ssjètfe- tmmsm I I. Voortzetting van den groeten UITVERKOOP. I 59 aSOSTE BOUTSTJI&IT 59 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN schikt is voor majoor, ook een brevet van de hooge vrouw zóó op zijn ge- het midden gehouden, doordat de a 30 cents per regel. van overste heeft, gaat het bij ons mak, dat de twee uren der audiëntie heer Van der Steur uit zijn eigen po- J heel anders toe. De uitkomsten lee- om waren vóór hij liet wist. ver inkomen nog f 1284.16 bijpaste. Verdwijning van eeii bosch. jren, dat lang niet allen, die dengou- Uit het verslag van het onderhoud Opmerkelijk is het, dat ook de land- den kraag met één ster dragen, de blijkt hoe koningin Emma belangstel- bouw-kolonie van dezen man, dooi Iedereen in "f den* kraag met één ster dragen, de blijkt hoe koningin Emma belangstel- bouw-kolonie van dezen man, door Nederland neen tweede ster daarbij mogen voegen. In ling toont in den toestand van den hem zelf en zonder schroom een lange lieve boekje gezien en gelezen dat j andere legers komt passeering voor Javaan en in de pauper-quaestie. Met lijdensgeschiedenis wordt genoemd, door de Pink Pillen is uitgegeven ge-den rang van luitenant-kolonel hoogst een vriendelijken heilwensch en een die eindelooze teleurstellingen baar- worden „de Bkfcmenspraak". Er zijn zelden voor; bij ons is zij eerder re- ruime gift verliet deze geachte kin-, de. De heer Van der Steur hoopt in. zoo in Nederland als in Frankrijk g«l dan uitzondering en wordt elk dervriend het paleis. I de toekomst betere resultaten, nu de ni^t met de Gajoes, maar met den 1- aaa ..«mniiMii iiitcrpfippid het-5aar een groote factuur majoors aan Ook bij den mmister van koloniën leiding er van is opgedragen aanzijn sultan van Atjeh. Dit toont, dat hij iden dijk gezet, die niets liever zou- benleitte hii de belaneen ziiner be- zwager Graafstal. die zich jarenlang geheel onbekend is met het feit, dat "eer begaf op de de heer \an Heutsz, twijfel overtuigend zijn. Zoolang deze niet voor den dag komen, zal het pu bliek er misschien de voorkeur aan geven, geloof te hechten aan „het praatje van de verdediging". ..Nu gaat de heer Henniker Heaton voort met op te werpen, dat Groot-, Brittaaanië zijn goede diensten zal aanbieden om den twist bij te leggen bepleitte hij de belangen zijner be schermelingen en van de gelegenheid voor dit doel in de leer begaf op de toen hij nog' rden dijk gezet, die niets liever zou geen een niillioen poutlen papier ver-den hebben wil]en doen dan doordie. tegenwoordig!. Om deze hoeveelheid nen. maakte hij tevens gebruik om dezen boerderijen van baron Van Heemstrageneraal was reeds lang en breed met _Iioes voort te brengen heeft men ongeveer] Nu deze staat van zaken dit jaar bewindsman te wijzen op het belang, te Doorn. dien sultan had afgerekend, evenals! Overleden 300 a 400 boomen moeten omhakken, - echter zulke buitengewoon groote af- gelegen in het verleenen van pensioe- Het werk van dezen beschermer der met de voornaamste hoofden van het ze in een pap moeten verwerken en'metingen heeft aangenomen, wordt nen aan de weduwen van ondevoffi- verdrukten, die 353 verwaarloosde kin-lana- Zoo zDn dus Groot-Bnttanme s in een nletmolen doen. Dit boekje I tot zichzelf in te keeren en eieren, van het verleenen van afzon- deren tot zijn last heeft, bevelen wij 8°ede diensten in dat deel van het t dus srekost de verdwijning van i zlchz®lf te bekennen, dat het stelsel <JerIIJke woningen aan gehuwde on- aan in de belangstelling van allegoe- lan?