Tweede Blad behoorende bij „Haarlem'e Dagblad" van ntf dag 26 Jan. 1906. b no. ease Stadsnieuws OPZICHTERS- EN TEEKENAARS- ORGANISATIE. In de bovenzaal van het café Brink maan werd Dinsdagavond een pro- paganda-vergadering geixouden van wege de afdeeling Haarlem en Om atreken van den Algemeenen Neder- landachen Opzichters- en Teekenaars- bond. De door een twintigtal personen be zocht» vergadering werd geleid door den heer J. Gerihardt. Deze 'heette in ■ij a openingsrede alle aanwezigen hartelijk welkom. Daarbij onder- j scheidde hij drie categoriën, ten eer ste de leden der jeugdige af deeling, ten tweede de oud-leden van de op- i geheven plaatselijke organisatie van j den Bond van Technici, en ten derde de onbekenden. Bovendien gaf spreker een korte uiteenzetting van de feiten, welke ge leid hebben tot de oprichting van deze 'afdeeling. Tot het einde van het vorige jaar bestond hier ter stede een bloeiende afdeoliing van den Bond van Technici. Deze is evenwel opgeheven, omdat bijkans alle leden voor hun lidmaatschap bedankten, aangezien zij zich niet konden vereenigen met de leiding van het Hoofdbestuur, dat er niet van wilde weten om den Bond tot een degelijke vakorganisatie te maken. Anders was het met den Bond van Opzichters en Teek.enaars, waar om men pogingen aanwendde om ook in onze stad een afdeeling daarvan op te richten, wat op 1 Januari j.l. geschiedde. Als voorloopige bestuurs leden werden toen gekozen de heeren J. Gerhardt voorzitter, B. J. H. van Eldik, secretaris, J. van den Boo gaardt, penningmeester H. Tweehul zen en van Amorongen, commissa rissen. Als sprekers waren aangekondigd de heeren Z. Gulden van Amsterdam •n -J. L. B. Keursdhot van Utrecht, respectievelijk voorzitter en secretaris van het Hoofdbestuur. De eerste wa.s evenwel wegens ziekte niet in de ge legenheid om aan zijn toezegging ge volg te geven, zoodat alleen gespro ken werd door den heer Keurschot. Deze het woord verkregen hebben de, behandelde de vraagwaarom moeten de opziohters en teekenaars en technioi lid worden van den Bond. Het antwoord op deze vraag verdeel de spreker in drie dealen. Ten eerste trachtte hij aan te toonen, dat de economische verheffing van de klasse of kring van deze werklieden slechts de vrucht kan zijn van een degelijke ■organisatie. Ten tweede, dat het dringend noodzakelijk is. dat de eco nomische welvaart verhoogd moet worden om de intellectueele ontwik keling te verheffen. Ten derde, dat de herleving van het kunstlefven ook gepaard gaat niet een verhooging van bet intellect en een economische ver betering. Deze drie onderdeelen werden door spreker uitvoerig behandeld, waarbij hij vooral het nut van de organisa tie uiteenzette wijzende op verschil lende acties van vakvereenigingen, waaronder de Bond van Nederland- tfche Onderwijzers, de Diamantbewer- kersbond, alsook de timmerliedenver- eenigingen hier ter stede, die een ■eer goed arbeidscontract verkregen hebben. Het beleid van den Bond van Tech nici besprekende, merkte spreker op, dat deze bijna of geheel niets voor de directe actie heeft gedaan. Zijns in- aiens kan deze Bond in de toekomst slechts drie wegen opgaan. Die zijn late het zich vervormen tot een tech nisch instituut, 2de het verdwijnen van dit ondermaansdhe en 3de de or ganisatie herzien en met den Bond van Opzichters en Teekenaars den weg van den vakvereenïgingsstrijd bewandelen. {•Het Hoofdbestuur van den Bond Yan Technici was uitgenoodigd om het recht en de houding van dien Bond te verdedigen. Dit had de uit- aoodiging aangenomen en enkele heu rer leden waren ter vergadering aan wezig. Van de gelegenheid voor debat werd gebruik gemaakt door den voor