Alvorens men tot de behnndelinRden secretaris de bijdrage to bepalen. In de middagvergadering werd geld, toen er iemand bij hem in den van het eerste punt der agenda over- De vergadering ging daarna voort; voortgezet het debat over het voorstel winkel kwam om ƒ1000 te wisselen, gaat. wenseht de Hollandsehe afge- met de behandeling der concept-sta-1 van Holland, betreffende het beramen Volgens get. is er gedurende die 10 vaardigde te hooren medegedeeld hoe-tuten. I van maatregelen om den nadeeligen dagen geen derde persoon aan zijn veel leden elke organisatie heeft, die internationaal congres invloed van de invoering der machi- t geweest ïoen hij de vrouw ont_ hier is vertegenwoordigd. oDdat men, 6 I nes voor de werklieden in t haven- omtrent de beteekenis der uit tebren-j ^an Iraunportbewerkers bedrijf zooveel mogelijk te vermin- e> gen stem kunne oordeelen. Gistermorgen werd het congres deren. buurt, gelijkende op den peisoon, die De voorzitter antwoordt, dat dezevoortgezet. Eene resolutie werd niet genomen, hier gisteren mede terechtstond (de vraag niet voor inwilliging vatbaar 1 Aan de orde was allereerst een Vervolgens werd het debat geopend man met wien de vrouw leefde), is. daar dc door den Holl. afgevaar-voorstel van de Zweedsche delegatie, over eene motie van Holland, waarin Volgens de vrouw heeft de winkelier digde gevraagde statistiek ter opma-!dat de jut. Fed. in ernstige overwe-; het congres verklaart, dat het militai- i,dar aangesproken. Zij erkent, dat zij j tOt A O ,*/*I 1*1 b ïl AA l'l 1 b nl 11— -J .1,11.1, ri .,nn li nf on.a li.'.ri \'An'l Awf Alïllrnn Ioi'IaimI V» Abfl - ven, g tot later bewaard behoort te blij- g^g neme, de mogelijkheid van het risme een verderfelijken invloed heeft hem üaD;er —hoeveel weet zii niet als eerst tot de stichting van een j vaststellen van bepaalde regelen voor op de volken, daar het een instru- ün fu ^lfl heeft Fvenmin weet lii iniM t innaai nrbeiderssecretariaat r)o l.nln ,mn nrcrnnisafips ment i<; in handen der kanit.alisten. ululukelu neen. Menmin weel ZIJ, internationaal arbeiderssecretariaat besloten en dit in werking getreden is. Hij doet daarna uitkomen, dat de stichting van de internationale orga nisatie het eerste doel moet zijn, als het centrale punt. waar alle vakge- nooten zich om vereenigen kunnen. Tot heden zijn alle pogingen om de houtbewerkers internationaal te orga- niseeren, mislukt. Op het congres in 1893 te Zurich gehouden, bleek niet meer of minder, dan dat in geen enkel land uitvoering was gegeven aan de besluiten van het congres te Brussel in 1891. tot het nemen van al die voorbereidende maatregelen, welke tot de stichting eener internationale or ganisatie kunnen leiden. In Zurich werd toen het voorloopig secretariaat naar Duitschland verlegd dat inderdaad de zaak met ijver ter groot. Op het oogenbhk verwachtte hand nam - maar nochtans niets spr. van het buitenland nog niet veel. dëfinancleeïe hulp aan organisaties.ment is in banden der kapitalisten, """"f*" u - £\venmm zij aangesloten bij de Federatie, wan-; der regeerende klasse, om de onaf- ,let bankpapier is geweest, want neer van deze organisaties minstens] hankelijkheid der arbeiders te fnui- zonder het te zien heeft zij alles afge- 25 pCt. der leden in stakingen of uit sluitingen betrokken is. Inleider was de heer Lindley. Hij deelde mede, dat in Zweden de vak organisatie, in tijden van strijd, slechts zorgt voor 3 pCt. der leden, en dat. het Centraal Bestuur (gelijk ons nationaal arbeidssecretariaat) den overigen steun levert. Spreker wenschte van het congres te verne men of het d. i. of de vertegen woordigde landen bereid zijn een ken. geven aan haar medebeklaagde, die De heer Muller verklaarde zich na-eerst den volgenden dag den buit zou mens de Duitsche en Oostenrijksche bekeken hebben. Deze ontkende dit ten delegaties zéér verwonderd over deze stelligste. Hij had geen bankpapier ot niet koiï 'f °n™ en was stemmen over eene politieke quaestie, den be\\usten avond zelfs niet in de en nu brengt zij zelf een punt van zoo nabijheid der vrouw geweest, hooge politiek in debat, op een con-i Nadat de rechtbank splitsing der gres van transportarbeiders. Dit zaak had gelast, zoodat ieder der be- vraagstuk is hier niet thuis, men moet klaagden afzonderlijk terechtstond, som te'ffarandeeren als steunnënning !?e^ behapdelen op het a. s. sociaal- heeft het O. M. tegen de vrouw drie X «—^„isstraf geëischt. dere landen. 