_ met.noodig. heelt bus gekost de verdwijning van van b dce, ,es le webscbm derofficieren over de absurditeit dat de menschen. een klein bosch, maar het heeft des overlaat en vóór alles moet herzien onder-luitenants, die ziek naar Neder- te meer de wondervolle hernieuwen- worden. land moeten, eerst worden terugge- Want wanneer iemand, die een jaar steId tot dei; rang van adjudant- de eigenschappen der Pink Pillen van ouciu ÜVJl, xc het bloed doen kennen en het is de j majoor is, ongeschikt moet worden onderofficier, enz. (J. B.) De aanslag te Singkel. Omtrent het gebeurde te Singkel oorzaak geweest van talrijke gene- j - J m^t3iSk Daarna vergewiste Van der Steur STta^uïEE zingen, waaronder wij die vermelden hij aIs kapitein ten onrechte bekwaam hc»i van de behandeling en de voor- p s Westkust onder dag van den heer M. Haze, brievenbestel- V00r majoor is geacht en nimmer tot uitzichten van de Indische jongens, q t„iU JztL !5!E verklaard voor overste, levert hij daar- mede het onomstootelijk bewijs, dat xjaama v I hij als kapitein ten onrechte bekwaam Z1.ch van de behandeling I voor maioor is geacht en nimmer tot uitziciiten van ue ihqisCuv Ier, Boezemkade 5, te Rotterdam. den hoofdofficiersrang bevorderd had die te Leiden worden opgeleid voor teekening van 9 Juli een nader tele- Hij verklaarde aan onzen verslagge- mogen worden. De ondervinding leert de marine. Eerst een bezoek aan den gram ontvangen ver die bii hem voor eenigen tijd gele- dat de majoor eerst in den majoors- kapitein-luitenant \Y. baron van As- Resident seinde gisteren van Smg- ver die bij hem voor eenigen t j g j ranR zi-n geschiktheid voor zijn waar- beek. chef der afdeehng personeel bij kei als volgt; den een bezoek aflegde, dat hij sedertdigheid moet en kan bewijzen en dat het ministerie en voorts aan de Door nader onderzoek is uitgewezen 4 5 jaren lijdende was geweest aan!alles wat vroeger in conduitelijsten kweekschool zelf. waarde heer Van slechts drie Atfehers of Gaioes op hevige hartkloppingen die van lie- over die geschiktheid is gezegd, onder der Steur uiterst welwillend te woord avnrifl vft_ oq r,ini i ineezetenen verlede zich al meer en meer hadden benefice van inventaris moet worden werd gestaan door een waarnemend voorgedaan, -zulks was mij pijnlijk en j aanvaard, hinderde mij erg in het loopen om 17l'1'" commandant. Deze zee-officier was aa-ngevallen. De twee gesneuvelden mnnarnp nu, nrtr n. nei luuui'ii um r Een klein kind kan echter begrij- zoo kiesch den bezoeker eenigen tijd zijn herkend als te zijn personen, die ninaeicie j g V. „uipen, dat zulk een stelsel totaal on- alleen te laten met de jongens. En tegen 2 uur namiddag van dien dag mijn beroep van brievenbesteller uit (bruikbaar is en dat het èn voor het nu achten wij het van belang hier te Singkel kwamen, te oefenen. Ik was voortdurend onge- ieger an voor <s lands financiën geen mede te deelen, wat deze kenner bij uit Padang werd dato 9 Juli aan steld en benauwd en had ook veel j aanbeveling kan verdienen, kapiteins uitnemendheid van do jongens uit de d java_Bode geseind last van duizeligheden. Ik besloot tottot den vooral in Indië hoogst belang- onderste lagen der Indische maat-, cfnnmcrhin Mn^el fe sristaren het algemeen bekende en geroemde rijken hoofdolficiersrang te bevorde- schappiJ schrijft over deze opleiding, "et J!