De Arme Viillionair NIEUWS= en ADVERTENTIEBLAD. 22e Jaargans;. No. 6479 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon= en Feestdagen. MAANDAG 15 AUGUSTUS 1904 HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN PER DRIE MAANDEN: Voor Haarlem1.20 *Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente)„1.30 Franco per post door Nederland 1.65 Afzonderlijke nummers0.02)4 Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem0.37>? de omstreken en franco per post 0.45 Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. ADVERTENTIËN: Van 15 regels 50 Cts.iedere regel meer 10 Cts. Buiten het Arrondissement Haarlem van 15 regels ƒ0.75, elke regel meer ƒ0.15. Reclames 30 Cent per regel. Groote letters naar plaatsruimte. Bij Abonnement aanzienlijk rabat. Kleine advertentiën 3 maal plaatsen voor 2 maal betalen. Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 55. Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724. Drukkerij: Zuider Buitenspaarne 6. Telefoonnummer 122. Abonnementen en Advertentiën worden aangenomen door onze Agenten en door alle Boekhandelaren en Courantiers. Met uitzondering van het Arrondissement Haarlem is het uitsluitend recht tot plaatsing van Advertentiën en Reclames betreffende Handel, Nijverheid en Geldwezen, opgedragen aan het Algemeen Advertentie-Bureau A. DE LA MAR Azn. te Amsterdam. Hoofdagenten voor het Buitenland: Compagnie Générale de Publicité Etrangère G. L. DAUBE Co., JOHN F. JONES, Succ., Parijs, 3lbis Faubourg Montmartre. 'lAKefcde Blad. Huail. llaiiiieitsvui'muigiQg Goedgek. by Kou. Beat, van 12 J\ov. 1899. De Haaiiemsche Handelsvereeni- ging hier ter stede, opgericht 10 Mei 1892, heeft in den loop van den tijd wel Haar recht van bestaan bewezen. In zeer vele gevallen, zaken van ver schillenden aard betreffende, is zij op getreden en dikwijls met groot suc- cès. Jammer echter, dat men alge meen niet meer blijk geeft, dit te waardeeren, door als lid der vereeni- ging toe te treden. Er zijn wel meer dan 600 leden, maar dat is niet vol doende. Elk handelaar, neringdoende, ja, zelfs particulieren, moesten lid worden om tenminste te laten gevoe len, dat men het werk op prijs stelt, dat de Haarlemsche Handelsvereeni- ging steeds opneemt, als doende, wat hare hand vindt om om te doen. De voordeelen, die de Vereeniging buiten hare bemoeiingen van verschil lenden aard haren leden aanbiedt, zijn «eer vele en zeer groote tegenover de geringe, jaarlijksche contributie, van 3.50. die gevraagd wordt. De Haarlemsche Handelsvereeni- ging Bemoeit, zich in de eerste plaats er roede de belangen van hare leden te bevorderen door onwillige betalers voor hen tot betaling aan te manen, en informatiën voor hen in te winen. Bovendien hebben de leden het recht het hun gratis te verstrekken advies van de rechtsgeleerde adviseurs der Vereeniging te vragen, die ook in procedural en faillissementen gratis voor hen optreden, natuurlijk alleen voor zaken, betreffende den handel en het bedrijf der leden. Rechtsgeleerde adviseurs der Ver eeniging zijn de heeren Mrs. Th. de Haan Hugenholtz en H. Ph. de Kan ter. Spaarne 24, alhier. Het bureau der Vereeniging is ge vestigd Lange Begijnestraat 22. Voor incasso's door bemiddeling der Vereeniging wordt een vastrecht van 5 pCt. der vordering berekend. Bovendien moet 10 ct. voor port steeds worden bijgevoegd, hij inzending van vorderingen cHJor bemiddelling der advocaten te innen De kosten van