Binnenland^ De Ongevallenwet. Van veel belang zijn de nu voor binnengebracht het eerst door het Centraal Bureau het tjalkschip Gered. Men meldt uit Amsterdam Door een der booten van de Holland- Frieslandlijn zijn gisteren in Lemmer de opvarenden van Catharina (schipper voor de statistiek uitgegeven statistic- kruithof f), bestaande uit man, vrouw, ken van de rech*®J£aa£J? voortdu- kind en Hneclit. Het vaartuig verkeer- Eh8bbmedB lezers der'dagbladen de in zinkenden toestand, van de zittingen der Raden van Be roep gelezen en misschien zich wel afgevraagd, of dit alles niet wat een voudiger kon. Het aantal Raden van Beroep be- Een pret ig feest. Uit Katwijk aan Zee meldt men Al was het weer gisteren niet zoo draagt *16- Totaal werden daarbij aan-1 mooi als men dat dezen zomer ge- woon is, toch was het zeer levendig op het strand. gébracht 979 zaken, en wel door den werkman of zijn ten betrekkingen 352 of 36 pCt. De vereenjging ter bevordering van ïlol low.', het Vreemdelingenverkeer had, daar- 27 of 2 3/4 pCt.Itoe 8ellolPen door bijdragen xoil oad- door de plaatselijke., commissies 31 gasten en ingezetenen, weer zoo'n of 3 pCt. I aardig strandfeest georganiseerd, door meer dan één der genoemden waarvan d© heugenis van vorige ja- 5 of pCt. ren nog levendig was. Ruim 250 jon- Spaziergang" laten wij hier volgen Den 21en Sept. van het vorige jaar ging Elsenhans op reis. Hij kuierde van Baden naar Luzern, Vierwald- stadtersee en nam vervolgens zijn weg over de ..Hochspitz" van den St. Gott-j hard met zijn vatVervolgens ging hij over tal van steden naar Rome De R.K. kerk van den H.Antouius van l/adua. 23 Oct. 1844—1904. Den 23sten October a.s. zal het 60 jaar geleden zijn dat de R.K. Kerk van den H. Anthonius van Padua op de Nieuwe Groenmarkt plechtig werd Van die 979 zakeo ^198'&ens en meisjes, in groepen van 12 «onfof^pCt., 170 niet' ont-J a 15 verdeeld, werden aan het strand vankelijk of 23 pCt., 96 ingetrokken, plaatsen aangewezen, waar zij hunne 37 verwezen naar een bevoegden zandvestingen hadden te bouwen. Raad. terwijl er 250 onafgedaan blo- j Op breeden voet rezen de forten om- ven op 31 Dec. hoog, totdat de zee de ijverige wer- Van de door den werkman inges - ^ers en werksters in hun arbeid dëo!^Pwerk£?er ingestelde 38 pCt.Kwam storen. De krachtige noord- gegrond verklaard. ivesten wind joeg den vloed hoog op De meeste beslissingen werden in- en^ioe dapper men zich verdedigde geroepen tegen art. 20 en tegen de tegen de forsche golven eindelijk zoogenaamde onverplichte mededee- moesten de meest kranige verdedigers ling. het opgeven. In 97 pCt. der gevallen lcwae bezitters van jiet sterkste en het gedaagden niet op en n P mooiste fort ontvingen den hoofd- deVangde 150* beroepen betreffende prijs, doch ook de anderen kregen iets toekenning, weigering, handhaving, voor hun arbeid, verhooging of verlaging van toege-De voorzitter van de Vereeniging tot kende of geweigerde schadeloosstel- Bevordering van het Vreemdelingen- lingen, waren er 124 ingesteld door V0rkeer dr. H E RUyter Zylker den werkman of zijn nageiate - deelde met e6n toespraak in een ge- he?khSrDdTr"Rii^evcrKkerlng8- improviseerde feestzaal de prijzen bank eeweiperde schadeloosstelling in tut Er was van de zijde der badgas- il gevallen door de Raden van Be- ten veel belangstelling, roep toegekend, in 51 gevallen even- eens geweigerd een door het bestuurBrand te Amersfoort, der Rijks-verzekeringsbank toegeken- de schadeloosstelling werd m 8 ge-1 Gisteravond omstreeks 