester geen vrouwe lijke personen dienst doen of van wege den houder aanwezig zijn, be halve diens vrouw en dochters. De toestemming van den burgemeester wordt telkens voor niet langer dan vijf jaar gegeven en kan ten allen tijde bij een met redenen om.k'<a'if, cry fle'nalevi n g. Amersfoort) dat pas den jyijs JjijDfe'.- m het gebruiken van tiran- j Dit toezicht wordt opgedragen on- van inspec- pische figuren, een vle"al t^kca'^j/ijn!"Hoogsté'ns" dërtigteurs 'óf'ndjunct-inspeeteurs, die door gen Geschiedenis van Au ben Hamar,ten van ie kunnen ook ande- de Koningin worden benoemd, ge- den lastdrager en een zeer mooie ets^^„^to^Vordez^toSSelatck. mitsschors" oS ontslagen en wier werfc- Bij den Marabaout ,tukken het bestuur de verplichting is-kring door Haar wordt geregeld. Jhr. Snoeck is er met vijf stukken,,aan_net nestupz. „W v00r dl0 Een reeks van overgangsbepalingen i-ark-intAneurs. waarvan twee uitopgelegd, om an 1 j°:, damn1:.nm „mionniworn toegevoegd. alle jiir. oiiucun -- .11 n,n van aanwiizing voor uit; iten reeivs van vier kerk-interieurs, waarvan tweei ui.tten minstc drie dagen is aan het wetsontwerp toegev den St. Bavo, die zeer rebel de groote dagen^ telKens,^..^ kennis tc geven Het zou ons je ver VOeren, deze ruimte weergeven en sieven oudemannen-1 ten ten slotte geeft Deventer van nogal Vür3U1""c"'£:1T' //Vl/arfpn lezingen, orui^Heu gegevcu. teekenis en een merkwaardig Khüde-concerted valla» natuuliijk niet on- Voor zoover onze lezers nog verder rij van een buitenwijk (Van Ostade-societeitsbepalingen. Daar kan, in bijzonderiieden willen afdalen, vei^ straat') te Amsterdam dus 00k geen sterke drank worden ge- wijzen wij tien naar het boekje van Met dit weinige,zullen^sclionken lirachtens de vergunning, &VCdStK.n- z^wel^lSmg/vin-Së'dë Sociëteit bezit. geen Duitsch grondgebied is. Sïï'de™benadêêide' kolonisten een v-i Ssch oorlogsschip dat aeelntun wr. sua,om,, n» aan den slag bij Poit-Arthur sin^tau vele binnenlandsche oorlo- is binnengeloop en. Het wordt vanzelf. onlusten van voor jaren ber sprekend geacht, dat de souverm;u tegenwoordige kolonisten zich van Kiautsjau tegenover dit schip de aatar^e00lreSgesterkt zouden voelen en beginselen der neutraliteit strikt zal;moedig standhouden, toonende kra- handhaven. 1 niec pioniers te willen zijn van de Een Russische torpedojager kwam DJitsche beschaving 1 De Keizer zei te Shanghai aan. Vier Russische slag- te betreuren, dat reeds een schepen worden ter hoogte van aantal hunner besloten had het land Saddle-eilanden gemeld. (Vermoede- vcrlaten en sprak de verwachting lijk Shanghai). 'uit dat zij, die bleven, zouden besef U „Avlvooon in oen- J J don. nader óver verschillende stukk«ui o denopenbarcnweg. ander mee te deelen. uc' De Japansche verliezen in den- dat de thans gemaakte kosten zeeslag van 10 dezer bedragen |^-voor expodities enz. gevoteerd werden man. Daarentegen verzekert men, oat hua eigen belang: indien de uit- de Japansche ki-uiser „Kasoega mj tocllt mocbt aanhouden, zouden al den jongsten zeeslag is gezonken metoffers doelloos geworden ziji- de geheele bemanning. 1 Duitschland's keizer zou toonen üuu De aanslag van de Japanners op rechten te Weten te handhaven den ontwapenden Russischen torpe-Alvorens de deputatie vertrok, vu do-jager „Rechitelni" kan nog een alte kojonisten de verzeke- dat niemand verder het „Rechitelni' RB staartje hebben. ring gegeven, dat niemand. Uit Washington word^^mehl^^^ I bedre"igde land zou verlaten, we ten- Ambtenaren van het ministerie van d dat de keizer hun zijn bescher -.1HviiVVati demj.no- piet zou onthouden. i-i r, ,-c,v oll/an itlf a hand buitenlandsch e zaken drukken -- vrees uit, dat de aanval op de ,,Becni-z M uam van allen met telni" een schending is van de uni-|druk afscbeid. neesehe onzijdigheid die China in. den oorlog kan betrekken als bondg_- Rusgi9cho vorsteHjke familie. noot van Japan. Er kan niet f hj«l leid worden of do Ver®fïVgde IStaten do h te kringen in Peters- doen met andere mogendheden Tutw I bjj gejieel Rusland liet ste pogingen om een IS/fn'spauninl houdt, dat zin, stand te brengen, waardoor de be lo j...i-il;lover aanvallen of ling om de krl!