zitter den heer Hendriks. Deze be treurde het dat de krachten thans versnipperd worden tusschen beide Bonden. De Bond van Technici kon juist niet veel voor het materieels dei- leden doen, omdat zij niet krach tig genoeg in ledental was. Ten slotte gaf genoemde heer in overweging om vriendschappelijk met elkaar te werken, want anders is er geheel niets tot stand te brengen. In zijn repliek zeide de heer Keur schot. dat hij ook de krachtversnip pering betreurde, maar de strijd zal z. d. thans gaan, welke van de twee Ronden zal blijven bestaan, en de Bond worden. Nadat de Voorzitter den spreker dank gezegd en de aanwezigen opge wekt had om zich aan te sluiten, sloot hij de vergadering. hun bekroop dan ook de lust daar rails toen het door de machine ge-1 historischen, terwijl 2 anti-rev. zetels Binnenland weer eens een kijkje te gaan nemen. grepen en voor den wagen vandaan Doch' ze lieten het niet bij kijken,werd gerukt. Het dier was onmiddel- maar werden baldadig. lijk dood. De boer kwam er gelukkig In het Van Bergen IJzendoornpark met den schrik af. De wachter had aangeland, trok het daar staande op-de boomen niet neergelaten, daar hij zichrteirshuisjo hunne bijzondere be-meende, dat de boer nog 'gemakker langstelling, waarop zij besloten Het lijk kon oversteken Ongeveer een inwendige daarvan eens te bezien. jaar geleden is op dezelfde plaatsen Na de deur eenvoudig te hebben inge- 0p dezelfde wijze een ongeluk ge trapt, smeten ze alle daar staande ge- beur(j reedschappen en goederen door elkaar) en probeerden ze het huisje in brand i Bij aaukomst van den markt trein te steken, wat hun echter niet geluk- van Sneek te Leeuwarden is Woens- te. Toen deze heldendaden verricht dag een conducteur bij het toeslaan waren, richtten de pretmakers hunne van een der portieren ernstig ver- schreden naar de stad, met medene- wond aan een zijner handen. Twee ming van eenige tuingereedschappen, vingers bleken ernstig gekwetst een Al heel spoedig kreeg de politie de zaj vermoedelijk verloren zijn. heeren in de gaten ein arresteerde patiënt is, na eerst te Leeuwar- den behandeld te zijn. direct naar Ze zijn thans naar hun garnizoen zj^, woonplaats Sneek teruggekeerd. teruggebracht. NEDERLANDSCHE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL. De jaarlijksche aigeineene verga dering van de Nederla-ndsche Kamer van Koophandel te Brussel, had de zer dagen te Brussel plaats. Uit de dooi- het bestuur overgeleg- ELECTRISCHE TRAM TE WATER. Bij 't stormweer is in de voorgaan de weOk van een der Eganbooten voor Hardinxveld een kist afgeslagen, waar in niets meer of minder zat dan een geheele electrische tramwagen. Het gevaarte, waaraan zich geen bevondan, woog maar <je rekening en verantwoording bleek - dat, hoewel het aantal werkende le- DE INBRAKEN TE GRONINGEN. Men schrijft aan de „Tel." De inbrekers in het pakhuis van den heer Hammingh aan de Hooge-der-A blijven alle schuld ontkennen aan de andere inbraken, waarvan zij ook verdacht worden en die na de Kerst dagen moeten hebben plaats gehad. Zoo werd ingebroken in het kantoor van den lieer Klaassens in de Schutte- makersstraat en daar een bedrag van f30 gestolen. Verder werd het kantoor van den houthandeilaar Meihuizen aan het Noord-Willemskanaal aan eene inspec tie enderworpen, doch vonden de die ven er niets anders dan sigaren van hun gading. En voorts zijn er onge- noode gasten geweest bij de Gebrs. Bos aan liet Reitdiep. Het ontkennen zal den jeugdigen dieven wel niet veel geven, want er moet voldoende' materiaal ter aanwij zing van hunne Schuld aanwezig zijn. zeer zwak staan. De minister had dus eigenlijk, als hij uit de meerderheid der klerikalen