M a a t s c h. vaaNij verheid. Het departement Haarlem van de Maatschappij van Nijverheid hield Maandagavond in de tuinzaal van het café Brinkmann een vergadering. Nadat de voorzitter, de heer Du- four, alle aanwezigen waaronder eeuige dames, had welkom geheeten, gaf hij het woord aan den spreker. Dr. A. van. RaaJte. die een voordracht hield over natuurwetenschappelijk epeelgoed. In een aangename causerie zette deze spreker uiteen, hoe de verschil lende natuurwetenschappen toegepast zijn bij het maken van kinderspeel goed. Tal van voorwerpen had spre ker medegenomen, en zette op duide lijke wijze uiteen welke natuurwet ten bij elk stukje speelgoed waren toe gepast. Onder deze troffen wij aan de wetten van de wrijving, traagheid, zwaartekracht, licht, geluid, magne tisme, lichtdruk, en ook op het gebied der scheikunde werden de gevonden wetten toegepast. In het laatste gedeelte van zijn rede merkte spreker op dat al de door hem gebruikte speelgoedereu van Duitschen oorsprong waren. Spre ker is geen protectionist, maar acht het toch noodig, dat ook onze land- genooten in de gelegenheid gesteld worden om deze voorwerpen te ma ken. Dat kunnen zij nu niet, omdat aan hun opleiding het natuurkundig onderwijs ontbreekt. Haarlem zal, wanneer de technische school tot stand komt, ongetwijfeld een stap in de goede richting doen. Door den voorz. werd Dr. v. Raal- te hartelijk dank getzegd voor zijn aangename causerie, waarbij de ver gadering zich aansloot met applaus. In de pauze hadden eenige bestuurs verkiezingen plaats. In de vacature van den heer J. J. F. Beijnes werd gekozen de aftredende secretaris, de heer J. Merens. Tot penningmeester werd herkozen 'de heer Rego Veth, en als secretaris gekozen de heer Mr. P. Tjeehk Willink. Van de commissie tot het nazien der jaarlij'ksche rekening en verant woording van den penningmeester, was een rapport ingekomen, waarin werd medegedeeld dat de rekening ac- coord was bevonden, en waarin hulde werd gebracht aan den heer Veth voor zijn zorgvuldig beheer. Naar wij vernemen zal in de vol gende vergadering, op 9 Januari e.k. Mejonkvrouw A. von Schmidt auf Altenstadt het een en ander mede deel en uit hare reisherinneringen van China, Japan, Korea, enz. Met het oog op de gebeurtenissen, die thans in die streken plaats heb ben, is dit onderwerp wel van actueel belang te achten. Ch r. Nat. Werkmansbond. ..Materialisme en Zonde" is het onderwerp, waarover Ds. F. W. C. L. Schulte, van Muiden, zal spreken voor de af deeling Haarlem van deu Chr. Nat. Werkmansbond op Don derdag 22 December a.s., in de groote zaal van ..Weten en Werken". Het onderwerp, waarmede de ge vierde spreker voor verschillende af- deelingen van genoemden Bond is opgetreden, is met groote belangstel ling begroet. Voor introductie verwijzen wc naar achterstaande advertentie bij den Becretaris. Commissie van Bij stand. De Commissie van Bijstand voor den nationalen zangwedstrijd, uitge schreven door het mannenkoor „Pro za en Poëzie", in Juni 1905, bestaat uit de heeren W. v. Amstel Wz., F. J. Brinkmann, H. Franken, C. J. v. Gasteren, C. F. Henning, W. A. J. v. d. Kamp, H. N. Kimman, Liera, W. J. B. v. Liemt, P. v. Ooij, M. Prent v. d. Berg, A. Rinkema, P. A. v. d. Most van Spijk, G. v. d. Most van Spijk, F. II. Smit. Ophoogen terrein Opeo- Slachthuis. Naar aanleiding van" het dezer da gen gedaan verzoek van het Bestuur der Afdeeling Haarlem van denNe- derlandschen Aannemersbond, be treffende het ophoogen van het ter rein voor den bouw van het open baar Slachthuis, zijn door B. en W. alsnog de volgende wijzigingen in het bestek gebracht A. Art. G. wordt aangevuld met het volgende slot „De