™"? f^ren opnppqmiflrlP'l n 1 rl© Pink Pillen over ren- zonder dat men terdege weel, waarover door mmder bevoegden vaak van mer naar bmgKei vertrokKen, geneesnuaciei n.i ue rina i- nen °vli vleesch men in den kuip heeft. mefc Z00V6eI geringschatting is ge- met een gemengde compagnie infan te gaan, en na de behandeling striktZooais nu te werk wordt gegaan, kan schreven: terie, Europeanen en inlanders, van. volgens de voorschriften gebruikt te de majoorsrang beschouwd worden Alleen met hen zijnde, kwam er al het 17e bataljon aan boord. De troe hebben, heb ik hoegenaamd geen last al_s een ouder gedeelte van de kapi- heel gauw uit waar de schoen wrong. pen staan onder commando van den meër van hartkloppingen of benauwd- teins té vormen, die hun geschiktheid zij voelden zich alleen, niet thuis, kapitein der infanterie C F Schanz- heden en ben geheel hersteld. Naion- voor overste nogf ™°^e" ^1^"'in mMr v?,rI,atef. Zli"™'re' leh. de le luitenants v... dat wapen geveer een jaar gewacht te 1 de^trekYelffk SUn tijd, dien hïj ^«^n Omgang me^de kameraden" 3- Saurel, J. K. Dekker en den o„- of de genezing van blijvenden aard i nog (n Jndlé zal blijven een ce,,„ heimwe,! derluitenant J. B. Egeter. Het doel was kan ik U thans een bevestigend zuil wil oprichten in de harten van naar Java en> wie zal het iaken, naar van den tocht is, aan den bovenloop antwoord geven met machtiging mijn het officierscorps, wanneer hij zijn hunne moeders. Wat hen vooral hin- der Simpang-kirl te patrouilleeren en volkomen herstel te publiceeren. Zoo naam niet spoedig aan de vergetel- der(j6 was dat als de andere jongens daar voelinsr te krijgen met de colon- de geneesmiddelen die men U aange- heid wil prijs gegeven zien, dan moet -n de vacantiedagen met verlof gin- ne van Daalen. raden heeft, schipbreuk lijden, aar- jro b van heoordcc- »on.- ,al!han,s dria van niet rnet Aan de van Padang vertrokken com- zelt niet, neemt nog 3uü ujuuu, aai- e5 ge", ci.iiiia.ns uxie van uc mji iiioi heden de Pink j^^Mlierén De" ff'k verlat konden gaan. omdat, zij pagnie is toegevoegd een sectie hos- Pillen, zij zullen U niet teleurstellen. moèiÜJÏTzelfs aan veie bekwame voor 'a""J'a^pltaalpersoneel onder bovel van den Zij zuiveren en verrijken het bloed, gangers te zwaar voorgekomen, maar a'J "ml"el'd °P8<™° pen n officier van gezondben. - T geven krachten, wekken den eetlust, eens zal het toch met groot* ernst ™]ne tamdi^bmnengo.ods waar Jvataa» op, versterken den maag, regelen en ™'"et„^'V^liand^genonïèn1 moeten moeder doorbrengen. Mijn vader en Do Java-Bode schrijft: bevorderen de spijsvertering. Het is ™0;dea Enhet oogenblik schijnt broer maken wandelingen en uitstap- Uit het door ons uit Padang ont- het geneesmiddel dat de grootste re- thans té zijn aangebroken. Een ander jes met hen en mijn moedei- schrijft vangen telegram blijkt, dat een com- i'■aeiiiioion i J'/p f,an brieven en doet ze pagnje van het 17e bataljon infanterie _,Naar ik hoop, is het mij vergund, op een zeer onaangenaam iets in ver band met deze zaak te wijzen. In zijn jongsten brief aan „The Times" ci teert- de heer Henniker Heaton een lang stuk uit een brief van een ano- nymen correspondent, en ik vind de zen brief een ellendig bewijs van de roekeloosheid, waarmede onverant woordelijke menschen verantwoorde lijke staatslieden, leden van liet Brit sche Lagerhuis, gelijk het