3o Thermometers tand. Donderdag 25 Januari. Hoogste gisteren .F. 32» Laagste beden nacht F. 27° Hoogste heden tot 2 uur F. 32,5° Uit de Rechtszaal DE SEN GEVECHT IN JANSSTRAAT. Poliüe-agent zijn is toch ook ■geen benij dents waardig baantje A. Schijff, arbeider te Haarlem, on verzorgd achterlaten van zijn kind. een dag gov. straf. E. Keur, arbeider te ZamdJVoort, eenvoudige boleetdiging ambtenaar, 1 week gev. straf. Kinderwetten. L. de Koninck, loopjongen te Haar lem. G c v. voorwerpe n. Een oorknopje, een slinger van een klok en een geldstuk. •gesteld van de Regeering. i P. Hopman, arbeider te Hillegom, al appèl overtreding leerplichtwet, 10 Ik boete of 4 dagen hechtenis, wist dit reeds lang, maar ben in do- G. Vlaar, arbeider te Hillegom, ap- ze meening weer versterkt door het P& ais voren, straf als voren, bijwonen van het eerste zaakje, dat i beden behandeld werd. VAN HET KANTONGERECHT. Twee dienaars van de wet zagen KAT IN EEN ZAK GEKOCHT, op Zondagavond 3 December den Klots-klots-klots. jongeling 1'. Traksel met een houd- Benoemd. Onze stadgenoot, de heer G. Kruyer Jr. is, na gehouden examen, benoemd -tot eerste-violist aan het Concertge- "g;bouw 'e Amsterdam. De heer Kruyer was een leerling an den heer Joh. Steenman alhier. Uit de Omstreken HEEMSTEDE. Ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de Drankbestrijdersver- Op klompen kwam hij Woensdag de' eeniging „Het Kruisverbond" werd je-róer-rechtgangetje door de Jans- publieke tribune over klotsen, maar Dinsdag- en Woensdagavond in de straat laveeren. Zij, a!s handhavers wandelde op zijn blauw-grijze kousen zaal van mejuffrouw- Steenvoorden van orde en rust, vonden hetnoodig «nk'r naar l,et beklaagdenbankje T een tooneeluitvoering gegeven, om den behchonkene voor ziin eitrpn Mas een eenvoudig boerenmanneke x-j.j -. vT en anderer veilbzheid fzooals de Haarlemmorliede en Spaanwoude.1 -Nadat de voorzitter, de heer C. Bak- mooie wettelijke term luidt') naar dat den kost verdient mét het verza- ker» de bijeenkomst met een wei- het politiebureau over te brengen. ™elen van aardappelschillen voor de komstwoord geopend had, werd op- Deze was evenwel niet geneigd,"om f gevoerd „Sander de Dronkaard" van zich zoomaar- naar „meheertje inde vn?13e^,S2I?®n:Jos' Lemmens en „Gelegenheid Smedo straat" te laten brengen, doch schuldfg gemaakt ïeïovertrof maakt den dief". Het eerste een treur- der Haarlemsche Politieverordening, sPel en het twéede een blijspel, wer- brjgestaan docu ten kameraad, ze- door met e0n kr^p^ien hond onder den goed vertolkt. De opvoerenden Joh. Drogtrop, zoodat een vecht- zjjn kar over de Groote Markt te rij- werden met applaus beloond. Het be stuur der jonge vereeniging kan dan partij van man tusschen man ont- d'en. 'J i stond. De dienaren van den Heiligen Hii ontkende hief niiiet maar wiét - Hermandad luidden het kwaad te zi "i toI te lïrdedig^' i <rok m6t genoegen op deze avonden verantwoorden en moesten van hun Den vorige® avond had hij zijn hond ^ug z^en- gummistok gebruik maken. Toch met dien vam een handelsreiziger ge- konden zij er niet in slagen detweer- ruild, maar had geen hond', doch „een' HAARLEMMERMEER, spannigen iir to rekenen, deze kozen kat in een zak" gekocht, omdat hijHet verdiepen van tochten in den het hazenpad met medeneming van later bemerkte, dat de geruilde hond Haariemmermeerpolder is, na gehou- een der gummistokken. kreupel was. I)at dit zoo was, wist hij den aanbesteding, gegund aan G. J. Later zijn zij evenwel weer in ban- "iet eerder dan toen men hem be- de Jong voor 1025, A. den Breejen den der politie geloopen. wat tenge- keurde, aangezien hij het dier in het voor 745 B. van Groningen voor volge had dat zij heden in het be- donker had aangespannen. 