Advertentiën Uitdeeling8lijst. Dienstbode DteDstl>o<le Naaihuizen. H H Coiffeurs. H.H. COIFFEURS Barbiersbediende kiïiadh^ en of die wet al dan niet ge- dagen beurskoers van pl.m. 109 francs lijke rechten behoort toe te kennen en den prijs van aflossing (frs. 100) - aan mannen en vrouwen. i is fr. 3.of circa 1.50. stige bepaling, daaromtrent in do j De 2 loten mogen niet wet op de verboden kringen opgeno- Arhpiflpreu/prAlfi I verhEmtleld worden in Nederland; men, en wees het verzoek van de Uit de ArÜeiÜerSWereld aanb6veling veldient nu dit DU waft 'n nekslag voorden oige-mend geld eens in HoUandsche solide ver- naar van ..de Jonge Visscher", want(fondsen te beleggen, bijv. stedelijke en provinciale leeningen, die min- jf 'af te leeren, een premie van zijn recht om het houw verbod bin- i mark vow het aanwijzen vanel-'nen de verboden kringen te handha,- jn strooper uitgeloofd. Van geheim-ven, met voorbijziening van die gun fuding wordt de aanbrenger verze H TRAM HOEKSCHE WAARD. ^en reiziger, die met die' tram van Iterdam naar Oud-Beijerland )k, vroeg aan den conducteur, waar- tevens een einde aan syjne vergun- t de traan niet verwarmd was. Hij ning om het gebouwtje daar te laten eg daarop ten antwoord, omdat de staan. achinegeen stoom missen kon 'n Korte tijd van neerslachtigheid, 'n daarop volgende periode van pein zen op uitkomst en tot slot 'n gun stig resultaat, door 't menschedijk vernuft verschaft. 't Paviljoen, te water laten, dan staat de Minister paf. En zoo zal geschieden 't mate- its reeds SIG A RETTEN M A K BRS- STAKING. Bij den sigarettenfabrikant M. A. Querido, te Amsterdam, is weer een j stens even zeker zijn. werkstaking uitgebroken wegens h.er- nieuwde loonsverlaging op een drie- tal merken. Aangezien dit de tweede staking in binnen zeer korten tijd. wordt er thans geen handhaving der j oude loonen, maar loonsverhooging j geéischt. benevens uitbetaling san het reeds gekorte loon. Er zijn 5 vrouwelijke en 3 mamne- naar Amsterdam, vertrok 24 Jan. van Port-Said. Het st. Bali, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 24 Jan. Kaap Carvoeiro. Het st. Sloterdijk arriveerde 24 Jan. v. m. van Rotterdam te New- York. EEN ZONDERLINGE GESCHIE DENIS. Langs maakten wij melding van p bewoonster, in een der straten p buurt YY te Amsterdam woon- ptig, die. veel ondervond van f feit. dat taUooze adreskaarten r;;UL[ ,,r voor benoodigd u. .eeuo - rden rondgezonden ut dat stads- aanwezig en zoo zullen binnenkort >«ke personen m betrokken. allen le uter waarop zij werd genoemd Naapden?s ingezetenen kunnen bo- 1 '"lorr.nt.ooalen Sta,- rand, die voor een tatje geld sen op ,R c^mmencement de Ale. iatad'Aehter op die kaarten weid wetsontduiking door een hunner neld, dat haarhuis stond „onder vem"ftl«® medeburger mt^daeht, h.K.go bescherming van den com- en s il Naai den eei.e attractie rijke, maris van politie fit de Ferdinand geworden zijn in den vorm van n w Istraat". drijvend cafe waarnaar ongetwijfeld 0J[er werkUedjM1 in Jovendien had men haar veel last vele ueemdelmgen zullen heentrek- Ya];ke:n }s in den laatsten ■oorzaakt door middel ©ener adver- ken. itie in een dagblad, tailooze sollic8- Officieele berichten den van den Internationalen renmakersbond. (Het Vodk. HOOGER LOON. Uit Lochem wordt aan de jZutph. iten op haar af te zendon naar de rekking van huisknecht, dien zij it had gevraagd. )en commissaris van politie in de rdinand Bolstraat is het eindelijk lukt, meldt het „Hbld.", den