Deze ontmoeting zal een zuiver spor- 2 procent, weilke van de bezoldiging iheid, dat er ernstige ongelukken voor- ii«f karakter dragen en plaats hebben der onderwijzers wordt ingehouden vallen, die veel kosten met zich slee voor het R ij kn-onderdomspensioen, pên met ingang van 1 Januari 1906 voorverder deelt spreker mede, dat aan rekening der gemeente te nemen. f 8e. het versla#over 1905 van die Com- 1 een vooretel ia te missie C tot wering van sohoolver- J wachten om een eigen pensioenfonds auim. voor de gemeenteambtenaren te stidh- c. dat door den heer Commissaris ten. der Koningin in deze provincie eervol j De adviseur msent tegen het einde is ontslagen als buitengewoon ge- -,in De Haagsche correspondent van de nieente-veJdwachiter W. Wijkhuizen, 7nfnhPTvvhp rvuvmnt" «whriift naa.r eervol ontslagen marktmeester, w Z13n- aanleiding van de twee verschillende d: -dat Gedeputeerde Staten hébben Om dit alles draagt dit voorstel een antwoorden, die de ..Vrijzinnig-demo- bericht, dat blijkens een van den Mi-J voorloopig karakter, oraat" onlangs heeft gegeven op zijn nlster van Binnehiandsche Zakenont-, De heer LOOSJES heeft met be vragen' betreffende de voorgeschiede- va^en langstelling de redevoering van den van M KaMnet' Kresen,an aangdhoord. Spreker in «en scherm zaal te Brussel. PERS-OVERZICHT VAN DONDERDAG 25 JANUARI. DE VRIJZINNIG-DEMOCRATEN IN HET MINISTERIE. *Het s?hij?t%dedat de „Vrijrinnig-^rbod, bedoeld in "artikel 47 van Democraat" beng is haarlezers raad- f>r;rnkwetgelden •eitjes op te g»v£n. Eerat gaJeij „ont- B',M1 w- vtoreteften machti- hullingen", die geen andJen indruk S"1» ^2? kondei vestigen dan dat op mlime de huur M grond Mjjiet per- rragen alleen een bevestigend ant- c Pa^jc«msla;cn^N^r 8, hu woord gerechtvaardigd wasthans raadsbesluit van 13 Deoemtor 1905 geeft zij nieuwe „onthullingen", die verhuurd aanJL van Waveren, even heslist moeten leiden tot eem ont- a kennende beantwoording. de, hef'.f; J?#! Onder die omstandi^eden trok ik da' "i AS de stoute schoenen aai om den w.nrorosmnoww.^mro levensvatbaarheid van het doel der KABINETSFORMATEUR TE Maatschappij tot Exploitatie van GAAN INTERVIEWEN. Staalwaterbronnen aanneemt. Indien er toch één is, die hier het g. dat B. en W. naar aanleiding van aoodige licht kan ontsteken, dian is een door den heer Schram in de vo- het wel de hew Goeman Borgesius. rige vergadering gemaakte opmerking Veel stelde ik er mij wel is waar mededeelen, dat het voorstel van ge niet van voor, omdat ik reeds vroeger noemden heer om 500 beschikbaar te wel eens ondervonden had, dat hij, of- stellen, ten einde tan hoogste vijfleer- «cïioon vroeger journalist, van inter- lingen tot de H. B. S. te kunnen toe- viewien afkedrig is, maar het was in laten, terecht niet op die agenda is ge- elk geval eens te beproeven. plaatst, aangezien bedoeld voorstel Intussclien het resultaat was nihil, door den heer Schram in dié vergacbe- De heer Borgesius schijnt in de door ring van 25 October j.l. is ingetrok- faem in de Tweede Kamer aangenomen ken. rol van zwijger te willen volharden. Deze mededeeling wordt met gelach En toen ik hem vroeg of spreken on- ontvangen, ddr de gegeven omstandigheden niet bevorderlijk kon zijn aan het wegne- Punt 2. men van mtai-eratanden g-af luj mij B en w steHen ïoor om ^en te ten antwoord. ..dat juist het tweede T- artikel van da „Vrijzinnig-Demo- machtigen aan H. M. de Koningin te craat" hem het zwijgen gemakkelijk