oplevering van het terrein zal „geschieden, wanneer de gebouwen „gereed zijn, en wel op zoodanige „wijze, dat telkens wanneer eender- ..de van het terrein op hoogte is ge bracht, dat gedeelte zal worden op genomen. „De ophooging van het terrein moet „geschieden in twee lagen volgens aanwijzing van de Directie." B. Art. 2G. De aanhef wordt gele zen als volgt „De gebouwen en verdere werken „met uitzondering van het opgehoog- „de terrein, blijven gedurende 9 „maanden na de eerste oplevering ,,en goedkeuringen voor rekening „van den aannemer, ook dan >n- „dien deze inmiddels zijn in gebruik „genomen." Niet nagekomen contract. De Haarlemsche Rechtbank deed heden uitspraak in het geding van de Levensverzekering-Maatschappij „Het Vaderland" te 's-Gravenhage en den heer Bronkhorst, over welke zaak wij reeds eerder het een en ander mededeelden. De Rechtbank verklaarde de eische- resse ontvankelijk in haar vordering, en veroordeelde den gedaagde den heer Bronkhorst tot het nemen van /7000 aandeelen in genoemde maat schappij, waartoe hij zich bij con tract reeds verbonden heeft, en tevens tot het betalen der proceskosten. De heer W. A. J. v. d. K am pis benoemd tot bestuurslid van den u 13waa» Hi»h#iTn«lii-i Binnenland Staten-Generaal TWEEDE KAMER. Over Binnenlandsche Zaken werd geen algemeene discussie gevoerd. Men ging aanstonds tot de artikelen over en heel het debat korte speechjes gaf den indruk dat Min Kuyper spoedig weder rust wil ne men en dat de Kamer hem in dit op zicht wiilde tegemoet komen. De heer Schaper 'had het daarbij over de toepassing der Zondagsrust, speciaal wat het verbieden van op tochten door burgemeesters betreft, en hij wees er op, dat deze func tionarissen gewoonlijk in hun qua- liteit van hoofd der politie interpella ties in de gemeenteraden weigerden te beantwoorden. Waren hier niet B. en W., als uitvoerders van het Rijksge zag, bevoegd? Op een verbeterde indeeling der stemdistricten, speciaal ten platten- lande, drong de heer Ter Laan aan En toen kwamen er nog eenige wen ken en wenschen los, waarbij de heer Hugenlioltz een klacht voegde over de weigering van den Haarlem- schen burgemeester om de aankondi ging te doen aanplakken voor een vergadering over het marinebeleid van minister Ellis. Die vergadering bedoelde geen ordeverstoring, even min als gebrek aan eerbied voor een regeeringspersoon. Spr. zag in de2e poging om critiek op het regeerings- beleid te belemmeren tevens een zij- delingschen aanslag op het recht van vergaderen. De Minister antwoordde dat het recht om -de aanplakking te verbie den .volkomen aan B. en W. was. En zij hadden daarin gelijk, gezien den slechten invloed van den heer Hu- genholtz op het marinepersoneel. De heer Hugenlioltz had ook nog geklaagd over het inwinnen van n- formaties te Haarlem, door de politie, van de bij Hollandsche Spoor sollict- teerend personeel en hij had de vraag gesteld op welke gronden dergelijke informaties voor particulieren werden ingesteld. De Minister kon die vraag niet be antwoorden. Hij gaf te kennen, dat over de ver deeling der stemdistricten de gemeen teraden werden gehoord. Pensionneering van gemeente amb tenaren (door den heer Treub bespro ken) zou niet lijden onder die voor de bijzondere onderwijzers. Maar de vraag of de pensionneering Rijks- of gemeentezaak moest zijn, was nog niet uitgemaakt. Ingrijpen in do bestaande regeling der salarissen van burgemeesters, ont vangers en secretarissen, (waarop door den heer Passtoors was aange drongen), lag niet in de bedoeling der Reg. Wat de burgemeesters aanging, spr. zou niets over deze aangelegenheid in de Kamer willen zeggen, waardoor zij in het vervullen hunner