een burgemeester wil de benoemen, een katholiek moeten nemen. Nu nam hij er een, die een klein minderheidje in de gemeente vertegenwoordigt. Daar komt bij, dat de afdeeling Schiedam der S. D. A. P. verzocht had, nu eens een burgemeester te be noemen met wat sociaal begrip. In j plaats daarvan komt men aan met een Kamerlid die met zijn rare rede voeringen over vivisectie en dergelij ke nooit anders dan een lachsucces gehad heeft. Schiedam kan daarvan nog pleizier beleven 'l Is fraai. hem van 16 Januari, betreffende het plaatsen van het bekende ingezon den stuk van eenige stafmuzikanten. Kerk en School MEINEED. Voor het kantongerecht te Haar lem stonden indertijd wegens jacht- overireding terecht P. J. Kaasen- broot en P. Zwartlaan. Als getuigen a décharge werden toen gedagvaard Abele Andringa, 49 jaar. werkman te Santpoort, gem. Velsen, en Gerar- wielen of eventjes 3000 kilo. Bij het vallen over boord is liet echter gekanteld, zoodat den geklommen is van 90 tot 110 en de dichte kant onder kwam en het ge- dat der begunstigers van 33 tot 43, dug Zomerdijk, 23 jaar. metselaar te heele stelletje voorioopig bleef drijven, de financieele toestand niet onver- Haarlem, die in het gezelschap van Het strandde ineen griend onderGies-deeld gunstig kan worden geacht. In-(de eerstgenoemden zich bevonden sendam en zonk daar schuin over het. derdaad blijven de uitgaven stijgen, hadden. Zij verklaarden dat niet de veer. (naarmate de werkzaamheden der beklaagden, maar zij de schuldigen De heeren Hageonan zonden er op Kamer zich uitbreiden en hebben dewaren. Het O. M. bij het kantonge- nfit. van assuradeuren. Voaemann uitsaven in 1903 de inkomsten over- recht, eischtp rlearon rle cc he rain o- r?o> last van assuradeuren, Vogemann uitgaven in 1905 de inkomsten over- Transport Company te Rotterdam,troffen. Versterking der middelen is hun hijschblok „De Hercules" op af du;; noodzakelijk en het bestuur doet en die heeft het geheele zaakje netjes dan ook een beroep op den steun opgelicht en aan de Wolwevea'shaven van anen die liet groote nut der te Dordrecht gedeponeerd. Geen ruit Nedenlandsch'e Kamers van Koop- was er kapot. recht eitschte daarop de schorsing der zaak met- bevel tot de voorlooptge in hechtenisneming der beide getuigen, als verdacht van meineed. Dit wend toegestaan. Zomerdijk en Andringa stonden dientengevolge voo.r de „Dordr. Ct.' handel in het buitenland erkennen Haarlemsohe Rechtbank terecht, be- IN VOLLEN BLOEI. J en de door waardeeren. haar bewezen diensten EEN VRIENDSCHAPSDIENST Men meldt aan „De Ned." In den laatsten tijd is er van uit Friesland een bijzondere trek naar het naburige Duitschland. 't zij om aks boerenknecht dienst te doen, 't zij om aan de kolenmijnen geplaatst, te wor den. Dezer dagen zou een bewoner van SmaJlingerland, die reeds eerder over do grenzen geweest was, andermaal derwaarts gaan. doch hij had zijn na- tionaliteitsbewijs verloren. Een goede vriend met weiken hij eerder bij een boer gediend had, wist echter raaiden zond hem het zijne, om elders onder een valschen naam de grens te pas- seeron. Nauwelijks evenwel heeft de politie inzage van de papieren) gekre gen, of hij wordt terstond gearres teerd en achter Slot en grendel ge bracht. Bij den genoemden boer was name lijk diefstal van 1000 gepleegd, en de vertrokken kameraad werd voor den dader gehouden. Natuurlijk volgde nu eene openhartige bekentenis van het gepleegde bedrog met de papieren, doch eerst moest de bestolene erken nen, dat deze mededeelingeai juist wa ren, vóór de bedrieger uit de gevan genschap ontslagen werd. Na 9 dagen in de cel te hebben doorgebracht, volgde deze verklaring, waarop hij