1 - zig te houden met organisatie en in Zvyeden kan dat wel, al is cle som 'j* algemeen de bevordering van de be- die het beschikbaar kan stellen niet lo^o-p,,, hnrp-v lpiion Snr nnpmdp dp tot stand kon brengen, wegens ge brek aan medewerking der organisa ties in de verschillende landen. Van Duitschland is thans het initiatief uit gegaan tot een hernieuwde poging om het doel te hereiken, hopende dat, wat iu de laatste 10 jaren op liet ge bied van arbeidersorganisatie is ge bleken. ook de houtbewerkers tot een duidelijker inzicht zal hebben ge bracht van wat aller belang zoo drin gend noodig maakt organisatie, sa menwerking. eenheid Spr. drukt den afgevaardigden op het hart zich bij de wenschelijke uitspraak tot stichting van een internationalen bond, zich bij de bepaling der strekking van dien bond to beperken tot eenvoudige grondslagen. Het eerst' bereikbare schijnt hem het scheppen van een ze- delijkon band. waaruit wel voort spruiten kan het verleenen van fi- nancieele hulp bij stakingen enz., maar waarbij vooral dit moet op den voorgrond staan, dat men elkander omtrent de toestanden inlicht, sterk, bewust maakt van eigen kracht en aan ieder vakgenoot, die als hij over de grems van zijn land treedt, den weg aanwijst, waarop hij in den vreemde werk zoekende, steun kan erlangen en voorlichting. Aan latere congressen blijve het de statuten uit te breiden, door het streven van de daar er van daar gewoonlijk weinig steun inkomt. De bedoeling van spr. was dan ook slechts eene uitspraak van het congres uit te lokken. Het voorstel werd aangenomen. De punten 20 en 21 (verplaatsing van het internationaal secretariaat naar Duitschland of naar Rotterdam) werden aangehouden tot de reorgani satie-commissie rapport zal hebben uitgebracht. Vervolgens werd in bespreking ge bracht punt 22, een voorstel van Hol land. luidende aldus..De organisa ties. aangesloten bij de Internationa le federatie van transportarbeiders. Verplichten zich geen contracten met werkgevers of werkgevers-organisa ties aan te gaan. waardoor zij belet worden, strijdende kameraden in an dere landen moreel te helpen. Namens de Hollandsehe delegatie stelde de heer Houben nog bovendien eene resolutie voor, waarin het con-! gres besluit, middelen te beramen om 0 dergelijke contracten zoo spoedig mo- stelt langen harer leden. Spr. noemde de quaestie van het militairisme een lief hebberij van de Hollandsehe anar chisten in de vakbeweging. De heer Lindley (Zweden) sloot zich hierbij aan. Sport en Wedstrijden. Ned rl. Harddraverij eu lleavereeaiging. Ingeschreven paarden voor de mee- Dê Veer Sauvage (Frankrijk) vér- ti te Woestdui„ op Maondag 15 klaarde voor de motie van Holland te 1Qft, zullen stemmen. Het militairistische Sustus iyu4- vraagstuk komt in behandeling opRennen. alle Fransche vakcongressen, daar _rT het nauw verband houdt met de be-da al-ren VI. Wedren langen der arbeiders. 1 °P vlakke baan voor 2-jarige in- De heer Cabrini (Italië) voegde hier- landsche hengsten en merriën. aan toe, dat de vakvereenigingen in Met inbegrip der Sweepstakes wor- zijn land meest alle onder den in- den cle prijzen aangevuld totle prijs vloed der sociaal-democraten staan, 1000, 2e prijs 300, 3e prijs 150. en toch ijveren tegen het militairis-Afstand 10Ü0 Meter me, wegens de nadeelen die er uit; r>.-.ccwiQ -lirr u„,. voortvloeien voor alle werklieden. 0 van De heer Millio (België) verklaarde Noedekenskerke King Edward, eig. zich vóór de resolutie van Holland. 