taak wer den belemmerd. |)p de klachten ging de Min. dus niet in en de heer Hu- genholtz constateerde, dat de Min. nu heel wat vriendelijker voor de burgemeesters was geweest dan ten vorigen jare. De burgemeesters zeide de Min. moesten het er dan maar voor houden, dat de laatste indruk de beste en de juiste was. Den heer Hugenholtz gaf de Min. nog te kennen, dat hij, als burgemeester, de aanplakking wellicht niet gewei gerd zou hebben, maar men kon de vergadering zooveel publiceeren als men wilde en van schennis van het vergaderingsrecht was dus geen sprake. Evenals bij Waterstaat komen ook bij Binnenlandsche Zaken steeds tal rijke provinciale en locale Belangen op den voorgrond. Doen wij een greep uit het verhandelde, dan valt te con- stateeren, dat niet minder dan vier sprekers aandrongen op een andere en betere regeling der bezoldiging van de ambtenaren der provinciale grif fies dat de heer van Kol betwijfelde of wel werkelijk deskundigen waren aangesteld tot leden van den contre ien gezondheidsraad en voor de ge zondheidsinspectie dat hij en de heer De Klerk aandrongen op subsi- dieering van inrichtingen ter bestrij ding van lupusdat de heer van Kol daaraan toevoegde den wensch tot bestrijding van lepra en adenoïde ve getaties bij kinderen. De Minister deelde mede, dat wat die ziekte betrof, een onderzoek naar den omvang was ingesteld. Dat de keuze der door den heer Van Kol besproken functionarissen geen goede was, moest nog blijken, al gaf de Min. toe dat men niet steeds de beste deskundigen vinden kon. Wat de lupus-bostrijding aanging wilde spr. eerst de gemeenten aan het werk lateiaan particuliere instel lingen moeet men niet aanstonds steun gaan verleenen, doch eerst als het noodig bleek. Bestrijding op groote schaal van lepra was, gezien het betrekkelijk zeldzaam voorkomen, onnoodig in ons land. De zitting van den dag sloot met een betoog van den heer van Kol over de bestrijding van de tuberculose. Hij vestigde 's Min. aandacht op de voor treffelijke consultatiebureaux die vee] vermogen, ter bevordering van de sociale hygiène. Waar ten onzent nog weinig werd gedaan, beval spr. de zaak den Min. met groote warmte aan. De discussie over do begrooting van het Departement van Justi- t i e werd gisterenavond in de Twee de Kamer ingeleid met een pleidooi van den heer Van Wijnbergen tot het nlsnoe. on last van den Minister in de commissarissen van de Noordbr.i- bantsche Bank, wier schandelijk be drijf hij nader in 't licht stelde van een in 't oog der publieke opinie straf baar verzuim van plichten. Meende de Minister dat hij geen vervolging kon gelasten, dan drong de spreker aan op aanvulling der Strafwet (art. 342), opdat feiten, als de voorgekoinc- ne, niet langer straffeloos blijven. De heer De Ridder achtte echtereen strafvervolging op last des Ministers niet zoo gewenscht, om 't gevaar dat het Hof, dat geen termen tot vervol ging vond, de aangeklaagden waar schijnlijk zou vrijsprokenen dat zou een nog slechteren indruk maken. Spr. bracht den Minister overigens lof voor zijn aanvulling van 't Straf wetboek op het punt van de afdrij ving vooral. De Voorzitter stuitte hem evenwol in zijn bespreking van dat later te behandelen ontwerp. De heer De Ridder besprak daarna een aantal andere ouderwerjaen, mee- rendeels onverstaanbaar; alleen de schadeloosstelling van preventief ver- oordedlden drong tot de tribune doQr. In ernstige gevallen was hij daar voor. De heer Hugenlioltz kwam nader in den breede op tegen 't celstelsel, waaraan hij alle positief doel, alie nut voor moreele verbetering, alle kracht om recidive te voorkomen, ont zegde, het was louter vrijheidsberoo- ving. De