verzoeken de gemeente toe te laten maakte." om het risico der bij de Ongevallen- ,,Maar dat tweede artikel", waagde wet van 1901 geregelde verzekering ik te zeggen, „maakt dan toch den harer werklieden overeenkomstig art. ïfïlS'rïï ME d7 wot, over te drogen aan de men is voorgevallen, dat geheim wordt Verzekemngs- en Herverzekering^- gehouden." maatschappij ,Nova" t,e 's-Graven- Dat. gezegde stemde hem blijkbaar hage. onaangenaam. Deze overdracht zal naai* bereke- ..Dat heb ik ook reeds ineenhoofd- njn„ vail en \y een jaarlijksche ^LrZ ^nng aao premiegeiden geven men er iets geheimzinnigs in behoeft van ruim f 1UUU. te zoeken". was het antwoord. „De De heer LOOSJES heeft geen mo- redactie van de „Vrijzinnig-Demo- tiveering aangetroffen, waarom B. craat" was blijkbaar, toen zij haar en W. de werklieden willen verzeke- eerste artikel schreef, nog niet vol- ren bij een particuliere vereeniging. doende ingelicht. Na nader te zijn in- Spr. weet ook niet. waarom een gelicht, haastte zij zich de verkeerde maatschappij, die dividend moetuit- gevolgtrekkingen, die uit haar eerste keeren. goedkooper zal werken da,n mddedleelingen waren getrokken, weer de Rijksbank. te niet te doen. Zoo stel ik mij ten- Bovendien, zegt spr., is er een ver- minste de zaak voor. en djan is zij zekerings-maatschappij in wording nogal eenvoudig." van gemeenten. Deze zal waarschijn- De moet eerlijk erkennen, dat 'k deze maand opgericht worden, daardioor niet overtuigd wais. Reeds hebben eenige gemeenten be- ïk stelde nog de vraag, of het re- gj^en om toe te treden. Vermoede- laas dat in het tweede artikel was ,ijk d laatste vereeniging 10 tón baste gegeven wel pust en vol- d j Hosten dan de ledig was, maar ik kreeg lachende ten Nova "ÏSm hot u niet kwalijk, dat gij V0OT h«'™or- mij toch aan het spreken ..tracht te D„ heereVAN ro33um n„ellt, dat n^,èr, tat d<! Waring minder aal aijn dan dui- «chuldic bliif Als ik een volledie re- 2011(1 S^den. Spreker is het eens met vele leden (het stuk niet ingezien heb- SaTv-an hetge^tijdlS de ffiaüe den ^rigen spreker, om het voorstel üen laatsten tijd ds het ook uit is voorgevallen wilde publiek maken. eenï'hun'cHtere herzien De" ge' «et kastje verdwenen. Bij aanhouding fn,Z»wilV>,knd„Xei^nirtS£; n^nrtLftroMs^n veroSc?i,gde van de stukken kennis ne- lïiM danste lil warT tot stmks K«»cmde maatschappij gekre- men. Waarom worden de stukken niet èlfeen ómdat ik daarbii gehruik zou sen om toe te tred«n- gedrukt. Het is toch een openbare - De heer THIEL komt ter vergade- zaak. Er wordt hier telkens zoo ge- raadt edhter uitstel aan. De Nova kan gemakkelijk 10 proc. minder premie aanbieden, daar Haar lem zulk een gunstig risico heeft. Het bezwaar van schommelingen bij een onderlinge risico-vereeniging is niet overwegend, daar het beter is schommelingen in de premie te heb ben, dan groote uitgaven. Daarom dringt spreker nog eens aan op uitsteL De heer H. D. KRUSEMAN raadt nog eens uitstel af, daar de stukken ken reeds een jaar ter visie hebben gelegd. Wanneer de onderlinge maatsGh. voor gemeenten niet voldoet is de entreepremie ook weg. Spr. sou den heer Loosjes willen vragen hoe deze aan de cijfers komt. De heer Van Rossum noemde de cijfers van B. en V7. onjuist. Spreker bestrijdt dit, De (heer VAN STYRUM meent, dat de zaak te overhaast behandeld wordt. Er ds wel eens geklaagd over niet genoegzame snelheid van hande len. Bij deze zaak is het echter juist andersom. Had