als een „man zonder papieren" dade lijk over de grenzen werd gezet. Eerlijkheid had hier mogelijk niet „het langst geduurd". Op het Lepelenburg te Utrecht staat INTERNATIONALE een boom in vollen bloei. Het is de. BAKKPRTTTiTMTonM«aTi,T i ivr Corylus Coluroa, de Byzantynsche Ha- ÜAKKKRIJTENTOON&1 ELL1NG gelaar, die daar hoogtijd viert en wel- Zooals reeds gemeld, heeft Prins ke honderden bloem katjes gracieus Hendrik het beschermheerschap aan naai-beneden laat hangen. vaard over de internationale Bakke- - rij-tentoonstelling in Juni-Juli 1906 in BOSCHBEWONER. het Paleis voor Volksvlijt te Anister- De beruchte Doris Dnessen uitD'- te houden MOORDEN EN MOORDAANSLAGEN. Onder het opschrift moorden en moordaanslagen in Limburg' deelt de „Nieuwe Koerier" mede In het afgeloopen jaar, in 1905, zijn enkel in het arrondissement Roer mond zeven moorden en zestien moord aanslagen in het Limburgsch gedeel te, waarover dit arrondissement zich uitstrekt, gebeurd, en wat deze laat sten betreft., zijn nog slechts die aan slagen.' vermeld, waarvoor minstens één jaar gevangenisstraf werd ge- eischt. Moorden in 1905: Neder,weert, 3 FebruariRoggel, Maart; Blerick, 21 Med Roggel, 12 JuniMelick, 16 Au gustus Roermond, SeptemberNe- derweert, 17 December. Moordaanslagen in 1905: Roermond, 1 Januari; Weert, 14 Ja nuari Venlo, 17 JanuariSwalmen, 30 JanuariMelick, 18 Februari Ne- deirweert, 24 AprilMelick, 29 Mei Venlo, 15 Augustus; Weert, 17Augus tus Kessel, 28 Augustus Roermond, -4 September Roermond, 7 October Baarlo. 9 October; Blerick, 16 Octo ber; Roermond, 5 NovemberSt. Odi- liënberg. 5 November. darn, die zich sinds eenige maanden n--,, wederom in de bossehen verscholen Door "'""erend comité daartoe had, om te ontkomen aan de hem aan^6z°ddt, hebben de volgende hee- opgelegde gevangenisstraf. ic D'ns-f ren de benoeming tot eerevoorzitters dag eindelijk gevat en naar Arnhem aangenomen: Z.Exc. jhr. mr. D. A. W. overgebracht. f van Tets van Goudriaan, minister van i 17PM TTÏPQTTIAP" i buitenlandsche zaken Z.Exc. mr. J. In de Barbie®- en Kapperscou- 'au landbouw, rant" leest men onder het opschrift 5> handB> i G- van „De lijfstraf ingevoerd", het vol- Uenlhoven, Commissaris der Koningin gende in Noord-Holland, en de ËdelAchtb. „In de Zutphensche strafgevange- beer mr. W. F. van Leeuwen, burge nis worden tegenwoordig de veroor-meester van Amsterdam, terwijl in deelden door de bewaarders ge-'het eere-comité zitting te nemen, zich schoren. bereid hebben verklaard de heeren F. „In hoeverre ons strafwetboek n dubbele straf toerekent - merkt de A' ™omese .generaal-majoor, hoofd- schrijver geldig op is mij met be- pendant te s-Gravenhage baron kond nog- minder dat de „stnaf van Sweerts de Landas Wyborgh, schout- den lijve" weer is ingevoerd. bij-nacht, directeur en commandant „Zou het niet op den weg van dender Marinewerf te Amsterdam; mr. Nederi. Barbiers- en Kappersbond F. S. van Nierop, lid der Eerste Ka- liggen vraagt de schrijver hier- naer. oud-lid van den Gemeenteraad tegen bij den betrokken minister te ia imctpn,in„, r t? u protesteeren. ten einde aan deze mar- 'e. AflJ^holten. Indus- teling een einde te maliën, ook mét llieel Eerste Kamer, te Gv-o- i 't oog op den vakgenoot die van deze ®m-. H. Goeman Borgesius, lid ...pijnlijke" bezuiniging de dupe rt der Tweede Kamer, te s-üraven!hage eeworden dr. H. F. R. Hubredht, lid der Tweede Kamer, te AmsterdamJ. W- F. VERBfUNÜ I sdheffer, oud-lid der firma J. C. van 'de kachel' ïemaMen Woensdaemmï HoUlen Zoon te 'e 0ostOT- 'gL Ie ki^^ ee^-larigSi^. ?