heer Van der Vlugt bepleitte een regeling van 't auteursrecht voor werken van beeldende kunsten, een urgente zaak, die de onderbreking van 's Ministers werkplan z. i. noodzake lijk maakte. Vooral ook in 't belang van onze kunstnijverheid was een re geling dringend noodig, die overal behalve in Turkije en bij ons bestaat. De heer Bos ondersteunde dit plei dooi met krachtde zaak is wel niet zoo eenvoudig,maai- dit mag niet weer houden van een nieuwe poging om de zaak te regelen, op beter grondslag dan die van 1884. Spr. stelde met voorbeelden (namaak van de photo-: grafie naar de kinderkopjes van Pier Pander, van Délftsch aardewerk, van 't zieke aapje van Mendes da Costa. enz.) het bestaande om-echt in het licht. De heer Fock bestreed 's Ministers plan om voor hen, die verzuimen bin nen den wettelijken termijn in den vreemde vertoevend, van hun verlan gen om Nederlander te blijven, nog een termijn toe te staan voor kost cv looze naturalisatie. De Minister stelle die naturalisatie, in dat geval, zon der termijn kosteloos open in cas van verzuim. Na al deze kalme besprekingen kwam de heer Troelstra er wat warm te in brengen met zijn klacht over de verwaarloozing van de sociale kwesties bij dezen Minister. Hij vroeg of het antwoord op het arbeids-cun- tract spoedig inkomen en of 't ont werp dan gewijzigd worden zal in meer socialen zin. Spr. vroeg verder een partieele wijziging der bepalingen nopens het pacht-contract en bij pro testeerde tegen de refactie op menig punt van strafrecht in de Strafwet novelle gelegen. Daarna (dat was spr.'s hoofddoel) kwam de spr. tot de zaak van de Noordbrabantsche Bank en sloot zich, mot genoegen, bij het hoofdbetoog van den heeT Van Wijn bergen aan en hij meende, dat het recht geen dupe mocht worden van de vrees voor een conflict met een rech terlijk college. Spr. nam de beschik king van 't Hof te 's-Bosch a faire en in het belang van het recht onder steunde hij het verzoek van den heer Van Wijnbergen, want ook voor spr. had men hier te doen met klasse- justitie. Verder besprak de heer Troel stra nog de uitvoering onzer Faillis- sementswet, speciaal op het punt der salarissen van curatoren, die z. i. veel te hoog zijn. Hij wenschte dat fail lissement, zoo duur en treurig, i.iet al te licht moest worden toegestaan. De heer Marchant, dankbaar voor de uitlating dos Ministers over den kosteloozen rechtsbijstand van onver- mogenden, vroeg den Minister naar den uitslag van een onderzoek nopens "t zoogenaamde hooger beroep quand même van 't Openbaar Ministerie in strafzakenen over de terugzending van processen-verbaal van jachtover- tredingen. De heer Rink drong aan op een uitbreiding van art. 67 en het tarief van rechtskosten in burgerlijke zaken, opdat reiskosten in een proces, vaak meer bedragende dan 't verschil lus- schcn partijen, komen ten laste van de verliezende partij. Hedenavond is de Minister aan het woord. HOFBERICHTEN. De audiëntie, door H. M. de Ko ningin te verleenen aan militaireen civiele autoriteiten die verzocht heb ben aan H. M. te worden voorgesteld of hun dank wenschen te betuigen aan H. M. voor verleende onderschei dingen of benoemingen, zal, naar men verneemt, plaats hebben op 28 dezer. H. M. de Koningin-Moeder ge bruikte Zondag het middagmaal bij de Koninklijke familie ten paleize 'n het Noordeinde. Maandag déjeu- neerde H. M. de Koningin bij haar moeder. Het bezoek van H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins aan de tentoon stelling van Kookkunst zou tegen Donderdagochtend te verwachten zijn. Het gala-bal ten hove ter gelegen heid van het Nieuwjaarsfeest zal plaats hebben Maandagavond 2 Ja nuari. Z. K. H. Prins