men meer tijd geno men, dan hadden B. en W. een uit voerig advies kunnen uitbrengen. De heer H. D. KRUSEMAN komt hiertegen op. De stukken hebben reeds lang ter beschikking gelegen. De heer RINKEMA stelt voor de zaak uit te stellen tot een volgende vergadering. De heer H. D. KRUSEMAN wil er zich niet tegen verzetten, als het dan maar niet te lang duurt. De heer SNELTJES wil uitgemaakt zien of men aan H. M. de Koningin ontheffing zal verzoeken van de aan sluiting bij de Rijksbank. De heer RINKEMA zegt, dat het advies vragen niet zoolang zal duren. De VOORZITTER vraagt of de Raad nu een nader voorstel van B. en W. verwacht. De lieer RASCH meent, dat dit in derdaad Qiet geval ds. De heer RINKEMA trekt zijn voor stel in en dient een nieuw in. strek kende om het voorstel aan te houden en uit te maken of de gemeente eiigen risico zal dragen. De heer HUGENHOLTZ zegt, dat de uitdrukking „eigen risico" ver- ikepird is en een nieuw element in de bat brengt. Spreker zegt verder, dat moeten maken van vertrouwelijke ge- •prekken en vertrouwelijke brieven." heim gehandeld. de Zoodoende zullen voor de Rijksver- een commissie van drie leden te be noemen om tot voorlichting te die nen. De VOORZITTER vindt het wat hard voor den wethouder van finan ciën om een commissie te benoemen. n ng. De heer HUGENHOLTZ vindt het n t ondTTrc u rokermgsbank ile alechte risico's ov.-r phecschc Courant dat to pers luk- wijven6en dB nrcmies niet herzim raak op hot tegenw^rdyge babmet kuimen worden. Wordt het minimum •tronen werpt tot b^himpt J^ ^-van 60.000 werklieden bereikt, dan is een zwak stellet^ afteetont dag-ui daar hee] spraJie van De Hijks, „12,22,bank is volgens den wetgever No. 1. „,v„ „v„. - De risico is bij de Rijksverzekerings- De wethouder heeft getoond kennis voortsdan bii par- de zaak te bezito- .Onzerzijds is er aan i ook maar! Dc L00,^3 dietsB de.partijgwiooten van deten Bnef- uj^lijkó: Spreker beroept zich op aangenaams willen zeggen aan B. en •chrijver VCTleden jot alles ^eur- h(,t advjes van het Tweed0 Kamar-litl W. Laat echter de wethouder vooral den wat door tot^Mirustene-Kypa Mees. die ook de Rijksbank aanbe- alle mededeehngen doen. werd gedaan of nageliatenjen tegen- j over -die felle critiek der vrijzinnigen Q k waajyt spreker of ei* geen maat 1 f T cilJ1n ^wee" ,U0K Y? aa»1 spieaei 01 ei geen maai- d voorstel in en dient een derde in ÓStToK <lka0«kracht ZIJnj om de zaak aan te houden tot men De heer RINKEMA zegt, dat de re-mew weet IMn de «ree- deneering des heeren Hugenholtz i nlR nfj hem niet heeft bevredigd. Als het Rijk een zaak opzet, dan tobben <e van het voorstel-Rmkema gemeenten toch het recht ont zich bij i aai1 a nemen een andere zaak aan te sluiten. Spre-1 heer L00SIES "-o11' zlln voor- ker windt het niet de moeite om voor, s sp0()R komt op stelden we nu enkele feiten 1. 'geien financieel program; 2. de slordige wetjes van Veegens •n Van RaaJte 3. Minister Rink zonder program 4. het reisje van Minister Krans 5. Minister Staal contra, de bezuini- gingsleuze. Is hier sprake van verdraaiing der feiten Of wel. kan aangetoond worden, dat De VOORZITTER adviseert het eer- wij in de voorstelling dier feiten over- deze 1000 te gaan veranderen. Men dreven Men geve daarop nu eens een ant woord." GEMEENTERAAD. Vergadering van den Raad dezer gemeente op Woensdag 24 Januari, des namiddags te 1£ uur. Voorzitter Jhr. mr. J. W. G. Bo- reel van Hogelanden. Afwezig de heeren