6 uur werd vallen door de Raden van Beroep ge- brand ontdekt in het achterhuis van handhaatil in 22 gevallen verhoogd, den heer Van Mourik, aan de Schim- Voor deli Centralen Baad van Be- melpenninckstraat te Amersfoort. In roep te Utrecht gevestigd, was het een oogwenk stond het huis tn lichte- aantal hoogere beroepen 147. Daar- laaiede brandweer, die met veel van waren ingesteld door het bestuur materieel zeer vlug ter plaatse was. der Rijks-verzekeringsbank 92 geval-kon met verhoeden, dat het huis ge len ol 62 pCt-, door den werkman of heel uitbrandde doch wist te voor- hntmi-ifincrPT. 17 of noe komen, dat de belendende huizenrij. zijn nagela en ^trekkingen iv of no^ brandende onder één plat 12 Pct- r den kgever «o gebouwd me(le verbranddc ■w P J-' v„nar.Qn warden er 27 ee- i np waterschade in de niet verbran Van die beroepen en de perceelen is zeer grootde schade grond verklaarden 2t wn.iin het verbrande wordt door assu Veertien 'dagen "had hij in de heiligeingewijd. Deze kerk werd na. beko- stad vertoefd. Den 12en Sept. vertrok men machtiging, verleend bij Kon. hij naar Ancona. stak de Adriatischebesluit van 14 Mei 1842, no. 45 ge- Zee over en ging door Dalmatië, Cro-1 ^ouwd naar de plannen van den heer atie, Turkije. Hij ging terug over.y der g te Brussel, onder toe- »ïr&»v s ?oa„a; sr&s Tvrol naar München, Augsburg, Stutt- chitect te Hoorn, gart en meer andere steden. Van daar j De publieke aanbesteding, welke zette hij koers naar het Noorden van den 13 Aug. d.a.v. plaats had, wees Duitschland, kwam in tal van steden a]s aannemer aan den heer H. J. Se en dorpen en koos zijn weg over Leer alhier, wien het werk werd ge- naar Holland, wandelde van Nieuwe d yoor #go.ooO. Schans naar Winschoten en van daar begon onmlddelUjk met het "donderdagochtend is hij van daar leggen der fundeeringen zoodat men naar Leeuwarden vertrokken, natuur-, den 6en Oct. d.a.v. tot het leggen van lijk met liet vat achter zich aan, en den eersten steen kon overgaan. De kuiert hij vervolgens naar Stavoren,bouw vorderde zoo goed, dat de kerk per boot naar Amsterdam, gaat van den 23sten Oct. 1844 door denzelfden daar naar Amerika naar St. Louis, - kerkvoogd dm den eersten steen Gemengd Nieuws. vermoedelijk wel zal winnen. Vacautie maar geen ontspanninghtijd. Handenarbeid. Een onschuldige Teroordeeld In Londen wordt druk gesproken over de zaak Adolphe Beek, den on schuldig veroordeelde, die voortgaat de aandacht op zich te vestigen. De regeering is van plan hem bij wijze van schadeloosstelling een som gelds aan te bieden, waarvan het cijfer niet bekend is, doch in wel onderrichte kringen geschat wordt op vijftigdui zend francs. Men herinnert zich naar aanleiding van deze zaak, dat in 1848 een on schuldige, Borber genaamd, in vrij heid gesteld werd. die reeds vier jaar in het bagno had doorgebracht. Elf jaren na zijn invrijheidstelling kreeg Borber als schadevergoeding 125.000 Een ander, die drie jaar in de ge vangenis had doorgebracht, kreeg 25,000 francs. In 1901 werd in Nieuw- Zeeland onder de beschuldiging van moord een man aangehouden en naar Engeland gebracht. Hij bleek later on schuldig te zijn en evenals Beek het slachtoffer van een sprekende gelij kenis. Hij ontving een som van 15,000 francs om hem in staat te stellen naar Beek Te 9 uur aanvang der plechtighe den van de H. Priesterwijding, 's Avonds te 7 uur Lof en Rozenh. Parochiekerk van den II. Joseph. Zondag te 7 en half 9 uur de gele- zene H.H. Missen met onderrichting, half 11 de Hoogmis