lid voor Canierbury, misleiden. ..De correspondent zegt„Het is een oorlog van de contractanten en leveranciers voor het commissariaat en nooit heeft de Nederlandsche Re geering één poging gedaan om daar aan een eind te maken." Nu is dit praten van een contractanten-oorlog en de „vriendelijke" verdachtmakin gen, die daaraan verbonden zijn, in Nederland ai heel wat jaren ver stomd, terwijl zij zijn geïmporteerd van een of andere kletstafel in Ned - Tndie. Op het huidige oogenblik is er geen verantwoordelijk en goed inge licht persoon in Nederland of Indië. die niet volkomen zeker weet. dat dit eerste louter leuterpraat is, en dat een groot aantal ernstige, doch gelukkig niet doorgezette pogingen zijn gedaan om den oorlog te beëin digen. ook vóór generaal Van Heutsz in deze zware taak slaagde, is even eens algemeen bekend. „Deze anonyme correspondent noemt de Gajoes ook Maleiers. Ik ge loof niet. dat dit hem eenig meerder recht geeft om als een autoriteit te worden beschouwd dan zijn beweren omtrent den „contractanten-oorlog-." „C- THIEME, Londensch cor respondent van de „Niéuwe Courant" ('s-Graveiihagel.' gelmatigheid heeft wat de resultaten stelsel van beoordeeling zal oen betreft* Zij bekomen en hebben in de gansche revolutie te weeg brengen, geheele wereld snelle genezingen ver- zal heel wat particuliere belangen oorzaakt in gevallen die als onge- schaden, maai- aan 's lands dienst .en neeslijk verklaard waren en zij heb- jocb maajr de hoofdzaak, ben in vele gevallen eene bewonde ring gewekt vergezeld van eene waar- lijke verwondering. Zij genezen bloed- BLOö Pa van der Steur ziju armoede, bleekzucht, neurasthenie, i buitenlandseh verlof doorbracht algemeen© zwakte, maagpijnen, rheu- j gjj de ^Javasche Courant" is ge- matbiek, zenuwzwakte, scheele hoofd- oegd het zevende jaarverslag van de d*en kluai^te^'makemIk'zoek" alleen het pijn. zenuwpijnen, heupjicht. Vereeniging tot bevordering van dezulken uit, die geen ouders meer doen Prijs 1.75 de doos, f9.— per 6 doo-Christelijk Leven en Onderling Hulp- hebben en dje min 0f meer alleen in neer de luitenant-kolonel Van Daalen zen. Verkrijgbaar bij Snabilié, Steiger betoon", meer populair bekend als de het leven staan. Ook houd ik reke- samenwerking met de Padangsche - -stichting van Pa van der Steur. Men ni met karakter en aanleg. Ik acht troepen noodig acht, zullen dezen zal .Zl(l\.!^lri den zeedienst uitstekend voor demdo- naar de bovenstreken, zoo noodig ze nu en dan kleine attentie's toekomen. Ik krijg nu Singkel is vertrokken, om daar S S huri ^rieven een goede voeling i Wjgen .net de colonne toon. Op heden, terwijl ik mijn ver- Van Daalen. slasr schrijf, doet juist een brief van Uit Buitenzorg schrijft men ons, eeif hunner onder de jongens de ronde dat de gouverneur-generaal aan het met een portret in het matrozenpakje legerbestuur in overweging heeft ge er bij. De regeering heeft besloten de geven, tot dezen stap over te gaan; proef .uit te breiden en wij zijn bezig be^ doej der excursie zal echter in de voorbereidende maatregelen te ne- eerst piaats zijn, door deze troepen het geheele Singkelsche gebied te afpatrouilleerenalleen wan- Burgerlijke Stand, d. Mi van: der MeijWittebrood, z. J. MandjesDijker, z. 6 Aug. A. J. RoosKooman, d.TL M. Bakker Braam. z. M. PiepersMulder, d. C. C. V^terLindström, d. 7 Aug. A. HulstiemperRaggers. z. M. Boon Jongejan, z.C. BuijsVerhagen, d. E. M. YVebbeHenneman, z.8 Aug. G. Drijver—Knijper, z. 9 Aug. J. H. Gortervan Zutphen, d. C. C. Out—Middendorp, z. M. Kuiper Velseboer. z. 10 Aug. W. van der WelSanberg, z. 9 Aug. A. de Groot 31 Juli. K. Wijker, 48 j 4 Aug. E. J. L. Meuter, 70 j. 5 Aug. W. de Graaf, 70 j. 7 Aug. M. M. J. Balm, 7 m. J. Rechsteiner. 