KIPPEN IMTH SAC1Ü TKiLEffii ScMnin, Jansveg, Dr. H C. A fiULEVELD Groote Houtstraat 99a. E. H. KRELAGE Zoou, Kleine Houtweg 23 HÏPOTHÏEIBAE, Keukenmeid een Linnennaaister, Privaatlessen Werkvrouw, EEN NETTE JONGEN, GEVRAAGD Effectenkantoor. ff.Y.BIEHSDIJKffz. Burgwal - HAARLEM. Aanbesteding. CLUB „DE TIEN." Tentoonstelling van Schilderijen Notaris A.J.C.DAAMEN Prachtig ingerichte Bovenhui zen, gelegen aan den Schoterweg. Te bevragen aldaar 164rood. Zeer billijke condities. NederlanrfschB Harddraverij- en Renmeaniglng COURSES TE WOESTDUIN L'UNION Te Huur te Haarlem Te Koop: HUIS VERHUISD: J. J. VROOM, Pieter Kiesstraat 49rood le HYPOTHEEK Kantoor voorVaste Goederen, J. W. G. DROSTE, Maatschappij Tiding van Berkhout de Clereq bJ(,»K"T Voorschotbank, 11 r, bloemendaal. KI.Houtstr.77 Specialiteiten Voorstelling Boerderij Waarschuwing! Begijnhof 4. Frl8sch-6ronlngsetia Assurantiekantoor, 4Pandbrieven a 100 Vaste Goederen, Assu rantiën en Hypotheken fl Brillen, Pince-nez, Lorgnetten, Zomersproeten, Stokpaardjes-Lsliênmelkzeep ralsohs «n Se Voor de vele bewijzen van deelne ming bij gelegenheid van ons huwe lijk ondervonden, betuigen wij mede namens onze familie, onzen harte- lijken dank. H. HULSHOF. A. M. HULSHOF- DE VRIES. 12 Augustus 1904. GEVRAAGD te Haarlem met 1 No vember in een klein gezineene die tevens huiswerk moet verrichten, en een 2e Meid-Werkmeid, goed kunnende naaien, mazen en stoppen, v. g. g. v. Brieven franco, onder No. 116, aan de Firma DE HAAN EN ZOON, Boek handel, Haarlem. Er biedt zich aan ook genegen werk aan huis te verrichten. Brieven onder No. 6223 Bureau van dit Blad. TE HUIJRÏ WOU WERMANSTRAAT No. 15, Bovenwoning, 3 Kamers, Al- coof. Keuken, Baicon en groote Zolder, voorzien van gas en water leiding a f 3.per week. MUIZEN met 6 Kamers, Waranda en groo- ten Tain met schuur, voorzien van Gas- en Waterleiding aan de Tetterodestraat. Huurprijs per jaar f 225.k f 250. Te bevragen Kleverparkweg 3. in Kunstgeschiedenis, geeft FRANZ ARP, Jordensstraat 67. Wegens ziekte van de dienstbode wordt terstond GEVRAAGD eene be kwame voor alle dagen. Zich in persoon te vervoegenFuize Lariksheuvel, Hoog Hartenlust te Bloemendaal. niet ouder dan 16 jaar, kan ge plaatst worden APOTHEEK, ZIJL STRAAT 73. •en LEERLING in een dfrukke Zaak ract Grossierderij. Br. No. 6224, Bur. v. d. Blad. Gevraagd: een JONGSTE BE DIENDE, P. G., niet beneden 14 jaar. Eigenhandig geschreven brieven, met volledige inlichtingen, enz., on der No. 2163, Boekhandel H. N. MUL, Kruisstraat 25, Haarlem. GEVRAAGD Een Bekwaam PIANIST, om Zaterdags- en Zondags-avonds in een net Café te spelen. Adres te vernemen Bureau Haar lem's Dagblad. blijtt steeds disponibel voor Besloten Partijen, Bruiloften, Diners, Tooneelvoorstellingen en Bals Groote en kleine Zalen te Haar. Billijke Toornaarden. Raatoor geopend van 10 12 en van I4 uur. De Kolonel Garnizoens- Commandant te Haarlem noodigt alle op Woensdag 31 Augustus e.k. te Haarlem aanwezige Ridders der Mili taire Willemsorde uit, tot bijwoning van de plechtige uitreiking van de Militaire Willemsorde aan den met den rang van majoor gepensionneer- den kapitein van het Leger in Ned. Indie G. H. Brack. Bedoelde plechtigheid zal plaats hebben om 12 uur 's middags op het terrein voor de Cavalerie-Kazerne. De Kolonel voornoemd, J. W. DRAAIJER. hervat Maandag 15 Augustus zijn praktijk. 