met predikatie. Ie 2 uur de Catechismus, te 3 uur het Lof ter eere van het H. en Hari van Maria, voor de bekeering der zondaars. Van 5—8 uur gelegenheid om te biechten. Maandag, feest van Maria ten He- mei opneming. De H.H. Missen als op Zondag. Te half 7 uur het Kof van O. L. V. In deze weck de H.H. Missen en de Catechismus op de gewone uren. Parochiekerk van den H. Antonius van Padua. Zondag te 5, 7 en half 9 de gelezen H.H. Missen, te half 11 de Hoogmis, 's Namiddags te half 4 de Vespers, waarna gelegenheid om te biechten tot 7 uur. Maandag, feest van O. L. V. He melvaart, te vieren als Zondag. De H.1I. Diensten als op de Zondagen. Te half 11 plechtige H. Mis ter eere der Allerh. Maagd, voor de Leden der Broederschap „Haarlemsche Proces sie naar Keverlaer". 's Avonds te 7 uur Lof, Rozenh. en Predikatie. De Processie naar Kevelaer vertrekt i Nieuw-Zeeland terug te keeren. Heden eindigde de practische cur- beeft in een interview verklaard, dat, sus in Handenarbeid, die van 25 Juli zjjn veroordeeling hem een schade be- j aar~ on Dinsdag 6 September per Uit Gelder's Oosten schrijft men af door de Vereeniging tot Bevorde- rokkend heeft van 750.000 francs, j 1 p aan het Vad.i rin£ van het Onderwijs in Handen-; want hij had zaken te doen en voor wu,ta evViaïH in MflliflrlnDfi m C> t QllJlQiHlP BT1 l l. iin Overal viert onze jeugd vacantie.arbeid in Nederland, met subsidie en' belangen op te komen in Noorwegeif Niemand die daar zoo hard naar ver- onder toezicht van Regeeringsvvege, 0n elders. De publieke opinie ver langt als de landbouwer. Het wordt in de gebouwen van de Rijksleer- iangt, dat hem recht gedaan zal wor- - i i l. 1 A CABnmnfA. \7ftlHflM- Kerk van het Allerheiligste Hart. Kleverparkweg, Zondag te 9 en half 11 uur de H.H. In het benedenhuis werd een cafe meermalen door hen betreurd, dat ze school aan de Gedempte Volders- den' 'ten minste wat de financieele Missen te 4 uur Lof. Na het Lof tot Run lnn^evAn nararralH nQfir cphnfll Brracht alhier. Erehouden is, mAailiilrhoHAri waarin de/ft ...i 1. -1 RlAAlitnn hun kinderen geregeld naar school gracht alhier, gehouden is. moeten zenden en hun kinderen, hoe Deze cursus, waaraan door 60 on jong ook, niet kunnen gebruiken voor derwijzers en onderwijzeressen werd werk dat. bij den landbouw zoogoed deelgenomen, mag uitstekend ge- te pa's komt. In de vacantie wordt het slaagd genoemd worden. De talrijke kind voor alle werken gebruikt. Bij vervaardigde werkstukken, die er zeer korenbinden, dorschen, aardappelen-netjes uitzien, getuigen^ daarvan, rooien, veehoeden enz. En wanneerMinister A. Kuyper. die zich voor- er werk is dat de kinderen niet op gesteld had om een bezoek aan dezen het land af kunnen dan is er in huis cursus te brengen, heeft geen gevolg nog genoeg werk te doen. I kunnen geven aan dit voornemen, Voor de kinderen is de vacantie dan w*a^,z^r.ze door de betrokkenen ook geen verpoozing. geen middel om wordt betreurd. zich te ontspannen, doch het zwak- De eerstvolgende cursus die het ke lichaam wordt in den warmsten volgende jaar wederom in de maan- tijd van 't jaar dan juist het meest den Juli Augustus gehouden zal wor- - J 1 - den, zal zeer waarschijnlijk te Gro ningen plaats hebben. moeilijkheden betreft, waarin deze vergissing hem heeft gebracht. Laatste berichten. ingespannen. Het is de eerste leer tijd voor den landbouwer in dop, welke zich herhaalt als de landbou wers van hun recht gebruik maken om nog eenige weken vrijaf voor hun kinderen te vragen om bij den aard appeloogst behulpzaam te kunnen zijn. De landbouwers-kinderen genie ten genoeg van de vrije lucht, doch op een wijze, dat ze er meer schade vurenaeei. dan voordeel van ondervinden. j Opening. Vermist. Door een aannemer is aangifte ge daan, dat door hem wordt vermist uit het water van de Leidsche Vaart bij de Emmabrug, een aan hem toelfr hoorende greenendeel benevens een Uit de Omstreken. Hedenavond wordt in perceel Groo- i te Houtstraat 103 de Algemeene Mu- j ziekhandel der firma Hees en Co. BLOEMENDAAL. 