BEZOEKT Grafmonumenten. Groote Houtstraat 78 OPRUIMING G. de Vleeshouwer Go. HAARLEMSCHE MELKINRICHTING Ptoloirale „ia Kroon" Labouchere Oyens Oo's Bank. Maatseh" van Levensverzekering J. MOERKERK, ^Uitzetten Luiermanden. Granito Vloeren. SIERKAN" 1 BQLDOOT's MEIDOORN de MELKSALONS der over ZIJLWEG hoek Zijlsingel HAARLEMMERHOUTPARK ZandvoortKerkplein 1 Bloemendaal tegenover het Postkantoor I Eigen Ateliers. Levering naar Baat. T. C. NIEPHAÜS, Nassau laan 27, MARTIN Go. AMSTERDAM REGELRECHT! N PARFUM 4 ZEEP ley's Stoffwasche Praotisck, Slegant, VOGELPOEL NOORWEEGEN Spaarie 59. - felafooi 1069 Verzending naar Oost- en West-Indië. J. 0. van der List. Hoofdkanfoer s Amsterdam. A^EÜTEBI sstmAAea. PP Voor Spotprijs "7P1 ïïaarlemsche Meubelmagazijo Kleine Houtstraat 15, bij tie Anegang. Steenhouwerij. - Marmerwerken. V. LI. J. TKOUPIN Nieuwe Grac ht 48, L1L.-AFOT1IB11H: «F* "W. XaORZJNT Telefoon 500 Alléén gevestigd: Dr. Hommels haematogeen - Scott emulsie - Somatose - Florijn's eiwitstaai - Florijn's Quina la Roche - Tropon - Pepton Cornelis - Sanguinose - Kinadruppels H. IN arming - Yin de Yial - Kufeke's kinder meel - Nestle's kindermeel - Mellin's food - Eno's fruit salt - Elliman's embrocation - enz. enz. wegens OBOOTE uitbreiding der zaak van een groote partq nieuwe en gebruikte RIJWIELEN en NAAI MACHINES tegen zeer lage prijzen. Gebruikte RIJWIELEN vanaf f 10, nieuwe RIJWIELEN van f50 voor f40, met 1 j*ar Garantie; prachtig werkende SINGERS' NAAIMACHINES van f'10 nu voor f5 en een fonkel nieuwe verb. SINGER MACHINE van f25 nu voor f20 en als Trap van f42.50 nu voor f30; en de verb. SINGER MACHINE, voor- en achteruit naaiende, van 147.50 nu voor f30. Gratis onderricht. 5 Jaar garantie. Vlaming Kort< straat 2 GOEDKOOPST ADRES voor het Herstellen van RIJWIELEN en NAAIMACHINES. en Gierstraat 4-6, Telefoon 763. „DE KLEINE KAPEL" Warmoesstr, 14 Telefoon 647. Prijs-Courant op aanvrage KANTOOR VAN VASTE OOEDBREN, ASSURANTISN EN HYPOTHEKEN vraagt AGENTEN voor De Saderl Bering tfsrxekering-Maateohappi] ie nieuws Rïedorp. (Goedgekeurd bij Kon. Beslnit van 5 Kaart 1895, No. 38.) Zij .arsekert tegen NERINÖSCHADE, ais go?oig vaa Brand. Bliksem, Gasontploffing of Brand-hlusch water. PREMIÉN ZEER BILLIJK. Regelrecht naar de oorzaak van Uwe kwaal driegt de Sanguinoae door, in al die gevallen waarin gij behoefte hebt aan een tonicum. Zonder bepaald ziek te zijn, voelt gij U slap en loom. Gij hebt geen eetlustgij zijt spoedig vermoeidalles is U te veelgij wordt 's morgens onver- kwiKt wakkergij hebt iets noodig dat U wezenlijk op wekt U wezenlijk nieuwe krachten geeft Gij hebt de Sangulnose noodig In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 121/, of 15 ets. per dag. Dat is goedkoopor dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl. f 1.50. 6 8 12 fl. f 15.Te Haarlem verkrijgbaar bij J. J. Göppinger, Gr. Houtstr., J. v. Gulik, Zijlstraat, K. v. Eden. Spaarne, J. Griever. Kampersingel. W. VAN DAM Co., Fabrikant, Den Haag. TE SVEEK. de meest delicieuse draak.. HIEUW PARFUM ALOM VERKRIJGBAAR. GOUOEfl MEDAILLE PARIJS 1900 Wegens ae ongekend lage prijzen is het ver voer van Bestel- en Vrachtgoederen per Stoomtram het voordeeligst. Goederen worden vervoerd naar HEEMSTEDE, BENNEBROEK HILLEGGM, LISSE, SASSENHEIM, OEGSTGEEST en LEIDEN oe 7.24 en 11.48 v,m. en 3.12 en 7,0ö n.m. ABasterd, tijd. Inlichtingen worden verstrekt aan het Bestelkantoor Klein Hei Ugland Ho. 20. uit één stuk vervaardigd, is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrijgbaar te Haarlem "bijGEBROEDERS HOLT, Anegang 33; JAC. HAMILTON, Anegang 4 en F. P. REICHÈRT, Gr. Houtstraat 53, hoek Peuzelaarsteeg, P. P. RIETFORT, Gierstr. 44,Gebrs. VAN GELDER, L. Veerstr. 31, JOH. H. ALBERS, Gierstr. 27, K. KAAN, Spaarnwou- derstraat 72. W. F. JONGBLOED, Gierstraat 58 en DUIJN—KLOES, Jansstr. 31. Dagelijksche dienst op Amsterdam en Utrecht. Expedities van eiken aard. Assuranties Opslag van Goederen. Inklaringen. is Kleine Houtweg 2 - by - Atelier dagelijks geopend bij alle weersgesteldheid, ook des Zondags. CATZ ZOON van Pekela GRONINGEN. Bijkantoren: 'sGravenhage, Utrecht en Haarlem, ©roote ISTo. 1. TELEFOON 577. De Bank belast zich met alle Bankzaken. Speciaal Administratie van Vermogens, Effecten-orders, Prolon gatie, Handel in Conpons en Lossingen, Vreemde Bank noten en Muntspeciën. Aan en verkoop vau Buiten- landscbe Wissels, Incasseering op Binnen- en Buiten land. Rekening-Courant en Chèque-Rekeningen, Reis- eredietbrieven enz. Neemt gelden a Deposito met rentevergoeding volgens hare voorwaarden, vestigt de aandacht op de afdeeling „Spaarkas." Vertegenwoordiging van The National Bank of South Africa, Ld. Tw®ed® HoUandsche gavMfiéd 5® HAARLEM. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Opgericht in 1870. Sluit alle verzekeringen gegrond op de levens- en sterftekansen ier menschen. Is e8ne zuiverö onderlinge Maatschappij. Hare tarieven zijn berekend volgens de nieuwste betrouwbare egevens. Inlichtingen en prospectussen verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij, Jansweg 42. worden meer dan lOOO stubs Spiegels opgeruimd, door aankoop van een geliquideerde Spiegelfabriek. 5EA© de JES'tEt.la.o'^- "ÜPI over de Infanterie-Kazerne HAARLEM. Telefoon 564. Vestigt bijzonder de aandacht op zijne rijke collectie Uitgebreide sorteering. Nieuwste genres Billijke prijzen. Nette afwerking.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 8