'ƒ768 en A. van Gelderen voor ƒ1045, •klaagdenbankie een plaatsje kregen, Toch hielp deze verdediging niet allen alhier. en laier wellicht in de gevangenis, veel< want manneke hoorde toch 1 want het O. M. olschte tegen Traksel gulden boete of 1 dag hechtenis tegen HALFWEG. één maand en tegen Drogtrop 6 we- z„ mschen. I» de plaats van den heer Leijsen ken. Boertje wilde meteen betalen, om tot onderwijzer aan de Chr. school Dit stond den jongelieden niets Jïïïl aïbicr benoemd de heer J. Kroeze te •aan, kleine geldboete dus niet mede DRIE ONEERLIJKE HAAR LEMMERMEERDERS. In den hoek van de rechtzaal was een miniatuur lioutkooperij .opge richt. Dit stapeltje brandhout dat ik liever in de kachel gezien had, want was alles behalve warm! was oorzaak, dat er drie personen in het beklaagdenbankje kwamen te staan. Deze drie Haarlemmer-meer ders (de 17-jarige W. B. vanDuuren, de 18-jarige J. T. Wakker en de 38- jarige A. van Dijk) waren op 10 No vember aangetroffen door een veld- eea wachter in 't bezit van eenige plank en palen. De dienaar der zij hadden gedacht er meteen eyenwf duidelijk gemaakt was dat Woikum. ne geldboete Sfte komen. 'tViel TOr1^ weer de zaal op zijn klompen, luid- klotsend klots-klots-klots Had-ïé 't koud? Uit een winkel in de Lange Veer- straat it? een jas weggenomen. Sempre Crescendo. Deze gemengde zangvereeniging gaf Woensdagavond in het Brongebouw een uitstekend VOGELENZANG. TE VER VAN HUIS. Door den jachtopziener A. de Wit Jr. en drie anderen zijn even bui ten de gTens dezer gemeente, in het z. g. „Haasveld" vijf wildstroopers, wonende in Den Haag. bekeurd we gens het jagen met de lichtbak in genoemd jachtveld. Januari vertrekken en den 30en Jar nuari te 's-Gravenhage terugkeeren. De Vorstin van Bentbeim is Woens dagnamiddag met den gewonen Staatsspoortrein van 4.20 naar Haar Vorstendom teruggekeerd. H. M. de Koningin-Moeder heeft de Vorstin uitgeleide gedaan, terwijl aan het station ook aanwezig waren Hi'. Ms. Grootmeester jhr. de Ra- nitz en eenige leden der Hofhouding van de Koningin-Moeder. H. M. de Koningin-Moeder was Woensdagavond tegenwoordig bij het populair concert van het Residentie orkest. in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage. EERSTE KAMER. (Afdeelingsverslagen.) ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. Het OPTREDEN VAN HET KABINET werd verschillend beoordeeld. Een aantal leden zagen er niet de uit drukking in van de gevoelens van de meerderheid der natie, zooals die bij de verkiezing waren gebleken en be treurden het aftreden van het vorige Ministerie, omdat nu, bij gebreke van middelen, sociale wetgevende ar beid op den achtergrond wordt ge schoven. Van andere zijde werd liet aftreden niet betreurd en toegescljre>- ."en aan het op den VOORGROND STELLEN VAN DE ANTI-THESE, wat weerzin en ongerustheid kweek- te en leidde tot ondermijning van de nationale eenheid en tot schijnheilig heid bij velen. Het stelsel van Mi nister Kuyper wekte geloofshaat en 'pLitste de natie in twee deelen. An- m eend en, dat de meerderheid des schillende groote dief stallen i* volks terecht de beperking omtrent Duitschland heeft schuldtig gemaa-'u,. hot kiesrecht uit de Grondwet wilden Na zijn poging tot ontvluchting' uit doen verdwijnen. de stadsgevangenis, don /.oogemaam- Gevraagd werd, welke veranderin- den Amigo", werd hij aan de mare- gen de Regeering noodig acht in de chaussees overgeleverd, die hem toe* REGELING VAN HET in verzekerde bewaring stelden e* KIESRECHT gisteren zwaar geboeid naar Maaa- Tr tricht hebben overgebracht, ter be- van de Tweede Kamer, de Prov. Sta- schikking van den officier van justi- ten en de Gemeenteraden. Het