6 m. Aug. C. van der Plas, 72 j. 9 Aug. T. E. M. Stoffels. 50 j. M. Hamers, 4 mnd.' BLOEMENDAAI.. Bevallen G. RolversWagemaker, d. M. C. van Eek—Tavenier z. Overleden M. BornwaterRosber gen 43 j. J. Soellaard 60 j. 27, Rotterdam, hoofddepöthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toe zending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Haarlem en Omstreken bij Wed. W. PLAAT- ZER VAN DER HULL, Drogerijen, Jansstraat 28, Haarlem. Koloniën. Beoordeeling van officieren. Hoewel het, zoo schrijft men van militaire zijde aan het „B. N.", ten allen tijde is voorgekomen, dat ma joors niet voor den rang van luite- overwerkt ha^, verleden jaar het bijna Europeesche straatjongens, zooals het h t „etded der Karo-Bataks op- had afgelegd en eindelijk op dnn- mode^ ÏOi^k0mt in Jonathans „Waar- P gend advies van de geneeaheeren, met beid an Droomon". De Indische straat- ruK, buitenlandsch verlof moest. j wijkt wel a( van den Holland- - Aan de Sumatra-1ode ontleenen Na lang tegenstribbelen ging hij dan Jsch|n straatjongen, maar dezelfde wij, dat de post-commies te Singkel, ook, maar binnen vier maanden was hij alweer weerom, genezen van lou ter dankbaarheid dat hij ïn de twee maanden van zijn verblijf in Holland zooveel had kunnen verkrijgen voor zijn levenswerk. De keuringscommis- draad loopt er door, niet slecht, maar de heer W. de Tourton Bruins een der wildvoor dat ras is de zee uitste- slachtoffers van het daar afgespeelde kend." j drama, daarbij een leelijken houw Ook aan de, in Nederland yertoe-1 met een klewang op het achterhoofd vende gegageerde Indische militairen heeft gekregen. Hij is tijdelijk ver heeft de heer Van der Steur zijne aan- vangen door een commies der 3de van Siboga. rSuBT de tegenwJordiJé toestand fSrie-Sbffiar zo° «Ma en dle WCTd- <l001 tusschenkomst ;;an den.krijgt, men niet Ueht een inge den heer Van der Steur, binnen tienzonden stuk opgenomen den volgen- ■no fin afrinp.nine- van de ïaarliiksche' ïmiiHon <io+ pen arme stakkerd, lonel Van zuilen aan een netreKKing g^g heer Henniker Heat©11 zu'o gelukkig in do keuze van zijn autoriteiten op het gebied van het oorlogvoeren der Nederlanders als wel wenschelijk was. „Vooreerst werd hij er toe gebracht om verontrusting te toonen naar aan leiding van het doodschieten van Ma- leische vrouwen, waar in het geheel geen Maleische vrouwen zijn doodge schoten en hij kwam er toe, over Atjeh te schrijven, terwijl het be treurenswaardige feit in een ander deel van Sumatra plaats greep. „Hij schrijft nu aan „The Times", bewerende, dat „het verhaal van de Vei'viediging niet wordt geloofd door diegenen* welke met Sumatra en de Gajoes goed bekend zijn." Dit betee- kent in goed Engclsch, dat Gouver neur-Generaal Van Heutsz een leuge naar is. Daar ik moet onderstellen, dat de heer Henniker Heaton den Gouverneur-Generaal voldoende kent, om de verantwoordelijkheid van doze beschuldiging op zich te nemen, zul len zijn bewijzen voor den leugcn- achtigen aard van den ander zonder na de afdoening van de jaarlijltschehouden, dat een arme stakkerd,' !oael van zuuen aaneen ^trekking conduite-lijsten niet minder dan twee voor wierL uit de gouvernementskas geholpen. Geheel ïn oveieenst^mmg derde van de luitenant-kolonels, enreiskosten te halen waren cnl ™^^?stsi/fsppd°e5i zendelinï ^n oor een gelijk getal van de majoors, voor die tocb weg moest op gezag van twee ls..a^'"iT™ zïoveel bevordering of soms zelfs voor hundoctoven, daarvan liet vaderland kon deJ. |,?