1Zeeland, eig. dez.; Goudgeld die daarop werd aangenomen met 8 eig- Jhr. L. BoreelGelukster, eig. G. tegen 7 stemmen. J. v. d. Vliet. Ten slotte kwam in behandeling hetBliksem-prij s. Verkoopswedren schema der commissie voor de reor- op de vlakke baan voor paarden van gamsatie van de federatie. Daarin - - voor de federatie naar 2 jaar en ouder, die te koop gesteld uergeiiiNt: cuuirauieii tou spucuig mu-i steit z.ij vuur ue icuciauc naai i i-nn gelijk te verbreken, en onder geen en-; Duitschland te verplaatsen. Als doel r IdUU geen 1w in kele voorwaarde meer te aanvaar der federatie wordt genoemd debevor- gewonnen nebben, den. j dering in alle opzichten van de stof-1 l© prijs 750, 2e prijs 100, 3e prijs citiaDops, 2625 M., eig. Stal. Avanti; Morningstar, 2525 M., eig. K. den HartighControleur, 2525 M., eig. H. K. Glas Jzn.Jonge Wilkes, 2525 M., eig. A. R. v. d. HiltAntoinette, 2500 M., eig. B. J. Alkemade; Don Juan 2500 M., eig. Stal CommercioTjibbe 2425 M., eig. J. A. GeersenCamelion 2425 M., eig. J. G. de Boer; Hfelio graaf, 2400 M., eig. A. H. v. Wicke- voort Crommelin Chilouez, 2400 M. eig. A. A. v. d. Berg; Prinses Wan da, 2400 M., eig. J. B. Lijnkamp Sophie, 2400 M., eig. H. P. Wiersma; Conrad, 2400 M., eig. A. de Koning; Miss O'Brien, 2450 M., eig. Tj. Witte- veen Bella, 2400 M., eig. J. Rooden- burg; Czarina, 2400 M., eig. W. H. J. Brom. T r o o s t-p r ij s. Record-harddrave rij. Ie prijs 500, 2e prijs ƒ100, 3e prijs ƒ75, 4e prijs 25. Aniselor, 3625 M., eig. Joh. v. d. Bergh Nerva, 3625 M., eig. W. Jo- chemsJulia Bel, 3525 M., eig. Joh. de Mol; Goudmijn, 3500 M., eig. A. II. v. Wickevoort Crommelin Nettie Bruen. 3500 M., eig. Joh. v. d. Bergh; Don Quichótte, 3475 M., eig. Joh. de MolUlpia, 3475 M., eig. H. K. Glas Jzn.Linsca II, 3450 M., eig. S. Wit- teveen; Auteur, 3450 M., eig. H.K. Glas Jzn. Edallah, 3450 M., eig. Stal Op jaIsabelle, 3450 M., eig. A. A. v. d. Berg; Ducaat, 3450 M., eig. A. R. v. d. HiltCyclone, 3375 M., eig. A. A. v. d. Berg; Debutant, 3375 M., eig. A. de Koning; Controleur, 3325 M., eig. H. K. Glas Jzn.Schabemack, 3300 M., eig. W. H. J. BromMorning star, 3275 M., eig. K. den Hartigh, Camelion, 3225 M., eig. J. G. de Boer, Albertine, 3200 M., eig. P. Schönrock, Uncle Samspricle, eig. Stal Commer cio. Wetenschappen. Het voorstel werd in handen ge steld van het internationaal bureau. Met punt 23 ,,Het congres bespreke en stelle vast die maatregelen, welke genomen kunnen worden, wanneer di internationale organisatie verder uit transportarbeiders van één der «an te strekken over andere belangen. Na langdurige deliberaties, die de handelingen der vergadering vooral daarom vertraagden, omdat alles wat beweerd werd, in drie talen moest worden overgezet, wordt besloten tot de vestiging van een internationaal secretariaatdezen keer niet alleen in beginsel, gelijk op vorige congres sen, maar feitelijk en met aanvaar ding door de voorstemmers voor hun vakorganisaties van de moreele en financieele verplichtingen, aan het gevallen besluit verbonden. De finan cieele verplichtingen werden in de ontwerpstatuten vastgesteld op een bijdrage van 1 franc voor iedere hon derd leden 's-jaars. Vijftien organisaties waren vóór, één onthield zich. Italië, dat voor het oogenblik afwezig was, zal zijn stem nog uitbrengen. De afgevaardigde van België, over deze uitspraak voldaan, wèhscht ech ter verder te gaan en staande deze vergadering te benoemen den secreta ris en aan te wijzen het land, waar het secretariaat gevestigd zal zijn. Ook vindt hij de gestelde bijdrage van 1 franc per 100 leden te laag. al heeft hij geen volmacht thans een liooger bedrag voor te stellen. Im mers. vooral met het oog op de actie van het arbeiders-secretariaat in lan- vak-organisaties, zal dat secretariaat financieel in staat moeten zijn krach tig op te treden. De voorzitter geeft, ten antwoord op deze beschouwing, in overweging, niet af te wijken van de volgorde der voorgestelde statuten, en stelt aan de orde het artikel, waarbij de bijdrage is bepaald op 1 franc per 100 leden. De overheerschende meening der vergadering is, dat men voorloopig met deze kleine bijdrage nceft te volstaan, rekening houdende met de financieele verplichtingen der vakor ganisaties in eigen boezem, en in af wachting van den omvang van den werkkring van den