werd tie, totdat over zijne uitlevering zal betreurd, dat in de Grondwetscom- beschikt zijn. missie geen lid van de antirevolu- Het jonge dametje, een twintigjaii- tionnaire partij was opgenomen. Al ge blondine uit Dusseldorf, en zij* werd de splitsing van liet Ministerie zoogenaamde jockey worden, als zon- van Waterstaat, Handel en Nijver- dor- middelen van bestaan, over 0* heid uit verschillend oogpunt beoor- grenzen gebracht, deeld. hulde werd door eenigen .Het renpaard met rijtuig is voori aan de Regeering gebracht voor n°g te Sittard gebleven, haar sociaal politiek beleid en inge nomenheid betuigd met de instelling van het nieuwe Departement. Bij de FINANCIEELE BESCHOUWINGEN, die een breede plaats in het afdee- Jingsoniderzoek innamen waren on- BEROOVING. Dinsdag werd bij de politie te Am- hem aangifte gedaan, dat in de* nacht van Zonciag op Maandag ee* heer, die niet geheel nuchter was, door een paar kerels beroofd was van alles wat hij bij zich had een gouden hor- derseheidene leden ten aanzien van l°£Te naet ketting, portemonnaie met 's Rijks financiën pessimistisch ge- geld en andere kleinere voorwerpe®. stemd. Vele leden wenschten meer Door de politie zijn als verdacht van. splitsing tusschen uitgaven voor eens dezen diefstal a aai gehouden zekere D. en die welke jaarlijks terugkomen en en de koi-poraal-tamboer JW. tevens ook tusschen de productieve T. Beiden heblren bekend en in-productieve uitgaven. Tot ver- mindering van de gewone uitgaven zou, meende men, invoering van commercieel e boekhouding bij de Staatsbedrijven kunnen medewerken een gevoelen door- andere leden be streden. In zake de BELASTINGPLANNEN diefstal gepleegd te hebben. Minister Kuyper tot het stellen dei- antithese gedwongen had. Volgens sommigen berustte het Ka- EEN BERUCHTE DIEF, Een tiental dagen geleden kwam te Sittard een onberispelijk gekleed*: 30-jarige Duitsrihier aan1, met rijtuig en een mooi renpaard, in gezelsol rap van ;eene chic. gekleed,e dame, welke hip vooa- zijne vrouw uitgaf, en van eek werd aanbevolen omzichtigheid met jockey. Hij naan intrek in het naast het scheppen van financieele lasten, het stadhuis gelegen logement van die* zonder parlementair overleg omtrent heer H. Kallen, tevens rij tuig verhuur de middelen tot voorziening daarin. <*er. De Duitschei- gaf voor te heete* Verder handhaving van een behoor- Götze, leefde er oogenschijnlijk fat- lijk evenwicht tusschen indirecte en soenlijk van en was ruimschoots van -1_ '~gfide heb- W-tmg0n, met vermiiding ««rzien Mlb« op Minister- Knvner tnt het sfelle.T» eener verschuiwng van directe las- wedmmen m Spa gewonnen t. I ten op een weinig talrijke klasse van belastingplichtigen ten behoeve van ben. Na eenige dagen vertrok liet heer schap. Bij zijn vertrek werd alles be- AaÉjjËta en paarft vcrkJaarden nu reed, "zich te zullen di- Maas sche erkiezingsleuzen. als strijdleuze het r - BLANCO ARTIKEL StlSl Zaterdag echter kwam bij den bur- 1 S?.. belastingen. gemeester van Sittard een telegram een zwaarheid, die zich gewroken Bi) het defensie-rraagstuk werd be- van de ntt Dusseldorf, waari* heeft bij het bijeenbrengen van deze sproken de steun, die door de rech- verzocht werd, den in de berber» vam Ministers die omtrent onderschei de- terzijde verleend is aan den Kallen logeerenden Duitscher? ge- ne Regeeringsbeginselen verschillen. MINISTER VAN OORLOG naamd Götze, onmiddellijk te arres- Andere leden zullen afwachten de een verschijnsel, waarin anderen toeren, daar hij beschuldigd werd va* pannen van den Minister van Fin. r,jets nieuws zagen. Van verschillen- grove diefstallen, in Duitschland ge- 'uit\uering v ?,ij deaanhouding van dit vijftal! Weer anderen zeiden