informatiën naar buiten de stad woonachtige personen bedragen 60 cts. per informatie plus 5 cts. porto-vergoeding. Informatiën naar binnen de stad wonende perso nen worden gratis verstrekt. Pretentiën op buiten de stad wo nende personen worden niet behan deld, wanneer niet 10 ct. voor porto vergoeding is toegevoegd. Ruim 1748 informatiën en rechts kundige adviezen werden ir» Hot. a.c- geloopen jaar gegeven. In Maart &n April zijn 59 vorderin gen tot een bedrag van (1805.90 be taald, 10 vorderingen worden afbe taald, 16 vorderingen zijn uitgesteld. Volgens art. 7 dient het geheim der lijsten van wanbetalers ongeschonden bewaard te blijven. Alle brieven, aanvragen, reclames, of wat dan ook, moeten worden ge adresseerd aan het bureau, dat ge opend is dagelijks van 's morgens 9 tot 1 uur. en 's namiddags van 2 tot 4 uur. waar dan ook verdere inlich tingen zijn te bekomen. Men wordt geraden alvorens te le veren aanMevrouw Schoo, Duven- voordestraat 62, C. M. Perquin, Ba- kenessergracht 34, F. M. Diesbergen, barbier, vroeger te Amersfoort wonen de, nu Paul Krugerstraat 12, C. de JongH", leeraar Wiskunde, voorheen Ripperdaperk 2 te Haarlem, nu te Zandvoort, zich om inlichtingen te vervoegen aan het Bureau. HET BESTUUR. Brieven uit Berlijn. De nieuwste attractie. Berlijn, 11 Augustus 1904. In zijn eersten ..Brief uit Berlijn" geeft Heine een definitie van de wijze waarop volgens zijn opinie een p e- r i o d i e k correspontschap behoort te worden waargenomen ..Aan noti ties geen gebrek, het is maar de vraagWaarover zal ik niet schrij ven dat wil zeggen, wat weet het pu bliek al lang. waarvoor interesseert het zich, en waarvoor niet, en wat mag het. niet wetenEn wat de taak zelve betreftVelerlei te schrijven, zoomin mogelijk over den schouwburg en zulke zaken, welke in het Abend- blatt, het Morgenblatt. het Wiener Konversationsblatt enz. enz., dagelijk- sche stof voor correspondenties leve ren en daarin uitvoerig en systema tise!) behandeld worden. Den een interesseert het, datJagor (een bekende Berlijnsche Konditor in die dagen) het aantal geniale uitvin dingen kortgeleden met zijn truffelijs vermeerderd heeft, een ander stelt weer meer belang in het feit, dat Spontini (een der mode-componisten uit het begin der vorige eeuw) bij het laatste Ordensfest rok en pantalon droeg van groen fluweel met gouden sterretjes. Maar verlang van mij geen systematisch werk das ist der Wftr- geëngel aller Korrespondenz. De geniale Heinrich was al even kranig journalist als groot dichter. In zijn geestige „Brieven uit Berlijn", voor het eerst afgedrukt in het Kunst- en Wissen scha ftsblatt", een bijblad van den ..Rheinisch-Westfali- scher Anzeiger", zijn Harzreise, Reise- bilder, Engelsche Fragmenten, Brie ven uit Parijs is hij do onovertroffen baanbreker geworden op het gebied der belletristische journalistiek. Onder de "feuilïetonische dagblad correspondenten van onzen tijd zou ik er maar enkelen kunnen noemen, wier geest, fijn vernuft, ondeugendheid, groote opmerkingsgave van bijtend sarcasme, soms tintelende artikelen aan het journalistieke werk van den onsterfelijken Heine herinneren, en onder die enkelen in de eerste rij den Parijschen correspondent van het „Berliner TageblaltTheodor Wolff, van huis uit een jood evenals Heine. Hoevele fijnversneden pennen heeft Israel reeds voortgebracht Heine gaat met zijn lezers op stap langs Lustgarten, Linden naar het Brandenburger Thor en maakt hen