man, die juffrouw zoo plaagde, voor zich doen verschijnen. lij is bediende in een winkel, er- ïs in de oude stad, e>n vertelde, dat die juffrouw in huls woonde een asje, met wie hij vroeger verkee- ig had gehad en dat hem ontrouw ls geworden. Hij had het zonder- ge middel nu aangegrepen in de •wachting, dat cLe politie zich nu wel st dat huis zou bemoeiende be- onsters zouden verjaagd worden en in zou hij gelegenheid hebben liet bis je onder zijn bescherming te ne- fen. De commissar is bracht hem aan zijn jrstand. dat hij een zonderlingen ig had gevolgd. Hij liet ook het iisje komen en vroeg haar in tegen- ior dig beid van haai- vroegeren ge ide, of zij zich niet liever zou toe- rtrouwen aan hem, die het goed >t haar scheen te meenen. Evenwel, bleek van die bescherming heele- lal niet gediend en verlangde haai den weg te gaan. De jonge man eft. zich toen voorgenomen zijn po- ïgen dan maai- op te geven. BRANDSTICHTING De correspondent der N. R. i t. te ndhoven schrijft In de Noordbrabanter leest u m levatten de loopende geru riffen iarbeid, dan is de brand, die Vrjj- ijg-avond een gedeelte van desiroo j-lzen fabriek van den heer M. \an sn Heuvel in asch légde, met npw t ïsticht door een der arbeiders aie inige1 dagen te voren ontslgen de bouw tijd een o beweging ontstaan tot verkrijging van hooger loon. De timmerlieden en met selaars hebben van hunne patroons verkregen, dat zij met 1 April a.s. 1 HERDENKINGSDAG DER RUSSISCHE REVOLUTIE. In Tivol-i, Westerbaenstraat te Den cent per uur verhooging ontvangen. Haag, aprak voor een openbare ver- Met de schilders gaat het niet zoo gadering, belegd door de Haagsche vlot. Er dreigt zelfs een conflict tus- Vereeniging van Vrijheidlievende Communisten, de Rus Semenof, re dacteur van La 'Tribune Russe, over: „la journée historique du 22 jan vier 1905". Spr. ving aan met, als vertegen woordiger- van een onder de autocra- ^oTtoied tie zuchtend volk, een eeresaluut te vak. De knechts vroegen 3 cent per uur verhooging, waardoor dan hun loon zou gebracht worden op 15 cent per uur. In het laatst der vorige week werd eene vergadering gehouden van de patroons en eanóge afgevaardigden der De laatsten verlaagden toen hun eisch en vroegen twee cent brengen aan de democratie, die zich verhooging, dus 14 cent per uur. De kenmerkt in den Hollandschen regee- patroons verklaarden echter daartoe ringsvorm een eeresaluut, zei spr., genegen te zijn. en boden aan door hem L'ehrarJit van cmn^-herbar met 1 Maart a.s 1 cent verhoogingen '»em gewaxm van ganscnerliar- l Januari i907 weer 1 ceut> zoodat te en zonder voorbehoud. 0p laatstgenoemden datum dc eisch De opkomst der arbeidersbeweging der werklieden zou vervuld zijn. Deze in Rusland, in 't bijzonder te Peters- verklaarden daarmede geen genoegen burg, de groei daarvan en het aan- te nemen. deel aan beide genomen door den priester Gapon, werden door spr. uit voerig geschetst. Hij herinnerde er daarbij aan, hoe Gapon als „ver- MOTOR- EN RIJWIELWET 1905. Burgemeester en Wethouders van Haarlem Maken, ter voorlichting van eige naars of houdens van motorrijtuigen en motorrijwielen,, bij deze bekend dat de Motor- en Rijwieljvet 1905 (Stbl. no. 69) en (het uit art. 2 dier wet voortgevloeid Motor- en Rijwiel- reglement 1905 (Stbl. no. 294) op 1 Ja nuari 1906 in werking zijn getreden en dat art. 9 dier wet o.m. verbiedt het rijden over een weg, met een mo torrijtuig (zoowel een motorrijtuig in het algemeen, als een motorrijwiel) tenzij