algemeenen secre taris, waar tegenover deBelgische afgevaardigde volhoudt, dat men, om goed en ijverig werk te kunnen ver gesloten organisaties een staking proclameeren of door de patroons worden uitgesloten geschiedde het zelfde. De heer Tillett stelde voor, het vol gende voorstel van Holland Bespre king van het standpunt der interna tionale federatie tegenover een alge- meene werkstaking in het transport bedrijf", op te zenden naar den alge meenen raad, die hierover rapport zal uitbrengen aan alle aangesloten or ganisaties. De lieer Sauvage (Frankrijk) dien de een motie in, waarin het congres als zijn meening uitsprak, dat alge- meene werkstaking alleen mogelijk is, wanneer de betrokken organisaties zeer sterk zijn. Ter illustratie wees spreker op de werkstaking- van de Fransche mijnwerkers en op de alge- meene werkstaking in Nederland. Hij sloot zich echter aan hij het voorstel van den heer Tillett, dat hierna aan genomen werd. Punt 25 (bespreking van den 8-uri- gen arbeidsdag) werd aangehouden, tot de commissie over de organisatie en agitatie in de verschillende lan den rapport zal hebben uitgebracht. Ook punt 26 (het aanleggen van een statistiek van loon en arbeidsduur) werd aangehouden. Daarna^ leidde de heer Houben de vraag van Holland in ..Welke maat regelen zijn er te nemen tegen het iijvuemi dj/, machines in Neder land en andere landen, welke errreut de havenarbeiders het werk uit de hand nemen De heer Lindley wilde dit punt van de agenda afvoeren, omdat de machi nes nu eenmaal niet te bestrijden zijn. De heer Houben stemde dit toe het zou onzinnig zijn, gelijk geschied is. ft? trachten de machines te ver nielen. De waag is. hoe men de ar- beiders meer kan doen deelen in de vruchten der nieuwe uitvindingen op machinaal gebied. Inderdaad komt dit niet uit in het voorstel, de redac tie daarvan is niet gelukkig. De heer Dommett betuigde er zijn blijdschap over, dat deze vraag op dit congres ter sprake komt. Ilij wist een voorbeeld te noemen, dat door de invoering van machines van de 40 j dering i felijke en zedelijke belangen der 50. transportarbeiders te water en te land. Afstand 1000 Meter. j Rose Clorane (ƒ500). eig. van den Rpphfynlfpn EndeLord Kyle (ƒ500) eig. G. .rack- IVCG1ILACIKC1I.son St. AUegra (ƒ500) eig. A. de Neu terSpringlight 500) eig. S. A. F. Baron Creutz Nebucadnesar 500), I eig. dez. Elvira SOU) eig. A. J. P. Metelerkamp v. BronkhorstChatter wachten, den permanenten secretaris j werklieden 24 ontslagen werden. De ook goed moet bezoldigen. jeenige oplossing is echter te vinden I-Iij vraagt In elk geval vrijheid voor i in politieke actie. Laat de werklieden dc aangesloten organisaties, om op langs dezen weg trachten voordeel te eigen initiatief hare bijdragen te ver- behalen uit de arbeidsbesparing, wel- hoogen. ke de machines geven. Ten slotte werd besloten, eerst naj De heer Sauvage bepleitte sterke vaststelling der werkzaamheden van organisatie. Straatroof. Uit den Haag meldt- men Voor de rechtbank alhier werd gis teren een geval van brutalen straat- j Mag (ƒ1000) eig. Jhr. C. de Pesters roof behandeld. j Invermar (ƒ1800), eig. Ch. Roefs Op een donkeren avond in Decern- Flying Foot Step (ƒ500), eig. Mr. Geo her 1903 ontmoette een bejaard lieer 'Admiral Togo (ƒ1000) eig. A. van op den Schenkweg alhier een jonge i Hoboken van HoedekenskerkeTiger vrouw, die hij volgens haar i Lily (ƒ500), eig. W. Brown; Stargazer aansprak en met wie hij een eindje (ƒ500). eig. R. Graaf van Bylandt; opwandelde. Gedurende een kort on- j Mob Orator 500), eig. W. Jochems derhoud had de vrouw zich van een Porcelain (ƒ1000), eig. dez.; Flower gouden ring meester gemaakt, welken 500), eig. dez. Isaac II 1000) eig. bedoelde heer in een zijner zakken H. F. Bultman Hzn. Milkyway (ƒ500) had. Dien ring had zij aan een man ©ig- dez- gegeven, met wien zij vroeger te Rot- J Prijs vanHaarZuijlen. Wed- tei'dant woonde en ongeveer twee ja- j ren °P de vlakke baan, voor paarden het van 3 jaar en ouder. le prijs ƒ800, 2e prijs ƒ150.3e) prijs ƒ50.