Thiel. Bijvoet, Loomeijer. De Braai, Pahud en Leu- pen. Punt 1. Mededeelingen en ingekomen stuk ken. De VOORZITTER deelt mede a. dat zijn gesteld in handen van B. efri W. om advies le. een adres van Directeuren van faet Fonds tot den Predikdienst der zal bij de Nova nog 90 betalen van J geheimzinnigheid van B. en W. met de promie'van de Rijksbank. Er zijn de «mcepbstatuten der onderlinge gemeenten, die eigen risico dragen en slechts 70 zelfs 64 betalen. De zen weg, zoo als ook door den he ei Loosjes is aangegeven moet het heen. De gemeenten moeten zelf hun risico dragen. Daarom is spreker voor het voorstel van de heeren Loosjes en Van Rossum. De heer H. D. KRUSEMAN is het niet met de vorige ^prekers eens. Als men eigen risico draagt staat men bij groote ongevallen bloot, dat men een groot bedrag moet betalen. Boven dien moet. men een groote som stor ten. Daarom hebben B. en W. beslo ten dit voorstel te doen. Het Dage lijkse!) Bestuur is gerust wat betreft de soliditeit van de „Nova", daar het Rijk geen maatsdh. toelaat, die niet Vereenigde Doopsgezinde Gemeente al hier, om afwijking van het bepaalde zeer solide zijn. De stukken van de bij artikel 14 der Bouwverordening ten door de heeren Loosjes en Van Ros- «pzichte van liet perceel Groote Hout- sum gen06md6 maatsoh. zijn niet •traat hoek Peuzel aarsteeg. 2e. een verzoek van A?Rmkema om fP™"* "'«fkojnen. B. en W. heb- worden benoemd tot makelaar in "en de zaa^ daarom telkens uitge- astsurantiën. 3o. een adres van Th. M. van Deur- aen om een stuk grond aan de Tem peliersstraat ter grootte van ongeveer 125 M2. te mogen koopen. b. dat zijn ingekomen le. eon adies van A. W. Weissman, steld, maai' de vereeniging is nog niet opgericht. Spreker iheeft zelf een van de vergaderingen dezer op te richten vereen, bijgewoond. B .en W. willen nu niet aansluiting bij deze vereeniging, omdat zij reeds houdende aanbieding voor heit bouwen een jaar hebben moeten wachten en ▼an een stedelijk museum. dus reeds f 1000 te veel hebben moeten agenda? 61611 PUn* 5 van de betalen. Bovendien heeft de gemeente 2e° een adres van de afdeeling Haar- reedf in haar werkliedenreglement de lem van den Bond van Nederland- verplichting tot eigen risico op zich «che Onderwijzers, om de premie van genomen. Dan bestaat de mogelijk- vereemgmg. De Iheer VAN ROSSUM deelt mede, dat aanhouding van het voorstel de zaak niet zoo lang op zal houden. Morgen Donderdag wordt de oprich tingsvergadering gehouden. De VOORZITTER stelt voor het eerste deel van het voorstel-Rinkema (om aanhouding) aan te nemen. Hiertoe wordt zonder stemming onder applaus besloten. P u n t 3. De Schippersvereeniging „Schutte- vaer" heeft zich onlangs met een adres tot den Raad gewend met het verzoek, om de heffing van haven geld in deze gemeente voor doorva rende schepen af te schaffen en der schipperij een vrije passage langs liet Spaame te willen geven. B. en W. hebben hierover het ad vies van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, alsook van den ha ven m eester-in specteur ingewonnen. In overeenstemming met deze advie zen zijn B. en W. van meening, dat de bestaande heffing niet onbillijk is te achten en stellen zij den Raad dan ook voor, genoemde vereeniging te berichten, da-t er geen termen aan wezig zijn, om het verzoek in te wil ligen. De heer GROOT zegt, het niet eens te zijn met B. en W., daar de Kamer van Koophandel Ijet verzoek niet geheel onbillijk acht. Spreker vindt het