door den Commissaris der Ko ningin aan den eigenaar of houder een nummerbewijs en aan den be stuurder een rijbewijs zij afgegeven. Tot het verkrijgen dier bewijzen zullen belanghebbenden zich schrifte lijk (op ongezegeld papier) hebben te wenden tot den Commissaris der Ko ningin in de provincie hunner woon plaats, onder opgave van hunnen naam. hunne voornamen en woon plaats, en, voor zooveel betreft de aanvragen om een rijbewijs, onder overlegging tevens van een uittreksel uit het geboorte-register of eenig an der bewijsstuk, betreffende jaar en datum hunner geboorte. Haarlem, 25 Januari 1906. Burg. en Weth. voornoemd, BOREEL. De Secretaris, J. W. VAN BILDERBEEK, J.-S. DE GEDREIGDE UITSLUITING TE GRONINGEN. De federatieve sigarenmakers be sloten Woensdagavond met algemee dacht" bij den minister Piehwe was ne stemmen, aan de fabrikantenver- aangegeven. Kort daarop bad de aan- eeniging te berichten, dat zij de slag plaats, die een einde maakte door deze vereeniging gestelde voor aan het leven van den man. die op waarden niet aannemen de fahri- verschrikkeliike wiize regeerde zoo- kantcn echter uitaoodi end tot een spoorwegverkeer is hersteld. versuiriKMMijKc wijzeregeerae, zoo- conferentie opgrond, dat de fabri- ntKOETSK 24 Jaai (Reuter) n dat Oapon het lot ontgmg, door dien kaI1Knvtreemging tot dusver slechts pe^ M^-^entiur meldt mitiKiftv f)nn 7/jdvaIad- hpi'fml r..irro ..-..tvri c Telegrammen over den Toestand in Rusland waarden niet aannemen, de fahri- uatOEM, 24 Jan. tReuter.j ilet een der partijen heeft geboord. Wanneer de vereeniging op dit verzoek niet. mocht ingaan, blijven loonregeling handhaven en zullen rij de gedreigde uitsluiting aanvaar den. ik krijg, gaat het boeltje in brand, gedeelte zijner redevoering. h>omdezer?£-Da°?a SI>r' eaU Van En'h eenige wooi-don.'dio pgd. dat hij Zaterdao (20 dezer) be de gebeurtenissen, kort vóór en op van dör yegte in Juni 1.1. te mede-a.r-den Zondag, waarop het volk, met spijk moet hebben f Gapon aan het hoofd, naar het Win- r -r list gedaan zou krijgen eeft hij wederom tot een eider gc-zegd, als ik d'r uit ö-a, gaat e boel ïn brand. Intusschen kreeg terpaleto was opgetrokken, ij. reeds Vrijdag jl. gedaan, en: Hf rijdagavond is inderdaad een ge-, en de arbeiders bij massa's gefdsil- eelte der fabriek afgebrand. De jon-]eerd en <ie gevangenissen gevuld, en heeft aan de Rijkspolitie bekend. al zal de autocratie daarmee voort- bedreigingen tc hebben geuit.doch de revoIutie zal riep spi' lijft hardnekkig ontkennen rand te hebben aangestoken. Rechtszaken DE ZAAK TROMP MEESTERS. Dinsdagmorgen werd voor het kan- l ^eT^rG^n eo iciuuen op ontzettende wijze zouden ervaren, dat zij zich vergisten, dat is de bistori- sclie beteekenis van dien 22en Ja- Het station Zima was door revolu- tionnairen bezet. Een daarheen ge zonden ti'oepenafdeeling nam de m$t uitzondering van den leider der revolutiormairen. wien h,et gelukte te vluchten. De troepen herstelden de orde. minister aan zoo velen bereid. Bij Gapon, die den tsaar niet persoonlijk kende, doch van perso- nen uit diens omgeving had verno- Jo gezeluien de door hen voorgestelde voornaamste schuldigen gevangen. l-.nriirl],o,'nn flTI 711llhTl men dat hij een goed rnensch was, die de wensciien van het volk slechts had te vernemen, om ze in te willi gen -- rijpte langzamerhand het j denkbeeld, het volk zich rechtstreeks Naai' aanleiding daarvan heb >k met een petitie tot den tsaar te doen en heer