- Th. Kedeldy Dop, I je te Zaandam in brand, met het voorzitter van de Vereenigmg t Kog- gevolg, dat zij deerlijk verwond naar gcsdhip", te Amsterdam; H. C. Funke liet gasthuis te Amsterdam moest oud-voorzitter en eerelid van den j worden overgebracht. Haar toestand Hotelhoudershond ,te "s-Gravenhage, if; zeer zorgelijk.en J. S. Meuwsen, voorzitter van den ONTVLUCHT Nederi. Bond voor den Handeldrijven- Dinsdagavond is mt 'het Rijks-den en Industrieelen Middenstand te krankzinnigengesticht te Medemblik Amsterdam, een verpleegde ontsnapt. Hij werd bij j Prins Hendrik der Nederlanden de „telling" gemist. Alle naspoiin- heeft twee groote zilveren medailles gen waren tot heden vruchteloos. ter beschikking gesteld van het uitvoe rend comité van bovengenoemde ten- de kusten der Zuiderzee be- j ^oonste^^nê'- EEN DUUR UITSTAPJE. Een tweetal soldaten van liet gar nizoen te Leiden, die vóór eenige we ken wegens straf van Gouda werden overgeplaatst, konden blijkbaar hun oude garnizoensplaats niet, vergeten DE VORST. Lang: weegt zich reeds vrij veel cloch licht drijfijs. i BURGEMEESTER TE SCHIEDAM. Het Volk schrijft W a t z ij n w ij liberaal! De re de geering heeft tot burgemeester van ONGELUKKEN. Bij de politie te Rotterdam is opsporing verzocht van den schóp-1 Schiedam benoemd den tegenwoordi- .persknecht J. R. uit Noordwijk, die gen burgemeester van het Geldersohe ?,e?0ro i'L I>^g Ver?1IStnW.<>rdt ï?n,d°"Pie Zelhem, het antirevolutionaire het aakschip Maria Joseph,'na. hg- D gende in de Voorhaven aldaar. Men I f11"lei ld BTdnts' De k'eriloale pers vermoedt. Ndat hem een ongeluk is had al lan^ te voren °P dreigenden overkomen. t°on geschreven, dat men nu toch Een ongeluk, dat betrekkelijk nog eens zou zien ot dat ministerie ver goed is afgeloopen. had Woensdag-, zoenigsgezind was en in deze inmeer- morgen om half elf bij het stationderheid klerikale gemeente een kle- Buss-um plaats. Terwijl trein 214 uit rikaal benoemen zou. De regeering Amsterdam reeds in aantocht was, stak de landbouwer Kruiswijk uit de Naardermeer, niets kwaads ver moedende daar de boomen nog open heeft het nu gedaan ook. Maar nu vestigt onze Schiedam- sche „Moker" er de aandacht op, dat stonden, den overweg over. Toen hij 'n ^en haat* van Schiedam zitting liet. gevaar bemerkte" was het. echter j hebben 9 liberalen. 7 katholieken, 3 te Iaat. Juiht was het paard op de antirevolutionairen en 2 dhristelijk- klaagd van meineed. Het O. M. eischte hun veroordeel ing tot 11/2 jaar gevangenisstraf, doch de Recht bank te Haarlem sprak beiden vrij. Dinsdag stonden Zomerdijk en An dringa voor het Gerechtshof te Am sterdam in hooger beroep terecht, daar het O. M. bij de Haarlemsche Rechtbank tegen het vrijsprekend vonnis appèl had aangeteekend. Een der Rijksveldwachters als ge tuige gehoord verklaarde, dat het niet waai- was wat hekln. ondereede hadden volgehouden, n.l dat Zwart laan geen geweer had afgeschoten. Daartegenover hielden zoowel Kaa- senbroot als Zwartlaan. als getuigen a décharge, staande, dat Zwartlaan geen geweer in de handen had ge had. Beklaagden hunnerzijds hiel den ook vol als getuigen de waar heid voor het kantongereoht te heb ben gesproken. In de zaak van Zomerdijk zoowel als van Andringa eischte de advo- caatugeneraal, mr. Pleyte, vernieti ging van het vrijsprekend vonnis en bekl.'s veroordeeling tot 11/2 jaar gevangenisstraf, met last tot bekl.'s onmiddellijke gevangenneming. Het Hof ging in raadkamer en gelastte die gevangenneming. Staande de zitting werden Zomerdijk en Andrin ga in hechtenis genomen. Tn beide zaken trad mr. Bijvoet uit Haarlem als verdediger op. Uitspraak 6 Februari a. s. VAN HET AVDSTERDAMSCHE KANTONGERECHT. Daar liep een heer met een hoogen hoed op door de straat. En dat kon den ze niet velen. Eén