4 Huis- en Decoratieschilder fe TELEFOON 1080. Op Zaterdag den 27en e.k. des morgens om elf nar zal, namens zijn lastgevers, door den Architect J. LONDON, in het Café van den Heer COPPÉE te Halfweg, worden aanbesteed Het boawen van een Raadhnis met Bewaarderswoning te Halfweg. Bestek en teekening zijn vanaf heden ad f 1.50 per stel te ver krijgen bij den Architect voor noemd, Bureau Jansstraat 85 te Haarlem, alwaar tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. Gevestigd te La^en, Gooiland. in het gebouw Jansstraat 85, Haarlem. Dagelijksch geopend van 105 uur Entrée 25 cent ten voordeele van de Algemeene Armen der stad Haarlem. te HAARLEM, zal Donderdag x8 Augustus 1904) des middags 12 uur in het Hótel ^DRIEHUIZEN® te Zand- voort, publiek verkoopen: Ben HUIS en het Erfpaehts- recht van den grond, aan den Straatweg naar het parkKostver- loren te Zandvoort, kadaster sectie C no. 1795, groot 3 aren 63 cen tiaren. Het erfpachtsrecht duurj tot ultimo 2001, de jaarlgksche canon bedraagt Fl. 60.30. Betaling voor of op 29 Septem ber 1904. Nader onderricht geeft Notaris A. J. C. DAAMEN, Spaarne 56te Haarlem. HAARLEMMERHOUTPARK. BOUWGROND voor HUIZEN, LANDHUIZEN en VILLA'S voor billijken prijs te koop. (Ges en goed water.) Adre» Maatseh. HAAR. LEMMERHOUTPARK, Villa „Kinheim", Post Haarlem. Beschermvrouwe: H. M. de Koningin. «HgfSiS Eere-Vooriitter: Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. op Maandag X5 Augustus X,30, n.m. ToegangsprijzenPaddock, Heer of Dame f 5Tribone Over Paddock f 1.—, Rxtratrelnen als gewoonlijk. VERPLAATST het Kastoor van VAN SMEDESTRAAT NAAR Met Kantoon van op een der fraaiste standen (ffaari. fiont) een HEEBENHUIS met 6 Kamers, Kenken, Kelder, Tuis, en gelegen aan de electr. tram, hnnrprijs f700.en Een stak BOUWGROND aan den Wagenweg, breed pl.m. 10 W.. "AdresBnreao Woninggids T. C. NIEPHAUS, Nassanlaan 27 Voor billijken prijs TER OVERNA- ME AANGEBODEN eau net onder houden eener Coöp. Bouwvereenigingvoor zien van gas- en waterleiding. Adres Heerensingel 113. te Haarlem. Vrijwillige oefening voor Onderofficieren en Korporaals op Zondag u iëftiijtSfeiïöten Aantreden des morgens te 9 uur aan de Zijlbiug. is VERPLAATST naar F. C. PlëT en P.'A. POPPINK, Makelaars, presenteeren als lastheb- benden van hun Principaal, op Zaterdag 27 Aug. 1904, 'snam. na 5 uur, in het Verkooplo kaal ,,De Gouden Leeuw" te Haar lem, in publieke veiling te verkoo pen, ten overstaan van den Notaris A. J. O. DAAMEMi Een WINKELHUIS en ERVE te Haarlem, aan de Oostzijde van de Anthoniestraat, get. No. 67, groot 50 cA. Te bezichtigen Dinsdags en Donder dags en op den verkoopdag van 2—-4 uurL- De bewijzen van eigendom en de veilconditiën zullen drie dagen vóór en op den verkoopdag ter visie liggen ten kantore van den Notaris voor- noemd. Lee raar H. O. Boekhouden. van 6B00TE HOUTSTRAAT 60rood naar 4 'L 7. tot 4 7o rente. Verzekering voor Schade Brand en Inbraak. Levensverzekering - Lijfrente. Kantoor BERTLING, Gr. Houtstraat 99a, Haarlem. Assurantiën en Hypotheken. GED. OUDE GRACHT 16. Brand-, Glas-, Inbraak- en Trans portverzekering. Corr. v. h. Ned. Brandwaarborg- Genootschap, gevestigd te Amsterdam,Anno 1821 kunnen winst geven, f 2.50 tot f4. per jaar, bij goede verzorging en voedering met beroemd: -Sw «5 j- 2 -s» 8» 1 ®qbs Garantie: 32 pCt. Eiwit 136 pCt. Vet en slechts 30 pCt. Zei- meel. Legresultaat230248 eieren geheele voederk. 