v. d. Heuvel een bezoek ge^ riohten. ilet volk, welks volle vertrou- racht, die mij 't volgende mede-wen Gapon genoot, deelde diens mee telde Een zestienjarige arbeider aan de hriek w.as reeds voor drie weken egens wangedrag met ontslag ge- ■eigd. Toen heeft hij aan een me- - 0 4arbeider verklaard. oJs ik den nuariaKlua eindigde spr. het eerste «ht zich 380ste STAATSLOTERIJ. Trekking van Donderdag 25 Jan. 5e Klasse 7e Lijst No. 622 400. Nos. 1028 5965 8083 12454 en 14838 ieder ƒ200. Nos. 497 2033 8442 8872 9839 17147 19439 en 20998 ieder 100. No. 17945 5000. No. 8238 1500. No. 16608 /1000. Prijzen van ƒ70.- 167 3604 5758 8249 12094 15077 18367 200 3673 5802 8351 12161 15164 18600 268 3678 5822 8399 12208 15536 18624 329 3711 5864 8402 12326 15556 18641 387 3813 5924 8421 12480 15581 18651 8427 12738 15608 18967 8599 12764 15649 19219 8605 12791 15689 19345 8859 12810 15816 19450 8924 12921 15954 19486 8950 12945 16135 19504 9094 12952 16161 19527 91ST 13087 16462 19716 9199 13176 16489 19776 9233 13324 16513 19879 9320 13454 16673 19902 9422 13544 16686 20178 9580 13685 16834 20179 9975 13696 16886 20193 2069 4784 6964 10016 13706 17223 20301 2109 4811 7050 10098 13835 17232 20375 2467 4826 7095 10256 13856 17258 20402 2682 4858 7241 10279 13965 17347 20414 2722 4965 7275 10316 13977 17630 20444 2773 4967 7414 10465 14009 17698 2048: 2864 5085 7619 10505 14171 17736 20534 2938 5217 7641 10693 14233 17768 20547 3002 5261 7704 10793 14263 17837 20634 3037 5279 7873 10860 14366 17864 20G70 3109 5453 7928 11360 14563 18055 20715 3220 5488 7956 113S8 14570 18107 20748 3398 5544 8021 11653 14687 18180 20817 3420 5659 8027 11952 14849 18270 20852 3464 5737 8042 12087 14864 18321 20872 15027 18322 20989 Op onderstaande nummers zijn geen prijzen gevallen. 3160 6616 9986 12639 15337 18365 508 3837 5950 517 3937 6156 530 3958 6182 561 4003 6208 925 4017 6209 947 4036 6210 958 4074 6355 1085 4081 6366 1091 4139 6402 1319 4286 6463 1349 4482 6495 1644 4509 6558 1809 4770 6559 1972 4783 6711 Heden everleed na eene korte ongesteldheid, tot onze diepe droefheid onze beste Echtge noot, Vader, Behuwdvader en Grootvader, in den ouderdom van ruim 82 jaar. Mr, Simon Johannes Antony van Walchren, Ridder in de Orde van den Ne- derlandschen Leeuw. oud-Pre sident der Arr. Rechtbank te Haarlem. Haarlem. H. W. C. A. VAN WALCHREN- SCHOLTEN VAN OUD HAARLEM Amsterdam. A. VAN WALCHREN. H. A. VAN WALCIIREN— BLOYS VAN TRESLING Bloemendaal. C. J. VAN WALCHREN. Brielle. J. C. H. LETTE— VAN WALCHREN. N. J. C. S. H. LETTE 's-Gravenhage. A. M. J. FABIUS VAN WALCHREN. J. E. FABIUS. A. H. VAN WALCHREN E. A. VAN WALCHREN— MAC LEOD. Leeuwarden. Mr. J. K. II. ENDKRLEIN. en Kleinkinderen. Haarlem. 23 Januari 1906. MGR. GOOSSENS. BRUSSEL. 25 Jan. (Reuter.) De TeneS, Voor eischer trad op mr. J. van Set- ©estonen- "1 Gratama. belecdigd. Die beleediging moet be- mr. H. Doorn- Burgerlijke Stand De Curator in hdl faillissement va* JP JAN HEILIG Jr. en P. C. VERKERK, 48 3199 66-28 9.987 12640 15355 18391 kooplieden, handelende onder defir- 142 3230 6718 10051 12668 15362 18108, ma HEILIG Co., te Haarlem, b«- 201 3236 6727 10060 12742 15380 18445richt, dat de door den Heer Rechter- 248 3258 6786 10062 12756 15413 18448 Commissaris goedgekeurde Uitdee- 256 3273 6805 10070 12769 15427 18472 liDesliisten in e0noSnde boedels ziln 281 3280 6831 10075 12773 3 5431 18531 lin8sllJ^enm gonoeiiKio ooeaeis zijn 283 3335 6843 10111 12783 15458 18640 nedergelegd ter griffie van do Arro*- 308 3364 6882 10138 12811 15478 18733 dissements-Rechtbank te Haarlem', ten einde aldaar gedurende tien d*- 315 3418 6963 10171 12846 15485 18741 353 3461 6994 10204 12860 15598 18746gen ter inzage te verblijven. 