|tbïe' fwMren^^ézer oud- tegenwoordigen rang ongeschikt ge-; halen en toen had hij nog genoeg, mogelijk het repatneeieu aezer oua oordeeld. Daardoor werd en wordt] over om zija kinderen eens tetrak-j mihtairen behoort te bevorderen, altijd nog een pensiouneering en pas-'. teeren en wat ïii ;de kas" te storten.] Uit het overzicht der ontvangsten seering aanschouwd, welke veel over-; Benijdenswaardig© rijkaard, eenkomst vertoonen met een slachtingeen genoegen hem te hooren op groote schaal. Spottenderwijs, j vert-eqen hoe hij daar bij baronnen maar den toestand juist karakterisee-en gTaven logeerde alsof het zoo maar rend, wordt gezegd, dat de oudsteka- n-e^g wag en d;e adellijke dames en -i.-i.r. kleine piteins mooi voor overste staan, m. a. èeren no^ nluktr voor w. dat zoovele hoofdollicieren van n2000 b0f6nPdicn. Eenlgszins kluch- gmnshmnecrtTXrvoor de kapi- ÜS is llet van voorbereiding toin -. die aan de beurt zijn om bevor-l v?n Pa v0')r Z1)n bezoek aan de Ko- dering te. maken, slechts een kort nmgin-Moeder en hoe een boord werd verblijf in den naastvolgden hoogeren gekocht, welk artikel hij anders nooit rang zal noodig wezen... ten minste draagt oen paar manchetten, welke als ook zij niet, evenals zoo velen soort dingen in geen twaalf jaren zijn van hun voorgangers, onder het mes polsen hadden geschrijnd en een vallen. paar zwarte handschoenen, die goed Terwijl de verplichtingen van den „deden" hij de „zendingsjas". Een rang van majoor en van dien van voudig en vriendelijk werd de lieer luitenant-kolonel ongeveer dezelfde Van der Steur door de alom geëerbie- zijn en in nagenoeg alle andere le- digde Vorstin ontvangen en weldra gers dan ook een kapitein, die ge- gevoelde hij zich in het gezelschap en uitgaven ziet men, dat in 1903 werd - ontvangenaan subsidiën van de re geering f 20.885.58, aan vaste contri- butiën /8.735.70J en aan giften in eens fl9.747.0i4. Op deze laatste in komsten valt voor 1904 evenwel niet te rekenen, want Pa kan niet om een haverklap naar Holland gaan om daar een beroep te doen op uG medewer king der weidenkenden. Aan de ves tigingen te Magelang, te Soekaboemi en de landbouw-kolonie Gambang Waloh, werd resp. ten koste gelegd f 28.757.35Af2400 en f 3529.32; onder houd van gebouwen, huis en erf vor derde f 10.707.72. De werkplaatsen le verden een klein winstje maar de landbouw-kolonie kostte geld. Den 31en December was er nog maar f 943.524 en de kerk werd alleen in HAARLEMMERMEER. ONDERTROUWD H. van Vuren en M. Bart. E. Karstens en J. Commandeur. J Seinen en E. Dunweg, GETROUWD A. Jansen en A. Vorst. C. F. J. Hanedoes en C. H. Bultman. F. F. Meegdes en W. L. EL Kodde. J. F. J. I. Blokland en W. L. E. Kodde. M. Stapel en A. Selser. G. van Diemen en M. Mostert. BEVALLEN J. M. de Regt—Eindhovend. M. KTaassen—Van Staverden, d. G. v. d. MaarlSchipper, z. A. M. Noor loosVan Voorst, d. D. Graune- man—Lamboo, d. M. J. Smits Joren, d. B. A. NoordwijkKroon, d. A. OnkenhoutBuis, z. J. StrijdLuchtenberg, z. A. M. Smit Zomer, z. A. Meiland—K vptijn. z. OVERLEDEN W. van Schip, 81 j. M. Kuiper 81 j. A. E. Schalk. 