i MERENS TIELEMAN Damstraat 23 (Kaasmartt), Haarlem, Versche Eieren Rijgbottines Teoneelzaal „De Kroon" Huisje ie lier m» Loten Brussel 1886 I Te Koop RTTSKM A Co., Zijlstraat No. 41 Japon catai Ills Ball 16 Barteljorissir. 16 Prima Roomboter le soort 80 ct. ger Blo N. VAN BREEMEN Co., ANTHRAC1ETKOLBN, nette Jongen. Jongens Strijk- en Glansinrichting Overschoenen Bröngebouw, Soiree met Bal, Honderd Gulden Te Haar aangeboden: Ken Jongmensch, Benedenwoning Tir Overoama aangeboden TE HUUR 1 Bei T© haar Kassiers en Commissionairs in Effecten. Interc. Teleloonnnmmer 1240. Bovenhuis Een Bovinbuis tl Huur Bovenwoning Boekhouden, enz. Stenografie. Bodewijk Een Units TE KOOP GEVRAAGD, Te Koop Te koop: To Koops T. A. DONNEE, KI. Houtstraat 62, Tolsfoon 469 W. A. CATS, RICHARDS, ZEEP THEEHANDEL STOOM-KOFF1FBBAHDEBU Zweedsch en Noorse It THE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES Vogelkooien J. W. E. vin der MEER, Allerfijnste, blanke, vette Edammer Kaasjes T. A. Donnée, Concurrentie onmogel(/k J. GEIJLVOET, Doelstraat 33 A. DE WIJS. „HYGIÊA", Brouwersvaart 50-52. Barteljorisstraat 2 Heineken's Bockbier - - Xoord-Brabantsohe Schoenen-Compagnie IJZERSTERKE Vitliirin met Waterkappen f 3,5©. Telephoon 545. Opgericht 1831 0» 70 Riviervischmarkt 13. J. VAN DER LAAI BAKBNËS8ERGRACHT 78. Telefoon 70, Zondag 28 Januari 1906 Nieuwe Nederlandsche Tooneelvereeniging Dl», 6. P. T. BIGOT. late OproeriDg yan O»w®ronkelijk blijspel in 4 bedrijven., ru Mevr. NELLY HOEKSTRA KAPTE YN. Aanvang 8 uur. •■•atloge en Stalles f 1.50, Front- •to«] en 1ste Parterre fl, Zijloge/0.75 1de Parterre /0.50. leden van heit Brongebouw en van li* Letterlievende Vereeniging ,,J. J. CRIMER". Frontloge en Stalles /I, «9 vertoon van Lidmaatschap. Flaatsbespreken op den speeldag tu 10—12 en van 1—4 uur Bureau •mede straat. Zondag 28 Jan. 1906 Buitengewoon door het Mannenkoor Proza en Poëzie* Dr. CAREL PHLIPPEAU. Aanvang 8 uur. ••wijs van toegang voor Heer ea. Dame 0.50. Verkrijgbaar bij het Be aton» «n aan het Brongebouw. BELOONING aan diegenen, die een •ppassend jonggehuwd persoon, v. g. a. v. aan een BETREKKING helpt, als tneaeeeeren van gelden of iets derge lijke. Br., No. 8578, bur. v. d. blad. Heeren Huiseigenaren en Particulieren Een timmerman wenscht voor zich- Mll te beginnen en VRAAGT WERK, •fororechillig van welken aard. Zeer ooncurreerend t Bar., No. 8572, bur. v. d. blad. TBR OPLEIDING GEVRAAGD een Aategang 9. Ttr Drukkerij van „Haar lem's Dagblad" kunnen een paar nette geplaatst worden. Adres Z.-Buitenspaarne 6 i» ket centrum der stad, groote Zit- Bamev en 2 Slaapkamers, voor 2 Heeren of Onderwijzers, met Pen- Stoa. Brieven onder No. 8575 Bureau Haarl. Dagblad. Ter «vername aangeboden BBN HUIS eemer Coöp. Bouwvereeni- gln§. Bevragen Romolenstraat No. 50. BBHANGERIJ EN STOFFEERDERIJ. I jaar bij het zadelm.vak werkz. ge nt, aoekt pL in b.g. vak. Ir., No. 8570, bur. v. d. blad. M HUUR, voorzien van Ga»- ee .Waterleiding k f3.per week, Weu- wennanstraat 15. Te bevrage» Kle- ▼nrjarkweg 3. ®BN HUIS van de Coöp. Bouwveree- atgtng. buiten de Amsterd. Poort, met frioton tuin. 1* bevragen Gem. Joubertstraal 61. to de Doelstraat, 1.50 per week, voor een paar eenige menschen. Te Bevragen Lange Ann astraat 33. ■BN BENEDENHUIS MET TUIN, 4 h., ïceuk., keld., gr. kasten, enz., huur- •rljs f235 per jaar, gelegen Z. B. flpaarne No. 72A, met aparter» i*- Tin OVERNAME aangeboden; •eöperatief WOONHUIS, buiten «teré. Poort, lage overneemsom. 