358 3656 7044 10214 12877 15599 187621 n* PnrnW 393 3659 7076 10219 12929 15607 18764 1 uura-ww, 404 3675 7090 10257 12995 15643 18776 445 3686 7109 10275 13025 15748 18797 543 3692 7117 10276 13045 15806 18802 586 3724 7122 10337 13102 15810 18806 Mr. Th. DE HAAN HUGENHOLTÜ Waarschuwing. Ondergeteekende waarschuwt VliH-'-VT Imqfl JIM- 15BC7 ïb)-? 'e<ier' g"n g6'<1 goetleren B®" 619 3748'720o 10396 1311a lo8b< 191,1 .-PT1 T\rp; TOGM'VNSVOORDFN- S! Si -oic ISIS üiSi -SS ia1!6 HAKE, daar dezelve niet door mij zul- S «St 7^ mo? Will Ifnil !2S,len worden betaald. L. C. LOGMAN3. 727 3853 7305 10498 13226 16036 19244 787 3892 7309 10521 13231 16086 19253 789 3906 7330 10525 13268 16092 19295Huwelijk zoekt beschaafde, gezellige 793 4021 7349 10609 13284 16095 19306dame, 26 j., verm. 80.000 Mark, met- 876 4093 7391 10620 13311 16113 1931.3 sol. energ. Heer, ook onvermogend. 911 4131 7407 10627 13321 16246 19317 Anonieme br. niet gewenscht. Nadere 948 4226 7498 10645 13394 16248 19329 lnl. door 't Adv.-Bur. v. HEINRICH 949 4285 7575 10664 13396 16259 19339 EISLER, Berlijn 19, motto „Hymen". 100S 4288 7600 10705 13440 16289 19501 I Z~T~ 1019 4321 7662 10715 13446 10300 19603 JJf OI?dt ZICH &811 den zal BRANDEN. Toen de bewoners reeds te bed la- en ontstond er in den afgeloopen acht, tegen kwart vóór eenen, rand in den winkel van perceel 55, p dien Haarlemmerdijk te Amster- Daar wordt een uitverkoop van anten-goederen gehouden. Vermoe- elijke oorzaak van den brand is de achel, waarvan de pijp langs ver killende goederen leidde. Ben groot eel van den voorraad zoowel in en winkel, ols in de uitstalkast, rerd een prooi der vlammen. De bewoners vluchtten verschrikt en tuin in. De winkelier de heer J. v. d. Ven, ras op Beurspolis verzekerd voor ƒ10 i te ƒ11000: De brandweer bhuschte het vuur iet een paar stralen op de Vechtlei- in? ONDERTROUWD: 'fit," "sencrimineerde wooï'den zijn; Cl™"; h" L C PHoc'ken' A. F fflocni; J"g «J Jjg» gg» "Jgl tioico© -.Als jullie" (mr. v. d. Vegte sprak ~n L Verdel en P. E. KoningW. A. de m5 -707 jmi 13r)U(J 1G3o0 19554 EEN BURGERJUFFR., 25 jaar. ge- En al worden de intellectueelen kommeet ÏfvaLIFN - iUh 4357 7746 10772 13516 16357 19661 woon in banketw. en huish., lege» beraalof vtij zinnig bewind komt, wee BEVALLEN 11151 4372 7749 10800 13026 16417 19668 Februari, dan wat je te wachten staat, nu jai) 24. J. C. v. Loenen—Snellens, 1!61 4375 7770 10833 13535 l64!8 19698 Br No reeds heeft de heer Tromp Meesters d. 2o G. C. bchous-khnkenberg, 1911 4M6 17m 109I4 13373 1fi497 na de nederlaag zijn politieke mede- z - q y[ KorsSpronk. z. M. Mi- xv.x.xx.x oxxx6v.x standers verleid, de ruiten in te gooien ],a.t,zY. Dam, z. uit Na dit no^ nader te bii ziin Polit5eke tegenstanders." OVERLEDEN: u Z, f Voor deze beleediging en aaairan- Jan 25 D H Amama 4 m z hebben beteogd, riep spr. de Europee- d4ng in g^en naam eischte de heer Ka^rlaan Afh.orrKstat ----- onnoodig zich aan te melden. 