Hendrik is Maan dagmorgen om 9 uur uit 's-Graven hage, met twee heeren van de hof houding, naar den huize Vogelen zang" te Vogelenzang vertrokken, om in de omstreken aldaar met jhr. L Boreel van Hoogelanden te jagen. Aan deze jachtpartij werd ook door een broeder van jhr. Boreel, overste Boreel. deelgenomen. De lunch werd op den huize Voge lenzang gebruikt. BRONZEN PASMUNT. De minister van financiën heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij bezig is de indiening voor te be reiden van een wets-voorstel tot in voering van bronzen of nikkelen 5- centstukken. Reeds zijn van beide soorten proefstukken geslagen, maar een beslissing is nog niet genomen. bruik geraakte zilveren 5 cent-stuk moeten vervangen en dan tevens de gebrekkige circulatie van de 21/2- cent-stukken minder doen gevoelen, een gebrek dat aan het toenemend gebruik van muntgasmeters is te wijten. Voorraad van deze specie is er voldoende. Van de 183,000 daarvan bij de Ned. Bank in voorraad, kon van 1 Nov. 1903-1 Nov. 1904 slechts voor 110,000 in omloop worden gebracht. Met de aanmunting voor f 100,000, in 1905 zal aan de vraag ruimschoots kunnen worden voldaan, meent de minister. Ofschoon de hulp der post kantoren is ingeroepen en ook de directiën der gasfabrieken in den re gel tot krachtige medewerking zijn bereid gevonden, is Jiet nog niet ge lukt aan de ophooping in gasmunt- meters geheel te gemoet te komen. EEN NIEUWE BOND. Zaterdag is opgericht de „Neder- landsche Bond van Behangers-, Stof feerders- en Beddenmakers Patroons- vereenigingen". Het bestuur is sa mengesteld uit de heeren G. J. Mut ters, Den HaagFred. U. Kroese, Amsterdam; J. J. Reeser. Den Haag; P. H. Vree, UtrechtM. Scheer, Haar lem E. R. Wolfgram, Groningen B. J. Suriuga, Amsterdam. Secretariaat Piet Heinstraat 116, Den Haag. Te Almelo, Boselo, Cortgene en Katwijk a. d. Rijn zijn af deelingen van den Christelijk Nationalen Werk mansbond opgericht. Deze bond, ver deeld over 76 afdelingen, telt ruim 11000 leden. DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM. De heer 's Jacob, burgemeester van Rotterdam zal, gelijk wij van goed ingelichte zijde vernemen, het volgend jaar zijn ambt neerleggen. Huiselijk leed, tengevolge van droevige ziekte en sterfgevallen in zijn naaste omge ving, hebben hem tot dit besluit ge bracht. Ook zal hjj dan Rotterdam metterwoon verlaten. Hij heeft reeds een buitenverblijf in Gelderland ge- koch, waar hij zich zal heen bege ven, om zich dan geheel te kunnen wijden aan de zorg voor zijn -oon, die onlangs een ernstige operatie heeft ondergaan. DE VONDELKERK. Door de aannemers Hillen en Roo- sen wordt met den meesten spoed ge werkt aan het maken van een hulp dak op de door brand geteisterde Vondelkerk te Amsterdam. Daarmede vordert men flink, zoo dat, naar gehoopt wordt, de dienst in de kerk met de Kerstmisdagen voorloopig hervat zal kunnen wor den. INBRAAK EN BRANDSTICHTING. Ten huize van de moeder der ge broeders H., aan het Haagscheveer no 18 te Rotterdam, die gearresteerd zijn ter zake de brandstichting en den diefstal op het kantoor van de Ned. Kiosken-Maatschappij, zijn bij huiszoeking door de politie een aan tal papieren in beslag genomen. Ge bleken is, dat de verdachten op den avond vóór de brandstichting te half elf zijn thuis gekomen, doch óók dat zij kort daarop weder vertrokkenen in gezelschap van een artiste waren. Bij de firma O. en v. d. H. aldaar werd door hen terpentijn en hars gekocht, die in het kantoor, na Je blussohing, gevonden zijn. In den nacht van Zondag op Maan dag is te Delft ingebroken ten huize van den heer F. M. de Vries van Heijst Jr., Phoenixstraat 54. Er zijn eenige zilveren voorwerpen ont vreemd. De heer De Vries van Heijst is verzekerd tegen de gevolgen var' inbraak bij „Mercurius" te Am»cer- dam. GASONTPLOFFING. Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur had te Eindhoven eene gasontploffing plaats in de badkamer der Israelie- tische Gemeente. De ontploffing i9 vermoedelijk ont staan door een lekkage aan het ver warmingstoestel of aan het open laten staan van do kraan. Verschillende ruiten werden verbrij zeld, terwijl het verwarmingstoestel geheel werd stuk geslagen. De dek sel daarvan drong door het plafond heen. De koster, die in de badkamer aanwezig was, kwam gelukkig met den schrik vrij. AANGEVALLEN. Tusschen Goor en Delden is iemand die van de markt terugkeerde, onver wachts door een der bewoners van aan den weg gestationneerde woon wagens aangevallen, die hem met eeD hard voorwerp drie diepe wonden aan het achterhoofd toebracht. SPOORWEGDIEFSTALLEN. Wederom heeft eene ontvreemding van goederen plaats gehad, verzon den per H. IJ. S. M. De firma van Oerven en Maussen te Hilversum ver zond dezer dagen een pak sigaren naar Ede en bij aankomst werden eenige kistjes sigaren vermist. De po litie te Hilversum stelde een ernstig onderzoek in, doch slaagde tot dus verre er niet in, klaarheid in deze zaak te brengen. Zij is evenwel meer en meer overtuigd geworden, dat de ontvreemding niet heeft plaats gehad op het station van afzending. Terecht wordt dan ook vermoed, dat het feit heeft plaats gegrepen óf te Amers- loort, waar de goederen overgeladen zijn, óf langs^de lijn tijdens het ver voer. Het onderzoek wordt dan ook krachtig in die richting voortgezet. OPLICHTING. Door de gemeente-politie van Ambt- Doetinchem is wegens oplichting nancethouden en voorloopig in arrest gesteld B. Isereef te Zei hem, verdacht bij eenige personen in zeven gemoed- ten geld verkregen te hebben onder voorwendsel, dat zijn vee gestorven zou zijn. ONGELUKKEN. In den nacht van Zondag op Maan dag te 2 uur in de Agnietenstraat te Rotterdam thuiskomend, vond een machinist van de Staatsspoor zijn 38- jarige vrouw dronken op den grond liggen met haar kind van vier weken onder zich. Het kind bleek dood. De vrouw is gearresteerd. Zondagavond geraakte de 19-jarige timmerman de Gr. in beschonken toestand aan den Rijnsburgersingel te Leiden te water. Ongelukkigerwijs zette hij koers naar het midden der grachttoen men met een schuit hem bereikte, had hij reeds den geest ge geven. Alle pogingen om de levens geesten op te wekken bleken vruch teloos. Aan de Hembrug is gistermorgen ongeveer 10 uur een 50-jarig werkman van een 4 meter-hooge stelling geval len en terecht gekomen in de beton van het landhoofd voor de nieuwe Hembrug. Zwaar gewond werd hij opgenomen. Gistermorgen omstreeks 8J uur toen zekere Van E. uit Vlijmen "zich, op een kar gezeten, naai- den Houtver koop op de Vossenklem te Vucht be gaf, werd zijn paard schichtig, viel Van E. van de kar en kreeg het rad over zijn borst. Onmiddellijk werden de dokter en de pastoor gehaald doch bij aankomst was hij reeds overleden. Van E. laat een vrouw en 3 kinde ren na. („Pr. 's-H. C.") Zaterdagavond 11 uur bad TeGroen- lo een treurig ongeval plaats. Een woordentwist tusschen zekeren W. en J. v. R. liep zóó hoog, dat de eerste den andere met een revolver schoot en zeer ernstig in het aangezicht ver wondde. De dader werd nog denzelfden avond in arrest genomen. (Z. C.) De s cheeps jager R., vronende te Voorschoten, vroeg Zaterdagavond nachtverblijf in de hooischuur van den koopman L. te Delft, wijl hij zich minder wel gevoelde. Zondagmorgen vond men R. dood in de schuur. In de stoonizuiveQfabriek van den heer Raaymakers-Doggen, te Wouw (N.