voor één jongensik begin En "hij met een vaart langs den me neer, een klap tegen den hoed en. weg. De heer woedend Langs een omweg kwam hij weer terug bij zijn kameraden, die nog steeds achter het slachtoffer, die nu zijn hoed weer op had, aanliepen. Nou jullieDurf jullie nou weer niet Dan doe ik het En weer .hij, nu aan den anderen kant langs den heer heen, en weer den hoed af. Maar nog durfden zijn kameraden hem niet volgen, en ten derden male deed hij het 'hun voor. Met een vaart langs den heer heen èn... in de armen van een politie agent. En nu gaat hij voor een paai- dagen achter de hooge muren. (Hbld.) NED. HERV. KERK. B ere epen te IJselmuiden ds. B. Ba telaan te Waarder c. a. Bedankt voor het beroep te Bleia- wijk door den heer P. Zandt, cand. te Westerembden; Beroepen te Nieuwveen (Z.-H.) de heer K. Hendriks, cand. te Kampen. Beroepen te Abbenbroek de heerB. G. van Wijngaarden .cand. te Utrecht GEREF. KERKEN. Bedankt voor het beroep te Ouder kerk aan den IJsel door ds G. H. van Kasteel te Oppenhuizen. DOOPSGEZ. GEMEENTEN. Beroepen te IJtens. ds. de Vries te Zijl-dijk (Gr.) j ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK. Te Nijmegen is plotseling overle- den, 73 jaar oud, pater J. van Hel- vorst. Sedert 1856 behoorde hij tot de Jezuieten-orde. In 1869 tot priester g«- j wijd, bracht hij zijn derde proefjaar door te Paderborn, vanwaar hij als aalmoezenier gezonden naar Torgau tot de Fransdhe krijgsgevangenen werd geïnterveerdvoor bewezen diensten kreeg bij het eerekruis. Uit Duitschland teruggekeerd, was hij eenigen tijd te Amsterdam kape laan aan de Zaaiexskerk en vele ja- j ren daar superior aan den Krijtberg. I In 1891 weid 'hij pastoor te Nijme- gen eu in 1900 overgeplaatst naar j (Rotterdam (Westzeedijk) vanwaar - hij in 1904 naar Nijmegen terug- keerde. I De heer J. Deutz, deken te Kerkra- de, is ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum benoemd tot Huis prelaat van den Paus. ACADEMISCHE EXAMENS. Utrecht. Geslaagd voor het propae- deutisch examen in de geneeskunde de heer L. Arise. SCHOOLQUAESTIES. Op een te Amsterdam gehouden ver gadering van de bestuurders der ne gen kiesvereenigingen „Nederland en Oranje" zijn, naar „De Standaard" mededeelt, de volgende stellingen met algemeene stammen aangenomen 1. In het belang van de opvoeding van een zoo groot deel onzer jeugd is het noodzakelijk, dat het gezag, speciaal ook van het hoofd op de open bare school, gehandhaafd worde. 2. Het is plicht voor alle partijen, om het openhaar onderwijs tel doen strekken tot bevordering van eerbied voor het gezag en vaderlandsliefde. 3. Het handhaven en aanblijven van een wethouder, die bespotting van hei gezag in het publiek en verguizing van het. gezag in de school toelaat, is zeer tot schade van het openbaar onderwijs. Leger en Vloot I GENERAAL MAJOOR JHR. VAN DER GOES. De generaal-majoor jhr. Van der j Goes, commandant der eerste d'visie infanterie, heeft thans tegen 1 Mei 1 a. s. zijn pensioen aangevraagd. Sport en Wedstrijden HOOGE BOETE. De Haagsohe rechtbank veroordeel de een slaohter uit 's-Gravenhage tot 100 boete of 30 dagen hechtenis, we gens diet, niet voldoen aan zijn ver plichting om aan de ambtenaren der belastingen een quitantie te vertoo- nen tot dekking van geslacht vee. IN HOOGER BEROEP. Woensdag heeft de hoofdredacteur der Nieuwe Arnhemsche Courant ap pèl aangeteekend tegen het veroor deel end vonnis der rechtbank te Arn- SCHERMEN. De lieer Van Humbeek uitgedaagd. De bekende Italiaansche professeur Galante, die in een Nederlandsch blad naar aanleiding van het schermfeeat in het Concertgebouw te Amsterdam gelezen had, dat de heer Van Hum