1211 4396 7780 1091-1 13573 16427 19699 j 1296 4405 7793 10925 13584 16497 19707 1305 4437 7826 10945 13618 16514 19723 1320 4515 7854 10961 13625 16525 19778 1363 4540 7866 10999 13657 16526 19811 bur. v. d. blad. sche volkeren op, om de revolutie ten Tromp Meesters herstel, slotte te doen gelukken. Als de regee- En wel d.oor liet betalen ©ener boete ring geen geld meer zal hebben, om van ƒ300 en ,dat bij vonnis worde ver- de troepen en de kozakken, die haar "d.at .4e .ix, beJeedigend zijn voor den heer Mees- nog trouw zijn gebleven, te betalen, vsiinr, dat, het te wijzen von- ook deze steun der autocratie -pjg (eil k,oste van gedaagde, za.l wor- JPiiPPliPiPil L Jmm Mi Terstond gevr. een flinke dieast- 1428 4542 7876 11108 13681 16536 19830bode, g°ed kunnende koken. Z. ff. ff. i n/to AF.7Ü t«qi ii ma iriccs i ar.7\ iaat/ innoodig zich aan te melden AdresKoningstraat 41. 1537 4614 7913 11113 13687 16575 19890 1544 4627 7921 11180 13695 16594 19905 - 1551 4667 7930 11223 13776 16609 19941 wegvallen. Rusland, heeft geld noo- den aangeplakt bij" zoovele exempla- dig, vervolgde spr.. en hij deed een ren, als en door, waar d'e rechter dit mr. J. A. ten Holte. - I -' Arnhem 22 Januari. J. M. Romme curator L. Wegens teleurstelling Noodlinlii-Senkensnfid gewaagd of voor vast tegen paim« Februari a. s. Van goede getuige» FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken Assen, 18 Januari. H. Gttenis, loge- manthouder, te Emmer-Erfscheiden-1584 4725 7978 11244 13838 16612 19959 veen, gemeente Einmen. Mr. S. A.'1621 4726 8004 11247 13876 16652 19961 curator, 1623 4738 804L 11263 13891 16658 19987 [1626 4806 8065 11275 13918 16692 19997 T-„ „„o zal bevelen Arnhem 22 Januari. J. van Agge- 1627 4831 8077 11283 13924 16748 20033 i- beroep op bet bescnaafde Europa, om eischer van gedaagde diende een len Mzn., koopman en winkelier te 1724 4878 8096 11304 13955 16751 20066 voorzien. Adres Nieuwe Gracht 4i. do Russische autocratie niet de gele- zfts pagina.s groot verweerschrift in. Wageningen. Mr. H. J. v. d. Poel 1731 4892 8120 11306 13981 16760 20089 geniheid te versohaffen, de revolutie kantonrechter verklaarde zioh Hiddingh rechter-commissaidscuxa- 1802 4909 8122 11320 14053 16818 20092 in bloed te smoren. „Weigeren de niet bevoegd om'zóó maar over een tor mr. D. L. Leccius de Ridder. 1830 4928 8i47 11336 14097 16864 20098 Europeesche financiers aan het Rus- zóó lijvig verweerschrift to kunnen ':s-Gravenhage, 23 Januari. J. Jon-'1855 5001 S159 11346 14126 16934 20139 sische gouvernement het geld om de oordeel-en en stelde deze zaak drie we-kers, kandelaar in hardsteen, mar-11856 5089 8246 11378 14129 16938 20167 coupons der reeds gesloten leuningen "e™ M?'* R*'h f" 'S-Gra-Venha8e- JS? 5.1?.1 SS *!?S H!S JSS Si™ betalen; steunen de volken van ,_AAT UË 0D\VE MAAR PRATKN". commissaris Europa do revolutionairen door hun y0or het kantongerecht te Rottc-r- cheels woord en hun geld, dan zal het Rus- riara had een machinist zijn gewezen Zutphen. 18 Januari. rechter- j A. Mi- ONGELUKKEN, meldt uit Bolnes De werkman v. A., sedert een paar weken werkzaam op de werf der fir ma, Gebrs. Pot, viel uit een roeiboot la de Maas en verdween in de diepte, tien heeft zijn lijk tot nu toe niet kunnen vinden. Hij laat eene weduwe a 8 kinderen na. Aan de 03debamevelidskadle te Am- terdam is Dinsdag een 29-jarig per joon, door een zenuwtoeval getrof- te water geraakt. Hij werd in ©wueteloozen toestand opgehaald. *Iadat de levensgeesten weder waren Pgewekt, is hij naar het Wilhelmi- agasthuis vervoerd, doch kort na t&nfcoanst overleden. j sische volk ziclh spoedig kunnen ver- j heugen in de zegeningen der demo cratie Nadat de (heer F. Domela Nieuwen- huds, van Amsterdam, de in 't