zoo veel moge- de zijden werd betwijfeld of de Re- ook wat de opkomst van het publiek hl ■»ach.l0Pziejie^ yeel moeite lijk medewerking toe, zoolang tKab. poering weJ ernstig genoeg door- betreft, waart de geheele zaal was over a! m t ta krijgen, vredelievend bleef. Men Y°eg> .welke drongen is van baar v0j hetgeen de jachtopz-eners dan ook de verhouding is van het Ministerie handhaving der souver Het programma was niet overvoerd.ldet Sjelu'kt is dan na een ernstige j tot ieder der oppositie-troepen. Ver- |eil van Nederland zoo i Het koor trad viermaal op en bracht NV(^steling. schillende leden kwamen op tegen t Europa, behoorlijk door ■n zevental liederen ten gehoore, Door de veldwachters werden in samenvoegen van een Mimstene, macht te waarborgen. errjstig genoeg is van haar plicht om handhaving der souvereiniteUsrech- in Azië als in zee- en land- zevental liederen ten gehoore,1 bioor ae vei cl wachters w7erden in samenvoegen van een Mimstene, macht te waarborgen, méést alle van eenvoudige tonatie, beslag genomen: twee geweren, twee waarin de r VAKT - zooals ..Bede voor 't Vaderland" van acotyleenlantaarns en zes wüde ko-KABLNETSFORMATEUR ONTBRAK, aMBTF^RFN rechtigheid vertrouwde dit niet en Valerius ..Avond" van Van Miliigen; nijnen. j A.viisimNAKniN zocht er ..kwaad spul" achter. Deze Voorjaar" van Co enenen „Helpt i Voor de vijf Hagenaars ijs dit een zoodat in ons Staatsleven werd m- en beambten werd aanbev - 1 i dure reis geweest vermoedelijk zul-gegrepen door iemand, die geen ver leden drongen voorts aan op mvoe- :-'len zij het ook niet meer wagen, om antwoordelijkheid draagt wat op ring van zich, stroopende zoo ver van huis de" duur moet leiden tot kuiPerll «n EENHEID VAN TIJD. achterdocht bleek niet ongegrond, elkaar" van Ph. Loots. wijl bij onderzoek bleek, dat de lie- Deze stukken werden zeer goed ge-'len zij het ook niet meer wagen, om den liet hout gekaapt hadden uit de zongen, evenals „Nederland en de zee" g - - werkplaatsen aan het fort aan den van Brandts Buijs. Slapersdijk. Het korte bestaan der vereenigihg Behalve dit, had de oudste he- in aanmerking nemende, kan men al- klaagde nog iets anders op z'n kerf- leen niet lof over het gepresteerde stok, namelijk den diefstal van een spreken, en dient de directeur, de riek (een stuk gereedschap) ten na- beer W. A. Kwantes, daarvoor gehul- deele van zijn vroegeren patroon, digd. den landbouwer Biesheuvel. te begeven. UITGEEST. Bloemenfeest. Het voornemen om einde April of bederf. maar er bleek verschil omtrent de Van verschillende zijden sloot men jceuz6 tu\sschen den Midden-Europee- pleegd. De inspecteur van politie Lom men uit Sittard toog direct op onder zoek naar Maastricht, alwaar Zater dagavond tevergeefs alle hotels en lo gementen werden afgezocht. Zondagavond werd de inspecteur Lommen echter op het spoor gebracht van den voortvluchtigen Duitscher door den koopman P. K. uit Sittard, die hem had aangetroffen in 't liotel Vele Onnou aan 't station te Beek-Elsloo. Zondagnacht om 2 uur werd ïvij i* dat hotel, genoegelijk met een drietal Beekenaren kaartspelend!, aangetrof fen en gearresteerd. Op hem werd slechts een bedrag van 600 mark aa* ÖJÜlïïlS'rfJ!;: Weat-Euröpeeschen «1* en begin Med te Uitgeest een bloemen- „etsfo'rmateur mst, of schilde men van gevoelen omtrent de noodzakelijkheid van een premier schap. Gevraagd werd, of de Kabi- Als solisten traden on een sopraan feest te organiseeren krijgt steeds t Eigenaardige van deze zaak was, en «en De eerste, mejuffrouw teren vorm. dat een der beklaagden, als vallende Dorothea Schoon zong zeer verdien-. De onder de bepalingen van de Kinder- >'Jk fenk 11 Duitechem drie wpttpn pon vprdediffpr wad