onderweg hekend met de mondaine wereld en de mondaine caféhuizen en conditoreien dier dagen. Val al de door hem genoom rin «aar men samenkwam, hebben slechts on kelen, zooals Kranzler op den hoek van Linden en Friedrichstrasse zich weten te handhaven. Het is opmerke lijk, dat Heine's tijd en nog lang daarna de bekendste koffiehuizen en konditoreien aan Italianen toebehoor den of ten minste Italiaansche namen droegen. Veertig jaar geleden noemt de toenmalige editie van Beadeker er nog verscheidene op. welke sedert ver dwenen zijn. Zooals men weet, was er in die dagen nog geen sprake vaneen afzonderlijke Baedeker-editie voor Berlijn. In Baedeker's „Mittel en Nord- deutschland" van 1861 neemt de hoofdstad van Pruisen nog maar een bescheiden plaats in en wordt met 29 bladzijden afgedaan, waarvan ruim twee derde gedeelte geheel wordt in genomen door de beschrijving van gips-afgietsels en schilderijen, waar om de reizigers zich in de plaats hun ner inwoning- zelden bekommeren. De openbare middelen van verkeer hestonden hoofdzakelijk uit deDrosch- ken van de soort, waarvan nu nog een klein aantal een „kwijnend be staan voortsleepen", en tot de tweede klasse behooren, rammelkasten, ge trokken door bejaarde en afgebeulde paarden. Wie van dit kranig voertuig geen gebruik wenschte te maken, was als hij zich naar de Vororte wilde be geven. welke toen nog ver buiten de stad lagen, Schöneberg. Charlotten- berg, Pankow enz. alleen aangewezen op de weinige, om het half uur rij dende omnibussen. De koffiehuizen in Gartenlokale waren nog zeer primi tief. Ook in dit. opzicht is het heden- daagsclie Berlijn met reuzenstappen vooruitgegaan. De nieuwe attractie op het gebied van „moderne uitspanningen" in den omtrek van de hoofdstad zijn de „Ter rassen am Halensee" waarvoor een jaarlijksche pacht van 100.000 mark moet worden betaald In de eerste da gen dor vacantie verlieten ruim 150.000 personen de stad om in de bergen, maar vooral in de verschillende had plaatsen aan het boschrijko strand van de Oostzee nieuwe veerkracht te verzamelen voor de aanstaande win- ter-campagne. De obere Zehntausend hebben het warme Berlijn den rug toe gekeerd, maar de bewoners, die door beroep of bedrijf aan huis zijn gebon den en geen reis kunnen maken, be hoeven daarom nog niet beklaagd te worden. Aan mooie plekjes en fashion able Gartenlokale buiten de stad, ge makkelijk per boot of tram te berei ken, is geen gebrek. Wie in deze warme dagen Berlijn bezoekt, brengt minstens één avond door op de Terrassen am Halensee. welke voorloopïg een groote aantrek kingskracht uitoefenen en dagelijks duizend© en duizende bezoekers trek ken. Ik zeg opzettelijk „voorloopig", daar in een volgend seizoen misschien al weer een nieuwe gelegenheid in den Grunewald of aan den Heuvel is geopend van nog grootscher propor tie. waardoor de Terrassen zullen overtroefd worden, welke in dezen warmen zomer aan het tot dusverre meest mondaine Gartenrestaurant Hunde-Kehle in het begin van den Grunewald plotseling een uiterst gevoelige concurrentie hebben aange daan. Zoolang h6t duurt, heeft liet nieuwe enorme etablissement in Halenseeden grootsteu toeloop, hetgeen hoofdza kelijk aan zijn schilderachtige, gun stige ligging tegen de helling van het Halensee betitelde meertje moet -worden toegeschreven. Waar nu op de verschillende ho ven elkaar gelegen terrassen plaats is voor een publiek van vele duizenden, die met hei uiiwvi.t °t> moer