-Br.) is cle stoomketel gesprongen. De werkman H. werd terstond gedood en een andere werkman heeft zulke ernstige kwetsuren bekomen, dat men voor zijn leven vreest, hem werden een been en een arm afgescheurd. Eeu gedeelte der fabriek is vernield. Het ongeluk is ontstaan doordat een der werklieden een riem op wild© werpen. OPGEHAALD Maandagvoormiddag werd door werklieden van den Russischen Hout handel uit den Biesbosch, onder de gemeente Dordrecht opgehaald het in vergevorderden staat van ontbinding verkeerende lijk van een mansper soon. Vermoedelijk is het de op 20 No vember j.l. uit den Otterpolder nabij den Kop van 't Land per roeibooi, tot het doen van inkoop en naar Dordrecht vertrokken 62-jarige arbeider Joh. Rovers, thuis be/hoorende te Made, die sedert verdwenen is, terwijl zijne boot onbeheerd drijvende in den Biesbosch werd gevonden. Het lijk is door de zorg der politie naar de r.-k. begraafplaats overgebracht. (D. C. Uit een sloot, nabij Naarden is het lijk opgehaald van een onbekend manspersoon, reeds in vergevorderden staat van ontbinding. Sedert Zondagavond wordt te De venter vermist de 19-jarige dochlof der wed. O., die met bare moeder op gespannen voet leefde. Zij verdiende haar loon als loopster eener spaarkas en als werkster bij verschillende in gezetenen, was een zeer oppassend meisje, zoodat aan geen liefdesbetrek kingen kan gedacht worden. Zij kwam Zondag zeer zenuwachtig thuis en verklaarde aan den heer K., met wien zij zeer goed bekend was, dat zij niet thuis terugkeeren wilde, aan welk voornomen zij gevolg heeft gegeven. De politie deed reeds onder zoek doch zonder haar spoor gevon den te hebben. OMKOOPING. Men meldt uit Zutphen In de heden gehouden zitting van den militieraad alhier werd door een lotelinig uit Zelhem aan den genees kundige, belast met het onderzoek, een briefje ter hand gesteld, waarin hem 100 werd beloofd, als hij dezen loteling afkeurde. Aangezien deze belofte, gedaan aan een ambtenaar, met het oogmerk hem te bewegen ;n zijne bediening, in strijd met zijn plicht iets te doen of te laten, straf baar is volgens art. 177 W. v. S-, werd dit briefje ter hand gesteld aan den officier van justitie, die den loteling door een rijksveldwachter liet afha len om hem in verhoor te nemen, evenals den schrijver van het briefje, die zich nog in de stad bevond. Sport en Wedstrijden VOETBAL. Zondag speelde het Haarlemsche elftal, samengesteld uit spelers van clubs, aangesloten bij den Haarlem- Bchen Voetbal Bond, dat den twee den Kerstdag tegen een elftal van den Leidschen Voetbal Bond zal uit komen. een oefenwedstrijd tegen Haarlem II. Onder leiding van den heer Snit- ger als scheidsrechter, nam do wed strijd, die plaats had op het terrein van Haarlem aan den Schoterweg, om twee uur een aanvang. De samenstelling der elftallen was als volgt Haarlemsoh elftalBottelier (doel), G. van dei- Berg en Tangerman (ach ter). W. Zandra, B. Uiltjes en R. Zandra (midden), C. Kammeyer, C. Zandra, W. van Dort. J. Romijn en J. P. Scharff (voor). Haarlem IIBos (doel), Kruseman en Jacobi (achter), Oostenbroek, Pen- nink en Van der Voort (midden), Bakker, Cremer, v. d. Berg. Rijkens en Bij level d (voor). Nauwelijks is afgetrapt of men ziet dat de voorhoede van het Haar lemsoh elftal goed samenspeelt, en deze weet dan ook spoedig de leiding te nemen door den center-voor waarts. door een goed opbrengen van de rechterwing. Niet lang behoudt het H. E. de leiding want direct daar na zien wij Haarlem II pittig aan vallen en tengevolge van een mis verstand der backs ,van het H. E. scoren (11). Met dezen stand wordt van doel verwisseld. Nu krijgt het H. E. den wind an de zon in den rug, en da.uk zij deze bondgenooten, duurt het niet lang, of het neemt wederom de leiding. Het H. E. is over het algemeen ster ker en weet dit ook in de score uit te drukken door achtereenvolgens nog driemaal te doelpunten. Het H. E. won alzoo dezen wed strijd mot 5 1. Als dit elftal Maan dag ook zóó goed in Leiden speelt, zal het ongetwijfeld met een overwinning huiswaarts keeren. KORFBAL. D. E. Y.