9i., No. 8565, bur. v. a. blad. ON VRIJ HUISJE. 1.70 pet week, telteen BMmesUer- easetEsschilderstraot 4 rooi AIaIaE LOTEN worden vóór 1 Juli 1907 UIT6ELOOT en AFOELOST. Met de verzilvering dezer loten belasten zich KANTOOR GEOPEND VAN 9—6 UU». Inliohtingen worden verstrekt. XE KOOP OF TE HUUR 1 2 Gebruikte Inboedels, Salon-, Eet- en Slaap- kamer, prijs zeer billijk. J. PANDER, Haarlem, Complete meubileeringen. TE HUUReen ruim BOVENHUIS, mooi uitzicht, prijs billijk. Te bevragen bij Gebrs. HENNEMAN Gen. Cronjéstraat 54. met gas- en waterleiding,' en van alle gemakken voorzien. Te bevragen in de Voorzorgstraat No. 18. TE HUUR, bev. 5 Kamers, voorzien van Gas- en Waterleiding, /3.25 per week, Wouwermanstraat 5. Te bevragen Kleverparkweg 3. 1 FEBR. a.s. vangen ALLE LESSEN weder aan. W. C. HENNIS, KAKPEB8INSIL SSrood Accountant en Leeraar M, 0, N.B. 't Vorig jaar slaagdien mijn candidaten, de Heeren J. W. LUCAS, alhier (M. O. K. XII Q.), en J. ZWARTVELD, IJmuiden (Federatie). TER OVERNAME GEVRAAGD. Brieven aan het bureau van dit blad, onder No. 8577. T® koop gevraagd een «stuk BOUWGROND, 24- &2500 M2. voor pl.m. 25 woningen. Brieven met opgaaf van prijs, lig ging en grootte, onder No. 8579, aan het bureau van dit blad. winkel- of particulier huis, Kruisweg, met prijsopgave. Br., No. 8543, bur. v. d. blad. op den 4 Waakhonden ook zeer geschikt voor trekdieren. Te zien Roosveldstraat 3. EEN TRAPNAAIMACHINE met Kast, zoo goed als nieuw. AdresBrouwexstraat 72. EIKENHOUTEN WINKELBETIMME RING, bestaande uiteen Uitstal kast en 2 Winkelkasten met Glazen Deuren. Zeldzaam mooi. HENDRIK VELTHUIJSEN. Korte Spaarne 13. wegens plaatsgebrek, een goed onder houden BANK met SMIDS-GEREED- 8CHAPPEN. Adres: Santpoorterstraat 1 rood, hoek Wouwonnanstraat C. J. CRAMER, MAKELAAR, presenteert als lastiiebbende van zij nen principaal op Zaterdag 27 Januari 1906, 's nam. na 5 uur in het Verkooplo kaal „DE GOUDEN LEEUW" to Haarlem in publieke velling to vor- koopen ten overstaan van den Notaris U. J. K, VERS FELT i Een zeer net onderhouden HUIS en ERVE met TUIN te Haarlem, ge togen aan de Zuidzijde van de ree straat get. No. 16, bij het Kadaster bekend in Sectie C No. GCS3, groet 91 Centlaren. Te zien des Dinsdags, Donderdags en op den verkoopdag van 2—4 uur. Nadere informatiën bij bovengemel de» Makelaar. De bewijzen van eigen dom en veil conditiën zullen drie da gen vóór en -op den verkeopdag ter visie liggen ten kantore van den No taris voornoemd. van eigen Kippen, met Tarwe ge voerd, eenig fijn, gele dooren, Leeraar Boekhouden M.O Jansstraat 5iArood. Opleiding Staats- en Praktijk Examens. Gevestigd te Arnhem, verstrekt Bedrijfskapitalen Voorschotten van af f 500 tot elk bedrag, aan Handelaren, Offi cieren en Particulieren, op langen termijn, met gemakkelijke aflossing. Voor inlichtingen wende men zich ten kantore der Bank, Koningstraat 1. THEE vin 10.55, f0.65, f0.80, fl,—f 1.201 MOKKA KOFFIE I 1.201 PREA.HÖERKOFFIE f 1.40, 1 1,50 en honger. WIENER MELANGE 1.