Yraagt Chs. LABOYRIE's Parapluies. ê1 s1 h ai 23 ANEGANG 23 electrische installaties R. BOUW GEMEENTE LICHTFABRIEKEN -- HAARLEM Q O z Voorwaarts- R ij w i e I e n P. BAGGERMAN, Afdeeling ELECTRICITEIT HAARLEM, Gr. Houtstraat 47. DER HAAG, Veenestraat 19. IHK Mot oro EYSIHSt Rijwielen GASTHUiSVEST 21 YuMuMs Stout Fjjne Rsom-Kanarme A. DÖNNEE, 16 Barieljorissir.16 Groote Opruiming Zuivere Margarine Oude Leidsche en Goudsche Kaas. - - Echts Zwitsersctis Kaasjes Versche Eieren. J. v. el. Li AM, voor Jaeger Ondergoed, K. MAN EDEN, ipaarae 38. Apollinaris, Victoria, Hollandia, Kaiserbrunnen, Drachenquelle. Nieuw!Nieuw! H H s fa M 1 52 BL H 8 m ai 5 63 21 T afel- Margarine, T« A. Dosinée, B. PAANAKKER Co. Uitsluitend solied Schoenwerk Kleine Voorschotten, Zuiveraar Heden avond OPENING Schoenen- en Laarzenmagazijn Kleine Houtstraat 64. Kleins Houtstraat 64. Veriaglllg van oen OLi uumprijo Bij Raadsbesluit van 10 Augustus j.l. werd een NIEUW TARIEF voor de levering van electrischen stroom vastgesteld, dat op een nader door den Raad te bepalen datum in wer king zal treden. De prijzen van liet nieuwe tarief zijn LAGER dan de nu geldende. Eveneens worden de kosten voor Electrische Verlichting van Woonhuizen ZEER VEEL LAGER. Het nieuwe tarief biedt Bijzonder gunstige Voorwaarden aan verbruikers, die hunne lampen langdurig en geregeld branden. De stioom, die buiten de avond uren wordt gebruikt, dus overdag voor zonsondergang en des avonds LAGEN PBIJS XerT11 ZEER Dientengevolge worden de kosten voor de electrische drijfkracht, die hoofdzakelijk overdag noodi»- is AANMERKELIJK LAGER dan zij tot nu toe waren. met en zonder aan- hangwagentjes en verkoopt geelt kracht aan jong en ond Bij iederen solieden Bierhandelaar verkrijgbaar). HOOFD-AGENT: JOU. BOOM, Jansstraat 53. Telefoon No. 15. Fijne vette Edammer KI. Houtstraat 62 Machinale Yleesahsnjjderij HiiBLEll, UTRECST, Steenweg. GRONINGEN, Heerestr. 16 Ba?telf orlsstraat 16 GOEDKOOPST ADRES EM NEDERLAND is die van 50, 55 en 60 cent per kilo gelijk natuurboter braadt bruin per V, kilo 37 Va» AO, 427, en 45 cent, prima kwaliteiten. Rmervischmarkt 13. Telefoon 545. f 0.30 per dubbel stuk f 0.17'/. per enkel stuk. TELEFOON (Interc) 486. Verkrijgbaar op heele en halve Flesschen met kurk- en schroefsluiting bij Kleine Houtstraat 7. Edison „8. M.of „Trinmph" Phonograph, het nieuwste op pho- nographisch gebied. Deze machine loopt geheel geruisohioos en zon der wanklank, 't laatste en het nieuwste als invoer in Europa, te hooren Papetorenvest No. 13. Op aanvrage voor gezel schappen en bijeenkomsten. A. DOGWES. Wederverkooper voor The World's Phonograph, New-York. w H ei cs ffl 2 10 W a S D *-« EQ bh U U ve 63 u a O sa cd o 22 H os r" U 40, 45, 50 Cents, alsmede gemêleerd met de fijnste Delitsche Roomboter, 55en60Cts. per 7» Kilo, aan Roomboter gelgk KI. Houtstraat 62. OPGERICHT 1848 TELEFOON 653 Speciaal adres voor Jongens en Meisjes IJzersterke School- laarzen (met hout gepend), niet machinaal maar met de hand gemaakt, zoodat wij voor elk paar knnnen instaan Men lette s. r. p. op ons jaiste adres, daar andere winkels van dezen naam NIET niet ons in verbinding staan. v jor neringdoenden 9ü particu lieren. Geen kosten vooruit. Rente 5 'sjaars. Adres: Nieuwe Groenmarkt 6. Kantoor is geopend van 9-4 en 6-8 doodt onmiddellijk alle voorkomen de Insecten met Trio-Tinctnnr, RattenenMuizen. KLEIN HEILIG LAND 63rood, voorh. Schoterweg. F. A. VAN VELSEN. van het nieuwe naar do eischen des tijds ingerichte tevens REPARÜTIËN Hopende, door uitstekend werk en qualiteit zich het vertrouwen van zijne geachte Cliönteele waardig ie maken. Minzaam aanbevelend, Hoogachtend, P. KUIPER.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 4