en een veelkleurige verlichte fontein aan den voet naar de goede muziek luis teren van een aan de inrichting ver bonden groot orkest, verhief zich nog nauwelijks drie kwart jaar geleden hot eenvoudige „Wirtshaus am Halen see", een buitenlokaal met dansgele genheid in een grooton tuin, zooals er in de omgeving van Berlijn zoo vele worden gevonden. De bekende Maatschappij Aschin- ger, eigenares van de tientallen bier- h allen in de stad. waar men voor 10 Pfennig op den valreep snel een sma kelijk belegd broodje kan verorberen, kocht het gelieele terrein. De oude in richting werd met den grond gelijk gemaaktaan den voorkant, zijde Kurfürstendomm, verrezen groote hunrpaleizen, waardoor men zooveel mogelijk partij trok van den grond, terwijl op het uitgestrekte achterland, dat vrij steil naar het meer afvalt binnen den tijd van een halfjaar de jjrootsche nieuwe inrichting uit den "grond werd getooverd. Wanneer men 's avonds van den Kurfürstendomm komende, de Kolonnades, welke de nieuwste attractie met den straatweg naar Grunewald e>n Wrannsee verbin den, achter zich heeft gelaten, en op do bovenste trede der breede trappen staande, plotseling het daghelder ver lichte terrein en de rechthoekig bo ven elkaar liggende breede terrassen met de daarachter liggende zalen voor zich ziet liggen, wordt men onwille keurig herinnerd aan het terrein van een wereldtentoonstelling. Links en rechts aan de beide uit einden van den grooten rechthoek voeren monumentale trappen, geflan keerd door hooge torens, eenigszins in Babylonischen stijl met veelkleuri ge, zonderling gevormde koepeldaken, van binnen uit verlicht, naar de la ger gelegen terrassen en het groote vrijwel vierkante terrein gelijkvloers, dat aan de eene zijde wordt begrensd door het schilderachtige meertje, aan de andere zijde door met sparren be zette hellingen en de beide andere zijden door de schuin boven elkaar liggende schel verlichte terrassen. Het spreekt van zelf, dat ook in de ze inrichting de onvermijdelijke beel- don niet ontbreken. Op het platte dak van het hoogste terras houdt een lange rij van meer dan levensgroote goden en godinnen, op mooie heldere avonden scherp afstekende tegen den donkerblauwen hemel, de wacht over het talrijke publiek, dat hier van links en rechts van de heide monumentale breede trappen meer dan levensgroot© mannen- en vrouwengestalten, op ko- i lossale elanden met wijdvertakt gewei gezeten, een oogje in het zeil houden over de krioelende menigte aan hun voet. j Hoewel de bouwmeester de meest verschillende stijlen do ore engeh asp eld heeft, maakt de geheele inrichting toch wel een grootschen wereldsteed- i schen indruk, en is in ieder geval wel waard, bezocht te worden. dan zullen wij reusachtig slagen. Hoeveel schat gij den gemiddelden omzet van een winkelier op de Hoog straat te Rotterdam Twintigduizend gulden. En hoeveel de gemiddelde huur? Tweeduizend gulden. Welnu, bij omzet van één mil- lioen een bagatel voor ons, maar de omzet van 50 winkeliers —'hebben' wij toch geen 50 maal ƒ2000 huur of, kapitaalrente Dat moet ik toegeven. En zoo gaat het met allesper-1 soneel, licht, belasting, alles hebben wij naar proportie veel minder dan de kleine winkelier, en wij koopenj goedkooper. En hoe lokt gij het publick j Dat domme publiek!! Bij een omzet van slechts één millioen vei-! koopen wij voor 150.000 gulden met 10 pCt. verlies, voor 100.000 gulden tegen inkoopsprijs, d. w. z. voor o n- zen inkoopsprijs, dat is 8 of 10 pCt goedkooper clan de kleine winkelier, en voor 800.000 met 30 pCt. winst. Dus reken f 100.000 met 10 pCt. ver lies 110.000. 