toeee- Hollandsche liederen, waarmede zij v t i il?. S veel succes had, ook al is haar geluid voegd. Zijn zaak kon eienwel met MINISTER KRAUS contractueel verbonden was, onizij tijd. De wensch werd uitgesproken, vermeden worde het LIDMAATSCHAP DER TWEEDE KAMER geldelijk zoodanig loonend te maliën, klein geld bevonden Zijne blonde schoone vergezelde hen» in zijn arrest naar Sittard. Inmiddels werd Dinsdagavond d.e po litie in Dusseldorf van de arrestatie per telegram verwittigd en worde* nadere instructies omtrent de uitleve ring 'afgewacht. •afgevaardigden van een 20-tal dje,riSten in chili te gaan presteeren. dat het meer dan nu reeds een be- yereenigmgen zijn daartoe bijeen ge- Qok werd er op gewezen, dat het geeringswaardige betrekking wordt. komen en een voorloopige commis- niet tot klaarheid is gekomen, ofDE INBRAAK TE S-HEERENBBRG. sie, waarin ook de burgemeester zit-1 vóór de formatie van het Kabinet, KARL HIRSCH. Omtrent de inbraak te s Heeren ting heeft, is voor het slagen der de rechterzijde is geraadpleegd, een Uit Batavia werd Woensdag aan berg kan nader worden gemeld, dat pogingen werkzaam gesteld. Het ri^adpleging, die echter als een zui- de „N. R. Ct" geseind, dat Karl er Dinsdag den geheelen dag ee* gen wij eenige eenvoudige stukken,; voorloonitre nlan bestaat in een twee vere zaak van de Kroon werd be- Hirsch (alias Abdoeliah Joesoef), he- streng onderzoek is ingesteld meinet - Puszta Klan-.r. .^Te 6 i schonwd. scliuldigd de inwoners van Djambi g»volg, dat er ernstige verdenkingen tegen het Nederlandlsch gezag te zijn gerezen tegen den aldaar flfenst- hebben opgestookt, tot 10 jaren doenden stationschef, tuchthuisstraf is veroordeeld. Deze moet dan ook des middags 1 KABINETSFORMATIE .AAN MR. soms wat kleurloos. Nog meer succes had de heer Joh. Kerkhoff met zijn vioolspel. Eerst kre- met gesloten deuren behandeld wor den. omdat zijn collega's daarvan niet mochten profiteeren. Wel was rtj QSU,„U, zijn vader tegenwoordig en werd als fnaar daarna het mooie „Puszta. Klan-dargili feert'Terrte"dai nerken""ffe" schouwd. ge.uige gehoord. ge" (Hongaarsche steppenklanken) en - Bepaaldelijk werd aan de Regee- Hei O. M., zijn requisitoir nemen- het ..Obertass" (Mazurka). I vel versiering-, eerepoort- en étalage- ring gevraagd: lo. of de opdracht de. hechtte niet veel waarde aan het Hierdoor liet deze stadgenoot zich wedstrijd, opgeluisterd door matinée, tot voordeel dat de Kinderwetten voor wederom kennen a.ls een zeer begaafd avondconcert en illuminatie; den den zeventienjarige zouden kunnen violist, beschikkend© nieit alleen over tweeden dag wedstrijd en optocht van GOFM VN RORGESITJS hebben, maar achtte eenzelfde straf uitstekende techniek, maar ook over; - uuc-.vi.un a één Wilhelmus op uitnemende wijze bege- tuinbouwgebied of van den aard der premier-formateur is vervallen •weken leid op een mooi klinkende vleugel- deelnemende vereenigingen. j of tusschen den heer Borgesius noodig. als voor den achttienjarige, een warm muzikaal gevoel, om geen onbillijkheid te begaan. Het eischte daarom tegen beiden week, terwijl de 38-jarige zes tegen zich hoorde eischen. piano. Mr. A. J. H. Merens achtte een ge- Nogmaals, het was een uitstekend vangenisstra.f voorden jeugdigen be- geslaagd concert klaagde niet wenschelijk. maar con- cludeerde tot oplegging eener geld- Te water! boete temeer waar hij thuis een Woensdagavond schrok liet paard goede opvoeding ontvangt. van den veehouder Van Loon uit. Ook voor den achttienjarige be- Haarlemmerliede, op de Baken'essea-- iklaagde riep pleiter de clementie der (gracht, waardoor paard en wagen om- Rechtbank in. wijl het gepleegde feit vlN-en- slechts gering is, en hij even buiten Doo,r ,spoe<Hg toegeschoten hulp kon de Kinderwetten valt men höt E>aard no« blJtijds grijpen, doch de melkbussen kwamen in het ERNSTIGE MISHANDELING water terecht, aldus schrijft onze bet- De volgende beklaagde. A. Geyl- richtgever. voet, kreeg op Zaterdagavond 16 De- Tr cember ineen café in de Anegang Y°°i" e?