A. J. Esse- kapitein gedagvaard tot betaling van link. landbouwer, te Baxchem. ge- een week extra-loon wegens een hem nieeute Laren. Jhr. mr. J. H. J. C. gegeven onrechtmatig ontslag. i Martens van Sevenhoven rechter- Gedaagde voerde tot zijne be vrij-commissariscurator mr. J. B. Sol di ng aan, dat hij den stoker werk ner. had opgedragen. De machinist had j Amsterdam, 23 Januari. H. C. van Met Februari GEVRAAGD eon nette - als Meid-Alleen, goed kunnende wer- 1875 5141 8280 11440 14135 16966 20260 ken en koken, v. g. g. v. Loon 120. 1904 5147 8293 11460 14161 1G999 20271 j Brieven onder No. 1421, aan GROE- 1915 5170 8302 11477 14167 17042 20325 NEVELD's Centr. Adr.-Bur. Zijl- 1923 5237 8319 11486 14202 17067 20379 straat 71. 1937 5249 8324 11496 14216 17105 204241 bransciuitgesproken redevoering in toen tegen den stoker gezegd: ,,laatrder Grindt, schoenwinkelier, te Am- do Nederlandsche taal had overgezet, en langdurig applaus blijk gaf van de instemming der vergadering door ruim 400 personen bezocht j werd nog door den heer Domela Nieuiwenhuis diet woord gevoerd. Aan den uitgang werd gecollecteerd voor de slachtoffers der Russisch© re- omgang zijn die woorden sp volutie en- voor de communistisch© woordelijk en hebben dus niets de ouwe maar praten". Gedaagde sterdam, zag daarin een aanzetten tot onge hoorzaamheid en ontsloeg den ma- chinfet. Eischer erkent die woorden tj 'leb ben gebezigd, maao* die moeten riet opgevat worden, zooals gedaagde dat heeft, gedaan. In den dageliik^nen ©k- to propaganda in Nederland. BOND VAN STAATSPENSIONEE- RING. BEN DRIJVEND CAFé. Mea schrijft uit Naarden aan P ei. Een der grootste nouveautés, - z ling, dat door onze goeë Gooieiis z©^ vaardigden van dien Bond, het Alg. ©r nog nimmer werd aanschouwd,Ned. Werkliedenverbond, het ohr. 'n dTijvend café. En toch zal dat werkliedenverbond Patrimonium, de Oe eeuwsche wonder binnenkort hier R. k. Volksbond-en, de Boerenbonden ijn waar te nemen en zullen wij vei-schillende landelijke organise- lit t, danken hebben aan het ver- t(e yan handels_ m kaxlt00TMien- luft waarmede een onzer mgezete- ,.„.p .tn in de heer Hopmans, ruimschoots de verschillende democratische beduiden. Uitspraak doende, besüiste -Je kan- tonrechter, dat het ontslag, op ct- noemde woorden gegrond, moet he schouwd worden aKs een recht ivtt'g den beschrijvingsbrief voor de gegeven ontslag. Immers *>r ligt zon duikelijk mogClijk in opgesloten ..dóe maar niet wat je door an ka pitein is gelast". De ingestelde vor dering werd daarom ontzegd. Op a.s. jaarvergadering van den Bond voor Staatspensioneering zal een voorstel worden geplaatst, om een congres bijeen te roepen van afge- Financieele berichten Ichijnt bedeeld te zijn. politieke partijen en de verscbillenuc Voor korten tijd trachtte de direc- vrouwenvereenigingen, die een poli- a /lor C/wlfiphA St/wimtram-Mnat- tiplr /\f <;<-v/»ini»l-<v*iiTimi';r,}i /JaaI noctro fie der Gooische Stoomtram-Maat- jchappij van den Minister van Oor- vergunning te verkrijgen om het kosten tiek of sociaal-econmisch doel nastre ven, ter bespreking der vraag, of de eener komende wet op de ttationsgebouw. i De Minister maakte gebruik 1 vonden te worden uit premiebetaling dan wel uit belasting naar draag- Met het oog op de vele aanvragen om inlichtingen van houders van 2$ loten Brussel 1886, worden dezen er op attent gemaakt dat alle op 1 Juli 1907 niet getrokken nummers na dien datum k pari (frs. 100) worden afgelost. Zij behouden