800.000 met 30 pCt. winst (240.000, blijft bruto winst (230.000. Dit is de rekening van ons, van Tietz, Wertheim, Louvre, Bon Marché en alle Warenhuizen ter we reld. j Mijn vriend bedankte voor de les ien moest bekennen, dat de Geschafts- führer gelijk had mits het millioen omgezet wordt. gelijke proefnemingen voor zijn reke ning nam. Van het nemen van een proef hier kon men eigenlijk niet meer spreken. Het westrumit toch heeft in bovenge noemde plaatsen zijn nuttige eigen schappen bewezen. Het is daar af- dende gebleken, dat 12 dagen nadat een besproeiing met westrumit had plaats gehad, van opstuiving van stof geen sprake, hoegenaamd, was. In een sproeiwagen, bevattende 1300 liter water, werd Donderdagmiddag 65 liter westrumit geworpen, precies 5 pCt. dus. Mot dit mengsel werd de straat besproeid. Welke resultaten verkregen zijn, kan nog moeilijk worden gezegd. He den zou de besproeiing nog eens wor den herhaald, en over 12 of 14 dagen zal dan blijken, of de stofbindende hoedanigheid van het westrumit in derdaad ook in 's-Gravenhagc vast staat. De besproeiing had Donderdagmid dag plaats onder leiding van den di recteur der gemeente-reiniging, den heer .1. Hoogwerf, en in tegenwoor digheid van den adjunct-directeur der gemeentewerken jhr. C. D. A. G. Éverts, den heer Bodaan, lid van de commissie van fabricage, en van de heeren Slicher en Stéffelaar, resp. secretaris en president van de wegen- commissie van den A. N. W. B. K. Uit de Arbeiderswereld Binnenland. Warenhuizen. I Men leest in „De Winkelier Eenige dagen vóór de opening van het Warenhuis Cdhn-Donnay te Rot- terdam had een mijner vrienden, een groothandelaar, te Rotterdam gebo- 1 ren en gevestigd, een onderhoud met 'den „Gesclüiftsführer" (chef van de zaak), waaruit ik het volgende zon der commentaar oncler de oogen dei- lezers van „De Winkelier" breng. - Maar, waarde lieer, gij hebt onze oude gevangenis gekocht. v/>av s-.wt« sumf gR. laat daarop een kostbaar gebouw' optrekken; denkt gij te Rotterdam zaken te maken De winkeliers, hier gevestigd, concurree- ren sterk, en zooals mij van nabij be kend is, verdienen ze over het alge meen nauwelijks hun brood, i Ik ben overtuigd, zaken te ma ken. Het Warenhuis Tiets verkoopt te Antwerpen, een stad kleiner dan Rot- terdam, voor ruim 3 millioen francs. Dus 11,2 millioen moeten wij in Rot terdam omzetten. Daar Rotterdam rijke omstreken heeft, zullen wij meer omzetten. j Gij vergist u de Rotterdammers zijn conservatief en zulien hun lang jarige leveranciers niet voorbijgaan, i Dat kennen wij. Het Warenhuis slaagt overal. Zie eens in Duitsch- landgroote en kleine steden heb ben ze. Maar denk eens aan uw reus achtige Jhuur en bedrijfsonkosten OnzinWij hebben m inder on kosten dan welke winkelier ook. Mijn vriend, verbaasd, vroeg om uitlegging. Stel eens, dat wij te Rotterdam slechts één millioen omzettenook Het Yredepaleis. Men schrijft uit;- 's-Gravenhage Het bestuur der Garnegie-stichting I wenscht voor de oprichting van het rechtsgebouw voor liet Hof van Arbi trage met de bibliotheek to verkrijgen het gedeelte van den Koekamp al hier, waarop de zoogenaamde bosch- wachterswoning c. a. staat met den ten oostcu daarvan gelegen grond tot j aan den weg, die van de Boschlaan naar liet Bezuidenhout voert. .Be- i