-n lio f da da g d oei. twist met een anderen bezoeker. De- he'^roonw!raled™haDmo^érr0dS-e5ie ze twist Mep zoo hoog, dat hij een op^vierd^ Sn bierglas opnam en er zajn tegenstan- rlicmv stuk van (§evr. ^|jy Hoekstra der een slag mede ra het gezicht Kaptij geliteld „Voor een liefdadig gaf, met het gevolg, dat deze een ho- doei». rig bloedende wonde bekwam. die j)e ieden van „Cremer" en i-an het door den dokter geheeld is moeten Brougebouw liebben reductie. worden en heden nog niet genezen R.-K. Bond voor Miliciens. In aanmerking nemende, dat de Dinsdag 23 dezer hieHd de Organisa- beklaagde gunstig bekend staat, tie van R.-K. Miliciens, Verlofgangers eibchte liet O. M. een gevangenis- en Landweermannen haar eerste huis- straf van 2 maanden. houdelijke vergadering in liet gebouw ,,St. Bavo". KONIJNENDIEF. Alle aanwezige ge introduceerden tra- Hij had wel zin ineen paar ko- den ais lid toe. Besloten werd de eerst- ïiïjritjes, waarom hij zijn schreden volgende vergadering te houden op richtte naai* de duinen te Overveen. Dinsdag 20 Februari. '4 Stroopen is evenwel ook nog niet ieders werk, en het gelukte J. de Gedlagvaard. Bakker dan ook niet een langoortje bestuur der sociëteit Veieeni- te verschalken. Met een ledige wei- 15 rior. 'anton8erecht taech thuis komen, wilde hij toch 8®dagvaard;, omdat to de concertzaal ook niet. maar schafte raad. Uiteen Z™" fweetal konijnenhokken eigende hij ,d0^ttt daartoe toegteroimng was ver- zich vijf konijnen toe, die ook wel zouden smaken al waren zij tam. I Jubileum Smakelijk eten heeft de man even- De heer H w Hasseameijer hoopt wel met gehad want op weg naar den Februari den dag le herdon- huis weid hij door de politie aange- k6n. waarop hij vóór 25 jaar als houden en met konijnen en al inge- spoorlegger aan do Centrale Werk- wkend- plaats der H. IJ. S. M. in dienst Heden hoorde hij voor dezen dief- trad'. «tal drie maanden gevangenisstraf tegen zich edschen. f Militaire Zaken. De le-luiten ant Van Blijenburgh, UITSPRAKEN. van het 10de regiment infanterie, al- Loo dd iefsfaL hier in garnizoen, keert 31 Januari I- Muller, zeeman te Amsterdam, 3 a.s. van zijn détacheerüig bij de Nor- diefstallen, zes maanden gevangenis- maal Schietschool te 's-Gravenhage «traf. naar Haarlem terug. Th. Schilder, behanger te Amster- De sergeant-fourier Van der Beid, dam, diefstal, een maand gwangenis- van de 1ste comp., 4de bat. 10de re- straf- giment fnTanterie, alhier in garnizoen, Th. v. d. Kolk. los werkman "te gaat op 17 Maart a_s. met ee® nieu- Haarlem, strooperij met behulp van we verbintenis over bij het regiment een wagen. 14 dagen gevangenis- grenadiers en jagers le "s-Graven- etraf. hage. 1 :n wtinii muziAtirLi govvci. J sportwagens, fietsen en onvoorwaardelijk is geweest; 2o. Beide solisten werden door de®heer' 'ulSen, voorstellingen op land- of wanneer en waarom de stelling van DE MARINIERSBOND. Het Volk meldt Het eerste nummer van het orgaan van den Mariniersbond, dat op on geregelde tijden zal verschijnen. de kazerne zijn gebracht, en voo.