verzoek ook niet onbillijk. De scheepvaart was er vóór er .'u-uggen lagen. Wij landrotten heb ben toen in ons eigen belang de scheepvaart belemmeringen in den weg gelegd dooi' bruggen. Nu willen we voor verlichting van die belemme ring nog geld toe hebben. Het contróle-bezwaar van den ha venmeester, dat een vijfden ambte naar noodig zou maken is niet zóo groot. Als de heer Krieus aanstonds zijn snelvarend havenbootje heeft, is dit bezwaar opgeheven. De ƒ8000 ha vengeld is veel te veel. Spr. wil geen filantropie voor de scheepvaart, maar het belang der gemeente. Om deze redenen is spreker voor inwilliging van het verzoek. De heer HUGENHOLTZ wil niet zoo ver gaan als zijn buurman, die eigen lijk alle rechten af wil schaffen. Spreker is het met de Kamer van Koophandel eens, dat er verschil moest bestaan tusschen haven- en kaai geld. Spreker meent, dat dit adres een aanleiding moet zijn om de regle menten te herzien en ook den schip pers een kort oponthoud te vergun nen wanneer zij door de gemeente varen. Geheel voldoen aan het verzoek wil spr. ook niet. De VOORZITTER zegt, dat het aan B. en W. ook niet ontgaan ds, dat de Kamer van Koophandel een verschil in heffing wil. Spreker acht het niet raadzaam nu de pas met veel moei te samengestelde reglementen en ta rieven te herzien. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen. Tegen de heeren Groot, Hugenholtz en Thiel. Punt 4. B. en W. zeggen geen bezwaar te hebben om aan C. Smink voor den prijs van f 15 per vierk. meter in koop af te staan een gedeelte grond gelegen aan den Koninginneweg, hoek Projectstraat en groot onge veer 790 vierk. meter. De door den adressant ingediende plannen van de op bedoelden grond te bouwen rijf perceelen, voldoen aan het des betreffende Raadsbesluit van 2 Angus tus j.l. Wordt aangenomen zonder stem ming. De heer Hugenholtz verklaart zich tegen. Punt 5. Bespreking van de Museum-plan nen en het voorstel van B. en W.,om •het Ned. Geref, Weeshuis en eenige daarbij gelegen woningen op hei Groot- en Klein-HcTigland aan te koopen voor de som van ten hoogste f 120.000, en (hen uit te noodigen plan nen te ontwerpen voor het gedeelte lijk verbouwen en inrichten tot een museum. De lieer N. KRUSEMAN wil even als voorzitter van de commissie het voorstel aanbevelen, nu geen der heeren het woord verlangt. Het over brengen dei- schilderijen zal zeer gunstig blijken. Welk museum men wil heeft tot verschil van meeniwg aanleiding gegeven. Over de kunst waarde wil spreker het niet hebben .maar wel wil hij spreken uit een oogpunt van eerbied voor de schatten. Spreker is in deze omge ving groot geworden en heeft steeds op reis gehoord, dat de vreemdelin gen spraken van Hals, wanneer men hoorde, dat spreker uit Haarlem was. Soms sprak men over de Ravo nooit over Haarlem als Bakermat van de boekdrukkunst, maar altijd over de stad der Frans Halsen. Wij zijn in het oog der wereld als wachters van de kunst van Hals. De museum-comm. heeft haai- licht opgestoken bij des kundigen, bij Dr. Bredius, Jhr. mr. Victor de Sluiers en mondeling ook bij Dr. Cuypers. Dit zijn maar niet de eersten de besten. Dit weet iedereen. Dr. Bredius leeft bij de oude mees ters. Jhr. de Stuers heeft den eersten stoot gegeven tot waardeering der oude kunstschatten en heeft veel ge daan om oude gebouwen te bewaren. Dat het Weeshuis nog behouden is, dankt het wellicht aan de omstandig heid, dat het als een viooltje in het verborgen bloeide. Ook -Dr. Cuypers is een man van kennis inzake bouwkunst. Spreker raadt aanneming der voor stellen aan, als een blijk van piëteit tegenover onze oud-Hollandsche kunst. De iheer GROOT zegt, dat hij zal tegenstemmen, niet omdat hij min der eerbied heeft, maar omdat hij de plaats minder geschikt oordeelt. De gevel van het Weeshuis heeft een verrassenden indruk op spr. gemaakt, maai" de gevel behoeft niet verloren te gaan, al wondt het gebouw geen mu seum. Spreker zou niet aan verplaatsing van het museum denken, indien niet het gebrek aan plaatsruimte dit nood zakelijk maakte. Spr. heeft den indruk gekregen, ook na de toelichting van Dr. Bre dius, dat de stukken Jhier niet zoo slecht in het stadhuis-museum ge huisvest zijn. Zal er in het nieuwe museum aan het Heiligland minder brandgevaar zijn Spreker betwijfelt dit en is daarom voor een vrij museum, als bijv. door den heer Weissman wordt voorgesteld. Om deze redenen zal spreker tegen de aanhangige voorstellen stemmen. De heer SCHRAM motiveert zijn stem vóór het voorstel van B. en W. Om den gevel in het Weeshuis en uit een kunstoogpunt is spreker het met de voorstellen eens. De heer VAN DE KAMP zegt niet te willen b oho oren tot de mensclien, die steeds hun zin willen doordrijven en steeds (hun eigen stokpaardje wil len berijden. Dit getuigt sprekers houding- inzake den tienurig-en ar beidsdag. Maar er is (hier iets andera. Er is ook een roep om een gemeente-ar menhuis. Die stem heeft spreker be reikt en dit weegt. Dij 'hem zwaarder dan het museum. Uit het jaarverslag der gemeente haalt spr. de meening aan van de museumoommissie op 22 April '05, waarbij niet gesproken wordt van brandgevaar. 7 September 1905 kwam ineens Ihet brandgevaar aan de orde. Was er brandgevaar op 7 Sept., dan was het er ook 4 maanden vroeger. Uit een verslag van de vergadering van bouwkundigen, voorkomende in „Haarlem's Dagblad'' van Woensdag avond citeert spr. dat het brandgevaar op het Heiligland niet minder is en dat ook deze bouwkundigen meenen, dat het Weeshuis in een achterhoek ligt. Van het Weeshuis kan alleen de gevel blijven staan, 't. is alsof men een knoop koopt om er een jas aan te zetten. Dan zijn de huizen die er bij aan gekocht zullen worden veel te duur. Ook zal er nog' meer geld noodig rijn. De éen zegt„Reken op 3 ton", een •ander zegt,,'t Wordt wel 3h ton Daarom stelt spreker voor, voorloo pig alleen het Weeshuis aan te koo pen voor ƒ50.000. Men kan misschien het gebouw inrichten voor armenhuis. De heer RINKEMA zegt, dat het wel niet mogelijk is, dat alle leden voor de voorstellen zouden zijn. Men krijgt nu een brandvrij museum. Boven dien kan de prachtige gevel til een mooi bouwwerk aanleiding geven. Wat het bezwaar betreft dat het Mu seum te afgelegen -is, meent spreker dat men niet naar een museum gaat om den stand, maar om den inhoud. De heer Van de Kamp zegt wel, dat de kosten een halve ton hooger zul len zijn, maai- men kan even goed zeggen, dat het een half millioen duurder zal worden, als men het maar op zijn tong wil nemen. Het stads- armen en ziekenhuis kan niet in het weeshuis overgebracht worden. Dit heeft de commissie reeds overwogen. De stads armenhuis-plannen zullen ook aan de orde komen, want ze staan in verband met. de wfiedhuis- plannen. Het geheel© weeshuis behoeft niet. gesloopt te worden, daar het hoofd gebouw blijft staan. Achter het voor stel van den heer Weissman schuilt i een groot deel eigenbelang. De perceelen