stuurders achten het wenschelijk, im- mers in overeenstemming met de be- I doeling van den schenker van het i fonds der stichting, dat het terrein voor de oprichting van het rechtsge bouw door den Nederlandschen staat (aan de stichting worde gegeven, ter wijl hun geert ander voor dit doel ge schikt terrein dan het aangeduide be kend is. Naar aanleiding hiervan heeft de Minister van Waterstaat aan den ge meenteraad medegedeeld, dat hij. met' 'toog op de bij de acte van rede.iyr. Hp vfin 'i ucii naege d.d. 161 (April 1576 ten opzichte van de in-J standhouding van dat bosch aan den magistraat van deze plaats gedane! toezegging, regelmatig acht, alvorens' dit verzoek, welks inwilliging aan wettelijke bekrachtiging zou zijn on derworpen. in overweging te nemen, zich vooraf te vergewissen of de ge-' mcentcraad eventueel bereii zal wor-j den bevonden tot bedoelden afstand zijne medewerking te verleenen. YFestrnmit. Men meldt uit Den Haag: In de zitting van den gemeente raad van 25 Juli werd aangenomen een voorstel tot het verleenen van een credict voor het nemen van eene proef tot het besproeien van straten en wegen met „westrumit". Intusschen de westrumit-besproei- ing, die Donderdagmiddag om 3 uur plaats had op het gedeelte Koningin negracht tusschen de Sumatra- en Javastratcn en het gedeelte Kanaal aan de overzijde daarvan gelegen, ge schiedde op kósten van den Algemee- nen Nederl. Wielrijdersbond, die ook in Nijmegen. Enschedé, en Breda der- Iiiternationaal congres ran houtbewerkers. Gisteren werd in d' Geelvinclc te Amsterdam geopend een internatio naal congres van houtbewerkers, waartoe worden gerekend meubelma kers, kuipers, timmerlieden, klavier makers. mandenmakers, borstelma kers, beeldsnijders, enz. Het hoofd doel is een bond te stichten tusschen de aangesloten arbeiders in boven genoemde vakken, ter behartiging der gemeenschappelijke belangen, en wel in 't bijzonder tot het onderhouden van wederzijdsche betrekkingen in al- gemeenen zin en in het bijzonder met het oog op werkstakingen, wat de wering"van ^vreemde werkkrachten betreft, de financieele ondersteuning van uitgesloten of stakende werklie den, enz. De heer Theod. Leipart, uit Stutt gart, zette de bedoelingen, waarmede dit. congres ""-W. "nr n,iii' openingswoord meer in den breede uiteen en herinnerde hoe reeds 13 jaar geleden te Brussel op een congres van houtbewerkers pogingen zijn gedaan om een internationale organisatie te verkrijgen. Vertegenwoordigd op het congres, dat door een 40-tal afgevaardigden wordt bijgewoond., zijn Denemarken, Duitschland. Frankrijk, Engeland, Zweden. België. Servië. Oostenrijk- Hongarije en Nederland. Tot voorzit ters van het congres werden gekozen Coenen (Ned.) en Ganghoff (Frank rijk). tot secretarissen Scarrct (Oos tenrijk) en Dupont (Duilschland). Ge lijk doorgaans op congressen, wordt nogal wat tijd zoek gebracht met de beslissing over de indeeling van het congres, wat den duur der zittingen betreft, de vaststelling van het pauze uur en de wijze van stemmen, door de afgevaardigden ieder afzonderlijk, door elke natie of door elke organi satie, die vertegenwoordigdis. Het laatste wordt aangenomen. De beraadslagingen zullen worden gehouden in het Duitsch, Fransch en Engelsch, waaraan het Hollandses wordt toegevoegd, aangezien de Holl. gedelegeerden verklaren, geen vréem- de talen te spreken of te verstaan. Fealiieton Naar het ENGELSCH. 