—. I Afstand 2100 Meter. Rose Lauw, eig. G. Jackson; Kilt II eig. dez.Burnie, eig. A. de Neuter •en leefde. Van Rotterdam Een prysvraag. Op de door de Commissie van het Koloniaal Museum te Haarlem uit- geschreven prijsvraag voor cle beste j bijdrage tot de kennis van het gebruik van Sirih in Ned. Oost-Indië, zijn in gekomen 19 antwoorden, waarvan 13 in cle Nederlandsche, 5 in de Maleï- sche en 1 in d© Hoogduitsche taal waren geschreven. Deze antwoorden werden ter eerste beoordeeling gesteld in handen van de Heeren Dr. J. D. E. Schmeltz, G. P. Rouffaer en J. Hab- bema. Na kennisname dier rapporten heeft de Commissie hare eindbeoor- deeling geveld en dienovereenkomstig de navolgende bekroningen toegekend als volgt De Gouden Medaille aan den heer H. R. Rookmaaker, te 's-Gravenhage de Verguld Zilveren Medaille aan Prof. Dr. C. I-Iartwich, te Zürich aan de heeren J. H. Meerwaldt, te Ouden Rijn bij Utrecht en L. A. T. J. F. van Oijen, te 's-Gravenhage ieder een Zilveren Medaille, en een Bronzen Medaille resp. aan de heeren Sastro Winangoen, te DjocjakartaL. Th. Mayer te Meester-Cornelis, hij Bata via, en A. B. Lucardie, te Rotterdam. Een afzonderlijk Bulletin van het Koloniaal Museum, als publicatie uit deze prijsvraag voortvloeiende, is in voorbereiding. paar" waar Alles door naar 's-Gravenhage gekomen, van straatroof werd geleefd, wat de vrouw machtig werd, diefstal of op andere manier, moest zij, volgens hare verklaring, af- geven aan den man. zoo ook den ge- Valentine, eig. S. A. F. Baron Creutz; stolen gouden ring. j Limpsfield Lassie, eig. dez.Copperas Van welk een omvang de diefstal- |e*£- Marked Man, eig. dez.; len geweest zijn, kan men opmaken Aerm*?a p- cl® PestersLo- uifc een staatje van het gestolen geld £ia? ^1.' F'yin° Eopt Step, eig. en de sieraden, welke op den man. 1^ Roefs j Tmieseiwer, eig. R. Graaf bij zijn aanhouding in Mei j.l.. wer- Ivan B>'land,t; Snuffbox, eig. W Jo den bevonden, n.l. twee bankbiljetten chemsMadame Danglarseig. dez. Consort, eig. H. F. Bultman Hzn. rijksdaalders, 5 gulden, eenig klein geld, een gouden horloge een nikkelen "horloge, dito aan dub belen gouden ketting, waaraan een goudstuk van 20 dollars, een gouden Engelscli pond, 3 gouden ringen met brillanten en 2 dasspelden. Verder vermiste een winkelier, die in Mei nabij den Schenkweg 's avonds een luchtje ging scheppen, waarbij hij de jonge vrouw ontmoette, twee bankbil jetten van 1000, twee van 300 en twee van ƒ200, welk geld hij bij zich had gestoken, omdat hij thuis werk volk had. De heer vond de ontmoeting volgens zijn verklaring minder aangenaam, en trachtte van het juf fertje af te komen, dat hem evenwel „zulk een lief ventje" vond, dat zij hem herhaalde malen omhelsde. Bij zijn thuiskomst had de heer niet naar de 3000 omgekeken, welke hij in een binenzak van zijn vest had geborgen. Eerst 10 dagen later vermiste hij het Milkvway eig. dez.Isaac II eig. dez. Draven. Aanmoedigings-Harddra- v e r ij (Sweepstakes) voor Nederland sche paarden, behoorendè aan Ne derlanders, voor 4-, 5- en 6-jarige paarden. le prijs ƒ750, 2e prijs ƒ250, 3e prijs ƒ100, 4e prijs ƒ50. Afstand 2100 Meter. Rita, eig. Jan SteenCaid eig. Stal Minerva; Czarina, eig. \v. H. J. Brom: Goudmijn, eig. A. II. v. Wickevoort CrommelinAnton, Stal Amicitia Don Carlos, eig. Stal AvantiDops, eig. dez.Don Quichótte, eig. Joh. de MolRedstar, eig. K. den Hartigh Morningstar, eig. dez. D u i n e n-p r ij s. Record-harddrave rij. le prijs ƒ500, 2e prijs ƒ100, 3e prijs 50, 4e prijs ƒ25. Isabella, 2650 M., eig. A. A. v. d. BergAnton, 2625 M., eig. Stal Amk Gemengd Nieuws. Waldeck Roasseau. Al naar hun richting spreken de Fransche bladen met meer of minder lof over den overledene. Het hoofdartikel van de Figaro is vol bewonderende vergelijkingen, van Aristides en Perikles af tot Gambetta en Jules Ferry toe, om ten slotte met bitterheid te wijzen op den afstand, die den ontslapene scheidde van zijn dwergen van opvolgers. Een waai're publikein, zegt de Figaro, is heenge- gaun en zij, wien men dezen naam an géven, uju scHju hni-and is te tellen. Wat Waldeck's meerderheid uitmaakte, was zijn