1 geopend. verricht' 0?Udaargehouden, op de eerste étage woonde Den 28en Augustus a. s. zal het m^e mdruk1 ^oora^brj avond ziet hij Lein» Wi de luitenant-kwartiermeester De J. 1<& Ja»r geleden zijn, dat Ds A. J. keurig uit, door de schitterende van Leeuwen het pr^kambt aaii- verliclltin(r> die is aangebracht. vaardde Na in lb91 candidaat in Gel- De firma Hees en Co is op het ge- derland te zijn geweest, werd Ds. van bied yan mu2iekinstrumenten zeer Leeuwen den 28en Februari 1892 be- ruim ing€richt. Achter den winkel is - -,-i M-.Ar.Ar.ilA IITAAV 4 O 1 yï 1 L',1 1919. 3 met-ontvankelijk, en op 31 Dec. wa- verarm ren nog 90 beroepen ona gedaan Uit deze gegevens blijkt, prebouden. ci heel wat werk is verricht- Ui aaarde iuitenant-nwarueruieeaier ue j. niet heel wat .^ood^ooz®. i de rest van het perceal was in ge is geweest, blijft natuurlijk jeen p brujk Dij den kleederaiaker v. Mourik vraag. Opmerkelijk is, zeker wel, a at wiens strijkkamer de brand schijnt door den Min. v. Justitie niet noog onjs(aan zjjn terwijl hij afwe- wordt opgegeven van deze proeine-1 zi„ was ming met 't leeken-element in yan den inboedel is nog veel gered rechtspraak. Of bij een uitsluitende maar ]ater door het water weer zea; berechting door rechtskundigen zoo- beschadied. als bij den Centralen Raad van Be- - roep, de zaken vlugger zouden loo- A««-i„Mran pen, is door de opmerkingen over het UngeiuSEenk niet meegevallen verloop natuurlijk uit Nieuwediep meldt men nog niet uitgemaakt. Bij het binnenkomen van de vis- De statistieken bevatten nu nog schersvloot is gistermorgen de Texel- slechts de gevallen, waarbij één of scbe blazerschuit T. X. 38, schipper roepen tot predikant te Angerloo, 1896 te Harlingen en 9 April 1899 te Bloemendaal. Z ANDVOORT. Door B. en W. is aan den heerK. H. Schirneck alhier vergunning ver- leend tot het houden van eene verlo ting van één of meer poppen en daar- voor uitte geven 100 loten ƒ0.50. meer der partijen ontevreden warenc. Ruiter, door een stormvlaag in het De verloting moet geschieden in te- we mogen aannemen, dat het aantal Kaap- en Molengat omgeslagen. De genwoordigheid van den inspecteur ongevallen, waarbij berust werd in drie opvarenden zijn verdronken. De van politie. schipper laat een weduwe en twee kinderen achterde beide andere ver-Door B. en een net magazijn, waar talrijke pin no's, orgels, gramophones enz. zijn te bezichtigen. Wij wenschen de firma met haar nieuwe zaak veel succes. Ontvreemd. Bij de politie is aangifte gedaan, dat uit een gang van een perceel aan de Kamperlaan wordt vermist een automobieljas en een bril. De Moord in de ii aarleinmerineer. Hedenmiddag hebben wij Klaas Blonk nog even ten zijnen huize ge sproken. Hij was nog geheel onder den indruk van het gebeurde. Veel kon hij echter niet vertellen. Met klem hield hij zijn onschuld vol. God weet dat, zeide hijen ik hoop de moor denaars nog eens tegen te komen, i want dan zal ik ze herkennen. Het zijn twee personen, die op den bewusten