beek „de bekendste en sterkste sabel- j schermer" genoemd wordt, heeft de volgende uitdaging de wereld ing*- zonden j De heer Galante daagt dezen tegen- j stander uit op tien touchés, j De heer Galante stelt zich ter he- J schikking van den heer Van Humbeek van af 25 Maart, den dag van zijn te- rugkeer uit Amerika, waar hij een tournée van eenige weken gaat ma ken. De jury zal bestaan uit zes Leden, j door het lot aan te wijzen. Men tal daartoe een bepaald aantal bekend# sabelschermers uitnoodigen en uit jhen een keuze doen. j Het voorzitterschap van deze jury zal aangeboden worden aan den heer i Guyon, president van de vereenigmg j „Le Sabre", te Parijs, wiens deskun digheid algemeen bekend is. I Voorts zal men den heer Albert jFeyerick verzoeken, hem te willen bij staan. De voorzitter zal beslissen in geval van geschil. De stooten zullen geldig zijn boven dein gordel. Feuilleton. De Liefde eener Vorstin door GEORGE BARR. 49) Lonry werd doodsbleek. Gij gij wilt toch niet zeggen, dat zij een be vel tot gevangenneming ondertee kend heeft.... dat zij denkt, dat ik «chuldig ben, riep hij verschrikt uit. Zij heeft, het bevel tot inhechte nisneming onderteekend. maar zeer tegen haar zin. Graaf HaJfout heeft mij verteld, dat zij uren lang tegen den hertog gestreden heeft en hem gesmeekt een eisch op te geven, die ledereen smartelijk moest aandoen. Hi,i hield echter vol en dreigde met. «en aanklacht bij Bolaroz. die da delijk genoegdoening eischen zou. j Omdat de hertog bereid ite er zijn le ren voor te geven, als u onschuldig blijkt te zijn. bleef haar niets anders over dan het vorstelijk decreet te diet eer on en te onderteekenen. Kapi- j tein Danglosz ik heb den opdracht eekregen u deze papieren te over- nandi.eren. Een daarvan is het bevel Mr. Lorry gevangen te nemen het andore beveelt -de klacht togen hem in te dienen en hem tot den dag dei- terecht zitting gevangen te houden. Terwijl Quinnox zich van zijn op dracht kweet, stond de beschuldigde daar met gebogen hoofd en hevig kloppend hart Hij zag niet hoe do hand van den kapitein beefde, toen hij de papieren aan Danglosz over handigde. ook hoorde hij de diepe zuchten niet die de laatste niet kon verbergen. Anguish was niet te beteugelen van drift en trots. Ts er ook geen bevel om mij ge vangen to nemen? vroeg hij. Neen. Gij hebt vrijheid heen te gaan mijnheer, antwoordde Quin nox. Ik zou wel eens willen weten, waarom niet. Ik ben even schuldig als Lorry. De hertog heeft slechts één mensch van de misdaad aange klaagd. Baron Danglosz. wil u het bevel voorlezen De oude beambte las het bevel schrift der vorstin langzaam en dui delijk voor. Het luidde Jacot. hertog van Mizrox, zweert bij God en bij zijn leven, dat Grenfall Lorry boosaardig on met voorbedachten rade Lorenz, prins van Axphain. op den 20sten October 189.. in de stad Edel- weisz. Granstark. om 't leven heeft gebracht. Ik eisch daarom. dat hij aJh moordenaar van Lo renz. prins van Axphain, be schouwd wordt, totdat zijn on schuld blijkt, in welk geval zijn aanklager, Jacot. Hertog van Mizrox, zijn loven zal prijs geven, volgens de wetten van dit land, die straf eischen voor vaJsche ge tuigenis, waaraan hij zich vol gens zijn eed trouw za.1 onder werpen. Geteekend YETIVE. Eenige minuten heerschte er stil te. 