--H. O. C. i. T~0. Kwart over tien begon het spel on der scheidsrechter J. L. Bo«. Er werd royaal gespeeld. Beide partijen wa ren ongeveer van gelijke kracht. D. E. V. kwam uit met 8 heeren en 4 da mes, waarbij 3 invallers; Haarlem als altijd met 6 heeren en 6 dames, en daarenboven nog met. 5 invallers. Met de pauze was dc stand 2—2. Ook na de rust klom het aantal pun ten aan beide zijden gelijkelijkkort voor het einde was de stand nog 66. Toen maakte D. E. V. nog een punt en won dus met 76. PAARDEN. Voor het volgende seizoen zijn in ons land reeds 57 harddraverijen op de lange baan aangekondigd, waar van natuurlijk Woestduin het leeu wenaandeel heeft met 32, verder te Bussum, Bergen en Utrecht ieder 6, Groningen 5, en Breda ouder ge woonte 2. De courses te Groningen zijn reeds vastgesteld op 14 Mei, 25 Juni, 16 Juli, 20 Aug. en 17 Sept. HET AANTAL PAARDEN OP DE WERELD. Men schat het aantal paarden op de geheele wereld op 80 millioen, waar van 40 millioen in Europa, 25 mil lioen in Noord- en Zuid-Amerika, 11 millioen in Azië, 2 millioen in Austra lië en 1,250,000 in Afrika. Engeland telt 3,000,000 en Rusland 23,000.000 paarden. Vervolg Stadsnieuws Benoemd. Naar wij vernemen is de heer A Maas, wagenmaker aan de Centrale Werkplaats der H. IJ. S. M. benoemd tot opziohter in dienst der gemeente. E e n a a us lag op dr. Kuyper. Vóór eenige maanden werd te Am sterdam een zekere Van Gelder door de politie opgepakt omdat hij te ken nen had gegeven een aanslag te wil len. plegen op Minister Kuyper. Hij had te Amsterdam een revol ver gekocht en verluidt, dat die moest d'enen om den minister van kant te maken. De man ontsnapte te Amsterdam en werd in de tram HaarlemLeiden, waar hij dezelfde praatjes verkocht en ook de revolver liet zien, nogeenl gearresteerd en naar Haarlem ge voerd, waar de justitie hem. als ver dacht van landlooperij, liet insluiten. Zondag is hij nu naar MedembliÜ getransporteerd om daar als krank zinnige te worden behandeld. Twee doktoren adviseerden daartoe. Een uitstapje. Maandagmiddag heerschte in een gezin aan dein Heerensingel groote ongerustheid, daar het zoontje, dat 's morgens naar school was gegaan niet tehuis was gekomen. Tegen den avond kwamen zijn ka meraden de moeder mededeelen. dal hun zoontje, die 's morgens oneenig heid in huis had veroorzaakt, stil letjes met de tram naar Amsterdaa was gegaan, om daar zijn tante eei bezoek te brengen. Laat in den avond kwam de deug niet terug van zijn Amsterdamse!» reis, waarvoor hij zijn spaarpot hai moeten aanspreken. Faillissementen. Bij vonnissen van do Arr. Recht bank alhier van 20 December 1904 zijl in staat van faillissement verklaard Johannes van Wermeskerken, no taris, te Krommenie, thans voort vluchtig. T. Steensma, winkelierster in mo de-artikelen wonende te Koog aan il Zaan Gerrit van Wijngaarden, koopmal in brandstoffen te Beverwijk. Rechter-commissaris in deze fait lissementen is Mr. A. van de Kop pel Gz. On tvreem d. Door een bewoner van de Spaart wouderstraat is aangifte gedaan vs de vermissing van 10 duiven en twe kippen. Later zijn twee jongens aangehoï den die den diefstal hebben bedfl ven en de dieren hadden verkoel aan een koopman.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1904 | | pagina 2