ochtend juist toen wij op het klaverland waren aangekomen, onverwachts te voorschijn traden en op mijn baas afvlogen. Deze riep mij daarop toe om hulp te gaan halen, waarna ik mij dadelijk heb verwij derd, verzekerde Blonk ons. Van de bloedige moordpartij zelve heb ik dan ook niets gezien. Alleen toen ik met Suidgeest terugkwam, vond ik het lijk van mijn baas. Het signalement der beide moorde naars, door Blonk ook aan de Justi tie opgegeven, luidt alsvolgt De één droeg een zwarten deuk hoed. een blauwen kiel, een pilowsche broek, en schoenende ander was gekleed met zwarten deukhoed, zwar ten broek, lange jas en hooge laar- zen. Daar de gruwelijke daad in zijne afwezigheid had plaats gevonden, kon Blonk ons natuurlijk niet opgeven, waarmede de moord gepleegd was. Of Bosman met een mes, een zeis of an der voorwerp was verwond, wist Blonk niet, daar liij geen van beide personen iets in hun honden heeft zien hebben, toen hij wegliep. De Justitie zet intusschen haar on derzoek voort. Het is van harte te hopen, dat zij de ware daders nog e en rn aal moge vind en de beslissing der Rijksverzekerings bank, veel grooter is, zoodat de ge- wrokking voor de hand ligt, dat Een proiest»m-girtivy\.sgnlang, Uit Hengelo meldt men: Alhier is gisteravond een gecombi neerde vergadering gehouden van neringdoenden uit Almelo, Hengelo, Borne. Enschede en Oldenzaal. ter bespreking van de middelen, welke dienen te worden genomen om een einde te maken aan de concurrentie. De eigenlijke trambanen Amster dam—Haarlem zijn zoo goed als ge- W. is goedgekeurd het reed de geleidings- en telephoondra- Qg (JorlOg 111 het OOStell hA»man non oor. wAnn. den worden nu gespannen, terwijl ongelukten waren ongehuwd. pian voor het bouwen van een woon- den worden nu gespannen, terwijl huis aan de Kruisstraat voor reke- men als bijkomende werkzaamheden is te Ochten opge- njng van den heer E. van Duivenbo-J nog druk bezig is met omlegging der -H. dfün^. Rooilijn en peil zullen worden waterleidingsbuizen en aan de brug- Een belooning. Uit Tiel meldt men Op last van den minister van bin-1 nenlandsche zaken zal aan het kader' der d.d schutterij, dat bij de staking in Arm] 1903 kaiB een voordracht-avona gegevou. den door Mevr. Josephine ""Spoor. Het programma luidt huu aangedaan eener centrale coöperatieve verbrui-' soon worden „BW*»?,?' 1 per per- Gedeelte uit Faust, van Goethe. Ver-' den Koudenilorn zijn in de afgeloopen taling van J. J. S. ten Kate. Minnelied, van Bredero. kersvereeniging met steun der H. IJ S. M., die de goederen vrij vervoert en de verbruikersvereeniging met ka pitaal steunt door jaarlijks 20.000 te storten voor stamkapitaal. De volgende motie werd aangeno men ,.De gecombineerde vergadering van' soon worden uitbetaald. De kostgelden der rijksveldwachters zijn nog steeds niet voldaan. Te Teel bier. Te Renkum is A. v. d. L. plotseling waarschijnlijk door het Huiben en Klaertje, van ter Haar. Het lied van de Zee, van Hólène Swarth. Vervolg Stadsnieuws. Beëediging. Zaterdagmorgen om 11 uur den handeldrijvend en middenstand i 6o m'fVaJI bil?r' Nadathiï d,en de nieuwbenoemde 2de luitenants besluit om zoo weinig mogelijk goe-i lf®e,n café 9 halve fleschj es bier ge-j-jhr- J H. Laman Trip, VVèijs 9' verzeilden "S J Riisland'8 antwoord aan Engeland. PETERSBURG, 13 Aug. Naar wij vernemen is het antwoord van Rus land op de Engelsche nota in zake ^..Knieht Commander" gisteren aan delijken toon genoudmb^k o^wJian- week genomen 775 baden, in dat aan de wettelijkheid van