koel. flegmatisch gezag. Dit was het ook, dat hem in zijn politiek zijne meerderheden be zorgde en deed behouden en hem in staat stelde ze in bedwang te houden. Alle oppositie deinsde af op het pant ser van koelbloedigheid dat hem om kleedde. Zijne welsprekendheid, zoo fijn, zoo geestrijk, lichtelijk spotziek, af en toe zich nauwelijks verheffend boven den gewonen gesprektoon en toch steeds vol levendige bewijs kracht, was het evenbeeld van zijn persoonlijkheid. Twee jaren geleden nog zou de ambtelijke wereld zijn doodkist in triomf hebben gedragen, vandaag zal men den doode aanval len, wantl hij behoorde "tot de groo- ten, die men ook in den dood niet spaart. Voor enkelen zal zijn henen- gaan een bevrijding zijn. Zij voelden dat zijn naam alleen hen met vree- selijke wrake dreigde. Anderen zuil en hem in billijkheid verwijten, dat hij het gemeenebest op een hellend vlal heeft gebracht, waarop zijne opvol gers het niet tegen konden houden Zij zullen het hem euveT duiden, da hij. na den slag gewonnen te hebben zijn wachtpost verliet. Welke vorwij ten men echter ook, uit politieke zuch om hem te verkleineeren. tegen hen moge uitspreken, niemand zal durvei beweren, dat het hem ooit in woor den of daden aan rechtschapenheii heeft ontbroken. Beklagen wij daar om den man niet al te zeer die heef weten te sterven, voor hij oud werd in den bloei van zijne kracht en ii volle politieke rijpheid. Hij heeft pijn lijke dingen aanschouwd maar za niet meer de jammerlijke toestandei aanschouwen dit ons vermoeden ti wachten staan. De Figaro besluit ï»Hij was een groot staatsman! hi was een man De Libre Parole schrijft Voor de eer van hem, die riietmee is, willen wij gelooven. dat hij met a de kracht zijnor, ziel het vreeselijki werk heeft betreurd, waarvan hij d< eerste maker was. het werk dat zon der hem zeker niet had kunnen to stand komen. Dit zal inderdaad in d oogen van alle onbevooroordeelde lie den steeds de nagedachtenis van Wal deck-Rousseau bevlekken. Hij is het die met zijn groot talent den weg de hatelijke klooster-vervolging heeft be reid. Toen de wetten aangenomen wa ren, welke voor hunne uitvoering eet apostaat noodig hadden, omdat nie mand de haat zoover drijft als juis den afvallige, is Waldeck-Rousseaj afgetreden om plaats te maken vooi Combes, zooals in den hoogen raai der Loge besloten was. En wat de ge volgen geweest zijn, zien wij nog el ken dag. Geen enkel katholiek" za naar Waldeck-Rousseau den eerstel steen werpen God zal hem oordeelei en wq' hopen van ganscher harte da Hij hem zal genadig zijn. Uit de kaktn des doods. Een welbekend Engelsch Alpenbc klimmer, met name Alfort, was me zijn gids, Joseph Cavanel van Cha monix, bezig den Piek Zonder Naacj te beklimmen, toen de gids, die me een touw aan Alfort vastgebondei was, struikelde en over den rand vai den afgrond viel. De Engelschman zette zich gelukkig schrap en betwist; te den gnmrnigen dood zijn prooi schoon hijzelf door den schok to aan den rand van den afgrond wen getrokken. Het touw brak gelukkij niet. De gids, ofschoon niet ernsti; gewond, was buiten kennis. Met be hulp van een fluitje maakte. Alfor een paar andere gidsen uit Chamont op zijn hachelijken toestand en diei van zijn eigen gids opmerkzaamzi snelden ter hulp en Alfort en de gid werden gered. Alfort heeft er evenwe voorloopig genoeg van. Hij is ter stond naar Londen afgereisd. Noodlottig erfdeel. Onlangs erfde een wijukoopmai van Lyon, Pierre Calandre, 64 jaat oud, een fortuin van 600.000 fr. D< man was sedert dien geweldig zenuw achtig en dronk onophoudelijk. Don derdagavond dronk hij een vreeseltf ke hoeveelheid absinth en stikte er in Verbrand in eeu kist. Een geheimzinnige ontdekking deei men te Drumherk in Schotland. Daa stond het huis van Thomas Dvignai in brand. Met geweld verbrak mendi deur en verschafte men zich toeganj om de vlammen te keeren, maar toei vond men in een kist vastgebondei en met verbrand hooi en stroo bedek 't verkoolde lijk van Dvignan zelf. D ongelukkige was veertig jaar oud ei woonde met zijn zuster samen. Vai deze is veertien