- loopig onder bewaking gestold. j een der betokken Ministers overleg IJMUIDEN. I over de zaken van het eventueel In de Staatscourant zijn opgenomen door ben te beheeren Departement de statuten van de Naamlooze Ven-plaats gehad. Vrij algemeen nootschap „Zeevasscherij-maatschap- S»ctSw^Tnts~èS de aanvrage en de verleening en uitgekomen. Aan boord van desche- BEDRIBGELIJKE HANDELINGEN. De commislsaris van politie der 1* i3 aSdeeling te Utrecht waarschuwt te- pen is het reeds verboden ook pij „IJsland" aJ'hier. De vennootsdhap stelt zich ten doel de uitoefening van de zeevisscherij, den handel in visch en het verrich ten van alle daden van koophandel, hiermede in verhand staande. Het kapitaal bedraagt ƒ500.000, ver deeld in 500 aan deelen ad 1000. Voor- loopig worden hiervan 180 aandeelen uitgegeven, waarvan hij het verlijden der akte van oprichting 100 aandee len zijn geplaatst, welke volgestort zijn. Voor de eerste maal zijn tot direc teuren benoemd, de heer Roelof de Boer en Jacob Visser Leendertszoon, beiden te IJmuiden. ZANDVOORT. Door B. en W. is aan den heer M. C. Snijer verlof verleend tot den ver koop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank, in de concertzaal van het perceel aan de Baan no. 12. De heeren S. J. H. Gompertz e® a. Holmberg de Beckfelt hebben de con cessie-aanvrage voor eene waterlei ding alhier ingetrokken om reden dat de Raad geene uitsluitende con cessie wil verleenen, sdhrijft 't Hbld. Door den buitengewoon gemeente veldwachter G. L. Buddenberg alhier is proces-verhaal opgemaakt tegen A. B. te Haarlem wegens het vervoe ren en tegen J. de W. te Haarlem wegens het zetten van wildstrikken in (het duin onder deze gemeente. van van het VERLOF AAN DEN MINISTER VAN WATERSTAAT. Het dienen van een ander land tij gen bedriegelijke handelingen va* Karl Rose, die zich Martin Haanpkinö noemt en zich als secretaris va* ATJEH. j „Israels Hof fining" te Wandsbek De gouverneur van Atjeh seinde: uitgift. ™der welke voorgeven* hij 10 December legden maréchauissée yepvalschte inteekenlif.ten spec, aal onder Amboineeich sergeant Kapo- aa"z,6S1"k,<! clii-istolijke familie, jas 85741 bij Panté Ara (PeusangSi) aanl?«; "«ft h?' vong >aav. vijf vijanden neer. 25 Decemberwer' cWaml den in Peusangan neergelegd doorI. maréchaussée onder luitenants Win- '^^te ter en Smagge vijftien vijanden met ver^er_n^ en aan „el^nö dens zijn Ministerschap, door een bendehoofdzwaar gewond korpo- fh-fn^vpinrioerlelffk Nederlandsen Minister der Kroon, raai Kariman. 44850. buit een voor- achtte men voor ons nationaal ge- lader, een achterlader: door maré-f,® fo ""itlru.o!. voed beschamend en kwetsend. Ook chaussée onder luitenant Van Braam J c' - - voomemen te kenue* om practische redenen werden tegen Morris elf en onder een zoo langdurig verlof vele ern- brecht. 51332 vijf stige bezwaren ontwikkeld, rakende 'hieronder twee attaqueerende vrou den gang der begrooting, de noodza- wenlicht gewond sergeant Menta, kelijkheid van maatregelen omtrent 39147ik vertrek morgen naai den stand der rivieren en andere on- Noordkust, voorziene gebeurtenissen. Met het Den 25en December oog op de verantwoordelijkheid van door verschillende patrouilles in het Kabinet voor dit verlof, werd Peusangan neergelegd 36 vijanden, t),,_ naar Meppel en Leeuwarden - »«*- «sergeant Ruge- rekken kwaadwilligen, jtreKKen- OPSPORING GEVRAAG» De commïssaris van politie i« I Schiedam verzoekt voorgeleiding va* werden ,iwec" personen die zich 16 Januari MI. ten nadeele van mej. Beuker». Lange Haven 12 aldaar, schuldig: Binnenland HOFBERICHTEN. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden hebben het voornemen zich ter gelegenheid van den verjaardag van H. K. H. de Groothertogin Marie van Mecklen burg voor eenige dagen naar Schwe- rin te begeven. aan de Regeering gevraagd: lo. of onder wie twee vrouwen, die op de: hadden gemaakt aan^ ^oplichting, de Minister van W., H. en N. bij de onzen aanvielen, aanvaarding van zijn ambt mede- J („B. N.") deeling heeft gedaan va® zijn con- tractueele verbintenis 2o. welke re- i INBREKERSVREES, denen va® publiek belang het optre-Men schrijft uit 's-Gravenzande aan den van den Minister rechtvaardig- de „Westl. Crt." den 3o. waarom niet vroeger van Dat de inbrekersvrees er bij velen het te verleenen verlof en de rede- diep inzit, bleek hier Woensdag j.l. nen daartoe, mededeeling aan de Een kerkganger, huiswaarts keerende, Staten-Generaal ii3 gedaan. passeerde drie zwijgende politieagen- Wat de - jj| |U door haar te bewegen tot liet kon pen van een stuk linnen voor 48, dat gebleken is imitatie-linnen e* slechts 15 waard te zijn. De een gal zicii als de baas en de andere al» zijn knecht uit. EEN FLINK POLITIEMAN. Toen_d!e_ gepensioaneei-d'e jachtop- roziener P. Baggeiman, tevens hog ten met de kragen op, die hij niet° aJs bezoldigd rijksveldwachter, Zondag Tinx'nwFTmrFTJ 7TFNTNrr zoodanig herkende. een uitstapje ging maken naai* De* batreft achtlMi onderechetden ledenZiin door "abrekeroveriialen bewerkt Hnojr, aag hij van uit den trein, dat Detreir, acnuen onaerscneiaen ïeaen verstand jWon argwaan te kri jgen en biet m het jachtveld, onder Zoeter- ^'orde omdat dé meerderheid^ der daart,ii K<"™8d, da' Hui»- mc?r Pluia ,In Pf1 Haa« 8* ue ome ornaat ae meeraerneia aer waart,s eenzaam is en hulp dus ver amveard, kon lnj het niet over ziek natie daaraan met denkt, e® het zou zijxlj werd ras besloten terug te verkrijgen de stad in te gaan, docfi verlangen daarnaar in den lande koeren Weer voorbij de zwijgenden, keerde per eerste gelegenheid terug, niet algemeen is. en toen het op een loopeai gezet. Dit verwisselde thuis in een oogwenk va* Deze leden waren algemeen tegen waa juist voor onze actieve politie een kleeren en trok den polder in. Daar het verleenen va® slecht teeken en met spoed werd den ontmoette hij al spoedig de gebroe- ALGEMEEN KIESRECHT 'nu juist niet moedigen kerkganger na- (lers v. M. uit Zegwaard, in het be- on keurden het af, dat de Regeering gezet. zit van een haas. welke door hem werd door aanvaarding der Grondwetsher- Deze alzoo versterkt in zijn inbre- to beslag genomen. Even later mocht ziening, de fakkel der tweedracht kers-manie, stak de handen naar bo- bet hem gelukken nog een persoon op had ontstoken Andere leden meen- ven en begon luidkeels moord! moord! heeterdaad te betrappen, namelijk de* den dat het blanco-artikel bij de te roepon. Spoedig was nu èn van strooper A. K uit Zegwaard, die mef vorkio7 ineen had eewerkt om het on- vervolgers èn van vervolgde de identi- dno hazen windhonden bezig was 1* treden vfn dit Kabinet mogelijk te vastgesteW en kon do kerkgaaiger den gesloten jachttijd het veld af t* maken. Eenigen wilden het met een hart onder den ,'waarts gaan. riem huis- j&gen. MINISTERIE WEL STEUNEN zoolang het zich op administratiefEEN GEVAARLIJKE DIEF. terrein bewoog. De meeste leden die Blijkens nadere informaties, door del zich daarover uitlieten en daaron- politie genomen, is de Maandagnacht ivi hfit hiifal Annroll fa Roalf.TTlolAn ira. I Dat een bekeuring volgde an dat Ier nog meer zal volgen, laat zich b«- grijpen. („Weaü, C*.") der voorstanders van kiesrechtuit- iu het hotel Onnou te Beek-EJsloo ge- breiding, verklaarden rich tegen een arresteerde Duitscher Götze, die hier blanco-artikel, als gevaarlijk Regee- nog een poging gedaan had om uit de MAATREGELEN TEGEN STROOPERS. Aan de Pruisische grenzen bij Ern- ringsprogram. en als middel naar al- voorloopige gevangenis te ontvluchten' rnerik hebben verschillende gvond- H. M. en Z. K. H. zullen den 27e® gemeen stemrecht. Eenige leden een gevaarlijke dief, die zich aan ver- eigenaans om de stro opera bun bé-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1906 | | pagina 2