24) Het is een enorme som, fluister de hij zoo zacht als een school meisje. - Voor u vroeg Harold, hem nieuwsgierig aanstarend. Ik ver beeldde mij O, het doet er niet toe, wat u zich verbeeldde, of wat ik -mij ver beeldde of mij misschien nog ver beeld. Ik zég alleen, dat het oen enorme som is Harold antwoordde niet dadelijk met zijn beide handen op de leuning van zijn stoel stond hij daar den be zoeker aan te staren. Had u niets meer te vertellen. Herr Schmal vroeg hij even later, teirwijl de Duitscher nog steeds bezig was zich het gelaat af <-> vegen. Alleen dit of u wezenlijk in ernst sprak en nu kan ik daarvan overtuigd zijn, nietwaar? Van achter den zakdoek gluurde een onderzoekend gelaat Harold aan. Ik heb u dat gezegd, en ik her haal het. Maar u heeft mij nog niet verteld of u mijn aanbod weigert Dat zal ik u morgen vertellen. Zoo iets belangrijks öischt nadenken. Nu ga ik heen en morgen zal ik schrijven. Hij deed een paar stappen naar de deur met een verlegen gelaat. Harold keek naar hem met een on- aangenamen glimlach op 't gelaat. Hij bewoog zich niet., totdat de bleeke vingers den deurknop aanraakten. Toen sprak hij Herr Schmal, waarom zou u tot morgen wachten Het is maar tijd verlies om er nog langer over na te denken. Als u een oogenblik tot ia- zelf inkeert, zal u merken, dat uw besluit al genomen islet op, of ik geen gelijk heb Herr Schmal keerde zich om, nog; met den deurknop in de hand. zijn j grauw gelaat bijna even rood als zijn j haarmet moeite dwong hij zich Harold aan te kijken. U kent mijn principes, maar erj is zooveel, waarmee rekening gehon-, den moet worden. Ik ben niet alleen op de wereld, heb ik het recht zoo n kans voorbij te laten gaan. zelfs ter! wille van de ..Goede Zaak"? En heeft! de ..Goede Zaak" mij zoozeer noo-j dig? Wat heb ik met al mijn werk erj voor gedaan? Tot nü toe sprak hij langzaam en: onzeker, toen schudde hij olotselingj zijn haar achteruit en kwam weer in 't volle daglicht Staan. Och, wat doet het er ook toeIk houd te veel van u om u zand in de oogen te strooien. Het komt niet hier door of daardoorhet komt omdat het vooruitzicht zelf mij te veel aan trekt om er voor te bedanken. Een millioenGrosser Gott! Denk eens, wat dat beteekent voor een man, die nog nooit honderd pond sterling in zijn hand gehad heeft! Na deze woorden, die hij met de voor Harold welbekende brutaliteit had uitgesproken, scheen hij weer vrijer adem te halen, als had hij zich zelf teruggevonden. Harold zat op een stoel naast hem en begon zachtjes te lachen, terwijl onduidelijke woorden van zijn lippen kwamen, die merkwaardig veel ge leken op Sodom en Gomorra. Opkijkende ontmoette hij den ver baasden en bijna ongeduldigen blik van Herr Schmal, waaruit alle schaamte verdwenen was, en onmid dellijk herinnerde hij zich, dat er meer van hem verwacht werd. Met overdreven haast stond hij op en ging naar de tafel. Excuseer mij, dat ik u liet wachten, onwillekeurig gaf ik aan dwaze gedachten toe. Ik zal u dade lijk de chèque geven. Ik dacht er niet over u te haas ten. zei Herr Schmal. in weerwil van zichzelf toch naderbij komend. Alles. at ik noodig heb, is uw woord. - Een stukje papier is in dit ge val meer waard dan een woord, ge-j loof mij. Waarom zou u zich daar voor schamen. Aan dergelijke dingen hen ik gewoon, dat verzeker ik u. j Gisteren toekende ik nog een chèque J voor hetzelfde bedrag ofschoon ik toen mijzelf los kocht en niet iemand j anders maar dat komt op hetzelfde neerZoo