dagen niets geziei of gehoord. De politie zoekt naar haa in verband met deze ijselïjke ontdek king. Het kleinste kindje dat ooit in de openbare broedplaat te Coney Island bij New-York is ge bracht, is daar Maandag opgenomen Dr. Pnffftrson bracht het kindje vai Brooklyn, in een wollen deken gepakt. Het woog een pond en zes om en was elf en een halven duim langj Veelvuldige zuurstof-ademhalingeij zijn noodig om het kleine hartje kloji pend te houden. De dokter gelooft da hij het kindje in het leven kan hou den. Er wordt een afternoon-tea in New' York op touw gezet voor alle kin de ren, die in de bedoelde inrichting hei broedproces ondergaan. Een heel dorp verwoest. Een groote brand heeft het dorpje Cleibe in het Zwitsersche kanton van Graubunderland in de asch gelegd. Veertig huizen en hofsteden werden in de asch gelegd en vier-en-twintig gezinnen zijn zonder dak en totaal van alles beroofd. Veel vee kwam in de vlammen om, evenzoo de heele oogst. Er was niets verzekerd. hoofd te hebben of in lompen te loo- pen? Ik heb altijd te veel geld ge had om zulke dingen te begrijpen, en nu moet ik het weten. En ik heb altijd te weinig ge had, zei Jack, toen hij bemerkte, dat Harold in ernst sprak. Harold legde zijn hand op den arm van den ander; in zijn ongeduld schudde hij hem heen en weer. Welnu, wat noem je dan te wei nig? Dat zelfs zou mij helpen. Jack deed zijn best er over te denken. Het zou er van afhangen, of hij van plan was er een huishouding op na te houden of niet, luidde de vrucht van zijn overpeinzing. Neen, totaal niet. Een man al léén, die van plan is alleen te blij ven en niet te hooge eischen stelt. Geen pnarden vroeg Jack, ver vuld van persoonlijke ondervinding. Neen. Wel, als er paarden noch vrou wen in het spel zijn, zei Jack, dan heeft hij niet zooveel noodig. Ik ken een jonge man van (lat soort, die niet meer krijgt dan vijf honderd pond per jaar. Weet je dat zeker? vroeg Harold e enigszins ontsteld. Als hij zich nie] vergiste dan betaalde hij vijf honderd pond aan zijn eersten tuinman np Tongerton. Ja, dat schijnt mij zoo toe. Maar hij kan geen kromme sprongen rnn- ken, dat is zeker. Het zou veiliger zijn de som te verdubbelen, als de jman, dien je bedoelt, niet zoo uiterst: j zuinig is uitgevallen, i Dat zei Jack uit louter goedliarüg- heid, onder den indruk, dat hij een of anderen armen duivel een voor- 1 deeltje bereidde een of andere oude bediende ongetwijfeld, dien G'bson een pensioen wilde geven. I Duizend pond per jaar, dan? Zou iemand daarvan kunnen leven Ik wou. dat moeder het mij gal' zuchtte Jack, en het verlangen op zijn t grof. jong gelaat overtuigde Harold op dit punt. Even later stapte bi', weer in het rijtuig. Messrs. Parker Mills, zei hij in antwoord op den vragenden blik van deai lakei. I De vragende blik veranderde in één j van twijfel. j Wel, wat is er? vroeg IR iold met ongewoon ongeduld. I 1-Iet bureau is gesloten, mijn- heer. Op dezen tijd is daar niemand i Gesloten? vroeg Harold met kwalijk verborgen drift. 1 De lakei verbaasde zich ver zijn meester, zóó had hij hem nooit meer gezien. Ik vraag mijzelf af. of hij niet het een of ander gedronken heeft, zei de lakei tot den koetsier. Ten minste, hij ziet er heel an-! ders uit dan gewoonlijk, dat Is zeker, DEEL III. HOOFDSTUK I. Mr. Scott. Mr. Scott zat voor een marmeren tafeltje een van de vele om hem heen waarop een kop uitstekende Franséhe koffie stond te midden van een menigte uitsluitend Engelsche nieuwsbladen, Hij was een jonge man met mooi haar en mooie gelaatskleur, eenigs- zins tenger van gestalte en keurig, maar eenvoudig gekleed, die op zoo rustige wijze en in zoo zorgelooze houding zijn sigarette zat te rooken, dat men niet kon laten te denken, dat hij zijn vacantie zat te genieten. Niets dan een ruit vlekkeloos spie gelglas scheidde hem van de koorts achtige vroolijkheid van de boule vard, waar het leelijke van de auto's slechts ten deele werd vergoed door liet keurige bont der wintertoileiten. Maar hij keek nauwelijks dien kant uit; al zijn aandacht was voor de couranten, welker inhoud, ofschoon