het in 1895 ge- het Leidscheplein 3tö. i publiceerde Russische reglementdit is in de afgeloopen jaren door nie- 6 uur gelegenheid om te biechten. Maandag, feest van O. L. V. He melvaart, te vieren als Zondag. Te 9 uur de gelezen H. Mis, te half 11 de Hoogmis, 's Namiddags te 4 uur Lof en Rozenhoedje. Parochiekerk van Onze L*cvè Vrouw. Zondag, de H.H. Missen te half 6, 7. half 9 en half 11 uur. De Catechis mus te 2 en de Vespers te 3 uur. Te half 5 Oefening der H. Familie. De zen middag van 69 uur gelegenheid om te biechten. Maandag Hoogfeest van Maria He melvaart, te vieren als Zondag, te 3 uur de Vespers. Hedenavond en^gedu- 2 uur de Catechismus en te 7 uur uur het Lof. De H.H. Missen te half 8, 8. half 9 en 9 uur. Parochiekerk van St. Jan. Amsterdamstraat Zondag de H.H. Missen te 8 uur en half 11 uur Hoogmis. 'sNamiddags congregatie der Redemptoristen. Lof met predikatie ter eere der H. Maagd Maria. Van 5 tot 7 uur biecht- hooren. Maandag het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, te vieren als Zondag. De H.H. Missen 8 uur en half 11 uur Hoogmis. Des avonds 7 uur het Lof ter eere van Maria. In de week de H.H. Missen half 8 en 9 uur. Parochiekerkerk van de H. Elisa beth en Barbara. Zondag de H.H. Missen te 7, 9 uur en half 11 uur de Hoogmis met pre dikatie. Te 3 uur Vespers. Maandag, feestdag van O. L. Vr. Hemelvaart, de H.H. Missen om kwar tier over vijven, 8 en 10 uur. Da Hoogmis zal worden opgedragen voor de leden dei* Broederschap van O. L. Vr. van Altijddurendon Bijstand. s Avonds om 7 uur vergadering der Broederschap van O. L. Vr. van Al- tijddurenden Bijstand en predikatie door den WelEerw. Pater Booten der congregatie der Redomporisten. („N. H. Ct.") gen een begin is gemaakt met de zoo Tn I, „rV^"witL.c Yan den Rijks-i Jn_ 'iet D o u c h e-b a d n u i s I J A jaicu uuur nie- Kunstn ij verheid ^streden en het kan niet in A.s. zoiidag zullen in het Museum JffiSL oZ^konïovefdeze Vaë," ziin afWldiü tentoongesteld gelegenheid tusschen beide landen ge- zijn afbeeldingen van Egyptische 1 troffen is kunst uit liet eerste tijdperk tot aan deren per H. IJ. S. M., doch dit per S. S. of andere gelegenheid te doen. Tevens zal iedere vereeniging hare woonplaats voor de uitvoering van dit besluit zorgen door zoo spoe dig mogelijk de maatregelen hiertoe te nemen." E«n uittocht. Men meldt uit Amsterdam Ter gelegenheid van het internatio naal metaahverkerscongres had gis teravond in het gebouw van den Dia- mantbewerkersbond eene vergade ring van metaalbewerkers plaats, waarin verschillende buitenlandsche afgevaardigden als sprekers optraden. Toen de vergadering geopend was las de voorzitter een schrijven voor van den Typografenbond, waarin werd medegedeeld dat een der te Amster dam verschijnende dagbladen geboy cot was en verzocht werd den verslag gever van dat blad niet tot de verga dering toe ie laten. De aanwezigen bicken hetblijkens hun geschreeuw van „eruit, eruitmet den wensch eens te zijn en de voorzitter verzocht den journalist in quaestie, (die zich dadelijk hekend maakte), de zaal te verlaten. Deze gaf daaraan gehoor, maar hij werd op den voet gevolgd door al zijne collega's (uitgezonderd de verslaggever van „Het Volk") die op deze wijze protest wenschten aan te toe kenen tegen de veel te late, on- heusche terugzending van een der hunnen en hun vakgenoot den terug tocht door de volle zaal vergemakke lijkten. moest hij braken eenige oogonblik- ken later vond men hem dood. Brand. Gisternacht te één - ,welke bij