rijn duur, zegt de heer Van de Kamp. Dit is waai' en j zal altijd zoo zijn, als men een huis per sé noodig heeft. Er zijn hui- i zen, die even boven de veilingswaarde zullen worden gekocht. Er zijn er ook. j die 70 boven de waarde vroegen. Daar is echter nog veel van af ge kregen. Het voorstel-Van de Kamp moet spreker ontraden. De heer VAN LYNDEN beveelt de voorstellen aan, ook uit eerbied voor onze kunst. In 't museum zullen de bouw- en schilderkunst van de 17de eeuw samenkomen. De heer STOLP was eerst van mee ning, dat hij niet mee zou moeten gaan met de plannen, omdat het ge bouw te ver van den grooten weg lag. Deze meening is na de gehouden bespreking echter veranderd en daar- om raadt spreker ook de aanneming aan. j De heer VAN DE KAMP houdt vol, al is het werken tegen de bier- kaai. dat het geheele gebouw, be halve de gevel, zal moeten worden gesloopt, daar B. en W. zeggen, dat aJ het houtwerk moet weggebroken worden. De heer Rinkema 'heeft gezegd, dat in 't. buitenland ook musea, zijn, die achteraf liggen, dat is ook zoo, maar die zijn reeds heel lang geleden ge- bouwd. Thans zou men het met meer doen. De heer MODOÜ meent, dat de re- genten van het Weeshuis alleen aan de gemeente willen veTkoopen, wan neer er een museum wordt gevestigd. Daardoor zou het voorstel-Van de Kamp vervallen. Niet op grond van brandgevaar, maar uit een financieel oogpunt wil spr. stemmen vóór het voorstel van B. en W. Wat aangaat het gezegde van den heer Nieuwenhuijzen Kruseman, dat wij als wachters door Europa en i Amerika aangewezen zijn bij de i kunstschatten, meent spr., dat Euro- pa en Amerika ons in staat moesten d-ellen om die schatten te bewaren, j De heer VAN LYNDEN bevestigt de J meening. dat 'het Weeshuis alleen verkocht zal worden als er een mu- seum komt. De VOORZITTER leest voor liet! adres van den heer Weissman. om een nieuw museum te bouwen voor ƒ200 000. Verder zegt de spreker, dat het besluit van den Raad het langst bij de nakomelingen in herinnering zal blijven indien hij er toe overgaat het Weeshuis daartoe in te richten. Daa/na wordt tot stexnmmg over gegaan. Het voorstel-Van de Kamp wordt verworpen. Vóór de heer Van de Kamp. Het eerste deel van het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met 2 stemmen tegen, die van de heeren Groot en Van de Kamp. Het. tweede deel van het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met de stem van den heer Van de Kamp tegen. Het geheele voorstel wordt nu met ALGEMEENE stemmen aangenomen. De heer RINKEMA brengt dank aan B. en W. voor hun aandeel in den arbeid. De VOORZITTER dankt alle Com- missiën en personen, die met de zaak belast zijn geweest en wenecht deu Raad geluk met de gevallen beslis sing. Op het adres van den heer Welsh man wordt nu zonder stemming af wijzend beschikt. Punt 6. Volgens B. en W. is het te voor zien, dat met 1 Mei a.s. door den verbouw van de Kostelooze School lett. B., en na toelating van de nieu we leerlingen tot de Tusschen- en Kostelooze sdholen, geen genoegzame ruimte beschikbaar zal zijn in de be staande schoolgebouwen, te minder, nu het tijdelijk schoolgebouw aan de Barteljoiisstraat waarvan de huur op dien datum eindigt, niet weder kan worden ingehuurd. Daarom komt het B. en W we*- schelijtk voor in die behoefte aaa schoolruimte te voorzien door de* bouw van een houten hulpsdhool op een terrein aan de Papentorenvest, waarvan de kosten worden geraamd; op ƒ10.500. Onder overlegging