dus het recht aan alle vervroegde trekkingen deel te nemen en is de prijs die houders dan voor een eventueelen kans betalen gelijk aan 't verschil van den tegenwoor- Jhr. mr. J. C. Reynstrech- 1941 5266 8332 11523 14264 17109 20431 1965 5289 8383 11578 14329 17113 20443 1974 5297 8478 11658 14345 17174 20473 2032 5403 8511 11679 14348 17202 20484 2060 5442 8515 11705 14359 17231 20498 2088 5443 8568 11720 14452 17256 20532 2105 5458 8739 11782 14462 17333 20573 ter-commissaris- curator mr Gazari (2183 5166 8765 11814 14471 174oó 20582 - B AcMertere 2322 61,9 8655 11851 14478 17481 20615 qqh ilderslmecht te tra™ fc 12262 6185 8877 11880 14/S1 17493 20617 scbüdersknocnt te Busram. Jhr. mr. ,296 mH 14508, lï504 .206ft0 J. C. Reynst rechtéricommissaris curator mr. Gazan. Uitgesproken Rotterdam: Woensdag, 24 Januari. A. M arken- stein. caféhouder, Oudendijk 242 al daar, curator mr. Pj. Sleeswijk, adv. en proc. te Rotterdam. J. Snel J.Czn., winkelier in ka chel)? en huishoudelijke artikelen, Goudsche Singel 175 aldaar, curator mr. C. P. Zaaijer, adv. en proc. te Rotterdam. Rechter-commissaris in beide fail lissementen jhr. mr. J. L. W. C. von Weiier. Opgeheven wegens gebrek aan ba ten P. B. Schaaij. vroeger boekhande laar, thans zonder beroep. Schiekade 169 aldaar. Failliet verklaard 3 Ja nuari 1906. Stoomvaartbeririiten Het st. Lawoe, van Rotterdam n. Java. passeerde 24 Jan. Ouessant. Het st. Goentoer. van Rotterdam naar Java. passeerde 24 Jan. Suez. Het st. Djocja, van Java naar Rot terdam, passeerde 24 Jan. Wight. Het st. Gedé. van Java naar Rot terdam. papseerde 24 Jan. Sagres. Het st. Pr-ns Hendrik, van Bata- 2337 5575 8966 11918 14551 17608 20651 2379 5624 8977 11932 14554 17511 20672 2387 5625 9019 11967 14651 17527 20691 2409 5666 9085 11972 14668 17536 20728 2443 5707 9142 12001 14697 17566 20732 2454 5780 9150 12053 14701 17613 20736 2463 5816 9172 12060 14731 17670 20747 2486 5895 9215 12107 14758 17709 20771 2492 5907 9234 12122 14778 17738 20814 2555 5939 9236 12138 14826 17763 20835 2571 5952 9258 12142 14884 17773 20856 2599 6021 9268 12154 14888 17803 20870 2626 6141 9269 12170 14889 17870 20876 2660 6143 9297 12181 14928 17964 20914 2707 6145 9360 12202 14939 17974 20956 2751 6185 9374 12212 15054 17976 27£7 6195 9477 12255 15108 17990 2804 6206 9620 12266 15120 17999 2&3 6244 9642 12280 15148 18065 2878 6317 9691 12284 16154 18100 2882 6363 9726 12371 15178 18152 30-20 656-2 9739 12420 15195 19165 3079 6579 9821 12429 15205 18175 3115 6583 9832 12449 15279 18225 3123 6602 9944 12469 16285 18229 3131 6609 9946 12556 15293 18284 3148 9980 12567 15336 18301 5e Klasse 6e Lijst14305 (ƒ70) m.z. 15305 (f 70). 14353 (ƒ70) m.z. 15353 (ƒ70) 14387 m.*. 15387. 696 11973 18616 en 20665 m.z. met 70. 20626 (/70) m.z. niet. Een bekwame COSTUUMNAAISTRR VRAAGT EENIGE NETTE Br., No. 8567, bur. v. d. blad. Een heldere waschvrouw VRAAGC beleefd nog een paar Wasscli«ja aan hnif, nette aflevering, desgewenscht droog en opgemaakt. Billijken prijs. Br., No. 8569, bur. v. d. blad. DIRECT GEVRAAGD: EEN Ai KOMENDE BEDIENDE. AdresKruisweg 22. Een AANKOMENDE BEDIENDE g* vraagd. Brieven fr. onder No. 8m81, Bureau „Haarl. Dagblad". GEVRAAGD een Leeftijd 16 k 18 jaar, te ge» hoo loon. Br., No. 8580, bur. y. d. blad. GEVRAAGD Een Bediende in ZWARTSER's Magazijn van Fouk artikelen, Groote Houtstraat 5A Persoonlijke aanmelding tusactien 9 en 7 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1906 | | pagina 3