het 10de regiment infanterie, alhier in garnizoen, ziiu ingedeeld, beeedigd. Nadat kolonel J. W. Draaijer de troepen had geïnspecteerd, werden deze in carrée-vorm opgesteld. De ban uur brak te werd geopend en de kolonel las liet Voensel (N. Br.) een hevig© brand kesluit van H. M. de Koningin voor uit in het huis bewoond door denf waarbij de luitenants werden be heer W. en toebehoorende aan J. denoe?ld- de Romeinsche heerschappij. Zondag is de toegang kosteloos. Raad van Beroep. in de zitting van den Raad van Be- ™K.vi^,\,V.rii,'1?Kmid<iag. werd o.a. troffen is. Het ZeegeTecht 13 Aug. TOKIO, 13 Aug. Admiraal Togo rapporteert, dat vijf Russische slag schepen ernstig beschadigd schijnen TA 71 in in rl ,A1A ja I Marktnieuws. Hoofddorp ,13 Augustus 1904. Oude tarwe 6.50 en f 7.Nieuwe tarwe ƒ7.50 en f 8.—, Nieuwe Rogge t -i.ou en «etv vi^tkUiio., Wintergerst ver f 7-Groene erwten f 7.en f 7.75, Duivenboonen (jarige) f 6.75 Karwijzaad f 10.— en f 10.15 de 50 kilo. Burgerlijke Stand. BEVALLEN ,Aog' J.1.- E- Huson^-Halffman, d. G. Tijssen—Steffens. z.M. M. J. behandeld het beroep te zfjn in den zeesïag'^Tan'dm'ÏÓdml ï- Le9UWf>n—G°eden, d.13. J. van dezer. De ..Pobieda" verloor twee mas- d- J. G- Zijlstra L., staande aan den overweg op Tel lenoord. Met moeite konden de bewo ners zich redden. De Woenselsche brandspuit was onmiddellijk aanwe zig, doch het huis met stalling brand- a,, den ^r0nd af' m*t inboedel en al. Alles was verzekerd. De heer W., die daar pas is komen wonen had eerst eergisteren zijn assurantie-polis ontvangen. Wandeling met een ton. Donderdagavond, schrijft het „N. v. h. N." arriveerde te Groningen Johann Georg Elsenhans, de man. die, zooals men weet, met een rollend vat van 85 K.G., dat hij achter zich aan trekt, een wandeling doet van uit zijn woonplaats Waldkirchen, in Baden naar Rome, en zich. na vele landen te zijn doorgetrokken, naar de we reldtentoonstelling te St. Louis in Amerika begeeft. Elsenhans, die volgens zijn pas „Erdarbeiter" van beroep is, is geen onsympathieke verschijning. Hij is een jong© man van om en bij de 30 jaar, een krachtige figuur in sport- costuum. Toen we hem aantroffen, was hij ietwat vermoeid en had blijk baar meer behoefte aan rust dan aan conversatie. Zijn reis gaat om een weddenschap. Hij komt in het bezit van 5000 dol lar. wanneer hij den 29sten Sept, a. s. op de tentoonstelling te St. Louis aankomt. Eenige bijzonderheden „von seinem Hierop legden de nieuwbeuoemden den eed van trouw af. Toen daarop de ban met tromgerof fel weder gesloten was, hield kolonel Draaijer een toespraak tot de beëedig- den, waarin hij hun wees op den ernst van den eed, door hen afgelegd. Na zijn gelukwenschen te hebben overgebracht, deed de kolonel de 2de luitenants aan de overige officieren voorstellen, waarna de heeren not aan de troepen werden gepresenteerd. Met een défilé der troepen emdigd- deze plechtigheid. J u b i 1 Den RWen Sept. a. s. zal het 35 jaar geleden zijn, dat Ds. P. E. Bar- Paa köt predikambt aanvaardde. Na in 1869 candidaat in Utrecht te zijn geweest werd Ds. Barbas den 19den Sept 1869 beroepen tot predikant te Otterloo, te Amerongen in 1872, te Delden in 1878, te Doetinchem in en te Haarlem 17 Nov. 1889. Het zal den alom geachten jubilaris dien dag zeker niet ontbreken aan bewijzen van belangstelling. De toestand van den man j.l. Maan dag in het D'iaconessenhuis opgeno men wegens een val van den zolder op een steenen vloer op de Java- hoeve in den Houtrakpolder, waar hij tijdelijk