va* een rapport van den directeur va* Openbare Werken en van een schets- teekening der te obuwen school, ver-! zoeken B. en W. gemeld bedrag voor) dien bouw beschikbaar te stellen, be taalbaar op den post 216 der begroe ting van dit jaar. De heer MODOO vraagt of bij aan neming van dit voorstel inderdaad; spoedig verandering in de scholen B en D is be verwachten. De heer DE HAAN HUGENHOLTZ zegt, dat dit het geval zal zijn. Het voorstel wordt aangenomen, j Punt 7. Aankoop grond in de Dubbele Buurt. Wordt aangehouden. Daar geen der leden iets voor de rondvraag heeft, sluit de Voomttei' om 4 uur de openbare vergadering, waarna de Raad in geheime ritting overgaat. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 30 Cent per regel. Longaandoeningen van eiken aard, waaronder begrepen de aanvang van tering, worden genezen door Scott's Eaalslou die onovertroffen is voor gevallen yan tering in alle be schaafde landen der wereld. Maar het is noodig toe te zien dat dit handelsmerk op het pakket is, an ders kan men niet ze ker zijn het resultaat te zullen verkrijgen dat men zoekt. Van alle Apothekers Eücb altijd de Emu I- "tic Vissoher," merk FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken: Middelburg, 22 Januari. (J. Bakker, wéduwe J. van Damme, winkelierster, wonende te Ter Neuzen. Rechter-eom- missaris jhr. mr. W. H. Hoeufit; cu rator mr. J. de Witt Hamer .J.Gz. Amsterdam, 19 Januari. J. van Rijs, zonder beroep, te Amsterdam. Rech- ter-commissaris mr. C. van der Zweep; curator mr. E. van Tuinen. F. Bettich, zilversmid, to Am sterdam. Rechter-commissaris mr. C. van dor Zweep curator mr. E. van Tuinen. Roermond, 20 Januari. H. Laurnen, goudborduurder te Roermond. Rechter commissaris mr. baron De Bieberstein; curator jhr. mr. G. Michiels van Kes- senich. Geëindigd A. Zaalberg, weduwe van J. Mar- kusse, te Goes. („SkCt.") Stoomvaartberichten Het st. Duymaer van Twist, va* Amsterdam naar Batavia., arriveerde 24 Jan. te Port-Said. Het st. Prins Willem V, van" W.- Indië naar Amsterdam, vertrok 24 Jan. v. m. 9 uur van ITavre. Het st. Prins Frederik Hendrik ver- j trok 24 Jan. van Amsterdam naar Paramaribo. Het st. Rotterdam arriveerde 24 Jan. v. m. van Rotterdam te New- York. Het st. Sindoro, van Jav t mar Rotterdam, vertrok 24 Jan. vh.i ?e- rim. Het st. La woe. van Rotterdam n. Java vertrok 23 Jan. van Southamp ton. Het st. Salak, van Java. naar Rot terdam, vertrok 24 Jan. van Bata ria. Het st. Kediri, van Rotterdam naar Java. arriveerde 24 Jan. te Bataria. Officieele berichten HINDERWET. Burgemeester en Wethouder® va* Haarlem, Gelet op art, 6 der Hinderwet Doen te weten, dat van heden op alle werkdagen .van des voormid dags 9 tot des namiddags 2 uur, tot 6 Februari e.k. 's namiddags te 1 ure ter gemeente-secretarie (7de Afdee ling) ter inzage is nedergelegd het ingekomen verzoekschrift, niet de bij lagen van L. Kuy-k, om vergunning tot oprichting van een© rookerij in het perceel aan de Schagchelstraat No. 16 A, Kad. Sectie D No. 7796 en dat op den veertienden dag na he den zijnde 6 Februari e.k en wel des namiddags te 1 uur op het Raad huis der gemeente de gelegenheid zal worden gegeven, om ten overstaan van het Gemeentebestuur of een of meer zijner ledert, bezwaren tegea het oprichten der inrichting in te brengen. Haarlem, 23 Januari 1906. Burg. en Webh. voornoemd, BOREEL. De Secretaris, PIJNACKER.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1906 | | pagina 6