1 Cts. per dag. KUIKENS hiermede opgevoed leggen op leeft! d van 3—4 maan. den. Minder voederk,, meer eieren. Ruim 4000 Attesten. Ruim 900 Depóthouders. Levering franco alle stations. Brochure, Attesten gratia en franco. Hoofdagentsehap CLE VELAND'S EG(FSMEAL te Bar- neveld. Let op fabrieksmerk op zakje en loodje C. Ebedrog is voorgekomen Uitsluitend verkrijgbaar voor Haarlem en omstreken, bij Wed J. LEUPEN ZOON, Haarlem. de Haarlemsche Brood- en Meelfabriek. BROODPRIJZEN. HAARLEMSCHE Banbvereenlglng HaarlemHHlegomLtsse. De Depfttrontei» met ingang van den 7en Juli 1904: Depbt dogelps opetauhbaar i'/.pet. voor een maand 2 op prolongatie-voor- waarden prolongatie-koers. voor een jaar, in bewjj- sen van coupons voor- simt3'/, pet. Algemeene Nederlandsehe Crediet bank te 's-Urareiüiagej Directeuren: Mr. M. A. II. VAN AKEN en Mr. A. C. MAAS GKESTERANUS. Verleent orediaten op korter, ter mijn onder borgtocht een Nering doenden, Industrikelen, Landbou wers enz. Hoofd-vertegenwoordig er VMf Haarlem en OnudnkeB Mr. H. Ph. 'T HOOFT, Groote Houtstraat 464. Hollandsche 'te Haarlem,Jansweglf- B&nk verstrekt geldtm tel eik ivenstlfieKenng van Jj8ite"vkfr:i> gelijk bedrag. Fijn gebuild Tarwebrood Ongebuiid (Zeeuwsch Krop) Krentenmik Wit Roggebrood Gerezen Zwart Zoet Fgn Krentenbrood. Gewoon TARWEBLOEM, in pak jes van. Kilogram Water broodjes, Kadetjes, Bollen, Strikjes, Timp jes, Duitsche Bollen, gewone Krentenbrood jes, per stuk Fransche Water broodjes, per stuk Fijne Krentenbroodjes, per stuk KEUKENBESCHUIT (enkel platte) p. 10 st. LANGE BESCHUIT ir 20 stuks p. KG. 15 Cts. 12 13 1* 10 oo 25 2 V. 2 7. 10 40 per s Het Brood is uitsluitend verkrijgbaar ln de bekend. Depbts, «hAug. ®0f. TE HUUR met en zonder pension, Spaarne No. 56. Donkere Terstond of tegen 1 September te Bloemendaal gevraagd door eene dame, S net gemeubileerde Kamers met pension, liefst dicht b(j het Bosch en Schapenduinen. Brieven met opgaaf van condi tion Bureau Woninggids, T. C. NIEPHAU8, Nassanlaan 27. Zondag 14 Augustus groote wordt TE HUUR genocUt, bestaande uit pl. m 20 H.A. Gras land, met klein Woonhuis en stal ling voor paarden en vee, naar evenredigheid alles in goeden staat en in een welvarende streek, in de omstreken van Haarlem, liefst aan den Duinenrand gelegen. Steller deier is bereid een in nuur sijnde Boerderij tegen overeen te komen bedrag over te nemen voor de nog loopende huurjaren en wenscht reeds in bet a.s. najaar deze te betrekken. Brieven met volledige omschrijving en prijs, onder No. 2158, Boekhandel H. N. M U L, Haarlem. Optreden onder meer van LOUIS CONTRAN Hollandsche Humorist. ENTREE 10 Cent. Opening G1/,en aanvang 71/,, uur. DE DIRECTIE. Geen filiaal heeft CHRIS- TIAAN SCHORNAGEL op den Schoterweg. Zijn Paardensl achter ij is alleen gevestigd H. DAUDEIJ en C. J. CRAMER, Makelaars zullen als