is 't zeker in orde, niet waar Toen hij opkeek en de oogen zag die op hem gevestigd waren, ver baasde Harold zich er over. zoo be kend als hun uitdrukking hern was. Dienzelfden glans had hij vóór dien al in zoo menig ander oog gezien, en op verschillende plaatsen o.a. in lliet boudoir met de pauweveeren. Het laatst, had hij hem gezien in de oogen van zekeren witharïgen artiest, die een mooie dochter bezat.. Het gevoel van walging, dat hem weer dreigde te bevangen, werd met energie onderdrukt. Herr Schmal had zijn hand uitge- i stoken naar het papier, toen iets in liet gelaat van zijn vroegeren pupil hem scheen terug te houden. Gij wilt zeker van mij een be wijs terug ontvangen, nietwaar? U wil mij zeker de condities opgeven Mijn condities? Ja, dat is zoo; maar ik heb ze u in mijn brief ge noemd. Op een anderen dag zullen wij de détails wel eens bepalen, nu heb ik geen tijd. Neem dit als 't u; belieft aan. Zooals u wilt, zei Herr Schmal. zijn best doende het papiertje zoo onverschillig mogelijk aan te nemen. En nu zal ik gaan. Ik zal u mijn dankbetuiging besparenwaarschijn lijk hoort u ze liever niet, even waar schijnlijk als u mij liefst zoo gauw mogelijk ziet vertrekken. Och, een teleurstelling, Ilerr Schmal, een teleurstelling! lachte Harold vroolijk. Ik mag u alleen niet haten, maar eigenlijk hen ik u dank schuldig, want u heeft mij grooter dienst bewezen, dan u zelf weet ge zijt op het rechte oogenblik gekomen om mij te helpen tot een besluit te komen. Als ik u vraag nu heen te gaan, dan is het alleen, omdat ik iets heel bijzonders te doen heb. Vertel mij intusschen eens, of ge ooit van een Atlas gehoord hebt, die lust ge-j voelde zijn globe te laten vallenEn j zou de wereld er iets slechter aan toe zijn als hij het deed, dat vraag ikl mij af? Ik denk niet, dat ik het doen zou. fluisterde Herr Schmal. koorts-, achtig het stukje papier in zijn zak-1 boekje wegbergend. Neen. natuurlijk niet, Ik weet niet zeker, of ik het zelf doen moet maar toch doe ik het. Daarom dus, goedennacht, Herr Schmal en geen bommen meer, denk er aan! Toen zijn bezoeker vertrokken was, was het eerste, wat Harold deed. bellen om zijn rijtuig; het tweede om zijn smoking te verwisselen voor een zwarte jas. Binnen enkele minu ten was hij op weg naar zijn club. Terwijl hij naar de drukte in Picca dilly keek, schenen zijn oogen buiten gewoon te schitteren. Hij voelde zich uiterst luchthartig, bijna lichthoofdig, gestemd. Een strijd, dien hij al weken lang met zichzelf gestreden had, was eindelijk voorbij. Hij wist precies, wat hij van plan was te doenalleen zou hij de détails nog goed moeten uitwerken. En daarvoor ging hij nu naar zijn club. Daar aangekomen, haastte hij zich naar binnen, als was hij bang van gedachten te zullen veranderen. In de rookkamer keek hij onder zoekend rond, maar hij scheen niet te vinden, wat hij zocht, in de bil- lardkamer scheen hem dat beter te gelukken. Een enkel woordje slechts, fluis terde hij Jack Rearcroft in zijn groot rood oor. en met zóóveel aandrang, dat deze jonge man direct zijn queu neerlegde om hem tót bij liet venster te volgen. Geef mij antwoord op een vraag, beffon Harold, ik wéét op'het oogen blik niemand anders, die dat doen kan. Alleen dit maarVan hoeveel kan een man leven, comfortabel maar niet weelderig van hoeveel per jaar. meen ik Zonder hongerig of dorstig te zijn of geen dak hoven 't

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 5