werkzaam was, is gunstig: er bestaat gegronde hoop op herstel. Joh. Enschedé en Zonen, boekdruk kers te Haarlem. De Rijksverzekeringsbank had geen genoegen genomen met de wijze waarop genoemde firma haar loom lijsten invulde. Deze loonlijsten wer den zoo ingericht, dat de jongens aan gegeven werden als volslagen jon- gef-f' iCo n,iet a's teerlingen, zooals in artikel 8der Ongevallenwet bepaald wordt. Hierdoor zou de firma slechts premie behoeven te betalen, gerekend naar teon, dat aan deze jongens uitbetaald wordt, en niet zooals in art. 3 staat, naar het loon dat aan aen mmstontvangenden volslagen werkman wordt uitbetaald. Togen het protest van de Rijksver zekeringsbank was genoemde firma m verzet gekomen. Ter zitting lichtte een der firman ten. de heer Mr. .Toll. Enschedé, het standpunt zijner firma toe. In deze toelichting liet spr. uitko men dat het bedoelde artikel 8 blijk baar met gemaakt is voor het legio aantal jongens, aangezien er duide lijk gesproken wordt van volontairs I leerlingen en dergelijke ciu o.a. f._, de firma s.tuk zwaar geschut werd ver- nAeld:, Het slagschip „Retvisan" werd ettelijke malen getroffen op een af stand van 3500 meter en schijnt zeer zwaar beschadigd. De schade aan de Russische krui- sm-s zijn in verhouding licht. De „Bayanverscheen niet. De bescha- .?u\?.en aan de Japansche schepen zijn tijdelijk hersteld. Telegrammen. Loek, d. G. J. de Nooij—de Nobel, A vGriekspoor d. OVERLEDEN: 12. E Terol, 11 m., d., Brouwer»- 3£&£ Balt^T-4 Luit-94 d0 geb. DE RUSSISCHE TROONOPVOLGER. PETERSBURG, 13 Aug. Het door de hofartsen Ott en Hirsch ondertee- kende bulletin meldt, dat de toestand van de Keizerin en van den jong geborene zeer bevredigend is. In een gepubliceerd manifest deelt de Keizer de geboorte van grootvorst Alexis mee, en roept alle Russische onderdanen op te zamen met hem ge beden tot den Allerhoogste op te zen den voor het welzijn van den eersten zoon, die geroepen is de erfgenaam te zijn van de macht welke God den Keizer van Rusland heeft geschonken. Jongens zijn voor hun werkzaamhe-: ?.e tilel van Grootvorst-troonopvolger den als volleerd te beschouwen en ziin aan Grootvorst Michael was dus geen leerlingen meer. Zij moeten als volslagen aangemerkt dan ook worden. De uitspraak in deze zaak werd be-l paald op Vrijdag 2 September. ?eve"'..?aat nu naar de grondregelen des Rijks over op den jonggeborene. Kerknieuws. Maandagmiddag zullen eenige le den van den Raad de Hoogere Bur gerschool eens in oogenschouw ne- men. Kathedrale Kerk St. Bavo. Zondag de gelezen H.H. Missen met onderrichting te half 7, 8 en 9 uur. iTe half 11 de Hoogmis met predika- I tie. De Catechismus te 1, half 2 en Voor het akte-examen handteekenen Avond' te'half 1 Lof en Rozenh per HnCg6Sich5n de ?ui*' teïsf'vito.™ Vr Hé M A: #»pS: rA'-»..11 BENNEBROEK. Bevallen J. H. M. v. d. Star Spekschot, d. VELSEN. Als een merkwaardigheid kan wor- den gemeld dat bij J. Zoon te Velsen een kuiken met 4 pooien is ter'we- reld gekomen. SPAARNDAM. BEVALLEN M. Basteaanse—Paardekam, d. Z. de VriesD© Vries, z. AdvertentlënS A. Tonneman, allen te Haarlem. De gelezene H.H Missen te half 7 7, 8 en te half 11 uur. Burgemaoater on Wet houders van Haar/om ma- kon bekend dat het ver keer voor ru- en voertuigen over de emmabrug, met ingang van 15 Augus tus a.s. ten hoogste 6 we ken gesloten aai zijn, Haarlem, 13 Augustus 1904. Burgemeester en Wethouder» voorn ofimd, BOREEL. De Secretaris, PIJNACKER.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 2