4 m. G.Üiter- waal, 7 m. J. Visbeen, 5 w. H. Pijpen, 11 m. J. van Leeuwen, f J. Honcoop, 9 m. C. I'. Braak 5 m. A. E. v. d. Pol, 4m. HEEMSTEDE. OndertrouwdJ. P. Lammers en A. M. BraakenburgTh. de Vos en M. J van Zeeuvveiis A. J. van Heste- ren en G. Mooij. Bevallen C. G. de Wit—de Waal Malefijt, z.W. J. NiessinkLam mers, z. OverledenT. van Pel, 14 mnd. Ruijgrok, 1 mnd. HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. ONDERTROUWD A. Pieters en W. J. Franken. BEVALLEN M. van WarmerdamStokman, d. A. Scherpenisse—De Vries, d. VELSEN. Ondertrouwd 10 Aug. B. J. Sinte- nic en A. E. ZwanenburgG. Breek- veldt en A. C. Barendsen11 Aug. J. Janso nen C. Ros. Getrouwd 11 Aug. P. Rem en M. Zwart. Bevallen 4 Aug. T. TolKoster, d.; J. TolGorter, z. T. Schippers Haasnoot, d„ (tweel.)L. Hartog Hartog, d. 5 Aug. P. C. Stapper Botterop, d. T. de Grootde Groot, PREDIKBEURTEN. op ZONDAG IA AUGUSTUS I90A Groote Kerk. Vroegpreek 7 ure Ds. Gerth v. Wijk. pred. te Bennebroek. Voorm. 10 ure. Prof. Dr. Baljon. Hoogleeraar te Utrecht, 's Avonds 6 ure, Ds. P. Groote, van Amsterdam. Nieuwe Kerk. Voorm. 10 ure Ds. Creutzberg, pred. te Wijk aan Zee. Jan s-K e r k. Voorm. 10 ure Ds. Meerburg. pred. te Hillegom. Bakenesser Kerk. (Voor de Kinderen). Voorm. 10 ure de heer Hilbrander. E g 1 i s e W a 11 o n n e. 104. heures, Mr. Martin Dupont. Gereformeerde Kerk. (Ged. Oude Gracht.) Voorm. 10 ure Ds. Kuiper. van Hoogeveen. 'S Avonds 51 ure Ds. Kuiper. E b e n-H aëzer Kerk. (Klein Heiligland). Voorm. 10 uur Ds. Tibben. '9 Avonds 5i uur Ds. Tibben. Chr. Geref. Gemeente. (Zuiderstraat). Voorm. 10 uur Godsdienstoefening, 's Avonds 5i ure Godsdienstoefening N o o r d e r k e r k. (Ridderstraat) Voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur Ds. W. Ringnalda. Luther sche Kerk. Voorm. 10 ure Ds. Poolman. Kerk der Vereen. Doogsgez. Voorm. 10 ure Ds. H. Boetje, pred. te Hengelo. Remonstrantse h-G e r e f Voorm. 10 ure geen dienst. Woensdag geen spreekuur. Kerk der Broedergemeente. Voorm. 10 ure Ds. Bögeholtz, van Weesp. Baptiste Gemeente. Lokaal Schagchelstraat 6. Voorm. 10 ure. Openb. Samenkomst Nam. 12 ure Zondagsschool, 's Avonds 6 ure, Openbare Samenk. Dinsdagavond 8£ ure Bidstond. Evangeli8ati e-Gebouw. Lange Margarethastraat no. 24. Voorm. 10 uur H. J. Bosch. Voorm. 12^ uur Zondagsschool, 's Avonds 6 uur H. J. Bosch. Donderdagavond C. R. van Leeu wen, van Amsterdam. BENNEBROEK. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth van Wijk. BLOEMEND AAL. Voorm. 10 uur Ds. van Leeuwen. CASTRICUM. Voorm. 9i uur Ds. van Poelgeest HEEMSTEDE. Vm. 10 ure, de heer F. G. Beekman (oud-zendeling). HILLEGOM. Vm. ure de heer .T. Kloots, Cand. tot den II. Dienst te Leiden. Nam. 2i ure, Ds. Meerburg, Doopsbediening. HOUTRIJK EN POLANEN. Vm. 10 ure de heer A. v. d. Zwaai,: Cand. tot den H. Dienst te Rotterdam. SANTPOORT. Voorm. 10 ure Ds. Kutsch Lojenga. SPAARNDAM. Voorin. 10 ure, de heer Faber. van Haarlem. VELSEN. Voorm. 10 uur, Ds. de Sopper. ZANPyOORT. Vm. 10 ure t)S. Posthumus Meyjes. IJMUIDEN. Vm. 10 ure Ds. Cuipéri v. BI aaswaal Nam. 5 uur dezelfde. Godsdienstoefening vanwege den Ned. Protestantenbond v.m. 104 ure in Hotel Nommer Eén. Geen dienst Apostolische Zendinggemeente. Voorm. 10 en 's nam. 5 uur. IEMAII

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 7