niet bepaald komiek, toch bijzonder zijn verbeelding scheen te prikkelen. De artikels, die bijzonder zijn aan dacht trokken, droegen titels als ..Een sensationeele gebeurtenis". ..Krankzinnigheid van een Millionair" en ..Een moderne Don Quichótte". Die artikels las hijzij behelsden j verschillende opinies over zekeren j Mr. Gibson, die de geheele wereld verbaasd had door zijn gansch reus achtig vermogen, bij wettelijke acte ten geschenke te geven aan zijn neef, j Sir Algernon Halbert. De algemeen aangenomen verkla ring luidde, dat zijn geestvermogens niet in orde warenofschoon een an der verhaal al beweerd had, dat hij zich in de eel van een monnik wilde opsluiten; terwijl weer een anderj overtuigd was, dat hij zich wilde; vereenigen met een of andere geheim-1 zinnige koningin op een of ander! woest eiland, waar men zijn geld best! missen kon om de eenvoudige reden, j dat er nog geen geld bestond. Toen hij die woorden las, lachte Mr. Scott zóó aanstekelijk, dat zijn buurman aan het naaste marmeren tafeltje een vragenden blik wierp over zijn gouden pince-nez een teeker. j van verbazing, waarbij de vroegere' j Mr. Gibson uiterst verlegen zou zijn. - maar Mr. Scott scheen liet niet.j eens oj) te merken; hij glimlachte zelfs tegen zijn buurman, en loen de couranten van zich afschuivend, hield iiii zich recht vroolijk met zijn koffie j bezig. Als ik er nu niet van door gegaan; was. dan zou ik nu half dood zijn van al de verzoeken om een interview j lachte hij tot zichzelf, met het oog op de menigte journalisten, die hem niet; losgelaten zouden hebben vóór zij wisten, wat, zijn motieven voor die] ongewone daad waren geweest. Al leen vrees, dat hij ook hier nog ach tervolgd zou worden door die roof vogels. had hem zijn "naam van Mr. Gibsön in dien van Mr. Scott doen veranderen den naam van zijn grootvader van moeder's zijde, die mijnwerker was geweest. Hetzelfde gevoel van verlichting, dat hem eens bövangen had, toen hij bij 't, krieken van den dag de trap van Tongerton afdaalde, bezielde hem nu. Het was geen kleinigheid ge-, we estalleen al de gezichten van zijn kassiers, de bijna wanhopige ureni van onderhoud, waarbij de beide j kranige beurslui van Londen niet ge noeg hun verbazing konden uitdruk ken. Maar het was nu voorbij en on-j herroepelijk. En dit was niet meer; een voorbijgaande proef zooals dat' dwaze bedelnarsavontuur. Louter een] incognito als bij een maskerade met: zijn rijkdommen nog onder 't bereik, zou hem nu nooit tevreden gesteld kunnen hebben dat leek op een] springen in een diep water mei een) reddingsboei om. Neen, daar was; geen kwestie van, hij was voor goed in diep water gesprongen en de eeni-{ ge reddingsboei binnen ziin bereik was de duizend pond inkomen voor hem gereserveerd. Het nieuwe van den toestand om op reis te gaan naar het Vasteland met twee-honderd-vijftig pond in zijn zak en drie maanden lang niets meer in 't vooruitzicht, had zijn eigen aardige bekoorlijkheid en tot nu toe had hij er de keerzijde nog niet van leeren kennen. Voor iemand alleen zonder schulden, scheen die som ruim voldoende te zijn en zelfs nog wat over te blijven voor die kleine philantropische daden, die voor hem iets onmisbaars waren geworden. Hij had vandaag verschillende Pa- rijschè bedelaars gelukkig gemaakt, en zichzelf bijna even gelukkig, om dat het afstand doen van een franc, hetgeen hem misschien noodzaken zou zich een sigaar te ontzeggen veel verdienstelijker was dan al "de zoo genaamde weldaden van den te rij ken man. Wel is waar had hij het tot nu toe nog niet noodig gevonden zich een sigaar te ontzeggen. Zóó rijk voel de hij zich met zijn driemaande- lijksch inkomen in zijn zak. dat hij niet kon laten zich verwonderd af te vragen, wat hij móest* uitvoeren met al die millioenen. O Te midden van zijn gepeins was Harold, die uit het raam zat te kij ken, plotseling opgesprongen om be ter te kunnen zien. toen ging hij weer zitten met een gebaar van teleur stelling. Natuurlijk, het kon niet zijn. 1 (Wordt vervolgd),

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 6