^'a"ic!Lt™fperkct samenzweringen, ook niet de jobstolc- Mandsjoerije en Korea te beperken. amjnen llit MaI1tSjoeri]e. maar de volkomen zal kunnen worden gehand 8^^ veriangen en angst, met hoop en haafd. vrees \erwachtë berichten uit de Uit interviews met Chmeesche zee- j kamer van de Czarina, zegt een officieren te Tsjifoe blijkt, dat toen do d ^00it beeft een „geluk- eerste Japansche torpedojager de Chi- uuuscn kolen innemen, voldoende voor de reis tot de eerstvolgende eigen of neu trale havenmaar zij mogen dezelfde Britsche haven slechts eenmaal in de drie maanden aandoen. Eveneens ver gunt China een oponthoud van hoog stens 24 uren en koleninneming enz. gelijk Engeland. Frankrijk liet het eskader van ad miraal Wireums te Dojeborte zonder tijdsbepaling liggen en stond het de uitrusting toe. Het verbiedt slechts da.t de oorlogvoerenden zijn havens gebruiken als operatiebasis of ter in neming van kolen eii munitie. Neder land staat het binnenloopen onbe perkt toe, maar heeft overigens de zelfde bepalingen als Engeland, Por tugal legt geenerlei beperking op. Men ziet, dat de meeste staten, welke havens in de buurt van het oorlogs- tooneel hebben, den oorlogvoerenden partijen wel toestaan, hun oorlogs schepen korten tijd daar te laten an keren maar kunnen langer oponthoud verbieden. Duitschland heeft geen be palingen voor het gebruik van zijn havens uitgevaardigd maar men is in N. Duitsche bladen van oordeel, dat do Russische oorlogsschepen als zij niet spoedig Tsingtau verlaten, daar voor den verderen duur van den oor log zullen moeten blijven. De vraag is nu. wat met de schepen geschiedt, die een neutrale haven opzoeken, maar uit vrees voor een zekere ver nietiging door een overmachiigen, op nog een en -- -- -- expositie is klein, ze bevat m t ge heel maar 38 nummers, maar bezit juist daardoor het voordeel, dat zij overzienbaar is en dat men den tijd heeft stukken, die bijzonder aantrek ken, nog eens in hunne détails te ne- wonderen. Schouwburg. Het staat nu vast, dat de Schouw burg in de Jansstraat dezen winter niet meer verbouwd zal worden, de eigenaar, de heer C. W. Schonhuth, wil de zaak kalm overdenken De heer G. J. van Gasteren komt m het huis naast den Schouwburg jo llen en zal het gebouw voor liefhebbe- rij-tooneelgezelschappen en voor an dere besloten kringen, bruiloften en partijen, exploiteeren. ,7„nrci0i Allicht zullen er nu eenige voorstel den heer De Jager zelf, dat voor 25 cts. bij den boekhandel verkrijgbaar lingen in de tooneelzaal van de Kroon gegeven worden. Naar ons is meege deeld, overweegt „Cremer" de moge lijkheid, om de Koninklijke Vereem- ging Het Nederlandsch Tooneel eens voor zijn leden te laten optreden, maar dan natuurlijk in den Schouw burg. Militaire plechtigheid. Blijkens in dit nummer voorkomen de advertentie zal ter gelegenheid van de parade ter eere van den .verjaar dag der Koningin de Militaire Mü- lemsorde worden uitgereikt aan den kapitein van het N. I. Leger Hrack, tot. welke plechtigheid alle ridders dier orde worden uitgenoodigd. maK Reen sterke drank in het klein worden verstrekt, tenzij dat uitdruk kelijk bij plaatselijke verordening is toegestaan. Commissie uit de b u rger ij Door de Koningin kunnen in eene gemeente od voorstel van den ge meenteraad eene of meerdere com missies van meerderjarige ingezete nen worden ingesteld. Zij dienen de overheid van raad, zoowel desge vraagd als uit eigen beweging, om trent alles wat betreft de bereiking van het doel van deze wet. Vermindering van het Ver gunningsrecht. Het vergunningsrecht wordt ver minderd met de helft (vroeger was dit een vierde) voor de localiteiten, waar in geen sterke drank in het klein ver kocht wordt tusschen Zaterdagavond zes uur en Maandagmorgen acht uur. Voor logementen, waarin alleen aan logeergasten sterke drank wordt ver strekt, wordt geen vergunningsrecht geheven. van Vergun- I n t r e k li i n ning kan in verschillende gevallen plaats hebben Een der nu nog vigeerende bepalingen is deze, dat zich in de_.o- caliteiten. tengevolge van dronken schap. feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat de voortduring der vergunning een gevaar zou ople veren voor de openbare orde en vei ligheid. Bij het nieuwe ontwerp zijn De Moord in de Haarlemmermeer. Ons bericht van gisteren is bewaar heid. De verdachte. Klaas Blonk, is hedenmiddag in vrijheid en buiten vervolging gesteld en in do ouderlij ke woning in de Colensostraat terug gekeerd. Zijn moeder, die wij hedenmorgen spraken, toen Klaas nog niet was te ruggekeerd. deelde ons mot van aan doening trillende stem mede, dat zij steeds aan de onschuld van haar zoon had geloofd, en dat het haar groot genoegen deed, dat thans ook de_Jus titie van zijn onschuld is overtuigd. Met tranen in de oogen zeide ze, dat deze zaak haar hevig had ge schokt en haar zeker 10 jaren ouder had gemaakt Klaas verzekerde_ze ons is een dood goeie jongen, die niemand ooit eenig kwaad zou doen. Van vech ten houdt hij in 't geheel met. En niettegenstaande zijn flinken bouw is hij veeleer bang uitgevallen dan heldhaftig. En dat verklaart dan ook zijn dadelijk op den loop gaan, toen zijn baas werd aangevallen. Hoewel anderen vaak over Bosman klaagden en zeiden, "dat het een ake lige. norsche man was, heeft Klaas nooit iets te zijnen nadeele gezegd, zeide zijn moeder. lederen morgen was hij nog vóór zijn tijd in zijn dienst, en deed goed zijn best zoodat Bosman steeds zeer goed over hom te vreden was. /.i .-Laatste Berichten.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 1