lasthebhenden van hunnen principaal op Zaterdag 27 Aug. 1904, des namiddags na 5 uur in het Ver kooplokaal ,,DE GOUDEN LEEUW ten overstaan van den te Haarlem ge- vestigden Notaris A. J. O. DAAMEK, in veiling brengen No. 1. Een nog niet geheel voltooid CAFé met Koffiekamer, 3 Kamers, Keuken en afzonderlijk opgaande BO VENWONING met 5 Kamers, Alcoof, Zolder enz., staande en gelegen aan de Kloosterstraat op den hoek van de Generaal de' la Reystraat te Schoten, plaatselijk geteekend No. 50, groot ongeveer 1 Are 8 Centiaren. Nos. 2—5. "Vier nog niet geheel vol tooide BENEDENHUIZEN met tuin, met afzonderlijk opgaande BOVEN HUIZEN, grenzende aan het voor gaande perceel, staande en gelegen aan de Kloosterstraat te Schoten. Het benedenhuis bevat 2 Kamers met Alcoof, Keuken en Tuin. Het Boven huis bevat o.a. 5 Kamers, Alcoof, Keuken en Zolder, plaatselijk getee kend nos. 52, 54, 56, 58 en gezamen lijk groot ongeveer 4 Aren 32 Centi aren. Te bezichtigen Dinsdags en Donder dags, zoomede op den Verkoopdag van 2—4 uur n.m. De perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna in com binatiën worden geveild en afgesla- hollandsche Crediet- e* Deposito-Bmk, MEES RITSEMA, Haarlem. UmuWen. Ren te-De p AI. De rente «onder opsegging (chèque-rekeoing)2 pet. Se rente met 3 dagen op zegging 2/, 1 maand vast prolongatlekoers 1 jaar vast 3'/, Effecten. Coupons. rro- longatita. Vreemd Geld. - fflssels, Diseonteenngen Beiswissels. Bewaarinrichting. Lokettenkasten. van gevestigd te GRONINGEN. Geplaatst Maatseh. Kap. f2.00Q.006 Reserves f 304.740.46. Algemeen T. C. NIEPHAUS, Nassanlaan 27rood. De Bank verstrekt GELDEN op eerste hypotheek op «eer aan nemelijke voorwaarden en geeft thans uit: Gratis inlichtingen versteekt de Hollandsche Crediet en Depositie- bank. firma MEES A RITSEMA, bij wie teven» de Coupons der Pandbrieven betaalbaar sfa. De Direetia, Mr. R. P. DORHOUT MEES. Mr. P. B.J. REELING BROUWER. Kantoor1 T. O. NIEPHAUS MAKELAAR. Nassanlaan 27 Haarlem. Intercomm. Telephoon 269. Bureau van den HAARLEMSCHEN WONINGGIDS (Woninggids voor Haarlem en Omstreken) en den GEÏLLUSTR WONINGGIDS VOOR NEDERLAND. gen. Nadere inlichtingen worden ver strekt door bovengenoemde Make laars. BRAND- SPIEGELGLAS TRANSPORT- (ZEE-, RIVIER- en LAND-) CASCO- ONGELUKKEN- LEVENS- WATERLEIDINGS- SCHADE- INBRAAK- POST- WASCH- BORG- NERING- KRIJGSDIENST- BAGAGE- RIJWIEL- HAGEL- PENSIOEN- Soliede en flinke AGENTEN gevraagd. fel fl eu z* H fa DE WERELD v/h. KIND. Nieuwere beschouwiogen over de haudelingen en uitingen der kin deren door G. A, OOTMAR, arts te Haarlem. Prijs ing. ƒ3.50, geb. /3.90. Een uitmuntend handbeek voor de opvoeding. Uitgave van A. VERKOUT, Haarlem. Verkrijgbaar bg alle Boekhandelaren. Magazijn „DE BLAUWE BRIL" Opgericht 1838, Specialiteit in prima kwaliteit enz. 'Brillen naar medisch voorschrift werden eorrect en billik geleverd. J. J. WEBER, Opticien, KONINGSTRAAT 10, rabij de Groote Markt Telephoon 648. Intercommunaal Palsten, Bloedvlekjes Vetwormp- jes, verdwijnen bij een geregeld gebruik van van BERGMANN Co., Radebeul echte fabrieksmerk „Stokpaardjes" a 50 oent per stuk. Verkrijgbaar bij H. VAN DIJK, Anegang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 3