— |jAVA KOFFIE STOFTHEE ven f 0.65, f0.80, fl.—fl.25|SURIN. KOFFIE 0.85j Bij 21/.' Kgr, contant 5°/. korting. >0i »0.48' Schoenen en Laarzen, voorzien met de verwisselbare Iedere] Hakken ,,IDKAAL", loopen nimmer schuin, geven groote besparing ei honden de schoenen steeds in hun oorspronkelijken vorm. Verkrijgbaar bij L. F. KEIJSEH, Lange Veerstraat 32. LEERT Door Iseeraren der betrokken landen In HAARLEM, LANGE YEEBSTBAAT 32. Tel. Interc. No. 1294 W in alle maten en prijzen ruim voor handen. Doelstraat 18, Haarlem 300 Stuks zeer mooi, zacht wit FLANEL, breed 70 centim., hetwelk alleen aan den zelfkant een weinig besohadigd is, in 't gebruik echter niets hindert, worden thans tegen den uiterst lagen prijs van slechts /5.70 per stukje k 30 El direct aan particulieren tegen fabrieksprij zen verkocht, prima qualiteit 6.90. Levering rembours met recht van Inzage. Stalen op aan vraag franco. Bij elk stukje krijgt men cadeau 41/2 El keu rig DAMESLAKEN, breed ruim 2 El voor een japon, in de kleu ren marine-blauw, donker bruin, groen of beige. Bij bestelling per postwissel er alleen maar opzetten„V oor Flanel" met de kleur van de japon, die men verlangt. Hengelo (0.) Alleen verkrijgbaar bij KI. Houtstraat 62» TELEFOON 469. daar ik zonder vooruitbetaling en tegen 50 Ct. per week een fonkelnieuwe Naaimachine met kast lever met alle appa raten f 25.gratis onderricht en vijf jaar garantie. Goedkoopst adres voor Reparatiën. Het GOEDKOOPSTE Magazijn voor Spiegels, Schilderijen, Gravures, Platen, Wandteksten, Portretlijsten enzis KLEINE HOUTSTRAAT 54, tevens de grootste sorteering STAAFLIJSTEN in meer da» 150 soorten voorhanden, tot omlijsting van Gravures, enz. Aanbevelend, KEURIG WERK, BILLIJK TARIEF Rein en Helder, Snel Stoomwasscherij van en Goedkoop werkt de G. H. v. DAALEN, Men kan met deze teekens reeds allerlei woorden vormen. Het Leerboek (80 ct.) is bij alle Boekhandelaren te Haarlem voorradig Met dit stelsel worden voortdurend praotische Stenografen gevormdwerkzaam bij Gemeenteraden, Ged. Stat en, op kan toren, bij de Pers, enz. enz. Het is het meest verbreide stelsel, en wordt gebruikt voor alle moderne talen, zonder omleeren Verkortings-systeem f 1.00 (eveneens bij H.H. Boekhandelaren te Haarlem voorradig). Van af heden fO.IO per glas. Aanbevelend, H. GBRMANL TELEFOON 756. Vraagt onze (SNEIUWB0TTINE8) gegarandeerd prima kwaliteit merk „de Weefichaal". Prima kwaliteit Alles steeds beneden aüe Concurrentie. 1© Barteljorisstraat ÏO GOEDKOOPST ADRES IN NEDERLAND. II l) üu li u IJ li il Wordt in en om de stad bezorgd. Monsters gratis. Hngeiaoh*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1906 | | pagina 4