'slechts afgebroken door droevige zuchten van den beklaagde. Hoe zal ik ooit mijn onschuld kunnen bewijzen zuchtte hij wan hopig. Dezelfde kans, die hij heeft om uw schuld te bewijzen. De weteischt dat de hertog uw schuld zonneklaar aantoont, zei de jonge kapitein. Wanneer komt do zaak voor? - Hier is het bevel der vorstin, antwoordde Danglosz, de andore pa pieren doorlezend. Het Zegt, dat ik u in verzekerde bewaring moet hou den en u den 26sten voor het ge rechtshof moet verschijnen. Een week dat is lang. zei Lorry. I); het mij veroorloofd de on dort ee- kening op deze papieren te lozen. Dansrlosz overhandigde zo hem en hij staarde naar den zoo bemin den naam. Er kwam een nevel voor zijn oogen en een ongekende vreug de vervulde zijn ziel. De hand. die deu naam had teekend. had gebeefd, vol medelijden gebeefd. Ik ben uw gevangene, kapitein Danglosz. Handel met mij, zooals noodig is, zei hij eenvoudig. Hot spijt mij, dat ik genood zaakt ben, u ander bewaking naar een cel te brengen, mijnheer. Wees overtuigd, dat het mij ten zeerste leed doet en dat ik uw vriend ben. zei de oude man somber. Zoo denk ik er ook over. zei Quinnox. Maar wat moet er nu van mij worden riep de arme Anguish half in een droom. Ik kan je niet alleen laten, Gren. Het is schandelijk on rechtvar rdig. Houd je bedaard, Harry, en al- zal weer in orde komen. Hij heeft immers geen bewijzen, zei Lorry, en drukte zijn vriend \de hand. Maar ik wensch ook hier te blij ven. Als ik deze muren ^verlaat, zal men mij al-s een hond, '.Tooden pro' testeerde Harry. Zoo lang u ir Edel wed sz blijft, krijgt u een wacht van ze* man, Mr Anguish. Zoo luidt de instructie der vorstin. Ik geloof niet. dat de schur ken iji bedoel de edellieden van Axphain het u lastig zuilen ma ken alls u zich niet met hen be moeit. Als u klaar is om naar uw hótel terug te keeren. dan zal ik u vergezellen. j Een half uur Inter was Lorry in een cel. waaruit geen ontvluchten mogelijk was. terwijl Anguish ora- 1 ringd door Gransfarksche soldaten, naar het hótel reed Hij had zijn vriend gezworen, dat hij den moor denaar zou ontdekken, als dat in de macht vaat een mensch stond. Kapitein Dangloisz had den eed vernomen en somber geglimlacht. In het. slot heerschte ontmoediging en verlichting, zorg en vreugde tege lijk. De vonstelijke familie, de adel, zelfs de dienaren verheugden zich over den loop der gebeurtenissen, waardoor de vorstin behoed werd [voor een lot dat erger was dan de dood. i Diep beklaagde men haar redder en woorden van deelneming werden tusschen hoog en laag gewisseld, j In haar woonvertrek zakte de onge- i lukkige vorstin onder den last van j alles, wat zij ondervonden had. in één. Haar arm hoofd had zich ver geeft; gepijnigd om een middel te ontdekken, waardoor zij den man, dien zij lief had. kon redden. Ook het bevelschrift had zij tegen haar wil onderteekend. maar eerst, nadat men haar gezegd had dat hij in de gevangenis was en niet in rtaat het land te verlaten. De hoop dat uitstel hem bij zijn vlucht behulpzaam kon zijn, werd door haar oom vernietigd. Als ineen afschuwelijken droom had zij het i decreet met bevende hand en klop pend hart onderteekend —zijn dood vonnis. j Evenals alle andere, -dacht ook zij. dat hij schuldig was om ha- rentwille. En zoo moept zij hem nu jbeloonen. Mizrox en zijn vrienden gingen triomfantelijk heen, met een t wraakzuchtige uitdrukking op hun gelaat. Zonder te zien of te hooren liep zij ondersteund door haar oom haar tante en gravin Dagmar voorbij naar het venster en keek naar buiten. De Axphainers staken juist opge- t wonden pratend het slotplein over. j Toen hoorde men het geklepper van j paardehoeven. Kapitein Quinnoxga- loppeerde mot de gewichtige papie ren in den zak de laan langs. Als wist zij niet. wat ze deed. greep zij de gordijnen en zich voor overbuigend. riep zij door het open venster Quinnox Quinnox Kom terug' Ik verbied het ik ver bied het Verscheur die papieren Quinnox (Wordt vorrolgd':.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1906 | | pagina 5